Bosch PSR 12-2 manual

View a manual of the Bosch PSR 12-2 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Borrmaskin
  • Model/name: PSR 12-2
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk

Table of Contents

Page: 0
Bedienungsanleitung
Operating instructions
Instructions d’emploi
Instrucciones de servicio
Manual de instruções
Istruzioni d’uso
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Brukerveiledningen
Käyttöohje
δηγία ειρισµ
Page: 2
2 2 609 001 965 • 11.10.06
Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 5
English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 12
Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 18
Español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Página 25
Português . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Página 32
Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 39
Nederlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 46
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 53
Svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sida 59
Norsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 65
Suomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sivu 71
Ελληνικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σελίδα 77
Türkçe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sayfa 85
OBJ_BUCH-213-001.book Page 2 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM
Page: 59
Svenska | 59
2 609 001 965 • 11.10.06
Allmänna säkerhetsanvis-
ningar för elverktyg
Läs noga igenom alla anvisningar.
Fel som uppstår till följd av att anvis-
ningarna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand
och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för fram-
tida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till nät-
drivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna
elverktyg (sladdlösa).
1) Arbetsplatssäkerhet
a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oord-
ning på arbetsplatsen och dåligt belyst arbets-
område kan leda till olyckor.
b) Använd inte elverktyget i explosionsfarlig
omgivning med brännbara vätskor, gaser
eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som
kan antända dammet eller gaserna.
c) Håll under arbetet med elverktyget barn
och obehöriga personer på betryggande
avstånd. Om du störs av obehöriga personer
kan du förlora kontrollen över elverktyget.
2) Elektrisk säkerhet
a) Elverktygets stickpropp måste passa till
vägguttaget. Stickproppen får absolut inte
förändras. Använd inte adapterkontakter
tillsammans med skyddsjordade elverktyg.
Oförändrade stickproppar och passande vägg-
uttag reducerar risken för elstöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor
som t. ex. rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en större risk för elstöt om
din kropp är jordad.
c) Skydda elverktyget mot regn och väta.
Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för
elstöt.
d) Missbruka inte nätsladden och använd den
inte för att bära eller hänga upp elverkty-
get och inte heller för att dra stickproppen
ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd
från värme, olja, skarpa kanter och rörliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade led-
ningar ökar risken för elstöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg utomhus
använd endast förlängningssladdar som är
avsedda för utomhusbruk. Om en lämplig
förlängningssladd för utomhusbruk används
minskar risken för elstöt.
f) Använd ett felströmsskydd om det inte är
möjligt att undvika elverktygets använd-
ning i fuktig miljö. Felströmsskyddet minskar
risken för elstöt.
3) Personsäkerhet
a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör
och använd elverktyget med förnuft.
Använd inte elverktyg när du är trött eller
om du är påverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under användning av elverktyg kan
även en kort ouppmärksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.
b) Bär alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglasögon. Användning av personlig
skyddsutrustning som t. ex. dammfiltermask,
halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörsel-
skydd reducerar alltefter elverktygets typ och
användning risken för kroppsskada.
c) Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrol-
lera att elverktyget är frånkopplat innan du
ansluter stickproppen till vägguttaget
och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar
upp eller bär elverktyget. Om du bär elverkty-
get med fingret på strömställaren eller ansluter
påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka
uppstå.
d) Ta bort alla inställningsverktyg och skruv-
nycklar innan du kopplar på elverktyget. Ett
verktyg eller en nyckel i en roterande komponent
kan medföra kroppsskada.
e) Undvik onormala kroppsställningar. Se till
att du står stadigt och håller balansen. I
detta fall kan du lättare kontrollera elverktyget i
oväntade situationer.
f) Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll håret,
kläderna och handskarna på avstånd från
rörliga delar. Löst hängande kläder, långt hår
och smycken kan dras in av roterande delar.
g) Vid elverktyg med dammutsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att denna
är rätt monterade och används på korrekt
sätt. Användning av dammutsugning minskar de
risker damm orsakar.
4) Korrekt användning och hantering av elverk-
tyg
a) Överbelasta inte elverktyget. Använd för
aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett
lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säk-
rare inom angivet effektområde.
b) Ett elverktyg med defekt strömställare får
inte längre användas. Ett elverktyg som inte
kan kopplas in eller ur är farligt och måste repa-
reras.
c) Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller
ta bort batteriet innan inställningar utförs,
tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget
lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsikt-
lig inkoppling av elverktyget.
VARNING
OBJ_BUCH-213-001.book Page 59 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM
Page: 60
60 | Svenska 2 609 001 965 • 11.10.06
d) Förvara elverktygen oåtkomliga för barn.
Låt elverktyget inte användas av personer
som inte är förtrogna med dess använd-
ning eller inte läst denna anvisning. Elverk-
tygen är farliga om de används av oerfarna
personer.
e) Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera
att rörliga komponenter fungerar felfritt
och inte kärvar, att komponenter inte brus-
tit eller skadats; orsaker som kan leda till
att elverktygets funktioner påverkas men-
ligt. Låt skadade delar repareras innan
elverktyget tas i bruk. Många olyckor orsakas
av dåligt skötta elverktyg.
f) Håll skärverktygen skarpa och rena.
Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa
eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare
att styra.
g) Använd elverktyget, tillbehör, insatsverk-
tyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta
hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmo-
menten. Om elverktyget används på ett sätt
som det inte är avsett för kan farliga situationer
uppstå.
5) Omsorgsfull hantering och användning av
sladdlösa elverktyg
a) Ladda batterierna endast i de laddare som
tillverkaren rekommenderat. Om en laddare
som är avsedd för en viss typ av batterier
används för andra batterityper finns risk för
brand.
b) Använd endast batterier som är avsedda
för aktuellt elverktyg. Används andra batte-
rier finns risk för kroppsskada och brand.
c) Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål på avstånd
från reservbatterier för att undvika en byg-
ling av kontakterna. En kortslutning av batte-
riets kontakter kan leda till brännskador eller
brand.
d) Om batteriet används på fel sätt finns risk
för att vätska rinner ur batteriet. Undvik
kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kon-
takt spola med vatten. Om vätska kommer
i kontakt med ögonen uppsök dessutom
läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation
och brännskada.
6) Service
a) Låt endast kvalificerad fackpersonal repa-
rera elverktyget och endast med original-
reservdelar. Detta garanterar att elverktygets
säkerhet upprätthålls.
Verktygsspecifika
säkerhetsanvisningar
f Håll stadigt tag i elverktyget. Vid idragning och
urdragning av skruvar kan kortvarigt höga reaktions-
moment uppstå.
f Använd lämpliga detektorer för lokalisering
av dolda försörjningsledningar eller konsul-
tera lokalt distributionsföretag. Kontakt med
elledningar kan förorsaka brand och elstöt. En ska-
dad gasledning kan leda till explosion. Borrning i
vattenledning kan förorsaka sakskador.
f Slå genast ifrån elverktyget om insatsverkty-
get blockerar. Var förberedd på höga reak-
tionsmoment som kan orsaka bakslag.
Insatsverktyget blockerar om:
— elverktyget överbelastas eller
— snedvrids i arbetsstycket.
f Håll fast elverktyget endast vid de isolerade
handtagen när arbeten utförs på ställen där
insatsverktyget kan skada dolda elledningar.
Om elverktyget kommer i kontakt med en spän-
ningsförande ledning sätts elverktygets metalldelar
under spänning som sedan leder till elstöt.
f Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är
fastspänt i en uppspänningsanordning eller ett
skruvstycke hålls säkrare än med handen.
f Asbesthaltigt material får inte bearbetas.
Asbest anses vara cancerframkallande.
f Vidta skyddsåtgärder om risk finns för att häl-
sovådligt, brännbart eller explosivt damm
uppstår under arbetet. Till exempel: Vissa damm
klassificeras som cancerframkallande ämnen.
Använd en dammfiltermask och om möjligt damm-/
spånutsugning.
f Håll arbetsplatsen ren. Materialblandningar är
särskilt farliga. Lättmetalldamm kan brinna och
explodera.
f Vänta tills elverktyget stannat helt innan du
lägger bort det. Insatsverktyget kan haka upp sig
och leda till att du kan förlora kontrollen över elverk-
tyget.
f Undvik oavsiktlig påkoppling. Kontrollera att
strömställaren är i frånslaget läge innan bat-
terimodulen sätts in. Att bära elverktyget med
fingret på strömställaren eller att sätta in batterimo-
dulen i påkopplat elverktyg kan leda till olyckor.
f Öppna inte batterimodulen. Detta kan leda till
kortslutning.
f Skydda batterimodulen mot hög värme som
t. ex. längre solbestrålning och eld. Explosions-
risk föreligger.
OBJ_BUCH-213-001.book Page 60 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM
Page: 61
Svenska | 61
2 609 001 965 • 11.10.06
Funktionsbeskrivning
Läs noga igenom alla anvisningar.
Fel som uppstår till följd av att anvisning-
arna nedan inte följts kan orsaka elstöt,
brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Ändamålsenlig användning
Elverktyget är avsedd för i- och urdragning av skruvar
samt för borrning i trä, metall, keramik och plast.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration
av elverktyget på grafiksida.
1 Snabbchuck
2 Ställring för vridmomentsförval
3 Växellägesomkopplare
4 Rotationgsindikator högergång
5 Rotationsindikator vänstergång
6 Mjukhandtag
7 Skruvbits*
8 Batterimodulens upplåsningsknapp
9 Batterimodul*
10 Lampa ”Power Light”
11 Riktningsomkopplare
12 Strömställare Till/Från
13 Universalbitshållare*
14 Låsskruv för snabbchuck
15 Sexkantnyckel**
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör
ingår inte standardleveransen.
**handelsvara (ingår inte i leveransen)
Försäkran om
överensstämmelse
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna
produkt överensstämmer med följande normer och har-
moniserade standarder: EN 60745 enligt bestämmel-
serna i direktiven 89/336/EEG, 98/37/EG.
19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70145 Leinfelden-Echterdingen
Tekniska data
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Sladdlös borrskruvdragare PSR 12-2 PSR 14,4-2 PSR 18-2
Produktnummer 3 603 J51 5.. 3 603 J51 4.. 3 603 J51 3..
Märkspänning V= 12 14,4 18
Tomgångsvarvtal
– 1. växelläget
– 2. växelläget
min-1
min-1
0–390
0–1250
0–400
0–1250
0–400
0–1250
Max. vridmoment hårt/mjukt skruvförband enligt
ISO 5393 Nm 30/17 36/22 44/28
max. skruv-Ø mm 8 8 10
max. borr-Ø
– Stål
– Trä
mm
mm
10
30
10
35
12
40
Chuckens inspänningsområde mm 0–10 0–10 0–10
Borrspindelgänga ½" ½" ½"
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,65 1,75 2,00
Beakta produktnumret på elverktygets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda elverktyg kan variera.
OBJ_BUCH-213-001.book Page 61 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM
Page: 62
62 | Svenska 2 609 001 965 • 11.10.06
Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena har bestämts baserande på EN 60745.
Elverktygets A-vägda ljudtrycksnivå är i typiska fall min-
dre än 70 dB(A).
Ljudnivån kan vid arbeten överskrida 85 dB(A).
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre riktningar)
framtaget enligt EN 60745:
borrning i metall: Vibrationsemissionsvärde
ah=<2,5 m/s2
, onoggrannhet K=1 m/s2
,
skruvning: Vibrationsemissionsvärde ah=<2,5 m/s2
,
onoggrannhet K=1 m/s2
.
Den vibrationsnivå som anges i dessa
anvisningar har uppmätts enligt en i
EN 60745 standardiserad mätmetod och kan använ-
das för verktygsjämförelse.
Vibrationsnivån förändras alltefter elverktygets använd-
ning och kan i många fall överskrida de värden som
anges i dessa anvisningar. Den belastning som vibratio-
nerna orsakar kan underskattas om elverktyget regel-
bundet används på sådant sätt.
Anvisning: Ta även hänsyn till den tid elverktyget har
varit avstängt eller gått utan att vara i verkligt ingrepp
när en exakt värdering av vibrationsbelastningen utförs
under en bestämd tidsperiod. Detta kan minska vibra-
tionsbelastningen väsentligt under den totala tidsperio-
den.
Montage
Batteriets laddning
En ny eller under en längre tid inte använd batteriemo-
dul får först efter ca. 5 laddnings- och urladdnings-
cykler sin fulla kapacitet.
För borttagning av batterimodulen 9 tryck på upplås-
ningsknappen 8 och dra batterimodulen nedåt ur
elverktyget. Bruka inte våld.
Batterimodulen är försedd med en NTC-temperaturö-
vervakning som endast tillåter uppladdning inom ett
temperaturområde mellan 0 °C och 45 °C. Härvid upp-
når batterimodulen en lång brukstid.
Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det
på att batterierna är förbrukade och måste bytas mot
nya.
Beakta anvisningarna för avfallshantering.
Verktygsbyte (se bild A)
f Innan åtgärder utförs på elverktyget (t. ex.
underhåll, verktygsbyte osv) och för transport
och lagring ställ riktningsomkopplaren i mitt-
läge. Om strömställaren Till/Från oavsiktligt påver-
kas finns risk för kroppsskada.
Vid opåverkad strömställare Till/Från 12 är borrspindeln
låst. Detta medger snabbt, bekvämt och enkelt byte av
insatsverktyget i borrchucken.
Vrid upp snabbchucken 1 tills verktyget kan skjutas in.
Skjut in verktyget.
Vrid medurs för hand stadigt fast hylsan på snabbborr-
chucken 1 tills rappning inte längre hörs. Chucken
låses härvid automatiskt.
Spärren låses upp när hylsan vrids i motsatt riktning för
borttagning av verktyget.
Byte av borrchuck (se bilder C–E)
f Innan åtgärder utförs på elverktyget (t. ex.
underhåll, verktygsbyte osv) och för transport
och lagring ställ riktningsomkopplaren i mitt-
läge. Om strömställaren Till/Från oavsiktligt påver-
kas finns risk för kroppsskada.
Snabbchucken 1 är med en låsskruv 14 säkrad mot
oavsiktlig lossning från borrspindeln. Öppna snabborr-
chucken 1 helt och skruva medurs bort låsskruven 14.
Observera att låsskruven är vänstergängad.
Borttagning av borrchuck (se bild D)
Sätt in en sexkantnyckel 15 med dess korta ända i
snabbspännchucken 1.
Lägg upp elverktyget på ett stadigt underlag t.ex. en
arbetsbänk. Håll fast elverktyget och lossa
snabbchucken 1 genom att vrida sexkantnyckeln 15
moturs. En hårtsittande snabbchuck kan lossas med ett
lätt slag på sexkantnyckelns 15 långa skaft. Ta bort sex-
kantnyckeln ur snabbchucken och skruva sedan bort
snabbchucken.
Montering av borrchuck (se bild E)
Nyckelchucken monteras i omvänd ordningsföljd.
Anvisning: Skruva efter avslutad montering av
snabbchucken åter in låsskruven 14.
Borrchucken ska dras fast med ett åtdrag-
ningsmoment på ca. 17–23 Nm.
VARNING
OBJ_BUCH-213-001.book Page 62 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM
Page: 63
Svenska | 63
2 609 001 965 • 11.10.06
Drift
Driftstart
Insättning av batterimodul
f Använd endast original Bosch O-batterier
med den spänning som anges på elverktygets
typskylt. Används andra batterier finns risk för
kroppsskada och brand.
Ställ riktningsomkopplaren 11 i mittläge för att undvika
oavsiktlig start. Skjut in den uppladdade batterimodu-
len 9 i handtaget tills den tydligt snäpper fast och ligger
i plan med handtaget.
Inställning av rotationsriktning (se bild B)
Med riktningsomkopplaren 11 kan elverktygets rota-
tionsriktning ändras. Vid nedtryckt strömställare
Till/Från 12 kan omkoppling inte ske.
Högergång: För borrning och idragning av skruvar
tryck riktningsomkopplaren 11 åt vänster mot stopp.
Rotationsindikatorn högergång 4 lyser när
strömställaren 12 påverkats och motorn är
igång.
Vänstergång: För lossning och urdragning av skruvar
tryck riktningsomkopplaren 11 åt höger mot stopp.
Rotationsindikatorn vänstergång 5 lyser när
strömställaren 12 påverkats och motorn är
igång.
Förval av vridmoment
Med ställringen för vridmomentförval 2 kan erforderligt
vridmoment väljas i 25 steg. Vid korrekt inställt vridmo-
ment stoppas insatsverktyget när skruven ligger i plan
med materialets yta eller när inställt vridmoment har
uppnåtts. I läget ” ” är rasterkopplingen avaktiverad,
t. ex. för borrning.
Välj för urdragning av skruvar vid behov en högre inställ-
ning eller ställ mot symbolen ” ”.
Mekaniskt växelval
f Påverka växellägesomkopplaren 3 endast på
frånkopplat elverktyg.
Med växellägesomkopplaren 3 kan 2 varvtalsområden
förväljas.
Växel I:
Lågt varvtalsområde; för skruvdragning eller arbeten
med stor borrdiameter.
Växel II:
Högt varvtalsområde för arbeten med liten borrdiame-
ter.
Går det inte att skjuta växellägesomkopplaren 3 mot
anslag, vrid borrchucken med borren en aning.
In- och urkoppling
Tryck för start av elverktyget ned strömställaren
Till/Från 12 och håll den nedtryckt.
Lampan 10 lyser när strömställaren 12 trycks ned till en
del och belyser vid behov skruvstället.
För frånkoppling av elverktyget släpp strömställaren
Till/Från 12.
Inställning av varvtal
Varvtalet på inkopplat elverktyg kan justeras steglöst
genom att mer eller mindre trycka ned strömställaren
Till/Från 12.
Ett lätt tryck på strömställaren Till/Från 12 ger ett lågt
varvtal. Med tilltagande tryck ökar varvtalet.
Helautomatisk spindellåsning (Auto-Lock)
Vid opåverkad strömställare Till/Från 12 är borrspindeln
och även verktygsfästet låsta.
Detta möjliggör idragning av skruvar även om batteriet
är förbrukat, dvs verktyget kan användas som en normal
skruvdragare.
Utlöpsbroms
När strömställaren Till/Från 12 släpps, bromsas borr-
chucken upp som sedan stoppar insatsverktyget.
Släpp strömställaren Till/Från 12 vid idragning av skru-
var först sedan skruven sitter i plan med arbetsstycket.
Skruvhuvudet tränger då inte in i arbetsstycket.
Arbetsanvisningar
f Elverktyget ska vara frånkopplat när det förs
mot skruven. Roterande einsatsverktyg kan slira
bort.
Mjukhandtag
Greppytan 6 (softgriff) ökar arbetssäkerheten samtidigt
som den förbättrar elverktygets bekvämlighet och han-
tering.
Greppets gummibeläggning har en vibrationsabsorbe-
rande verkan.
Tips
Efter längre drift med lågt varvtal ska elverktyget för
avkylning köras ca. 3 minuter med högsta tomgångs-
varvtal.
Vid borrning i metall använd endast felfria, välskärpta
HSS-borrar (HSS=högeffektssnabbstål). Denna kvali-
tet offererar Bosch som tillbehör.
Innan större, längre skruvar dras in i hårt material för-
borra gängans kärndiameter till ca 2
/3 av skruvlängden.
OBJ_BUCH-213-001.book Page 63 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM
Page: 64
64 | Svenska 2 609 001 965 • 11.10.06
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
f Innan åtgärder utförs på elverktyget (t. ex.
underhåll, verktygsbyte osv) och för transport
och lagring ställ riktningsomkopplaren i mitt-
läge. Om strömställaren Till/Från oavsiktligt påver-
kas finns risk för kroppsskada.
f Håll elverktyget och dess ventilationsöpp-
ningar rena för bra och säkert arbete.
Om i elverktyget trots exakt tillverkning och sträng kon-
troll störning skulle uppstå, bör reparation utföras av
auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg.
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställ-
ningar det 10-siffriga produktnumret som finns på
elverktygets typskylt.
Service och kundrådgivare
Sprängskissar och information om reservdelar lämnas
under:
www.bosch-pt.com
✆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+46 (0)20 41 44 55
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+46 (0)11 18 76 91
Avfallshantering
Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas
på miljövänligt sätt för återvinning.
Endast för EU-länder:
Släng inte elverktyg i hushållsavfall!
Enligt europeiska direktivet
2002/96/EG för kasserade elektriska
och elektroniska apparater och dess
modifiering till nationell rätt måste
obrukbara elverktyg omhändertas sepa-
rat och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.
Sekundär-/primärbatterier:
Ni-Cd: Nickel-kadmium
Obs! Dessa batterier innehåller kadmium, en höggiftig
tungmetall.
Ni-MH: Nickel-metallhydrid
Förbrukade batterier får inte slängas i hushållsavfall och
inte heller i eld eller vatten. Batterierna ska samlas för
återvinning eller omhändertas på miljövänligt sätt.
Endast för EU-länder:
Defekta eller förbrukade batterier måste enligt direktivet
91/157/EEG omhändertas för återvinning.
Ändringar förbehålles.
OBJ_BUCH-213-001.book Page 64 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM

Question & answers

There are no questions about the Bosch PSR 12-2 yet.

Ask a question about the Bosch PSR 12-2

Have a question about the Bosch PSR 12-2 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch PSR 12-2. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch PSR 12-2 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.