Bosch TES50621RW manual

View a manual of the Bosch TES50621RW below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: kaffebryggare
  • Model/name: TES50621RW
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Franska, Polska, Ryska, Czech, Slovakien, Tyska, Italiensk, Spanska, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska

Table of Contents

Page: 1
a
b
c
e f
d
da Dansk 2
no Norsk 21
sv Svenska 41
i Suomi 60
es Español 80
pt Português 101
Pakken indeholder (se side 2)
Inkludert i leveringen (se side 21)
I förpackningen medföljer (se sidan 41)
Pakkauksen sisältö (katso sivu 60)
Volumen de suministro (véase la página 80)
Âmbito de fornecimento (ver página 101)
Page: 44
41
de
TES506.. | 01/2014
41
sv
Bästa kaffeälskare,
Vi gratulerar till köpet av den denna helau-
tomatiska espressomaskin från Bosch.
Den här bruksanvisningen beskriver olika
modeller som har olika utrustning.
Läs också gärna den förkortade bruksanvis-
ningen som bifogats.
Denna kan förvaras i ett speciellt förvarings-
fack (5c) tills nästa gång den behövs.
I förpackningen medföljer
(se översiktsbild i början av
bruksanvisningen)
1 Helt automatisk espressomaskin,
TES506
2 Snabbreferensguide
3 Bruksanvisning
4 Mjölkskummare
5 Teststicka för vattenhårdhet
6 Pulversked
Innehåll
I förpackningen medföljer .........................41
Säkerhetsanvisningar...............................42
Översikt ....................................................44
Reglage ....................................................44
Displaymeddelanden................................45
aromaDouble Shot....................................45
Före första användningen.........................46
Vattenilter.................................................47
Menyinställningar......................................48
Inställning av malningsgrad......................49
Bryggning med kaffebönor .......................49
Bryggning med malt kaffe.........................50
Hetta upp vatten .......................................50
Skumma eller värma mjölk .......................51
Skötsel och daglig rengöring ....................51
Tips för att spara energi............................54
Serviceprogram ........................................54
Frostskydd................................................57
Tillbehör....................................................57
Återvinning................................................57
Garantivillkor.............................................57
Tekniska data............................................57
Åtgärda enkla problem själv .....................58
Page: 45
42 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
42 sv
Säkerhetsanvisningar
Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda
maskinen! Spara bruksanvisningen. Bifoga de här
instruktionerna om du ger maskinen till någon annan. Denna
apparat är avsedd för tillagning av normala hushållsmängder
eller för användning i hushållsliknande, icke yrkesmässiga
förhållanden. Hushållsliknande användning omfattar
t.ex. användning i pentryn för medarbetare i butiker,
kontor, jordbruk och andra yrkesmässiga företag, samt
användning av gäster i pensionat, mindre hotell och liknande
boendeinrättningar.
¡ Risk för elektrisk stöt!
Anslut och använd endast maskinen enligt uppgifternapå typskylten.
Reparationer på maskinen, som t. ex. att byta ut en skadad kabel,
får endast utföras av vår kundservice för att undvika faror.
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och
av personer med reducerade fysiska, sensoriska eller mentala
förmågor och brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de står
under överinseende eller om de instruerats i användningen av
maskinen och informerats om riskerna. Barn under 8 år får inte
komma i närheten av maskinen och anslutningslednignen och
får inte manövrera maskinen. Barn får inte leka med apparaten.
Rengöring och användar-underhåll får inte utföras av barn, såvida
de inte är 8 år eller äldre och står under överinseende av vuxen.
Page: 46
43
de
TES506.. | 01/2014
43
sv
Doppa aldrig ner maskinen eller nätkabeln i vatten. Använd endast
om nätkabel och maskin är helt felfri. Vid fel skall nätstickkontakten
omedelbart dras ut eller så skall nätspänningen slås ifrån.
¡ Kvävningsrisk!
Barn får inte leka med förpackningsmaterial.
¡ Brännskaderisk!
Mjölkskumningsutloppet (6a) blir mycket varmt. Skummad eller
varm mjölk kommer ut med högt tryck ur mjölkskummaren (6).
Mjölkstänk kan ge brännskador. Rör inte vid utloppet (6a) och rikta
det aldrig mot någon.
Låt den svalna när den har använts innan du tar på det.
Använd kaffemaskinen endast när mjölkskummaren (6) har monte-
rats och installerats ordentligt.
¡ Risk för personskador!
Stick inte in händerna i kvarnen.
Page: 47
44 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
44 sv
Reglage
Strömbrytare O/I
Strömbrytaren O/I (9) används till att sätta
igång enheten eller stänga av den helt
(strömtillförseln stryps).
Viktigt: Innan du stänger av ska du köra
rengöringsprogrammet eller använda knap-
pen eoff/j (13) för att stänga av.
d Knapp
Tryck på knappen d (11) för att tillreda
två koppar av den valda drycken samtidigt.
Knappen kan användas för dryck utan mjölk
och utan funktionen aromaDouble Shot.
eoff / j Knapp
När du trycker snabbt på knappen
eoff / j (13) sköljs enheten igenom och
stängs av. När du trycker och håller in knap-
pen eoff / j (13) visas användarinställ-
ningarna eller så startas avkalknings- och
rengöringsfunktionen.
h / g Knapp
Tryck på knappen h / g (12) för att få
ånga till mjölkskumning eller varm mjölk.
Samma knapp används för att hälla upp
varmvatten.
start Knapp
Genom att trycka på knapp start (10) star-
tas tillagning av dryck eller så genomförs ett
serviceprogram. Genom att trycka igen på
knapp start (10) när dryck tillagas går det
att stoppa tillagningen i förtid.
Översikt
(se översiktsbilder A, B, C, D och E i början
av anvisningen)
1 Behållare för kaffebönor
2 Aromlock
3 Vred för inställning av malningsgrad
4 Pulverfack
(kaffepulver / rengöringstablett)
5 Bryggenhet (bild E)
a) Bryggenhet
b) Lucka
c) Förvaringsfack för
förkortad bruksanvisning
d) Utmatningsspak för bryggningsenhet
e) Låsning
f) Övertäckning
6 Mjölkskummare (bild C) avtagbar
a) Utlopp
b) Vred för varm eller skummad mjölk
c) Mjölkslang
d) Överdel
e) Luftmunstycke
7 Kaffeutlopp kan justeras på höjden
8 Droppskål (bild D)
a) Panel droppskålar
b) Behållare för kaffesump
c) Droppskål kaffeutlopp
d) Dropplåt kaffeutlopp
9 Strömbrytare O/I
10 start Knapp
11 d Knapp
12 h / g Knapp
13 eoff / j Knapp
14 Vred för styrka
15 Vred för val av kaffetyp
16 Display
17 Borttagbar vattentank
18 Lock vattentank
19 Pulversked
(isättningshjälp för vattenilter)
20 Förvaringsfack för måttsked
21 Strömsladd med förvaringsfack
Page: 51
48 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
48 sv
Menyinställningar
Du kan anpassa enheten enligt önskemål i
menyinställningarna.
1. Tryck in knappen eoff/j (13) i minst tre
sekunder.
2. Tryck in knappen eoff/j (13) uppre-
pade gånger tills önskat menyobjekt
visas i displayen.
3. Välj önskad inställning med det övre
vredet (15).
4. Bekräfta genom att trycka på knappen
start (10).
Om du vill lämna menyn utan att göra några
ändringar, ställer du vredet på Avsluta och
trycker på knappen start (10).
Du kan göra följande inställningar:
Stäng av
Här anger du tidsintervallerna för när enhe-
ten automatiskt ska stängas av efter den
senaste bryggningen. Du kan välja interval-
ler mellan 15 minuter och 4 timmar. Den
förinställda tiden kan förkortas för att spara
energi.
Filter
Här kan du ställa in om du använder ett
vattenilter eller ej. Om du inte använder
ett vattenilter ställer du in inställningen på
Filter sakn/gammalt. Om du använder
ett vattenilter ställer du in inställningen på
Aktivera ilter. Nya vattenilter måste
sköljas före användning (se ”Vattenilter”).
Starta calc‘n‘clean
Serviceprogrammen (calc‘n‘clean /
Avkalkning / Rengöring) kan väljas
manuellt här. Tryck på startknappen (10) för
att köra valt program (se ”Serviceprogram).
Temperatur
Bryggtemperaturen (Hög / Medelhög /
Låg) kan ställas in här.
Språk
Displayspråk kan ställas in här.
Vattenhårdhet
På denna maskin går det att ställa in vat-
tenhårdheten. Det är viktigt att ställa in vat-
tenhårdheten rätt så att maskinen i god tid
visar när den måste kalkas av. På fabriken
förinställs vattenhårdhet 4.
Det går att bestämma vattenhårdheten med
den bifogade testremsan eller så kan man
fråga hos kommunen.
Doppa ner testremsan kort i vattnet, skaka
av lätt och läs av resultatet efter en minut.
Vattenhårdhetsgrader och inställningssteg:
Steg Vattenhårdhetsgrad
Tysk (°dH) Fransk (°fH)
1
2
3
4
1-7
8-14
15-21
22-30
1-13
14-25
26-38
39-54
Dryckesräknare
Denna visar hur många koppar som har
serverats sedan apparaten användes första
gången.
Page: 52
49
de
TES506.. | 01/2014
49
sv
Inställning av
malningsgrad
Det går att ställa in önskad malningsgrad
för det malda kaffet med vredet (3) för
inställning av malningsgrad.
¡ Varning!
Ställ endast in malningsgraden när kvarnen
går! I annat fall kan maskinen skadas. Ta
inte med händerna i kvarnen.
● Ställ in kvarnen när den går med vredet
(3), från in malning (a: Vrid moturs) till
grövre malning (b: Vrid medurs) och
tvärtom till önskad malningsgrad.
a b
Info: Den nya inställningen märks först vid
den andra eller tredje koppen kaffe.
Obs: Om meddelandet Ställ in grövre
malning visas på displayen har kaffebö-
norna malts för int. Ställ in grövre malning.
Tips: Ställ in en inare malningsgrad för
mörkrostade bönor och en grövre malnings-
grad för mer lättrostade bönor.
Bryggning med
kaffebönor
Den här helautomatiska espressomaskinen
mal nytt kaffe för varje bryggning.
Apparaten måste vara redo att användas.
För att tillreda en kaffedryck med mjölk bör
mjölkslangen läggas i en mjölkbehållare.
Välj sedan ”mjölkskum” jmed vredet (6b).
Viktigt: Torkad mjölk är svår att få bort,
så skummaren (6) måste rengöras med
ljummet vatten direkt efter användning och
sköljas av med hjälp av programmet Skölj
mjölksystem-programmet.
Tips: Använd helst espresso- eller bönbland-
ningar för automatiska maskiner. För att
kvaliteten skall vara optimal, förvara bönorna
svalt och förslutet eller djupfryst. Det går att
mala kaffebönorna när de är djupfrysta.
Viktigt: Fyll på nytt vatten i vattentanken
(17) varje dag. Det skall alltid vara tillräck-
ligt med vatten i vattentanken (17) för att
använda maskinen.
Förberedelse
1. Ställ förvärmd kopp/förvärmda koppar
under kaffeutloppet (7).
Tips: Värm alltid upp koppen med varmt
vatten när du ska göra en cappuccino.
2. Välj kaffe och mängd per kopp med
det övre vredet (15). Det kaffe och den
mängd du väljer visas i displayen.
3. Välj önskad styrka med det undre vredet
(14). Styrkan du väljer visas i displayen.
För att tillreda två koppar av samma
dryck samtidigt trycker du på knappen
d (11) (endast för dryck utan mjölk och
utan aromaDouble Shot-funktionen).
4. Tryck på knappen start (10).
Kaffet bryggs och rinner sedan ner i
koppen/kopparna.
Page: 57
54 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
54 sv
Tips för att spara energi
● Stäng av den helautomatiska espresso-
maskinen när du inte använder den. Det
gör du genom att trycka på knappen
eoff / j (13). Enheten sköljs igenom och
stängs av.
● Avbryt helst inte kaffe- eller mjölktillag-
ning. Stoppar man kaffe- eller mjölktillag-
ningen i förtid ökar energiförbrukningen
och det samlas även mer restvatten i
droppskålen.
● Avkalka maskinen med jämna mellanrum
för att undvika kalkavlagringar. Kalkrester
leder till en högre energiförbrukning.
Serviceprogram
Tips: Se även förkortade anvisningar i
förvaringsfacket (5c).
Beroende på användning kommer följande
meddelanden att visas på displayen med
vissa intervaller.
Avkalkning behövs!
eller
Rengöring behövs!
eller
calc‘n‘clean behövs!
Då bör maskinen rengöras eller kalkas av
utan dröjsmål med motsvarande program.
De båda procedurerna kan valfritt sam-
manfattas med funktionen Calc‘n‘Clean
(se ”Calc‘n‘Clean”). Följs inte anvisningen
om serviceprogram kan maskinen skadas.
¡ Varning!
Använd avkalknings- och rengöringsmedel
enligt anvisningarna för alla servicepro-
gram. Läs säkerhetsanvisningarna på
rengöringsmedlets förpackning.
Avbryt absolut inte serviceprogrammet!
Drick inte vätskorna!
Använd aldrig ättika, medel baserade på
ättika, citronsyra eller medel baserade på
citronsyra!
Fyll absolut inte på avkalkningstabletter eller
andra avkalkningsmedel i pulverfacket (4)!
Speciellt utvecklade och lämpade
avkalknings- och rengöringstabletter
inns i handeln och hos kundservice
(se kapitel ”Tillbehör”).
Avkalkning
Tid: ca 25 minuter
Viktigt: Om det sitter ett ilter i vattenbehål-
laren (17) måste det tas bort det innan
avkalkningsprogrammet körs.
Om meddelandet Avkalkning behövs!
visas i displayen håller du in knappen
eoff/j (13) i tre sekunder och trycker
sedan på knappen start (10). Då startar
avkalkningsprogrammet.
Om du vill kalka av utan föregående med-
delande håller du in knappen eoff/j (13)
i minst tre sekunder. Tryck sedan lätt
på knappen eoff/j (13) två gånger.
Vrid på det övre vredet (15) tills Starta
avkalkning visas i displayen. Sätt igång
avkalkningen genom att trycka på knappen
start (10).
Displayen guidar dig genom programmet.
Töm droppskål
Sätt i droppskål
● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.
OBS: Om vatteniltret är aktiverat kommer
du att bli ombedd att ta bort det och sedan
trycka på knappen start (10) igen. Ta bort
iltret nu, om du inte redan har gjort det.
Tryck på knappen start (10).
Page: 58
55
de
TES506.. | 01/2014
55
sv
Lägg i avkalk.tabl.
Tryck på start
● Fyll på ljummet vatten i den tomma vat-
tentanken (17) upp till markeringen ˮ0,5lˮ
och lös upp 1 Bosch avkalkningstablett
TCZ8002 i detta. Vid användning av
TCZ6002 är det viktigt att lösa upp
2 tabletter.
● Tryck på knappen start (10).
Sätt in behållare
Tryck på start
● Placera en behållare som rymmer minst
0,5 liter under utloppet (6a).
● Tryck på knappen start (10).
Avkalkning pågår
Avkalkningsprogrammet går nu ca 20 minuter.
Rengör/fyll tank
Tryck på start
● Skölj vattentanken (17) och fyll i friskt
vatten upp till markeringen max.
● Tryck på knappen start (10).
Avkalkning pågår
Avkalkningsprogrammet går ca 3 minuter
och sköljer maskinen.
Töm droppskål
Sätt i droppskål
● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.
Om du använder ett ilter ska du byta ut det.
Maskinen är färdigavkalkad och är färdig att
användas igen.
Viktigt: Torka av maskinen med en mjuk,
fuktig duk för att omedelbart ta bort rester
av avkalkningslösningen. Under sådana
rester kan det bildas korrosion. Nya svam-
prengöringsdukar kan vara behäftade med
salter. Salter kan förorsaka lygrost på det
rostfria stålet. Tvätta därför ur svamprengö-
ringsdukarna noga innan de används.
Rengöring
Tid: ca 10 minuter
Viktigt: Rengör bryggenhet innan servicepro-
grammet startas, se kapitlet ”Rengöring av
bryggenhet”.
Om meddelandet Rengöring behövs!
visas i displayen håller du in knappen
eoff/j (13) i tre sekunder och trycker
sedan på knappen start (10). Då startar
rengöringsprogrammet.
Om du vill rengöra utan föregående med-
delande håller du in knappen eoff/j (13)
i minst tre sekunder. Tryck sedan lätt på
knappen eoff/j (13) två gånger. Vrid på
det övre vredet (15) tills Starta rengöring
visas i displayen. Sätt igång rengöringen
genom att trycka på knappen start (10).
Displayen guidar dig genom programmet.
Töm droppskål
Sätt i droppskål
● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.
Rengöring pågår
Maskinen sköljer två gånger.
Öppna pulverfack
● Öppna pulverfacket (4).
Lägg i rengör.tabl.
● Lägg i en Bosch rengöringstablett och
stäng facket (4).
Rengöring pågår
Rengöringsprogrammet går nu ca
8 minuter.
Töm droppskål
Sätt i droppskål
● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.
Maskinen är färdigrengjord och är färdig att
användas igen.
Page: 59
56 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
56 sv
Calc‘n‘Clean
Tid: ca 35 minuter
Calc‘n‘Clean kombinerar de enskilda funk-
tionerna avkalkning och rengöring. Om de
båda programmen behövs ungefär samti-
digt, föreslår den helautomatiska espresso-
maskinen det här serviceprogrammet.
Viktigt: Om ett vattenilter är isatt i vat-
tentanken (17) är det viktigt att ta ut det
innan serviceprogrammet startas. Rengör
bryggenhet innan serviceprogrammet startas,
se kapitlet ”Rengöring av bryggenhet”.
Om meddelandet calc‘n‘clean behövs!
visas i displayen håller du in knappen
eoff / j (13) i tre sekunder och trycker
sedan på knappen start (10). Då startar
serviceprogrammet.
Om du vill köra Calc‘n‘Clean utan föregå-
ende meddelande håller du in knappen
eoff/j (13) i minst tre sekunder. Tryck
sedan lätt på knappen eoff/j (13) två
gånger. Vrid på det övre vredet (15) tills
Starta calc‘n‘clean visas i displayen.
Sätt igång Calc‘n‘Clean-programmet genom
att trycka på knappen start (10).
Displayen guidar dig genom programmet.
Töm droppskål
Sätt i droppskål
● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.
calc‘n‘clean pågår
Maskinen sköljer två gånger.
Öppna pulverfack
● Öppna pulverfacket (4).
Lägg i rengör.tabl.
● Lägg i en Bosch rengöringstablett och
stäng facket (4).
OBS: Om vatteniltret är aktiverat kommer
du att bli ombedd att ta bort det och sedan
trycka på knappen start (10) igen. Ta bort
iltret nu, om du inte redan har gjort det.
Tryck på knappen start (10).
Lägg i avkalk.tabl.
Tryck på start
● Fyll på ljummet vatten i den tomma vat-
tentanken (17) upp till markeringen ˮ0,5lˮ
och lös upp 1 Bosch avkalkningstablett
TCZ8002 i detta. Vid användning av
TCZ6002 är det viktigt att lösa upp
2 tabletter.
● Tryck på knappen start (10).
Sätt in behållare
Tryck på start
● Placera en behållare som rymmer minst
1 liter under utloppet (6a).
● Tryck på knappen start (10).
calc‘n‘clean pågår
Avkalkningsprogrammet går nu ca
22 minuter.
Rengör/fyll tank
Tryck på start
● Skölj vattentanken (17) och fyll i friskt
vatten upp till markeringen max.
● Tryck på knappen start (10).
calc‘n‘clean pågår
Avkalkningsprogrammet går ca 10 minuter
och sköljer maskinen.
Töm droppskål
Sätt i droppskål
● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.
Om du använder ett ilter ska du byta ut det.
Maskinen är färdigrengjord och är färdig att
användas igen.
Viktigt: Torka av maskinen med en mjuk,
fuktig duk för att omedelbart ta bort rester
av avkalkningslösningen. Under sådana
rester kan det bildas korrosion. Nya svam-
prengöringsdukar kan vara behäftade med
salter. Salter kan förorsaka lygrost på det
rostfria stålet. Tvätta därför ur svamprengö-
ringsdukarna noga innan de används.
Page: 60
57
de
TES506.. | 01/2014
57
sv
Frostskydd
¡ För att undvika skador genom frost
vid transport och lagring, måste
maskinen dessförinnan tömmas helt.
Info: Maskinen måste vara färdig att använ-
das och vattentanken (17) vara fylld.
1. Placera en stor behållare under
utloppet (6a).
2. Tryck på knappen h / g (12) och
låt apparaten ge ut ånga i ungefär
15 sekunder.
3. Stäng av maskinen med
strömbrytaren O/I (9).
4. Töm vattentanken (17) och
droppskålen (8).
Tillbehör
Följande tillbehör inns i handeln samt
kundtjänst.
Tillbehör Beställnings-
nummer
Handel/Kundtjänst
Rengöringstabletter TCZ6001/00310575
Avkalkningstabletter TCZ8002/00576694
Vattenilter TCZ7003/00575491
Skötselset TCZ8004/00576331
Mjölkbehållare med
ˮFresh Lockˮ lock
TCZ8009N/00576165
Återvinning
Kassera förpackningen på ett miljövänligt
sätt. Denna enhet är märkt i enlighet med
der europeiska direktivet 2012/19/EG
om avfall som utgörs av eller innehåller
elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Direktivet
anger ramarna för inom EU giltigt återta-
gande och korrekt återvinning av uttjänta
enheter. Kontakta din fackhandel om du vill
ha ytterligare information.
Garantivillkor
I Sverige gäller av EHL antagna
konsumentbestämmelser. Den fullständiga
texten inns hos din handlare. Spar kvittot.
Rätt till ändringar förbehålls.
A
Tekniska data
Elektrisk anslutning (spänning – frekvens) 220-240 V – 50/60 Hz
Effekt på uppvärmningen 1600 W
Maximalt pumptryck, statiskt 15 bar
Maximal volym för vattentanken (utan ilter) 1,7 l
Maximal volym för behållaren för kaffebönor 300 g
Sladdlängd 100 cm
Mått (H x B x D) 385 x 280 x 479 mm
Vikt, ofylld 9,3 kg
Typ av malverk Keramik
Page: 61
58 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
58 sv
Problem Orsak Åtgärd
Displayangivelse
Fyll på bönor!
trots fylld bönbehållare
(1) eller kvarnen mal inte
kaffebönor.
Bönorna ramlar inte ner i
kvarnen (för oljiga bönor).
Knacka lätt på behållaren för
kaffebönor (1).
Byt eventuellt kaffesort.
Torka ur bönbehållaren (1)
med en torr trasa när den är
tömd.
Det kommer inget hett vatten. Mjölkskummaren (6) är
smutsigt.
Rengör mjölkskummaren (6).
Se ”Skötsel och daglig
rengöring”.
För lite mjölkskum eller för
lytande mjölkskum
eller
mjölkskummaren (6) suger
inte upp någon mjölk.
Mjölkskummaren (6) är
smutsigt.
Rengör mjölkskummaren (6).
Se ”Skötsel och daglig
rengöring”.
Mjölken ej lämplig för
skumning.
Använd kall mjölk med en
fetthalt på 1,5%.
Mjölkskummaren (6) är inte
rätt ihopsatt.
Fukta mjölkskummarde-
larna och pressa ihop dem
ordentligt.
Maskinen är igenkalkad. Avkalka apparaten enligt
anvisningarna.
Kaffet kommer bara droppvis
eller det kommer inget kaffe
längre.
Malningsgraden är för in.
Pulverkaffet är för int.
Ställ in malningsgraden
grövre. Använd grövre
kaffepulver.
Maskinen är starkt
igenkalkad.
Avkalka apparaten enligt
anvisningarna.
Kaffet har ingen ”crema”. Olämplig kaffesort. Använd kaffesorter med en
hög andel robustabönor.
Bönorna inte längre
nyrostade.
Använd färska bönor.
Malningsgraden är inte
anpassad till kaffebönorna.
Ställ malningsgraden på in.
Kaffet är för ”surt”. Malningsgraden är för grovt
inställd eller är kaffepulvret
för grovt.
Ställ in malningsgraden
inare eller använd inare
kaffepulver.
Olämplig kaffesort. Använd mörkare rostning.
Kaffet är för ”bittert”. Malningsgraden är för int
inställd eller så är kaffe-
pulvret för int.
Ställ in malningsgraden
grövre eller använd grövre
kaffepulver.
Olämplig kaffesort. Byt kaffesort.
Displayangivelse
Fel, kontakta hotline
Fel på maskinen. Ring till vår hotline.
Om problemet inte kan åtgärdas, är det viktigt att du ringer vår Hotline!
Telefonnumren inns på de båda sista sidorna i bruksanvisningen.
Åtgärda enkla problem själv
Page: 62
59
de
TES506.. | 01/2014
59
sv
Problem Orsak Åtgärd
Vatteniltret hålls inte i vat-
tentanken (17).
Vatteniltret är inte fastsatt på
rätt sätt.
Se till att du håller vatteniltret
rakt och tryck fast det ordent-
ligt i tankanslutningen.
Displayangivelse
Kontr. vattentank
Vattentanken felaktigt insatt
eller så har ett nytt vatten-
ilter inte spolats enligt
anvisningarna.
Sätt in vattentanken korrekt
eller spola vatteniltret enligt
anvisningarna och ta det
sedan i drift.
Kolsyrehaltigt vatten
i vattentanken.
Fyll vattentanken med färskt
kranvatten.
Kaffesumpen är inte kompakt
och för våt.
Malningsgraden är för int
eller för grovt inställd, eller
för lite kaffepulver används.
Ställ in malningsgraden
grövre eller inare, eller
använd 2 strukna mått
kaffepulver.
Displayangivelse
Rengör bryggenhet
Nedsmutsad bryggenhet (5). Rengör bryggenheten (5).
För mycket kaffepulver i
bryggenheten (5).
Rengör bryggenheten (5).
Fyll i maximalt 2 strukna pul-
verskedar med kaffepulver.
Bryggenhetens mekanism
är styv.
Tag bort och rengör bryggen-
heten, se ”Skötsel och daglig
rengöring”.
Mycket varierande kaffe- eller
mjölkskumskvalitet.
Maskinen är igenkalkad. Avkalka apparaten enligt
anvisningarna.
Droppvatten på maskinens
inre botten när droppskålen
(8) är borttagen.
Droppskålen (8) borttagen
för tidigt.
Ta ut droppskålen (8) först
några sekunder efter att den
senaste drycken har tillagats.
Displayangivelse
Sätt i bryggenhet
Bryggenheten (5) saknas
eller kändes inte igen.
Stäng av enheten med bryg-
genheten (5) på plats, vänta
i tre sekunder och sätt på
enheten igen.
Grundinställningarna har
ändrats och bör återställas
(”Reset”).
Några inställningar som inte
längre är önskvärda har
genomförts.
Stäng av apparaten med
strömbrytaren O/I (9).
Tryck och håll in knapparna
eoff/j (13) och h / g (12)
och sätt igång apparaten
med strömbrytaren O/I (9).
Bekräfta slutligen med knap-
pen start (10). Grundinställ-
ningarna är nu aktiverade.
Om problemet inte kan åtgärdas, är det viktigt att du ringer vår Hotline!
Telefonnumren inns på de båda sista sidorna i bruksanvisningen.

Question & answers

There are no questions about the Bosch TES50621RW yet.

Ask a question about the Bosch TES50621RW

Have a question about the Bosch TES50621RW but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch TES50621RW. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch TES50621RW as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.