Bosch VeroCafe TES50328RW manual

View a manual of the Bosch VeroCafe TES50328RW below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: kaffebryggare
  • Model/name: VeroCafe TES50328RW
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Franska, Polska, Ryska, Czech, Slovakien, Spanska, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Italiensk, Turkiska, Grekisk, Ungerska, Arabiska

Table of Contents

Page: 0
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones de uso
pt Instruções de serviço
TES 503..
Page: 42
39
sv
TES503..			01/2011
Bästa	kaffeälskare,		
Vi	gratulerar	till	köpet	av	den	denna	helau-
tomatiska	espressomaskin	från	Bosch.
Läs	också	gärna	den	förkortade	bruksanvis-
ningen	som	bifogats.	
Denna	kan	förvaras	i	ett	speciellt	förvarings-
fack	(5c)	tills	nästa	gång	den	behövs.
Säkerhetsanvisningar
Läs noggrant igenom bruksanvisningen,
följ den och spara den! Ge dessa bruks-
anvisningar till nästa ägare om du säljer
enheten.
Den här helautomatiska espressomaski-
nen är avsedd att bearbeta mängder som
är normala för hushåll eller för hushålls-
liknande, ej för kommersiell användning.
Hushållsliknande användning omfattar
t.ex. användning i personalkök i affärer,
på kontor, jordbruksrörelser eller andra
kommersiella verksamheter, samt att
nyttjas av gäster på pensionat, små ho-
tell och liknande boendeinrättningar.

! Risk för elektrisk stöt!
Anslut	och	använd	endast	maskinen	enligt	
uppgifterna	på	typskylten.
Använd	inte	maskinen	om	kabeln	och/eller	
maskinen	är	skadad.
Använd	endast	maskinen	inomhus	i	rums-
temperatur.	
Personer	(även	barn)	med	nedsatt	fysisk	
eller	psykisk	förmåga,	eller	med	bristande	
erfarenhet	eller	kunskap	får	ej	hantera	ap-
paraten	om	de	inte	är	under	uppsikt	eller	
har	fått	instruktioner	om	hur	apparaten	an-
vänds	av	en	person	som	ansvarar	för	deras	
säkerhet.	
Håll	barn	borta	från	maskinen.	Ha	barn	
under	uppsikt	för	att	förhindra	att	de	leker	
med	maskinen.
Dra	ut	nätkontakten	direkt	vid	fel.
För	att	undvika	risker	får	endast	vår	kund-
service	reparera	maskinen,	t.ex.	byta	ut	en	
skadad	kabel.	
Innehåll
Följande	ingår	
...........................................40
Översikt	....................................................40
Reglage	....................................................41
−	Strömbrytare	O/I	
...................................41
−	e	off	/	j	Knapp	
......................................41
−	h	Knapp...............................................41
−	start	Knapp	...........................................41
−	Vred	för	styrka	.......................................41
−	Vred	för	val	av	kaffetyp..........................41
−	Mjölkskummare	.....................................41
−	Vred	
.......................................................41
Displaymeddelanden	................................42
aromaDoubleShot.....................................42
Före	första	användningen.........................42
Vattenfilter	
.................................................43
Menyinställningar......................................44
−	Stäng av	
.............................................44
−	Filter	
...................................................44
−	Starta Calc‘n‘Clean	......................44
−	Temperatur	.......................................45
−	Språk	..................................................45
−	Vattenhårdhet	................................45
Inställning	av	malningsgrad	......................45
Bryggning	med	kaffebönor	.......................45
Bryggning	med	malt	kaffe	
.........................46
Hetta	upp	vatten	.......................................46
Skumma	eller	värma	mjölk	.......................46
Skötsel	och	daglig	rengöring	....................47
−	Rengöring	av	mjölksystemet	.................48
−	Rengöring	av	bryggenhet	
......................49
Tips	för	att	spara	energi	
............................49
Serviceprogram	........................................50
−	Avkalkning	
.............................................50
−	Rengöring..............................................51
−	Calc‘n‘Clean	..........................................52
Frostskydd	................................................53
Tillbehör	....................................................53	
Avfallshantering	........................................53
Konsumentbestämmelser	
.........................53
Enklare	fel	som	man	själv	kan	åtgärda.....54
Tekniska	data............................................56
Page: 43
40 sv
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Översikt
Bilder A, B, C, D och E
	 1	 Behållare	för	kaffebönor	
2	 Aromlock
	 3	 Vred	för	inställning	av	malningsgrad
4	 	
Pulverfack	
(kaffepulver	/	rengöringstablett)
	 5	 Bryggenhet	(igur	E)
	 	 a)	Bryggenhet
	 	 b)	Lucka
	 	 c)	Förvaringsfack	för	förkortad	
	 	 	 bruksanvisning
	 	 d)	Tryckknapp
	 	 e)	Låsning
	 6		Mjölkskummare	(igur	C)
	 	 a)	Ångventil
	 	 b)	Luftmunstycke
	 	 c)	Utlopp
	 	 d)	Vred	för	varm	eller	skummad	mjölk
	 	 e)	Mjölkslang
	 7	 Kaffeutlopp	kan	justeras	på	höjden
	 8	 Droppskål	(igur	D)
	 	 a)	Panel	droppskålar
	 	 b)	Behållare	för	kaffesump
	 	 c)	Droppskål	kaffeutlopp
	 	 d)	Dropplåt	kaffeutlopp
	 	 e)	Flottör
	 9	 Strömbrytare	O/I
	
10	 	
start Knapp
	
11	 h	Knapp
12	 e	off /	j	Knapp
13	 Vred	för	styrka
	
14	 Vred	för	val	av	kaffetyp
	
15	 Display
	
16	 Borttagbar	vattentank
	
17	 Lock	vattentank
18	 Pulversked	(isättningshjälp	för
	 	 vattenilter)	
19	 Förvaringsfack	för	måttsked
20	 Strömsladd	med	förvaringsfack
Doppa	aldrig	maskinen	eller	nätkabeln	i	
vatten.
Ta	inte	med	händerna	i	kvarnen.
Utrustningen	får	endast	användas	i	frostfria	
utrymmen.
¡ Risk för skållning!
Mjölkskumningsutloppet	(6c)	blir	mycket	
varmt.	Låt	den	svalna	när	den	har	använts	
innan	du	tar	på	det.
Använd	kaffemaskinen	endast	när	mjölk-
skummaren	(6)	har	monterats	och	installe-
rats	ordentligt.
¡ Kvävningsrisk!
Barn	får	inte	leka	med	förpackningsmaterial.
Följande ingår
Se	illustrationen	i	början	av	den	här	
bruksanvisningen.
1		 	
Helt	automatisk	espressomaskin,	
TES503
2		 Snabbreferensguide
3		 Bruksanvisning
4		 Mjölkskummare/Vred
5		 Teststicka	för	vattenhårdhet
6		 Pulversked
7		 Smörjmedel	(tub)
Page: 44
41
sv
TES503..			01/2011
Reglage
Strömbrytare O/I
Strömbrytaren	O/I	(9)	används	till	att	sätta	
igång	enheten	eller	stänga	av	den	helt	
(strömtillförseln	stryps).	
Viktigt:	Innan	du	stänger	av	ska	du	köra	
rengöringsprogrammet	eller	använda	knap-
pen	e	off /	j	(12)	för	att	stänga	av.
eoff / j Knapp
När	du	trycker	snabbt	på	knappen	
e	off /	j		(12)	sköljs	enheten	igenom	och	
stängs	av.	När	du	trycker	och	håller	in	knap-
pen	e	off /	j		(12)	visas	användarinställning-
arna	eller	så	startas	avkalknings-	och	ren-
göringsfunktionen.
h Knapp
Tryck	på	knappen	h	(11)	för	att	få	ånga	till	
mjölkskumning	eller	varm	mjölk.
start Knapp
Genom	att	trycka	på	knapp	start	(10)	star-
tas	tillagning	av	dryck	eller	så	genomförs	ett	
serviceprogram.	Genom	att	trycka	igen	på	
knapp	start	(10)	när	dryck	tillagas	går	det	
att	stoppa	tillagningen	i	förtid.
Vred för styrka
Med	detta	vred	(13)	bestäm-
mer	du	styrkan	på	kaffet.
h
till
g
Mycket mild
Mild
Normal
Stark
DoubleShot stark +
DoubleShot stark ++
Med	dessa	alternativ	bryggs	
kaffet	i	två	steg.	Se	”aroma-
DoubleShot”	på	sidan	42.
Vred för val av kaffetyp
Med	detta	vred	(14)	väljer	du	
kaffetyp	och	mängd	per	
kopp.	Det	används	även	till	
att	ändra	inställningarna.
a	
till
c
Liten espresso
Espresso
Liten café crème
Café crème
Stor café crème
b	
till
d
2 små espresso
2 espresso
2 små café crème
2 café crème
2 stora café crème
e Skölj maskinen
f Rengör mjölksyst.
OBS:	Om	du	väljer	en	kaffetyp	som	inte	kan	
göras,	visas	Ogiltig kombination	på	
displayen.	Ändra	då	styrka	eller	kaffetyp.
Mjölkskummare
Öppna	mjölkskummaren	(6)	genom	att	dra	
ut	den	och	tryck	in	den	för	att	stänga.
Vred
Om	du	vill	ha	mjölkskum	–	exempelvis	till	
latte	macchiato	eller	cappuccino	–	vrider	du	
fram	symbolen	j.	
Om	du	vill	ha	varm	mjölk	vrider	du	fram	
symbolen	i.	
Page: 45
42 sv
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Om	du	vill	ha	varmt	vatten	vrider	du	välja-
ren	till	horisontellt	läge.
Displaymeddelanden
Displayen	(15)	visar	inte	enbart	aktuell	sta-
tus	utan	även	ett	l
	ertal	meddelanden	för	att	
informera	dig	om	vad	som	bör	göras.	När	
du	har	gjort	det	du	ska	försvinner	medde-
landet	och	menyn	för	val	av	kaffetyp	visas	
igen.
aromaDoubleShot
Ju	längre	kaffet	bryggs,	desto	l
	er	bittra	
ämnen	och	oönskade	aromer	lösgörs.	Det	
påverkar	smaken	negativt	och	gör	kaffet	
mer	svårsmält.	Så	för	extra	starkt	kaffe	har	
TES503	en	speciell	aromaDoubleShot-
funktion.	När	hälften	av	drycken	är	klar	mals	
nytt	kaffe	och	en	ny	bryggning	påbörjas	så	
att	endast	aromatiska	dofter	uppstår.
Funktionen	aromaDoubleShot	aktiveras	på	
följande	sätt:
Före första användningen
Allmänt
Fyll	tanken	med	färskt,	kallt	vatten	utan	
kolsyra,	och	använd	helst	bara	bönor	i	helt	
automatiska	kaffe-	och	espressomaskiner.	
Använd	ej	kaffebönor	som	är	glaserade,	
karamelliserade	eller	behandlade	med	an-
dra	sockerhaltiga	tillsatser,	då	dessa	täpper	
igen	bryggenheten.	På	denna	maskin	går	
det	att	ställa	in	hårdheten	på	vattnet.	På	
fabriken	ställs	vattenhårdhet	4	in.	Med	den	
bifogade	testremsan	kan	du	se	vilken	hård-
het	ditt	vatten	har.	Om	testet	visar	något	
annat	än	4	ändrar	du	enhetens	inställningar	
(se	Vattenhårdhet i	kapitel	
”Menyinställningar”	på	sidan	45).
Börja använda maskinen
1.	 Ställ	den	helautomatiska	espressoma-
skinen	på	en	jämn	vattenfast	yta	som	tål	
vikten	av	maskinen.	Se	till	att	ventile-
ringsspåren	på	maskinen	inte	täcks	
över.
2.	 Dra	ut	nätkabeln	ur	kabelfacket	(20)	och	
anslut.	Längden	på	kabeln	kan	ställas	in	
genom	att	skjuta	tillbaka	eller	dra	ut	den.	
Ställ	maskinen	med	baksidan	mot	t.ex.	
bordskanten	och	dra	antingen	ut	kabeln	
nedåt	eller	skjut	uppåt.
3.	 Installera	mjölkskummaren.	Använd	
kaffemaskinen	endast	när	mjölkskum-
maren	(6)	har	monterats	och	installerats	
ordentligt.	
4.	 Fäll	upp	locket	till	vattentanken	(17).
Page: 46
43
sv
TES503..			01/2011
5.	 Ta	bort	vattentanken	(16)	diska	ur	och	
fyll	på	med	färskt,	kallt	vatten.	
Observera	markeringen	max.
6.	 Sätt	på	vattentanken	(16)	rakt	och	tryck	
försiktigt	ner	den.
7.	 Stäng	locket	till	vattentanken	(17)	igen.
8.	 Fyll	bönbehållaren	(1)	med	kaffebönor.	
(Information	om	bryggning	med	malt	
kaffe	se	”Bryggning	med	malt	kaffe”	på	
sidan	46.)
9.	 Tryck	på	strömbrytaren	O/I	(9).	
Displayen	(15)	visar	menyn	för	inställ-
ning	av	displayspråk.
10.	Ange	önskat	språk	med	det	övre	
	
vredet	(14).	
Välj	mellan	följande	språk:	
English Nederlands
Français Italiano
Svenska Español
Polski Magyar
Türkçe Dansk
Norsk Suomi
Português Čeština
ελληνικα български
русский
11.	Tryck	på	knappen	start	(10).	Det	valda	
språket	sparas.	Displayen	visar	Dra i
skummaren.
12.	Placera	en	behållare	under	utloppet	
(6c).
13.	Öppna	mjölkskummaren	(6)	genom	att	
försiktigt	dra	ut	den.	Enheten	rengör	
mjölkskummaren	(6)	med	vatten.	
Displayen	visar	Tryck in
skummaren.
14.	Stäng	mjölkskummaren	(6)	genom	att	
trycka	in	den.
Enheten	värms	upp	och	sköljs	igenom.	Det	
kommer	att	rinna	ut	lite	vatten	ur	kaffeutlop-
pet.	När	menyn	för	val	av	kaffetyp	visas	i	
displayen	är	enheten	klar	att	användas.
Stänga av enheten
Om	enheten	inte	har	använts	på	en	timme	
sköljs	den	automatiskt	igenom	och	stängs	
av	(information	om	att	ändra	tidsintervaller	
se	Stäng av	i	kapitel	”Menyinställningar”	
på	sidan	44).	
Undantag: Enheten	stängs	av	utan	att	sköl-
jas	igenom	om	du	endast	har	tagit	varmt	
vatten	eller	ånga.
Du	kan	stänga	av	enheten	manuellt	innan	
detta	inträffar	genom	att	trycka	på	knappen	
e	off /	j	(12).	Enheten	sköljs	igenom	och	
stängs	av.
Observera: När	maskinen	används	första	
gången,	om	ett	serviceprogram	har	körts	
eller	om	maskinen	har	stått	oanvänd	en	
längre	tid,	har	den	första	drycken	ännu	inte	
full	arom	och	bör	därför	inte	drickas.
När	den	helautomatiska	espressomaskinen	
har	börjat	användas,	blir	creman	varaktigt	
inporig	och	fast	först	efter	att	några	koppar	
har	tillagats.
Efter	en	längre	tids	användning	kan	drop-
par	formas	på	ventileringsspåren.	Det	är	
normalt.
Vattenilter
Ett	vattenilter	kan	förebygga	kalkbildning.
Innan	ett	nytt	vattenilter	används	måste	det	
sköljas.	Det	gör	du	så	här:
1.	 Tryck	fast	vatteniltret	ordentligt	i	vatten-
behållaren	med	hjälp	av	måttskeden	
(18).
2.	 Fyll	vattentanken	(16)	med	vatten	upp	
till	markeringen	max.
3.	 Tryck	och	håll	in	knappen	e	off /	j	(12)	i	
minst	tre	sekunder.	Menyn	öppnas.
4.	 Tryck	på	knappen	e	off /	j	(12)	lera	
gånger	tills	Filter	sakn/gammalt	
visas	på	displayen.
5.	 Välj	Aktivera filter	med	det	övre	
vredet	(14).
6.	 Tryck	på	knappen	start	(10).	
7.	 Placera	en	behållare	som	rymmer	minst	
0,5	liter	under	utloppet	(6c).
8.	 Tryck	på	knappen	start	(10).	
9.	 Öppna	mjölkskummaren	(6)	genom	att	
dra	ut	den.
Page: 47
44 sv
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
10.	Vattnet	rinner	nu	genom	i
	ltret	för	att	
skölja	det.
11.	Stäng	mjölkskummaren	(6)	genom	att	
trycka	in	den.
12.	Töm	sedan	kärlet.
Maskinen	är	nu	färdig	att	användas	igen.
Info: När	i
	ltret	sköljs	aktiveras	samtidigt	
inställningen	för	att	visa	i
	lterbyte.
Efter	angivelsen	Byt filter eller	senast	
efter	2	månader	har	i
	ltret	inte	längre	någon	
verkan.	Av	hygieniska	skäl	samt	för	att	ma-
skinen	inte	ska	kalka	igen	(maskinen	kan	
gå	sönder)	ska	i
	ltret	därför	bytas	ut.	
Utbytesi
	lter	i
	nns	i	handeln	(TCZ7003)	eller	
hos	kundtjänst	(467873).	Om	inget	nytt	i
	lter	
sätts	i,	vrider	du	inställningen	Filter till	
sakn/gammalt.
Info:	Du	kan	använda	i
	lterindikatorn	till	att	
markera	vilken	månad	du	satte	in	i
	ltret.	Du	
kan	även	markera	vilken	månad	du	behöver	
byta	ut	i
	ltret	(med	högst	två	månaders	
	
mellanrum).
Info: Om	maskinen	inte	används	under	en	
längre	tid	(t.ex.	semester),	bör	det	isatta	
i
	ltret	sköljas	innan	maskinen	används.	Gör	
det	genom	att	bereda	en	kopp	med	hett	
vatten	som	du	sedan	häller	ut.
Menyinställningar
Du	kan	anpassa	enheten	enligt	önskemål	i	
menyinställningarna.	
1.	 Tryck	in	knappen	e	off /	j		(12)	i	minst	
tre	sekunder.
2.	 Tryck	in	knappen	e	off /	j		(12)	uppre-
pade	gånger	tills	önskat	menyobjekt	
visas	i	displayen.
3.	 Välj	önskad	inställning	med	det	övre	
vredet	(14).
4.	 Bekräfta	genom	att	trycka	på	knappen	
start	(10).
Om	du	vill	lämna	menyn	utan	att	göra	några	
ändringar,	ställer	du	vredet	på	Avsluta	
och	trycker	på	knappen	start	(10).
Du	kan	göra	följande	inställningar:
Stäng av:	Här	anger	du	tidsintervallerna	
för	när	enheten	automatiskt	ska	stängas	av	
efter	den	senaste	bryggningen.	Du	kan	
välja	intervaller	mellan	15	minuter	och	4	
timmar.	Grundinställningen	är	1	timme,	men	
den	kan	göras	kortare	om	du	vill	spara	
ström.
Filter:	Här	kan	du	ställa	in	om	du	använ-
der	ett	vatteni
	lter	eller	ej.	Om	du	inte	an-
vänder	ett	vatteni
	lter	ställer	du	in	inställ-
ningen	på	Filter sakn/gammalt.	Om	
du	använder	ett	vatteni
	lter	ställer	du	in	
inställningen	på	Aktivera filter.	Nya	
vatteni
	lter	måste	sköljas	före	användning	
(se	”Vatteni
	lter”	på	sidan	43).
Starta Calc‘n‘Clean:	
Serviceprogrammen	(Calc‘n‘Clean/	
avkalkning/rengöring)	kan	väljas	
manuellt	här.	Tryck	på	startknappen	(10)	
för	att	köra	valt	program	(se	
”Serviceprogram”	på	sidan	50).
Page: 48
45
sv
TES503..			01/2011
Temperatur:	Bryggtemperaturen	(Hög	/	
Medelhög	/	Låg)	kan	ställas	in	här.
Språk:	Displayspråk	kan	ställas	in	här.
Vattenhårdhet:	På	denna	maskin	går	
det	att	ställa	in	vattenhårdheten.	Det	är	
viktigt	att	ställa	in	vattenhårdheten	rätt	så	
att	maskinen	i	god	tid	visar	när	den	måste	
kalkas	av.	På	fabriken	förinställs	vattenhård-
het	4.	
Det	går	att	bestämma	vattenhårdheten	med	
den	bifogade	testremsan	eller	så	kan	man	
fråga	hos	kommunen.	
Doppa	ner	testremsan	kort	i	vattnet,	skaka	
av	lätt	och	läs	av	resultatet	efter	en	minut.
Vattenhårdhetsgrader	och	inställningssteg:
Steg Vattenhårdhetsgrad	
Tysk	(°dH) Fransk	(°fH)
1
2
3
4
1-7
8-14
15-21
22-30
1-13
14-25
26-38
39-54
Inställning av
malningsgrad
Det	går	att	ställa	in	önskad	malningsgrad	
för	det	malda	kaffet	med	vredet	(3)	för	in-
ställning	av	malningsgrad.
Varning
Ställ endast in malningsgraden när kvarnen
går! I annat fall kan maskinen skadas. Ta
inte med händerna i kvarnen.
	
● Ställ	in	kvarnen	när	den	går	med	vredet	
(3),	från	in	malning	(a:	Vrid	moturs)	till	
grövre	malning	(b:	Vrid	medurs)	och	
tvärtom	till	önskad	malningsgrad.	
	
	
	
	
	
	
	
a b
Info: Den	nya	inställningen	märks	först	vid	
den	andra	eller	tredje	koppen	kaffe.
Tips: Ställ	in	en	inare	malningsgrad	för	
mörkrostade	bönor	och	en	grövre	malnings-
grad	för	mer	lättrostade	bönor.	
Bryggning med
kaffebönor
Den	här	helautomatiska	espressomaskinen	
mal	nytt	kaffe	för	varje	bryggning.	
Tips: Använd	helst	espresso-	eller	bön-
blandningar	för	automatiska	maskiner.	För	
att	kvaliteten	skall	vara	optimal,	förvara	
bönorna	svalt	och	förslutet	eller	djupfryst.	
Det	går	att	mala	kaffebönorna	när	de	är	
djupfrysta.
Viktigt:	Fyll	på	nytt	vatten	i	vattentanken	
(16)	varje	dag.	Det	skall	alltid	vara	tillräckligt	
med	vatten	i	vattentanken	(16)	för	att	an-
vända	maskinen.
Det	går	att	tillaga	olika	kaffedrycker	med	en	
enkel	knapptryckning.
Förberedelse
Maskinen	måste	vara	färdig	att	användas.
1.	 Ställ	förvärmd	kopp/förvärmda	koppar	
under	kaffeutloppet	(7).	
Tips: Värm	alltid	upp	koppen	med	varmt	
vatten	när	du	ska	göra	en	cappuccino.
2.	 Välj	kaffe	och	mängd	per	kopp	med	det	
övre	vredet	(14).	Det	kaffe	och	den	
mängd	du	väljer	visas	i	displayen.
3.	 Välj	önskad	styrka	med	det	undre	vredet	
(13).	Styrkan	du	väljer	visas	i	displayen.
4.	 Tryck	på	knappen	start	(10).
Kaffet	förbryggs	och	rinner	ner	i	koppen/
kopparna.	
OBS: Med	vissa	alternativ	bryggs	kaffet	i	
två	steg	(se	”aromaDoubleShot”	på	sidan	42).	
Vänta	tills	hela	proceduren	är	klar.
Page: 49
46 sv
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Tryck	på	knappen	start	(10)	igen	om	du	vill	
avbryta	bryggprocessen.
Bryggning med malt
kaffe
Denna	helautomatiska	espressomaskinen	
kan	också	användas	med	malt	kaffe	(ej	
lösligt	kaffe).
OBS:	Funktionen	aromaDoubleShot	kan	
inte	användas	när	du	gör	kaffe	med	malt	
kaffe.
Viktigt:	Fyll	på	nytt	vatten	i	vattentanken	
(16)	varje	dag.	Det	skall	alltid	i
	nnas	tillräck-
ligt	med	vatten	i	vattentanken	(16)	för	att	
kunna	använda	maskinen.
Förberedelse
1.	 Öppna	pulverfacket	(4).
2.	 Fyll	i	maximalt	2	strukna	pulverskedar	
med	kaffepulver.	
Observera:	Fyll	endast	på	malet	kaffe,	
alltså	inga	bönor	eller	lösligt	kaffe.
3.	 Stäng	pulverfacket	(4).
4.	 Ange	önskad	kaffetyp	med	det	övre	
vredet	(14)	(endast	en	kopp).
5.	 Tryck	på	knappen	start	(10).
Kaffet	bryggs	och	rinner	ner	i	koppen.
Observera:	Upprepa	proceduren	för	att	
göra	ännu	en	kopp	kaffe.	Om	inget	kaffe	
görs	inom	90	sekunder,	töms	bryggkamma-
ren	automatiskt	för	att	det	inte	skall	bli	för	
fullt.	Maskinen	sköljer.
Hetta upp vatten
¡ Risk för brännskador!
Mjölkskummaren	(6)	blir	mycket	varm.	Rör	
endast	vid	mjölkskummarens	(6)	plastdel.
Maskinen	måste	vara	färdig	att	användas.
1.	 Ställ	den	förvärmda	koppen/glaset	un-
der	utloppet	på	mjölkskummaren	(6).
2.	 Vrid	vredet	(6d)	till	horisontellt	läge.
3.	 Öppna	mjölkskummaren	(6)	genom	att	
dra	ut	den.	Enheten	värms	upp.	Hett	
vatten	sköljs	genom	mjölkskumningsut-
loppet	(6)	under	cirka	40	sekunder.
4.	 Stoppa	processen	genom	att	trycka	in	
mjölkskummaren	(6).
Skumma eller värma
mjölk
¡ Risk för brännskador!
Mjölkskummaren	(6)	blir	mycket	varm.	Rör	
endast	vid	mjölkskummarens	(6)	plastdel.
Tips:	Du	kan	skumma	mjölk	innan	du	tillre-
der	kaffet,	eller	skumma	mjölk	separat	och	
hälla	den	i	kaffet.
Maskinen	måste	vara	färdig	att	användas.
1.	 Placera	en	förvärmd	kopp	under	utlop-
pet	(6c).
2.	 Placera	mjölkslangen	(6e)	i	en	mjölkbe-
hållare.
3.	 Ställ	vredet	(6d)	på	”Varm	mjölk”	i	eller	
”Mjölkskumning”	j.
Page: 50
47
sv
TES503..			01/2011
4.	 Tryck	på	knappen	h	(11).	Knappen	h	
(11)	blinkar	och	enheten	värms	upp	
under	cirka	20	sekunder.	Displayen	
visar	då	Dra ut skummaren.
5.	 Öppna	mjölkskummaren	(6)	genom	att	
dra	ut	den.	
¡ Risk för brännskador!
Skummad	eller	varm	mjölk	kommer	ut	med	
högt	tryck	ur	mjölkskummaren	(6).	
Mjölkstänk	kan	ge	brännskador.	Öppna	
mjölkskummaren	(6)	försiktigt.	Rör	inte	vid	
utloppet	(6c)	och	rikta	det	aldrig	mot	någon.
6.	 Stäng	mjölkskummaren	(6)	genom	att	
trycka	in	den.
Tips: För	att	mjölkskumskvaliteten	skall	bli	
optimal	är	det	lämpligast	att	använda	kall	
mjölk	med	en	fetthalt	på	1,5	%.
Viktigt:	Torkad	mjölk	är	svår	att	få	bort,	så	
skummaren	(6)	måste	rengöras	med	
ljummet	vatten	direkt	efter	användning	och	
sköljas	av	med	hjälp	av	programmet	
Rengör mjölksyst.-programmet	(se	
sidan	48).
Skötsel och daglig
rengöring
¡ Risk för elektrisk stöt!
Dra	ut	nätkontakten	före	rengöring.
Doppa	aldrig	ner	maskinen	i	vatten.
Använd	inte	ångrengörare.
	
● Torka	av	höljet	med	en	mjuk,	fuktig	trasa.	
	
● Använd	inga	slipande	trasor	eller	rengö-
ringsmedel.
	
● Ta	alltid	bort	rester	av	kalk,	kaffe,	mjölk	
och	avkalkningslösning	direkt.	Korrosion	
kan	bildas	under	sådana	rester.
	
● Dra	ut	droppskålen	(8c)	med	kaffesump-
behållaren	(8b).	Ta	bort	panelen	(8a)	och	
plåten	(8d).	Töm	och	rengör	droppskålen	
och	kaffesumpbehållaren.	
	
● Ta	bort	och	rengör	pulverfacket	(4).	
	
● Ta	bort	l
	ottören	(8e)	och	gör	rent	den	
med	en	fuktig	trasa.
	
● Följande delar tål inte maskindisk:	
Förvaringsfackets	lock	(5c),	droppskål-
spanelen	(8a),	l
	ottören	(8e),	pulverfacket	
(4),	bryggenheten	(5a).
	
● Följande	delar	tål	maskindisk:	
Droppskålen	för	kaffeutlopp	(8c),	behål-
laren	för	kaffesump	(8b),	dropplåten	för	
kaffeutlopp	(8d),	aromlocket	(2)	och	
måttskeden	(18).
Page: 51
48 sv
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
	
● Torka	ur	enhetens	insida	(tråghållare	och	
fack).
Viktigt:	Droppskålen	till	kaffeutloppet	(8c)	
och	kaffesumpbehållaren	(8b)	ska	tömmas	
och	rengöras	dagligen	för	att	undvika	mö-
gelbildning.
OBS:	Om	enheten	är	kall	när	du	sätter	
igång	den	med	strömbrytaren	O/I	(9)	eller	
om	den	stängs	av	automatiskt	efter	att	kaffe	
har	tillretts,	sköljs	den	igenom	automatiskt.	
Systemet	sköter	alltså	rengörningen	själv.
Viktigt:	Hela	apparaten	inklusive	mjölksys-
temet	och	bryggenheten	ska	rengöras	nog-
grant	om	de	inte	ska	användas	under	en	
längre	tid	(t.ex.	vid	semester).
Rengöring av mjölksystemet
Om	mjölksystemet	inte	rengörs	efter	mjölk	
har	använts	visas	följande	meddelanden	
efter	en	liten	stund	Rengör mjölksyst.!	
på	displayen.	Rengör	alltid	mjölksystemet	
när	det	har	använts!	Vid	rengöring	låter	du	
vredet	(6d)	stå	kvar	i	samma	position	som	
när	det	användes	senast.	Så	här	förrengör	
du	mjölksystemet		
automatiskt:
1.	 Välj	 f	 med	vredet	(14).
2.	 Ställ	en	hög,	tom	behållare	under	utlop-
pet	(6c).
3.	 För	utloppet	så	nära	behållaren	som	
möjligt.
4.	 Placera	mjölkrörets	ände	(6e)	i	behål-
laren.
5.	 Tryck	på	knappen	start	(10).
6.	 Öppna	mjölkskummaren	(6)	genom	att	
dra	ut	den.
Maskinen	häller	automatiskt	vatten	i	behål-
laren	och	suger	upp	det	igen	via	mjölkröret	
(6e)	för	att	skölja	mjölksystemet.	Efter	ca	1	
min.	stoppas	sköljningen	automatiskt.
7.	 Stäng	mjölkskummaren	(6)	genom	att	
trycka	in	den.
8.	 Töm	behållaren	och	rengör	mjölkröret	
(6e).
Rengör	dessutom	mjölksystemet	ordentligt	
med	jämna	mellanrum	(diskmaskin	eller	för	
hand).
Plocka	isär	mjölksystemet	för	att	rengöra:
1.	 Koppla	loss	utloppet	(6c)	från	ångventi-
len	(6a)	(bild C).
2.	 Rengör	tillbehören	med	en	blandning	av	
rengöringsmedel	och	vatten	samt	en	
mjuk	borste.	Vid	behov	kan	delarna	
blötläggas	i	varmt	vatten	med	rengö-
ringsmedel.
3.	 Skölj	alla	delar	med	rent	vatten	och	låt	
torka.
4.	 Sätt	ihop	alla	delarna	igen	och	sätt	i	till	
stopp.
¡ Risk för skållning!
Använd	kaffemaskinen	endast	när	mjölk-
skummaren	(6)	har	monterats	och	installe-
rats	ordentligt.
Page: 52
49
sv
TES503..			01/2011
Rengöring av bryggenhet
Rengör	bryggenheten	regelbundet.	
Så	här	förrengör	du	bryggenheten	
	
automatiskt:
1.	 Välj	e	med	vredet	(14).
2.	 Placera	ett	tomt	glas	under	utloppet	(7).
3.	 Tryck	på	knappen	start	(10).
Maskinen	sköljer.
Förutom	det	automatiska	rengöringspro-
grammet	bör	bryggenheten	(5a)	tas	ut	för	
att	rengöras	med	jämna	mellanrum	(se	
igur E	i	början	av	anvisningarna).
1.	 Stäng	av	maskinen	med	strömbrytaren	
O/I	(9).	Ingen	knapp	lyser.
2.	 Öppna	luckan	(5b)	till	bryggenheten.
3.	 Skjut	den	röda	spärren	(5e)	på	bryggen-
heten	så	långt	det	går	åt	vänster.
4.	 Tryck	på	den	röda	tryckknappen	(5d)	
och	ta	tag	i	bryggenheten	i	nedsänk-
ningarna	och	ta	ut	den	försiktigt.
5.	 Rengör	bryggenheten	(5a)	noggrant	
under	rinnande	vatten.
	
Viktigt: Rengör	inte	med	rengöringsmedel	
eller	liknande.	Enheten	får	inte	diskas	i	disk-
maskin.
6.	 Rengör	apparaten	noggrant	invändigt	
med	en	fuktig	trasa	och	ta	bort	eventu-
ella	kafferester.
7.	 Låt	bryggenheten	(5a)	och	insidan	av	
maskinen	torka.
8.	 Sätt	i	bryggenheten	(5a)	till	stopp.
9.	 Skjut	den	röda	spärren	(5e)	så	långt	det	
går	åt	höger	och	stäng	luckan	(5b).
OBS:	När	du	har	rengjort	bryggenheten	ska	
du	smörja	packningarna	regelbundet	för	
bästa	funktion.	Lägg	ett	tunt	lager	special-
smörjmedel	(beställningsnr.	311368)	på	
packningarna.
Tips för att spara energi
	
● Den	här	helautomatiska	espressomaski-
nen	stängs	av	automatiskt	efter	en	timme	
(grundinställning).	Grundinställningen	på	
en	timme	kan	kortas	ned	(se	Stäng av	i	
kapitel	”Menyinställningar”	på	sidan	44).
	
● Stäng	av	den	helautomatiska	espresso-
maskinen	när	du	inte	använder	den.	Det	
gör	du	genom	att	trycka	på	knappen	
e	off /	j		(12).	Enheten	sköljs	igenom	och	
stängs	av.
	
● Avbryt	helst	inte	kaffe-	eller	mjölktillag-
ning.	Stoppar	man	kaffe-	eller	mjölktillag-
ningen	i	förtid	ökar	energiförbrukningen	
och	det	samlas	även	mer	restvatten	i	
droppskålen.
	
● Avkalka	maskinen	med	jämna	mellanrum	
för	att	undvika	kalkavlagringar.	Kalkrester	
leder	till	en	högre	energiförbrukning.
Page: 53
50 sv
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Serviceprogram
Tips:	Se	även	förkortade	anvisningar	i	för-
varingsfacket	(5c).
Beroende	på	användning	kommer	följande	
meddelanden	att	visas	på	displayen	med	
vissa	intervaller.
Avkalkning behövs!
eller
Rengöring behövs!
eller
Calc‘n‘Clean behövs!
Då	bör	maskinen	rengöras	eller	kalkas	av	
utan	dröjsmål	med	motsvarande	program.	
De	båda	procedurerna	kan	valfritt	samman-
fattas	med	funktionen	Calc‘n‘Clean	(se	
”Calc‘n‘Clean”	på	sidan	52).	Följs	inte	anvis-
ningen	om	serviceprogram	kan	maskinen	
skadas.
Varning
Använd avkalknings- och rengöringsmedel
enligt anvisningarna för alla servicepro-
gram. Läs säkerhetsanvisningarna på ren-
göringsmedlets förpackning.
Avbryt absolut inte serviceprogrammet!
Drick inte vätskorna!
Använd aldrig ättika, medel baserade på
ättika, citronsyra eller medel baserade på
citronsyra!
Fyll absolut inte på avkalkningstabletter
eller andra avkalkningsmedel i pulverfacket
(4)!
Speciellt utvecklade och lämpade av-
kalknings- och rengöringstabletter inns
i handeln och hos kundservice.
Beställnings-
nummer Handel Kundtjänst
Rengörings-
tabletter
TCZ6001 310575
Avkalknings-
tabletter
TCZ6002 310967
Viktigt:	Om	ett	vattenilter	är	isatt	i	vatten-
tanken	(16)	är	det	viktigt	att	ta	ut	det	innan	
serviceprogrammet	startas.
Avkalkning
Tid:	ca	25	minuter.
Viktigt:	Om	det	sitter	ett	ilter	i	vattenbehål-
laren	(16)	måste	det	tas	bort	det	innan	av-
kalkningsprogrammet	körs.
Om	meddelandet	Avkalkning behövs!	
visas	i	displayen	håller	du	in	knappen	e	off
/	j		(12)	i	tre	sekunder	och	trycker	sedan	på	
knappen	start	(10).	Då	startar	avkalknings-
programmet.
Om	du	vill	kalka	av	utan	föregående	med-
delande	håller	du	in	knappen	e	off /	j		(12)	i	
minst	tre	sekunder.	Tryck	sedan	lätt	på	
knappen	e	off /	j		(12)	två	gånger.	Vrid	på	
det	övre	vredet	(14)	tills	Starta
avkalkning	visas	i	displayen.	Sätt	igång	
avkalkningen	genom	att	trycka	på	knappen	
start	(10).
Displayen	guidar	dig	genom	programmet.
Töm droppskål
Sätt i droppskål
	
● Töm	droppskålen	(8)	och	sätt	i	den	igen.
OBS:	Om	vatteniltret	är	aktiverat	kommer	
du	att	bli	ombedd	att	ta	bort	det	och	sedan	
trycka	på	knappen	start	(10)	igen.	Ta	bort	
iltret	nu,	om	du	inte	redan	har	gjort	det.	
Tryck	på	knappen	start	(10).
Lägg i avkalk.tabl.
Tryck på start
	
● Fyll	i	ljummet	vatten	i	den	tomma	vatten-
tanken	(16)	upp	till	markeringen	0,5l	och	
lös	upp	2	Bosch	avkalkningstabletter	i	
vattnet.
	
● Tryck	på	knappen	start	(10).
Avkalkning pågår
Avkalkningsprogrammet	går	nu	ca	10	
minuter.
Page: 54
51
sv
TES503..			01/2011
Sätt in behållare
Dra ut skummaren
	
● Placera	en	behållare	som	rymmer	minst	
0,5	liter	under	utloppet	(6c).
	
● Öppna	mjölkskummaren	(6)	genom	att	
dra	ut	den.
Avkalkning pågår
Avkalkningsprogrammet	går	nu	ca	12	
minuter.
Rengör/fyll tank
Tryck på start
	
● Skölj	vattentanken	(16)	och	fyll	i	friskt	
vatten	upp	till	markeringen	max.	
	
● Tryck	på	knappen	start	(10).
Avkalkning pågår
Avkalkningsprogrammet	går	ca	30	sekunder	
och	sköljer	maskinen.
Tryck in skummaren
	
● Stäng	mjölkskummaren	(6)	genom	att	
trycka	in	den.
Avkalkning pågår
Avkalkningsprogrammet	går	nu	ca	1	minut.
Töm droppskål
Sätt i droppskål
	
● Töm	droppskålen	(8)	och	sätt	i	den	igen.
Om	du	använder	ett	ilter	ska	du	byta	ut	det.	
Maskinen	är	färdigavkalkad	och	är	färdig	att	
användas	igen.
Rengöring
Tid:	ca	10	minuter.
Om	meddelandet	Rengöring behövs!	
visas	i	displayen	håller	du	in	knappen		
e	off /	j		(12)	i	tre	sekunder	och	trycker	
sedan	på	knappen	start	(10).	Då	startar	
rengöringsprogrammet.
Om	du	vill	rengöra	utan	föregående	medde-
lande	håller	du	in	knappen	e	off /	j		(12)	i	
minst	tre	sekunder.	Tryck	sedan	lätt	på	
knappen	e	off /	j		(12)	två	gånger.	Vrid	på	
det	övre	vredet	(14)	tills	Starta
rengöring	visas	i	displayen.	Sätt	igång	
rengöringen	genom	att	trycka	på	knappen	
start	(10).
Displayen	guidar	dig	genom	programmet.
Töm droppskål
Sätt i droppskål
	
● Töm	droppskålen	(8)	och	sätt	i	den	igen.	
Rengöring pågår
Maskinen	sköljer	två	gånger.
Öppna pulverfack
	
● Öppna	pulverfacket	(4).
Lägg i rengör.tabl.
	
● Lägg	i	en	Bosch	rengöringstablett	och	
stäng	facket	(4).
Rengöring pågår
Rengöringsprogrammet	går	nu	ca	8	
minuter.
Töm droppskål
Sätt i droppskål
	
● Töm	droppskålen	(8)	och	sätt	i	den	igen.
Maskinen	är	färdigrengjord	och	är	färdig	att	
användas	igen.
Page: 55
52 sv
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Calc‘n‘Clean
Tid:	ca	35	minuter.
Calc‘n‘Clean	kombinerar	de	enskilda	funk-
tionerna	avkalkning	och	rengöring.	Om	de	
båda	programmen	behövs	ungefär	samti-
digt,	föreslår	den	helautomatiska	espresso-
maskinen	det	här	serviceprogrammet.
Viktigt:	Om	ett	vattenilter	är	isatt	i	vatten-
tanken	(16)	är	det	viktigt	att	ta	ut	det	innan	
serviceprogrammet	startas.
Om	meddelandet	Calc‘n‘Clean behövs!
visas	i	displayen	håller	du	in	knappen	e	off
/	j		(12)	i	tre	sekunder	och	trycker	sedan	på	
knappen	start	(10).	Då	startar	servicepro-
grammet.	Om	du	vill	köra	Calc‘n‘Clean	utan	
föregående	meddelande	håller	du	in	knap-
pen	e	off /	j		(12)	i	minst	tre	sekunder.	Tryck	
sedan	lätt	på	knappen	e	off /	j		(12)	två	
gånger.	Vrid	på	det	övre	vredet	(14)	tills	
Starta Calc‘n‘Clean	visas	i	displayen.	
Sätt	igång	Calc‘n‘Clean-programmet	genom	
att	trycka	på	knappen	start	(10).
Displayen	guidar	dig	genom	programmet.
Töm droppskål
Sätt i droppskål
	
● Töm	droppskålen	(8)	och	sätt	i	den	igen.	
Calc‘n‘Clean pågår
Maskinen	sköljer	två	gånger.
Öppna pulverfack
	
● Öppna	pulverfacket	(4).
Lägg i rengör.tabl.
	
● Lägg	i	en	Bosch	rengöringstablett	och	
stäng	facket	(4).
OBS:	Om	vatteniltret	är	aktiverat	kommer	
du	att	bli	ombedd	att	ta	bort	det	och	sedan	
trycka	på	knappen	start	(10)	igen.	Ta	bort	
iltret	nu,	om	du	inte	redan	har	gjort	det.	
Tryck	på	knappen	start	(10).
Lägg i avkalk.tabl.
Tryck på start
	
● Fyll	i	ljummet	vatten	i	den	tomma	vatten-
tanken	(16)	upp	till	markeringen	0,5l	och	
lös	upp	2	Bosch	avkalkningstabletter	i	
vattnet.
	
● Tryck	på	knappen	start	(10).
Calc‘n‘Clean pågår
Avkalkningsprogrammet	går	nu	ca	10	
	
minuter.
Sätt in behållare
Dra iut skummaren
	
● Placera	en	behållare	som	rymmer	minst	1	
liter	under	utloppet	(6c).
	
● Öppna	mjölkskummaren	(6)	genom	att	
dra	ut	den.
Calc‘n‘Clean pågår
Avkalkningsprogrammet	går	nu	ca	12	minu-
ter.
Rengör/fyll tank
Tryck på start
	
● Skölj	vattentanken	(16)	och	fyll	i	friskt	
vatten	upp	till	markeringen	max.	
	
● Tryck	på	knappen	start	(10).
Calc‘n‘Clean pågår
Avkalkningsprogrammet	går	ca	30	sekunder	
och	sköljer	maskinen.
Tryck in skummaren
	
● Stäng	mjölkskummaren	(6)	genom	att	
trycka	in	den.
Calc‘n‘Clean pågår
Rengöringsprogrammet	går	nu	ca	8	minu-
ter.
Töm droppskål
Sätt i droppskål
	
● Töm	droppskålen	(8)	och	sätt	i	den	igen.
Om	du	använder	ett	ilter	ska	du	byta	ut	det.	
Maskinen	är	färdigrengjord	och	är	färdig	att	
användas	igen.
Page: 56
53
sv
TES503..			01/2011
Frostskydd
¡ För att undvika skador genom frost
vid transport och lagring, måste ma-
skinen dessförinnan tömmas helt.
Info:	Maskinen	måste	vara	färdig	att	använ-
das	och	vattentanken	(16)	vara	fylld.
1.	 Placera	en	stor	behållare	under	utloppet	
(6c).
2.	 Tryck	på	knappen	h	(11)	.	
Knappen	h	(11)	blinkar	och	enheten	
värms	upp	under	cirka	20	sekunder.	
Displayen	visar	då	Dra ut
skummaren.
3.	 Öppna	mjölkskummaren	(6)	genom	att	
dra	ut	den	och	släpp	ut	ånga	i	ungefär	
15	sekunder.
4.	 Stäng	av	maskinen	med	strömbrytaren	
O/I	(9).
5.	 Töm	vattentanken	(16)	och	droppskålen	
(8).
Tillbehör
Följande	tillbehör	inns	i	handeln	samt	
kundtjänst.
Beställnings-
nummer Handel Kundtjänst
Rengörings-
tabletter
TCZ6001 310575
Avkalknings-
tabletter
TCZ6002 310967
Vattenilter TCZ7003 467873
Mjölk-
behållare	
(isolerad)
TCZ7009 674992
Smörjmedel	
(tub)
– 311368	
Avfallshantering A
Kassera	förpackningen	på	ett	miljövänligt	
sätt.	Den	här	apparaten	är	märkt	enligt	eu-
ropeiskt	direktiv	2002/96/EG	om	avfall	som	
utgörs	av	eller	innehåller	elektriska	och	
elektroniska	produkter	(waste	electrical	and	
electronic	equipment	–	WEEE).	I	direktivet	
inns	anvisningar	för	återtagning	och	åter-
vinning	av	förbrukade	apparater	inom	EG.
Kontakta	din	fackhandel	om	du	vill	ha	ytter-
ligare	information.
Konsumentbestämmelser
I	Sverige	gäller	av	EHL	antagna	
konsument	
bestämmelser.	Den	fullständiga	
texten	inns	hos	din	handlare.	Spar	kvittot.
Rätt	till	ändringar	förbehålls.
Page: 57
54 sv
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Problem Orsak Åtgärd
Displayangivelse		
Fyll på bönor!	trots	fylld	
bönbehållare	(1)	eller	kvar-
nen	mal	inte	kaffebönor.
Bönorna	ramlar	inte	ner	i	
kvarnen	(för	oljiga	bönor).
Knacka	lätt	på	behållaren	
för	kaffebönor	(1).
Byt	eventuellt	kaffesort.
Torka	ur	bönbehållaren	(1)	
med	en	torr	trasa	när	den	är	
tömd.
Det	kommer	inget	hett	vat-
ten.
Mjölkskummaren	(6)	är	
smutsigt.
Rengör	mjölkskummaren	
(6).	Se	”Skötsel	och	daglig	
rengöring”.
För	lite	mjölkskum	eller	för	
lytande	mjölkskum
eller	
mjölkskummaren	(6)	suger	
inte	upp	någon	mjölk.
Mjölkskummaren	(6)	är	
smutsigt.
Rengör	mjölkskummaren	
(6).	Se	”Skötsel	och	daglig	
rengöring”.
Maskinen	är	starkt	igenkal-
kad.
Avkalka	maskinen.
Mjölken	ej	lämplig	för	skum-
ning.
Använd	kall	mjölk	med	en	
fetthalt	på	1,5%.
Mjölkskummaren	(6)	är	inte	
rätt	ihopsatt.
Fukta	mjölkskummardelarna	
och	pressa	ihop	dem	or-
dentligt.
Kaffet	kommer	bara	dropp-
vis	eller	det	kommer	inget	
kaffe	längre.
Malningsgraden	är	för	in.	
Pulverkaffet	är	för	int.
Ställ	in	malningsgraden	
grövre.	Använd	grövre	kaf-
fepulver.
Maskinen	är	starkt	igenkal-
kad.
Avkalka	maskinen.
Kaffet	har	ingen	”crema”. Olämplig	kaffesort. Använd	kaffesorter	med	en	
hög	andel	robustabönor.
Bönorna	inte	längre	nyros-
tade.
Använd	färska	bönor.
Malningsgraden	är	inte	an-
passad	till	kaffebönorna.
Ställ	malningsgraden	på	in.
Kaffet	är	för	”surt”. Malningsgraden	är	för	grovt	
inställd	eller	är	kaffepulvret	
för	grovt.
Ställ	in	malningsgraden	
inare	eller	använd	inare	
kaffepulver.
Olämplig	kaffesort. Använd	mörkare	rostning.
Om det inte går att åtgärda problemet, tveka inte att ringa till vår hotline!
Enklare fel som man själv kan åtgärda
Page: 58
55
sv
TES503..			01/2011
Problem Orsak Åtgärd
Kaffet	är	för	”bittert”. Malningsgraden	är	för	int	
inställd	eller	så	är	kaffepulv-
ret	för	int.
Ställ	in	malningsgraden	
grövre	eller	använd	grövre	
kaffepulver.
Olämplig	kaffesort. Byt	kaffesort.
Displayangivelse	
Fel, kontakta hotline.
Fel	på	maskinen. Ring	till	vår	hotline.
Vatteniltret	hålls	inte	i	vat-
tentanken	(16).
Vatteniltret	är	inte	fastsatt	
på	rätt	sätt.
Se	till	att	du	håller	vattenil-
tret	rakt	och	tryck	fast	det	
ordentligt	i	tankanslutningen.
Kaffesumpen	är	inte	kom-
pakt	och	för	våt.
Malningsgraden	är	för	fint	
eller	för	grovt	inställd,	eller	
för	lite	kaffepulver	används.
Ställ	in	malningsgraden	
grövre	eller	finare,	eller	
använd	2	strukna	mått	kaf-
fepulver.
Displayangivelse	
Sätt i bryggenhet
Nedsmutsad	bryggenhet	
(5).
Rengör	bryggenheten	(5).
För	mycket	kaffepulver	i	
bryggenheten	(5).
Rengör	bryggenheten	(5)	
(fyll	i	maximalt	2	strukna	
pulverskedar	med	kaffe-
pulver).
Bryggenhetens	mekanism	
är	styv.
Ta	bort	bryggenheten	och	
smörj	med	specialsmörjme-
del	(beställningsnr.	311368).	
Se	”Skötsel	och	daglig	ren-
göring”.
Mycket	varierande	kaffe-	
	
eller	mjölkskumskvalitet.
Maskinen	är	igenkalkad. Avkalka	maskinen	enligt	
anvisningarna	med	två	av-
kalkningstabletter.
Droppvatten	på	maskinens	
inre	botten	när	droppskålen	
(8)	är	borttagen.
Droppskålen	(8)	borttagen	
för	tidigt.
Ta	ut	droppskålen	(8)	först	
några	sekunder	efter	att	den	
senaste	drycken	har	tilla-
gats.
Om det inte går att åtgärda problemet, tveka inte att ringa till vår hotline!
Enklare fel som man själv kan åtgärda
Page: 59
56 sv
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Enklare fel som man själv kan åtgärda
Problem Orsak Åtgärd
Displayangivelse		
Bryggenhet saknas
Bryggenheten	(5)	saknas	
eller	kändes	inte	igen.
Stäng	av	enheten	med	
bryggenheten	(5)	på	plats,	
vänta	i	tre	sekunder	och	sätt	
på	enheten	igen.
Grundinställningarna	har	
ändrats	och	bör	återställas	
(”Reset”).
Några	inställningar	som	inte	
längre	är	önskvärda	har	
genomförts.
Stäng	av	apparaten	med	
strömbrytaren	O/I	(9).	Tryck	
och	håll	in	knapparna		
e	off /	j		(12)	och	h	(11)	
och	sätt	igång	apparaten	
med	strömbrytaren	O/I	(9).	
Bekräfta	slutligen	med	knap-
pen	start	(10).	
Grundinställningarna	är	nu	
aktiverade.
Om det inte går att åtgärda problemet, tveka inte att ringa till vår hotline!
Tekniska data
Elektrisk	anslutning	(spänning/frekvens) 220-240	V	/	50-60	Hz
Effekt	på	uppvärmningen 1600	W
Maximalt	pumptryck,	statiskt 15	bar
Maximal	volym	för	vattentanken	(utan	filter)	 1,7	l
Maximal	volym	för	behållaren	för	kaffebönor 300	g
Sladdlängd 100	cm
Mått	(H	x	B	x	D) 385	x	280	x	479	mm
Vikt,	ofylld 9,3	kg
Typ	av	malverk Keramik

Question & answers

There are no questions about the Bosch VeroCafe TES50328RW yet.

Ask a question about the Bosch VeroCafe TES50328RW

Have a question about the Bosch VeroCafe TES50328RW but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch VeroCafe TES50328RW. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch VeroCafe TES50328RW as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.