Bosch Rotak 39 manual

View a manual of the Bosch Rotak 39 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Gräsklippare
  • Model/name: Rotak 39
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Czech, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 62
Svenska | 63
Bosch Power Tools F 016 L81 153 | (1.7.14)
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Obs! Läs noggrant igenom anvisning-
arna. Gör dig förtrogen med träd-
gårdsredskapets manöverorgan och
dess korrekta användning. Förvara
bruksanvisningen för senare behov.
Beskrivning av symbolerna på träd-
gårdsredskapet
Allmän varning för riskmoment.
Läs noga igenom bruksanvis-
ningen.
Se till att personer som står i
närheteninteskadasavföremål
som eventuellt slungas ut.
Varning: Håll ett betryggande
avstånd från trädgårdsredska-
pet när det är igång.
Se upp: Berör inte roterande
knivar.Knivarnaärvassa.Setill
att tår eller fingrar inte skadas.
Gäller inte.
Före inställningar eller rengö-
ringavträdgårdsredskapet,om
kabeln blivit hängande eller när
trädgårdsredskapetävenunderenkort
tidlämnasutanuppsiktskadetslåsfrån
och stickproppen dras ur nätuttaget.
Håll nätsladden på betryggande
avstånd från skärknivarna.
Väntatillsträdgårdsredskapets
alla delar stannat fullständigt
innan du berör dem. Knivarna
roterar en stund efter det trädgårds-
redskapetstängtsavochdettakanleda
till kroppsskada.
Använd inte trädgårdsredska-
petiregnochutsättdetintehel-
ler för regn.
Skydda dig mot elstöt.
Håll anslutningskabeln på
betryggande avstånd från skär-
knivarna.
Användning
 Låt aldrig barn eller personer som
inte är förtrogna med bruksanvis-
ningen använda trädgårdsredska-
pet. Nationella föreskrifter begrän-
sar eventuellt tillåten ålder för
användning. När trädgårdsredska-
pet inte används ska det förvaras
oåtkomligt för barn.
 Trädgårdsredskapet får inte använ-
das av person (inklusive barn) med
begränsad fysisk, sensorisk eller
psykisk förmåga och/eller som sak-
nar den erfarenhet och kunskap
som krävs för hantering. Undantag
görs om personen övervakas av en
ansvarigpersonsomkanundervisai
trädgårdsredskapets användning.
Barn bör övervakas för att säker-
ställa att de inte leker med träd-
gårdsredskapet.
 Klipp aldrig gräset när personer,
speciellt då barn eller husdjur,
uppehåller sig i närheten.
 Användarenellerägarenansvararför
olyckorochskadorsomdrabbarandra
människorellerderasegendom.
 Du får inte använda trädgårdsred-
skapet barfota eller med öppna san-
daler. Använd alltid kraftiga skor
och långa byxor.
OBJ_BUCH-1919-004.book Page 63 Tuesday, July 1, 2014 9:57 AM
Page: 63
64 | Svenska
F 016 L81 153 | (1.7.14) Bosch Power Tools
 Granska noga gräsmattan innan du
startar och plocka bort stenar, kvis-
tar, ståltrådar, ben och andra främ-
mande föremål.
 Kontrollera innan arbetet påbörjas
att knivarna, knivskruvarna och
skärgruppen inte är slitna eller ska-
dade. Byt alltid samtidigt ut slitna
ellerskadadeknivarochknivskruvar
för att undvika obalans.
 Arbetaendastidagsljusellervidgod
belysning.
 Vid dåligt väder, speciellt om åskvä-
der väntas, får gräsklipparen inte
användas.
 Använd trädgårdsredskapet helst
inte i vått gräs.
 Gå lugnt, gå aldrig snabbt.
 Använd aldrig trädgårdsredskapet
med defekta skyddsanordningar,
kåporellersäkerhetsutrustningsom
t. ex. avledningsskydd och/eller
uppsamlingskorg.
 Bär hörselskydd.
? Arbete på sluttning kan innebära
fara.
– Klipp inte gräset på mycket brant
sluttning.
– Se till att du har bra fotfäste på
lutande mark och vått gräs.
– Klipp gräset på lutande mark alltid
tvärs över och aldrigupp- och nedför.
– Var ytterst försiktig när riktningen
växlas.
 Var ytterst försiktig när du går bakåt
eller drar trädgårdsredskapet.
 Skjut trädgårdsredskapet vid gräs-
klippning alltid framåt och dra det
inte mot kroppen.
 Knivarna måste stå stilla när träd-
gårdsredskapet tippas för trans-
port,närdetkörsöverytorutangräs
och när trädgårdsredskapet trans-
porteras till eller från området som
ska klippas.
 Tippa inte trädgårdsredskapet när
motorn startas om inte högt gräs
krävertippning.Idettafalltryckinte
ned handtaget på motsatt sida mer
än vad som är nödvändigt för lyft-
ning.Setillattduhållerhändernapå
handtaget när du åter lägger ned
trädgårdsredskapet.
 Koppla på trädgårdsredskapet
enligt beskrivning i bruksanvis-
ningen och se till att du håller föt-
terna på betryggande avstånd från
roterande delar.
 Håll händerna och fötterna på
betryggandeavståndfrånroterande
delar.
 Håll dig på avstånd till utkastnings-
zonen när du använder trädgårds-
redskapet.
 Trädgårdsredskapetfåraldriglyftas
upp eller bäras med motorn igång.
 Gör inga förändringar på träd-
gårdsredskapet. Otillåtna föränd-
ringar kan menligt påverka träd-
gårdsredskapets säkerhet och leda
till kraftigare buller och vibrationer.
 Kontrollera regelbundet anslut-
ningskabeln och den använda skarv-
sladden.Anslutinteenskadadkabel
till elnätet och berör inte kabeln
innan den frånkopplatsfrån elnätet.
Risk finns att en skadad kabel berör
spänningsförandedelar.Skyddadig
mot elstöt.
OBJ_BUCH-1919-004.book Page 64 Tuesday, July 1, 2014 9:57 AM
Page: 64
Svenska | 65
Bosch Power Tools F 016 L81 153 | (1.7.14)
Lövuppsamlare
Lövsamlarknivensformkantaupphöstlö-
vetfrångräset.Förattdennafunktionska
fungeraperfektbörbeaktas:
– samla upp lövet med en snitthöjdsin-
ställning på 70 mm
– samla upp lövet på gräsmattan
– före uppsamling av löv kontrollera
arbetsytan och håll personer, hjus-
djur, föremål av glas och bilar på
betryggande avstånd
Dra stickproppen ur stickuttaget:
– alltid när trädgårdsredskapet lämnas
utan uppsikt.
– innan blockeringar åtgärdas,
– när kontroll, rengöring eller arbeten
utförs på trädgårdsredskapet,
– efter kontakt med främmande före-
mål. Kontrollera genast trädgårds-
redskapetavseendeskadaochlåtdet
vid behov repareras,
– när trädgårdsredskapet börjar vibre-
rar på ovanligt sätt (kontrollera
genast).
Strömanslutning
 Kontrollera att strömkällans spän-
ning överensstämmer med uppgif-
terna på redskapets dataskylt.
 Vi rekommenderar att ansluta red-
skapet endast till ett stickuttag som
har säkrats med en jordfelsbrytare
på 30 mA.
 Vid byte av redskapets nätsladd får
endast en av tillverkaren godkänd
nätsladd användas, för artikel-nr
och -typ se bruksanvisningen.
 Grip aldrig tag i stickproppen med
våta händer.
 Nätsladden eller skarvsladden får
inte överköras, komma i kläm eller
rivas i, då risk finns för att den ska-
das. Skydda sladden mot hetta, olja
och vassa kanter.
 Skarvsladdenmåstehadettvärsnitt
som anges i bruksanvisningen och
dessutom vara spolsäker. Stickan-
slutningen får inte ligga i vatten.
Användalltidträdgårdshandskarnär
åtgärderkrävsinärhetenavskarpaknivar.
Elektrisk säkerhet
 Obs! Före serviceåtgärder eller
rengöring stäng av trädgårdsred-
skapet och dra ur stickproppen.
Detta gäller även om nätsladden
skadats eller är tilltrasslad.
 Efter frånkoppling av trädgårds-
redskapet rör sig knivarna ännu
några sekunder.
 Varning – berör inte den rote-
rande kniven.
Trädgårdsredskapet är skyddsisolerat
och kräver därför ingen jordning. Drift-
spänningen är 230 V AC, 50 Hz (för
icke EU-länder 220 V, 240 V alltefter
utförande). Använd endast godkända
skarvsladdar.Förinformationkontakta
auktoriserad kundservice.
Använd endast förlängningssladdar
med beteckningen H05VV-F, H05RN-F
eller IEC (60227 IEC 53, 60245
IEC 57).
För redskapet får endast en förläng-
ningssladd med följande ledararea
användas:
– 1,0 mm2
: maximal längd 40 m
– 1,5 mm2
: maximal längd 60 m
– 2,5 mm2
: maximal längd 100 m
OBJ_BUCH-1919-004.book Page 65 Tuesday, July 1, 2014 9:57 AM
Page: 65
66 | Svenska
F 016 L81 153 | (1.7.14) Bosch Power Tools
Anvisning: Om en skarvsladd används
måste den – enligt beskrivning i säker-
hetsföreskrifterna – ha en skyddsle-
dare som via stickproppen anslutits till
skyddsledaren i elsystemet.
I tveksamma fall hör med en utbildad
elektriker eller närmaste Bosch servi-
cestation.
 SE UPP: Skarvsladdar av annat
slag kan innebära fara. Skarvslad-
den, stickproppen och kontaktdo-
nen måste vara vattentäta och
godkända för användning utom-
hus.
Sladdkontaktdon ska vara torra och får
inte ligga på marken.
För ökat skydd rekommenderar vi att
använda en FI-jordfelsbrytare (RCD)
med en utlösningsström på högst
30 mA. Denna FI-jordfelsbrytare ska
kontrolleras före varje användning.
Anvisningar för produkter som inte
säljs i GB:
OBSERVERA: För din säkerhet krävs
att trädgårdsredskapets stickpropp
ansluts till skarvsladden. Skarvslad-
dens koppling måste skyddas mot
stänkvatten, bestå av gummi eller ha
gummimantel. Skarvsladden ska vara
försedd med dragavlastning.
Anslutningssladdenmåsteregelbundet
kontrolleras avseende skador och får
endast användas i felfritt tillstånd.
Omanslutningssladdenskadatsfården
repareras endast i en auktoriserad
Bosch-verkstad.
Service
 Använd alltid trädgårdshandskar
när åtgärder krävs i närheten av
skarpa knivar.
 Granska att alla muttrar, bultar och
skruvar sitter stadigt fast; detta
garanterar att trädgårdsredskapets
tillförlitlighet upprätthålls.
 Kontrollera regelbundet uppsam-
lingskorgens tillstånd och förslit-
ning.
 Kontrolleraträdgårdsredskapetoch
byt av säkerhetsskäl ut förslitna och
skadade delar.
 Använd endast knivar som är
avsedda för detta trädgårdsred-
skap.
 Kontrollera att reservdelarna är av
Bosch-fabrikat.
 Före lagring kontrollera att träd-
gårdsredskapet är rent och utan
återstoder. Vid behov rengör med
en mjuk, torr borste.
Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå
bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras betydelse på
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna bidrar till bättre och
säkrare användning av trädgårdsredskapet.
Symbol Betydelse
Rörelseriktning
Reaktionsriktning
Bär skyddshandskar
Vikt
Inkoppling
Urkoppling
Tillåten hantering
Förbjuden handling
Tillbehör/reservdelar
OBJ_BUCH-1919-004.book Page 66 Tuesday, July 1, 2014 9:57 AM
Page: 66
Svenska | 67
Bosch Power Tools F 016 L81 153 | (1.7.14)
Ändamålsenlig användning
Trädgårdsredskapet är avsett för gräsklippning i en hemträd-
gård.
Tekniska data
Buller-/vibrationsdata
Gräsklippare Rotak 33/Rotak 34
Rotak 34 M/Rotak 1300-34 R
Rotak 36/Rotak 37
Rotak 37 M/Rotak 1400-37 R
Produktnummer 3 600 HA4 0.. 3 600 HA4 1..
Upptagen märkeffekt W 1300 1400
Knivbredd cm 34 37
Snitthöjd mm 20 – 70 20 – 70
Volym, uppsamlingskorg l 40 40
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 11,6 11,7
Skyddsklass /II /II
Serienummer se dataskylten på trädgårdsredskapet
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Beakta produktnumret på trädgårdsredskapets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda trädgårdsredskap kan variera.
Gräsklippare Rotak 39/Rotak 40
Rotak 40 M/Rotak 1700-40 R
Rotak 42/Rotak 43
Rotak 43 M/Rotak 1800-43 R
Produktnummer 3 600 HA4 2.. 3 600 HA4 3..
Upptagen märkeffekt W 1700 1800
Knivbredd cm 40 43
Snitthöjd mm 20 – 70 20 – 70
Volym, uppsamlingskorg l 50 50
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 13,1 13,2
Skyddsklass /II /II
Serienummer se dataskylten på trädgårdsredskapet
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Beakta produktnumret på trädgårdsredskapets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda trädgårdsredskap kan variera.
Bullernivåvärde förmedlas enligt EN 60335-2-77. 3 600 ... HA4 0.. HA4 1.. HA4 2.. HA4 3..
Verktygets A-vägda ljudnivå är i typiska fall:
ljudtrycksnivå
ljudeffektnivå
onoggrannhet K
Använd hörselskydd!
dB(A)
dB(A)
dB
79
93
=1,0
80
94
=1,0
80
93
=1,2
80
94
=1,4
Totala vibrationsemissionsvärden (vektorsumma i tre riktningar) fram-
taget enligt EN 60335:
vibrationsemissionsvärde ah
onoggrannhet K
m/s2
m/s2
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
OBJ_BUCH-1919-004.book Page 67 Tuesday, July 1, 2014 9:57 AM
Page: 67
68 | Svenska
F 016 L81 153 | (1.7.14) Bosch Power Tools
Försäkran om överensstämmelse
Produktkategori: 32
Nämnd provningsanstalt:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG,
2000/14/EG) fås från:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
17.06.2014
Montering och drift
Felsökning
3 600 ... HA4 0.. HA4 1.. HA4 2.. HA4 3..
Vi intygar under ensamt ansvar att den produkt som beskrivs under
”Tekniska data” uppfyller alla gällande bestämmelser i direktiven
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG, 2000/14/EG inklusive
ändringar och stämmer överens med följande standarder:
EN 60335-1, EN 60335-2-77.
2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå:
Bedömningsmetod för överensståmmelse enligt bilaga VI.
dB(A) 93 94 94 95
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Handlingsmål Figur
Leveransen omfattar 1
Montering av bygelhandtag 2
Hopsättning av uppsamlingskorgen 3
Insättning/borttagning av uppsamlingskorgen 3
Inställning av snitthöjd 4
Anslut skarvsladden 5
Inkoppling 5
Arbetsanvisningar 5
Urkoppling 5
Arbetsanvisningar 6
Underhåll av kniv 7
Välj tillbehör 8
STOP
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
Motorn startar inte Nätspänning saknas Kontrollera och slå på
Nätuttaget defekt Använd ett annat nätuttag
Skarvsladden har skadats Kontrollera kabeln och byt ut om den skadats
Säkringen har löst ut Byt ut säkringen
Gräset är för långt Ställin större snitthöjd och tippaträdgårdsredska-
pet för att i början reducera belastningen
Motorskyddet har löst ut Låt motorn avkylas och ställ in större snitthöjd
Trädgårdsredskapet
går med avbrott
Skarvsladden har skadats Kontrollera kabeln och byt ut om den skadats
Trädgårdsredskapets inre kablar defekta Uppsök kundservicen
Motorskyddet har löst ut Låt motorn avkylas och ställ in större snitthöjd
Trädgårdsredskapet
klipper oregelbundet
och/eller
Motorn går tungt
Snitthöjden för liten Ställ in större snitthöjd
Kniven är trubbig Byte av knivar
Eventuellt tilltäppt Kontrollera trädgårdsredskapets undre sida och
rensavidbehov(användalltidträdgårdshandskar)
Kniven monterad i fel riktning Montera kniven i rätt riktning
OBJ_BUCH-1919-004.book Page 68 Tuesday, July 1, 2014 9:57 AM
Page: 68
Norsk | 69
Bosch Power Tools F 016 L81 153 | (1.7.14)
Kundtjänst och användarrådgivning
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och
underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskissar och
informationer om reservdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-garden.com
Boschkundkonsultgruppenhjälpergärnanärdetgällerfrågor
beträffandeköp,användningochinställningavprodukteroch
tillbehör.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar
produktnumret som består av 10 siffror och som finns på
trädgårdsredskapets typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Avfallshantering
Släng inte trädgårdsredskap i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU
för elektriska och elektroniska apparater och
dess modifiering till nationell lag måste obruk-
bara elektriska och elektroniska apparater
omhändertas separat och lämnas in för återvin-
ning på miljövänligt sätt.
Ändringar förbehålles.
Norsk
Sikkerhetsinformasjon
OBS! Les nøye gjennom nedenståen-
de instrukser. Gjør deg kjent med be-
tjeningselementene og den korrekte
bruken av hageredskapet. Ta godt
vare på driftsinstruksen til senere
bruk.
Forklaring avsymbolenepåhagered-
skapet
Generell fareinformasjon.
Les gjennom denne driftsin-
struksen.
Pass på at personer som står i
nærheten ikke skades av frem-
medlegemer som slynges bort.
Advarsel:Passpååholdesikker
avstandtilhageredskapetmens
du arbeider.
Forsiktig:Ikkeberørderoteren-
de knivene. Knivene er skarpe.
Pass på at du ikke kutter av tær
og fingre.
Stemmer ikke.
Slå av hageredskapet og trekk
støpselet ut av stikkontakten
før du utfører innstillinger eller
enrengjøring,hvisledningenharhopet
Efter trädgårdsredska-
pets tillslag roterar inte
kniven
Kniven blockeras av gräs Slå från trädgårdsredskapet
Åtgärda tilltäppningen (använd alltid trädgårds-
handskar)
Knivmuttern/-skruven lös Dra fast knivmuttern/-skruven (17 Nm)
Kraftiga vibratio-
ner/buller
Knivmuttern/-skruven lös Dra fast knivmuttern/-skruven (17 Nm)
Kniven skadad Byte av knivar
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
OBJ_BUCH-1919-004.book Page 69 Tuesday, July 1, 2014 9:57 AM

Question & answers

There are no questions about the Bosch Rotak 39 yet.

Ask a question about the Bosch Rotak 39

Have a question about the Bosch Rotak 39 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch Rotak 39. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch Rotak 39 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.