Bosch SME65N00EU manual

View a manual of the Bosch SME65N00EU below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Diskmaskin
  • Model/name: SME65N00EU
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Finska, Slovakien, Norska, Svenska, Danska, Italiensk, Franska, Rumänska, Tyska, Kinesisk

Table of Contents

Page: 2
sv
3
Innehållsförteckning
8Bestämmelser för
användningen . . . . . . . . . . . . . . 4
(Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . 4
Innan maskinen tas i bruk. . . . . . . . . . 5
Vid leverans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vid installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Daglig användning . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lucklås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vid skador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vid skrotning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7Miljöskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Förpackning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uttjänt diskmaskin . . . . . . . . . . . . . . . 8
*Lär känna din nya diskmaskin . 9
Manöverpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Diskmaskinens inredning . . . . . . . . . . 9
Menyöversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
+Avhärdaren/Specialsalt . . . . . 10
Inställningsvärde. . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vattenhårdhetstabell . . . . . . . . . . . . . 10
Använda specialsalt . . . . . . . . . . . . . 11
Diskmedel med saltkomponent . . . . 11
Stänga av avhärdning. . . . . . . . . . . . 11
,Sköljglans . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ställ in mängden sköljglans . . . . . . . 12
Stänga av på sköljglansindikatorn . . 13
-Diskgods . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Olämpligt diskgods. . . . . . . . . . . . . . 13
Skador på glas och porslin. . . . . . . . 13
Ställ in disken i maskinen . . . . . . . . . 14
Tömma diskmaskinen. . . . . . . . . . . . 14
Koppar och glas . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kastruller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bestickkorg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kopphylla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vikpinnar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hållare för småsaker. . . . . . . . . . . . . 16
Knivhylla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ändra korghöjden . . . . . . . . . . . . . . . 16
.Diskmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Fyll på diskmedel . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kombidiskmedel . . . . . . . . . . . . . . . . 19
/Programöversikt . . . . . . . . . . . . 20
Programval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Råd för provningsanstalter . . . . . . . . 21
0Extrafunktioner . . . . . . . . . . . . . 21
Spara tid (VarioSpeedPlus) . . . . . . . 21
Halvfull maskin . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
HygienPlus (HygienePlus). . . . . . . . . 21
Intensivzon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Extratorkning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1Använda maskinen . . . . . . . . . . 22
Programdata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Aquasensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Starta maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Optisk indikator under
programförloppet . . . . . . . . . . . . . . . 23
Indikator för återstående disktid . . . . 23
Välja starttid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Programslut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Automatisk avstängning /
innerbelysning. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Stänga av maskinen . . . . . . . . . . . . . 25
Avbryta programmet . . . . . . . . . . . . . 25
Avbryta programmet . . . . . . . . . . . . . 25
Programbyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Intensivtorkning. . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Page: 3
sv Bestämmelser för användningen
4
2Rengöring och skötsel . . . . . . 26
Dismaskinen i dess helhet . . . . . . . . 26
Specialsalt och sköljglans . . . . . . . . 26
Silar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Spolarmar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3Hur åtgärda fel? . . . . . . . . . . . . 28
Avloppspump . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Feltabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5Installation och anslutning . . . 37
Leveransens omfattning . . . . . . . . . . 37
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . 37
Leverans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Uppställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Avloppsanslutning . . . . . . . . . . . . . . 38
Dricksvattenanslutning . . . . . . . . . . . 39
Varmvattenanslutning . . . . . . . . . . . . 39
Elektrisk anslutning. . . . . . . . . . . . . . 39
Demontering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Frostsäkerhet
(Tömma diskmaskinen) . . . . . . . . . . 40
8Bestämmelser för
användningen
B
e
s
t
ä
m
m
e
l
s
e
r f
ö
r a
n
v
ä
n
d
n
i
n
g
e
n
Detta skåp är avsett att
användas i privathushåll och
anpassat för hemmamiljö.
Använd diskmaskinen endast
för hushållsbruk och enbart
för det ändamål den är
avsedd: diskning av
hushållsdisk.
(Säkerhetsanvisningar
S
ä
k
e
r
h
e
t
s
a
n
v
i
s
n
i
n
g
a
r
Barn under 8 år eller personer,
som på grund av fysisk,
sensorisk eller mental förmåga
eller på grund av brist på
erfarenhet eller på grund av
okunskap, inte har förmåga att
använda maskinen på ett säkert
sätt, får inte använda maskinen
utan uppsikt eller anvisning av
en ansvarig person.
Page: 4
Säkerhetsanvisningar sv
5
Innan maskinen tas i bruk
Läs noggrant igenom bruks-
och monteringsanvisningarna!
Både anvisningar, råd
och varningstexter innan
maskinen installeras och tas
i bruk.
Spara bruks- och
monteringsanvisningarna
för framtida bruk och så att
nästa ägare får ta del av all
information.
Vid leverans
1. Kontrollera genast
förpackningen
och diskmaskinen för
att upptäcka eventuella
transportskador. Börja inte
använda en skadad maskin
utan tala med leverantören.
2. Ta hand
om förpackningsmaterialet
i vederbörlig ordning.
3. Överlåt inte förpackningen
och dess delar till lekande
barn. Kvävningsrisk på grund
av wellpapp och plast.
Vid installation
Beakta att diskmaskinens
baksida inte är fritt tillgänglig
efter installationen
(beröringsskydd mot het yta).
Utför installation och
anslutning enligt installations-
och
monteringsanvisningarna.
Vid installationen måste
diskmaskinen vara avskilt
från elnätet.
Förvissa dig om
att skyddsledarsystemet
i husets elektriska
installationen är installerat
enligt föreskrifterna.
De elektriska
anslutningsförutsättningarna
måste stämma överens med
uppgifterna
på diskmaskinens
typskylt 9:.
Om nätanslutningsledningen
till denna apparat skadas,
måste den bytas ut mot en
särskild anslutningsledning.
För undvikande av skador får
denna endast köpas via
service.
Om diskmaskinen ska
byggas in i ett högskåp,
måste den vederbörligen
sättas fast.
Page: 5
sv Säkerhetsanvisningar
6
Om diskmaskinen byggs in
under eller över andra
hushållsapparater ska
informationen om inbyggnad
i kombination med en
diskmaskin
i monteringsanvisningen till
resp. apparater följas.
Beakta vidare även
monteringsanvisningen för
diskmaskinen för att
garantera säker användning
av alla apparater.
Föreligger ingen information
eller innehåller
monteringsanvisningen inte
motsvarande hänvisningar,
måste du vända dig till
tillverkaren av dessa
apparater för att säkerställa
att diskmaskinen kan byggas
in över eller under dessa
apparater.
Om du inte kan få
information från tillverkaren
får du inte bygga in
diskmaskinen över eller
under dessa apparater.
Om du bygger in en
mikrovågsugn ovanför
diskmaskinen kan denna
skadas.
Bygg in apparater för
underbyggnad samt
integrerade apparater endast
under genomgående
arbetsskivor, som
är fastskruvade
i angränsande skåp för att
på så sätt garantera att
de står stadigt.
Installera inte apparaten
i närheten av värmekällor
(värmeelement,
värmemagasin, ugnar eller
andra apparater som alstrar
värme) och bygg inte in den
under en kokhäll.
Stickkontakten måste vara
åtkomlig även när apparaten
står på plats.
(Se Elektrisk anslutning)
Vissa modeller:
Plasthöljet vid
vattenanslutningen innehåller
en elektrisk ventil,
i tilloppsslangen finns
anslutningsledningarna. Skär
inte igenom denna slang,
doppa inte plasthöljet
i vatten.
Daglig användning
Beakta säkerhets- och
bruksanvisningarna
på förpackningarna till
diskmedel och sköljglans.
Barnsäkring (Lucklås)Lucklås *
Beskrivningenav barnsäkringen
finns längst bak på omslaget.
* beroende på modell
Page: 6
Säkerhetsanvisningar sv
7
Vid skador
Reparationer och ingrepp får
endast utföras av fackmän.
Apparaten måste skiljas från
nätet. Dra ut stickkontakten
ur vägguttaget eller skruva ur
säkringen. Stäng
vattenkranen.
Vid skador, framför allt på
kontrollpanelen (sprickor,
hål, trasiga tangenter) eller
fel på dörrfunktionen, får
apparaten inte längre
användas. Dra ut
stickproppen eller stäng av
säkringen. Stäng
vattenkranen, ring service.
Vid skrotning
1. Gör snarast uttjänta
diskmaskiner obrukbara
för att hindra olyckor.
2. Ta hand om diskmaskinen
i vederbörlig ordning.
m Varning
Skaderisk!
För att förhindra att någon
t.ex. snavar på luckan
ska man inte
ha diskmaskinen öppen
annat än kortvarigt när man
plockar ur och i disk.
Knivar och andra vassa,
spetsiga föremål, ska
placeras i bestickkorgen
med spetsen nedåt eller
på knivhyllan* i vågrätt läge.
Sätt eller ställ er inte på den
öppnade luckan.
Se till att inte överbelasta
korgarna i en fristående
maskin.
När maskinen inte står i en
nisch och därmed en
sidovägg är tillgänglig, måste
området vid gångjärnen i
luckan av säkerhetsskäl
täckas på sidan (skaderisk).
Täckbitarna kan ni införskaffa
som extratillbehör hos
service eller i fackhandeln.
* beroende på modell
m Varning
Fara genom explosion!
Använd inga lösningsmedel i
diskmaskinen. De utgör
explosionsrisk.
m Varning
Skållningsrisk!
Öppna luckan försiktigt under
programmets gång. Det finns
risk för att varmvatten sprutar
ut.
m Varning
Faror för barn!
Använd barnsäkring
om sådan finns. En utförlig
beskrivning finns baktill
på omslaget.
Tillåt inte barn leka med
eller använda diskmaskinen.
Page: 7
sv Miljöskydd
8
Håll barn borta från
diskmedel
och sköljglansmedel. Dessa
kan ge frätskador i munnen,
svalget och ögonen
eller orsaka kvävning.
Håll barn borta från
en öppnad diskmaskin.
Vattnet i diskutrymmet
är inget dricksvatten, det kan
innehålla rester
av diskmedel.
Se till att inte barn kommer åt
uppfångningsskålen 1: för
disktabletter. Små fingrar kan
komma i kläm i springorna.
Se till att när du öppnar och
stänger luckan till en högt
placerad inbyggd diskmaskin
att barn inte kan komma
i kläm mellan luckan och
skåpdörren undertill.
Barn kan stänga in sig
i maskinen (kvävningsrisk)
eller hamna i annan farlig
situation.
Vid uttjänta maskiner därför:
Klipp av anslutningssladden
så nära diskmaskinen som
möjligt och avlägsna sladd
och stickkontakt. Förstör
lucklåset så att inte luckan
kan stängas.
7Miljöskydd
M
i
l
j
ö
s
k
y
d
d
Både förpackningen till en ny maskin
och maskinen som ska skrotas
innehåller värdefulla råvaror och
materialen kan återvinnas.
Vid avfallshantering sortera de olika
delarna var för sig beroende på sort.
Hör dig för med din fackhandlare
eller kommunen om avfallshanteringen.
Förpackning
Alla plastdetaljer i maskinen betecknas
med de internationellt standardiserade
förkortningarna (t.ex. >PS< Polystyrol).
Därmed är det vid skrotningen möjligt
att sortera plastavfallet.
Beakta säkerhetsanvisningarna under
”Vid leveransen”.
Uttjänt diskmaskin
Beakta säkerhetsanvisningarna under
”Vid skrotningen”.
Denna maskin är märkt i enlighet
med den europeiska riktlinjen
2012/19/EU för elektriska
och elektroniska maskiner som
ska skrotas (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Riktlinjen anger ramarna
för återtagande och återvinning
av uttjänta produkter inom
hela EU
Page: 9
Lär känna din nya diskmaskin sv
9
*Lär känna din nya
diskmaskin
L
ä
r k
ä
n
n
a d
i
n n
y
a d
i
s
k
m
a
s
k
i
n
I den främre delen av omslaget till
bruksanvisningen finns bilder på
diskmaskinen.
I texten hänvisas till bilderna.
Manöverpanelen
* beroende på modell
** Antal beroende på modell
Diskmaskinens inredning
* beroende på modell
Menyöversikt
Inställningarna hittar du i de olika
kapitlen.
( PÅ-/AV-omkopplare
0 Programtangenter **
8 Indikator ”Kontroll
av vattentillförseln”
@ Saltpåfyllningsindikator
H Påfyllnadsindikator
för sköljglansmedel
P Välja starttid *
X Extrafunktioner **
` START-tangent
h Sifferindikator
)" Lucköppnare
1" Innerbelysning *
1* Övre diskkorg
12 Knivhylla *
1: Uppfångningstråg disktabletter
1B Övre spolarm
1J Undre spolarm
1R Behållare för specialsalt
1Z Silar
1b Bestickkorg
1j Undre diskkorg
9" Behållare för sköljglans
9* Diskmedelsfack
92 Stängningsanordning
för diskmedelsfacket
9: Typskylt
• Vattenhårdhet •:‹‹ - •:‹ˆ
š Intensivtorkning š:‹‹ - š:‹‚
§ Sköljglans §:‹‹ - §:‹‡
‘ Varmvatten ‘:‹‹ - ‘:‹‚
› Summerton programslut ›:‹‹ - ›:‹„
˜ Automatisk avstängning ˜:‹‹ - ˜:‹ƒ
‚ Optisk indikator under
programförloppet ‚:‹‹ -‚:‹‚
Page: 10
sv Avhärdaren/Specialsalt
10
+Avhärdaren/Specialsalt
A
v
h
ä
r
d
a
r
e
n
/
S
p
e
c
i
a
l
s
a
l
t
Diskmaskinen behöver mjukt,
dvs. kalkfattigt vatten för att kunna diska
ordentligt. I annat fall får diskgodset
och maskinens inre vita kalkfläckar
och beläggningar.
Vattenledningsvatten över 7° dH
(1,2 mmol/l) måste avhärdas. Detta sker
med hjälp av specialsalt (natriumklorid) i
diskmaskinens avhärdare
Inställningen och därmed den
nödvändiga saltmängden är beroende
av vattenledningsvattnets hårdhetsgrad
(se tabell).
Inställningsvärde
Saltmängden kan ställas in från •:‹‹
till •:‹ˆ.
Vid inställningsvärdet •:‹‹ krävs inget
salt.
1. Ta reda på vattenledningsvattnets
hårdhetsgrad. Din kommun kan
hjälpa dig med detta.
2. Hämta inställningsvärdet från
vattenhårdhetstabellen.
3. Öppna luckan.
4. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
5. Håll programtangenten # intryckt
och tryck in START-tangenten `
tills sifferindikatorn visar •:‹....
6. Släpp upp bägge tangenterna.
Ljusindikatorn i tangenten #
blinkar och i sifferindikatorn h
lyser det från fabriken inställda
värdet •:‹….
Gör så här för att ändra inställningen:
1. Tryck in programtangenten 3.
För varje gång tangenten trycks
in höjs värdet ett steg; när värdet
är •:‹ˆ hoppar indikatorn åter
till •:‹‹ (av).
2. Tryck på START-tangenten `.
Inställningsvärdet är lagrat
i maskinen.
3. Stäng luckan.
Vattenhårdhetstabell
‡¯¯
‡¯³
‡¯›
‡¯´
‡¯ž
‡¯‚
‡¯±
‡¯Å
9DWWHQ
KnUGKHW
ƒG+
 PMXNW
 PMXNW
 PHGHO
 PHGHO
 PHGHO
 KnUW
 KnUW
 KnUW
PPROO
,QVWlOOQLQJV
YlUGH
SnâPDVNLQHQ
+nUGKHWV
RPUnGH
Page: 11
Avhärdaren/Specialsalt sv
11
Använda specialsalt
Saltpåfyllningen ska alltid ske
omedelbart före nästa diskning för att
undvika korrosion. På så sätt uppnås att
saltlösning som runnit över sköljs bort
och att korrosion inte kan uppträda i
maskinen.
1. Öppna skruvlocket till
behållaren 1R.
2. Fyll behållaren med vatten (endast
nödvändigt första gången maskinen
används).
3. Fyll sedan på specialsalt (inget
hushållssalt eller tabletter).
Därvid trängs vattnet undan och
rinner ut.
Så snart saltpåfyllningsindikatorn @
i manöverpanelen lyser, bör specialsalt
på nytt fyllas på.
* beroende på modell
Använda diskmedel med
saltkomponentDiskmedelmedsaltkomponent
När man använder kombinerade
diskmedel med saltkomponent kan man
i allmänhet avstå från specialsalt upp till
en vattenhårdhet om 21° dH (37° fH,
26° Clarke, 3,7 mmol/l). Vid
vattenhårdhet över 21° dH krävs
att man också här använder specialsalt.
Stänga av
saltpåfyllningsindkator/
avhärdningStängaavavhärdning
När saltpåfyllningsindikatorn @ stör
(t.ex. när man använder kombinerade
diskmedel med saltkomponent), kan
den stängas av.
Gå tillväga som beskrivs under
”Ställa in avhärdaren” och ställ
in värdet på •:‹‹.
Därmed är avhärdaren
och saltpåfyllningsindikatorn
avstängd.
m Obs
Häll aldrig maskindiskmedel
i saltbehållaren.
Avhärdningsanläggningen förstörs då.

Page: 12
sv Sköljglans
12
,Sköljglans
S
k
ö
l
j
g
l
a
n
s
Så snart som påfyllningsindikatorn för
sköljglans H på manöverpanelen
lyser, finns fortfarande en reserv av
sköljglans som räcker till 1–2
diskningar. Sköljglans borde fyllas på.
För att få klara glas och fläckfri disk
behövs sköljglansmedel. Använd endast
sköljglans för diskmaskiner avsedda
för normalt hushållsbruk.
Kombinerade diskmedel med
sköljglanskomponenter kan bara
användas upp till en vattenhårdhet om
21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/
l). Vid vattenhårdhet över 21° dH krävs
att man också här använder sköljglans.
1. Öppna behållaren 9" genom att
trycka på fliken på locket och lyfta.
2. Fyll försiktigt på sköljglansmedel
i påfyllnadsöppningen upp till
max. tecken.
3. Stäng locket så att det snäpper fast.
4. Om du råkar spilla sköljglans detta
medföra omfattande skumbildning
vid diskningen. Avlägsna därför
utspillt diskmedel med en trasa.
Ställ in mängden sköljglans
Sköljglansmängden kan ställas
in från §:‹‹ till §:‹‡. Ställ in
sköljglanstillsatsmängden på §:‹† för
att få ett mycket bra torkresultat. Från
fabriken är nivå §:‹† redan inställt.
Ändra endast sköljglansmängden när
det blir ränder (ställ in lägre nivå)
eller vattenfläckar (ställ in högre nivå)
på diskgodset.
1. Öppna luckan.
2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
3. Håll programtangenten # intryckt
och tryck in START-tangenten `
tills sifferindikatorn visar •:‹....
4. Släpp upp bägge tangenterna.
Ljusindikatorn i tangenten #
blinkar och i sifferindikatorn h
lyser det från fabriken inställda
värdet •:‹….


PD[
Page: 13
Diskgods sv
13
5. Tryck upprepade gånger på
programtangenten # tills det
fabriksinställda värdet §:‹† visas
i sifferindikatorn h.
Gör så här för att ändra inställningen:
1. Tryck in programtangenten 3.
För varje gång tangenten trycks
in höjs värdet ett steg; när värdet
är §:‹‡ hoppar indikatorn åter
till §:‹‹ (av).
2. Tryck på START-tangenten `.
Inställningsvärdet är lagrat.
3. Stäng luckan.
Stänga av
på sköljglansindikatorn
Stäng av sköljglanspåfyllningsindikatorn
när sköljglansfåfyllningsindikatorn H
stör (t.ex. vid användning
av kombinerade diskmedel med
sköljglanskomponent), kan den
stängas av.
Gå tillväga som beskrivs under
”Ställa in sköljglansmängd” och ställ
in värdet på §:‹‹.
Därmed
är sköljglanspåfyllningsindikatorn H
avstängd.
-Diskgods
D
i
s
k
g
o
d
s
Olämpligt diskgods
Bestick och annat diskgods av trä.
Ömtåliga glas med dekor,
konstföremål och antika föremål.
Dekor på sådana föremål
tål ej maskindisk.
Plastföremål som ej tål hög värme.
Koppar- och tennföremål.
Föremål som är nedsmutsade med
aska, vax, smörjfett eller färg.
Föremål av koppar och tenn,
utanpåliggande dekor, föremål
av aluminium och silver kan missfärgas
och blekas. Även vissa sorters glas
(som t.ex. kristall) kan efter ett antal
diskningar bli matta.
Skador på glas och porslin
Orsaker:
Typ av glas och tillverkningssätt.
Diskmedlets kemiska
sammansättning.
Vattentemperatur och programmets
längd.
Rekommendation:
Använd glas och porslin som enligt
tillverkaren kan diskas i maskin.
Använd diskmedel som betecknas
som skonsamt för diskgodset.
Ta så snabbt som möjligt ut glas
och bestick ur diskmaskinen när
programmet är avslutat.
Page: 14
sv Diskgods
14
Ställ in disken i maskinen
1. Avlägsna större matrester. Det är inte
nödvändigt att skölja under rinnande
vatten.
2. Ordna disken så
– att den står stadigt och inte kan
välta.
– att alla kärl har öppningen nedåt.
– Ställ disk med fördjupningar
lutande så att vattnet kan
rinna av.
– De båda spolarmarnas 1B
och 1J rotation ej hindras.
Mycket små föremål bör inte diskas
i maskin eftersom de lätt kan falla
ur korgarna.
Tömma diskmaskinen
Börja med att tömma maskinens
underkorg. På så sätt förhindrar man att
vattendroppar från överkorgen hamnar
på diskgodset i undre korgen.
Hett diskgods är ömtåligt för stötar! Låt
därför disken vara kvar i diskmaskinen
efter programslut tills den svalnat så
pass att du kan ta i den utan problem.
Anvisning
Efter programmets slut kan man
fortfarande se vattendroppar inuti
maskinen. Detta har ingen som helst
inverkan på torkningen av diskgodset.
Koppar och glas
Övre diskkorg 1*
Kastruller
Undre diskkorg 1j
Page: 15
Diskgods sv
15
Tips
Kraftigt smutsat diskgods (kastruller)
bör ställas i nedre korgen. Tack vare
den kraftigare vattenstrålen får man
ett bättre diskresultat.
Tips
Ytterligare exempel på hur du kan fylla
din diskmaskin på bästa sätt kan
du ladda ned kostnadsfritt
från vår hemsida. Internetadressen hittar
du på baksidan av denna
bruksanvisning.
Bestickkorg
Placera alltid besticken osorterade med
den spetsiga sidan nedåt.
För att undvika skador, placera alltid
långa, spetsiga föremål och knivar
på knivhyllan.
KopphyllaKopphylla *
Hyllan och utrymmet nedanför kan
användas för små koppar och glas eller
för större bestick såsom t.ex. slevar eller
uppläggningsbestick. Hyllan kan fällas
upp om den ej används.
* Beroende på modell kan den ställas in
på tre olika höjder. För att ställa in hyllan
på önskad höjd, placera den först i
lodrätt läge och dra den uppåt.
Snedställ den sedan en aning och skjut
den nedåt till önskad höjd (1, 2 eller 3)
så att den snäpper fast.
VikpinnarVikpinnar *
* beroende på modell
Vikpinnarna kan fällas upp och ner för
att man på ett bättre sätt ska kunna
placera kastruller, skålar och glas.&/,&.
 
Page: 16
sv Diskgods
16
Hållare för småsaker *Hållareförsmåsaker
* beroende på modell
Här placerar du säkert lätta
plastföremål, bägare, lock osv.
Knivhylla *Knivhylla
* beroende på modell
Långa knivar och liknande kan placeras
liggande.
ÄndrakorghöjdenÄndra korghöjden *
* beroende på modell
Höjden på den övre diskkorgen 1* kan
efter behov ändras för att ge mer plats
för skrymmande diskgods antingen
i den övre eller undre diskkorgen.
Diskmaskinshöjd 81,5 cm
Diskmaskinshöjd 86,5 cm
Beroende på hur överkorgen ser ut på
din modell, välj ett av nedanstående
tillvägagångssätt:
Över-korg Under-korg
Nivå 1 max. ø 22 cm 30 cm
Nivå 2 max. ø 24,5 cm 27,5 cm
Nivå 3 max. ø 27 cm 25 cm
Över-korg Under-korg
Nivå 1 max. ø 24 cm 33 cm
Nivå 2 max. ø 26,5 cm 30,5 cm
Nivå 3 max. ø 29 cm 28 cm
Page: 17
Diskmedel sv
17
Överkorg med handtag i sidan
1. Dra ut överkorgen 1*.
2. För att sänka den, tryck de båda
handtagen till vänster och till höger
på korgens utsida inåt. Håll därvid
från sidan fast korgen i övre kanten.
På så sätt förhindrar du att korgen
plötsligt faller ner.
3. För att höja korgen, fatta korgen från
sidan i övre kanten och dra
den uppåt.
4. Innan du skjuter in korgen igen, se till
att den befinner sig på samma höjd
på båda sidorna. Annars kan inte
luckan stängas och den övre
spolarmen får inget vatten.
Överkorg med övre och undre
rullpar.
1. Dra ut överkorgen 1*.
2. Ta ut överkorgen och häng tillbaka
den på de övre hjulen (nivå 3)
respektive de undre hjulen (nivå 1).
.Diskmedel
D
i
s
k
m
e
d
e
l
Man kan använda disktabletter såväl
som pulverdiskmedel eller flytande
diskmedel avsett för diskmaskin.
Handdiskmedel får under inga
omständigheter användas. Beroende
på hur smutsig disken är kan man
individuellt anpassa doseringen
av pulver eller flytande diskmedel.
Tabletter innehåller en tillräckligt stor
mängd verksamma ämnen för alla
diskuppgifter. För moderna, effektiva
diskmedel används övervägande
en lågalkalisk sammansättning med
fosfat och enzymer. Fosfat binder kalken
i vattnet. Enzymer bygger upp styrka
och löser äggvita. Ovanligare
är fosfatfria diskmedel. Dessa har
en något svagare förmåga att binda kalk
och kräver en högre dosering. För att
avlägsna färgade fläckar (t.ex. te,
ketchup) används oftast blekmedel
på syrebas.
Anvisning
För ett bra diskresultat ska man
ovillkorligen beakta råden
på diskmedelsförpackningen.
Har du ytterligare frågor rörande
maskindiskmedel, vänd dig till
diskmedelstillverkaren.
m Varning – Beakta säkerhets- och
bruksanvisningarna på förpackningarna
till diskmedel och sköljglans.
Page: 18
sv Diskmedel
18
Fyll på diskmedel
1. Om diskmedelsfacket 9*
fortfarande är stängt, använd
låsanordningen 92 för att öppna
det.
Observera att diskmedelsfacket 9*
ska vara torrt när man fyller
på diskmedel (placera disktabletten
på tvären, inte på högkant).
Dosering: se tillverkarens anvisningar
på förpackningen.
Doseringsindelningen
av diskmedelsfacket 9* hjälper dig
med att dosera rätt mängd
pulverdiskmedel eller flytande
diskmedel.
Vanligtvis räcker 20 ml–25 ml
vid normalt smutsig disk. Vid
användning av tabletter räcker en
tablett.
2. Stäng locket till diskmedelsfacket
genom att skjuta upp det tills
låsanordningen snäpper fast.
Diskmedelsfacket öppnas
automatiskt vid optimal tidpunkt
beroende på program. Pulvret
eller det flytande diskmedlet fördelar
sig i maskinen och löses upp,
diskmedelstabletten faller ner
i uppfångningstråget och löses upp
och doseras ut.
Tips
Vid lätt smutsad disk räcker det i vanliga
fall med något mindre mängd diskmedel
än det som anges.
Lämpliga diskmedel
och rengöringsmedel kan köpas online
via vår Internetsida eller via Service
(se baksidan).
PO
PO
PO
Page: 19
Diskmedel sv
19
Kombidiskmedel
Vid sidan av traditionella diskmedel
finns en rad produkter med
extrafunktioner. Dessa produkter
innehåller förutom diskmedlet ofta också
sköljglans och saltersättning (3in1)
och allt efter kombination (4in1, 5in1,
etc) även ytterligare komponenter
såsom t.ex. glasskydd eller glansmedel
för rostfritt. Kombidiskmedel fungerar
bara upp till en viss hårdhetsgrad
(som mest 21°dH). Över denna gräns
måste salt och sköljglans tillsättas.
Så snart kombinerade
diskmedelsprodukter används,
anpassar sig diskprogrammet
automatiskt så att det bästa möjliga
disk- och torkresultatet uppnås.
m Varning – Lägg inga småföremål för
diskning i uppfångningsskålen för
diskmedelstabletten 1:. Detta
förhindrar jämn upplösning
av diskmedelstabletten.
m Varning – Om man vill lägga in mer
disk efter programstarten får man inte
använda uppfångningsskålen 1: som
handtag till överkorgen.
Diskmedelstabletten kan redan finnas
där och man kan komma i kontakt med
den delvis upplösta
diskmedelstabletten.
Anvisning
Optimala disk- och torkresultat får
man om man använder diskmedel
tillsammans med separat
användning av salt
och sköljglansmedel.
Vid korta program kan det inträffa
att diskmedelstabletterna inte hinner
lösas upp helt och hållet beroende
på olika upplösningförhållanden och
då blir rengöringseffekten inte
optimal. Oupplösta diskmedelsrester
finns även kvar. Pulverdiskmedel
lämpar sig bättre för dessa program.
Vid ”Intensiv”-program (hos vissa
modeller) räcker det med
en diskmedelstablett. När man
använder diskmedel i pulverform kan
man skaka ut lite extra pulver
på luckan.
Även när påfyllningsindikatorn för
sköljglans och/eller
saltpåfyllningsindikatorn lyser, går
diskprogrammet utan problem när
man använder kombinerade
diskmedel.
Vid användning av diskmedel med
vattenlösligt skyddshölje: Ta bara
i höljet med torra händer och fyll
endast diskmedlet i ett absolut torrt
diskmedelsfack, annars kan det
klibba ihop.
Om man går över från kombinerade
diskmedel till diskmedel måste man
se till att avhärdningsanläggningen
och sköljglansmängden ställs in på
rätt värden.
Page: 20
sv Programöversikt
20
/Programöversikt
P
r
o
g
r
a
m
ö
v
e
r
s
i
k
t
I denna översikt visas det max. möjliga antalet program. Välj motsvarande
program och anvisning från manöverpanelen.
Diskgods Typ av smuts Program Möjliga
extrafunktioner
Programförlopp
kastruller,
stekpannor, tåligt
diskgods
och bestick
kraftigt vidhäftande
inbrända eller
intorkade stärkelse-
eller äggvithaltiga
matrester
± / °
Intensiv 70°
alla
Fördiskning
Huvuddisk 70°
Mellansköljning
Sköljglanssköljning 65°
Torkning
Á
Auto 45° – 65°
alla
Optimeras beroende på
nedsmutsningsgrad med
hjälp av sensorer.
blandat diskgods
och bestick
lätt intorkade vanliga
matrester
Á
Auto 45° – 65°
alla
Optimeras beroende på
nedsmutsningsgrad med
hjälp av sensorer.
â / à
Eco 50°
alla
Fördiskning
Huvuddisk 50°
Mellansköljning
Sköljglanssköljning 65°
Torkning
ömtåligt
diskgods, bestick
temperaturkänsli
ga plaster
och glas
ringa vidhäftande,
färska matrester
é / è
Skon 40°
Intensivzon
Spara tid
Halvfull maskin
Extratorkning
Fördiskning
Huvuddisk 40°
Mellansköljning
Sköljglanssköljning 55°
Torkning
ñ / ð
Snabb 45°
Extratorkning
Huvuddisk 45°
Mellansköljning
Sköljglanssköljning 55°
alla typer
av diskgods
kall avsköljning,
mellandiskning
ù / ø
Fördiskning
inga Fördiskning
Page: 21
Extrafunktioner sv
21
Programval
Leta reda på ett program som passar
beroende på typ av diskgods och hur
smutsig disken är.
Råd för provningsanstalter
Testinstitut får anvisningarna för
jämförande provning (t.ex. enligt
EN60436).
Härvid handlar det om villkoren för
genomförande av tester, dock inte om
resultat eller förbrukningsvärden.
Förfrågan via e-post till:
dishwasher@test-appliances.com
Nödvändigt är typnummer (E­Nr.) och
tillverkningsnummer (FD), som du finner
på typskylten 9: på maskinluckan.
0Extrafunktioner
E
x
t
r
a
f
u
n
k
t
i
o
n
e
r
* beroende på modell
Kan ställas in via tangenterna
extrafunktioner X.
ÅSpara tid
(VarioSpeedPlus) *Sparatid(VarioSpeedPlus)
Med funktionen >>Spara tid<< kan
gångtiden beroende på valt
diskprogram förkortas med ca 20%
till 66%. För att få bästa disk-
och torkresultat höjs vatten-
och energiförbrukningen.
Halvfullmaskin§ Halvfull maskin *
När du bara har en liten mängd disk
(t.ex. glas, koppar, tallrikar), kan du slå
på funktionen ”Halvfull maskin”. Därvid
sparas vatten, energi och tid. Använd lite
mindre diskmedel än vid ett komplett
diskprogram.
μ HygienPlus (HygienePlus) *HygienPlus(HygienePlus)
Med denna funktion höjs temperaturerna
och förblir förhöjda under extra lång tid
för att få en definierad desinficerande
effekt. Kontinuerlig användning av
denna funktion ger ökad hygienstatus.
Idealisk är denna extrafunktion t.ex. för
rengöring av skärbrädor eller
nappflaskor.
Ï Intensivzon *Intensivzon
Perfekt för blandat diskgods. Man kan
diska kraftigt nedsmutsade kastruller
och pannor i underkorgen tillsammans
med normalt nedsmutsad disk
i överkorgen. Spoltrycket i underkorgen
förstärks, vattentemperaturen
höjs något.
¿ Extratorkning *Extratorkning
Tack vare en förhöjd temperatur under
sköljglanssköljningen och en längre
torkningsfas kan även plastföremål torka
bättre. Energiförbrukningen är lätt
förhöjd.
Page: 22
sv Använda maskinen
22
1Använda maskinen
A
n
v
ä
n
d
a m
a
s
k
i
n
e
n
Programdata
Programdata (förbrukningsvärden) hittar
ni i den kortfattade bruksanvisningen.
De hänför sig till normala förhållanden
och inställd vattenhårdhet •:‹…. Olika
faktorer som påverkar,
t.ex. vattentemperatur eller
vattenledningstryck kan leda till
avvikelser.
AquasensorAquasensor *
* beroende på modell
Aquasensorn är en optisk mätanordning
(ljusbarriär) som mäter diskvattnets
grumlighet.
Aquasensorn aktiveras beroende på
program. Om aquasensorn är aktiv kan
”rent” diskvatten användas i nästa
diskfas och vattenförbrukningen sänkas
med 3 – 6 liter. Om vattnet däremot är
smutsigare pumpas det bort och ersätts
av rent vatten. I automatikprogrammen
anpassas dessutom temperaturen och
disktiden till hur smutsig disken är.
Starta maskinen
1. Öppna vattenkranen helt och hållet.
2. Öppna luckan.
3. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
Indikatorn till programmet Eco 50°
blinkar. Detta program väljs om
ingen annan programtangent 0
trycks in. I sifferindikatorn h
blinkar den troliga programlängden.
4. Tryck på START-tangenten `.
5. Stäng luckan.
Programmet startar automatiskt.
Anvisning
- för miljövänlig användning av
diskmaskinen:
Av ekologiska skäl är programmet Eco
50° förinställt varje gång maskinen
startas. Det använder inte bara våra
miljöresurser på ett skonsamt sätt utan
även din börs.
Programmet Eco 50° är ett synnerligen
miljövänligt program. Det är
”standardprogrammet” enligt EU-
förordningen 1016/2010, som beskriver
standardrengöringscykeln för
rengöring av normalt smutsat
diskgods och den kombinerade energi-
och vattenförbrukningen för rengöring
av denna typ av diskgods på mest
effektiva sätt.
Page: 23
Använda maskinen sv
23
OptiskindikatorunderprogramförloppetOptisk indikator under
programförloppet *
* beroende på modell
Under programförloppet visas en
ljuspunkt på golvet under
diskmaskinsluckan. Öppna då
diskmaskinen först när ljuspunkten inte
längre syns på golvet.
Om luckan inte är ordentligt stängd
blinkar ljuspunkten. *
Vid inbyggnad i högskåp med jämnt
avslutande möbelfront syns inte
ljuspunkten.
Denna funktion kan ändras på följande
sätt.
1. Öppna luckan.
2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
3. Håll programtangenten # intryckt
och tryck in START-tangenten `
tills sifferindikatorn visar •:‹.....
4. Släpp upp bägge tangenterna.
Ljusindikatorn i tangenten #
blinkar och i sifferindikatorn h
lyser det från fabriken inställda
värdet •:‹….
5. Tryck upprepade gånger på
programtangenten # tills det
fabriksinställda värdet ‚:‹‚ visas
i sifferindikatorn h.
Gör så här för att ändra inställningen:
1. Genom att trycka på tangenten 3
kan man stänga av ‚:‹‹ eller sätta
igång ‚:‹‚ funktionen.
2. Tryck på START-tangenten `.
Inställningsvärdet är lagrat.
3. Stäng luckan.
Indikator för återstående
disktid
När man väljer program visas
i sifferindikatorn den återstående
disktiden h.
Gångtiden bestäms under programmet
beroende på vattentemperaturen
och diskmängden såväl som graden
av nedsmutsning och kan variera
(beroende på valt program).
VäljastarttidVälja starttid *
* beroende på modell
Programstarten kan skjutas upp
i entimmessteg upp till 24 timmar.
1. Öppna luckan.
2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
3. Tryck på tangenten P + tills
sifferindikatorn h ändras till œ:‹‚.
4. Tryck på P + eller – upprepade
gånger tills den önskade tiden visas.
5. Tryck på START-tangenten `, välja
starttid är aktiverad.
6. För att radera välja starttid, tryck
upprepade gånger
på tangenten P + eller – tills œ:‹‹
visas i sifferindikatorn h.
Ända tills start kan du ändra ditt
programval på godtyckligt sätt.
7. Stäng luckan.
Page: 24
sv Använda maskinen
24
Programslut
Programmet är avslutat när värdet ‹:‹‹
syns i sifferindikatorn h.
Dessutom visas programslutet akustiskt
genom en summerton. Denna funktion
kan ändras på följande sätt.
1. Öppna luckan.
2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
3. Håll programtangenten # intryckt
och tryck in START-tangenten `
tills sifferindikatorn visar •:‹.....
4. Släpp upp bägge tangenterna.
Ljusindikatorn i tangenten #
blinkar och i sifferindikatorn h
lyser det från fabriken inställda
värdet •:‹….
5. Tryck upprepade gånger
på programtangenten # tills det
fabriksinställda värdet ›:‹ƒ visas
i sifferindikatorn h.
Gör så här för att ändra inställningen:
1. Tryck in programtangenten 3.
För varje gång tangenten trycks
in höjs värdet ett steg; när värdet
är ›:‹„ hoppar indikatorn åter
till ›:‹‹ (av).
2. Tryck på START-tangenten `,
inställningsvärdet lagras.
3. Stäng luckan.
Automatisk avstängning efter
programslut eller
innerbelysning*Automatiskavstängning/innerbelysning
* beroende på modell
För att man ska spara energi kan
diskmaskinen stängas av automatiskt 1
min eller 120 min efter programslut.
Inställningen kan väljas från ˜:‹‹
till ˜:‹ƒ.
1. Öppna luckan.
2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
3. Håll programtangenten # intryckt
och tryck in START-tangenten `
tills sifferindikatorn visar •:‹... .
4. Släpp upp bägge tangenterna.
Ljusindikatorn i tangenten #
blinkar och i sifferindikatorn h
lyser det från fabriken inställda
värdet •:‹….
5. Tryck upprepade gånger på
programtangenten # tills
värdet ˜:‹... visas
i sifferindikatorn h.
˜:‹‹ Maskinen stängs inte automatiskt
av.
Innerbelysningen 1" lyser när
luckan är öppen oavsett om PÅ
eller AV är intryckt på
omkopplaren (. Vid stängd
lucka är belysningen släckt. Om
luckan skulle vara öppen längre än
60 minuter, stängs belysningen
automatiskt av.
Innerbelysningen 1" lyser endast
vid inställningsvärdet ˜:‹‹.
˜:‹‚ Maskinen stängs av efter 1 min.
˜:‹ƒ Maskinen stängs av efter 120 min.
Page: 25
Använda maskinen sv
25
Gör så här för att ändra inställningen:
1. Tryck in programtangenten 3.
För varje gång tangenten trycks
in höjs värdet ett steg; när värdet
är ˜:‹ƒ hoppar indikatorn åter
till ˜:‹‹.
2. Tryck på START-tangenten `.
Inställningsvärdet är lagrat.
3. Stäng luckan.
Stänga av maskinen
Kort tid efter programslut:
1. Öppna luckan.
2. Slå ifrån PÅ-/AV-omkopplaren (.
3. Skruva igen vattenkranen (bortfaller
vid Aqua-Stop).
4. Ta ut disken när den svalnat.
Anvisning
Låt diskmaskinen kylas av något innan
du öppnar den. På så vis undviker du att
ånga kommer ut och på lång sikt
förorskar skador på snickerierna.
Avbryta programmet
1. Öppna luckan.
2. Slå ifrån PÅ-/AV-omkopplaren (.
Ljusindikatorn slocknar. Programmet
ligger kvar i minnet.
Vid varmvattenanslutning eller när
maskinen redan värmts upp; låt
luckan stå på glänt några minuter
innan du stänger den. I annat fall kan
luckan gå upp eller vatten rinna ur
maskinen på grund av expansion
(övertryck).
3. För att fortsätta programmet, slå till
PÅ-/AV-omkopplaren (.
4. Stäng luckan.
AvbrytaprogrammetAvbryta programmet (Reset)
1. Öppna luckan.
2. Tryck på START-tangenten `
under ca 3 sekunder.
Sifferindikatorn h visar ‹:‹‚.
3. Stäng luckan.
Programmet varar i ca 1 minut.
I sifferindikatorn h syns ‹:‹‹.
4. Öppna luckan.
5. Slå ifrån PÅ-/AV-omkopplaren (.
6. Stäng luckan.
Programbyte
Efter att ha tryckt på START-
tangenten ` är det inte möjligt
att byta program.
Ett programbyte är endast möjligt via
Avbryta program, (Reset).
Intensivtorkning
I sköljglanssköljning arbetar maskinen
med en högre temperatur och därmed
får man ett förbättrat torkresultat.
Gångtiden kan därvid höjas obetydligt.
(Se upp med ömtåligt porslin!)
1. Öppna luckan.
2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
3. Håll programtangenten # intryckt
och tryck in START-tangenten `
tills sifferindikatorn visar •:‹....
4. Släpp upp bägge tangenterna.
Ljusindikatorn i tangenten #
blinkar och i sifferindikatorn h
lyser det från fabriken inställda
värdet •:‹….
Page: 26
sv Rengöring och skötsel
26
5. Tryck upprepade gånger
på programtangenten # tills det
fabriksinställda värdet š:‹‹ visas
i sifferindikatorn h.
Gör så här för att ändra inställningen:
1. Tryck på tangenten 3 för att sätta
igång š:‹‚ eller stänga av š:‹‹
Intensivtorkning.
2. Tryck på START-tangenten `.
Inställningsvärdet är lagrat.
3. Stäng luckan.
2Rengöring och skötsel
R
e
n
g
ö
r
i
n
g o
c
h s
k
ö
t
s
e
l
Med en regelbunden kontroll och
skötsel av maskinen minskar risken för
fel. Detta spar tid och energi.
Dismaskinen i dess helhet
Kontrollera om det finns fett- och
kalkavlagringar inuti diskmaskinen.
Om du upptäcker sådana avlagringar:
Fyll diskmedelsfacket med
diskmedel. Starta maskinen utan
disk med det program som har
högsta vattentemperaturen.
För rengöring av diskmaskinen, använd
endast rengöringsmedel speciellt
avpassade för detta ändamål.
Rengör regelbundet luckans
tätningspackning med en fuktig trasa
och lite diskmedel för att den alltid
ska förbli ren och hygienisk.
Om skåpet ej är i drift under längre
tid, låt dörren stå på glänt för att
undvika uppkomsten av dålig lukt.
Använd aldrig ångrengörare
för rengöring av diskmaskinen.
Tillverkaren ansvarar inte för eventuella
skador till följd av att ångrengörare
används.
Torka av maskinfronten och
manöverpanelen regelbundet med en
lätt fuktad trasa; vatten och lite
handdiskmedel räcker. Undvik riviga
svampar och skurmedel. Bådadera kan
orsaka repor.
Maskiner i rostfritt stål: undvik
wettexdukar eller tvätta dem ordentligt
innan de används första gången för
undvikande av korrosion.
m Varning – Hälsorisk
Använd aldrig andra
hushållsrengöringsmedel, t.ex.
klorhaltiga sådana!
Specialsalt och sköljglans
Kontrollera påfyllningsindikatorer
@ och H. Fyll på salt och/
eller sköljglans vid behov.
Page: 27
Rengöring och skötsel sv
27
Silar
Silarna 1Z fångar upp grova matrester
så att de inte kommer in i pumpen.
Dessa rester kan ibland täppa till silarna.
Silsystemet består av en grovsil, en flat
finsil och en mikrosil.
1. Kontrollera efter varje diskning att
inga föremål finns kvar i silarna.
2. Vrid loss silcylindern enligt bilden
och ta ut silsystemet.
3. Avlägsna eventuella rester och
rengör silen under rinnande vatten.
4. Sätt tillbaka silsystemet i omvänd
ordning och se till att
pilmarkeringarna efteråt står mitt
emot varandra.
Spolarmar
Kalk och föroreningar från diskvattnet
kan blockera spolarmarnas 1B och
1J munstycken och lager.
1. Kontrollera att spolarmarnas
munstycken inte är igensatta.
2. Skruva loss den övre spolarmen
1B.
3. Dra av den undre spolarmen 1J
uppåt.
4. Rengör spolarmarna under rinnande
vatten.
5. Sätt tillbaka respektive skruva fast
spolarmarna.


Page: 28
sv Hur åtgärda fel?
28
3Hur åtgärda fel?
H
u
r å
t
g
ä
r
d
a f
e
l
?
Av erfarenhet vet vi att du själv kan
åtgärda många fel som uppstår vid
daglig användning. Detta sparar
naturligtvis kostnader och du behöver
inte vänta på att felet ska åtgärdas.
I följande översikt hittar du möjliga
orsaker till fel samt råd om hur felen ska
avhjälpas.
Anvisning
Om diskmaskinen under diskningens
gång av oklara skäl skulle stanna eller
inte starta, använd funktionen Avbryta
program (Reset).
(Se kapitlet Använda maskinen)
m Varning – Tänk på följande:
reparationer får endast utföras
av fackmän. Måste någon del bytas ut,
tänk på att endast använda
originaldelar. Reparationer som inte
utförts på ett sakkunnigt sätt eller med
andra än originaldelar kan orsaka
betydande skada och innebära fara
för användaren.
Avloppspump
Grövre matrester eller främmande
föremål som silarna inte lyckats stoppa
kan blockera avloppspumpen.
Diskvattnet står sedan över silen.
m Varning – Risk för skärsår!
Se till att du inte skadar dig på
glasskärvor eller vassa föremål vid
rengöring av avloppspumpen.
I så fall:
1. Avskilj först apparaten från elnätet.
2. Ta ut över- 1* och underkorg 1j.
3. Bygg ut silarna 1Z.
4. Ös ut vattnet, ta ev. en svamp
till hjälp.
5. Ta bort det vita pumplocket (som på
bild) med hjälp av en sked. Fatta
locket i öglan och lyft det snett inåt.
Ta locket helt ut.
6. Kontrollera om det finns främmande
föremål i vinghjulet och avlägsna
dem vid behov.
7. Sätt locket i dess ursprungliga läge
och tryck det nedåt tills det snäpper
fast (klick).
8. Bygg in silarna.
9. Sätt tillbaka korgarna.


.OLFN

Page: 29
Hur åtgärda fel? sv
29
Feltabell
Fel Orsak Åtgärd
Indikator ”Kontroll
av vattentillförseln” 8
lyser.
Tilloppsvattenledningen ligger
i veck.
Lägg vattenslangen så att det inte blir något
veck på den.
Vattenkranen är stängd. Öppna vattenkranen.
Vattenkranen har fastnat eller är
igenkalkad.
Öppna vattenkranen.
Vattenflödet med öppen kran måste vara
min. 10 l/min.
Silen vid vattentillförseln
är igentäppt.
Stäng av diskmaskinen och dra
ut stickkontakten ur vägguttaget. Stäng
vattenkranen. Lossa vattenanslutningen.
Rengör silen i tilloppsslangen. Skruva
tillbaka vattenanslutningen. Kontrollera
tätheten. Återställ strömförsörjningen. Slå
på maskinen.
Felkoden “:ƒƒ lyser. Silarna 1Z nedsmutsade eller
igentäppta.
Rengör silarna.
(Se ”Rengöring och skötsel”)
Felkoden “:ƒ… lyser. Avloppsslangen är igentäppt eller
vikt.
Lägg slangen utan veck, avlägsna
i förekommande fall rester.
Vattenlåsanslutningen
fortfarande stängd.
Kontrollera anslutningen till vattenlåset och
öppna om det behövs.
Locket till avloppspumpen löst. Snäpp fast locket ordentligt.
(Se ”Avloppspump”)
Felkoden “:ƒ† lyser. Avloppspumpen blockerad eller
avloppspumpens täckskiva bit ej
ordentligt på plats.
Rengör pumpen och snäpp fast locket
riktigt. (Se ”Avloppspump”)
Felkoden “:ƒˆ lyser. Nätspänningen för låg. Inget maskinfel, låt testa nätspänning och
elinstallation.
Page: 30
sv Hur åtgärda fel?
30
En annan felkod visas
i sifferindikatorn.
(“:‹‚ till “:„‹)
Förmodligen har ett tekniskt fel
uppstått.
Stäng av maskinerna med PÅ/AV-
omkopplaren (. Starta maskinen på nytt
efter en kort stund.
Skulle problemet uppträda igen, stäng
vattenkranen, dra ut stickkontakten.
Ring service och uppge felkod.
Displayen blinkar Luckorna inte helt stängda. Stäng luckan. Se till att inga föremål
(diskgods, doftgivare) skjuter ut från korgen
och därmed hindrar att luckan stängs.
Påfyllningsindikatorn för
salt @ och/eller
sköljglans H lyser.
Sköjglans saknas. Fylla på sköljglans.
Salt saknas Fyll på specialsalt.
Sensorn känner inte igen
salttabletter.
Använd annat specialsalt.
Påfyllningsindikatorn för
salt @ och/eller
sköljglans H lyser inte.
Påfyllningsindikatorn är
avstängd.
Aktivering/deaktivering (se kapitlet
”Avhärdaren/Specialsalt” eller
”Sköljglans”).
Det finns ännu tillräckligt med
specialsalt/sköljglans.
Kontrollera påfyllningsindikator,
fyllnadsgraden.
Vatten kvar i diskmaskinen
efter avslutat program.
Silsystemet eller området under
silarna 1Z är igentäppt.
Rengör silarna och området under silarna
(se ”Avloppspump”).
Programmet har ännu inte
avslutats
Invänta programslut eller genomför Reset
(se ”Avbryta programmet”)
Fel Orsak Åtgärd
Page: 31
Hur åtgärda fel? sv
31
Disken blir inte torr. Ingen eller för lite sköljglans
i behållaren.
Fylla på sköljglans.
Du har valt ett program utan
torkning.
Välj program med torkning
(se Programöversikt, Programförlopp).
Vattenanhopning i fördjupningar
hos porslin och bestick.
Beakta snedställning vid insättning, placera
om möjligt berört diskgods snett.
Det använda kombinerade
diskmedlet ger dåligt torkresultat.
Använd andra kombinerade diskmedel med
bättre torkprestanda. Ytterligare
användning av sköljglans förbättrar
torkresultatet.
Intensivtorkning till
torkningshöjning ej aktiverad.
Aktivera intensivtorkning (se Använda
maskinen)
Diskgodset har tagits ur
maskinen för tidigt eller
torkningen var ännu inte avslutad.
Invänta programslut resp. ta ut diskgodset
först 30 minuter efter programslut.
Den använda ekologiska
sköljglansen har dåligt
torkresultat.
Använd märkessköljglans. Ekologiska
produkter har tydligt sämre verkan.
Diskgods av plast ej torra. Speciella egenskaper hos plast. Plast har mindre värmelagringsförmåga och
torkar därför sämre.
Besticken ej torra. Besticken ofördelaktigt
placerade i bestickkorgen.
Stoppa om möjligt ner ett bestick i sänder,
undvik kontaktställen.
Besticken ofördelaktigt
placerade i besticklådan.
Placera besticken rätt och om möjligt ett
i sänder.
Maskinens innerväggar
våta efter disk.
Inget maskinfel. På grund av torkningsprincipen
”kondensationstorkning” är vattendroppar
i behållaren fysikaliskt betingade
och önskvärda. Fuktigheten i luften
kondenserar på innerväggarna, rinner iväg
och pumpas ut.
Fel Orsak Åtgärd
Page: 32
sv Hur åtgärda fel?
32
Matrester på diskgodset. Disken står för tätt, diskkorgen
överfull.
Placera diskgodset så att det finns
tillräckligt med fritt utrymme och att
vattenstrålarna kan nå diskgodset. Undvik
kontaktställen.
Spolarmsrotationen förhindrad. Placera diskgodset så att spolarmarnas
rotation inte hindras.
Spolarmsmunstyckena
igentäppta.
Rengör spolarmsmunstyckena,
(se Rengöring och skötsel).
Silarna 1Z nedsmutsade. Rengör silarna, (se Rengöring och skötsel).
Silarna 1Z felaktigt insatta
och/eller har inte snäppt fast.
Sätt dit silarna riktigt och snäpp fast dem.
Ett för svagt diskprogram har
valts.
Välj kraftfullare diskprogram.
Diskgodset alltför noga avsköljt;
därför beslutar sig
sensorsystemet för ett svagare
programförlopp. Riktigt besvärlig
smuts kan delvis inte avlägsnas.
Skölj inte diskgodset i förväg. Avlägsna bara
stora matrester.
Programrekommendation Eco 50° eller
Intensiv
Höga smala kärl diskas inte
tillräckligt i hörnen.
Ställ inte höga smala kärl för snett och inte
i hörnen.
Överkorg 1* till höger
och vänster inte inställd
på samma höjd.
Ställ in överkorgen med spakar på sidan på
samma höjd.
Diskmedelsrester Locket till diskmedelsfacket
blockerat av diskgods, därför
öppnas inte locket helt.
Locket till diskmedelsfacket får inte
blockeras av diskgods.
Placera inget diskgods eller doftgivare
i uppfångningsskålen för
diskmedelstabletter.
Locket till diskmedelsfacket
blockeras av en
diskmedelstablett.
Diskmedelstabletten måste sättas in på
tvären och inte på högkant.
Diskmedelstabletter har använts
i snabb- eller kortprogrammet.
Diskmedlets upplösningstid har
inte uppnåtts i det valda
kortprogrammet.
Upplösningstiden för disktabletter är för
lång för ett snabb- eller kortprogram.
Använd diskmedelspulver eller ett
kraftfullare program.
Vid längre lagringstid minskas
diskeffekten och förmågan att
upplösas eller också klumpar sig
diskmedlet.
Byt diskmedel.
Fel Orsak Åtgärd
Page: 33
Hur åtgärda fel? sv
33
Vattenfläckar på
plastföremål.
Att det bildas droppar på
plastföremål kan av fysikaliska
orsaker ej undvikas. Efter
avtorkning syns vattenfläckar.
Använd ett starkare program (vattnet byts
flera gånger).
Beakta snedställning vid insättning.
Använd sköljglans.
Höj vid behov avhärdningsinställningen.
Avtorkningsbara eller
vattenlösliga beläggningar
i behållaren eller på luckan.
Ämnen i diskmedlet avlagras.
Dessa beläggningar kan för det
mesta inte avlägsnas på kemisk
väg (maskinrengöringsmedel, ...).
Byt diskmedelssort.
Rengör maskinen mekaniskt.
Vid ”vit beläggning” på botten av
behållaren är avhärdaren inställd
på gränsen till fel värde.
Höj avhärdningsinställningen och byt vid
behov diskmedel.
Locket till saltbehållaren 1R
inte igenvridet.
Vrid igen locket till saltbehållaren.
Endast glas: Begynnande
glaspest kan endast skenbart
torkas bort.
Se ”Skador på glas och porslin”.
Vita beläggningar som är
svåra att avlägsna på
diskgods, behållare eller
luckor.
Ämnen i diskmedlet avlagras.
Dessa beläggningar kan för det
mesta inte avlägsnas på kemisk
väg (maskinrengöringsmedel, ...).
Byt diskmedelssort.
Rengör maskinen mekaniskt.
Hårdhetsområdet fel inställt eller
vattenhårdhet större än 50°dH
(8,9 mmol/l).
Ställ in avhärdaren enligt bruksanvisningen
eller fyll på salt.
3in1 (3-i-1) diskmedel eller bio/
eko-diskmedel är inte tillräckligt
effektiva.
Ställ in avhärdaren enligt bruksanvisningen
eller använd separat medel
(märkesdiskmedel, salt, sköljglans).
Underdosering av diskmedel. Höj diskmedelsdosen eller byt dismedel.
Ett för svagt diskprogram har
valts.
Välj kraftfullare diskprogram.
Te- eller läppstiftsfläckar
på diskgodset.
För låg disktemperatur. Välj program med högre disktemperatur.
För liten mängd eller olämpligt
diskmedel.
Fyll på lämpligt diskmedel med rätt
dosering.
Diskgodset alltför noga avsköljt;
därför beslutar sig
sensorsystemet för ett svagare
programförlopp. Riktigt besvärlig
smuts kan delvis inte avlägsnas.
Skölj inte diskgodset i förväg. Avlägsna bara
stora matrester.
Programrekommendation Eco 50°
Fel Orsak Åtgärd
Page: 34
sv Hur åtgärda fel?
34
Färgade (blå, gula, bruna),
svåra beläggningar till
sådana som ej kan
avlägsnas, i maskinen eller
på diskgods av rostfritt stål.
Beläggning av vissa
grönsaksrester (t.ex. av kål,
selleri, nudlar, …) eller
i vattenledningsvattnet (t.ex.
mangan).
Delvis möjlig att avlägsna med
maskinrengöringsmedel eller med
mekanisk rengöring. Beläggningar är ur
hälsosynpunkt ofarliga.
Beläggning av metalliska
beståndsdelar på diskgods av
silver eller aluminium.
Delvis möjlig att avlägsna med
maskinrengöringsmedel eller med
mekanisk rengöring.
Färgade (gula, orange,
bruna) avlagringar som lätt
kan avlägsnas
i innerutrymmet
(företrädesvis i eller kring
botten)
Avlagring av matrester och från
ledningsvattnet (kalk), ”tvålartad”
Undersök funktionen hos avhärdaren (fyll på
specialsalt) resp. aktivera avhärdning vid
användning av kombinationsdiskmedel
(disktabletter) (se kapitlet ”Avhärdaren/
Specialsalt”)
Missfärgning av
plastföremål.
För låg disktemperatur. Välj program med högre disktemperatur.
Diskgodset alltför noga avsköljt;
därför beslutar sig
sensorsystemet för ett svagare
programförlopp. Riktigt besvärlig
smuts kan delvis inte avlägsnas.
Skölj inte diskgodset i förväg. Avlägsna bara
stora matrester.
Programrekommendation Eco 50°
Ränder som kan avlägsnas
på glas, glas med
metalliskt utseende och
bestick.
Alltför mycket sköljglansmedel. Ställ in sköljglansmängd på lägre nivå.
Ingen sköljglans påfylld eller för
låg inställning.
Fyll på sköljglans och kontrollera
doseringen (rekommendation nivå 4-5).
Diskmedelsrest
i programavsnittet
sköljglanssköljning. Locket till
diskmedelsfacket blockerat av
diskgods (locket öppnas inte helt
och hållet).
Locket till diskmedelsfacket får inte
blockeras av diskgods.
Placera inget diskgods eller doftgivare
i uppfångningsskålen för
diskmedelstabletter.
Diskgodset alltför noga avsköljt;
därför beslutar sig
sensorsystemet för ett svagare
programförlopp. Riktigt besvärlig
smuts kan delvis inte avlägsnas.
Skölj inte diskgodset i förväg. Avlägsna bara
stora matrester.
Programrekommendation Eco 50°
Begynnande eller redan
befintlig, irreversibel (går ej
tillbaka) glasgrumling.
Glas som ej är diskmaskinsäkert,
endast lämpligt för diskmaskin.
Använd glas avsedda för diskning i maskin.
Undvik lång ångfas (tid efter diskningens
slut).
Använd diskning med lägre temperatur.
Ställ in avhärdaren enligt vattnets hårdhet
(vid behov ett lägre steg).
Använd diskmedel med
glasskyddskomponent.
Fel Orsak Åtgärd
Page: 35
Hur åtgärda fel? sv
35
Rostfläckar på besticken. Besticken inte tillräckligt
rostbeständiga.Knivbladdrabbas
ofta starkare.
Använd rostbeständiga bestick.
Bestick rostar också när
diskgods som redan rostat diskas
samtidigt (kastrullhandtag,
skadade diskkorgar osv.).
Diska inga rostiga föremål.
Salthalten i diskvattnet för hög,
eftersom locket till saltbehållaren
inte skruvats åt ordentligt
eller också har salt spillts
vid saltpåfyllningen.
Vrid igen förslutningen till saltbehållaren
helt eller avlägsna salt som kommit utanför.
Diskmaskinen startar inte. Trasig säkring i elskåpet Kontrollera säkringen.
Nätkabeln sitter inte
i vägguttaget.
Säkerställ att nätkabeln sitter ordentligt fast
på maskinens baksida och i vägguttaget.
Kontrollera att vägguttaget fungerar.
Luckan till diskmaskinen är inte
ordentligt stängd.
Stäng luckan.
Programmet startar av sig
självt.
Programslut ej inväntat. Genomför Reset.
(Se Avbryta programmet).
Luckan kan endast med
svårighet öppnas.
Barnsäkring är aktiverad. Deaktivera barnsäkringen. (Se
bruksanvisningen längst bak på omslaget)
Luckan kan inte stängas. Lucklåset har slagit om. Stäng luckorna med förhöjd kraftinsats.
Luckan kan inte öppnas på grund
av inbyggnaden.
Kontrollera inbyggnaden av maskinen:
dörrar eller inbyggnadsdelar får inte stöta i
vid stängning.
Locket till
diskmedelsfacket går inte
att stänga.
Diskedelsfacket eller lockfästet
blockerat av kletiga
diskmedelsrester.
Avlägsna diskmedelsrester.
Diskmedelsrester
i diskmedelsfacket eller
i uppfångningsskålen för
diskmedelstabletter.
Spolarmar blockerade
av diskgods, därför sköljs inte
diskmedel ut.
Se till att spolarmarna kan rotera fritt.
Diskmedelsfacket var fuktigt när
diskmedel fylldes på.
Tillsätt diskmedel endast i torrt
diskmedelsfack.
Fel Orsak Åtgärd
Page: 36
sv Hur åtgärda fel?
36
Maskinen blir stående
i programmet eller
programmet gör uppehåll.
Luckorna inte helt stängda. Stäng luckan.
Placera inget diskgods eller
doftgivare i uppfångningsskålen
för diskmedelstabletter.
Överkorgen tryckt mot
innerluckorna och hindrar en
säker luckstängning.
Kontrollera om bakre väggen blivit intryckt
genom t.ex. vägguttag eller ej demonterade
slanghållare.
Ström- och/eller vattentillförsel
avbruten.
Återställ ström- och/eller vattentillförsel.
Slagljud från
påfyllningsventilen.
Beroende av husinstallation,
alltså inget maskinfel. Ingen
inverkan på maskinfunktionen.
Kan ej åtgärdas.
Slående eller slamrande
ljud.
Spolarmen slår i diskgodset,
diskgodset ej inplacerat på rätt
sätt.
Placera diskgodset så att spolarmarna inte
tar i diskgodset.
Om det finns lite diskgods
i maskinen träffar vattenstrålarna
diskmaskinens innandöme direkt.
Fyll på mer diskgods eller fördela
diskgodset jämnare i maskinen.
Lätt diskgods rör sig i vid
diskningen.
Placera lätt diskgods på ett stadigt sätt.
Ovanligt mycket lödder. Handdiskmedel i behållaren
för sköljglans.
Fyll behållaren för sköljglans omgående
med sköljglans.
Spilld sköljglans. Avlägsna sköljglans med en trasa.
Fel Orsak Åtgärd
Page: 37
Service sv
37
4Service
S
e
r
v
i
c
e
Vänd dig till Service om du inte lyckas
åtgärda felet. Vi hittar alltid en passande
lösning också för att undvika onödiga
utryckningar av servicetekniker.
Kontaktuppgifter för närmaste Service
hittar du på baksidan av denna
bruksanvisning eller i bifogade
förteckning över Serviceställen. Vid
kontakt, ange typnummer (E­Nr. = 1)
och tillverkningsnummer (FD = 2) som
du finner på typskylten 9: på
maskinluckan.
Du kan lita på tillverkarens kompetens.
Vänd dig till oss. Försäkra dig om att
reparationen utförs av utbildade
servicetekniker som har tillgång till
originalreservdelar.
5Installation och
anslutning
I
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n o
c
h a
n
s
l
u
t
n
i
n
g
För att säkra en användning
i vederbörlig ordning måste
diskmaskinen anslutas på rätt sätt (av
en fackman). Data för tillopp och avlopp
samt de elektriska anslutningsvärdena
måste motsvara de krävda kriterierna
som de är nedskrivna i följande avsnitt
resp. i monteringsanvisningen.
Vid monteringen, tänk på att utföra
arbetsstegen i rätt ordning:
1. Kontroll vid leveransen
2. Installation
3. Avloppsanslutning
4. Dricksvattenanslutning
5. Elektrisk anslutning
Leveransens omfattning
Vid anmärkningar vänd dig till handlaren
du köpt produkten från eller till vår
serviceavdelning.
Diskmaskin
Bruksanvisning
Monteringsanvisning
Garanti*
Monteringsmaterial
Ångskydd*
Gummiskydd*
Nätkabel
* beroende på modell
Säkerhetsanvisningar
Beakta säkerhetsanvisningarna under
”Vid installation”.


)'
(1U
Page: 38
sv Installation och anslutning
38
Leverans
Diskmaskinen har genomgått
en noggrann funktionskontroll
på fabriken. Därifrån återstår små
vattenfläckar i maskinen. De försvinner
efter första diskningen.
Tekniska data
Vikt:
max. 60 kg
Spänning:
220–240 V, 50 Hz eller 60 Hz
Anslutningsvärde:
2,0–2,4 kW
Säkring:
10/16 A (UK 13A)
Effektförbrukning:
avstängd 0,1 W
icke avstängd 0,1 W
Vattentryck:
minst 0,05 MPa (0,5 bar), maximalt
1 MPa (10 bar). Vid högre vattentryck:
Koppla en tryckreduceringsventil före
maskinen.
Vattentillförsel:
minimum 10 liter/minut
Vattentemperatur:
kallvatten; vid varmvatten
max. temp. 60 °C.
Uppställning
Nödvändiga inbyggnadsmått framgår
av monteringsanvisningen. Ställ
maskinen vågrätt med hjälp
av de ställbara fötterna. Se till att
underlaget är stadigt.
Underbyggnads- och integrerade
maskiner som senare används som
fristående maskiner, måste säkras så
att de inte kan tippa, t.ex. genom att
man skruvar fast dem i väggen
eller genom att man bygger in dem
under en genomgående arbetsskiva,
som är fastskruvad i angränsande
skåp.
Diskmaskinen kan utan vidare
byggas in mellan trä- och
plastväggar i en bänkrad.
Avloppsanslutning
1. Se installationsanvisningen för
nödvändiga uppgifter. Montera i
förekommande fall vattenlås med
avloppsmuff.
2. Anslut avloppsslangen med hjälp av
bifogade delar till vattenlåsets
avloppsmuff.
Se till att avloppsslangen inte viks,
kläms, förändras eller trasslar in sig
och att inget täcklock i avloppet
förhindrar avloppsvattnet från
att rinna!
Page: 39
Installation och anslutning sv
39
Dricksvattenanslutning
1. Anslut dricksvattenanslutningen till
vattenkranen enligt
monteringsanvisningen med hjälp
av medföljande delar.
Se till att dricksvattenanslutningen
inte viks, kläms eller trasslar in sig.
2. När man byter ut apparaten måste
man alltid använda
en ny vattentilloppsslang.
Vattentryck:
Minst 0,05 MPa (0,5 bar), maximalt
1 MPa (10 bar). Vid högre vattentryck:
Koppla en tryckreduceringsventil framför
apparaten.
Vattentillförsel:
Minimum 10 liter/minut
Vattentemperatur:
Kallvatten; vid varmvatten
max. temp. 60 °C.
Varmvattenanslutning *Varmvattenanslutning
* beroende på modell
Diskmaskinen kan anslutas till kall- eller
varmvatten upp till max. 60 °C.
Varmvattenanslutning rekommenderas
vid tillgång till energimässigt fördelaktig
varmvattenberedning och lämplig
installation, t.ex en solvärmeanläggning
med cirkulationsledning.
Därigenom sparas energi och tid.
Med inställningen varmvatten ‘:‹‚ kan
du ställa in maskinen optimalt
för användning med varmvatten.
Därvid rekommenderas
en vattentemperatur (temperaturen
på det inkommande vattnet) om minst
40 °C och högst 60 °C.
Varmvattenanslutning rekommenderas
inte om vattnet bereds i en elektrisk
varmvattenberedare.
Inställning varmvatten:
1. Öppna luckan.
2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
3. Håll programtangenten # intryckt
och tryck in START-tangenten `
tills sifferindikatorn visar •:‹....
4. Släpp upp bägge tangenterna.
Ljusindikatorn i tangenten #
blinkar och i sifferindikatorn h
lyser det från fabriken inställda
värdet •:‹….
5. Tryck upprepade gånger på
programtangenten # tills det
fabriksinställda värdet ‘:‹‹ visas
i sifferindikatorn h.
Gör så här för att ändra inställningen:
1. Genom tryck på knappen 3 kan
inställningen varmvatten stängas
av ‘:‹‹ eller sättas på ‘:‹‚.
2. Tryck på START-tangenten `.
Inställningsvärdet är lagrat.
3. Stäng luckan.
Elektrisk anslutning
Maskinen får endast anslutas
till växelström från 220 V till 240 V
och 50 Hz eller 60 Hz via ett jordat
vägguttag installerat enligt gällande
föreskrifter. Se typskylten 9:
beträffande säkring.
Vägguttaget måste finnas nära
maskinen och vara lätt tillgängligt
efter inbyggnaden.
När vägguttaget ska vara lätt
tillgängligt efter inbyggnaden, måste
det för att uppfylla tillämpliga
säkerhetsföreskrifter kopplas via en
allpolig brytare med minst 3 mm
kontaktöppning.
Ändringar i anslutningen får endast
utföras av fackmän.
Page: 40
sv Installation och anslutning
40
En förlängning
av nätanslutningskabeln får endast
utföras av service.
Vid användning av jordfelsbrytare
får endast sådana med tecknet ‚
användas. Endast dessa
jordfelsbrytare uppfyller gällande
föreskrifter.
Diskmaskinen är utrustad med ett
vattensäkerhetssystem. Tänk på att
detta bara fungerar när maskinen
är ansluten till elnätet.
Demontering
Beakta även här i vilken ordning
arbetsstegen ska utföras.
1. Avskilj apparaten från elnätet.
2. Skruva av vattentillförseln.
3. Lossa avlopps- och
dricksvattenanslutningen.
4. Lossa fastsättningsskruvarna till
möbeldelarna.
5. Demontera sockeln om sådan finns.
6. Dra ut apparaten och dra försiktigt ut
slangen.
Transport
Töm diskmaskinen och säkra lösa delar.
Maskinen måste tömmas på följande
sätt:
1. Öppna vattenkranen.
2. Öppna luckan.
3. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
4. Välj programmet med den högsta
temperaturen.
I sifferindikatorn h visas den
beräknade programtiden.
5. Tryck på START-tangenten `.
6. Stäng luckan.
Programmet startar automatiskt.
7. Öppna luckan efter ca 4 minuter.
8. Håll START-tangenten ` intryckt
tills sifferindikatorn visar ‹:‹‚.
9. Stäng luckan.
10.Öppna luckan efter ca 1 minut.
Sifferindikatorn visar ‹:‹‹.
11.Slå ifrån PÅ-/AV-omkopplaren (.
12.Stäng vattenkranen, lossa
tilloppsslangen och låt vattnet rinna
ut.
Transportera endast maskinen upprätt.
(så att inget restvatten kan komma
in i maskinens styrutrustning och leda
till felaktigt programförlopp).
FrostsäkerhetFrostsäkerhet(Tömmadiskmaskinen)
Om maskinen står i ett utrymme där det
finns risk för frost (t.ex. sommarstuga),
måste maskinen tömmas helt och hållet
(se Transport).
5lWWWLOOlQGULQJDUI|UEHKnOOHV

Question & answers

There are no questions about the Bosch SME65N00EU yet.

Ask a question about the Bosch SME65N00EU

Have a question about the Bosch SME65N00EU but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch SME65N00EU. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch SME65N00EU as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.