Braun Multiquick 5 J500 manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Braun Multiquick 5 J500 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Braun
  • Product: Juicer
  • Model/name: Multiquick 5 J500
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 27
29
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra
kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle
fabrikasjons- eller materialfeil, enten ved reparasjon
eller om vi finner det hensiktsmessig å bytte hele
produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller
Brauns distributør selger produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av feil
bruk, normal slitasje eller skader som har ubetydelig
effekt på produktets verdi og virkemåte. Garantien
bortfaller dersom reparasjoner utføres av ikke
autorisert person eller hvis andre enn originale
Braun reservedeler benyttes.
For service i garantitiden skal hele produktet leveres
eller sendes sammen med kopi av kjøpskvittering
til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted:
www.service.braun.com.
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste
autoriserte Braun Serviceverksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold
til NEL’s Leveringsbetingelser.
Svenska
Våra produkter är utformade för att uppfylla de
högsta standarder vad gäller kvalitet, funktion och
design. Vi hoppas att du kommer att ha mycket
nytta av din nya apparat från Braun.
Läs bruksanvisningen noggrant och i sin helhet
innan du använder apparaten.
Varning
• Stick ej ned fingrarna i påfyllningsröret när
apparaten är ansluten till ström, särskilt inte om
motorn är på. Använd pådrivaren för att föra
frukt/grönsaker genom röret.
• Vidrör inte rivbladen.
• Den här produkten är lämplig endast för normal
hushållsanvändning och är ej avsedd för kom-
mersiell användning.
• Apparaten är inte avsedd att användas av barn
eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga om användningen inte övervakas
av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
Vi rekommenderar att apparaten förvaras utom
räckhåll för barn. Barn ska övervakas för att
garantera att de inte leker med apparaten.
• Dra alltid ut kontakten till apparaten innan den
monteras/tas isär, innan rengöring, när den inte
ska användas eller om ett fel uppstår.
• Kontrollera alltid hela apparaten innan använd-
ning, särskilt filtret (sprickor och skavanker).
Använd inte om sladden eller någon del av appa-
raten – särskilt filtret (6) – är skadad/skadat.
• Låt inte sladden komma i kontakt med heta delar,
dra den inte över vassa kanter och bär inte
apparaten i sladden.
• Skydda motordelarna och sladden mot fuktighet.
Motordelen och nätdelen får inte användas om
de har sänkts ned i vatten.
• Brauns elektriska apparater uppfyller tillämpliga
säkerhetsnormer. Reparationer eller byte av
nätsladd får endast utföras av auktoriserad
fackman. Felaktiga och icke fackmannamässigt
utförda reparationsarbeten kan innebära avse-
värd risk för personskador för användaren.
• Spänning/effekt: Se märkplatta under
apparaten.
Beskrivning (se sid. 4)
1 Motordel
2 På-/avknapp
3 Spännen
4 Behållare för fruktkött
5 Juiceuppsamlare
6 Filter
7 Lock
8 Påfyllningsrör
9 Pådrivare
10a Juicepip med droppskyddsfunktion (endast
modell J700/J500)
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 29
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 29 15.05.12 16:10
15.05.12 16:10
Page: 28
30
10b Juicepip (endast modell J300)
11 Lock juicekanna
12 Skumseparator
13 Juicekanna
14 Sladdutrymme
15 Rengöringsborste
Innan apparaten används för första gången bör de
delar av juicepressen som kan tas isär diskas (se
«Isärplockning» och «Rengöring»).
Startlås/Säkerhetssystem
Apparaten kan endast startas när juiceuppsamlaren
(5) sitter på plats och locket sitter säkert med
avsedda spännen (3). Om dessa spännen frigörs
när motorn är på stannar motorn inom 3 sekunder.
Montering
1. Montera juicepipen (10a/10b) på juiceuppsam-
laren (bild a). Tryck försiktigt samman juice-
pipens sidor med tummen och pekfingret på
markeringarna.
2. Placera juiceuppsamlaren (5) på motordelen (1)
(bild b).
3. Placera filtret (6) på juiceuppsamlaren och tryck
ner det tills det låser sig på motorkopplingen
(bild b).
4. Skjut behållaren för fruktköttet (4) till den bakre
delen av motorenheten tills den ansluter. Se till
att den knäpper fast (bild c).
5. Fäst locket (7) (bild c). Fäst båda spännena till
locket och skjut dessa nedåt tills du hör dem
knäppa fast (bild d).
6. Se till att juicebehållaren (13) placeras under
juicepipen (10) (bild e). Kapacitet: 1 250 ml.
Juicebehållaren kommer med en skumseparator
(12) för att hjälpa till att hålla juicen så gott som
skumfri. Skumseparatorn kan avlägsnas om man
inte behöver den.
Pressa juice
• Viktigt: Använd endast mogen frukt, annars kan
filtret (6) täppas igen.
• Ta alltid fram sladden helt från sladdförvaringen
(14) innan användning.
• Frukter/grönsaker bör sköljas om de ska använ-
das oskalade.
• Max. drifttid/mängd i taget: 15 minuter/5 kg.
Låt apparaten svalna tillräckligt efteråt.
Typ av frukt/
grönsak
Förberedelse Bearbet-
ning
Hårda frukter/
grönsaker t.ex.
äpplen, päron,
morötter, betor
Avlägsna oätligt skal
Avlägsna kärnhuset
Position II
Bladiga
grönsaker t.ex.
kål, spenat och
örter
Rulla ihop bladen
innan bearbetning
Position II
Mjuka frukter/
grönsaker t.ex.
citrusfrukter, kiwi
Avlägsna oätligt skal Position I
Vindruvor Avlägsna stjälken
Stenfrukter t.ex.
plommon,
persika
Avlägsna kärnan
Meloner Skala och skär i bitar
som passar
påfyllningsröret
Tomat, gurka,
hallon
Ingen ytterligare
förberedelse behövs
Bär Endast lämpligt i
blandjuicer
Position I
Rabarber, frukter som innehåller
stärkelse (banan, mango, papaya,
avokado och fikon), väldigt hårda och
fiberrika frukter eller grönsaker
Ej
lämpligt
• Placera frukt eller grönsaker i påfyllningsröret (8)
(bild e).
• Sätt brytaren (2) i position «I» eller «II»:
• Tryck lätt på pådrivaren (9) (bild f). Tillsätt mer
frukt eller grönsaker medan motorn är på.
• Mängden juice som extraheras beror på frukter-
nas/grönsakernas karaktär.
• Frukt- och grönsaksjuicer innehåller värdefulla
vitaminer och mineraler, som snabbt förstörs när
de kommer i kontakt med syre eller ljus. Drick
juicen medan den är fräsch – direkt när den har
pressats.
Tömma behållaren för fruktkött och
filtret
Behållare för fruktkött (4): Stäng av apparaten när
behållaren för fruktkött ser full ut, dra ut kontakten
och töm behållaren.
Filter (6): Om juicen plötsligt blir mycket tjockare,
om större mängder fruktkött fastnar mellan filter
och lock och/eller om du hör att motorns hastighet
går långsammare måste filtret och juicebehållaren
tömmas och rengöras (se «Isärplockning»). Töm
behållaren för fruktkött och sätt ihop apparaten
igen.
Droppskyddsfunktion
(endast modell J700/J500)
När juicepipen (10a) är i en vinklad position fungerar
den som droppskydd och samlar den droppande
juicen:
Stäng av apparaten, vänta ett par sekunder tills
juicen endast droppar från apparaten. Skjut sedan
pipen (10a) till en vinklad position (bild g).
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 30
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 30 15.05.12 16:10
15.05.12 16:10
Page: 29
31
Isärtagning
1. Stäng av apparaten genom att vrida brytaren (2)
till position «O» och dra ut kontakten (bild h).
Modell J700/J500: Sätt juicepipen (10a) i en
upprätt position så att all återstående juice kan
rinna av.
2. Avlägsna pådrivaren (9). Lossa på spännen för
att låsa upp locket (bild h). Avlägsna locket.
3. För resten av fruktköttet från juiceuppsamlaren
till behållaren för fruktkött.
4. Avlägsna juiceuppsamlaren (5) tillsammans med
filtret (6). Avlägsna filtret från juiceuppsamlaren
(bild i).
5. Avlägsna behållaren för fruktkött (4) genom att
dra i den (bild i).
6. Avlägsna juicepipen (10a/10b) genom att trycka
ned båda sidor med tummen och pekfingret vid
markeringarna (bild j).
Rengöring
• Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget först!
• Plocka isär apparaten som beskrivits i
«Isärplockning».
• Viktigt: Rengör filtret och övriga delar med en
borste i varmt vatten för att avlägsna fruktköttet
innan du diskar det.
• Alla delar som kan tas isär, liksom juicebehållaren
med lock och skumseparatorn kan diskas i mas-
kin eller med varmt vatten och vanligt diskmedel
(utan slipande/surgörande ämnen). Plastdelarna
kan missfärgas om man bearbetar mat med högt
pigmentinnehåll (t.ex. morötter): Använd en
vegetabilisk olja för rengöring innan du sätter
dem i diskmaskinen.
• Delarna bör inte placeras alltför nära varandra i
diskmaskinen för att undvika missformning.
• Använd endast en fuktig trasa vid rengöring av
motordelen (1). Sänk aldrig ned den i vatten.
Kan ändras utan föregående meddelande.
Av hänsyn till miljön ber vid dig att inte slänga
den här apparaten i de vanliga hushålls-
soporna när den är uttjänt. Du kan lämna in
den uttjänta produkten hos ett Braun-
servicecenter eller till en återvinningsstation.
Felsökning
Problem Möjlig orsak
Apparaten fungerar
inte
Spännena sitter inte
ordentligt
Lock/filter/juiceuppsamlaren
har inte monterats korrekt
Juicen stänker ut ur
pipen trots att
droppskyddet är
aktiverat
Droppskyddet kan endast
samla upp små mängder
juice. Aktivera endast
droppskyddet när juicen
droppar från apparaten
Garanti
Vi garanterar denna produkt för två år från och med
inköpsdatum. Under garantitiden kommer vi utan
kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är
hänförbara till fel i material eller utförande, genom
att antingen reparera eller byta ut hela apparaten
efter eget gottfinnande.
Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat
levereras av Braun eller deras auktoriserade
återförsäljare.
Garantin gäller ej: skada på grund av felaktig
användning eller normalt slitage, liksom brister
som har en försumbar inverkan på apparatens
värde eller funktion. Garantin upphör att gälla om
reparationer utförs av icke behörig person eller
om Brauns originaldelar inte används.
För att erhålla service under garantitiden skall den
kompletta apparaten lämnas in tillsammans med
inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad:
www.service.braun.com.
Ring 020-21 33 21 för information om närmaste
Braun verkstad.
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 31
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 31 15.05.12 16:10
15.05.12 16:10

Question & answers

There are no questions about the Braun Multiquick 5 J500 yet.

Ask a question about the Braun Multiquick 5 J500

Have a question about the Braun Multiquick 5 J500 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Braun Multiquick 5 J500. Please make sure that you describe your difficulty with the Braun Multiquick 5 J500 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.