Bosch Rotak 43 Li manual

View a manual of the Bosch Rotak 43 Li below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Gräsklippare
  • Model/name: Rotak 43 Li
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Czech, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 55
F 016 L70 763 | (24.5.11) Bosch Power Tools
56 | Svenska
sv
Säkerhetsanvisningar
Obs! Läs noggrant igenom anvisningarna. Gör dig för-
trogen med trädgårdsredskapets manöverorgan och
dess korrekta användning. Förvara bruksanvisningen
för senare behov.
Beskrivning av symbolerna på trädgårds-
redskapet
Allmän varning för riskmoment.
Läs noga igenom bruksanvisningen.
Se till att personer som står i närheten inte
skadas av föremål som eventuellt slungas
ut.
Håll personer på betryggande avstånd från
trädgårdsredskapet.
Skarpa knivar. Se till att tår eller fingrar inte
skadas.
Före underhåll och rengöringsåtgärder
koppla från trädgårdsredskapet och ta bort
strömkretsbrytaren även om trädgårdsred-
skapet endast under en kort tid lämnas ut-
an uppsikt.
Gäller inte.
Vänta tills trädgårdsredskapets alla delar
stannat fullständigt innan du berör dem.
Knivarna roterar en stund efter det träd-
gårdsredskapet stängts av och detta kan le-
da till kroppsskada.
Använd inte trädgårdsredskapet i regn och
utsätt det inte heller för regn.
Skydda dig mot elstöt.
Håll anslutningskabeln på betryggande av-
stånd från skärknivarna.
Laddaren får endast användas i torr lokal.
Laddaren är försedd med en säkerhets-
transformator.
Användning
f Låt aldrig barn eller personer som inte är förtrogna
med bruksanvisningen använda trädgårdsredska-
pet. Nationella föreskrifter begränsar eventuellt
tillåten ålder för användning. När trädgårdsredska-
pet inte används ska det förvaras oåtkomligt för
barn.
f Trädgårdsredskapet får inte användas av person
(inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk
eller psykisk förmåga och/eller som saknar den er-
farenhet och kunskap som krävs för hantering. Un-
dantag görs om personen övervakas av en ansvarig
person som kan undervisa i trädgårdsredskapets
användning.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte le-
ker med trädgårdsredskapet.
f Klipp aldrig gräset när personer, speciellt då barn
eller husdjur, uppehåller sig i närheten.
f Användaren eller ägaren ansvarar för olyckor och
skador som drabbar andra människor eller deras
egendom.
f Du får inte använda trädgårdsredskapet barfota el-
ler med öppna sandaler. Använd alltid kraftiga skor
och långa byxor.
f Granska noga gräsmattan innan du startar och
plocka bort stenar, kvistar, ståltrådar, ben och an-
dra främmande föremål.
f Kontrollera innan arbetet påbörjas att knivarna,
knivskruvarna och skärgruppen inte är slitna eller
skadade. Byt alltid samtidigt ut slitna eller skadade
knivar och knivskruvar för att undvika obalans.
f Arbeta endast i dagsljus eller vid god belysning.
f Använd trädgårdsredskapet helst inte i vått gräs.
f Gå lugnt, gå aldrig snabbt.
f Använd aldrig trädgårdsredskapet med defekta
skyddsanordningar, kåpor eller säkerhetsutrust-
ning som t. ex. avledningsskydd och/eller uppsam-
lingskorg.
f Arbete på sluttning kan innebära fara.
– Klipp inte gräset på mycket brant sluttning.
– Se till att du har bra fotfäste på lutande mark
och vått gräs.
– Klipp gräset på lutande mark alltid tvärs över
och aldrig upp- och nedför.
– Var ytterst försiktig när riktningen växlas.
– Var ytterst försiktig när du går bakåt eller drar
trädgårdsredskapet.
– Skjut trädgårdsredskapet vid gräsklippning all-
tid framåt och dra det inte mot kroppen.
f Knivarna måste stå stilla när trädgårdsredskapet
tippas för transport, när det körs över ytor utan
gräs och när trädgårdsredskapet transporteras till
eller från området som ska klippas.
f Tippa inte trädgårdsredskapet när motorn startas
om inte högt gräs kräver tippning. I detta fall tryck
inte ned handtaget på motsatt sida mer än vad som
är nödvändigt för lyftning. Se till att du håller hän-
derna på handtaget när du åter lägger ned träd-
gårdsredskapet.
f Koppla på trädgårdsredskapet enligt beskrivning i
bruksanvisningen och se till att du håller fötterna
på betryggande avstånd från roterande delar.
f Håll händerna och fötterna på betryggande av-
stånd från roterande delar.
f Håll dig på avstånd till utkastningszonen när du an-
vänder trädgårdsredskapet.
f Trädgårdsredskapet får aldrig lyftas upp eller bä-
ras med motorn igång.
f Gör inga förändringar på trädgårdsredskapet.
Otillåtna förändringar kan menligt påverka träd-
gårdsredskapets säkerhet och leda till kraftigare
buller och vibrationer.
Lossa strömkretsbrytaren:
– alltid när trädgårdsredskapet lämnas utan upp-
sikt,
– innan blockeringar åtgärdas,
– när kontroll, rengöring eller arbeten utförs på
trädgårdsredskapet,
– efter kontakt med främmande föremål. Kontrol-
lera genast trädgårdsredskapet avseende ska-
da och låt det vid behov repareras,
– när trädgårdsredskapet börjar vibrerar på
ovanligt sätt (kontrollera genast).
Service
f Använd alltid trädgårdshandskar när åtgärder
krävs i närheten av skarpa knivar.
f Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter
stadigt fast; detta garanterar att trädgårdsredska-
pets tillförlitlighet upprätthålls.
f Kontrollera regelbundet uppsamlingskorgens till-
stånd och förslitning.
f Kontrollera trädgårdsredskapet och byt av säker-
hetsskäl ut förslitna och skadade delar.
f Använd endast knivar som är avsedda för detta
trädgårdsredskap.
f Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fabrikat.
Anvisningar för korrekt hantering av batte-
rimodulen
f Kontrollera att trädgårdsredskapet är frånkopp-
lat innan batteriet sätts in. Sätt inte in batteriet i
ett inkopplat trädgårdsredskap detta kan leda till
olyckor.
f Skydda laddaren mot regn och väta. Tränger vat-
ten in i laddaren ökar risken för elektrisk stöt.
f Ladda batterierna endast i de laddare som tillver-
karen rekommenderat. Om en laddare som är av-
sedd för en viss typ av batterier används för andra
batterityper finns risk för brand.
f Ladda inte batterimoduler av främmande fabri-
kat. Laddaren är lämplig endast för laddning av
Bosch li-jonbatterimoduler med den spänning som
anges i Tekniska data. I annat fall finns risk för
brand och explosion.
STOP
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 56 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM
Page: 56
Svenska | 57
Bosch Power Tools F 016 L70 763 | (25.5.11)
f Håll laddaren ren. Förorening kan leda till elektrisk
stöt.
f Kontrollera laddare, kabel och stickkontakt före
varje användning. En skadad laddare får inte an-
vändas. Du får själv aldrig öppna laddaren, låt
den repareras av kvalificerad fackman och en-
dast med originalreservdelar. Skadade laddare,
ledningar eller stickkontakter ökar risken för elek-
trisk stöt.
f Använd inte laddaren på lättantändligt underlag
(t. ex. papper, textilier mm) resp. i brännbar om-
givning. Vid laddningen värms laddaren upp vilket
kan medföra brandrisk.
f Använd endast Bosch batterier som är avsedda
för trädgårdsredskapet. Om andra batterier an-
vänds, finns risk för kroppsskada och brand.
f Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och an-
dra små metallföremål på avstånd från reservbat-
terier för att undvika en bygling av kontakterna.
En kortslutning av batterimodulens kontakter kan
leda till brännskador eller brand.
f Om batteriet används på fel sätt finns risk för att
vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med
vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök
dessutom läkare. Batterivätskan kan medföra hu-
dirritation och brännskada.
f Öppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslut-
ning.
f Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. längre
solbestrålning, eld, vatten och fukt. Explosions-
risk föreligger.
f Kortslut inte batterimodulen. Explosionsrisk före-
ligger.
f I skadat eller felanvänt batteri kan ångor uppstå.
Tillför friskluft och uppsök läkare vid åkommor.
Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.
f Skydda batterimodulen mot fukt och vatten.
f Batterimodulen får endast lagras inom ett tempera-
turområde mellan 0 °C och 50 °C. Låt därför inte
batterimodulen t. ex. på sommaren ligga kvar i bilen.
f Rengör vid tillfälle batterimodulens ventilations-
öppningar med en mjuk, ren och torr pensel.
Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och för-
stå bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras be-
tydelse på minnet. Korrekt tolkning av symbolerna bi-
drar till bättre och säkrare användning av
trädgårdsredskapet.
Ändamålsenlig användning
Trädgårdsredskapet är avsett för gräsklippning i en
hemträdgård.
Tekniska data
Symbol Betydelse
Rörelseriktning
Bär skyddshandskar
Vikt
Inkoppling
Urkoppling
Tillåten hantering
Förbjuden handling
Tillbehör/reservdelar
Sladdlös gräsklippare Rotak 34 LI Rotak 37 LI Rotak 43 LI
Produktnummer 3 600 H81 E.. 3 600 H81 J.. 3 600 H81 K..
Knivbredd cm 34 37 43
Snitthöjd mm 20 – 70* 20 –70* 20 – 70*
Volym, uppsamlingskorg l 40 40 50
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 12,8 13,0 13,7
Serienummer se dataskylten på trädgårdsredskapet
Batterimodul Li-jon Li-jon Li-jon
Produktnummer 2 607 336 107 2 607 336 107 2 607 336 107
Märkspänning V= 36 36 36
Kapacitet Ah 2,6 2,6 2,6
Laddningstid (batteriet urladdat)** min 60 60 60
Antal battericeller 20 20 20
Batterimodul Li-jon Li-jon Li-jon
Produktnummer 2 607 336 005 2 607 336 005 2 607 336 005
Märkspänning V= 36 36 36
Kapacitet Ah 4,5 4,5 4,5
Laddningstid (batteriet urladdat)** min 95 95 95
Antal battericeller 30 30 30
Laddare AL 3620 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
Produktnummer EU
UK
AU
2 607 225 657
2 607 225 659
2 607 225 661
2 607 225 657
2 607 225 659
2 607 225 661
2 607 225 657
2 607 225 659
2 607 225 661
Laddningsström A 2,0 2,0 2,0
Tillåtet temperaturområde för laddning °C 0 – 45 0 – 45 0 – 45
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,6 0,6 0,6
Skyddsklass /II /II /II
Laddare AL 3640 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
Produktnummer EU
UK
AU
2 607 225 099
2 607 225 101
2 607 225 103
2 607 225 099
2 607 225 101
2 607 225 103
2 607 225 099
2 607 225 101
2 607 225 103
Laddningsström A 4,0 4,0 4,0
Tillåtet temperaturområde för laddning °C 0 – 45 0 – 45 0 – 45
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0 1,0 1,0
Skyddsklass /II /II /II
*med borttagen kåpa
**med laddare AL 3640 CV Professional
Beakta produktnumret på trädgårdsredskapets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda trädgårdsredskap
kan variera.
OBJ_DOKU-24050-002.fm Page 57 Wednesday, May 25, 2011 9:40 AM
Page: 57
F 016 L70 763 | (25.5.11) Bosch Power Tools
58 | Svenska
sv
Buller-/vibrationsdata
Försäkran om överensstämmelse
Produktkategori: 32
Nämnd provningsanstalt:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
08
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.09.2010
Montering och drift
Driftstart
För din säkerhet
f Obs! Före underhåll och rengöringsåtgärder
koppla från trädgårdsredskapet, ta loss ström-
kretsbrytaren och bort batteriet. Detta gäller
även för skadad, snittad eller tilltrasslad näts-
ladd.
f Efter frånkoppling av trädgårdsredskapet rör sig
knivarna ännu några sekunder.
f Varning –berör inte den roterande kniven.
Batteriets laddning
f Använd inte en laddare av annat fabrikat. Den
medlevererade laddaren är anpassad till i träd-
gårdsredskapet monterat li-jonbatteri.
f Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkäl-
lans spänning överensstämmer med uppgifterna
på laddarens typskylt. Laddare märkta med 230 V
kan även anslutas till 220 V.
Batterimodulen är försedd med en temperaturöver-
vakning som endast tillåter uppladdning inom ett tem-
peraturområde mellan 0 °C och 45 °C. Härvid uppnår
batterimodulen en lång livslängd.
Anvisning: Batteriet levereras ofullständigt uppladdat.
För full effekt ska batteriet före första användningen
laddas upp i laddaren.
Litium-jonbatteriet kan när som helst laddas upp efter-
som detta inte påverkar livslängden. Batteriet skadas
inte om laddning avbryts.
Litium-jonbatteriet är genom ”Electronic Cell Protec-
tion (ECP)” skyddat mot djupurladdning. Vid urladdat
batteri kopplar skyddskopplingen från trädgårdsred-
skapet: Kniven roterar inte längre.
Tryck inte på strömställaren efter det träd-
gårdsredskapet automatiskt kopplats från.
Risk finns för att batterimodulen skadas.
Laddning
Laddningen startar när stickproppen anslutits till vägg-
uttaget och batterimodulen placerats i laddnings-
schaktet.
Den intelligenta laddningsmetoden registrerar auto-
matiskt batterimodulens laddningstillstånd och laddar
i relation till batteriets temperatur och spänning med
optimal laddström.
Härvid skonas batteriet samtidigt som det alltid är ful-
laddat när det sitter kvar i laddaren.
Snabbladdning
Pågående snabbladdning signaleras med blinkande
grön lysdiod.
Indikeringselement på batteriet: Under laddning tänds
batterimodulens tre gröna lysdioder i följd och slock-
nar efter en kort stund. Batterimodulen är fullständigt
uppladdad när de tre gröna lysdioderna är permanent
tända. Ungefär 5 minuter efter det batterimodulen är
fullständigt uppladdad slocknar de tre gröna lysdio-
derna.
Anvisning: Snabbladdning är endast möjlig när batte-
riets temperatur ligger inom tillåtet laddtemperatur-
område, se avsnitt ”Tekniska data”.
Mätvärdena för buller har tagits fram baserande på 2000/14/EG
(1,60 m höjd, 1 m avstånd).
3 600 ... H81 E.. H81 J.. H81 K..
Verktygets A-vägda ljudnivå är i typiska fall:
ljudtrycksnivå
ljudeffektnivå
onoggrannhet K
Använd hörselskydd!
dB(A)
dB(A)
dB
81,0
89,4
=0,6
81,0
89,7
=0,3
81,0
90,2
=0,8
Totala vibrationsemissionsvärden (vektorsumma i tre riktningar) fram-
taget enligt EN 60335:
vibrationsemissionsvärde ah
onoggrannhet K
m/s2
m/s2
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
3 600 ... H81 E.. H81 J.. H81 K..
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt som be-
skrivs i ”Tekniska data” överensstämmer med följande normer och nor-
mativa dokument: EN 60335, EN 50338 (sladdlöst verktyg) och
EN 60335 (batteriladdare) uppfyller bestämmelserna i direktiven
2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå
Bedömningsmetod för överensstämmelse enligt bilaga VI.
dB(A) 90,0 90,0 91,0
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Handlingsmål Figur
Leveransen omfattar 1
Montering av bygelhandtag 2
Hopsättning av uppsamlingskorgen 3
Insättning/borttagning av
uppsamlingskorgen
4
Batteriets laddning 5
Insättning/uttagning av batteriet 6
Ta loss strömkretsbrytaren och ställ den i
parkeringsläge
7
Inställning av snitthöjd 8
Inkoppling 9
Urkoppling 9
Arbetsanvisningar 9 – 10
Underhåll av kniv 11
Välj tillbehör 12
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
OBS
OBJ_DOKU-24050-002.fm Page 58 Wednesday, May 25, 2011 9:40 AM
Page: 58
Svenska | 59
Bosch Power Tools F 016 L70 763 | (25.5.11)
Batterimodulen laddad
En konstant tänd grön lysdiod signalerar att batteri-
modulen är fullständigt uppladdad.
Dessutom avges under ca 2 sekunder en signal som
akustiskt signalerar att batteriet är fulladdat.
Batterimodulen kan nu genast tas ut och användas.
Utan insatt batterimodul signalerar den konstant tän-
da gröna lysdioden att nätsladden är ansluten till
vägguttaget och att laddaren är klar för användning.
Batteriets temperatur underskrider 0 °C
eller överskrider 45 °C
Den konstant tända röda lysdioden signalerar att bat-
terimodulens temperatur ligger utanför temperatur-
området för snabbladdning på 0 °C – 45 °C. När tillå-
tet temperaturområde uppnås, kopplar laddaren
automatiskt om till snabbladdning.
Om batterierna inte ligger inom tillåtet temperaturom-
råde för laddning tänds den röda lysdioden när batte-
rimodulen placeras i laddaren.
Laddning inte möjlig
Uppstår en störning under laddningen signaleras detta
med blinkande röd lysdiod.
Laddning kan inte startas och batteriet kan inte laddas
upp (se avsnitt ”Felsökning”).
Anvisningar för laddning
Vid kontinuerliga resp. efter varandra upprepade ladd-
ningscykler utan avbrott kan laddaren bli varm. Detta
är utan betydelse och är inte ett tecken på att laddaren
har en teknisk defekt.
Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder
det på att batterierna är förbrukade och måste bytas
mot nya.
Beakta anvisningarna för avfallshantering.
Kylning av batterimodul (Active Air Coo-
ling)
Fläktstyrningen i laddaren övervakar temperaturen i
batterimodulen. Om batteritemperaturen överskrider
30 °C kyler fläkten batterimodulen tills en optimal
laddningstemperatur uppnåtts. Den påkopplade fläk-
ten alstrar ett visst ljud.
Om fläkten inte startar ligger batteritemperaturen in-
om optimalt temperaturområde för laddning eller så är
fläkten defekt. I detta fall förlängs batterimodulens
laddningstid.
Arbetsanvisningar
Batteriets laddningsindikering
Batterimodulen är försedd med en laddningsdisplay
som visar batteriernas laddningstillstånd. Laddnings-
indikatorn har 3 gröna lysdioder.
Tryck på knappen för laddningsindikatorn för aktive-
ring av laddningsindikatorn. Efter ca 5 sekunder slock-
nar laddningsindikatorn automatiskt.
Laddningstillståndet kan kontrolleras även på uttagen
batterimodul.
Om ingen lysdiod tänds när knappen trycks ned, är
batterimodulen defekt och måste bytas ut.
Av säkerhetsskäl kan laddningstillståndet endast av-
frågas när trädgårdsredskapet är avstängt.
Under laddning tänds batterimodulens tre gröna lys-
dioder i följd och slocknar efter en kort stund. Batteri-
modulen är fullständigt uppladdad när de tre gröna
lysdioderna är permanent tända. Ungefär 5 minuter ef-
ter det batterimodulen är fullständigt uppladdad
slocknar de tre gröna lysdioderna.
Display för temperaturövervakning
Den röda lysdioden i displayen för temperaturöver-
vakning signalerar om batterimodulen eller trädgårds-
redskapets elektronik (vid monterad batterimodul) in-
te ligger inom optimalt temperaturområde. I detta fall
fungerar trädgårdsredskapet inte alls eller med ned-
satt effekt.
Batterimodulens temperaturövervakning
Den röda lysdioden blinkar när knappen eller ström-
ställaren Till/Från trycks (vid insatt batterimodul): Bat-
terimodulen ligger utanför temperaturområdet för
drift mellan – 10 °C och +60 °C.
Vid en temperatur över 70 °C kopplas batterimodulen
från tills den åter ligger inom optimalt temperaturom-
råde.
Temperaturövervakning av trädgårdsred-
skapets elektronik
Den röda lysdioden lyser vid tryckt strömställare
Till/Från permanent: Temperaturen i trädgårdsredska-
pets elektronik underskrider 5 °C eller överskrider
75 °C.
Vid en temperatur över 90 °C kopplar trädgårdsred-
skapets elektronik från tills elektroniken åter ligger in-
om tillåtet temperaturområde för drift.
Snittkapacitet (batteriets livslängd)
Snittkapaciteten (batteriets livslängd) är beroende av
gräsets egenskaper, täthet, fuktighet, längd och snitt-
höjd.
Ofta upprepat till- och frånslag av trädgårdsredskapet
under gräsklippning reducerar även snitteffekten (bat-
teriets brukstid).
För optimering av snittkapaciteten (batterimodulens
livslängd) rekommenderar vi att ofta klippa gräset, öka
snitthöjden och att gå fram med måttlig hastighet.
Nedan angivet exempel visar sammanhanget mellan
snitthöjd och snittkapacitet för en batteriladdning.
*när batteri med produktnummer 2 607 336 107 an-
vänds
För att öka brukstiden kan ett extra batteri eller ett
batteri med högre kapacitet (Ah) beställas hos en auk-
toriserad servicestation för Bosch trädgårdsredskap.
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
Lysdiodindikering Batterikapacitet
3 gröna lysdioder lyser konstant ≥ 2/3
2 gröna lysdioder lyser konstant ≥ 1/3
1 grön lysdiod lyser konstant ≤ 1/3
1 grön lysdiod blinkar Reserv
Snittvillkor
Mycket glest,
torrt gräs
Glest, torrt gräs Normalt, tätt
gräs
Snittkapacitet (Rotak 34 LI)*
upp till 300 m2
upp till 150 m2
upp till 100 m2
Snittkapacitet (Rotak 37 LI)*
upp till 300 m2
upp till 150 m2
upp till 100 m2
Snittkapacitet (Rotak 43 LI)*
upp till 300 m2
upp till 150 m2
upp till 100 m2
6cm
4cm
8cm
4cm
15cm
4cm
OBJ_DOKU-24050-002.fm Page 59 Wednesday, May 25, 2011 9:40 AM
Page: 59
F 016 L70 763 | (24.5.11) Bosch Power Tools
62 | Svenska
Kundservice och kundkonsulter
www.bosch-garden.com
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställ-
ningar produktnumret som består av 10 siffror och
som finns på trädgårdsredskapets typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Miljöskydd
Rotak 34/37 LI
Miljömärket ”Blå ängel”.
Står för miljövänliga trädgårdsredskap
med låg ljudnivå.
RAL-UZ 129
Transport
De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kra-
ven för farligt gods. Användaren kan utan ytterligare
förpliktelser transportera batterierna på allmän väg.
Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller
spedition) ska speciella villkor för förpackning och
märkning beaktas. I detta fall bör vid förberedelse av
transport en expert för farligt gods konsulteras.
Batterier får försändas endast om höljet är oskadat.
Tejpa öppna kontakter och förpacka batteriet så att
det inte kan röras i förpackningen.
Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.
Avfallshantering
Släng inte trädgårdsredskap, laddare och inte heller
batterier i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2002/96/EG
måste obrukbara elektriska och elektro-
niska apparater och enligt europeiska di-
rektivet 2006/66/EG felaktiga eller för-
brukade batterier separat omhändertas
och på miljövänligt sätt lämnas in för åter-
vinning.
Sekundär-/primärbatterier:
Li-jon:
Beakta anvisningarna i avsnittet
”Transport”.
Ändringar förbehålles.
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 62 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM
Svenska | 61
Bosch Power Tools F 016 L70 763 | (24.5.11)
Felsökning
Underhåll och service
Batterimodulens skötsel
f Obs! Före underhåll och rengöringsåtgärder
koppla från trädgårdsredskapet, ta loss ström-
kretsbrytaren och bort batteriet samt uppsam-
lingskorgen.
f Använd alltid trädgårdshandskar när åtgärder
krävs i närheten av skarpa knivar.
Beakta följande anvisningar och åtgärder för optimal
användning av batterimodulen:
– Skydda batterimodulen mot fukt och vatten.
– Batterimodulen får endast lagras inom ett tempe-
raturområde mellan 0 °C och 50 °C. Låt därför in-
te batterimodulen t. ex. på sommaren ligga kvar i
bilen.
– Låt inte batteriet sitta kvar i trädgårdsredskapet i
direkt solsken.
– Optimal temperatur för förvaring av batterimodu-
len är 5 °C.
– Rengör vid tillfälle batterimodulens ventilations-
öppningar med en mjuk, ren och torr pensel.
Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder
det på att batterierna är förbrukade och måste bytas
mot nya.
STOP
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
Trädgårdsredska-
pet fungerar inte
Eventuellt tilltäppt Kontrollera trädgårdsredskapets undre sida
och rensa vid behov (använd alltid trädgårds-
handskar)
Batterimodulen inte fulladdad Batteriets laddning
Batterimodulen inte (korrekt) insatt Insättning av batteri
Säkringen i strömkretsbrytaren är defekt/
bränd
Uppsök kundservicen
Gräset är för långt Ställ in större snitthöjd och tippa trädgårds-
redskapet för att i början reducera belast-
ningen
Motorskyddet har löst ut Låt motorn avkylas och ställ in större snitt-
höjd
Batterimodulen för kall/het Värm/kyl batterimodulen
Strömkretsbrytaren inte korrekt/ordentligt
insatt
Sätt korrekt in
Motorn startar med en kort fördröjning när
strömställaren manövreras
Starta motorn genom att hålla strömställa-
ren Till/Från nedtryckt för ca 1 –3 s
Motorn startar och
stannar igen
Batterimodulen inte fulladdad Batteriets laddning
Strömkretsbrytaren inte korrekt/ordentligt
insatt
Sätt korrekt in
Batterimodulen inte (korrekt) insatt Insättning av batteri
Batterimodulen för kall/het Värm/kyl batterimodulen
Ställ in större snitthöjd
Trädgårdsredska-
pet går med avbrott
Trädgårdsredskapets inre kablar defekta Uppsök kundservicen
Motorskyddet har löst ut Låt motorn avkylas och ställ in större snitt-
höjd
Trädgårdsredska-
pet klipper oregel-
bundet
och/eller
Motorn går tungt
Snitthöjden för liten Ställ in större snitthöjd
Kniven är trubbig Byte av knivar
Eventuellt tilltäppt Kontrollera trädgårdsredskapets undre sida
och rensa vid behov (använd alltid trädgårds-
handskar)
Kniven monterad i fel riktning Montera kniven i rätt riktning
Snittkapaciteten
(batteriets livs-
längd) räcker inte
till
Snitthöjden för liten Ställ in större snitthöjd och gå fram långsam-
mare
För högt gräs Ställ in större snitthöjd och gå fram långsam-
mare
Gräset är vått eller fuktigt Vänta tills gräset torkat och gå långsammare
Gräset är för tätt Ställ in större snitthöjd, gå fram långsamma-
re och klipp oftare
En extra batterimodul kan beställas hos en
auktoriserad servicestation för Bosch träd-
gårdsredskap
Uppsök kundservicen
Efter trädgårdsred-
skapets tillslag ro-
terar inte kniven
Kniven blockeras av gräs Slå från trädgårdsredskapet
Åtgärda tilltäppningen (använd alltid träd-
gårdshandskar)
Knivmuttern/-skruven lös Dra fast knivmuttern/-skruven (17 Nm)
Kraftigavibrationer/
buller
Knivmuttern/-skruven lös Dra fast knivmuttern/-skruven (17 Nm)
Kniven skadad Byte av knivar
Laddning inte möj-
lig
Batterikontakterna är förorenade Rengör kontakterna t.ex. genom att uppre-
pade gånger sätta in och ta ut batterimodu-
len, eller byt batterimodulen vid behov
Batterimodulen defekt, då ett avbrott i batte-
rierna uppstått (enskilda celler)
Ersätt batterimodulen
Lysdiodsindikato-
rerna tänds inte när
stickproppen an-
sluts till nätuttaget
Laddarens stickpropp är inte (korrekt) kopp-
lad
Anslut stickproppen korrekt i vägguttaget
Vägguttaget, nätsladden eller laddaren är de-
fekt
Kontrollera nätspänningen och låt vid behov
laddaren granskas av en auktoriserad servi-
ceverkstad för Bosch-elverktyg
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 61 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM
60
Page: 60
Svenska | 61
Bosch Power Tools F 016 L70 763 | (24.5.11)
Felsökning
Underhåll och service
Batterimodulens skötsel
f Obs! Före underhåll och rengöringsåtgärder
koppla från trädgårdsredskapet, ta loss ström-
kretsbrytaren och bort batteriet samt uppsam-
lingskorgen.
f Använd alltid trädgårdshandskar när åtgärder
krävs i närheten av skarpa knivar.
Beakta följande anvisningar och åtgärder för optimal
användning av batterimodulen:
– Skydda batterimodulen mot fukt och vatten.
– Batterimodulen får endast lagras inom ett tempe-
raturområde mellan 0 °C och 50 °C. Låt därför in-
te batterimodulen t. ex. på sommaren ligga kvar i
bilen.
– Låt inte batteriet sitta kvar i trädgårdsredskapet i
direkt solsken.
– Optimal temperatur för förvaring av batterimodu-
len är 5 °C.
– Rengör vid tillfälle batterimodulens ventilations-
öppningar med en mjuk, ren och torr pensel.
Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder
det på att batterierna är förbrukade och måste bytas
mot nya.
STOP
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
Trädgårdsredska-
pet fungerar inte
Eventuellt tilltäppt Kontrollera trädgårdsredskapets undre sida
och rensa vid behov (använd alltid trädgårds-
handskar)
Batterimodulen inte fulladdad Batteriets laddning
Batterimodulen inte (korrekt) insatt Insättning av batteri
Säkringen i strömkretsbrytaren är defekt/
bränd
Uppsök kundservicen
Gräset är för långt Ställ in större snitthöjd och tippa trädgårds-
redskapet för att i början reducera belast-
ningen
Motorskyddet har löst ut Låt motorn avkylas och ställ in större snitt-
höjd
Batterimodulen för kall/het Värm/kyl batterimodulen
Strömkretsbrytaren inte korrekt/ordentligt
insatt
Sätt korrekt in
Motorn startar med en kort fördröjning när
strömställaren manövreras
Starta motorn genom att hålla strömställa-
ren Till/Från nedtryckt för ca 1 –3 s
Motorn startar och
stannar igen
Batterimodulen inte fulladdad Batteriets laddning
Strömkretsbrytaren inte korrekt/ordentligt
insatt
Sätt korrekt in
Batterimodulen inte (korrekt) insatt Insättning av batteri
Batterimodulen för kall/het Värm/kyl batterimodulen
Ställ in större snitthöjd
Trädgårdsredska-
pet går med avbrott
Trädgårdsredskapets inre kablar defekta Uppsök kundservicen
Motorskyddet har löst ut Låt motorn avkylas och ställ in större snitt-
höjd
Trädgårdsredska-
pet klipper oregel-
bundet
och/eller
Motorn går tungt
Snitthöjden för liten Ställ in större snitthöjd
Kniven är trubbig Byte av knivar
Eventuellt tilltäppt Kontrollera trädgårdsredskapets undre sida
och rensa vid behov (använd alltid trädgårds-
handskar)
Kniven monterad i fel riktning Montera kniven i rätt riktning
Snittkapaciteten
(batteriets livs-
längd) räcker inte
till
Snitthöjden för liten Ställ in större snitthöjd och gå fram långsam-
mare
För högt gräs Ställ in större snitthöjd och gå fram långsam-
mare
Gräset är vått eller fuktigt Vänta tills gräset torkat och gå långsammare
Gräset är för tätt Ställ in större snitthöjd, gå fram långsamma-
re och klipp oftare
En extra batterimodul kan beställas hos en
auktoriserad servicestation för Bosch träd-
gårdsredskap
Uppsök kundservicen
Efter trädgårdsred-
skapets tillslag ro-
terar inte kniven
Kniven blockeras av gräs Slå från trädgårdsredskapet
Åtgärda tilltäppningen (använd alltid träd-
gårdshandskar)
Knivmuttern/-skruven lös Dra fast knivmuttern/-skruven (17 Nm)
Kraftigavibrationer/
buller
Knivmuttern/-skruven lös Dra fast knivmuttern/-skruven (17 Nm)
Kniven skadad Byte av knivar
Laddning inte möj-
lig
Batterikontakterna är förorenade Rengör kontakterna t.ex. genom att uppre-
pade gånger sätta in och ta ut batterimodu-
len, eller byt batterimodulen vid behov
Batterimodulen defekt, då ett avbrott i batte-
rierna uppstått (enskilda celler)
Ersätt batterimodulen
Lysdiodsindikato-
rerna tänds inte när
stickproppen an-
sluts till nätuttaget
Laddarens stickpropp är inte (korrekt) kopp-
lad
Anslut stickproppen korrekt i vägguttaget
Vägguttaget, nätsladden eller laddaren är de-
fekt
Kontrollera nätspänningen och låt vid behov
laddaren granskas av en auktoriserad servi-
ceverkstad för Bosch-elverktyg
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 61 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM
F 016 L70 763 | (24.5.11) Bosch Power Tools
62 | Svenska
Kundservice och kundkonsulter
www.bosch-garden.com
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställ-
ningar produktnumret som består av 10 siffror och
som finns på trädgårdsredskapets typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Miljöskydd
Rotak 34/37 LI
Miljömärket ”Blå ängel”.
Står för miljövänliga trädgårdsredskap
med låg ljudnivå.
RAL-UZ 129
Transport
De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kra-
ven för farligt gods. Användaren kan utan ytterligare
förpliktelser transportera batterierna på allmän väg.
Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller
spedition) ska speciella villkor för förpackning och
märkning beaktas. I detta fall bör vid förberedelse av
transport en expert för farligt gods konsulteras.
Batterier får försändas endast om höljet är oskadat.
Tejpa öppna kontakter och förpacka batteriet så att
det inte kan röras i förpackningen.
Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.
Avfallshantering
Släng inte trädgårdsredskap, laddare och inte heller
batterier i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2002/96/EG
måste obrukbara elektriska och elektro-
niska apparater och enligt europeiska di-
rektivet 2006/66/EG felaktiga eller för-
brukade batterier separat omhändertas
och på miljövänligt sätt lämnas in för åter-
vinning.
Sekundär-/primärbatterier:
Li-jon:
Beakta anvisningarna i avsnittet
”Transport”.
Ändringar förbehålles.
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 62 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM

Question & answers

There are no questions about the Bosch Rotak 43 Li yet.

Ask a question about the Bosch Rotak 43 Li

Have a question about the Bosch Rotak 43 Li but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch Rotak 43 Li. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch Rotak 43 Li as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.