Bosch Styline TKA8653 manual

View a manual of the Bosch Styline TKA8653 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: kaffebryggare
  • Model/name: Styline TKA8653
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk, Ungerska, Arabiska, Ryska, Bulgarisk

Table of Contents

Page: 1
de Deutsch 2
en English 7
fr Français 12
it Italiano 17
nl Nederlands 22
da Dansk 27
no Norsk 32
sv Svenska 37
fi Suomi 42
es Español 47
pt Português 52
el Ελληνικά 57
tr Türkçe 63
pl Polski 70
hu Magyar 76
bg Български 81
ru Русский 87
ar ‫العربية‬ 98
TKA863_110708.indd 2 11.07.2011 15:26:46
Page: 40
TKA863. | TKA865.   07/2011
37
sv
Grattis till att ha köpt den här Bosch-
produkten.
Du har köpt en produkt av hög kvalitet
som du kommer ha mycket glädje av.
Läs noggrant igenom bruksanvisningen,
följ den och spara den!
I den här handboken beskrivs två modeller:
– TKA863. Modell med glaskanna
– TKA865. Modell med termoskanna
Säkerhetsanvisningar
Den här maskinen är avsedd att användas
i hushåll, inte för kommersiell användning.
Hushållsliknande användning omfattar
t.ex. användning i personalkök i affärer,
på kontor, jordbruksrörelser eller andra
kommersiella verksamheter, samt att nyttjas
av gäster på pensionat, små hotell och
liknande boendeinrättningar.

!   Risk för elektrisk stöt!
Anslut och använd endast maskinen enligt
uppgifterna på typskylten.
Använd inte maskinen om kabeln eller/och
maskinen är skadad.
Personer (även barn) med nedsatt fysisk
eller psykisk förmåga, eller med bristande
erfarenhet eller kunskap får inte hantera
apparaten om de inte är under uppsikt eller
har fått instruktioner om hur apparaten
används av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
Håll barn borta från maskinen. Ha barn
under uppsikt för att förhindra att de leker
med maskinen.
Dra ut kontakten ur vägguttaget om det
inträffar något fel med apparaten.
För att undvika risker får reparationer på
apparaten, t.ex. byte av en skadad sladd,
endast utföras av vår kundtjänst.
Kabeln får inte:
– beröras av varma föremål,
– dras över vassa kanter,
– användas som handtag.
Placera aldrig bryggaren eller kannan på
eller i närheten av varma ytor, t.ex. en
spis. Använd kannan enbart med den här
bryggaren och enbart för att brygga kaffe.
Täck aldrig över värmeplattan.
När apparaten är i drift ska komponenterna
endast vidröras i de därför avsedda
handtagen.
Lämna aldrig kaffebryggaren obevakad
när den används!
Delar och reglage
1 Vattenbehållare med nivåmarkeringar
(löstagbar)
2 Lock till vattenbehållare (löstagbart)
3 Filtertratthållare (svängbar)
4 Filtertratt (tål maskindisk)
5 Droppskydd
6 TKA863. Glaskanna med lock
(tål maskindisk)
TKA865. Termoskanna med lock
(tål inte maskindisk)
7 O PÅ/AV-knapp
8 K Indikator för låg vattennivå
9 start-knapp
10 Avkalkningsknapp med indikator calc
11 Sladdförvaringsutrymme
12 Klocka
13 Programknapp h (timmar)
14 Programknapp min (minuter)
15 prog-knapp (programeringsknapp)
16 Indikator för automatisk avstängning
auto off
17 Mått
Endast TKA863.
18Värmeplatta
Endast TKA865.
19 Strömbrytare (på handtaget)
TKA863_110708.indd 37 11.07.2011 15:26:53
Page: 41
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
38 sv
● Rengör kaffebryggaren genom att fylla
vattenbehållaren med 6 koppar vatten
och sätta tillbaka den. Tryck sedan på
startknappen 9, så startar genomskölj-
ningen.
● Upprepa rengöringsproceduren.
Observera: Kaffebryggaren kan ha en doft
av ”ny maskin”, vilket är helt normalt.
I sådana fall kan du köra igenom brygga-
ren med en ättikslösning (1 kopp ättika + 5
koppar vatten) och sedan köra genomskölj-
ningsprogrammet. Skölj sedan igenom den
med 6 koppar vatten två gånger i rad.
● Rengör kannan noggrannt innan
användning.
Brygga kaffe
● Ta loss vattenbehållaren 1, fyll på vatten
och sätt tillbaka den.
● Vrid ut filtertratthållaren 3.
● Sätt ett 1x4-kaffefilter i filtertratten 4 och
tillsätt önskad mängd kaffe.
● Fäll tillbaka filtertratthållaren 3 tills den
hamnar i rätt läge.
● Placera kannan 6 med locket stängt
under filtertratthållaren 3.
● Tryck sedan på start-knappen 9, så
påbörjas bryggningen.
● Samtidigt aktiveras funktionen auto off
(automatisk avstängning) och indikatorn
tänds.
Endast TKA863.
Bryggaren har en energisparfunktion för
auto off (automatisk avstängning), som
sätter bryggaren i energisparläge efter cirka
2 timmar.
Endast TKA865.
Bryggaren har en energisparfunktion för
auto off, som sätter den i energisparläge
när bryggningen är klar.
Tips: Om du sköljer termoskannan med
varmt vatten innan du använder den håller
sig kaffet varmt ännu längre.
Allmän information
– Fyll vattenbehållaren 1 med rent, kallt
vatten. Tillsätt aldrig mjölk, kaffe, te eller
andra drycker, eftersom det kan skada
bryggaren.
– Fyll aldrig vattenbehållaren 1 över mar-
keringen ”8 À” (TKA865.) eller ”10 À”
(TKA863.).
– Använd malet kaffe (cirka 6 g per kopp =
struken doseringsske 17).
– Brygg inte mindre än tre koppar, eftersom
kaffet då inte uppnår önskad styrka och
temperatur (1 kopp = cirka 125 ml).
– Ta aldrig bort kannan 6 under pågående
bryggning, eftersom filtertratten 4 då kan
svämma över.
– Kontrollera att kannans lock är stängt
innan du ställer kannan 6 i kaffebrygga-
ren.
– Använd bara den avsedda kannan,
annars kan det specialkonstruerade
droppskyddet hindra kaffet från att rinna
ner i behållaren.
– Det är normalt att en del vatten samlas i
filterhållaren 4. Det betyder inte att det är
något fel på kaffebryggaren.
Före den första
användningen
● Ta bort eventuella dekaler eller film.
● Dra ut så mycket sladd som behövs ur
sladdförvaringsutrymmet 11 och sätt i
kontakten.
● Tryck på O PÅ/AV-knappen 7. Displayen
blinkar.
● Ställ klockan genom att trycka på
13 h-knappen för timmar och 14 min-
knappen för minuter.
Observera: Du kan ställa om klockan.
Tryck på 13 h-knappen och 14 min-knap-
pen samtidigt och ställ in klockslaget.
TKA863_110708.indd 38 11.07.2011 15:26:53
Page: 42
TKA863. | TKA865.   07/2011
39
sv
Tips: Om du inte använder bryggaren under
en längre tid bör du stänga av den med PÅ/
AV-knappen 7.
Indikator för låg
vattennivå K
Kaffebryggaren känner av om nivån i
vattenbehållaren är låg (mindre än cirka 4
koppar).
Om vattennivån är låg tänds indikatorn K
och bryggaren ökar automatiskt bryggnings-
tiden. Det gör att kaffet behåller sin arom
trots den låga vattennivån.
Endast TKA865.
Termoskanna
Viktigt: Använd aldrig kannan för att
hålla mjölkprodukter eller barnmat varma,
eftersom bakterier kan bildas. Värm inte
kannan i mikrovågsugnen eller i en vanlig
ugn. Använd inte kannan för att förvara eller
transportera kolsyrade drycker.
Skölj kannan noggrant efter varje rengöring.
Locket har konstruerats att inte stängas
hermetiskt för att förhindra att det stängs
av sig självt. Då termoskannan kan läcka,
ska du alltid förvara och transportera den i
upprätt läge.
Termoskannan rymmer ungefär 8 koppar.
Termoskannan kan öppnas med spärren 19.
● Öppna locket (Fig. d)
● Stäng locket (Fig. e)
● Ta av locket (Fig. f)
Viktigt: När bryggningen är klar väntar du
en stund tills kaffet har runnit igenom filtret
och ner i kannan.
Låt maskinen svalna i fem minuter innan
du brygger en ny kanna.
Timerfunktion
Den här kaffebryggaren har en timer.
Med den kan du ställa in ett klockslag när
maskinen automatiskt ska starta brygg-
ningen. Timern fungerar bara när bryggaren
är påslagen eller i strömsparläge.
● Klockan måste vara inställd på rätt tid.
● Håll ner 15 prog-knappen (programknap-
pen) medan du programmerar timern
(Fig. a).
● Ställ in när du vill att bryggningen ska
börja med 13 h -knappen för timmar och
14 min-knappen för minuter.
(Fig. b och c).
● Släpp 15 prog-knappen (programknap-
pen) så sparas starttiden. Displayen 12
visar en liten klocka som talar om att ti-
merfunktionen är aktiverad.
● Fyll bryggaren med vatten och kaffe som
vanligt och ställ kannan 6 under filtertratt-
hållaren 3.
● Bryggningen startar automatiskt på den
inställda tidpunkten, och den lilla klockan
försvinner.
Observera: Om du vill se vilken tid som
programmerats in håller du 15 prog
-knappen (programknappen) nertryckt.
Sätta på och stänga av timerfunktionen
Tryck på 15 prog-knappen (programknap-
pen). När den lilla klockan tänds är timer-
funktionen på. När den lilla klockan släcks
är timerfunktionen av.
Observera: Om du stänger av kaffebryg­
garen med PÅ/AV-knappen 7 eller om
strömförsörjningen bryts (strömavbrott,
kontakten dras ur), sparas inställningarna
för klockan och timern i cirka fyra dagar.
Om strömavbrottet varar längre måste du
ställa om klockan.
TKA863_110708.indd 39 11.07.2011 15:26:53
Page: 43
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
40 sv
Bryggningstips
Förvara kaffepaketet svalt eller lägg det i
frysen.
Öppnade kaffepaket bör återförslutas noga
för att bevara aromen.
Kaffebönornas rostning påverkar kaffets
smak och styrka.
Mörkrost = starkare smak
Ljus- eller mellanrost = syrligare smak
Rengöring
Du får aldrig sänka ner enheten i vatten
eller placera den i diskmaskinen!
Du får inte ångrengöra enheten.
Koppla alltid ur bryggaren innan du rengör
den.
– Efter varje användning bör du rengöra
alla delar som kommer i kontakt med
kaffet.
– Rengör kaffebryggarens utsida med en
fuktig trasa. Använd inga starka eller
slipande rengöringsmedel.
– Rengör vattenbehållaren 1 under rin-
nande vatten. Använd inte en hård borste.
Endast TKA863.
– Glaskannan 6 och det tillhörande locket
tål maskindisk.
Endast TKA865.
– Skölj ur termoskannan 6 och locket och
torka av utsidan med en fuktig trasa.
Sänk inte ned kannan i diskvatten och
diska den inte i diskmaskinen.
Tips: Vattenfläckar kan tas bort
med en blandning av bakpulver
och diskmaskinsmedel eller
rengöringstabletter för löständer.
– För att förhindra dålig lukt och
bakteriebildning ska du förvara kannan
med locket öppet.
Avkalkning
Den här kaffebryggaren har en automatisk
avkalkningsindikator. När calc lyser
behöver bryggaren avkalkas.
Regelbunden avkalkning
– gör att bryggaren håller längre,
– gör att bryggaren fungerar som den ska,
– förhindrar överflödig kondens,
– gör att bryggningen går snabbare,
– sparar energi.
Avkalka bryggaren med något av de
avkalkningsmedel som finns i handeln.
● Apparaten måste vara påslagen.
● Kontrollera att kannans lock är
stängt innan du ställer kannan 6 i
kaffebryggaren.
● Blanda till avkalkningslösningen enligt
tillverkarens anvisningar och häll den i
vattenbehållaren 1.
Varning: Fyll bara upp till 6 koppar.
● Håll avkalkningsknappen 10 calc intryckt
i minst 2 sekunder. Avkalkningen startar.
● Under avkalkningen avbryts programmet
då och då i några minuter för att avkalk-
ningsmedlet ska få tid att lösa upp avlag-
ringarna. Hela avkalningsprogrammet tar
ungefär 30 minuter. Så länge programmet
pågår blinkar lampan calc.
● När avkalkningen har avslutats slocknar
lampan calc. Spola igenom apparaten
två gånger med rent vatten utan kaffe.
Fyll inte behållaren med mer än 6 koppar
vatten.
● Skölj kannan och alla löstagbara delar
noga.
TKA863_110708.indd 40 11.07.2011 15:26:53
Page: 44
TKA863. | TKA865.   07/2011
41
sv
Felsökning
Bryggningen tar avsevärt längre tid eller
stänger av sig själv innan den är klar.
�Bryggaren behöver avkalkas.
● Avkalka bryggaren enligt anvisningarna.
Starta avkalkningsprogrammet genom att
hålla 10 calc-knappen nertryckt i minst
två sekunder.
Tips: Om vattnet är mycket hårt bör du
avkalka bryggaren oftare än vad calc
-indikatorn anger.
Droppskyddet 5 läcker.
�Det behöver rengöras.
● Rengör droppskyddet 5 (i filtertratten, 4)
under rinnande vatten medan du trycker
in det med fingret några gånger.
Avfallshantering A
Den här apparaten är märkt enligt euro-
peiskt direktiv 2002/96/EG om avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska och
elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). I direktivet
finns anvisningar för återtagning och åter-
vinning av förbrukade apparater inom EG.
Kontakta din fackhandel om du vill ha
ytterligare information.
Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna
konsument­
bestämmelser. Den fullständiga
texten finns hos din handlare. Spar kvittot.
Rätt till ändringar förbehålls.
TKA863_110708.indd 41 11.07.2011 15:26:53
Page: 71
TKA863_110708.indd 68 11.07.2011 15:26:57
Page: 72
TKA863_110708.indd 69 11.07.2011 15:26:59
Page: 106
TKA863_110708.indd 103 11.07.2011 15:27:02

Question & answers

There are no questions about the Bosch Styline TKA8653 yet.

Ask a question about the Bosch Styline TKA8653

Have a question about the Bosch Styline TKA8653 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch Styline TKA8653. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch Styline TKA8653 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.