Rapido RO 1484DXH5\1-S

Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S manual

Rapido RO 1484DXH5\1-S

Manual för Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S på Svenska. Denna PDF-handbok har 100 sidor.

Sida: 1
  26 Tack för att du har valt en tvättmaskin från Candy. Vi är övertygade om att den här maskinen kommer att hjälpa dig med att hålla dina kläder, också de allra ömtåligaste, rena och fina under lång tid framöver. Läs den här bruksanvisningen noggrant eftersom den innehåller viktig information om användning och säkerhet samt praktiska tips om underhållet. Läs instruktionerna noggrant innan du börjar använda tvättmaskinen. Vi rekommenderar att du förvarar bruksanvisningen inom räckhåll för användaren och att den skyddas så att den är i gott skick under hela tvättmaskinens livslängd. Kontrollera att bruksanvisning, garantibevis, information om servicecenter samt energieffektivitetsmärkning levereras med tillsammans med produkten. Kontrollera också att pluggar, hållare för avloppsslang samt kopp för flytande tvättmedel eller blekmedel (endast vissa modeller) finns med. Vi rekommenderar att du behåller alla dessa komponenter. Varje enskild produkt identifieras med en unik kod med 16 tecken, som brukar kallas ”serienummer”. Koden finns på en etikett sitter fast på maskinen (i närheten av luckan) eller i kuvertet med dokumentation som ligger inuti produkten. Den här koden fungerar som ett specifikt produkt-ID som används vid produktregistreringen samt i kontakter med Candys servicecenter. Maskinen är märkt enligt EU- direktivet 2012/19/EU för avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) innehåller både förorenande ämnen (som kan leda till skada på miljön) och grundläggande komponenter (som kan återanvändas). Det är viktigt att behandla avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) på rätt sätt så att alla förorenande ämnen omhändertas och att samla in och återvinna allt material. Även som privatperson kan du bidra till att avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte orsakar miljöskada och det är av största vikt att följa vissa grundläggande regler: lAvfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska inte hanteras som hushållsavfall. lAvfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska lämnas in på därför avsedda avfallsstationer i offentlig eller privat regi. I många länder går det att beställa hämtning av större volymer avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). I många länder går det att återlämna den gamla apparaten till butiken när du köper en ny. De måste då ta emot den utan extra kostnad så länge som den är av samma produktslag och har samma funktioner som den apparat som ursprungligen levererades. 1. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2. INSTALLATION 3. TVÄTTMEDELSFACK 4. PRAKTISKA TIPS 5. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING 6. FJARRKONTROLL (Wi-Fi) 7. SNABBGUIDE 8. REGLAGE OCH PROGRAM 9. FELSÖKNING OCH GARANTI Miljörelaterad information Innehåll
Sida: 2
  SV 27 1. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER lDen här apparaten är avsett för hushållsbruk och liknande användningsområden såsom: − i personalutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsplatser; − lantbruk; − för gäster på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer; − på bed and breakfast- liknande inrättningar. Maskinen är inte avsedd för annan användning än vad som kan betecknas som normalt hushållsbruk, t.ex. kommersiell användning av experter eller professionella användare. Detta gäller även om användningen sker inom ovan nämnda användningsområden. Om apparaten används på ett annat sätt än det avsedda, kan livslängden påverkas och garantin upphöra att gälla. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador på maskinen eller annan skada eller förlust som uppstår på grund av användning som inte faller inom ramen för normalt hushållsbruk (även om maskinen placerats i en hushållsliknande miljö) i den fulla utsträckning som lagen tillåter. lProdukten får användas av barn över 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar nödvändig erfarenhet och kunskap, förutsatt att de får tillräckligt bistånd och anvisningar om säker användning och förstår vilka risker som finns. Låt inte barn leka med apparaten. Låt inte barn utföra rengöring eller underhåll utan tillsyn. lHåll uppsikt över barn så att de inte leker med apparaten. lBarn under 3 år får endast vistas i närheten under konstant tillsyn. lOm strömkabeln är skadad på något vis, så måste den bytas ut av behörig servicepersonal med reservdelar från tillverkaren. lAnvänd alltid den slanguppsättning som följde med maskinen vid anslutning till avloppet (återanvänd inte gamla slangar). lVattentrycket måste vara mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa. lKontrollera att inte golvmattan ligger mot maskinens sockel eller mot ventilationsöppningarna. lMaskinen måste installeras så att elkontakten är nåbar. lHögsta tvättmängd för torra kläder beror på modellen (se kontrollpanelen). lInformationsblad för produkten kan hämtas på tillverkarens webbplats.
Sida: 3
  28 lDe tekniska detaljerna (spänningsförsörjning och ingångseffekt) anges på produktens märkplåt. lSäkerställ att det elektriska systemet är jordat, överensstämmer med all gällande lagstiftning och att (det elektriska) uttaget är kompatibelt med apparatens kontakt. I annat fall måste en behörig elektriker tillkallas. l Vi avråder kraftigt från att använda konverterare, förgreningsdosor eller förlängningssladdar. l Före rengöring eller underhåll av tvättmaskinen måste strömmen brytas och vattentillförseln stängas av. lDra aldrig i elkabeln eller i maskinen vid frånkoppling från elnätet. lKontrollera att det inte finns kvar något vatten i trumman innan du öppnar luckan. lTvättmaskinen ska skyddas mot regn, direkt solljus och andra klimatyttringar. l Lyft aldrig tvättmaskinen genom att ta tag i reglagen eller i tvättmedelsfacket. Låt inte luckan vila mot kärran eller liknande vid transport. Det rekommenderas att alltid vara två personer vid lyft av tvättmaskinen. l Om tvättmaskinen slutar att fungera under drift stänger du av tvättmaskinen och vattentillförseln. Försök inte reparera maskinen på egen hand. Kontakta servicecentret omedelbart. Använd bara originaldelar vid reparation. Produktsäkerheten äventyras om dessa anvisningar inte följs. Elektriska kopplingar och säkerhetsinstruktioner VARNING: Vattentemperaturen kan bli mycket hög under tvättcykelns gång.
Sida: 4
  SV 29 2. INSTALLATION lSkruva ur de 2 eller 4 skruvarna (A) på baksidan och ta bort de 2 eller 4 kontaktblecken (B) enligt illustrationen i figur 1. lTillslut de 2 eller 4 hålen med pluggarna som finns i dokumentationskuvertet. lOm tvättmaskinen är en inbyggnadsmodell, ska de 3 eller 4 skruvarna (A) skruvas bort. Ta sedan bort de 3 eller 4 kontaktblecken (B). l I vissa modeller kan 1 eller fler kontaktbleck falla ned inuti maskinen. Luta tvättmaskinen framåt så att du kan avlägsna dem. Tillslut hålen med pluggarna som finns i dokumentationskuvertet. lPlacera poliondaskivan underst som visas i figur 2 (beroende på modell, se version A, B eller C). A A A A B B B B 1 3 2 1 3 1 2 A C B 2 VARNING: Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet. På vissa modeller är installationen inte nödvändig, eftersom "polionda" och skivan är monterad.
Sida: 5
  30 lAnslut vattenslangen till kranen (fig. 3) endast med vattenslangarna som medföljer (återanvänd inte de gammla slangarna). lVISA MODELLER kan innehåller en eller flera av följande funktioner: lVARMT och KALLT (fig. 4): Inställningar för tillförsel av varmt och kallt vatten för energisparande. Anslut den grå slangen till kallvattenkranen och den röda till varmvattnet. Maskinen kan anslutas enbart till kallvattnet. I sådana fall förskjuts programstarten några minuter för vissa program. l AQUASTOP (fig. 5): En enhet som sitter på tillförselslangen och som stoppar vattenflödet om slangen är defekt. I sådana fall visar en röd indikator på panelen ”A” att slangen måste bytas. Skruva loss muttern genom att trycka ned spärren "B". lAQUAPROTECT - TILLFÖRSELSLANG MED ÖVERVAKNINGSFUNKTION (fig. 6): Om vatten läcker från den primära inre slangen "A" kommer den transparenta behållaren "B" att innehålla så mycket vatten att det räcker för att slutföra tvättcykeln. När tvätten är klar kontaktar du servicecentret och beställer en ny slang. 3 1 4 B A 5 B A 6 Hydrauliska anslutningar
Sida: 6
  SV 31 lOm tvättmaskinen står i närheten av en vägg är det viktigt att tillse att slangen inte böjs eller kläms. Avloppsslangen måste placeras i röret eller ännu hellre fästas i ett väggavlopp på minst 50 cm höjd med större diameter än tvättmaskinens slang (fig. 7). lJustera maskinens nivå med stöden som visas figur 8: a.vrid muttern medsols för att frigöra skruven; b.vrid stödet i endera riktningen så att det når golvet; c.lås stödet, skruva fast muttern tills den når tvättmaskinens undersida. lAnslut strömmen. min 50 cm max 85 cm +2,6 mt max max 100 cm min 4 cm 7 A B C 8 Placering VARNING: Kontakta servicecentret om elkabeln måste bytas ut. Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig användning och/eller felaktig monterings.
Sida: 7
  32 3. TVÄTTMEDELSFACK Tvättmedelsfacket är indelat i 3 olika fack, se figur 9: lfack “1”: för tvättmedel till förtvätt; lfack “ ”:för speciella tillsatser som mjukmedel, stärkmedel o.s.v.; lfack “2”: för tvättmedel. En kopp för flytande tvättmedel MEDFÖLJER VISSA MODELLER (fig. 10). Vid användning ska den placeras i fack "2". Det garanterar att tvättmedlet förs in i trumman i rätt skede av tvättcykeln. Koppen kan också användas för blekmedel när maskinen är inställd på ”Sköljning”. 2 1 9 10 VARNING: Använd bara flytande produkter. Tvättmaskinen doserar automatiskt tillsatsen under den sista sköljningens olika faser. VARNING: Vissa tvättmedel kan vara svåra att få bort. I sådana fall rekommenderar vi en speciell behållare som placeras direkt i trumman. VISSA MODELLER levereras med automatisk dosering för tvättmedel och mjukmedel. I det här fallet hänvisar du till den specifika delen i avsnittet för detaljer av REGLAGE OCH PROGRAM.
Sida: 8
  SV 33 4. PRAKTISKA TIPS Tänk på följande när du sorterar tvätten: - töm plaggen på metallföremål som spännen, nålar eller mynt; - knäpp igen örngott med knappar, stäng blixtlås, knyt ihop lösa bälten och långa band; - ta bort upphängningsanordningar från gardiner; - läs igenom tvättmärkningarna noggrant; - ta bort besvärliga fläckar med speciella borttagningsmedel. lVid tvätt av mattor, sängkläder eller andra tunga textilier rekommenderas tvätt utan centrifugering. lKontrollera vid tvätt av ylle att plagget kan maskintvättas. Titta på tvättrådet. Så här använder du maskinen på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt.. Fyll maskinen lDu sparar energi, vatten, tvättmedel och tid genom att fylla maskinen maximalt. Du sparar upp till 50 % av energiförbrukningen genom att tvätta en full maskin istället för två halvfulla. Behöver tvätten förtvättas? lFörtvätt behövs bara om tvätten är mycket smutsig! SPARA tvättmedel, tid, vatten och mellan 5 och 15 % av energiförbrukningen genom att INTE välja förtvätt för lätt till normalt smutsad tvätt. Behövs en varm tvätt ? lFörbehandla fläckar med fläckborttagning, eller dränk intorkade fläckar i vatten innan du tvättar, för att på det sättet minska användandet av varma tvättprogram. Spar energi genom att använda ett lågtemperatur tvättprogram. Innan du kör ett torkprogram (KOMBINERADETVÄTTMASKINER/TOR KTUMLARE) lSPARA energi och tid genom att välja en hög centrifugeringshastighet för att minska mängden vatten i tvätten innan du kör ett torkprogram. Nedan följer en snabbguide med tips och rekommendationer om tvättmedelsanvändning vid olika temperaturer. Läs dessutom alltid anvisningarna och doseringsråden för tvättmedlet som du använder. Tips om tvättlast Några råd till användaren För mycket nedsmutsad vittvätt rekommenderas bomullstvättprogram på 60°C eller däröver samt normalt tvättmedel i pulverform (för mycket smutsad tvätt) med tillsats av blekmedel avsett för tvätt vid medelhög/hög temperatur. För tvättar mellan 40°C och 60°C bör du välja tvättmedel som passar för materialen som ska tvättas samt deras nedsmutsningsgrad. Vanliga pulvertvättmedel är lämpliga för vita och färgäkta plagg som är mycket nedsmutsade, medan flytande tvättmedel eller ”färgskyddande” pulvertvättmedel är lämpliga för färgade material som är lätt nedsmutsade. För tvätt vid temperaturer under 40°C rekommenderar vi användning av flytande tvättmedel eller tvättmedel som märkts för tvätt vid låga temperaturer. För tvätt av ylle eller siden rekommenderas tvättmedel som utformats speciellt för dessa material.
Sida: 9
  34 5. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING Maskinen rengörs utvändigt med hjälp av en fuktig trasa. Använd inte slipmedel, alkohol och/eller lösningsmedel. Det finns inga speciella förbehåll när det gäller normal rengöring. Rengör tvättmedlets fack och filtret. Nedan följer några tips vid flyttning av maskinen samt för hantering vid långa uppehåll utan användning. lTvättmedelsfacket bör rengöras då och då för att undvika anhopning av tvättmedelsrester. lDra ut facket hela vägen (med måttlig kraft), rengör det under rinnande vatten och sätt in det igen i uttaget. lTvättmaskinen innehåller ett speciellt filter för uppsamling av lösa föremål, t.ex. knappar eller mynt, som annars kan sätta igen avloppet (beroende på modell, se version A eller B). lFINNS BARA PÅ VISSA MODELLER: dra ut den korrugerade slangen, ta bort pluggen och led ut vattnet i en behållare. lInnan du skruvar bort filtret rekommenderar vi att du placerar en handduk eller liknande under filtret för att samla upp överblivet vatten. lVrid filtret motsols tills det tar stopp i vertikal position. lDra ut och rengör filtret, och sätt sedan tillbaka det genom att vrida det i medsols riktning. lSätt tillbaka alla delar genom att upprepa föregående steg i omvänd ordning. B A lOm tvättmaskinen ska förvaras i ett ouppvärmt utrymme under en längre tid måste slangarna tömmas på allt vatten. lKoppla från tvättmaskinen från elnätet. lKoppla loss slangen från hållaren och håll ner den i en hink eller liknande så att allt vatten rinner ut. lFäst avloppsslangen i hållaren när du är klar. Rengöring av facket Rengöring av filtret Råd vid flyttning av maskinen eller längre uppehåll i användningen
Sida: 10
  SV 35 6. FJARRKONTROLL (WI-FI) Denna apparat är utrustad med Wi-Fi-teknik som låter dig styra den på distans via Appen. REGISTRERING AV MASKINEN (I APPEN) lHämta Candy simply-Fi-appen på din enhet. lÖppna appen, skapa användarprofilen (eller logga in om det redan har skapats) och registrera maskinen enligt anvisningarna på enhetens skärm eller ”Bruksanvisningen” som är fäst på maskinen. FÖR ATT AKTIVERA FJÄRRKONTROLL lKontrollera att routern är påslagen och ansluten till internet. lLägg i tvätten, stäng dörren, tillsätt tvättmedel om det behövs. lVrid SMART RING (ring för val av program) till läget FJÄRRKONTROLL (Wi-Fi): luckan kommer att låsas och kontrollpanelen kommer att vara inaktiv. lStarta cykeln med appen Candy simply-Fi. När cykeln är klar, stänger du av maskinen genom att vrida SMART RINGEN till OFF (AV)-läget för att låsa upp luckan. * OFF * FJÄRRKONTROLL (WI-FI) FÖR ATT INAKTIVERA FJÄRRKONTROLL lFör att avsluta läget FJÄRRKONTROLL medan en cykel pågår, vrid SMART RINGEN till vilket läge som helst förutom till FJÄRRKONTROLL (Wi-Fi). Maskinens kontrollpanel kommer på nytt att vara aktiverad, och om cykeln är pausad kan du öppna luckan när indikatorlampan för DÖRRSÄKRING släckts. lMed luckan stängd, vrid vredet till läget FJÄRRKONTROLL (WI-FI) för att styra maskinen med appen igen. Om en cykel pågår, kommer den att fortsätta. Candy simply-Fi-appen är tillgänglig för enheter som kör Android och iOS, både för surfplattor och för smartphones. Få all information om Wi-Fi- funktionerna genom att testa appen i DEMO-läget. Av säkerhetsskäl kan luckan under vissa diskcykelfaser öppnas endast om vattennivån är under dess nedre kant och temperaturen är under 45°C. Vid dessa förhållanden, vänta tills lampan för DÖRRSÄKRING har släckts innan du öppnar luckan.
Sida: 11
  36 7. SNABBGUIDE Maskinen anpassar automatiskt vattennivån i förhållande till typen av tvätt och tvättmängden. Det sänker energiförbrukningen och gör att tvättiden reduceras. lSätt på maskinen och välj önskat program. lJustera tvättinställningarna om det behövs och tryck på de önskade tillvalen. lTryck på knappen START/PAUS för att starta programmet. lI slutet av programmet visar displayen meddelandet "SLUT" (på vissa modeller tänds i stället alla tvättlampor). lStäng av maskinen. För alla tvättyper se programtabellen och följ anvisningarna. Vattentryck: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa Varvtal vid centrifugering: se uppställningen med kapacitetsvärden. Anslutningseffekt / Anslutningseffekt/ Spänning: se uppställningen med kapacitetsvärden. 8. REGLAGE OCH PROGRAM 1000 800 400 600 90° ° 60° ° 40° ° 30° ° 20° ° Kg Detector Pre 1000 400 600 90° ° 60° ° 40° ° 30° ° 20° ° Kg Detector Pre 800 A E D C B I H G F OFF A SMART RING (ring för val av program) B START/PAUS-knapp C FÖRDRÖJD START-knapp D ALTERNATIV-knapp E SMUTSNIVÅ/ALTERNATIVA PROGRAMVAL-knapp F TEMPERATURVAL- knapp G VARVTALSVAL-knapp H ÅNG-knapp F+G BARNLÅS I Digitalskärm Val av program TORKTUMLING (endast KOMBINERADE TVÄTTMASKINER/TORKTUMLARE) Om du vill att torkcykeln ska starta automatiskt när tvätten är klar väljer du önskat program och väljer torkcykeln. Eller så kan du avsluta tvätten och sedan välja torkprogrammet. Tekniska data
Sida: 12
  SV 37 lNär SMART RINGEN är vriden, kommer maskinen att vara på och displayen, visar beskrivning och parametrar för det valda programmet. lVid cykelslut, kom ihåg att stänga av maskinen genom att vrida SMART RINGEN till OFF (AV)-läget, ta därefter ur kontakten och stäng av vattenförsörjningen. - Språkinställning lNär du har anslutit maskinen till nätverket och slagit på den trycker du på knappen ÅNG eller FÖRDRÖJD START för att visa de tillgängliga språken. lVälj önskat språk genom att trycka på START/PAUS-knappen. - Ändra språk Om du vill ändra inställningsspråket måste du trycka på ÅNG och FÖRDRÖJD START -knapparna samtidigt i ca 3 sekunder. ENGLISH visas på displayen, och du kommer att kunna välja ett nytt språk. lFör att starta den valda cykeln med de förinställda parametrarna trycker du på START/PAUS. När programmet är igång visar displayen tiden som är kvar. lOm du vill ändra det valda programmet trycker du på önskade alternativknappar, ändrar standardparametrarna och trycker sedan på START/PAUS-knappen för att starta cykeln. lEfter att ha slagit på maskinen, vänta några sekunder på att programmet börjar köras. PROGRAMVARIGHET lNär du har valt ett program visas automatiskt cykellängden, vilken kan variera utifrån de alternativ du har valt. lNär programmet startat kan du under hela tiden kunna se hur lång tid som är kvar av tvätten. lMaskinen räknar ut hur lång tid det tar tills programmet är klart utifrån en standardmängd och under cykelns gång korrigeras tiden utifrån den aktuella tvättens mängd och sammansättning. PROGRAMSLUT lNär ordet "SLUT" visas på skärmen och indikeringen DÖRRSÄKRING slocknar kan dörren öppnas. lVid cykelslut, stäng av tvättmaskinen genom att vrida SMART RINGEN till OFF (AV)-läget. VARNING: Rör inte knapparna när du sätter i kontakten då maskinen kalibrerar systemet under de första sekunderna: om du rör vid knapparna kanske maskinen inte fungerar som den ska. Om detta händer drar du ut kontakten och försöker igen. SMART RING (ring för val av program) Första starten START/PAUS-knapp Stäng luckan innan du trycker på START/PAUS-knappen. Endast de alternativ som är kompatibla med det inställda programmet kan väljas. SMART RINGEN måste ALLTID vara i AV-läget i slutet av tvättcykeln innan du kan välja en ny tvättcykel.
Sida: 13
  38 SÄTTA MASKINEN PÅ PAUS lHåll knappen START/PAUS nedtryckt i ca 2 sekunder (några indikatorlampor och återstående tid-displayen blinkar, för att visa att maskinen är ställd på paus). lTryck återigen på knappen START/PAUS för att återstarta programmet där det satts på paus. AVBRYTA PROGRAMMET lVrid SMART RINGEN till OFF (AV)-läget för att avbryta programmet. lVänta tills indikatorlampan DÖRRSÄKRING har slocknat innan du öppnar dörren. lMed den här knappen kan du förprogrammera en tvättcykel och fördröja starten upp till 24 timmar. lVill du fördröja starten gör du så här: - Ställ in program. - Tryck på knappen en gång för att aktivera (h00 visas på skärmen) och sedan trycker du på den igen för att ställa in en fördröjning på 1 timme (h01 visas på skärmen). Fördröjningen förlängs med 1 timme varje gång du trycker på knappen tills h24 visas på skärmen. Trycker du på knappen igen nollställs fördröjningen. - Bekräfta genom att trycka på START/PAUS-knappen. Nedräkningen börjar och när den når slutet kommer programmet att startas automatiskt. lDu kan avbryta fördröjd start genom att vrida SMART RINGEN till OFF (AV)-läget. Vid ett strömavbrott sparas det valda programmet i ett särskilt minne och när strömmen kommer tillbaka fortsätter programmet. Du kan välja bland tre olika alternativ: - FÖRTVÄTT lMed det här alternativet kan du göra en förtvätt. Detta är särskilt lämpligt för mycket smutsiga tvättar. (Kan endast användas för vissa program enligt programtabellen). lVi rekommenderar att du bara använder 20% av den föreslagna mängden tvättmedel. - EXTRA SKÖLJNING lAlternativet att lägga till en sköljning i slutet av programmet har tagits fram för personer med känslig hy som kan få hudirritationer eller allergiska reaktioner från även de minsta tvättmedelsrester. lVi rekommenderar även den här funktionen för barnartiklar eller vid väldigt smutsig tvätt, då du behöver använda mycket tvättmedel eller när du tvättar handdukar, eftersom fibrerna kan hålla kvar tvättmedlet. - HYGIEN + Kan endast aktiveras när du har valt temperaturen 60°C. Alternativet hjälper till att hålla dina kläder hygieniska genom att hålla samma temperatur under hela tvättprogrammet. Av säkerhetsskäl kan luckan under vissa diskcykelfaser öppnas endast om vattennivån är under dess nedre kant och temperaturen är under 45°C. Vid dessa förhållanden, vänta tills lampan för DÖRRSÄKRING har släckts innan du öppnar luckan. FÖRDRÖJD START-knapp Du väljer dina alternativ med knapparna innan du trycker på START/PAUS- knappen. Om du väljer ett alternativ som inte är kompatibelt med det valda programmet blinkar alternativlampan och släcks sedan. ALTERNATIV-knapp Om du väljer ett alternativ som inte är kompatibelt med det valda programmet blinkar lampan och släcks sedan.
Sida: 14
  SV 39 Den här knappen kan användas för att välja två olika funktioner, beroende på de valda programmet: - SMUTSNIVÅ lNär du har valt ett program kommer tvättiden som är förinställd för programmet att visas automatiskt. lMed det här alternativet kan du välja mellan tre olika programlängder, utifrån hur smutsig tvätten är (kan endast användas för vissa program enligt programtabellen). - ALTERNATIVA PROGRAMVAL I det fall som visas i tabellen tillåter det här valet att välja ett alternativ till det förinställda programmet (i fråga om ECO 14'-30'-44'-programmet kan du välja en av de tre tillgängliga varaktigheterna). lMed den här knappen kan du ändra temperatur. lDu kan inte höja temperaturen över den högsta tillåtna temperaturen för ett program, för att skydda dina textiler. lOm du vill tvätta i kallt vatten måste alla lampor vara avstängda. lMed den här knappen kan du minska hastigheten på centrifugeringen eller välja att hoppa över den helt. lOm tvättrådet inte visar någon specifik information kan du använda det högsta varvtalet för programmet. lVill du aktivera centrifugering igen trycker du på knappen tills du når önskat varvtal. lDu kan ändra varvtal utan att pausa maskinen. Denna knapp möjliggör en särskild behandling som följer vissa tvättprogram (vänligen se programtabellen). Ångfunktionen fungerar genom att minska vecken i våta klädesplagg och som ett resultat minskas den tid som sedan behövs för att stryka dessa plagg. Fibrerna förnyas och fräschas upp genom att ta bort illaluktande doft. Varje program ger en skonsam ångbehandling för att garantera maximal rengöringseffektivitet i enlighet med plaggens tyg- och färgtyp. l Om du trycker på knapparna TEMPERATURVAL och VARVTALSVAL samtidigt i cirka 3 sekunder kommer du att låsa knapparna. På så sätt kan du undvika att inställningarna ändras oavsiktligt genom att trycka på en knapp på displayen under ett pågående program. lDu låser upp knapplåset genom att trycka in de två knapparna igen eller slå av maskinen. SMUTSNIVÅ/ALTERNATIVA PROGRAMVAL-knapp TEMPERATURVAL-knapp VARVTALSVAL-knapp Det går inte att ställa in högre varvtal än maxvarv för programmet, för att undvika att tygerna skadas. Använder du för mycket tvättmedel kan det leda till skumbildning. Om maskinen känner av stora mängder skum kan den hoppa över centrifugeringen eller förlänga programmet och öka vattenförbrukningen. Maskinen är utrustad med en särskild elektronisk enhet som förhindrar centrifugering om maskinen är obalanserad. På så sätt minskas ljud och vibrationer, och maskinens livstid förlängs. ÅNG-knapp Alternativet måste väljas innan du trycker på START/PAUS-knapp. BARNLÅS
Sida: 15
  40 Med indikatorerna på skärmen kan du alltid vara informerad om maskinens status. 1000 800 400 600 90° ° 60° ° 40° ° 30° ° 20° ° Kg Detector Pre 1 2 6 7 3 8 4 9 5 1) TVÄTTEMPERATUR INDIKATORLAMPOR Visar temperaturen för det valda programmet, som kan ändras (om möjligt) med lämplig knapp. Om du vill tvätta i kallt vatten måste alla lampor vara avstängda. 2) VARVTALSVAL INDIKATORLAMPOR Visar centrifugering för det valda programmet, som kan ändras eller uteslutas med lämplig knapp. 3) DÖRRSÄKRING INDIKATORLAMPA lIkonen hänvisar till stängd lucka. lOm du trycker på START/PAUS med luckan stängd kommer lampan blinka och sedan lysa. lVänta tills indikatorlampan DÖRRSÄKRING har slocknat innan du öppnar dörren. 4) Kg Detector INDIKATORLAMPA (denna funktion kan endast tillämpas för vissa program) lUnder cykelns första minuter lyser "Kg Detector"-lampan medan den intelligenta sensorn väger tvätten och justerar tvättid och vatten- och elförbrukning. lI varje fas kan "Kg Detector" övervaka informationen för tvättmängden i trumman och under de första minuterna utförs följande: - den vattenmängd som behövs justeras - tvättcykelns längd beräknas - sköljningen kontrolleras utifrån vilka slags tyger som valts - trummans rotationsrytm justeras utifrån vilka tyger som tvättas - upptäcker skum och ökar om nödvändigt vattenmängden under sköljning - varvtalet justeras utifrån tvättmängden för att undvika obalans. 5) KNAPPLÅS INDIKATORLAMPA Lampan visar att knapparna är låsta. 6) ALTERNATIVLAMPOR Lamporna visar vilka alternativ som kan väljas med tillhörande knappar. 7) SMUTSNIVÅ INDIKATORLAMPOR lNär du har valt ett program kommer en indikatorlampa att automatiskt visa vilken smutsnivå som är förinställd för programmet. lVäljer du en annan smutsnivå tänds tillhörande indikatorlampa. 8) ÅNG INDIKATORLAMPA Indikatorlampan visar att motsvarande alternativ har valts. Digitalskärm Stäng luckan INNAN du trycker på knappen START/PAUS. Om luckan inte är helt stängdkommer lampan att fortsätta blinka i cirka 7 sekunder och därefter kommer starten automatiskt att avbrytas. Om detta händer ska du stänga dörren ordentligt och trycka på START/PAUS-knappen.
Sida: 16
  SV 41 9) Wi-Fi INDIKATORLAMPA lPå modeller som är utrustade med Wi-Fi indikerar den anslutningens status. Det kan vara: - FAST PÅ: fjärrkontroll aktiverad. - LÅNGSAM BLINKNING: fjärrkontroll inaktiverad. - SNABBA BLINKNINGAR I 3 SEKUNDER, SEDAN AV: maskinen kan inte ansluta till Wi-Fi-nätverket eller har ännu inte registrerats i appen. - LÅNGSAM BLINKNING 3 GÅNGER, SEDAN AV I 2 SEKUNDER: återställning av Wi-Fi-nätverket (under registrering i appen). - PÅ I 1 SEKUND, SEDAN AV I 3 SEKUNDER: luckan är öppen. Fjärrkontrollen kan inte aktiveras. lFör all information om funktionaliteten och anvisningarna för en enkel konfiguration av Wi-Fi, se: go.candy-group.com/simplyfi-dualble
Sida: 17
  42 PROGRAM (MAX.) * 1) 2 1 (se kontrollpanel) (MAX.) 2 1 DAGLIG 39' 4) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 40° BLANDAT & FÄRGAT 59' 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40° 3) PERFEKT BOMULL 59' 4) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 40° HYGIENE PLUS 59' 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 60° SPORT PLUS 29' 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 30° FINTVÄTT 59' 4) 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 40° 3) ECO 14' 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 30° 30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 30° 44' 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 40° 3) SKÖLJNING - - - - - - - - - - TÖMNING & CENTRIFUGERING - - - - - - - - - - ULL/HAND 1 1 1 2 2 2 2 2,5 2,5 30° BLANDAT 2) 4) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 60° ( ) ECO 20° 2) 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20° BOMULL** 2) 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 60° ( ) VIT 2) 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 90° ( ) FJÄRRKONTROLL (Wi-Fi) Position som du måste välja när du vill aktivera fjärrkontroll genom Appen (via Wi-Fi). Programtabell
Sida: 18
  SV 43 Läs följande: * Högsta tvättmängd för torra kläder beror på modellen (se kontrollpanelen). (Endast för modeller med fack för flytande tvättmedel) Om du har några plagg med fläckar som behöver behandlas med blekmedel kan den första fläckborttagningen göras i maskinen. Häll blekmedlet i blekmedelsbehållaren i fack nummer "2" i tvättmedelsfacket och välj specialprogrammet SKÖLJ. När detta är klart vrider du programväljaren till AV-positionen, lägger in resten av plaggen och gör en vanlig tvätt med lämpligt program. ( ) Endast när alternativet FÖRTVÄTT har valts (program som kan användas med alternativet FÖRTVÄTT). 1) När ett program har valts visar displayen den rekommenderade temperaturen, som kan ändras (när detta är tillåtet) med temperaturknappen, men det går inte att höja den över det tillåtna. 2) För de visade programmen kan du justera tid och intensitet för tvätten med SMUTSNIVÅ-knappen. 3) I de angivna programmen kan knappen för SMUTSNIVÅ/ ALTERNATIVA PROGRAMVAL användas för att välja ett alternativ till det förinställda programmet (i fråga om ECO 14'-30'-44'- programmet kan du välja en av de tre tillgängliga varaktigheterna). 4) Ångfunktion finns tillgänglig. ** STANDARDPROGRAM FÖR BOMULL ENLIGT (EU) Nr. 1015/2010 och Nr. 1061/2010. BOMULLSPROGRAM MED TEMPERATUR PÅ 60°C. BOMULLSPROGRAM MED TEMPERATUR PÅ 40°C. De här programmen är lämpliga för tvätt av normalsmutsig bomullstvätt och är också de mest effektiva programmen för vatten- och energiförbrukning för bomullstvätt. Programmen har utvecklats för att följa temperaturerna på klädernas tvättmärkning och den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig något från den temperatur som anges för cykeln.
Sida: 19
  44 Vill du tvätta olika slags material som är olika smutsiga finns det specifika program på tvättmaskinen för alla dina tvättbehov (se tabellen). DAGLIG 39' En perfekt kombination av tidsbesparing och prestanda. Det här programmet ger en utmärkt tvätt med en halvfull maskin på bara 39 minuter. Rekommenderas för daglig tvätt och normala smutsnivåer. BLANDAT & FÄRGAT 59' Detta program ger dig friheten att tvätta alla typer av tyger och icke-blekande färger tillsammans, med en full maskin, för utmärkta resultat på bara 59 minuter. Om programmet körs i medeltemperatur rekommenderas tvätt som inte är mycket smutsig. PERFEKT BOMULL 59'/HYGIENE PLUS 59’ Tryck på knappen SMUTSNIVÅ/ ALTERNATIVA PROGRAMVAL, för att välja ett av de två tillgängliga programmen: - PERFEKT BOMULL 59’ Programmet garanterar att tvätten blir perfekt rengjord. Detta alternativ är utformat för att minska tvättiden för lätt smutsig bomullstvätt i medeltemperatur. Fyll maskinen endast till hälften för bästa resultat. - HYGIENE PLUS 59' Programmet erbjuder den bästa kombinationen av hög temperatur, tid och rengöring för att garantera maximal hygienkraft mot bakterier på bara 59 minuter. Rekommenderas för små bomullstvättar i 60 grader. SPORT PLUS 29' Skapat för att avlägsna smuts från tekniska kläder som används i gymmet och för sport. Programmet pågår i 29 minuter i låg temperatur. Rekommenderas för små tvättar och syntetiska plagg. FINTVÄTT 59' Utvecklat för att tvätta och behandla känsliga plagg och värdefulla tyger. Programmet tvättar i låg temperatur i 59 minuter. Rekommenderas för små tvättar. ECO 14'-30'-44' Spara utan att kompromissa! Detta nya program kan användas för att uppnå utmärkta resultat samtidigt som du sparar vatten, energi, tvättmedel och tid. Alternativet passar alla typer av tyg i medeltemperatur. Rekommenderas för små tvättar. Med knappen SMUTSNIVÅ/ALTERNATIVA PROGRAMVAL, väljer du ett av de två tillgängliga programmen: SKÖLJNING/TÖMNING & CENTRIFUGERING Tryck på knappen SMUTSNIVÅ/ ALTERNATIVA PROGRAMVAL, för att välja ett av de två tillgängliga programmen: - SKÖLJNING Det här programmet består av 3 sköljningar med centrifugering emellan (som kan minskas eller hoppas över med särskild knapp). Används för sköljning av alla typer av tyger, exempelvis efter handtvätt. - TÖMNING & CENTRIFUGERING Det här programmet avslutar utpumpningen och kör en maximal centrifugering. Det går att minska eller hoppa över centrifugeringen genom VARVTALSVAL- knappen. ULL/HAND Det här programmet har en tvättcykel särskilt utformad för maskintvättbara ulltyger eller för plagg som ska tvättas för hand. BLANDAT Med det här programmet kan du tvätta olika sorters tyger och olika färger Tillsammans. Rotationsrörelsen för trumman och vattennivån optimeras, både under tvätt- och sköljfasen. De precisa rotationerna ger färre rynkor i materialen. Programbeskrivning Välj program enligt tvättinstruktionerna på etiketterna, speciellt den rekommenderade maximala temperaturen.
Sida: 20
  SV 45 ECO 20° Med det här innovativa programmet kan du tvätta olika tyger och kulörer ihop, som bomull, syntet och blandade tyger i bara 20°C med utmärkt tvättresultat. Förbrukningen är cirka 40% av en vanlig 40°C bomullstvätt. BOMULL Detta program är lämpligt för tvätt av normalsmutsig bomullstvätt och är också det mest effektiva programmet för vatten- och energiförbrukning för bomullstvätt. VIT För perfekt tvätt. Den sista centrifugeringen med högsta hastighet ger mer effektiv borttagning. FJÄRRKONTROLL (WI-FI) Position som du måste välja när du vill aktivera/inaktivera fjärrkontroll genom appen över Wi-Fi. I det här fallet börjar cykelstarten genom app-kommandona. Mer information i avsnittet FJÄRRKONTROLL (WI-FI). VARNING: VIKTIGA TVÄTTRÅD FÖR GOD PRESTANDA. lNya, färgade plagg ska tvättas separat minst 5 eller 6 gånger. lEn del stora mörka tyger och plagg som jeans och handdukar ska alltid tvättas separat. lBlanda aldrig EJ FÄRGBESTÄNDIGA tyger.
Sida: 21
  46 9. FELSÖKNING OCH GARANTI Om du tror att tvättmaskinen inte fungerar som avsett kan du läsa tipsen i snabbguiden nedan för mer information om att avhjälpa de vanligaste problemen. FELRAPPORT Fel som visas Möjliga orsaker och praktiska lösningar: E2 (med display) lamporna blinkar 2 gånger (utan display) Maskinen får inte in vatten. Se till att vattenkranen är öppen. Se till att vattenslangen inte är böjd, tilltrasslad eller instängd. Avloppsslangen är inte på rätt höjd (se installationsavsnittet). Stäng av vattenkranen, skruva loss vattenslangen från baksidan av tvättmaskinen och se till att ”sandfiltret” inte är igensatt. Kontrollera att filtret inte är igensatt eller att det inte finns några främmande partiklar i filterfacket som kan hindra korrekt vattenflöde. E3 (med display) lamporna blinkar 3 gånger (utan display) Tvättmaskinen tömmer inte ut vattnet. Kontrollera att filtret inte är igensatt eller att det inte finns några främmande partiklar i filterfacket som kan hindra korrekt vattenflöde. Se till att avloppsslangen inte är böjd, tilltrasslad eller instängd. Se till att husets avloppssystem inte är igensatt och låter vatten flöda igenom utan hinder. Försök t.ex. att tömma ur vattnet i diskhon. E4 (med display) lamporna blinkar 4 gånger (utan display) För mycket skum och/eller vatten. Se till att du inte har använt för mycket tvättmedel eller en produkt som inte är gjord för användning i tvättmaskin. E7 (med display) lamporna blinkar 7 gånger (utan display) Problem med luckan. Se till att luckan är ordentligt stängd. Se till att kläderna i maskinen inte ligger i vägen för att stänga luckan. Om luckan är blockerad, stäng av maskinen och dra ur/stäng av elförsörjningen, vänta 2-3 minuter och öppna luckan. Någon annan kod Stäng av maskinen och dra ur/stäng av elförsörjningen, vänta en minut. Starta maskinen och starta ett program. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen. lModeller med display: felet visas med bokstaven "E" och en siffra (exempel: Fel 2 = E2). lModeller utan display: felet visas genom att alla lampor blinkar lika många gånger som koden för felet, följt av en paus på 5 sekunder (exempel: Fel 2 = två blinkningar – paus 5 sekunder – två blinkningar, osv...).
Sida: 22
  SV 47 ANDRA PROBLEM Problem Möjliga orsaker och praktiska lösningar: Tvättmaskinen startar/fungerar inte Kontrollera att maskinen är ansluten till fungerande eluttag/elförsörjning. Se till att elen är påslagen. Kontrollera att ev. vägguttag fungerar med en annan apparat, t.ex. en lampa. Luckan är kanske inte ordentligt stängd, öppna och stäng den igen. Se till att önskat program har valts på rätt sätt och att startknappen är intryckt. Kontrollera att tvättmaskinen inte är i pausläge. Vatten har läckt ut på golvet vid tvättmaskinen Det kan bero på en läcka i packningen mellan kranen och vattenslangen. Om så är fallet måste packningen bytas och anslutningen dras åt. Se till att filtret är ordentligt stängt. Tvättmaskinen centrifugerar inte Om kläderna lagts in i tvättmaskinen ojämnt kan den: • Försöka balansera tvätten och öka tiden för centrifugering. • Minska centrifugeringens hastighet för att minska vibrationer och buller. • Hoppa över centrifugeringen för att skydda maskinen. Se till att tvätten fördelas jämnt. Om tvätten är ojämn, fördela om den och starta om programmet. Det kan bero på att vattnet inte tömts ut helt och hållet: vänta några minuter. Om problemet kvarstår, se avsnittet Fel 3. Vissa modeller en har funktion för att hoppa över centrifugering, se till att den inte är på. Se till att inga alternativ som påverkar centrifugeringen är på. Användning av för mycket tvättmedel kan förhindra att centrifugeringen startar. Kraftiga vibrationer /buller under centrifugeringen Tvättmaskinen kanske inte står i nivå: justera fötterna enligt instruktionerna i det särskilda avsnittet. Se till att transportskruvar, gummipluggar och distansrör tagits bort. Kontrollera att det inte finns några främmande föremål i trumman (mynt, gångjärn, knappar osv...). Tillverkargarantin omfattar fel som orsakats av elektriska eller mekaniska fel på produkten till följd av handling eller underlåtenhet av tillverkaren. Om ett fel orsakats av faktorer utanför den levererade produkten, missbruk eller av att användningsinstruktionerna inte följts, får en avgift debiteras.
Sida: 23
  48 Användning av ekologiska tvättmedel utan fosfater kan leda till följande: - vattnet från sköljningen kan se solkigt ut: Effekten beror på lösgjorda zeoliter som inte har någon negativ påverkan på sköljresultatet. - vitt damm (zeoliter) på färdig tvätt: det här är normalt, dammet absorberas inte av fibrerna och påverkar inte deras färg. - skum i det sista sköljvattnet: det behöver inte betyda att sköljningen är otillfredsställande. - mycket skumbildning: Det beror ofta på anjoniska ytaktiva ämnen, som kan finnas i tvättmedel och som kan vara svåra att eliminera från tvätten. Tvätten behöver inte sköljas igen: det motverkar inte effekten. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår eller om du misstänker felfunktion. Du rekommenderas att alltid använda originaldelar som kan beställas från våra auktoriserade servicecenter. Genom att placera märkning på denna product, försäkrar vi att på vårt ansvar övernstämmelse med alla europeiska säkerhets-, hälso-, och miljökrav som anges I lagstiftningen för denna produkt. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för eventuella tryckfel i dokumentation som medföljer produkten. Tillverkaren förbehåller sig vidare rätten att utföra sådana ändringar av produkten som kan bedömas vara nödvändiga utan att förändra dess väsentliga egenskaper. Garanti Produkten omfattas av garanti i enlighet med villkoren på garantibeviset som medföljer produkten. Du måste fylla i och spara garantibeviset, så du kan visa det för auktoriserade servicecenter vid behov.
Sida: 24
  SV 49 TRÅDLÖSA PARAMETRAR Parameter Specifikation (Wi-Fi) Specifikation (Bluetooth) Trådlös Standard 802.11 b/g/n Bluetooth v4.2 Frekvens omfång 2,412 GHz. - 2,484 GHz. 2,412 GHz. - 2,484 GHz. Maximal överförings effekt 802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm Basic data Rate: RF Transmit Power (Typ): +4 dBm Enhanced data Rate: RF Transmit Power (Typ): +2 dBm BLE RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm 802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm 802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm 802.11n, MCS7 = +14 dBm Minimimottagnings känslighet 802.11b = 1024 bytes, -80 dBm Basic data Rate: Sensivity @ 0.1% BER: -98 dBm Enhanced data Rate: Sensivity @ 0.01% BER: -98 dBm BLE Sensivity @ 0.1% BER: -98 dBm 802.11g = 1024 bytes, -70 dBm 802.11n = 1024 bytes, -65 dBm 802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm Härmed försäkrar Candy Hoover Group Srl, att denna maskin märkt med uppfyller de nödvändiga kraven i direktiv 2014/53/EU. En kopia av denna försäkran om överensstämmelse kan erhållas från: www.candy-group.com
Sida: 25
fkhldsk
Sida: 26
fkhldsk

Frågor & svar

Har du en fråga om Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S. Se till att du beskriver ditt problem med Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Candy
  • Produkt: Tvättmaskiner
  • Modell/namn: Rapido RO 1484DXH5\1-S
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Bulgarisk, Polska, Czech, Rumänska, Slovakien, Ukrainare, Holländsk, Portugis, Grekisk, Svenska, Danska, Norska, Finska