Bosch UNEO Maxx manual

View a manual of the Bosch UNEO Maxx below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Borrmaskin
  • Model/name: UNEO Maxx
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk, Arabiska, Polska, Ryska, Czech, Rumänska, Slovakien, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 51
52 | Svenska
1 609 92A 09P | (28.5.13) Bosch Power Tools
 Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att
bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att
dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på
avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar
risken för elstöt.
 När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd
endast förlängningssladdar som är avsedda för utom-
husbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
 Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att
undvika elverktygets användning i fuktig miljö. Fel-
strömsskyddet minskar risken för elstöt.
Personsäkerhet
 Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyg när du
är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under användning av elverktyg kan även en
kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
 Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ögon. Användning av personlig skyddsutrustning som
t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skydds-
hjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och användning risken för kroppsskada.
 Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att
elverktygetärfrånkopplatinnanduansluterstickprop-
pen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet,tarupp ellerbär elverktyget. Om dubär elverktyget
med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat
elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.
 Tabortallainställningsverktygochskruvnycklarinnan
du kopplar på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en
roterande komponent kan medföra kroppsskada.
 Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står
stadigtoch håller balansen. I detta fall kan du lättare kon-
trollera elverktyget i oväntade situationer.
 Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande klä-
derellersmycken.Hållhåret,klädernaochhandskarna
på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder,
långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.
 Närelverktyganvändsmeddammutsugnings-och-upp-
samlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade
och används på korrekt sätt. Användning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.
Korrekt användning och hantering av elverktyg
 Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan
du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre
användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är
farligt och måste repareras.
 Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort bat-
terietinnaninställningarutförs,tillbehörsdelarbytsut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
 Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverkty-
get inte användas av personer som inte är förtrogna
med dess användning eller inte läst denna anvisning.
Elverktygenärfarligaomde användsavoerfarnapersoner.
 Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga
komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt.
Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i
bruk. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 Hållskärverktygenskarpaochrena.Omsorgsfulltskötta
skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm
och går lättare att styra.
 Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren
ocharbetsmomenten.Omelverktygetanvändspåettsätt
som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.
Omsorgsfull hantering och användning av sladdlösa
elverktyg
 Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren
rekommenderat.Omenladdaresomäravseddförenviss
typ av batterier används för andra batterityper finns risk
för brand.
 Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt
elverktyg. Används andra batterier finns risk för kropps-
skada och brand.
 Hållgem,mynt,nycklar,spikar,skruvarochandrasmå
metallföremål på avstånd från reservbatterier för att
undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning av
batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 Om batteriet används på fel sätt finns risk för att
vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med väts-
kan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om
vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök dess-
utom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation
och brännskada.
Service
 Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
Säkerhetsanvisningar för hammare
 Bär hörselskydd. Risk finns för att buller leder till hörsel-
skada.
 Håll i elverktyget endast vid de isolerade greppytorna
när arbeten utförs på ställen där insatsverktyget eller
skruven kan skada dolda elledningar. Kontakt med en
spänningsförande ledning kan sätta elverktygets metallde-
lar under spänning och leda till elstöt.
 Använd lämpliga detektorer för lokalisering av dolda
försörjningsledningar eller konsultera lokalt distribu-
tionsföretag. Kontakt med elledningar kan förorsaka
brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Borrning i vattenledning kan förorsaka sakskador.
 Slå genast ifrån elverktyget om insatsverktyget block-
erar.Varförbereddpåhögareaktionsmomentsomkan
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 52 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Page: 52
Svenska | 53
Bosch Power Tools 1 609 92A 09P | (28.5.13)
orsaka bakslag. Insatsverktyget blockerar om:
— elverktyget överbelastas eller
— snedvrids i arbetsstycket.
 Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är fastspänt i
en uppspänningsanordning eller ett skruvstycke hålls säk-
rare än med handen.
 Väntatillselverktygetstannatheltinnanduläggerbort
det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att du
kan förlora kontrollen över elverktyget.
 Öppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.
Skydda batteriet mot hög värme som t. ex.
längre solbestrålning, eld, vatten och fukt.
Explosionsrisk föreligger.
 Iskadatellerfelanväntbatterikanångoruppstå.Tillför
friskluft och uppsök läkare vid åkommor. Ångorna kan
leda till irritation i andningsvägarna.
 Använd batteriet endast med Bosch elverktyget. Detta
skyddar batteriet mot farlig överbelastning.
 Använd endast originalbatterier från Bosch med den
spänning som anges på elverktygets typskylt. Om
andra batterier används, t. ex. kopierade batterier, reno-
verade batterier eller batterier av främmande fabrikat,
finns risk för att batteriet exploderar och orsakar person-
och materialskador.
Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som uppstår
till följd av att säkerhetsanvisningarna och
instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt,
brand och/eller allvarliga personskador.
Ändamålsenlig användning
Elverktygetäravsettförslagborrningibetong,tegelochsten.
Det är även lämpligt för borrning utan slag i trä, metall, kera-
mik och plast. Elverktyg med elektronisk reglering och höger-
/vänstergång är även lämpliga för skruvdragning.
Belysningen i detta elverktyg är avsett för att belysa verkty-
getsdirektaarbetsområdeochärintelämpligtförattlysaupp
rum i bostaden.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av
elverktyget på grafiksida.
1 Verktygsfäste SDS-Quick
2 Dammskyddskåpa
3 Spärrhylsa
4 Omkopplare ”Borrning/slagborrning”
5 Rotationsindikator högergång
6 Rotationsindikator vänstergång
7 Riktningsomkopplare
8 Strömställare Till/Från
9 Indikering av batteriets laddningstillstånd
10 Batteri*
11 Lampa ”Power Light”
12 Universalbitshållare*
13 Skruvbits*
14 Skruvbits med kulspärr*
15 Borr med sexkantskaft*
16 Borr med SDS-Quick-fäste*
17 Handgrepp (isolerad greppyta)
18 Batteriets upplåsningsknapp
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i
standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbe-
hör som finns.
Tekniska data
Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena för ljudnivån anges enligt EN 60745.
Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtryck-
snivå 85 dB(A); ljudeffektnivå 96 dB(A). Onoggrannhet
K=3 dB.
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsemissionsvärden ah (vektorsumma ur tre
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60745:
slagborrning i betong: ah=13 m/s2
, K=3 m/s2
,
borrning i metall: ah=4 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
skruvning: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Mätningenavdenvibrationsnivåsomangesidennaanvisning
har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i
EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika elverk-
tyg.Mätmetodenärävenlämpligförpreliminärbedömningav
vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga
användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget
användsförandraändamålochmedandrainsatsverktygeller
inteunderhållitsordentligtkanvibrationsnivånavvika.Härvid
kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden öka betyd-
ligt.
För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även
de tider beaktas när elverktyget är frånkopplat eller är igång,
men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen för den totala arbetsperioden.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget
och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation
av arbetsförloppen.
Sladdlös borrhammare Uneo Maxx
Produktnummer 3 603 J52 3..
Märkspänning V= 18
Märkvarvtal min-1
0–900
Slagtal min-1
0–5000
Enkelslagstyrka enligt
EPTA-Procedure 05/2009 J 0,6
Verktygsfäste SDS-Quick
max. borr-Ø
– Betong (med spiralborr)
– Stål
– Trä
– Trä (med planfräsborr)
mm
mm
mm
mm
10
8
10
20
Vikt enligt
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,4
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 53 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Page: 53
54 | Svenska
1 609 92A 09P | (28.5.13) Bosch Power Tools
Försäkran om överensstämmelse
Vi intygar under ensamt ansvar att den produkt som beskrivs
under ”Tekniska data” stämmer överens med följande stan-
darder och dokument: EN 60745 enligt bestämmelserna i
direktiven 2009/125/EG (förordning 1194/2012),
2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG.
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2013
Montage
 Innan åtgärder utförs på elverktyget (t. ex. underhåll,
verktygsbyte osv) och för transport och lagring ställ
riktningsomkopplaren i mittläge. Om strömställaren
Till/Från oavsiktligt påverkas finns risk för kroppsskada.
Batteriets laddning (se bild A)
 Använd endast de laddare som anges på tillbehörssi-
dan. Endast denna typ av laddare är anpassad till det
litium-jonbatteri som används i elverktyget.
Anvisning: Batteriet levereras ofullständigt uppladdat. För
full effekt ska batteriet före första användningen laddas upp i
laddaren.
Litiumjonbatteriet kan när som helst laddas upp eftersom
detta inte påverkar livslängden. Batteriet skadas inte om
laddning avbryts.
Litium-jonbatteriet är med ”Electronic Cell Protection (ECP)”
skyddad mot djupurladdning. Vid urladdat batteri kopplar
skyddskopplingen från elverktyget: Insatsverktyget roterar
inte längre.
 Undvik att trycka på strömställaren Till/Från efter en
automatisk frånkoppling av elverktyget. Batteriet kan
skadas.
Tabortbatteriet10genomatttryckapåupplåsningsknappen
18 och dra sedan batteriet bakåt ur elverktyget. Bruka inte
våld.
För laddning kan batteriet 10 sitta kvar i elverktyget. Under
laddning kan elverktyget inte kopplas på. Tryck på strömstäl-
laren Till/Från 8 för att få reda på batteriets laddningstill-
stånd, se avsnitt ”Batteriets laddningsindikering”.
BatterietärförseddmedenNTC-temperaturövervakningsom
endast tillåter uppladdning inom ett temperaturområde mel-
lan 0 °C och 45 °C. Härvid uppnår batteriet en lång brukstid.
Beakta anvisningarna för avfallshantering.
Välj verktyg
För slagborrning krävs ett SDS-Quick-insatsverktyg.
För borrning utan slag i trä, metall, keramik och plast kan ett
lämpligt SDS-Quick-insatsverktyg eller ett insatsverktyg med
sexkant användas.
Förskruvdragninganvändendastskruvbitsmedkulspärrspår
14 (DIN 3126-E6.3). Andra skruvbitsar 13 kan användas
med universalhållare med kulspärr 12.
Ett urval av lämpliga insatsverktyg hittar du i tillbehörsöver-
sikten i slutet av denna bruksanvisning.
Verktygsbyte
Verktygsfästet SDS-Quick medger ett lätt och
bekvämt byte av insatsverktyget utan använd-
ning av hjälpverktyg.
SDS-Quick-insatsverktyget är systemrelaterat fritt rörligt. På
tomgång uppstår därför en rundgångsavvikelse. Detta har
ingen betydelse för borrhålets noggrannhet eftersom borren
centreras vid borrning.
I verktygsfästet SDS-Quick kan även vissa borrtyper med sex-
kantskaft användas. Information lämnas på tillbehörssidan i
slutet av denna anvisning.
Dammskyddskåpan 2 hindrar i stor utsträckning borrdamm
från att tränga in i verktygsfästet under användningen. Se till
attintedammskyddskåpan2 skadasvidmonteringenavverk-
tyget.
 Byt omedelbartut enskadad dammskyddskåpa. Låt en
serviceverkstad utföra detta.
Insättning av SDS-Quick-insatsverktyg (se bild B)
Rengör insatsverktygets insticksända och smörj lätt med fett.
Placera insatsverktyget med en vridrörelse iverktygshållaren
tills verktyget automatiskt låser.
Kontrollera låsningen genom att dra i verktyget.
Borttagning av SDS-Quick-insatsverktyg (se bild C)
Skjut spärrhylsan 3 bakåt och ta ut insatsverktyget.
Damm-/spånutsugning
 Dammet från material som t. ex. blyhaltig målning, vissa
träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Berö-
ring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reak-
tioner och/eller andningsbesvär hos användaren eller per-
soner som uppehåller sig i närheten.
Vissa damm från ek eller bok ansesvara cancerogena, spe-
ciellt då i förbindelse med tillsatsämnen för träbehandling
(kromat, träkonserveringsmedel). Endast yrkesmän får
bearbeta asbesthaltigt material.
– Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
– Vi rekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.
Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäller för bearbe-
tat material.
 Undvik dammanhopning på arbetsplatsen. Damm kan
lätt självantändas.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 54 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Page: 54
Svenska | 55
Bosch Power Tools 1 609 92A 09P | (28.5.13)
Drift
Driftstart
Insättning av batteri
 Använd endast original Bosch litiumjonbatterier med
den spänning som anges på elverktygets typskylt.
Används andra batterier finns risk för kroppsskada och
brand.
Ställ riktningsomkopplaren 7 i mittläge för att undvika oav-
siktlig start. Skjut in den uppladdade batteriet 10 i handtaget
tills den tydligt snäpper fast och ligger i plan med handtaget.
Inställning av driftsätt
Väljmedomkopplaren”Borrning/slagborrning”4önskatdrift-
sätt för elverktyget.
Anvisning: Ändring av driftsätt får endast ske på frånkopplat
elverktyg! I annat fall kan elverktyget skadas.
För växling av driftsätt vrid omkopplaren ”Borrning/slagborr-
ning” 4 till önskat läge.
Inställning av rotationsriktning (se bild D)
 Påverka riktningsomkopplaren 7 endast på frånkopp-
lat elverktyg.
Med riktningsomkopplaren 7 kan elverktygets rotationsrikt-
ning ändras. Vid nedtryckt strömställare Till/Från 8 kan
omkoppling inte ske.
Högergång: För borrning och idragning av skruvar tryck rikt-
ningsomkopplaren 7 åt vänster mot stopp.
Rotationsindikatorn högergång 5 lyser när ström-
ställaren Till/Från 8 påverkats och motorn är igång.
Vänstergång: För lossning och urdragning av skruvar och
muttrar tryck riktningsomkopplaren 7 åt höger mot stopp.
Rotationsindikatorn vänstergång 6 lyser när ström-
ställaren Till/Från 8 påverkats och motorn är igång.
In- och urkoppling
Tryck för start av elverktyget ned strömställaren Till/Från 8
och håll den nedtryckt.
Lampan 11 lyser vid lätt eller helt nedtryckt strömställare
Till/Från8ochbelyserarbetsområdetvidogynnsammabelys-
ningsförhållanden.
För frånkoppling av elverktyget släpp strömställaren
Till/Från 8.
Vid låg temperatur uppnår elverktyget först efter en viss tid
full hammar-/slageffekt.
För att spara energi, koppla på elverktyget endast när du vill
använda det.
Inställning av varvtal/slagtal
Varvtalet/slagtalet på inkopplat elverktyg kan justeras steg-
löst genom att mer eller mindre trycka ned strömställaren
Till/Från 8.
Ett lätt tryck på strömställaren Till/Från 8 ger ett lågt varv-
tal/slagtal. Mid tilltagande tryck ökar varvtalet/slagtalet.
Utlöpsbroms
När strömställaren Till/Från 8 släpps, bromsas borrchucken
upp som sedan stoppar insatsverktyget.
Släpp strömställaren Till/Från 8 vid idragningav skruvar först
sedan skruven sitter i plan med arbetsstycket. Skruvhuvudet
tränger då inte in i arbetsstycket.
Batteriets laddningsindikering
Batteriets laddningsindikator 9 har tre gröna lysdioder som
vidhalvtellerheltnedtrycktströmställareTill/Från8förnågra
sekunder visar batteriets laddningstillstånd.
De3 lysdiodernaibatterietsladdningsindikator9ochlampan
11 blinkar i snabb takt när batteriets temperatur ligger utan-
för driftstemperaturområdet mellan –30 och +65°C.
Temperaturberoende överbelastningsskydd
Om elverktyget används på ändamålsenligt sätt kan det inte
överbelastas. Vid för kraftig belastning eller om tillåten batte-
ritemperatur på 65 °C överskrids, kopplar elektroniken bort
elverktyget tills det åter uppnått optimal drifttemperatur.
De3 lysdiodernaibatterietsladdningsindikator9ochlampan
11 blinkar i snabb takt när batteriets temperatur ligger utan-
för driftstemperaturområdet mellan –30 och +65°C
och/eller överlastskyddet löst ut.
Djupurladdningsskydd
Litium-jonbatteriet är med ”Electronic Cell Protection (ECP)”
skyddad mot djupurladdning. Vid urladdat batteri kopplar
skyddskopplingen från elverktyget: Insatsverktyget roterar
inte längre.
Arbetsanvisningar
 Elverktyget ska vara frånkopplat när det förs mot mut-
tern/skruven. Roterande insatsverktyg kan slira bort.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
 Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena
för bra och säkert arbete.
 Innan åtgärder utförs på elverktyget (t. ex. underhåll,
verktygsbyte osv) och för transport och lagring ställ
riktningsomkopplaren i mittläge. Om strömställaren
Till/Från oavsiktligt påverkas finns risk för kroppsskada.
 Byt omedelbartut enskadad dammskyddskåpa. Låt en
serviceverkstad utföra detta.
Läge för Slagborrning i betong eller sten
Läge för Borrning utan slag i trä, metall, kera-
mik och plast samt för Skruvdragning
Lysdiod Kapacitet
Permanent ljus 3 gröna ≥ 67%
Permanent ljus 2 gröna 34—66%
Permanent ljus 1 grönt 11—33%
långsam blinkning 1 grönt ljus ≤ 10%
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 55 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM

Question & answers

There are no questions about the Bosch UNEO Maxx yet.

Ask a question about the Bosch UNEO Maxx

Have a question about the Bosch UNEO Maxx but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch UNEO Maxx. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch UNEO Maxx as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.