Bosch PSR 14,4 LI manual

View a manual of the Bosch PSR 14,4 LI below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Borrmaskin
  • Model/name: PSR 14,4 LI
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk, Arabiska, Polska, Ryska, Czech, Rumänska, Slovakien, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 83
84 | Svenska
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
sv
Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för el-
verktyg
Läs noga igenom alla anvisning-
ar. Fel som uppstår till följd av
att anvisningarna nedan inte följts kan orsaka el-
stöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för
framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till bat-
teridrivna elverktyg (sladdlösa).
1) Arbetsplatssäkerhet
a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.
Oordning på arbetsplatsen och dåligt be-
lyst arbetsområde kan leda till olyckor.
b) Använd inte elverktyget i explosionsfar-
lig omgivning med brännbara vätskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar
gnistor som kan antända dammet eller ga-
serna.
c) Håll under arbetet med elverktyget barn
och obehöriga personer på betryggande
avstånd. Om du störs av obehöriga perso-
ner kan du förlora kontrollen över el-
verktyget.
2) Elektrisk säkerhet
a) Elverktygets stickpropp måste passa till
vägguttaget. Stickproppen får absolut
inte förändras. Använd inte adapterkon-
takter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oförändrade stickproppar och
passande vägguttag reducerar risken för
elstöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor
som t. ex. rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en större risk för elstöt
om din kropp är jordad.
c) Skydda elverktyget mot regn och väta.
Tränger vatten in i ett elverktyg ökar ris-
ken för elstöt.
d) Missbruka inte nätsladden och använd
den inte för att bära eller hänga upp el-
verktyget och inte heller för att dra
stickproppen ur vägguttaget. Håll nät-
sladden på avstånd från värme, olja,
skarpa kanter och rörliga maskindelar.
Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar
risken för elstöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg utom-
hus använd endast förlängningssladdar
som är avsedda för utomhusbruk. Om en
lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
f) Använd ett felströmsskydd om det inte
är möjligt att undvika elverktygets an-
vändning i fuktig miljö. Felströmsskyddet
minskar risken för elstöt.
3) Personsäkerhet
a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör
och använd elverktyget med förnuft. An-
vänd inte elverktyg när du är trött eller
om du är påverkad av droger, alkohol el-
ler mediciner. Under användning av el-
verktyg kan även en kort ouppmärksam-
het leda till allvarliga kroppsskador.
b) Bär alltid personlig skyddsutrustning
och skyddsglasögon. Användning av per-
sonlig skyddsutrustning som t. ex. damm-
filtermask, halkfria säkerhetsskor,
skyddshjälm och hörselskydd reducerar
alltefter elverktygets typ och användning
risken för kroppsskada.
c) Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrol-
lera att elverktyget är frånkopplat innan
du ansluter stickproppen till vägguttaget
och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar
upp eller bär elverktyget. Om du bär el-
verktyget med fingret på strömställaren
eller ansluter påkopplat elverktyg till nät-
strömmen kan olycka uppstå.
d) Ta bort alla inställningsverktyg och
skruvnycklar innan du kopplar på el-
verktyget. Ett verktyg eller en nyckel i
en roterande komponent kan medföra
kroppsskada.
VARNING
OBJ_BUCH-900-001.book Page 84 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Page: 84
Svenska | 85
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
e) Undvik onormala kroppsställningar. Se
till att du står stadigt och håller balan-
sen. I detta fall kan du lättare kontrollera
elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hå-
ret, kläderna och handskarna på avstånd
från rörliga delar. Löst hängande kläder,
långt hår och smycken kan dras in av rote-
rande delar.
g) Vid elverktyg med dammutsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att denna
är rätt monterade och används på kor-
rekt sätt. Användning av dammutsugning
minskar de risker damm orsakar.
4) Korrekt användning och hantering av el-
verktyg
a) Överbelasta inte elverktyget. Använd för
aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett
lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre
och säkrare inom angivet effektområde.
b) Ett elverktyg med defekt strömställare
får inte längre användas. Ett elverktyg
som inte kan kopplas in eller ur är farligt
och måste repareras.
c) Dra stickproppen ur vägguttaget och/el-
ler ta bort batteriet innan inställningar
utförs, tillbehörsdelar byts ut eller el-
verktyget lagras. Denna skyddsåtgärd
förhindrar oavsiktlig inkoppling av el-
verktyget.
d) Förvara elverktygen oåtkomliga för barn.
Låt elverktyget inte användas av perso-
ner som inte är förtrogna med dess an-
vändning eller inte läst denna anvisning.
Elverktygen är farliga om de används av
oerfarna personer.
e) Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrolle-
ra att rörliga komponenter fungerar fel-
fritt och inte kärvar, att komponenter in-
te brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner på-
verkas menligt. Låt skadade delar repa-
reras innan elverktyget tas i bruk. Många
olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Om-
sorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa
eggar kommer inte så lätt i kläm och går
lättare att styra.
g) Använd elverktyget, tillbehör, insats-
verktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta
hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmo-
menten. Om elverktyget används på ett
sätt som det inte är avsett för kan farliga
situationer uppstå.
5) Omsorgsfull hantering och användning av
sladdlösa elverktyg
a) Ladda batterierna endast i de laddare
som tillverkaren rekommenderat. Om en
laddare som är avsedd för en viss typ av
batterier används för andra batterityper
finns risk för brand.
b) Använd endast batterier som är avsedda
för aktuellt elverktyg. Används andra bat-
terier finns risk för kroppsskada och
brand.
c) Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål på avstånd
från reservbatterier för att undvika en
bygling av kontakterna. En kortslutning
av batteriets kontakter kan leda till bränn-
skador eller brand.
d) Om batteriet används på fel sätt finns
risk för att vätska rinner ur batteriet.
Undvik kontakt med vätskan. Vid oav-
siktlig kontakt spola med vatten. Om
vätska kommer i kontakt med ögonen
uppsök dessutom läkare. Batterivätskan
kan medföra hudirritation och brännska-
da.
6) Service
a) Låt endast kvalificerad fackpersonal re-
parera elverktyget och endast med origi-
nalreservdelar. Detta garanterar att el-
verktygets säkerhet upprätthålls.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 85 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Page: 85
86 | Svenska
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
Säkerhetsanvisningar för borrmaskiner
och skruvdragare
f Håll i elverktyget endast vid de isolerade
greppytorna när arbeten utförs på ställen
där insatsverktyget eller skruven kan skada
dolda elledningar. Kontakt med en spän-
ningsförande ledning kan sätta elverktygets
metalldelar under spänning och leda till el-
stöt.
f Använd lämpliga detektorer för lokalisering
av dolda försörjningsledningar eller konsul-
tera lokalt distributionsföretag. Kontakt
med elledningar kan förorsaka brand och el-
stöt. En skadad gasledning kan leda till ex-
plosion. Borrning i vattenledning kan förorsa-
ka sakskador.
f Slå genast ifrån elverktyget om insatsverk-
tyget blockerar. Var förberedd på höga re-
aktionsmoment som kan orsaka bakslag. In-
satsverktyget blockerar om:
— elverktyget överbelastas eller
— snedvrids i arbetsstycket.
f Håll stadigt tag i elverktyget. Vid idragning
och urdragning av skruvar kan kortvarigt hö-
ga reaktionsmoment uppstå.
f Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som
är fastspänt i en uppspänningsanordning el-
ler ett skruvstycke hålls säkrare än med han-
den.
f Håll arbetsplatsen ren. Materialblandningar
är särskilt farliga. Lättmetalldamm kan brin-
na och explodera.
f Vänta tills elverktyget stannat helt innan du
lägger bort det. Insatsverktyget kan haka
upp sig och leda till att du kan förlora kon-
trollen över elverktyget.
f Öppna inte batterimodulen. Detta kan leda
till kortslutning.
Skydda batterimodulen mot hög vär-
me som t. ex. längre solbestrålning
och eld. Explosionsrisk föreligger.
f I skadad eller felanvänd batterimodul kan
ångor uppstå. Tillför friskluft och uppsök
läkare vid åkommor. Ångorna kan leda till
irritation i andningsvägarna.
f Från ett defekt batteri kan vätska rinna ut
och väta föremål i närheten. Kontrollera be-
rörda delar. Rengör eller byt ut dem vid be-
hov.
f Använd batteriet endast med Bosch elverk-
tyget. Detta skyddar batteriet mot farlig
överbelastning.
Funktionsbeskrivning
Läs noga igenom alla anvisningar.
Fel som uppstår till följd av att an-
visningarna nedan inte följts kan or-
saka elstöt, brand och/eller allvarli-
ga kroppsskador.
Ändamålsenlig användning
Elverktyget är avsedd för i- och urdragning av
skruvar samt för borrning i trä, metall, keramik
och plast.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till
illustration av elverktyget på grafiksida.
1 Skruvbits*
2 Snabbchuck
3 Ställring för vridmomentsförval
4 Växellägesomkopplare
5 Rotationsindikator högergång
6 Rotationsindikator vänstergång
7 Batterimodul*
8 Lampa ”Power Light”
9 Indikering av batterimodulens
laddningstillstånd
10 Riktningsomkopplare
11 Strömställare Till/Från
12 Batterimodulens upplåsningsknapp
13 Universalbitshållare*
14 Låsskruv för snabbchuck
15 Sexkantnyckel*
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör
ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörspro-
gram beskrivs allt tillbehör som finns.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 86 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Page: 86
Svenska | 87
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
Tekniska data
Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena har bestämts baserande på
EN 60745.
Elverktygets A-vägda ljudtrycksnivå når i typiska
fall 70 dB(A). Onoggrannhet K=3 dB.
Ljudnivån under arbetet kan överskrida 80 dB(A).
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre
riktningar) framtaget enligt EN 60745:
borrning i metall: Vibrationsemissionsvärde
ah =2,5 m/s2
, onoggrannhet K =1,0 m/s2
,
skruvning: Vibrationsemissionsvärde
ah =2,5 m/s2
, onoggrannhet K =1,0 m/s2
.
Mätningen av den vibrationsnivå som anges i
denna anvisning har utförts enligt en mätmetod
som är standardiserad i EN 60745 och kan an-
vändas vid jämförelse av olika elverktyg. Mät-
metoden är även lämplig för preliminär bedöm-
ning av vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den
huvudsakliga användningen av elverktyget. Om
däremot elverktyget används för andra ändamål
och med andra insatsverktyg eller inte underhål-
lits ordentligt kan vibrationsnivån avvika. Härvid
kan vibrationsbelastningen under arbetsperio-
den öka betydligt.
För en exakt bedömning av vibrationsbelast-
ningen bör även de tider beaktas när elvektyget
är frånkopplat eller är igång men inte används.
Detta reducerar tydligt vibrationsbelastningen
för den totala arbetsperioden.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda
operatören mot vibrationernas inverkan t.ex.:
underhåll av elverktyget och insatsverktygen, att
hålla händerna varma, organisation av arbetsför-
loppen.
Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att
denna produkt som beskrivs i ”Tekniska data”
överensstämmer med följande normer och nor-
mativa dokument: EN 60745 enligt bestämmel-
serna i direktiven 2004/108/EG, 98/37/EG (till
28.12.2009), 2006/42/EG (from 29.12.2009).
Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Sladdlös borrskruvdragare PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2
Produktnummer 3 603 J56 4.. 3 603 J56 3..
Märkspänning V= 14,4 18
Tomgångsvarvtal
– 1. växelläget
– 2. växelläget
min-1
min-1
0–370
0–1150
0–400
0–1250
Max. vridmoment hårt/mjukt skruvförband enligt
ISO 5393 Nm 38/20 46/25
max. skruv-Ø mm 8 8
max. borr-Ø
– Stål
– Trä
mm
mm
10
30
10
35
Chuckens inspänningsområde mm 0–10 0–10
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,35 1,45
Beakta produktnumret på elverktygets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda elverktyg kan variera.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 87 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Page: 87
88 | Svenska
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
28.11.2008
Montage
Batteriets laddning (se bild A)
f Använd endast de laddare som anges på till-
behörssidan. Endast denna typ av laddare är
anpassad till det litium-jonbatteri som an-
vänds i elverktyget.
Anvisning: Batterimodulen levereras ofullstän-
digt uppladdad. För full effekt ska batterimodu-
len före första användningen laddas upp i ladda-
ren.
Litium-jonbatteriet kan när som helst laddas
upp eftersom detta inte påverkar livslängden.
Batteriet skadas inte om laddning avbryts.
Litium-jonbatteriet är med ”Electronic Cell Pro-
tection (ECP)” skyddad mot djupurladdning. Vid
urladdat batteri kopplar skyddskopplingen från
elverktyget: Insatsverktyget roterar inte längre.
Undvik att trycka på strömställaren
Till/Från efter en automatisk från-
koppling av elverktyget. Batteriet kan skadas.
Ta bort batterimodulen 7 genom att trycka på
upplåsningsknappen 12 och dra sedan batteri-
modulen bakåt ur elverktyget. Bruka inte våld.
För laddning kan batterimodulen 7 sitta kvar i el-
verktyget. Under laddning kan elverktyget inte
kopplas på. Tryck på strömställaren 11 för att få
reda på batteriets laddningstillstånd, se avsnitt
”Batteriets laddningsindikering”.
Batterimodulen är försedd med en NTC-tempe-
raturövervakning som endast tillåter uppladd-
ning inom ett temperaturområde mellan 0 °C
och 45 °C. Härvid uppnår batterimodulen en
lång brukstid.
Beakta anvisningarna för avfallshantering.
Verktygsbyte (se bild B)
f Innan åtgärder utförs på elverktyget (t. ex.
underhåll, verktygsbyte osv) och för trans-
port och lagring ställ riktningsomkopplaren
i mittläge. Om strömställaren Till/Från oav-
siktligt påverkas finns risk för kroppsskada.
Vid opåverkad strömställare Till/Från 11 är borr-
spindeln låst. Detta medger snabbt, bekvämt
och enkelt byte av insatsverktyget i borrchuck-
en.
Vrid upp snabbchucken 2 i rotationsriktningen
n tills verktyget kan skjutas in. Skjut in verkty-
get.
Dra för hand kraftigt fast hylsan på snabbchuck-
en 2 i rotationsriktningen o. Chucken låses här-
vid automatiskt.
Spärren låses upp när hylsan vrids i motsatt rikt-
ning för borttagning av verktyget.
Byte av borrchuck (se bilder D–F)
f Innan åtgärder utförs på elverktyget (t. ex.
underhåll, verktygsbyte osv) och för trans-
port och lagring ställ riktningsomkopplaren
i mittläge. Om strömställaren Till/Från oav-
siktligt påverkas finns risk för kroppsskada.
Ta bort säkringsskruven (se bild D)
Snabbchucken 2 är med en säkringsskruv 14
låst mot att oavsiktligt lossa från borrspindeln.
Öppna snabbchucken 2 fullständigt och skruva
bort säkringsskruven 14 i rotationsriktningen n.
Observera att säkringsskruven är vänstergäng-
ad.
Sitter låsskruven 14 hårt fast, sätt en skruvmej-
sel på skruvhuvudet och lossa låsskruven med
ett slag på skruvmejselns skaft.
Borttagning av borrchuck (se bild E)
Sätt in en sexkantnyckel 15 med dess korta än-
da i snabbspännchucken 2.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBS
OBJ_BUCH-900-001.book Page 88 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Page: 88
Svenska | 89
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
Lägg upp elverktyget på ett stadigt underlag
t.ex. en arbetsbänk. Håll fast elverktyget och
lossa snabbchucken 2 genom att vrida sexkant-
nyckeln 15 i riktningen n. En hårtsittande
snabbchuck kan lossas med ett lätt slag på sex-
kantnyckelns 15 långa skaft. Ta bort sexkant-
nyckeln ur snabbchucken och skruva sedan full-
ständigt bort snabbchucken.
Montering av borrchuck (se bild F)
Nyckelchucken monteras i omvänd ordnings-
följd.
Borrchucken ska dras fast med ett åt-
dragningsmoment på ca. 7–9 Nm.
Skruva in säkringsskruven 14 moturs i den
öppna snabbchucken, åtdragningsmoment ca
1,5–2,5 Nm. Använd alltid en ny säkringsskruv
då säkringslimmet som finns applicerat på gäng-
an förlorar sin verkan efter urskruvning.
Damm-/spånutsugning
f Dammet från material som t. ex. blyhaltig
målning, vissa träslag, mineraler och metall
kan vara hälsovådligt. Beröring eller inand-
ning av dammet kan orsaka allergiska reaktio-
ner och/eller andningsbesvär hos använda-
ren eller personer som uppehåller sig i
närheten.
Vissa damm från ek eller bok anses vara can-
cerogena, speciellt då i förbindelse med till-
satsämnen för träbehandling (kromat, trä-
konserveringsmedel). Endast yrkesmän får
bearbeta asbesthaltigt material.
– Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
– Vi rekommenderar ett andningsskydd i fil-
terklass P2.
Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäl-
ler för bearbetat material.
Drift
Driftstart
Insättning av batterimodul
f Använd endast original Bosch litiumjonbat-
terier med den spänning som anges på el-
verktygets typskylt. Används andra batterier
finns risk för kropsskada och brand.
Ställ riktningsomkopplaren 10 i mittläge för att
undvika oavsiktlig start. Skjut in den uppladda-
de batterimodulen 7 i handtaget tills den tydligt
snäpper fast och ligger i plan med handtaget.
Inställning av rotationsriktning (se bild C)
Med riktningsomkopplaren 10 kan elverktygets
rotationsriktning ändras. Vid nedtryckt ström-
ställare Till/Från 11 kan omkoppling inte ske.
Högergång: För borrning och idragning av skru-
var tryck riktningsomkopplaren 10 åt vänster
mot stopp.
Rotationsindikatorn högergång 5 lyser
när strömställaren Till/Från 11 påverkats
och motorn är igång.
Vänstergång: För lossning och urdragning av
skruvar tryck riktningsomkopplaren 10 åt höger
mot stopp.
Rotationsindikatorn vänstergång 6 lyser
när strömställaren Till/Från 11 påverkats
och motorn är igång.
Förval av vridmoment
Med ställringen för vridmomentförval 3 kan nöd-
vändigt vridmoment väljas i 25 steg. Vid korrekt
inställning stoppar insatsverktyget genast när
skruven ligger i plan med materialet resp. när in-
ställt vridmoment uppnåtts.
Välj eventuellt en högre inställning för urdrag-
ning av skruvar eller ställ mot symbolen ”Borr-
ning”.
Borrning
I läget ”Borrning” är rasterkopplingen inaktiv.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 89 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Page: 89
90 | Svenska
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
Mekaniskt växelval
f Påverka växellägesomkopplaren 4 endast
på frånkopplat elverktyg.
Med växellägesomkopplaren 4 kan 2 varvtalsom-
råden förväljas.
Växel I:
Lågt varvtalsområde; för skruvdragning eller ar-
beten med stor borrdiameter.
Växel II:
Högt varvtalsområde för arbeten med liten borr-
diameter.
Går det inte att svänga växellägesomkopplaren
4 mot anslag, vrid drivspindeln med borren en
aning.
In- och urkoppling
Tryck för start av elverktyget ned strömställaren
Till/Från 11 och håll den nedtryckt.
Lampan 8 lyser vid lätt eller helt nedtryckt
strömställare 11 och belyser arbetsområdet vid
ogynnsamma belysningsförhållanden.
För frånkoppling av elverktyget släpp ström-
ställaren Till/Från 11.
Inställning av varvtal
Varvtalet på inkopplat elverktyg kan justeras
steglöst genom att mer eller mindre trycka ned
strömställaren Till/Från 11.
Ett lätt tryck på strömställaren Till/Från 11 ger
ett lågt varvtal. Med tilltagande tryck ökar varv-
talet.
Helautomatisk spindellåsning (Auto-Lock)
Vid opåverkad strömställare Till/Från 11 är borr-
spindeln och även verktygsfästet låsta.
Detta möjliggör idragning av skruvar även om
batteriet är förbrukat, dvs verktyget kan använ-
das som en normal skruvdragare.
Utlöpsbroms
När strömställaren Till/Från 11 släpps, bromsas
borrchucken upp som sedan stoppar insatsverk-
tyget.
Släpp strömställaren Till/Från 11 vid idragning
av skruvar först sedan skruven sitter i plan med
arbetsstycket. Skruvhuvudet tränger då inte in i
arbetsstycket.
Batteriets laddningsindikering
Batterimodulens laddningsindikator 9 har tre
gröna lysdioder som vid halvt eller helt ned-
tryckt strömställare Till/Från 11 för några sekun-
der visar batterimodulens laddningstillstånd.
De 3 lysdioderna i batterimodulens laddningsin-
dikator 9 och lampan 8 blinkar i snabb takt när
batterimodulens temperatur ligger utanför
driftstemperaturområdet mellan –10 och
+70°C.
Temperaturberoende överbelastningsskydd
Om elverktyget används på ändamålsenligt sätt
kan det inte överbelastas. Vid för kraftig belast-
ning eller om tilllåten batteritemperatur på
70 °C överskrids, kopplar elektroniken bort el-
verktyget tills det åter uppnått optimal drift-
temperatur.
De 3 lysdioderna i batterimodulens laddningsin-
dikator 9 och lampan 8 blinkar i snabb takt när
batterimodulens temperatur ligger utanför
driftstemperaturområdet mellan –10 och +70°C
och/eller överlastskyddet löst ut.
Djupurladdningsskydd
Litium-jonbatteriet är med ”Electronic Cell Pro-
tection (ECP)” skyddad mot djupurladdning. Vid
urladdat batteri kopplar skyddskopplingen från
elverktyget: Insatsverktyget roterar inte längre.
Lysdiod Kapacitet
Permanent ljus 3 gröna ≥ 71%
Permanent ljus 2 gröna 35—70%
Permanent ljus 1 grönt 11—34%
långsam blinkning 1 grönt ljus ≤ 10%
OBJ_BUCH-900-001.book Page 90 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Page: 90
Svenska | 91
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
Arbetsanvisningar
f Elverktyget ska vara frånkopplat när det
förs mot skruven. Roterande einsatsverktyg
kan slira bort.
Tips
Efter längre drift med lågt varvtal ska elverktyget
för avkylning köras ca. 3 minuter med högsta
tomgångsvarvtal.
Vid borrning i metall använd endast felfria, väl-
skärpta HSS-borrar
(HSS=högeffektssnabbstål). Denna kvalitet of-
fererar Bosch som tillbehör.
Innan större, längre skruvar dras in i hårt mate-
rial förborra gängans kärndiameter till ca 2
/3 av
skruvlängden.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
f Innan åtgärder utförs på elverktyget (t. ex.
underhåll, verktygsbyte osv) och för trans-
port och lagring ställ riktningsomkopplaren
i mittläge. Om strömställaren Till/Från oav-
siktligt påverkas finns risk för kroppsskada.
f Håll elverktyget och dess ventilationsöpp-
ningar rena för bra och säkert arbete.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
Bosch-elverktyg när batterimodulen inte längre
är funktionsduglig.
Om i elverktyget trots exakt tillverkning och
sträng kontroll störning skulle uppstå, bör repa-
ration utföras av auktoriserad serviceverkstad
för Bosch elverktyg.
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbe-
ställningar det 10-siffriga produktnumret som
finns på elverktygets typskylt.
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande re-
paration och underhåll av produkter och reserv-
delar. Sprängskissar och informationer om re-
servdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-pt.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när
det gäller frågor beträffande köp, användning
och inställning av produkter och tillbehör.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Transport
Batterimodulen har testats enligt UN-handbo-
ken ST/SG/AC.10/11/rev.3 del III, underavsnitt
38.3. Den är effektivt skyddad mot inre över-
tryck och kortslutning samt har anordningar för
att förhindra brott genom åverkan och farlig re-
turström.
Den i batterimodulen ingående litiumekvivalent-
mängden ligger under tillämpliga gränsvärden.
För batterimodulen som separat del eller insatt
i ett verktyg gäller därför varken nationella eller
internationella föreskrifter avseende farligt
gods. Föreskrifterna för farligt gods kan dock
gälla vid transport av flera batterimoduler.
I detta fall kan det vara nödvändigt att uppfylla
vissa villkor (t.ex. beträffande förpackning).
Ytterligare detaljer lämnas i ett informations-
blad med följande internetadress:
http://purchasing.bosch.com/en/start/
Allgemeines/Download/index.htm.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 91 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Page: 91
92 | Svenska
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
Avfallshantering
Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhän-
dertas på miljövänligt sätt för återvinning.
Endast för EU-länder:
Släng inte elverktyg i hushållsav-
fall!
Enligt europeiska direktivet
2002/96/EG för kasserade elek-
triska och elektroniska apparater
och dess modifiering till nationell
rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas se-
parat och på miljövänligt sätt lämnas in för åter-
vinning.
Sekundär-/primärbatterier:
Li-jon:
Beakta anvisningarna i avsnit-
tet ”Transport”, sida 91.
Förbrukade batterier får inte slängas i hushålls-
avfall och inte heller i eld eller vatten. Batterier-
na ska samlas för återvinning eller omhändertas
på miljövänligt sätt.
Endast för EU-länder:
Defekta eller förbrukade batterier måste enligt
direktivet 91/157/EEG omhändertas för återvin-
ning.
Ändringar förbehålles.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 92 Friday, December 5, 2008 9:09 AM

Question & answers

There are no questions about the Bosch PSR 14,4 LI yet.

Ask a question about the Bosch PSR 14,4 LI

Have a question about the Bosch PSR 14,4 LI but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch PSR 14,4 LI. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch PSR 14,4 LI as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.