Bosch PST 900 PEL manual

View a manual of the Bosch PST 900 PEL below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Såg
  • Model/name: PST 900 PEL
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk

Table of Contents

Page: 82
Svenska | 83
Bosch Power Tools 2 609 003 951 | (6.10.09)
sv
Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för el-
verktyg
Läs noga igenom alla anvisning-
ar. Fel som uppstår till följd av
att anvisningarna nedan inte följts kan orsaka el-
stöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för
framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till bat-
teridrivna elverktyg (sladdlösa).
1) Arbetsplatssäkerhet
a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.
Oordning på arbetsplatsen och dåligt be-
lyst arbetsområde kan leda till olyckor.
b) Använd inte elverktyget i explosionsfarlig
omgivning med brännbara vätskor, gaser
eller damm. Elverktygen alstrar gnistor
som kan antända dammet eller gaserna.
c) Håll under arbetet med elverktyget barn
och obehöriga personer på betryggande
avstånd. Om du störs av obehöriga perso-
ner kan du förlora kontrollen över el-
verktyget.
2) Elektrisk säkerhet
a) Elverktygets stickpropp måste passa till
vägguttaget. Stickproppen får absolut inte
förändras. Använd inte adapterkontakter
tillsammans med skyddsjordade elverk-
tyg. Oförändrade stickproppar och passan-
de vägguttag reducerar risken för elstöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor
som t. ex. rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en större risk för elstöt
om din kropp är jordad.
c) Skydda elverktyget mot regn och väta.
Tränger vatten in i ett elverktyg ökar ris-
ken för elstöt.
d) Missbruka inte nätsladden och använd
den inte för att bära eller hänga upp el-
verktyget och inte heller för att dra stick-
proppen ur vägguttaget. Håll nätsladden
på avstånd från värme, olja, skarpa kanter
och rörliga maskindelar. Skadade eller till-
trasslade ledningar ökar risken för elstöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg utom-
hus använd endast förlängningssladdar
som är avsedda för utomhusbruk. Om en
lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
f) Använd ett felströmsskydd om det inte
är möjligt att undvika elverktygets an-
vändning i fuktig miljö. Felströmsskyddet
minskar risken för elstöt.
3) Personsäkerhet
a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör
och använd elverktyget med förnuft. An-
vänd inte elverktyg när du är trött eller
om du är påverkad av droger, alkohol el-
ler mediciner. Under användning av el-
verktyg kan även en kort ouppmärksam-
het leda till allvarliga kroppsskador.
b) Bär alltid personlig skyddsutrustning
och skyddsglasögon. Användning av per-
sonlig skyddsutrustning som t. ex. damm-
filtermask, halkfria säkerhetsskor,
skyddshjälm och hörselskydd reducerar
alltefter elverktygets typ och användning
risken för kroppsskada.
c) Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrol-
lera att elverktyget är frånkopplat innan
du ansluter stickproppen till vägguttaget
och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar
upp eller bär elverktyget. Om du bär el-
verktyget med fingret på strömställaren
eller ansluter påkopplat elverktyg till nät-
strömmen kan olycka uppstå.
d) Ta bort alla inställningsverktyg och
skruvnycklar innan du kopplar på el-
verktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en
roterande komponent kan medföra
kroppsskada.
e) Undvik onormala kroppsställningar. Se
till att du står stadigt och håller balan-
sen. I detta fall kan du lättare kontrollera
elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hå-
ret, kläderna och handskarna på avstånd
från rörliga delar. Löst hängande kläder,
långt hår och smycken kan dras in av rote-
rande delar.
VARNING
Page: 83
84 | Svenska
2 609 003 951 | (6.10.09) Bosch Power Tools
g) Vid elverktyg med dammutsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att denna
är rätt monterade och används på kor-
rekt sätt. Användning av dammutsugning
minskar de risker damm orsakar.
4) Korrekt användning och hantering av el-
verktyg
a) Överbelasta inte elverktyget. Använd för
aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett
lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre
och säkrare inom angivet effektområde.
b) Ett elverktyg med defekt strömställare
får inte längre användas. Ett elverktyg
som inte kan kopplas in eller ur är farligt
och måste repareras.
c) Dra stickproppen ur vägguttaget och/el-
ler ta bort batteriet innan inställningar ut-
förs, tillbehörsdelar byts ut eller elverkty-
get lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
d) Förvara elverktygen oåtkomliga för barn.
Låt elverktyget inte användas av perso-
ner som inte är förtrogna med dess an-
vändning eller inte läst denna anvisning.
Elverktygen är farliga om de används av
oerfarna personer.
e) Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrolle-
ra att rörliga komponenter fungerar fel-
fritt och inte kärvar, att komponenter in-
te brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner på-
verkas menligt. Låt skadade delar repa-
reras innan elverktyget tas i bruk. Många
olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Om-
sorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa
eggar kommer inte så lätt i kläm och går
lättare att styra.
g) Använd elverktyget, tillbehör, insats-
verktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta
hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmo-
menten. Om elverktyget används på ett
sätt som det inte är avsett för kan farliga
situationer uppstå.
5) Service
a) Låt endast kvalificerad fackpersonal re-
parera elverktyget och endast med origi-
nalreservdelar. Detta garanterar att el-
verktygets säkerhet upprätthålls.
Säkerhetsanvisningar för sticksågar
f Håll i elverktyget endast vid de isolerade
greppytorna när arbeten utförs på ställen där
insatsverktyget kan skada dolda elledningar
eller egen nätsladd. Kontakt med en spän-
ningsförande ledning kan sätta maskinens me-
talldelar under spänning och leda till elstöt.
f Se till att hålla händerna utanför sågområ-
det. För inte in handen under arbetsstycket.
Kontakt med sågbladet medför risk för per-
sonskada.
f Elverktyget ska vara i påslaget när det förs
mot arbetsstycket. Risk för bakslag uppstår
om insatsverktyget fastnar i arbetsstycket.
f Se till att fotplattan 6 ligger säkert an under
sågningen. Ett snedställd sågblad kan brytas
eller orsaka bakslag.
f Slå från elverktyget när arbetsmomentet är
avslutat och dra sågbladet ur sågsnittet
först när sågbladet har stannat. Därigenom
undviks bakslag och elverktyget kan säkert
läggas åt sidan.
f Använd endast oskadade, felfria sågblad.
Deformerade eller oskarpa sågblad kan bry-
tas eller orsaka bakslag.
f Sågbladet får inte bromsas efter frånkopp-
lingen med tryck från sidan. Sågbladet kan
skadas, brytas eller orsaka bakslag.
f Använd lämpliga detektorer för att lokalise-
ra dolda försörjningsledningar eller konsul-
tera det lokala eldistributionsbolaget. Kon-
takt med elledningar kan orsaka brand och
elstöt. En skadad gasledning kan leda till ex-
plosion. Inträngning i en vattenledning kan
orsaka skador på föremål eller elstöt.
f Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är
fastspänt i en uppspänningsanordning eller
ett skruvstycke hålls säkrare än med handen.
f Håll arbetsplatsen ren. Materialblandningar
är särskilt farliga. Lättmetalldamm kan brin-
na och explodera.
Page: 84
Svenska | 85
Bosch Power Tools 2 609 003 951 | (6.10.09)
f Vänta tills elverktyget stannat helt innan du
lägger bort det. Insatsverktyget kan haka
upp sig och leda till att du kan förlora kon-
trollen över elverktyget.
f Elverktyget får inte användas med defekt
sladd. Berör inte skadad nätsladd, dra slad-
den ur vägguttaget om den skadats under
arbetet. Skadade nätsladdar ökar risken för
elstöt.
Funktionsbeskrivning
Läs noga igenom alla anvisningar.
Fel som uppstår till följd av att an-
visningarna nedan inte följts kan or-
saka elstöt, brand och/eller allvarli-
ga kroppsskador.
Ändamålsenlig användning
Sticksågen är avsedd för att på fast underlag så-
ga genom och göra urtag i trä, plast, metall, ke-
ramikplattor och gummi. Den är lämplig för raka
och böjda snitt med en geringsvinkel upp till
45°. Beakta rekommendationen av sågblad.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till il-
lustration av elverktyget på grafiksida.
1 Låsning av strömställaren Till/Från
2 Strömställare Till/Från
3 Utsugningsslang*
4 Utsugningsadapter
5 Sågbladsmagasin
6 Fotplatta
7 Inställningsspak för pendling
8 Strömställare för spånutblåsning
9 Dammskydd för utsugning
10 Sockel för såglinjekontroll ”Cut Control”
11 Fönster för såglinjekontroll ”Cut Control”
12 Handgrepp (isolerad greppyta)
13 Sågbladsfäste
14 Styrrulle
15 Sågblad*
16 Spjälkningsskydd*
17 Styrning för parallellanslaget
18 Beröringsskydd
19 Skruv
20 Skala för geringsvinkel
21 Parallellanslag med cirkelskärare*
22 Parallellanslagets låsskruv*
23 Parallellanslagets centreringsspets*
24 Märkning av snittlinje 0°
25 Märkning av snittlinje 45°
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör
ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörspro-
gram beskrivs allt tillbehör som finns.
Tekniska data
Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena för ljudnivån anges enligt EN 60745.
Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall:
Ljudtrycksnivå 85 dB(A); ljudeffektnivå
96 dB(A). Onoggrannhet K=3 dB.
Använd hörselskydd!
Sticksåg PST 800 PEL
Produktnummer 3 603 CA0 1..
Såglinjekontroll
”Cut Control” z
Slagtalsreglering z
Pendling z
Upptagen märkeffekt W 530
Avgiven effekt W 290
Tomgångsslagtal n0 min-1
500–3000
Slaglängd mm 20
max. sågdjup
– i trä
– i aluminium
– i stål (olegerat)
mm
mm
mm
80
12
5
Snittvinkel
(vänster/höger) max. ° 45
Vikt enligt
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,9
Skyddsklass /II
Uppgifterna gäller för märkspänningar [U] 230/240 V.
Vid låg spänning och utföranden i vissa länder kan upp-
gifterna variera.
Beakta produktnumret på elverktygets typskylt. Handels-
beteckningarna för enskilda elverktyg kan variera.
Page: 85
86 | Svenska
2 609 003 951 | (6.10.09) Bosch Power Tools
Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre
riktningar) framtaget enligt EN 60745:
Sågning i spånskiva: Vibrationsemissionsvärde
ah=13 m/s2
, Onoggrannhet K=3 m/s2
,
Sågning i plåt: Vibrationsemissionsvärde
ah=7 m/s2
, Onoggrannhet K=1,5 m/s2
.
Mätningen av den vibrationsnivå som anges i
denna anvisning har utförts enligt en mätmetod
som är standardiserad i EN 60745 och kan an-
vändas vid jämförelse av olika elverktyg. Mät-
metoden är även lämplig för preliminär bedöm-
ning av vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den
huvudsakliga användningen av elverktyget. Om
däremot elverktyget används för andra ändamål
och med andra insatsverktyg eller inte underhål-
lits ordentligt kan vibrationsnivån avvika. Härvid
kan vibrationsbelastningen under arbetsperio-
den öka betydligt.
För en exakt bedömning av vibrationsbelast-
ningen bör även de tider beaktas när elvektyget
är frånkopplat eller är igång men inte används.
Detta reducerar tydligt vibrationsbelastningen
för den totala arbetsperioden.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda
operatören mot vibrationernas inverkan t.ex.:
underhåll av elverktyget och insatsverktygen, att
hålla händerna varma, organisation av arbetsför-
loppen.
Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att
denna produkt som beskrivs i ”Tekniska data”
överensstämmer med följande normer och nor-
mativa dokument: EN 60745 enligt bestämmel-
serna i direktiven 2004/108/EG, 98/37/EG (till
28.12.2009), 2006/42/EG (from 29.12.2009).
Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 21.09.2009
Montage
f Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbe-
ten utförs på elverktyget.
Insättning och byte av sågblad
f Använd skyddshandskar vid montering av
sågblad. Beröring av sågbladet medför risk
för personskada.
Val av sågblad
En översikt av rekommenderade sågblad finns i
slutet av denna bruksanvisning. Använd endast
sågblad med enkamsskaft (T-skaft) eller med
1/4"-universalskaft (U-skaft). Sågbladet ska inte
vara längre än vad som behövs för avsett snitt.
Använd ett smalt sågblad för sågning av tvära
kurvor.
Sågbladets montering (se bild A1)
f Rengör sågbladets skaft innan det skjuts in.
Ett nedsmutsats skaft kan inte infästas tillför-
litligt.
Ta vid behov bort dammskyddet 9 (se ”Damm-
skydd”).
Skjut sågbladsfästet 13 uppåt i pilens riktning.
Skjut in sågbladet 15 mot anslaget i sågblads-
fästet med tänderna i skärriktning.
Kontroller när sågbladet läggs i att sågbladets
rygg ligger i spåret på styrrullen 14.
f Kontrollera att sågbladet sitter fast. Ett löst
sågblad kan falla ut och orsaka personskada.
Så här tas sågbladet ut (se bild A2)
Skjut sågbladsfästet 13 uppåt i pilens riktning
och ta bort sågbladet 15.
Sågbladsmagasin (se bild B)
I sågbladsmagasinet 5 kan sex sågblad med en
längd upp till 110 mm förvaras. Lägg in sågbla-
den med enkamsskaftet (T-skaft) i det avsedda
urtaget i sågbladsmagasinet. Upp till tre sågblad
kan ligga på varandra.
Stäng sågbladsmagasinet och skjut in det till an-
slaget i urtaget i fotplattan 6.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Page: 86
Svenska | 87
Bosch Power Tools 2 609 003 951 | (6.10.09)
Spjälkningsskydd (se bild C)
Spjälkningsskyddet 16 (tillbehör) kan förhindra
att ytan rivs vid sågning i trä. Spjälkningsskyd-
det kan endast användas med vissa sågbladsty-
per och endast med snittvinkeln 0°. Fotplattan
6 får inte vid sågning med spjälkningsskydd stäl-
las in bakåt för kantnära sågning.
Tryck spjälkningsskyddet 16 underifrån i fotplat-
tan 6.
Såglinjekontroll ”Cut Control”
Såglinjekontrollen ”Cut Control” ger möjlighet
till exakt styrning av elverktyget längs en såglinje
som ritas upp på arbetsstycket. I byggsatsen
”Cut Control” ingår fönstret 11 med märkning av
såglinjen och sockeln 10 för montering av el-
verktyget.
Fäst ”Cut Control” på fotplattan (se bild D)
Kläm fast fönstret för ”Cut Control” 11 i hållaren
på sockeln 10. Tryck sedan ihop sockeln lätt och
för in den i styrningen 17 på fotplattan 6 så att
den snäpper fast.
Damm-/spånutsugning
f Dammet från material som t. ex. blyhaltig
målning, vissa träslag, mineraler och metall
kan vara hälsovådligt. Beröring eller inand-
ning av dammet kan orsaka allergiska reaktio-
ner och/eller andningsbesvär hos använda-
ren eller personer som uppehåller sig i
närheten.
Vissa damm från ek eller bok anses vara can-
cerogena, speciellt då i förbindelse med till-
satsämnen för träbehandling (kromat, trä-
konserveringsmedel). Endast yrkesmän får
bearbeta asbesthaltigt material.
– Använd om möjligt dammutsugning.
– Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
– Vi rekommenderar ett andningsskydd i fil-
terklass P2.
Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäl-
ler för bearbetat material.
Dammskydd (se bilder E–F)
Montera dammskyddet 9 innan elverktyget
kopplas till dammutsugningen.
Lägg upp dammskyddet 9 på elverktyget så att
det mittersta fästet snäpper fast på berörings-
skyddet 18 och de båda yttre fästena i motorhu-
sets urtag.
Ta bort dammskyddet 9 för sågning utan dam-
mutsugning samt för geringssnitt. Tryck ihop
dammskyddet upp mot de yttre fästena och dra
bort skyddet framåt.
Anslutning av dammutsugning
Koppla utsugningsslangen 3 (tillbehör) till ut-
sugningsadaptern 4. Anslut utsugningsslangen 3
till en dammsugare (tillbehör). En översikt över
anslutning till olika dammsugare finns i slutet av
denna bruksanvisning.
Koppla från spånutblåsaren när dammutsugning
finns ansluten (se ”Spånblåsningsfunktion”).
Dammsugaren måste vara lämplig för det mate-
rial som ska bearbetas.
Använd för utsugning av hälsovådligt och can-
cerframkallande eller torrt damm en special-
dammsugare.
Page: 87
88 | Svenska
2 609 003 951 | (6.10.09) Bosch Power Tools
Drift
Driftsätt
f Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbe-
ten utförs på elverktyget.
Inställning av pendling
Den i fyra steg inställbara pendlingen medger en
optimal anpassning av snitthastighet, snitteffekt
och snittbild för aktuellt bearbetat material.
Med inställningsspaken 7 kan önskad pendling
väljas även under drift.
Prova dig fram till optimalt pendlingssteg för aktu-
ell användning. Följande rekommendation gäller:
– Välj låg pendling eller koppla bort pendlingen
om en fin och snygg snittkant krävs.
– Koppla bort pendlingen vid bearbetning av
tunt material (t.ex. plåtar).
– Såga i hårt material (t.ex. stål) med låg pend-
ling.
– I mjukt material och vid sågning i trävirkets fi-
berriktning kan maximal pendling användas.
Inställning av geringsvinkel (se bild G)
Fotplattan 6 kan vridas för geringssnitt upp till
45° åt höger eller vänster.
Dammskyddet 9 och spjälkningsskyddet 16 kan
inte användas vid geringssnitt.
Ta bort dammskyddet 9 vid behov (se ”Damm-
skydd”, sidan 87) och ta bort spjälkningsskyd-
det 16 (se ”Spjälkningsskydd”, sidan 87).
Dra ut sågbladsmagasinet 5 ur fotplattan 6.
Lossa skruven 19 och skjut fotplattan 6 lätt i
riktning mot utsugningsadaptern 4.
För inställning av exakt geringsvinkel har fotplat-
tan till höger och vänster spärrlägen vid 0°,
22,5° och 45°. Sväng fotplattan 6 med hjälp av
skalan 20 till önskat läge. Andra geringsvinklar
kan ställas in med hjälp av en geotriangel.
Skjut därefter fotplattan 6 till anslaget i riktning
mot sågbladet 15.
Skruva fast skruven 19 på nytt.
Såglinjekontroll vid geringssnitt
För såglinjekontrollen finns på fönstret för ”Cut
Control” 11 en markering 24 för vinkelräta snitt
med 0° och en markering 25 för geringssnitt åt
höger eller vänster med 45° enligt skalan 20.
En snittmarkering för geringsvinklar mellan 0°
och 45° kan märkas ut proportionellt. Använd
en icke permanent märkning och gör en tilläggs-
märkning på fönstret för ”Cut Control” 11. Märk-
ningen kan sedan lätt avlägsnas.
Det är bäst att göra en provsågning för arbets-
stycken som kräver exakta mått.
Fotplattans förskjutning (se bild G)
För kantnära sågning kan fotplattan 6 skjutas
bakåt.
Lossa skruven 19 och skjut fotplattan 6 till an-
slaget i riktning mot utsugningsadaptern 4.
Skruva fast skruven 19 på nytt.
Sågning med förskjuten fotplatta 6 är möjlig en-
dast med en geringsvinkel på 0°. När såglinje-
kontrollen ”Cut Control” används med sockel 10
är det inte nödvändigt att använda parallellan-
slag med cirkelskärare 21 (tillbehör) och inte
heller spjälkningsskydd 16.
ingen pendling
låg pendling
medelhög pendling
hög pendling
0
˚
4
5
˚
4
5
˚
0˚
22,5˚
45˚
0
˚
4
5
˚
4
5
˚
24 25
11 10 6 20
Page: 88
Svenska | 89
Bosch Power Tools 2 609 003 951 | (6.10.09)
Spånblåsningsfunktion
Med luftströmmen från spånblåsningen 8 kan
snittlinjen blåsas ren från spån.
Start av elverktyget
f Beakta nätspänningen! Kontrollera att
strömkällans spänning överensstämmer
med uppgifterna på elverktygets typskylt.
Elverktyg märkta med 230 V kan även anslu-
tas till 220 V.
In- och urkoppling
För inkoppling av elverktyget tryck på strömstäl-
lare Till/Från 2.
För låsning av strömställaren Till/Från 2 håll
strömställaren intryckt och skjut låsningen 1 åt
höger eller vänster.
För frånkoppling av elverktyget släpp strömställa-
re Till/Från 2. Vid låst strömställare Till/Från 2
tryck först in och släpp sedan upp strömställaren.
Slagtalsreglering
Genom att öka eller minska trycket på strömstäl-
laren Till/Från 2 kan slagtalet regleras steglös
när elverktyget är påslaget.
Vid låst strömställare Till/Från 2 är en sänkning
av slagtalet inte möjlig.
Lämpligt slagtal beror på material och arbetsför-
hållande. Prova fram den bästa inställningen ge-
nom praktiska försök.
En sänkning av slagtalet rekommenderas när
sågbladet läggs an mot arbetsstycke liksom vid
sågning i plast och aluminium.
Vid långtidssågning med lågt slagtal kan elverk-
tyget bli mycket varmt. Ta bort sågbladet och låt
elverktyget för avkylning gå ca 3 minuter på hög-
sta slagtal.
Arbetsanvisningar
f Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbe-
ten utförs på elverktyget.
f Använd ett stabilt underlag vid bearbetning
av små eller tunna arbetstycken eller en
sågstation (Bosch PLS 300).
Insågning (se bild H)
f Det är endast tillåtet att använda insågning
i mjuka material såsom trä, gipskartong etc.
Använd endast kort sågblad vid insågning. Insåg-
ning är endast möjlig med geringsvinkel 0°.
Placera elverktyget med fotplattans 6 främre
kant på arbetsstycket så att sågbladet 15 inte
berör arbetsstycket och koppla på. På elverktyg
med slagtalsreglage välj högsta slagtal. Tryck el-
verktyget kraftigt mot arbetsstycket och kör
långsamt ned sågbladet i arbetsstycket.
När fotplattan 6 ligger an med hela ytan mot ar-
betsstycket kan sågningen fortsätta längs öns-
kad snittlinje.
Parallellanslag med cirkelskärare (tillbehör)
Vid arbete med parallellanslag med cirkelskära-
re 21 (tillbehör) får arbetsstyckets tjocklek upp-
gå till högst 30 mm.
Ta bort sockeln för ”Cut Control” 10 från fotplat-
tan 6. Tryck ihop sockeln lätt och ta ut den ur
styrningen 17.
Parallellsnitt (se bild I): Lossa låsskruven 22 och
skjut in parallellanslagets skala genom styrning-
en 17 i fotplattan. Ställ in önskad snittbredd
som skalvärde vid innerkanten av fotplattan.
Skruva fast låsskruven 22.
Cirkelsnitt (se bild J): Borra ett hål som är till-
räckligt stort för att sticka ned sågbladet vid
snittlinjen innanför den cirkel som sågas. Bear-
beta hålet med en fräs eller fil så att sågbladet
ligger an mot snittlinjen Ställ in låsskruven 22 på
andra sidan av parallellanslaget. Skjut parallel-
lanslagets skala genom styrningen 17 i fotplat-
tan. Borra ett hål i arbetsstycket i mitten av ur-
taget. Skjut centreringsspets 23 genom den inre
öppningen på parallellanslaget och i det förbor-
rade hålet. Ställ in radien som skalvärde mot
den inre kanten av fotplattan. Dra fast låsskru-
ven 22.
Aktivera spånblåsningen: Skjut
för arbeten med hög spånavskilj-
ning i trä, plast o. dyl. omkoppla-
ren 8 i riktning mot utsugnings-
adaptern.
Koppla bort spånblåsningen:
Skjut vid arbeten i metall och vid
ansluten dammutsugning om-
kopplaren 8 i riktning mot såg-
klingan.
Page: 89
90 | Svenska
2 609 003 951 | (6.10.09) Bosch Power Tools
Kyl- och smörjmedel
Använd kyl- resp. smörjmedel längs snittlinjen
vid sågning i metall på grund av materialets upp-
värmning.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
f Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbe-
ten utförs på elverktyget.
f Håll elverktyget och dess ventilationsöpp-
ningar rena för bra och säkert arbete.
Rengör sågbladsinfästningen regelbundet. Ta
sågbladet ur elverktyget och knacka elverktyget
lätt mot en jämn yta.
En kraftig nedsmutsning av elverktyget kan orsa-
ka funktionsstörningar. Undvik därför att såga i
kraftigt dammbildande material underifrån eller
uppåt över huvudet.
f Använd under extrema betingelser om möj-
ligt en utsugningsanläggning. I dylika fall
ska ventilationsöppningarna renblåsas ofta
och ett felströmsskydd (FI) förkopplas. Vid
bearbetning av metall kan damm samlas i el-
verktygets inre. Elverktygets skyddsisolering
kan försämras.
Smörj styrrullen 14 då och då med några drop-
par olja.
Kontrollera styrrullen 14 regelbundet. Om
styrrullen är sliten måste den bytas ut vid en
auktoriserad Bosch serviceverkstad.
Om i elverktyget trots exakt tillverkning och
sträng kontroll störning skulle uppstå, bör repa-
ration utföras av auktoriserad serviceverkstad
för Bosch elverktyg.
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbe-
ställningar det 10-siffriga produktnumret som
finns på elverktygets typskylt.
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande re-
paration och underhåll av produkter och reserv-
delar. Sprängskissar och informationer om re-
servdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-pt.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när
det gäller frågor beträffande köp, användning
och inställning av produkter och tillbehör.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Avfallshantering
Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhän-
dertas på miljövänligt sätt för återvinning.
Endast för EU-länder:
Släng inte elverktyg i hushållsav-
fall!
Enligt europeiska direktivet
2002/96/EG för kasserade elek-
triska och elektroniska apparater
och dess modifiering till nationell
rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas se-
parat och på miljövänligt sätt lämnas in för åter-
vinning.
Ändringar förbehålles.

Question & answers

There are no questions about the Bosch PST 900 PEL yet.

Ask a question about the Bosch PST 900 PEL

Have a question about the Bosch PST 900 PEL but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch PST 900 PEL. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch PST 900 PEL as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.