Bosch Rotak 32 manual

View a manual of the Bosch Rotak 32 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Gräsklippare
  • Model/name: Rotak 32
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Finska, Czech, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare, Norska

Table of Contents

Page: 35
36 | Svenska
F 016 L70 769 | (3.2.14) Bosch Power Tools
Kundeservice og brugerrådgivning
www.bosch-garden.com
Det 10-cifrede typenummer på haveværktøjets typeskilt skal
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Påwww.bosch-pt.dkkanderonlinebestillesreservedeleeller
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
Smid ikke haveværktøjet ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiskedirektiv2012/19/EU omaf-
faldafelektriskogelektroniskudstyr(WEEE)og
omsætning af dette til national ret skal kasseret
elektrisk og elektronisk udstyr indsamles sepa-
rat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Obs! Läs noggrant igenom anvisningarna. Gör dig förtro-
gen med trädgårdsredskapets manöverorgan och dess
korrekta användning. Förvara bruksanvisningen för
senare behov.
Förklaring till bildsymbolerna
Allmän varning för riskmoment.
Läs noga igenom bruksanvisningen.
Setillattpersonersomstårinärheteninteskadas
av föremål som eventuellt slungas ut.
Varning: Håll ett betryggande avstånd från träd-
gårdsredskapet när det är igång.
Se upp: Berör inte roterande knivar. Knivarna är
vassa. Se till att tår eller fingrar inte skadas.
Föreinställningarellerrengöringavträdgårdsred-
skapet, om kabeln blivit hängande eller när träd-
gårdsredskapet även under en kort tid lämnas
utan uppsikt ska det slås från och stickproppen
dras ur nätuttaget. Håll nätsladden på betryg-
gande avstånd från skärknivarna.
Vänta tills trädgårdsredskapets alla delar stannat
fullständigt innan du berör dem. Knivarna roterar
en stund efter det trädgårdsredskapet stängts av
och detta kan leda till kroppsskada.
Använd inte trädgårdsredskapet i regn och utsätt
det inte heller för regn.
Haveværktøj klipper ikke jævnt
og/eller
Motoren arbejder tungt
Slåhøjden er for lav Indstil en større slåhøjde
Knive er sløve Kniv skiftes
Tilstopning mulig Kontrollér haveværktøjet og frigør det evt. for
græs (brug altid havehandsker)
Kniven er monteret forkert Montér kniven rigtigt
Når haveværktøjet tændes,
drejer kniven ikke
Kniven bremses af græsset Sluk for haveværktøjet
Fjern tilstopning (brug altid havehandsker)
Knivmøtrikken/-skruen er løs Spænd knivmøtrikken/-skruen (17 Nm)
For stor vibration/støj Knivmøtrikken/-skruen er løs Spænd knivmøtrikken/-skruen (17 Nm)
Knivene er beskadigede Kniv skiftes
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
OBJ_BUCH-1266-004.book Page 36 Monday, February 3, 2014 4:10 PM
Page: 36
Svenska | 37
Bosch Power Tools F 016 L70 769 | (3.2.14)
Skydda dig mot elstöt.
Håll anslutningskabeln på betryggande avstånd
från skärknivarna.
Användning
 Låt aldrig barn eller personer som inte är förtrogna med
bruksanvisningen använda trädgårdsredskapet. Natio-
nella föreskrifter begränsar eventuellt tillåten ålder för
användning. När trädgårdsredskapet inte används ska det
förvaras oåtkomligt för barn.
 Trädgårdsredskapetfårinteanvändasavperson(inklusive
barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk för-
måga och/eller som saknar den erfarenhet och kunskap
somkrävsförhantering.Undantaggörsompersonenöver-
vakas av en ansvarig person som kan undervisa i träd-
gårdsredskapets användning.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med
trädgårdsredskapet.
 Klippaldriggräsetnärpersoner,specielltdåbarnellerhus-
djur, uppehåller sig i närheten.
 Användaren eller ägaren ansvarar för olyckor och skador
som drabbar andra människor eller deras egendom.
 Du får inte använda trädgårdsredskapet barfota eller med
öppna sandaler. Använd alltid kraftiga skor och långa
byxor.
 Granska noga gräsmattan innan du startar och plocka bort
stenar, kvistar, ståltrådar, ben och andra främmande före-
mål.
 Kontrollera innan arbetet påbörjas att knivarna, knivskru-
varna och skärgruppen inte är slitna eller skadade. Byt all-
tid samtidigt ut slitna eller skadade knivar och knivskruvar
för att undvika obalans.
 Arbeta endast i dagsljus eller vid god belysning.
 Använd trädgårdsredskapet helst inte i vått gräs.
 Gå lugnt, gå aldrig snabbt.
 Använd aldrig trädgårdsredskapet med defekta skyddsan-
ordningar, kåpor eller säkerhetsutrustning som t. ex.
avledningsskydd och/eller uppsamlingskorg.
 Arbete på sluttning kan innebära fara.
– Klipp inte gräset på mycket brant sluttning.
– Se till att du har bra fotfäste på lutande mark och vått gräs.
– Klipp gräset på lutande mark alltid tvärs över och aldrig
upp- och nedför.
– Var ytterst försiktig när riktningen växlas.
– Var ytterst försiktig när du går bakåt eller drar trädgårds-
redskapet.
– Skjut trädgårdsredskapet vid gräsklippning alltid framåt
och dra det inte mot kroppen.
 Knivarnamåsteståstillanärträdgårdsredskapettippasför
transport, när det körs över ytor utan gräs och när träd-
gårdsredskapet transporteras till eller från området som
ska klippas.
 Tippa inte trädgårdsredskapet när motorn startas om inte
högt gräs kräver tippning. I detta fall tryck inte ned handta-
get på motsatt sida mer än vad som är nödvändigt för lyft-
ning.Setillattduhållerhändernapåhandtagetnärduåter
lägger ned trädgårdsredskapet.
 Koppla på trädgårdsredskapet enligt beskrivning i bruks-
anvisningen och se till att du håller fötterna på betryg-
gande avstånd från roterande delar.
 Håll händerna och fötterna på betryggande avstånd från
roterande delar.
 Håll dig på avstånd till utkastningszonen när du använder
trädgårdsredskapet.
 Trädgårdsredskapet får aldrig lyftas upp eller bäras med
motorn igång.
 Håll nät- och skarvsladdarna på betryggande avstånd
från knivarna. Knivarna kan skada sladdarna och leda till
att spänningsförande delar berörs. Se upp, risk finns för
elstöt.
Dra stickproppen ur stickuttaget:
– alltid när trädgårdsredskapet lämnas utan uppsikt,
– innan blockeringar åtgärdas,
– när kontroll, rengöring eller arbeten utförs på trädgårds-
redskapet,
– efter kontakt med främmande föremål. Kontrollera genast
trädgårdsredskapet avseende skada och låt det vid behov
repareras,
– när trädgårdsredskapet börjar vibrerar på ovanligt sätt
(kontrollera genast).
Strömanslutning
 Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer
med uppgifterna på redskapets dataskylt.
 Vi rekommenderar att ansluta redskapet endast till ett
stickuttag som har säkrats med en jordfelsbrytare på
30 mA.
 Vid byte av redskapets nätsladd får endast en av tillverka-
ren godkänd nätsladd användas, för artikel-nr och -typ se
bruksanvisningen.
 Grip aldrig tag i stickproppen med våta händer.
 Nätsladden eller skarvsladden får inte överköras, komma i
kläm eller rivas i, då risk finns för att den skadas. Skydda
sladden mot hetta, olja och vassa kanter.
 Skarvsladden måste ha det tvärsnitt som anges i bruksan-
visningenochdessutomvaraspolsäker.Stickanslutningen
får inte ligga i vatten.
 Använd alltid trädgårdshandskar när åtgärder krävs i när-
heten av skarpa knivar.
Elektrisk säkerhet
 Obs! Före serviceåtgärder eller rengöring stäng av
trädgårdsredskapet och dra ur stickproppen. Detta
gäller även om nätsladden skadats eller är tilltrasslad.
 Efter frånkoppling av trädgårdsredskapet rör sig kni-
varna ännu några sekunder.
 Varning – berör inte den roterande kniven.
OBJ_BUCH-1266-004.book Page 37 Monday, February 3, 2014 4:10 PM
Page: 37
38 | Svenska
F 016 L70 769 | (3.2.14) Bosch Power Tools
Trädgårdsredskapet är skyddsisolerat och kräver därför
ingen jordning. Driftspänningen är 230 V AC, 50 Hz (för icke
EU-länder 220 V, 240 V alltefter utförande). Använd endast
godkända skarvsladdar. För information kontakta auktorise-
rad kundservice.
Använd endast förlängningssladdar med beteckningen
H05VV-F,H05RN-FellerIEC(60227IEC 53,60245IEC 57).
För redskapet får endast en förlängningssladd med följande
ledararea användas:
– 1,0 mm2
: maximal längd 40 m
– 1,5 mm2
: maximal längd 60 m
– 2,5 mm2
: maximal längd 100 m
Anvisning: Om en skarvsladd används måste den – enligt
beskrivning i säkerhetsföreskrifterna – ha en skyddsledare
som via stickproppen anslutits till skyddsledaren i elsyste-
met.
Itveksammafallhörmedenutbildadelektrikerellernärmaste
Bosch servicestation.
 SE UPP: Skarvsladdar av annat slag kan innebära fara.
Skarvsladden, stickproppen och kontaktdonen måste
vara vattentäta och godkända för användning utom-
hus.
Sladdkontaktdon ska vara torra och får inte ligga på marken.
För ökat skydd rekommenderar vi att använda en FI-jordfels-
brytare (RCD) med en utlösningsström på högst 30 mA.
Denna FI-jordfelsbrytare ska kontrolleras före varje använd-
ning.
Anvisningar för produkter som inte säljs i GB:
OBSERVERA:Fördinsäkerhetkrävsattträdgårdsredskapets
stickpropp ansluts till skarvsladden. Skarvsladdens koppling
måsteskyddasmotstänkvatten,beståavgummiellerhagum-
mimantel. Skarvsladden ska vara försedd med dragavlast-
ning.
Anslutningssladden måste regelbundet kontrolleras avse-
ende skador och får endast användas i felfritt tillstånd.
Om anslutningssladden skadats får den repareras endast i en
auktoriserad Bosch-verkstad.
Service
 Använd alltid trädgårdshandskar när åtgärder krävs i
närheten av skarpa knivar.
 Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter stadigt
fast; detta garanterar att trädgårdsredskapets tillförlitlig-
het upprätthålls.
 Kontrollera regelbundetuppsamlingskorgenstillståndoch
förslitning.
 Kontrollera trädgårdsredskapet och byt av säkerhetsskäl
ut förslitna och skadade delar.
 Använd endast knivar som är avsedda för detta trädgårds-
redskap.
 Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fabrikat.
Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå
bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras betydelse på
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna bidrar till bättre och
säkrare användning av trädgårdsredskapet.
Ändamålsenlig användning
Trädgårdsredskapet är avsett för gräsklippning i en hemträd-
gård.
Tekniska data
Symbol Betydelse
Rörelseriktning
Reaktionsriktning
Bär skyddshandskar
Vikt
Inkoppling
Urkoppling
Tillåten hantering
Förbjuden handling
Tillbehör/reservdelar
Gräsklippare Rotak 32
Produktnummer 3 600 H85 B..
Upptagen märkeffekt W 1200
Knivbredd cm 32
Snitthöjd mm 20 – 60
Volym, uppsamlingskorg l 31
Vikt enligt EPTA-Procedure
01/2003 kg 6,6
Skyddsklass /II
Serienummer se dataskylten på träd-
gårdsredskapet
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande
spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Beakta produktnumret på trädgårdsredskapets typskylt. Handelsbe-
teckningarna för enskilda trädgårdsredskap kan variera.
OBJ_BUCH-1266-004.book Page 38 Monday, February 3, 2014 4:10 PM
Page: 38
Svenska | 39
Bosch Power Tools F 016 L70 769 | (3.2.14)
Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena för ljudnivån har tagits fram enligt EN 60335.
Redskapets A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtrycks-
nivå 79 dB(A); ljudeffektnivå 93 dB(A). Onoggrannhet
K =1 dB.
Totala vibrationsemissionsvärden ah (vektorsumma ur tre
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60335:
ah <2,5 m/s2
, K =1,5 m/s2
.
Försäkran om
överensstämmelse
Viförsäkrarhärmed underexklusivtansvar attdenna produkt
sombeskrivsi”Tekniskadata”överensstämmermedföljande
normer och normativa dokument: EN 60335 uppfyller
bestämmelserna i direktiven 2011/65/EU, 2004/108/EG,
2006/42/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå 94 dB(A). Bedöm-
ningsmetod för överensstämmelse enligt bilaga VI.
Produktkategori: 32
Nämnd provningsanstalt:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG,
2000/14/EG) fås från:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
27.01.2014
Montering och drift
Felsökning
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Handlingsmål Figur
Leveransen omfattar 1
Montering av bygelhandtag 2
Hopsättning av uppsamlingskorgen 3
Insättning/borttagning av uppsamlingskorgen 3
Inställning av snitthöjd 4
Anslut skarvsladden 5
Inkoppling 5
Urkoppling 5
Arbetsanvisningar 5 – 6
Underhåll av kniv 7
Välj tillbehör 7
STOP
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
Motorn startar inte Nätspänning saknas Kontrollera och slå på
Nätuttaget defekt Använd ett annat nätuttag
Skarvsladden har skadats Kontrollera kabeln och byt ut om den skadats
Säkringen har löst ut Byt ut säkringen
Eventuellt tilltäppt Kontrollera trädgårdsredskapets undre sida och rensa vid
behov (använd alltid trädgårdshandskar)
Motorskyddet har löst ut Låt motorn avkylas och ställ in större snitthöjd
För kort snitthöjd under aktuella miljö-
villkor
Ställ in större snitthöjd
Trädgårdsredskapet går
med avbrott
Skarvsladden har skadats Kontrollera kabeln och byt ut om den skadats
Trädgårdsredskapets inre kablar
defekta
Uppsök kundservicen
Motorskyddet har löst ut Låt motorn avkylas och ställ in större snitthöjd
Trädgårdsredskapet klip-
per oregelbundet
och/eller
Motorn går tungt
Snitthöjden för liten Ställ in större snitthöjd
Kniven är trubbig Byte av knivar
Eventuellt tilltäppt Kontrollera trädgårdsredskapets undre sida och rensa vid
behov (använd alltid trädgårdshandskar)
Kniven monterad i fel riktning Montera kniven i rätt riktning
OBJ_BUCH-1266-004.book Page 39 Monday, February 3, 2014 4:10 PM

Question & answers

There are no questions about the Bosch Rotak 32 yet.

Ask a question about the Bosch Rotak 32

Have a question about the Bosch Rotak 32 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch Rotak 32. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch Rotak 32 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.