Bosch Rotak 40 manual

View a manual of the Bosch Rotak 40 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Gräsklippare
  • Model/name: Rotak 40
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Czech, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 34
Svenska | 35
Bosch Power Tools F 016 L70 761 | (25.5.11)
sv
Säkerhetsanvisningar
Obs! Läs noggrant igenom anvisningarna. Gör dig för-
trogen med trädgårdsredskapets manöverorgan och
dess korrekta användning. Förvara bruksanvisningen
för senare behov.
Förklaring till bildsymbolerna
Allmän varning för riskmoment.
Läs noga igenom bruksanvisningen.
Se till att personer som står i närheten inte
skadas av föremål som eventuellt slungas
ut.
Håll personer på betryggande avstånd från
trädgårdsredskapet.
Skarpa knivar. Se till att tår eller fingrar inte
skadas.
Gäller inte.
Före inställningar eller rengöring av träd-
gårdsredskapet, om kabeln blivit hängande
eller när trädgårdsredskapet även under en
kort tid lämnas utan uppsikt ska det slås
från och stickproppen dras ur nätuttaget.
Håll nätsladden på betryggande avstånd
från skärknivarna.
Vänta tills trädgårdsredskapets alla delar
stannat fullständigt innan du berör dem.
Knivarna roterar en stund efter det träd-
gårdsredskapet stängts av och detta kan le-
da till kroppsskada.
Använd inte trädgårdsredskapet i regn och
utsätt det inte heller för regn.
Skydda dig mot elstöt.
Håll anslutningskabeln på betryggande av-
stånd från skärknivarna.
Användning
f Låt aldrig barn eller personer som inte är förtrogna
med bruksanvisningen använda trädgårdsredskapet.
Nationella föreskrifter begränsar eventuellt tillåten
ålder för användning. När trädgårdsredskapet inte
används ska det förvaras oåtkomligt för barn.
f Trädgårdsredskapet får inte användas av person
(inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk
eller psykisk förmåga och/eller som saknar den er-
farenhet och kunskap som krävs för hantering. Un-
dantag görs om personen övervakas av en ansvarig
person som kan undervisa i trädgårdsredskapets
användning.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte le-
ker med trädgårdsredskapet.
f Klipp aldrig gräset när personer, speciellt då barn
eller husdjur, uppehåller sig i närheten.
f Användaren eller ägaren ansvarar för olyckor och
skador som drabbar andra människor eller deras
egendom.
f Du får inte använda trädgårdsredskapet barfota el-
ler med öppna sandaler. Använd alltid kraftiga skor
och långa byxor.
f Granska noga gräsmattan innan du startar och
plocka bort stenar, kvistar, ståltrådar, ben och an-
dra främmande föremål.
f Kontrollera innan arbetet påbörjas att knivarna,
knivskruvarna och skärgruppen inte är slitna eller
skadade. Byt alltid samtidigt ut slitna eller skadade
knivar och knivskruvar för att undvika obalans.
f Arbeta endast i dagsljus eller vid god belysning.
f Använd trädgårdsredskapet helst inte i vått gräs.
f Gå lugnt, gå aldrig snabbt.
f Använd aldrig trädgårdsredskapet med defekta
skyddsanordningar, kåpor eller säkerhetsutrust-
ning som t. ex. avledningsskydd och/eller uppsam-
lingskorg.
f Arbete på sluttning kan innebära fara.
– Klipp inte gräset på mycket brant sluttning.
– Se till att du har bra fotfäste på lutande mark
och vått gräs.
– Klipp gräset på lutande mark alltid tvärs över
och aldrig upp- och nedför.
– Var ytterst försiktig när riktningen växlas.
– Var ytterst försiktig när du går bakåt eller drar
trädgårdsredskapet.
– Skjut trädgårdsredskapet vid gräsklippning all-
tid framåt och dra det inte mot kroppen.
f Knivarna måste stå stilla när trädgårdsredskapet
tippas för transport, när det körs över ytor utan
gräs och när trädgårdsredskapet transporteras till
eller från området som ska klippas.
f Tippa inte trädgårdsredskapet när motorn startas
om inte högt gräs kräver tippning. I detta fall tryck
inte ned handtaget på motsatt sida mer än vad som
är nödvändigt för lyftning. Se till att du håller hän-
derna på handtaget när du åter lägger ned träd-
gårdsredskapet.
f Koppla på trädgårdsredskapet enligt beskrivning i
bruksanvisningen och se till att du håller fötterna
på betryggande avstånd från roterande delar.
f Håll händerna och fötterna på betryggande av-
stånd från roterande delar.
f Håll dig på avstånd till utkastningszonen när du an-
vänder trädgårdsredskapet.
f Trädgårdsredskapet får aldrig lyftas upp eller bä-
ras med motorn igång.
f Håll nät- och skarvsladdarna på betryggande av-
stånd från knivarna. Knivarna kan skada sladdarna
och leda till att spänningsförande delar berörs. Se
upp, risk finns för elstöt.
Dra stickproppen ur stickuttaget:
– alltid när trädgårdsredskapet lämnas utan upp-
sikt,
– innan blockeringar åtgärdas,
– när kontroll, rengöring eller arbeten utförs på
trädgårdsredskapet,
– efter kontakt med främmande föremål. Kontrol-
lera genast trädgårdsredskapet avseende ska-
da och låt det vid behov repareras,
– när trädgårdsredskapet börjar vibrerar på
ovanligt sätt (kontrollera genast).
Strömanslutning
f Använd alltid trädgårdshandskar när åtgärder
krävs i närheten av skarpa knivar.
f Kontrollera att strömkällans spänning överens-
stämmer med uppgifterna på redskapets data-
skylt.
f Vi rekommenderar att ansluta redskapet endast till
ett stickuttag som har säkrats med en jordfelsbry-
tare på 30 mA.
f Vid byte av redskapets nätsladd får endast en av
tillverkaren godkänd nätsladd användas, för arti-
kel-nr och -typ se bruksanvisningen.
f Grip aldrig tag i stickproppen med våta händer.
f Nätsladden eller skarvsladden får inte överköras,
komma i kläm eller rivas i, då risk finns för att den
skadas. Skydda sladden mot hetta, olja och vassa
kanter.
f Skarvsladden måste ha det tvärsnitt som anges i
bruksanvisningen och dessutom vara spolsäker.
Stickanslutningen får inte ligga i vatten.
Service
f Använd alltid trädgårdshandskar när åtgärder
krävs i närheten av skarpa knivar.
f Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter
stadigt fast; detta garanterar att trädgårdsredska-
pets tillförlitlighet upprätthålls.
f Kontrollera regelbundet uppsamlingskorgens till-
stånd och förslitning.
f Kontrollera trädgårdsredskapet och byt av säker-
hetsskäl ut förslitna och skadade delar.
f Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fabrikat.
Elektrisk säkerhet
f Obs! Före underhålls- och rengöringsarbeten
skall redskapet kopplas ifrån. Detta gäller även
om nätsladden skadats eller är tilltrasslad.
f Efter frånkoppling av trädgårdsredskapet rör sig
knivarna ännu några sekunder.
f Varning – berör inte den roterande kniven.
STOP
OBJ_BUCH-1328-002.book Page 35 Wednesday, May 25, 2011 10:07 AM
Page: 35
F 016 L70 761 | (25.5.11) Bosch Power Tools
36 | Svenska
Trädgårdsredskapet är skyddsisolerat och kräver där-
för ingen jordning. Driftspänningen är 230 V AC, 50 Hz
(för icke EU-länder 220 V, 240 V alltefter utförande).
Använd endast godkända skarvsladdar. För informa-
tion kontakta auktoriserad kundservice.
Använd endast förlängningssladdar med beteckningen
H05VV-F, H05RN-F eller IEC (60227 IEC 53, 60245
IEC 57).
För redskapet får endast en förlängningssladd med föl-
jande ledararea användas:
– 1,0 mm2
: maximal längd 40 m
– 1,5 mm2
: maximal längd 60 m
– 2,5 mm2
: maximal längd 100 m
Anvisning: Om en skarvsladd används måste den – en-
ligt beskrivning i säkerhetsföreskrifterna – ha en
skyddsledare som via stickproppen anslutits till
skyddsledaren i elsystemet.
I tveksamma fall hör med en utbildad elektriker eller
närmaste Bosch servicestation.
f SE UPP: Skarvsladdar av annat slag kan innebära
fara. Skarvsladden, stickproppen och kontaktdo-
nen måste vara vattentäta och godkända för an-
vändning utomhus.
För ökat skydd rekommenderar vi att använda en FI-
jordfelsbrytare (RCD) med en utlösningsström på
högst 30 mA. Denna FI-jordfelsbrytare ska kontrolleras
före varje användning.
Om anslutningssladden skadats får den repareras en-
dast i en auktoriserad Bosch-verkstad.
Anvisningar för produkter som inte säljs i GB:
OBSERVERA: För din säkerhet krävs att trädgårdsred-
skapets stickpropp ansluts till skarvsladden. Skarv-
sladdens koppling måste skyddas mot stänkvatten, be-
stå av gummi eller ha gummimantel. Skarvsladden ska
vara försedd med dragavlastning.
Anslutningssladden måste regelbundet kontrolleras av-
seende skador och får endast användas i felfritt tillstånd.
Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och för-
stå bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras be-
tydelse på minnet. Korrekt tolkning av symbolerna bi-
drar till bättre och säkrare användning av
trädgårdsredskapet.
Ändamålsenlig användning
Trädgårdsredskapet är avsett för gräsklippning i en
hemträdgård.
Tekniska data
Buller-/vibrationsdata
Symbol Betydelse
Rörelseriktning
Bär skyddshandskar
Vikt
Inkoppling
Urkoppling
Tillåten hantering
Förbjuden handling
Tillbehör/reservdelar
Gräsklippare Rotak 40 Rotak 43
Produktnummer 3 600 H81 C.. 3 600 H81 D..
Upptagen märkeffekt W 1700 1800
Knivbredd cm 40 43
Snitthöjd mm 20 – 70 20 –70
Volym, uppsamlingskorg l 50 50
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 13,4 13,5
Skyddsklass /II /II
Serienummer se dataskylten på trädgårdsredskapet
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder
kan uppgifterna variera.
Beakta produktnumret på trädgårdsredskapets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda trädgårdsredskap
kan variera.
Vid inkoppling uppstår kortvariga spänningsfall. Vid ogynnsamma nätförhållanden kan annan utrustning påver-
kas. Vid nätimpedanser mindre än 0,36 ohm behöver man inte räkna med störning.
Mätvärdena för buller har tagits fram baserande på 2000/14/EG (1,60 m höjd, 1 m
avstånd).
3 600 ... H81 C.. H81 D..
Verktygets A-vägda ljudnivå är i typiska fall:
ljudtrycksnivå
ljudeffektnivå
onoggrannhet K
Använd hörselskydd!
dB(A)
dB(A)
dB
85
94
=2
85
94
=2
Totala vibrationsemissionsvärden (vektorsumma i tre riktningar) framtaget enligt
EN 60335:
vibrationsemissionsvärde ah
onoggrannhet K
m/s2
m/s2
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
OBJ_BUCH-1328-002.book Page 36 Wednesday, May 25, 2011 10:07 AM
Page: 36
Svenska | 37
Bosch Power Tools F 016 L70 761 | (25.5.11)
Försäkran om överensstämmelse
Produktkategori: 32
Nämnd provningsanstalt:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
23.08.2010
Montering och drift
Felsökning
Kundservice och kundkonsulter
www.bosch-garden.com
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställ-
ningar produktnumret som består av 10 siffror och
som finns på trädgårdsredskapets typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Avfallshantering
Släng inte trädgårdsredskap i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt det europeiska direktivet
2002/96/EG för elektriska och elektronis-
ka apparater och dess modifiering till na-
tionell lag måste obrukbara elektriska och
elektroniska apparater omhändertas se-
parat och lämnas in för återvinning på mil-
jövänligt sätt.
Ändringar förbehålles.
3 600 ... H81 C.. H81 D..
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt som beskrivs i ”Tek-
niska data” överensstämmer med följande normer och normativa dokument:
EN 60335 uppfyller bestämmelserna i direktiven 2004/108/EG, 2006/42/EG,
2000/14/EG.
2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå
Bedömningsmetod för överensstämmelse enligt bilaga VI.
dB(A) 96 96
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Handlingsmål Figur
Leveransen omfattar 1
Montering av bygelhandtag 2
Hopsättning av uppsamlingskorgen 3
Insättning/borttagning av uppsamlingskorgen 3
Inställning av snitthöjd 4
Anslut skarvsladden 5
Inkoppling 5
Urkoppling 5
Arbetsanvisningar 5 – 6
Underhåll av kniv 7
Välj tillbehör 8
STOP
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
Motorn startar inte Nätspänning saknas Kontrollera och slå på
Nätuttaget defekt Använd ett annat nätuttag
Skarvsladden har skadats Kontrollera kabeln och byt ut om den ska-
dats
Säkringen har löst ut Byt ut säkringen
Gräset är för långt Ställ in större snitthöjd och tippa trädgårds-
redskapet för att i början reducera belast-
ningen
Motorskyddet har löst ut Låt motorn avkylas och ställ in större snitt-
höjd
Trädgårdsredskapet
går med avbrott
Skarvsladden har skadats Kontrollera kabeln och byt ut om den ska-
dats
Trädgårdsredskapets inre kablar defekta Uppsök kundservicen
Motorskyddet har löst ut Låt motorn avkylas och ställ in större snitt-
höjd
Trädgårdsredskapet
klipper oregelbundet
och/eller
Motorn går tungt
Snitthöjden för liten Ställ in större snitthöjd
Kniven är trubbig Byte av knivar
Eventuellt tilltäppt Kontrollera trädgårdsredskapets undre sida
och rensa vid behov (använd alltid trädgårds-
handskar)
Kniven monterad i fel riktning Montera kniven i rätt riktning
Efter trädgårdsred-
skapets tillslag rote-
rar inte kniven
Kniven blockeras av gräs Slå från trädgårdsredskapet
Åtgärda tilltäppningen (använd alltid träd-
gårdshandskar)
Knivmuttern/-skruven lös Dra fast knivmuttern/-skruven (17 Nm)
Kraftiga vibrationer/
buller
Knivmuttern/-skruven lös Dra fast knivmuttern/-skruven (17 Nm)
Kniven skadad Byte av knivar
OBJ_BUCH-1328-002.book Page 37 Wednesday, May 25, 2011 10:07 AM

Question & answers

There are no questions about the Bosch Rotak 40 yet.

Ask a question about the Bosch Rotak 40

Have a question about the Bosch Rotak 40 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch Rotak 40. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch Rotak 40 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.