Bosch PSB 780-2 RE manual

View a manual of the Bosch PSB 780-2 RE below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Borrmaskin
  • Model/name: PSB 780-2 RE
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk

Table of Contents

Page: 0
Bedienungsanleitung
Operating instructions
Instructions d’emploi
Instrucciones de servicio
Manual de instruções
Istruzioni d’uso
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Brukerveiledningen
Käyttöohje
δηγία ειρισμ
ύ
Kullanım kılavuzu
PSB 700-2 RE
PSB 780-2 RE
PSB 800-2 RA
PSB 1000-2 RCE
PSB 1000-2 RCA
Deutsch
English
Français
Español
Português
Italiano
Nederlands
Dansk
Svenska
Norsk
Suomi
Ελληνικά
Türkçe
Page: 76
Svenska | 77
2 609 002 333 • 4.6.07
Allmänna säkerhetsanvis-
ningar för elverktyg
Läs noga igenom alla anvisningar.
Fel som uppstår till följd av att anvis-
ningarna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand
och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för fram-
tida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till nät-
drivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna
elverktyg (sladdlösa).
1) Arbetsplatssäkerhet
a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oord-
ning på arbetsplatsen och dåligt belyst arbets-
område kan leda till olyckor.
b) Använd inte elverktyget i explosionsfarlig
omgivning med brännbara vätskor, gaser
eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som
kan antända dammet eller gaserna.
c) Håll under arbetet med elverktyget barn
och obehöriga personer på betryggande
avstånd. Om du störs av obehöriga personer
kan du förlora kontrollen över elverktyget.
2) Elektrisk säkerhet
a) Elverktygets stickpropp måste passa till
vägguttaget. Stickproppen får absolut inte
förändras. Använd inte adapterkontakter
tillsammans med skyddsjordade elverktyg.
Oförändrade stickproppar och passande vägg-
uttag reducerar risken för elstöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor
som t. ex. rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en större risk för elstöt om
din kropp är jordad.
c) Skydda elverktyget mot regn och väta.
Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för
elstöt.
d) Missbruka inte nätsladden och använd den
inte för att bära eller hänga upp elverkty-
get och inte heller för att dra stickproppen
ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd
från värme, olja, skarpa kanter och rörliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade led-
ningar ökar risken för elstöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg utomhus
använd endast förlängningssladdar som är
avsedda för utomhusbruk. Om en lämplig
förlängningssladd för utomhusbruk används
minskar risken för elstöt.
f) Använd ett felströmsskydd om det inte är
möjligt att undvika elverktygets använd-
ning i fuktig miljö. Felströmsskyddet minskar
risken för elstöt.
3) Personsäkerhet
a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör
och använd elverktyget med förnuft.
Använd inte elverktyg när du är trött eller
om du är påverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under användning av elverktyg kan
även en kort ouppmärksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.
b) Bär alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglasögon. Användning av personlig
skyddsutrustning som t. ex. dammfiltermask,
halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörsel-
skydd reducerar alltefter elverktygets typ och
användning risken för kroppsskada.
c) Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrol-
lera att elverktyget är frånkopplat innan du
ansluter stickproppen till vägguttaget
och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar
upp eller bär elverktyget. Om du bär elverkty-
get med fingret på strömställaren eller ansluter
påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka
uppstå.
d) Ta bort alla inställningsverktyg och skruv-
nycklar innan du kopplar på elverktyget. Ett
verktyg eller en nyckel i en roterande komponent
kan medföra kroppsskada.
e) Undvik onormala kroppsställningar. Se till
att du står stadigt och håller balansen. I
detta fall kan du lättare kontrollera elverktyget i
oväntade situationer.
f) Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll håret,
kläderna och handskarna på avstånd från
rörliga delar. Löst hängande kläder, långt hår
och smycken kan dras in av roterande delar.
g) Vid elverktyg med dammutsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att denna
är rätt monterade och används på korrekt
sätt. Användning av dammutsugning minskar de
risker damm orsakar.
4) Korrekt användning och hantering av elverk-
tyg
a) Överbelasta inte elverktyget. Använd för
aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett
lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säk-
rare inom angivet effektområde.
b) Ett elverktyg med defekt strömställare får
inte längre användas. Ett elverktyg som inte
kan kopplas in eller ur är farligt och måste repa-
reras.
c) Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller
ta bort batteriet innan inställningar utförs,
tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget
lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsikt-
lig inkoppling av elverktyget.
VARNING
Page: 77
78 | Svenska 2 609 002 333 • 4.6.07
d) Förvara elverktygen oåtkomliga för barn.
Låt elverktyget inte användas av personer
som inte är förtrogna med dess använd-
ning eller inte läst denna anvisning. Elverk-
tygen är farliga om de används av oerfarna
personer.
e) Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera
att rörliga komponenter fungerar felfritt
och inte kärvar, att komponenter inte brus-
tit eller skadats; orsaker som kan leda till
att elverktygets funktioner påverkas men-
ligt. Låt skadade delar repareras innan
elverktyget tas i bruk. Många olyckor orsakas
av dåligt skötta elverktyg.
f) Håll skärverktygen skarpa och rena.
Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa
eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare
att styra.
g) Använd elverktyget, tillbehör, insatsverk-
tyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta
hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmo-
menten. Om elverktyget används på ett sätt
som det inte är avsett för kan farliga situationer
uppstå.
5) Service
a) Låt endast kvalificerad fackpersonal repa-
rera elverktyget och endast med original-
reservdelar. Detta garanterar att elverktygets
säkerhet upprätthålls.
Verktygsspecifika
säkerhetsanvisningar
f Använd hörselskydd vid arbete med slagborr-
maskin. Risk finns för att buller leder till hörsel-
skada.
f Använd elverktyget med medlevererade stöd-
handtag. Risk finns för personskada om du förlorar
kontrollen över elverktyget.
f Använd lämpliga detektorer för lokalisering
av dolda försörjningsledningar eller konsul-
tera lokalt distributionsföretag. Kontakt med
elledningar kan förorsaka brand och elstöt. En ska-
dad gasledning kan leda till explosion. Borrning i
vattenledning kan förorsaka sakskador.
f Slå genast ifrån elverktyget om insatsverkty-
get blockerar. Var förberedd på höga reak-
tionsmoment som kan orsaka bakslag.
Insatsverktyget blockerar om:
— elverktyget överbelastas eller
— snedvrids i arbetsstycket.
f Håll fast elverktyget endast vid de isolerade
handtagen när arbeten utförs på ställen där
insatsverktyget kan skada dolda elledningar
eller egen nätsladd. Om elverktyget kommer i
kontakt med en spänningsförande ledning sätts
elverktygets metalldelar under spänning som sedan
leder till elstöt.
f Håll i elverktyget med båda händerna under
arbetet och se till att du står stadigt. Elverkty-
get kan styras säkrare med två händer.
f Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är
fastspänt i en uppspänningsanordning eller ett
skruvstycke hålls säkrare än med handen.
f Asbesthaltigt material får inte bearbetas.
Asbest anses vara cancerframkallande.
f Vidta skyddsåtgärder om risk finns för att häl-
sovådligt, brännbart eller explosivt damm
uppstår under arbetet. Till exempel: Vissa damm
klassificeras som cancerframkallande ämnen.
Använd en dammfiltermask och om möjligt damm-/
spånutsugning.
f Håll arbetsplatsen ren. Materialblandningar är
särskilt farliga. Lättmetalldamm kan brinna och
explodera.
f Vänta tills elverktyget stannat helt innan du
lägger bort det. Insatsverktyget kan haka upp sig
och leda till att du kan förlora kontrollen över elverk-
tyget.
f Elverktyget får inte användas med defekt
sladd. Berör inte skadad nätsladd, dra slad-
den ur vägguttaget om den skadats under
arbetet. Skadade nätsladdar ökar risken för elstöt.
Funktionsbeskrivning
Läs noga igenom alla anvisningar.
Fel som uppstår till följd av att anvisning-
arna nedan inte följts kan orsaka elstöt,
brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Ändamålsenlig användning
Maskinen är avsedd för slagborrning i tegel, betong
och sten samt för borrning i trä, metall, keramik och
plast. Maskiner med elektronisk reglering och höger-/
vänstergång är även lämpliga för skruvdragning och
gängskärning.
Page: 78
Svenska | 79
2 609 002 333 • 4.6.07
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration
av elverktyget på grafiksida.
1 Snabbchuck
2 Omkopplare ”Borra/slagborra”
3 Rotationsindikator högergång
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
4 Rotationsindikator vänstergång
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
5 Stand-byindikering (PSB 1000-2 RCE/
PSB 1000-2 RCA)
6 Indikerslampa för överbelastningsskydd
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
7 Ställratt ”Speed Control”
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
8 Spärrknapp för strömställaren
9 Strömställare Till/Från
10 Riktningsomkopplare
11 Växellägesomkopplare
12 Stödhandtag med fäste för
dammutsugningsanordning*
13 Ställring för djupanslag*
14 Teleskopgejd*
15 Upplåsningsknappar för dammbehållaren*
16 Dammbehållare*
17 Dammskyddsring*
18 Adapter för anslutning till slagborrmaskin*
19 Vingskruv för stödhandtagsjustering
20 Spärr för dammbehållaren*
21 Filterelementet (mikro filtersystem)*
22 Knapp för djupinställning
23 Stödhandtag*
24 Djupanslag*
25 Främre hylsa
26 Bakre hylsa
27 Skruvbits*
28 Universalbitshållare*
29 Sexkantnyckel**
30 Ställratt varvtalsförval (PSB 700-2 RE/
PSB 780-2 RE/PSB 800-2 RA)
31 Rotationsindikator högergång
(PSB 700-2 RE/PSB 780-2 RE/PSB 800-2 RA)
32 Rotationsindikator vänstergång
(PSB 700-2 RE/PSB 780-2 RE/PSB 800-2 RA)
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör
ingår inte standardleveransen.
**handelsvara (ingår inte i leveransen)
Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena har bestämts baserande på EN 60745.
Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljud-
trycksnivå 97 dB(A); ljudeffektnivå 108 dB(A). Onog-
grannhet K=3 dB.
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre riktningar)
framtaget enligt EN 60745:
borrning i metall: Vibrationsemissionsvärde
ah =3,7 m/s2
, onoggrannhet K =1,5 m/s2
,
slagborrning i betong: Vibrationsemissionsvärde
ah=21 m/s2
, onoggrannhet K =2,3 m/s2
,
skruvning: Vibrationsemissionsvärde ah <2,5 m/s2
,
onoggrannhet K =1,5 m/s2
.
Den vibrationsnivå som anges i dessa
anvisningar har uppmätts enligt en i
EN 60745 standardiserad mätmetod och kan använ-
das för verktygsjämförelse.
Vibrationsnivån förändras alltefter elverktygets använd-
ning och kan i många fall överskrida de värden som
anges i dessa anvisningar. Den belastning som vibratio-
nerna orsakar kan underskattas om elverktyget regel-
bundet används på sådant sätt.
Anvisning: Ta även hänsyn till den tid elverktyget har
varit avstängt eller gått utan att vara i verkligt ingrepp
när en exakt värdering av vibrationsbelastningen utförs
under en bestämd tidsperiod. Detta kan minska vibra-
tionsbelastningen väsentligt under den totala tidsperio-
den.
Försäkran om
överensstämmelse
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna
produkt som beskrivs i ”Tekniska data” överensstäm-
mer med följande normer och normativa dokument: EN
60745 enligt bestämmelserna i direktiven
89/336/EEG, 98/37/EG (till 28.12.2009),
2006/42/EG (from 29.12.2009).
20.11.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
VARNING
Page: 79
80 | Svenska 2 609 002 333 • 4.6.07
Tekniska data
Montage
Damm-/spånutsugning
f Använd endast dammutsugningsanord-
ningen vid bearbetning av betong, tegel och
mursten. Trä- eller plastspån kan lätt leda till till-
täppning.
f Observera risk för brand! Bearbeta inte mate-
rial i metall med monterad dammutsugnings-
anordning. Heta metallspån kan antända delar på
dammutsugningsanordningen.
För optimalt utsugningsresultat beakta följande anvis-
ningar:
• Se till att utsugningsanordningen ligger plant mot
arbetsstycket eller väggen. Härvid underlättas sam-
tidigt rätvinklig borrning.
• När dammutsugningsanordningen används ska
borrning alltid ske med högsta varvtalet.
• När önskat borrdjup nåtts, dra först ut borren ur
borrhålet och frånkoppla sedan maskinen.
Slagborrmaskin PSB 700-2 RE PSB 780-2 RE PSB 800-2 RA PSB 1000-2 RCA
PSB 1000-2 RCE
Produktnummer 3 603 A72 5.. 3 603 A72 7.. 3 603 A72 7.. 3 603 A72 8..
Upptagen märkeffekt W 701 800 800 1010
Avgiven effekt W 360 420 420 530
Tomgångsvarvtal
– 1. växelläget
– 2. växelläget
min-1
min-1
0–800
0–2600
0–1100
0–2800
0–1100
0–2800
0–1100
0–2800
Slagtal min-1
44200 47600 47600 47600
Nominellt vridmoment
(1./2. växelläget/läge ”S”) Nm 4,4/1,3/– 2,9/1,2/– 2,9/1,2/– 2,6/1,0/2,6
Vridmoment vid max. uteffekt
(1./2. växelläget/läge ”S”) Nm 25/9/– 30/11/– 30/11/– 22*
/9*
/33
Varvtalsförval z z z z
Höger-/vänstergång z z z z
Spindelhals-Ø mm 43 43 43 43
max. borr-Ø (1./2. växelläget)
– Murverk
– Betong
– Stål
– Trä
mm
mm
mm
mm
22/16
20/13
13/8
40/25
22/16
20/13
13/8
40/25
22/16
20/13
13/8
40/25
22/16
20/13
16/8
40/25
max. skruv-Ø mm 8 10 10 12
Chuckens inspänningsområde mm 1,5–13 1,5–13 1,5–13 1,5–13
Vikt enligt EPTA-Procedure
01/2003 kg 2,4 2,4 2,4 2,4
Skyddsklass /II /II /II /II
*
Elektronisk frånkoppling
Uppgifterna gäller för märkspänningar [U] 230/240 V. Vid låg spänning och utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Beakta produktnumret på elverktygets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda elverktyg kan variera.
Page: 80
Svenska | 81
2 609 002 333 • 4.6.07
• Kontrollera regelbundet filterelementets 21 tillstånd.
Ett skadat filterelement ska genast bytas ut.
• Speciellt om borrning sker med stora borrar kan det
hända att dammskyddsringen 17 slits. Byt ut ska-
dad ring.
Montering av dammutsugningsanordning
(se bild A)
Sväng adaptern 18 att motsvara önskat arbetssätt mot
anslag åt höger (för högerhänta) eller åt vänster (för
vänsterhänta) och skjut in teleskopgejden 14 i respek-
tive fäste på stödhandtaget 12.
Lossa vingskruven 19 och sätt upp stödhandtaget 12
med monterad dammutsugningsanordning på slagborr-
maskinens så att adaptern 18 griper in i respektive öpp-
ning under snabbchucken. Dra fast vingskruven 19.
Rengöring av dammutsugningsanordning
(se bild B)
Skjut spärren 20 uppåt och töm dammbehållaren 16
innan du lägger bort dammutsugningsanordningen.
Dammbehållaren 16 rymmer damm från ca 40 borr-
ningar med en borrdiameter på 6 mm.
Om utsugningseffekten avtar eller när dammbehållaren
16 är halvfull, måste dammbehållaren 16 tömmas. Tryck
på upplåsningsknapparna 15 och ta bort dammbehålla-
ren 16.
Dra nedåt bort filterelementet 21 ur dammbehållaren
16. Töm och rengör dammbehållaren 16. Rena filterele-
mentet 21 genom knacka bort smutsen.
Kontrollera filterelementet 21 avseende skada och byt
ut vid behov.
Placera filterelementet 21 i dammbehållaren 16 och
sätt dammbehållaren 16 först nedtill in i dammutsug-
ningsanordningen och tippa den sedan tills den låser
upptill.
Demontering av dammutsugningsanordning
Lossa vingskruven 19 och dra bort stödhandtaget 12
med påsatt dammutsugningsanordning från slagborr-
maskinens spindelhals.
Sväng adaptern 18 mot anslag och dra teleskopgejden
14 ur stödhandtaget 12.
Stödhandtag (Utföranden med dam-
mutsugning)
f Använd elverktyget endast med stödhandtag
12.
Stödhandtaget 12 kan användas med dammutsug-
ningsanordning och utan. Stödhandtaget 12 kan fästas
i 2 olika lägen, se kapitel ”Montering av dammutsug-
ningsanordning”.
Inställning av borrdjup (se bild C)
Med monterad dammutsugningsanordning kan borrdju-
pet ”X” ställas in.
Sätt in en borr i chucken och spänn fast enligt beskriv-
ning i kapitlet ”Verktygsbyte”. Vrid ställringen för djup-
anslaget 13 nedåt tills den kan förskjutas på
teleskopgejden 14. Skjut det frånkopplade elverktyget
stadigt mot kanten på den yta som ska borras tills bor-
ren sticker ut ur dammutsugningsanordningen i en
längd som motsvarar önskat borrdjup ”X”. Skjut ställ-
ringen för djupanslaget 13 mot stödhandtaget 12 och
vrid sedan ställringen uppåt för låsning på bestämt
avstånd.
Stödhandtag (Utföranden utan dam-
mutsugning) (se bilder D–E)
f Använd alltid elverktyget med stödhandtag
23.
Stödhandtaget 23 kan valfritt svängas för att uppnå en
säker och vilsam kroppsställning.
PSB 700-2 RE (se bild D)
Vrid vingskruven för stödhandtagets justering 19 mot-
urs och sväng stödhandtaget 23 till önskat läge. Dra
därefter fast vingskruven 19 medurs.
PSB 780-2 RE/PSB 1000-2 RCE (se bild E)
Vrid undre greppdelen på stödhandtaget 23 moturs
och sväng stödhandtaget 23 till önskat läge. Dra sedan
fast undre greppdelen på stödhandtaget 23 medurs.
Inställning av borrdjup (se bilder D–E)
Med djupanslaget 24 kan önskat borrdjup X ställas in.
Tryck in knappen för djupanslagets inställning 22 och
sätt in djupanslaget i stödhandtaget 23.
Räffling vid djupanslag 24 måste vara riktat uppåt.
Dra ut djupanslaget så att avståndet mellan borrens
spets och djupanslagets spets motsvarar önskat borr-
djup X.
Verktygsbyte
f Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten
utförs på elverktyget.
Snabbchuck
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA/
PSB 800-2 RA/PSB 780-2 RE) (se bild F)
Vid opåverkad strömställare Till/Från 9 är borrspindeln
låst. Detta medger snabbt, bekvämt och enkelt byte av
insatsverktyget i borrchucken.
Vrid upp snabbchucken 1 i rotationsriktningen n tills
verktyget kan skjutas in. Skjut in verktyget.
Vrid för hand kraftigt fast hylsan på snabborrchucken 1
i riktningen o tills rappning upphör. Chucken låses här-
vid automatiskt.
Spärren låses upp när hylsan vrids i motsatt riktning för
borttagning av verktyget.
Page: 81
82 | Svenska 2 609 002 333 • 4.6.07
Snabbchuck (PSB 700-2 RE)
(se bild G)
Grip tag i bakre hylsan 26 på snabbchucken 1 och vrid
främre hylsan 25 i rotationsriktningen n tills verktyget
kan skjutas in. Skjut in verktyget.
Grip tag i bakre hylsan 26 på snabbchucken 1 och vrid
främre hylsan 25 i riktningen o för hand kraftigt fast tills
rappning inte längre hörs. Chucken låses härvid auto-
matiskt.
Spärren låses upp när främre hylsan 25 vrids i motsatt
riktning för borttagning av verktyget.
Skruvdragarverktyg (se bilder H–I)
För skruvbits 27 bör alltid en universalhållare 28 använ-
das. Använd endast för skruvhuvudet lämpliga skruv-
bits.
För skruvdragning ställ alltid omkopplaren ”Borra/slag-
borra” 2 på symbolen ”Borra”.
Byte av borrchuck
f Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten
utförs på elverktyget.
Borttagning av borrchuck (se bild J)
Ta bort stödhandtaget och ställ växellägesomkopplaren
11 i mittläge mellan växeln 1 och 2.
Skjut in en stålpinne på Ø 4 mm och en längd på ca
50 mm i spindelhalsens hål för att låsa borrspindeln.
Sätt in en sexkantnyckel 29 med dess korta ända i
snabbspännchucken 1.
Lägg upp elverktyget på ett stadigt underlag t.ex. en
arbetsbänk. Håll fast elverktyget och lossa
snabbchucken 1 genom att vrida sexkantnyckeln 29 i
riktningen n. En hårtsittande snabbchuck kan lossas
med ett lätt slag på sexkantnyckelns 29 långa skaft. Ta
bort sexkantnyckeln ur snabbchucken och skruva
sedan fullständigt bort snabbchucken.
Montering av borrchuck (se bild K)
Nyckelchucken monteras i omvänd ordningsföljd.
Ta efter avslutad montering av borrchucken bort
stålpinnen ur borrhålet.
Borrchucken ska dras fast med ett åtdrag-
ningsmoment på ca. 50–55 Nm.
Drift
Driftstart
f Beakta nätspänningen! Kontrollera att ström-
källans spänning överensstämmer med upp-
gifterna på elverktygets typskylt. Elverktyg
märkta med 230 V kan även anslutas till
220 V.
Stand-byindikering (PSB 1000-2 RCE/
PSB 1000-2 RCA)
När stickproppen är ansluten och nätström finns tänds
stand-byindikeringen 5. Om elverktyget in kan kopplas
på vid tänd stand-byindikering måste verktyget lämnas
in till en auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverk-
tyg.
Inställning av rotationsriktning (se bild L)
Med riktningsomkopplaren 10 kan elverktygets rota-
tionsriktning ändras. Vid nedtryckt strömställare
Till/Från 9 kan omkoppling inte ske.
Högergång: För borrning och idragning av skruvar
tryck riktningsomkopplaren 10 åt höger mot stopp.
PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA: Rotationsindi-
katorn högergång 3 lyser.
PSB 700-2 RE/PSB 780-2 RE/PSB 800-2 RA:
Rotationsindikatorn högergång 31 visar vald rotations-
riktning.
Vänstergång: För lossning och urdragning av skruvar
och muttrar tryck riktningsomkopplaren 10 åt vänster
mot stopp.
PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA: Rotationsindi-
katorn vänstergång 4 lyser.
PSB 700-2 RE/PSB 780-2 RE/PSB 800-2 RA:
Rotationsindikatorn vänstergång 32 visar vald rota-
tionsriktning.
Inställning av driftsätt
Borra och skruva
Ställ omkopplaren 2 på symbolen ”Borra”.
Slagborrning
Ställ omkopplaren 2 mot symbolen ”Slag-
borra”.
Omkopplaren 2 snäpper tydligt fast och kan manövre-
ras även när motorn är igång.
In- och urkoppling
Tryck för start av elverktyget ned strömställaren
Till/Från 9 och håll den nedtryckt.
För att spärra den nedtryckta strömställaren Till/Från 9
tryck ned spärrknappen 8.
Page: 82
Svenska | 83
2 609 002 333 • 4.6.07
För elverktygets frånkoppling släpp strömställaren
Till/Från 9 eller om den är låst med spärrknappen 8
tryck helt kort på strömställaren Till/Från 9 och släpp
den igen.
Mekaniskt växelval
f Påverka växellägesomkopplaren 11 endast
på frånkopplat elverktyg.
Med växellägesomkopplaren 11 kan 2 varvtalsområden
förväljas.
Växel I:
Lågt varvtalsområde för arbeten med
stor borrdiameter och för skruvdragning.
Växel II:
Högt varvtalsområde för arbeten med
liten borrdiameter.
PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA:
Läge ”S”:
Lågt varvtalsområde för arbeten med
högt vridmoment, t.ex. för arbeten med
borrkronor och för skruvdragning.
Går det inte att svänga växellägesomkopplaren 11 mot
anslag, vrid drivspindeln med borren en aning.
Överbelastningsskydd
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
f Om insatsverktyget kommer i kläm eller
hakar fast kopplas borrspindelns drivning
från. Håll stadigt i elverktyget med båda hän-
derna och stå stadigt för att motverka de kraf-
ter som uppstår.
Indikeringslampan för överbelastningsskyddet 6 blinkar
när elverktyget belastas för kraftigt. Reducera belast-
ningen för fortsatt arbete.
Vid överbelastning kopplas elverktyget från och indike-
ringslampan för överbelastningsskyddet 6 lyser med
konstant ljus. Släpp strömställare Till/Från 9 och koppla
åter på elverktyget för fortsatt arbete.
Indikeringslampan för överbelastningsskyddet 6 lyser
med konstant ljus när växellägesomkopplaren 11 är i
läget ”S”.
f När växellägesomkopplaren 11 står i läget
”S” är överbelastningsskyddet avaktiverat. Ta
hänsyn till högt rekylmoment om insatsverk-
tyget skulle blockera.
Efter längre drift med lågt varvtal ska elverktyget för
avkylning köras ca. 3 minuter med högsta tomgångs-
varvtal.
Inställning av varvtal/slagtal
Varvtalet/slagtalet på inkopplat elverktyg kan justeras
steglöst genom att mer eller mindre trycka ned ström-
ställaren Till/Från 9.
Ett lätt tryck på strömställaren Till/Från 9 ger ett lågt
varvtal/slagtal. Mid tilltagande tryck ökar varvtalet/slag-
talet.
Förval av varvtal/slagtal (se bild M)
(PSB 700-2 RE/PSB 780-2 RE/PSB 800-2 RA)
Med ställratten varvtalsförval 30 kan önskat varv-
tal/slagtal förväljas även under drift.
Erforderligt varvtal/slagtal är beroende av materialet,
prova dig fram till bästa inställningen genom praktiska
försök.
Elektroniskt varvtalsförval (Speed Control)
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
Med ställratten ”Speed Control” 7 kan önskat varv-
tal/slagtal förväljas även under drift.
Erforderligt varvtal/slagtal är beroende av materialet,
prova dig fram till bästa inställningen genom praktiska
försök.
I:
För arbeten med lågt varvtal.
II:
För arbeten med medelhögt varvtal.
III:
För arbeten med högt varvtal.
För arbeten med maximalt varvtal.
Arbetsanvisningar
f Elverktyget ska vara frånkopplat när det förs
mot muttern/skruven. Roterande insatsverktyg
kan slira bort.
Tips
Efter längre drift med lågt varvtal ska elverktyget för
avkylning köras ca. 3 minuter med högsta tomgångs-
varvtal.
För borrning i stenplattor, ställ omkopplaren 2 på sym-
bol ”Borra”. När stenplattan genomborrats ställ
omkopplaren på symbolen ”Slagborra” och fortsätt
med slag.
Page: 83
84 | Svenska 2 609 002 333 • 4.6.07
För arbeten i betong, sten och murverk krävs hårmetall-
borrar.
Vid borrning i metall använd endast felfria, välskärpta
HSS-borrar (HSS=högeffektssnabbstål). Denna kvali-
tet offererar Bosch som tillbehör.
Med borrsliparen (tillbehör) kan spiralborrar med en
diameter upp till på 2,5–10 mm lätt skärpas.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
f Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten
utförs på elverktyget.
f Håll elverktyget och dess ventilationsöpp-
ningar rena för bra och säkert arbete.
Om i elverktyget trots exakt tillverkning och sträng kon-
troll störning skulle uppstå, bör reparation utföras av
auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg.
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställ-
ningar det 10-siffriga produktnumret som finns på
elverktygets typskylt.
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation
och underhåll av produkter och reservdelar. Spräng-
skissar och informationer om reservdelar lämnas även
på adressen:
www.bosch-pt.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när det gäller
frågor beträffande köp, användning och inställning av
produkter och tillbehör.
Svenska
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Avfallshantering
Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas
på miljövänligt sätt för återvinning.
Endast för EU-länder:
Släng inte elverktyg i hushållsavfall!
Enligt europeiska direktivet
2002/96/EG för kasserade elektriska
och elektroniska apparater och dess
modifiering till nationell rätt måste
obrukbara elverktyg omhändertas sepa-
rat och på miljövänligt sätt lämnas in för
återvinning.
Ändringar förbehålles.

Question & answers

There are no questions about the Bosch PSB 780-2 RE yet.

Ask a question about the Bosch PSB 780-2 RE

Have a question about the Bosch PSB 780-2 RE but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch PSB 780-2 RE. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch PSB 780-2 RE as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.