Canon PowerShot A4050 IS manual

Manual för Canon PowerShot A4050 IS på Holländsk. Denna PDF-handbok har 146 sidor.

Sida: 1
2 Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Inget minneskort medföljer. Följande typer av minneskort (säljs separat) kan användas, oavsett kapacitet. Information om antalet bilder som kan lagras och den totala inspelningstiden vid användning av minneskort med olika kapaciteter finns i ”Tekniska data” i Användarhandbok för kameran. • SD-minneskort* • SDHC-minneskort* • SDXC-minneskort* * Följer specifikationerna för SD-standarden. Vi kan dock inte garantera att kameran kan användas med samtliga minneskort på marknaden. Bilderna och skärmbilderna i den här handboken visar PowerShot A4000 IS. Förpackningens innehåll Kompatibla minneskort Bilder i den här handboken Kamera Batteri NB-11L (med kontaktskydd) Batteriladdare CB-2LDE Gränssnittskabel IFC-400PCU Handlovsrem WS-800*1 Häfte om Canons garantisystem Starthandbok (Den här handboken) CD:n DIGITAL CAMERA Manuals Disk*2 CD:n DIGITAL CAMERA Solution Disk*3 *1Information om fastsättning finns i Användarhandbok för kameran på CD:n DIGITAL CAMERA Manuals Disk. *2Innehåller Användarhandbok för kameran och ImageBrowser EX Användarhandbok (s. 8). *3Innehåller programvaror som används tillsammans med kameran. Installationsanvisningar finns i Användarhandbok för kameran och information om användning finns i ImageBrowser EX Användarhandbok. *4Endast PowerShot A3400 IS Pekpenna *1*4
Sida: 2
3 Ta bort kontaktskyddet och sätt i batteriet. z Rikta in o-märkena på batteriet och laddaren. Sätt sedan i batteriet genom att trycka det inåt ( ) och nedåt ( ). Ladda batteriet. z När du ansluter nätkabeln till laddaren och sätter i stickkontakten i ett eluttag lyser lampan orange. z Lampan växlar färg till grönt när batteriet är fulladdat. Ta ur batteriet. z Mer information om laddningstid samt antal bilder som kan tas och inspelningstid med ett fulladdat batteri finns i avsnittet ”Tekniska data” i Användarhandbok för kameran. Öppna luckan. z Skjut luckan ( ) utåt och öppna den ( ). Sätt i batteriet. z Skjut batterilåset i pilens riktning och sätt i batteriet enligt bilden. Tryck sedan batteriet inåt tills det låses fast med ett klick. z Skjut batterilåset i pilens riktning när du vill ta ur batteriet ur kameran. Förberedande åtgärder Ladda batteriet Sätta i batteriet och minneskortet Batterilås Kontakter
Sida: 3
Förberedande åtgärder 4 Kontrollera minneskortets skrivskyddsflik och sätt i minneskortet. z Om minneskortet är utrustat med en skrivskyddsflik och fliken är i positionen för låsning av kortet (den nedre positionen) kan du inte ta några bilder. Skjut skrivskyddsfliken uppåt tills den låses fast i positionen för upplåsning. z Sätt i minneskortet enligt bilden och tryck det inåt tills det låses fast med ett klick. z Du tar ur minneskortet genom att trycka det inåt i kameran tills du hör ett klickljud. Släpp sedan minneskortet försiktigt. Stäng luckan. z Stäng luckan ( ) och tryck den nedåt samtidigt som du skjuter den inåt tills den låses fast med ett klick ( ). Slå på kameran. z Tryck på ON/OFF-knappen. X Skärmen Datum/tid visas. Ställ in datum och tid. z Välj ett alternativ med hjälp av qr-knapparna. z Ställ in datum och tid med hjälp av op-knapparna. z Tryck på m-knappen när du är klar. z Om du trycker på ON/OFF-knappen stängs kameran av. Etikett Ställa in datum och tid
Sida: 4
Förberedande åtgärder 5 Ställ in datum och tid på följande sätt. Tryck på n-knappen. Välj fliken 3 med zoomreglaget. Välj [Datum/tid] med hjälp av op-knapparna och tryck sedan på m-knappen. Slutför inställningen genom att utföra steg 2 på s. 4 igen. Tryck på n-knappen. Gå till visningsläget. z Tryck på 1-knappen. Gå till inställningsskärmen och välj ett språk. z Håll ned m-knappen och tryck sedan på n-knappen. z Välj ett språk med hjälp av opqr-knapparna och tryck sedan på m-knappen. Ändra datum och tid Visningsspråk
Sida: 5
6 Slå på kameran och välj A. z Tryck på ON/OFF-knappen. z Tryck på o-knappen upprepade gånger tills visas. Komponera bilden. z Du zoomar in och förstorar motivet genom att trycka zoomreglaget mot i (teleläge) och zoomar ut och förminskar motivet genom att trycka zoomreglaget mot j (vidvinkelläge). Ta stillbilder. z Tryck lätt på avtryckaren ( ). z Kameran piper två gånger när den har fokuserat och autofokusramar visas för att ange vilka delar av bilden som är i fokus. Tryck ned avtryckaren helt ( ). Spela in videoscener. z Tryck på filmknappen för att starta inspelningen. Avsluta inspelningen genom att trycka på filmknappen igen. Testa kamerans funktioner Fotografering
Sida: 6
Testa kamerans funktioner 7 Gå till visningsläget. z Tryck på 1-knappen. Bläddra igenom dina bilder. z Använd qr-knapparna för att bläddra bland bilderna. z Videoscener är märkta med ikonen . Gå till steg 3 om du vill spela upp videoscener. Spela upp videoscener. z Tryck på m-knappen för att öppna kontrollpanelen för videoscener, välj med qr-knapparna och tryck på m-knappen igen. z Du kan justera ljudvolymen med hjälp av op-knapparna. z Uppspelningen startar. När uppspelningen av videoscenen är klar visas . Med pekskärmen på PowerShot A3400 IS kan du styra kameran på ett intuitivt sätt genom att trycka och dra på skärmen. Peka............Peka snabbt på skärmen med fingret. Du kan till exempel börja spela upp videoscener genom att trycka på . Om du vill justera volymen under uppspelning kan du snabbt dra uppåt eller nedåt över skärmen. Visa Använda pekskärmspanelen
Sida: 7
Visa handböckerna 8 Dra.............. Peka och dra fingret över skärmen. När du visar bilder kan du till exempel välja bilder genom att dra fingret från höger till vänster eller från vänster till höger över skärmen. Om du har svårt att hantera kameran med pekgester kan du använda pekpennan som medföljer. Använd endast den medföljande pekpennan på kamerans skärm. Använd inte någon annan sorts penna eller vassa föremål. Du raderar den bild du valde i steg 2 genom att göra följande. Observera att raderade bilder inte kan återskapas. Välj en bild genom att trycka på qr-knapparna och sedan trycka på o-knappen. Efter att [Radera?] visas trycker du på qr-knapparna för att välja [Radera]. Tryck sedan på m-knappen. Mer information om hur du använder kameran eller programmen på CD:n DIGITAL CAMERA Solution Disk finns i handböckerna på CD:n DIGITAL CAMERA Manuals Disk som medföljer. Du behöver Adobe Reader för att kunna visa PDF-handböckerna. För Word-handböckerna kan Microsoft Word/Word Viewer installeras (behövs endast för handböcker för Mellanöstern). z Sätt i CD:n DIGITAL CAMERA Manuals Disk i datorns cd-enhet. z Följ de instruktioner som visas för att visa handboken. Radera bilderna Visa handböckerna Användarhandbok för kameran Förklarar alla kamerans funktioner, innehåller produktspecifikationer och beskriver hur du gör för att installera de medföljande programvarorna. ImageBrowser EX Användarhandbok Innehåller instruktioner för de medföljande programvarorna
Sida: 8
AKTA DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM FELAKTIG BATTERITYP ANVÄNDS. KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER. © CANON INC. 2012 TRYCKT I EU CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands Endast för EU (och EEA). De här symbolerna anger att produkten inte får slängas i hushållssoporna enligt WEEE-direktivet (2002/96/EG), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv. Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet. Produkten ska lämnas in på en där för anvisad insamlingsplats, t.ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer. Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna. Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller besök www.canon-europe.com/environment. (EEA: Norge, Island och Liechtenstein)

Frågor & svar

Har du en fråga om Canon PowerShot A4050 IS men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Canon PowerShot A4050 IS. Se till att du beskriver ditt problem med Canon PowerShot A4050 IS så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Canon PowerShot A4050 IS

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Canon PowerShot A4050 IS nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Canon
  • Produkt: Fotokameror
  • Modell/namn: PowerShot A4050 IS
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Engelsk, Holländsk, Spanska, Tyska, Franska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Finska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Lettisk, Litauiska, Estnisk