PowerShot SX160 IS

Canon PowerShot SX160 IS manual

PowerShot SX160 IS

Manual för Canon PowerShot SX160 IS på Holländsk. Denna PDF-handbok har 148 sidor.

Sida: 1
2 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Alkaliska AA-batterier (2 st) Handlovsrem WS-800*1 Gränssnittskabel IFC-400PCU Starthandbok (den här handboken) CD:n DIGITAL CAMERA Manuals Disk*2 CD:n DIGITAL CAMERA Solution Disk*3 Häfte om Canons garantisystem *1Instruktioner om hur du fäster kameraremmen finns i Användarhandbok för kameran på CD:n DIGITAL CAMERA Manuals Disk. *2Innehåller användarhandböcker (=3). *3Innehåller programvaror. Instruktioner om installation finns i Användarhandbok för kameran och instruktioner om hur du använder programvaran finns i Programvaruhandbok. Kompatibla minneskort Inget minneskort medföljer. Köp ett minneskort av någon av följande typer vid behov. Följande minneskort kan användas, oavsett kapacitet. Information om antalet bilder som kan lagras och den totala inspelningstiden vid användning av minneskort med olika kapaciteter finns i Tekniska data i Användarhandbok för kameran. • SD-minneskort* • SDHC-minneskort* • SDXC-minneskort* • Eye-Fi-kort * Följer specifikationerna för SD-standarden. Vi kan dock inte garantera att kameran kan användas med samtliga minneskort på marknaden. Om Eye-Fi-kort Det är inte säkert att den här produkten stöder Eye-Fi-kortfunktioner (inklusive trådlös överföring). Om det skulle uppstå något problem med ett Eye-Fi-kort, kontakta korttillverkaren. I många länder och regioner måste du dessutom ha ett godkännande för att använda Eye-Fi-kort. Utan godkännande är användning av kortet inte tillåten. Om det är oklart ifall kortet är godkänt för användning i regionen ska du kontakta korttillverkaren.
Sida: 2
3 Visa handböckerna Följande handböcker finns på den medföljande CD:n DIGITAL CAMERA Manuals Disk. Du behöver Adobe Reader för att kunna visa PDF- handböckerna. Användarhandbok för kameran Den här handboken omfattar följande delar. z z Grundläggande kamerafunktioner, instruktioner om hur du kommer i gång med kameran och börjar fotografera, installation av de medföljande programvarorna och import av bilder. z z Övriga instruktioner om kamerans alla funktioner. Programvaruhandbok Den här handboken beskriver hur du använder den medföljande programvaran. z z Sätt i CD:n DIGITAL CAMERA Manuals Disk i datorns cd-romenhet. z z Följ de instruktioner som visas för att visa handboken. Förberedande åtgärder Sätta i batterierna och minneskortet Mer information om kompatibla batterier finns i Användarhandbok för kameran. 1 Öppna luckan. z z Skjut låset åt sidan ( ) och öppna luckan ( ).
Sida: 3
4 Förberedande åtgärder 2 Sätt i batterierna. z z Sätt i batterierna enligt bilden. Etikett 3 Kontrollera minneskortets skrivskyddsflik och sätt i minneskortet. z z Om minneskortet är utrustat med en skrivskyddsflik och fliken är i positionen för låsning av kortet (den nedre positionen) kan du inte ta några bilder. Skjut skrivskyddsfliken uppåt tills den spärras i olåst läge. z z Sätt i minneskortet enligt bilden och tryck det inåt tills det låses fast med ett klick. z z Du tar ur minneskortet genom att trycka det inåt i kameran tills du hör ett klickljud. Släpp sedan minneskortet försiktigt. 4 Stäng luckan. z z Stäng luckan ( ) och tryck den nedåt samtidigt som du skjuter den åt sidan tills den låses fast med ett klick ( ).
Sida: 4
5 Förberedande åtgärder Ställa in datum och tid 1 Slå på kameran. z z Tryck på ON/OFF-knappen. X X Skärmen [Datum/tid] visas. 2 Ställ in datum och tid. z z Välj ett alternativ med <q><r>-knapparna. z z Ställ in datum och tid genom att trycka på <o><p>-knapparna eller vrida på <5>-ratten. z z Tryck på <m>-knappen när du är klar. 3 Ställ in den lokala tidszonen. z z Ange en lokal tidszon genom att trycka på <o><p>-knapparna eller vrida på <5>-ratten. z z Tryck på <m>-knappen när du är klar. Ett bekräftelsemeddelande visas innan inställningsskärmen stängs. z z Om du trycker på ON/OFF-knappen stängs kameran av.
Sida: 5
6 Förberedande åtgärder Ändra datum och tid När du har ställt in tid och datum kan du senare ändra inställningarna genom att göra följande. 1 Tryck på <n>-knappen. 2 Välj fliken [3] med zoomreglaget. 3 Välj [Datum/tid] genom att trycka på <o><p>-knapparna eller vrida på <5>-ratten och sedan trycka på <m>. 4 Följ steg 2 i ”Ställa in datum och tid” om du vill justera inställningarna. 5 Tryck på <n>-knappen. Visningsspråk Du kan välja vilket språk som ska visas på kameran. 1 Gå till visningsläget. z z Tryck på <1>-knappen. 2 Gå till inställningsskärmen. z z Håll ned <m>-knappen och tryck sedan omedelbart på <n>-knappen. z z Välj ett språk genom att trycka på <o><p><q><r>-knapparna eller vrida på <5>-ratten och sedan trycka på <m>.
Sida: 6
7 Testa kamerans funktioner Fotografering I det här läget identifierar kameran motivet och fotograferingsförhållandena och väljer automatiskt de bästa inställningarna. 1 Slå på kameran och välj <A>. z z Tryck på ON/OFF-knappen. z z Ställ inställningsratten på <A>. 2 Komponera bilden. z z Du zoomar in och förstorar motivet genom att trycka zoomreglaget mot <i> (teleläge) och zoomar ut och förminskar motivet genom att trycka zoomreglaget mot <j> (vidvinkelläge). 3 Ta stillbilder. z z Tryck lätt på avtryckaren ( ). z z Kameran piper två gånger när den har fokuserat och autofokusramar visas för att ange vilka delar av bilden som är i fokus. Tryck ned avtryckaren helt ( ). Spela in videoscener. z z Tryck på filmknappen för att starta inspelningen. Avsluta inspelningen genom att trycka på filmknappen igen.
Sida: 7
8 Testa kamerans funktioner Visa 1 Gå till visningsläget. z z Tryck på <1>-knappen. 2 Bläddra igenom dina bilder. z z Använd <q><r>-knapparna eller <5>-ratten för att bläddra bland bilderna. z z Videoscener är märkta med ikonen [ ]. Gå till steg 3 om du vill spela upp videoscener. 3 Spela upp videoscener. z z Tryck på <m>-knappen för att öppna kontrollpanelen för videoscener, välj [ ] (genom att trycka på <q><r>-knapparna eller vrida på <5>-ratten) och tryck sedan på <m>-knappen igen. z z Du kan justera ljudvolymen med <o><p>-knapparna. z z Uppspelningen startar. När uppspelningen av videoscenen är klar visas [ ]. Radera bilderna Du raderar den bild du valde i steg 2 genom att göra följande. Observera att raderade bilder inte kan återskapas. 1 Tryck på <a>-knappen. 2 När [Radera?] visas väljer du [Radera] med <q><r> -knapparna eller <5>-ratten. Tryck sedan på <m>-knappen.
Sida: 8
9 Testa kamerans funktioner Endast för EU (och EEA). De här symbolerna anger att produkten inte får slängas i hushållssoporna enligt WEEE-direktivet (2002/96/EG), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv. Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet. Produkten ska lämnas in på en där för anvisad insamlingsplats, t.ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer. Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna. Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller besök www.canon-europe.com/environment. (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands © CANON INC. 2012 TRYCKT I EU

Frågor & svar

Har du en fråga om Canon PowerShot SX160 IS men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Canon PowerShot SX160 IS. Se till att du beskriver ditt problem med Canon PowerShot SX160 IS så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Canon PowerShot SX160 IS

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Canon PowerShot SX160 IS nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Canon
  • Produkt: Fotokameror
  • Modell/namn: PowerShot SX160 IS
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Engelsk, Holländsk, Spanska, Tyska, Franska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Finska, Czech, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Lettisk, Litauiska, Estnisk