Bosch PSB 500 RE manual

View a manual of the Bosch PSB 500 RE below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Borrmaskin
  • Model/name: PSB 500 RE
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk, Czech

Table of Contents

Page: 35
Svenska - 1
1 Snabbchuck (0 603 387 7../0 603 387 5..)
2 Spindellåsknapp (0 603 387 5..)
3 Omkopplare ”Borra/Slagborra”
4 Spärrknapp för strömställaren
5 Strömställare Till/Från
6 Ställratt varvtalsförval (0 603 387 5..)
7 Riktningsomkopplare
(0 603 387 6../0 603 387 7../0 603 387 5..)
8 Knapp för reglering av djupanslag
9 Vingskruv för inställning av stödhandtag
10 Stödhandtag
(0 603 387 6../0 603 387 7../0 603 387 5..)
11 Djupanslag
12 Chucknyckel
(0 603 387 0../0 603 387 1../0 603 387 6..)
13 Kuggkranschuck
(0 603 387 0../0 603 387 1../0 603 387 6..)
14 Insatsskruvmejsel (bits)*
15 Universalhållare*
16 Sexkantnyckel*
* I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör
ingår inte alltid i leveransen!
Mätvärdena har tagits fram baserande på
EN 50 144.
Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall:
Ljudtrycksnivå 97 dB (A); ljudeffektnivå 110 dB (A).
Använd hörselskydd!
Den beräknade accelerationen är i typiska fall
16 m/s2
.
Maskinen är avsedd för slagborrning i tegel,
betong och sten samt för borrning i trä, metall,
keramik och plast. Maskiner med elektronisk
reglering och höger-/vänstergång är även lämp-
liga för skruvdragning och gängskärning.
Tekniska data
Slagborrmaskin PSB … 500 500-2 500 RE 500 RE 550 RE
Artikelnummer 0 603 … 387 0.. 387 1.. 387 6.. 387 7.. 387 5..
Märkeffekt [W] 500 500 500 500 550
Avgiven effekt [W] 260 260 260 260 270
Tomgångsvarvtal [r/min] 3 000 2 500/3 000 0 – 3 000 0 – 3 000 0 – 3 000
Slagtal, max. [r/min] 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
Vridmoment vid max. uteffekt [Nm] 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Varvtalsförval – – – – ●
Riktningsomkopplare – – ● ● ●
Tvåstegskoppling – ● – – –
Nyckelchuck ● ● ● – –
Snabbchuck – – – ● ●
Borrspindellåsning – – – – ●
Stödhandtag – – ● ● ●
Chuckens
inspänningsområde, max. [mm] 13 13 13 13 13
max. borr-Ø
Betong [mm] 13 13 13 13 13
Murverk [mm] 15 15 15 15 15
Stål [mm] 10 10 10 10 10
Trä [mm] 20 20 20 20 20
Vikt (utan tillbehör), ca. [kg] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Skyddsklass / II / II / II / II / II
Kontrollera din maskins artikelnummer. Handelsbeteckningarna för enskilda maskiner kan variera.
Maskinens komponenter Ljud-/vibrationsdata
Ändamålsenlig användning
36 • 2 609 932 246 • 03.07
Page: 36
Svenska - 2
För att riskfritt kunna använda
maskinen bör du noggrant läsa
igenom bruksanvisningen och
exakt följa de instruktioner som
lämnas i säkerhetsanvisning-
arna. Dessutom ska allmänna
säkerhetsanvisningarna i bifogat
häfte följas.
■ Använd skyddsglasögon och hörselskydd.
■ Har du långt hår, använd hårnät. Använd
endast åtsittande kläder under arbetet.
■ Skadas eller kapas nätsladden under arbetet,
rör inte vid sladden utan dra genast ut stick-
proppen. Maskinen får absolut inte användas
med defekt sladd.
■ Elverktyg som används utomhus ska anslutas
via jordfelsbrytare (FI) med max. 30 mA utlös-
ningsström. Elverktyget får inte användas vid
regn eller väta.
■ Dra alltid kabeln bakåt från maskinen.
■ 0 603 387 6../0 603 387 7../0 603 387 5..:
Använd maskinen endast med stöd-
handtag 10.
Håll i maskinen med båda händerna under
arbetet och se till att du står stadigt.
■ Håll tag i elverktyget endast i isolerade
grepp när arbeten utförs på platser där
verktyget kan komma i kontakt med dolda
ledningar eller skada egen nätsladd.
Kontakt med en spänningsförande ledning kan
sätta maskinens metalldelar under spänning
som sedan kan leda till elektriskt slag.
■ Använd lämpliga detektorer för lokalise-
ring av dolda försörjningsledningar eller
konsultera lokalt distributionsföretag.
Kontakt med elledningar kan förorsaka brand
och elektriskt slag. En skadad gasledning kan
leda till explosion. Borrning i vattenledning kan
förorsaka sakskador eller elektriskt slag.
■ Låsning av borrverktyget i arbetsstycket
medför en plötslig motkraft i maskinen. I detta
fall ska maskinen omedelbart frånkopplas.
■ Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är
fastspänt i en uppspänningsanordning eller ett
skruvstycke hålls säkrare än med handen.
■ Se upp för urspårningsrisken vid dragning av
långa skruvar.
■ Maskinen ska vara frånslagen när den läggs
an mot muttern/skruven.
■ Innan maskinen läggs bort ska den vara från-
kopplad och ha stannat helt.
■ Låt aldrig barn hantera maskinen.
■ Bosch kan endast garantera att maskinen
fungerar felfritt om för maskinen avsedda
originaltillbehör används.
■ 0 603 387 6../0 603 387 7../0 603 387 5..:
Använd maskinen endast med stöd-
handtag 10.
Stödhandtaget kan med vingskruven 9 monteras
på spindelhalsens högra eller vänstra sida.
Borrdjupet kan ställas in med djupanslaget 11.
Tryck på knappen för reglering av djupanslag 8,
ställ in önskat borrningsdjup X och släpp åter
knappen för reglering av djupanslag 8.
Djupanslagets 11 räfflor måste vara riktade
uppåt.
Öppna chucken tills verktyget kan skjutas in.
Insättning av verktyg.
Snabbchuck (0 603 387 5.. – se bild )
När spindellåsknappen 2 trycks kommer borr-
spindeln att låsas.
Detta medger snabbt, bekvämt och enkelt byte
av insatsverktyget i borrchucken.
Dra för hand kraftigt fast hylsan på
snabbchucken 1 tills ingen rappning (”klick”)
längre hörs. Chucken låses härvid automatiskt.
Lås upp chucken för borttagning av verktyget
genom att vrida hylsan i motsatt riktning.
Snabbchuck (0 603 387 7.. – se bild )
Håll fast bakre hylsan och dra för hand kraftigt
fast främre hylsan tills en rappning (”klick”) inte
längre hörs. Borrchucken låses härvid automa-
tiskt.
Lås upp chucken för borttagning av verktyget
genom att vrida främre hylsan i motsatt riktning.
Säkerhetsåtgärder
Stödhandtag/Djupanslag
(se bild )
Montering av verktyg
A
B
C
37 • 2 609 932 246 • 03.07
Page: 37
Svenska - 3
Nyckelchuck (0 603 387 0../
0 603 387 1../0 603 387 6.. – se bild )
Dra med chucknyckeln 12 jämnt åt i alla tre
nyckelhål.
Se upp för het chuck:
Under längre arbetspass, speciellt vid slag-
borrning kan chucken bli mycket varm.
Använd i dessa fall skyddshandskar.
Skruvverktyg (Tillbehör – se bild )
Skruvmejselinsatser (bits) 14 bör alltid användas
med bithållare 15. Se till att mejselinsatserna
passar till aktuellt skruvhuvud.
För skruvdragning ställ omkopplaren 3 mot
symbol ”Borrning och skruvning”.
Kontrollera nätspänningen: Kontrollera att
strömkällans spänning överensstämmer med
uppgifterna på maskinens typskylt. Maskiner
märkta med 230 V kan även anslutas till 220 V.
In-/urkoppling
För start av maskinen tryck på strömställaren
Till/Från 5 och håll den nedtryckt.
0 603 387 6../0 603 387 7../
0 603 387 5..: Maskinens rota-
tionshastighet varierar mellan 0
och max i relation till den kraft med
vilken strömställaren Till/Från 5
trycks in. Lätt tryck ger lågt varvtal
och möjliggör därför en mjuk och
välkontrollerad start. Utsätt inte
maskinen för så hög belastning att
den stannar.
Lås nedtryckt strömställare Till/Från 5 genom att
trycka ned spärrknappen 4.
För frånkoppling av maskinen släpp ström-
ställaren Till/Från 5 eller tryck ned och släpp.
Omkoppling av rotationsriktning
(0 603 387 6../0 603 387 7../
0 603 387 5..)
Observera att omkoppling av riktnings-
omkopplaren 7 endast får ske vid stilla-
stående maskin.
Med riktningsomkopplaren 7 kan maskinens
rotationsriktning kopplas om (vid påverkad ström-
ställare Till/Från 5 är riktningsomkopplaren 7
låst).
Högergång (se bild )
Tryck omkopplaren för rotationsriktning åt
vänster mot stopp (borrning, slagborrning, idrag-
ning av skruvar etc.).
Vänstergång (se bild )
Tryck omkopplaren för rotationsriktning åt höger
mot stopp (lossning och urdragning av skruvar
och muttrar).
Tvåstegskoppling (0 603 387 1..)
Med strömställaren Till/Från 5 kan två varvtals-
områden förväljas. När en viss tryckpunkt över-
skrids kopplar maskinen om från första till andra
varvtalssteget:
Varvtalssteg I: 2 500 r/min
Varvtalssteg II: 3 000 r/min
Strömställaren Till/Från kan med spärr-
knappen 4 låsas i båda varvtalsstegen.
Varvtalsförval (0 603 387 5..)
Med ratten 6 kan önskat varvtal förväljas (även
under drift).
Borrning, skruvning och slagborrning
Borrning och skruvning
Ställ omkopplaren 3 på symbol ”Borra
och skruva”.
Slagborrning
Ställ omkopplaren 3 på symbol ”Slag-
borra”.
Omkopplaren 3 låser kännbart i läget och kan
manövreras när maskinen är i gång.
Start
D
E
F
G
38 • 2 609 932 246 • 03.07
Page: 38
Svenska - 4
För in sexkantnyckelns kortare del i chucken.
Lägg upp maskinen på ett stadigt underlag (t. ex.
arbetsbänk). Blockera borrspindeln med spindel-
låsknappen 2, håll stadigt i maskinen och lossa
chucken som en skruv genom att vrida åt
vänster (➊). En hårtsittande chuck kan lossas
med ett slag på sexkantnyckelns 16 långa skaft.
Chucken återmonteras i omvänd ordnings-
följd (➋).
Chucken ska dras fast med ett åtdrag-
ningsmoment på ca. 25 – 30 Nm.
0 603 387 0../0 603 387 1../
0 603 387 6../0 603 387 7..
På maskiner utan borrspindellås ska chucken
bytas ut hos en auktoriserad serviceverkstad för
Bosch-elverktyg.
Chucken ska dras fast med ett åtdrag-
ningsmoment på ca. 30 – 35 Nm.
Erforderligt varvtal är beroende av materialet och
du måste prova dig fram till rätt varvtal.
Efter längre drift med lågt varvtal ska maskinen
för avkylning köras ca. 3 minuter med högsta
tomgångsvarvtal.
För borrning i kakel ställ omkopplaren 3 mot
symbol ”Borrning och skruvning”. Först sedan
kaklet genomborrats koppla om mot symbolen
”Slagborrning” för fortsatt borrning med slag.
För arbeten i betong, sten och murverk krävs
hårmetallborrar.
■ Dra ut stickproppen innan åtgärder utförs
på maskinen.
☞ Håll maskinen och ventilationsöppningarna
rena för bra och säkert arbete.
Om i produkten trots exakt tillverkning och sträng
kontroll störning skulle uppstå, bör reparation
utföras av auktoriserad serviceverkstad för
Bosch elverktyg.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdels-
beställningar produktens artikelnummer som
består av 10 siffror.
Återvinning i stället för avfallshantering
Maskin, tillbehör och förpackning kan återvinnas.
Denna bruksanvisning är tryckt på klorfritt retur-
papper.
För att underlätta sortering vid återvinning är
plastdelarna markerade.
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att
denna produkt överensstämmer med följande
normer och harmoniserade standarder:
EN 50 144 enligt bestämmelserna i direktiven
89/336/EEG, 98/37/EG.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Ändringar förbehålles
Så här byts chucken
(0 603 387 5.. – se bilder – )
Tips
Underhåll och rengöring
H I
Miljöhänsyn
Försäkran om
överensstämmelse
39 • 2 609 932 246 • 03.07
Page: 58
Explosietekeningen en informatie over ver-
vangingsonderdelen vindt u op:
www.bosch-pt.com
Nederland
✆ .................................................. +31 (0)23 / 56 56 613
Fax.................................................. +31 (0)23 / 56 56 621
E-Mail: Gereedschappen@nl.bosch.com
België
✆ ..................................................... +32 (0)2 / 525 51 43
Fax..................................................... +32 (0)2 / 525 54 20
E-mail: Outillage.Gereedschappen@be.bosch.com
Reservedelstegninger og informationer om
reservedele findes under:
www.bosch-pt.com
Bosch Service Center for el-værktøj
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
✆ Service: .......................................... +45 44 89 88 55
Fax ............................................................. +45 44 89 87 55
✆ Teknisk vejledning: ................. +45 44 89 88 56
✆ Den direkte linje: ....................... +45 44 68 35 60
En sprängskiss och informationer om reserv-
delar lämnas under:
www.bosch-pt.com
✆ ........................................................ +46 (0)20 41 44 55
Fax........................................................ +46 (0)11 18 76 91
Eksplosjonstegninger og informasjoner om
reservedeler finner du under:
www.bosch-pt.com
Robert Bosch A/S
Trollaasveien 8
Postboks 10
1414 Trollaasen
✆ Kundekonsulent:........................ +47 66 81 70 00
Fax.............................................................. +47 66 81 70 97
Räjähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista
löydät osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Robert Bosch OY
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
✆ ..................................................... +358 (0)9 / 43 59 91
Fax................................................. +358 (0)9 / 8 70 23 18
Αναλυτικά σχέδια και πληροφορίες για
ανταλλακτικά θα βρείτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
www.bosch-pt.com
Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162
12131 Περιστέρι-Αθήνα
✆ .................................. +30 210 57 01 200 KENTPO
✆ ........................ +30 210 57 70 081 – 83 KENTPO
Fax........................................................ +30 210 57 01 263
Fax........................................................ +30 210 57 70 080
www.bosch.gr
ABZ Service A.E.
✆ .................... +30 210 57 01 375 – 378 SERVICE
Fax........................................................ +30 210 57 73 607
Daπ∂n∂k görünüµ ve yedek parçalara iliµkin
bilgileri aµaπ∂daki sayfada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
✆ ............................................... +90 (0)212 / 335 06 00
Faks ..................................... +90 (0)212 / 346 00 48-49
Technische dienst en
klantenservice
Service og kunderådgiver
Service och kundtjänst
Service og kundekonsulent
Huolto ja asiakasneuvonta
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
Tamir Servisi
59 • 2 609 932 246 • 03.07

Question & answers

There are no questions about the Bosch PSB 500 RE yet.

Ask a question about the Bosch PSB 500 RE

Have a question about the Bosch PSB 500 RE but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch PSB 500 RE. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch PSB 500 RE as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.