Bosch Serie | 2 DHU30SFSK manual

View a manual of the Bosch Serie | 2 DHU30SFSK below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Ventilationskåpa
  • Model/name: Serie | 2 DHU30SFSK
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Franska, Polska, Finska, Kroatiska, Svenska, Danska, Norska

Table of Contents

Page: 0
Spisfläkt DHU SFSK
Emhætte DHU SFSK
Liesituuletin DHU SFSK
Kjøkkenventilator DHU SFSK
SV Bruksanvisning
Säkerhetsföreskrifter ..................... 3
Installation ...................................... 4
Användning ..................................... 6
Service och garanti ......................... 7
DA Betjeningsvejledning
Sikkerhedsforskrifter ...................... 8
Installation ...................................... 9
Betjening ...................................... 11
Service og garanti ......................... 12
FI Käyttöohje
Turvallisuusmääräykset ................ 13
Asennus ........................................ 14
Käyttö ........................................... 16
Huolto ja takuu ............................. 18
NO Bruksanvisning
Sikkerhetsforskrifter ..................... 19
Installasjon ................................... 20
Bruk .............................................. 22
Service og garanti ......................... 23
Page: 2
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs noga igenom denna bruks-
och monteringsanvisning, i synner-
het säkerhetsföreskrifterna, innan
du installerar och börjar använda
produkten.
Spara bruksanvisningen för senare
användning eller till den som even-
tuellt övertar produkten efter dig.
Gör produkten strömlös innan all
form av rengöring och skötsel.
§ Avledning av utblåsningsluften
skall utföras i enlighet med fö-
reskrifter utfärdade av berörd
myndighet.
§ Utblåsningsluften får inte ledas
in i rökkanal som används för
avledning av rökgaser från t ex
gas- eller braskaminer, ved- el-
ler oljepannor etc.
§ Avståndet mellan spis och pro-
dukt måste vara minst 40 cm.
Vid gasspis ökas avståndet till
65 cm. Om högre monterings-
höjd rekommenderas av gas-
spisens tillverkare ska hänsyn
tas till detta.
§ För att undvika att fara uppstår
ska fast installation, utbyte av
sladdställ eller annan typ av
anslutning utföras av behörig
fackman.
§ Att flambera under produkten
är inte tillåtet.
§ Tillräckligt med luft måste till-
föras rummet när produkten
används samtidigt med pro-
dukter som använder annan
energi än el-energi, t ex gas-
spis, gas- eller braskaminer,
ved- eller oljepannor etc.
§ Produkten kan användas av
barn från 8 år och personer
med nedsatt mental, sensorisk
eller fysisk förmåga, eller brist
på erfarenhet och kunskap, om
de informeras om hur produk-
ten är avsedd att användas.
§ Barn skall inte leka med pro-
dukten. Rengöring och under-
håll av produkten skall inte
utföras av barn utan tillsyn.
§ Åtkomliga delar av produkten
kan bli heta i samband med
matlagning.
§ Risken för brandspridning ökar
om inte rengöring sker så ofta
som anges.
991.0358.084/126044/2016-09-27 3
Page: 3
INSTALLATION
Spisfläkten är avsedd för montering under,
infälld eller mellan skåp. Spisfläkten är för-
sedd med lysrör och metalltrådsfilter. In-
stallation, användning, skötsel, underhåll
mm framgår av denna anvisning.
TEKNISKA UPPGIFTER
Fig. 1
Bredd 50, 60 och 70 cm
Övriga mått se Fig. 1
Elektrisk
anslutning
230 V ~ med skyddsjord.
Effekt Motor 70 W
Belysning Lysrör sockel 2G7
11 W bredd 60 och 70 cm
9 W bredd 50 cm
TILLBEHÖR
Trumsats för anslutning till imkanal.
Fläktöverskåp (skåphöjd 110 cm).
Konsolsats.
INSTALLATION
Monteringsdetaljer, skruvar för uppfästning
mm levereras med spisfläkten.
Elektrisk installation
Spisfläkten levereras med sladd och jordad
stickpropp för anslutning till jordat väggut-
tag. Vägguttaget ska vara åtkomligt efter
installation.
Montering anslutningsstos
Fig. 2
Anslutningsstos och kallrasskydd levereras
inuti spisfläkten. Tag loss filtret.
Kallrasskyddet används för att minska
eventuellt bakdrag när spisfläkten inte
körs.
Fäst stosen på spisfläkten Fig. 2A. Placera
därefter kallrasskyddet i stosen Fig. 2B.
Montering
Fig. 3
Spisfläkten kan placeras under eller infälld i
skåpraden, Fig. 3.
4 991.0358.084/126044/2016-09-27
Page: 4
Fig. 4
Spisfläkten kan även monteras med hjälp
av konsoler som kan köpas som tillbehör,
Fig. 4. Anvisning för montering av tillbehör
medföljer dessa.
Anslutning till frånluftkanal
Anslut spisfläkten med rör eller slang Ø125
mm.
Fig. 5
Obs!
Vid montering med anslutningsslang,
måste slangen monteras sträckt när-
mast anslutningen, Fig. 5.
991.0358.084/126044/2016-09-27 5
Page: 5
ANVÄNDNING
FUNKTION STRÖMBRYTARE
Kombinerad tryck-vridbrytare för hastig-
hetsreglering och belysning.
A. Vred för hastighetsreglering av
fläktmotor.
B. Tryckfunktion för belysning.
Starta gärna fläkten innan matlagning, för
att undvika att os sprids i rummet. Anpassa
fläktens hastighet till typ av matlagning. Låt
gärna fläkten arbeta på låg hastighet en
stund efter matlagning. Vid behov, utnyttja
fläktens låga hastighet även när ugnen an-
vänds, eller efter maskindiskning.
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Rengöring
Spisfläkten torkas av med våt trasa och
diskmedel. Filtret ska rengöras ca 2 gånger
i månaden vid normal användning. Filter
och fläkthjul kan tas loss från spisfläkten
vid rengöring.
Fig. 6
Lossa filterkassetten genom att trycka in
snäppena i framkant. Tag isär filtret och av-
lägsna filterduken genom att lossa filterhål-
laren, Fig. 6. Blötlägg filterduken och
filterkorgen i varmt vatten blandat med
diskmedel. Filterkassetten (med filter) kan
även diskas i maskin.
Fig. 7
Spisfläkten ska rengöras invändigt minst
två gånger per år. Tag loss insugningsring-
en, drag sedan loss fläkthjulet från motorn,
Fig. 7. Torka invändigt med våt trasa och
diskmedel. Fläkthjulet och insugningsringen
diskas i maskin eller genom blötläggning i
diskmedel.
Fläkthjulet och insugningsringen trycks på
plats efter rengöringen. Sätt tillbaka filter-
kassetten och tryck upp så att den låser
fast i snäppena.
Byte av lysrör
Fig. 8
Lampglaset lossas genom att snäppena
trycks i pilens riktning, se Fig. 8. Lysröret är
nu åtkomlig för byte.
6 991.0358.084/126044/2016-09-27
Page: 6
SERVICE OCH GARANTI
Kontrollera att säkringen är hel. Prova alla
funktioner för att säkerställa vad som inte
fungerar.
Kontakta EHA-service
Stockholm tel. 08-29 82 90
Göteborg tel. 031-63 69 90
Malmö tel. 040-22 78 80
Produkten omfattas av gällande
branchbestämmelser.
EMBALLAGE- OCH
PRODUKTÅTERVINNING
Emballaget ska lämnas in på närmaste
miljöstation för återvinning.
Symbolen anger att produkten
inte får hanteras som hushålls-
avfall. Den skall i stället lämnas
in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektro-
nikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produk-
ten kasseras som vanligt avfall. För ytterli-
gare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter, sophämt-
ningstjänst eller affären där du köpte varan.
EKODESIGNDIREKTIV
Produkten uppfyller och är testad i en-
lighet med ekodesigndirektiv 66/2014.
991.0358.084/126044/2016-09-27 7

Question & answers

There are no questions about the Bosch Serie | 2 DHU30SFSK yet.

Ask a question about the Bosch Serie | 2 DHU30SFSK

Have a question about the Bosch Serie | 2 DHU30SFSK but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch Serie | 2 DHU30SFSK. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch Serie | 2 DHU30SFSK as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.