Bosch PPR 250 manual

View a manual of the Bosch PPR 250 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Sprayfärg
  • Model/name: PPR 250
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Czech

Table of Contents

Page: 0
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 005 736 (2012.01) PS / 172 UNI
PPR 250
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_BUCH-1513-003.book Page 1 Monday, January 16, 2012 11:29 AM
Page: 57
58 | Svenska
2 609 005 736 | (16.1.12) Bosch Power Tools
f Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
f Elverktygets stickpropp måste passa i vägguttaget.
Stickproppen får absolut inte ändras. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägg-
uttag reducerar risken för elstöt.
f Skyddaelverktygetmotregnochväta.Trängervattenin
i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
f Använd nätsladden korrekt. Den får inte användas för
att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för
att dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden
på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade nätsladdar ökar
risken för elstöt.
f Använd endast förlängningssladdar som är godkända
för utomhusbruk när elverktyget används utomhus.
Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk
används minskar risken för elstöt.
f Om elverktyget måsteanvändasifuktig omgivningbör
en jordfelsbrytare anslutas. Jordfelsbrytaren minskar
risken för elstöt.
f Ett elverktyg med defekt strömställare får inte använ-
das. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt
och måste repareras.
f Håll barn under uppsikt. Barn får inte leka med den elek-
triska målningsrullen.
f Den elektriska målningsrullen får inte användas av
barn eller personer med begränsad fysisk, sensorisk
eller psykisk förmåga eller som saknar den erfarenhet
och kunskap som krävs för säker hantering. Undantag
görs om personen övervakas av en ansvarig person
som även kan undervisa i den elektriska målningsrul-
lensanvändning.Iannatfallfinnsriskförfelhanteringoch
personskada.
f Kontrollera basenheten, nätsladden och stickkontak-
tenförevarje användning.En skadadbasenhetfår inte
längre användas.Öppna intebasenheten påegenhand
och låt den endast repareras av kvalificerad fackman
och med originalreservdelar. En skadad basenhet och
skadade ledningar eller stickkontakter ökar risken för
elstöt.
f Använd endast ändamålsenliga färger som enligt
bruksanvisningen är lämpliga. Icke tillåtna färger (som
t. ex. lack, oljefärger etc.) kan skada den elektriska mål-
ningsrullen.
f Beakta eventuella risker som kan orsakas av färger.
Beaktaäveninformationensomtillverkarenlämnatför
färgen.Tillverkarensanvisningarbörföljasförundvikande
av eventuell personskada.
f Dra matningsslangen på betryggande avstånd från dig
och använd inte rullen på stegar eller ställningar. Per-
sonskada kan uppstå om du snavar över matarslangen.
f Rengör endast med vattenburna ämnen. Lättflyktiga
och avdunstande lösningsmedel kan orsaka explosion och
även skada målningsrullen.
Symboler
Beakta symbolerna nedan som kan vara viktiga för elverkty-
gets användning. Lägg på minne symbolerna och deras bety-
delse. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre
och säkrare använda elverktyget.
Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Ändamålsenlig användning
Elverktygetfårendastanvändasförmålningmedvattenburna
dispersionsfärger.
Använd elverktyget endast om du är förtrogen med dess funk-
tioner och utan inskränkning behärskar hanteringen eller om
du fått de anvisningar för manövrering som krävs.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av
elverktyget på grafiksidan.
1 Förlängning av färgappliceraren
2 Matarslang
3 Färgapplicerare
4 Uppsugningsslang
5 Basenhet
Färgapplicerare
6 Stöd för fjärrmanövrering
7 Manöverbrytare
8 Radiofjärrkontroll (PaintControl System)
9 Handtag för förlängningen
10 Skruvkoppling för förlängningen
11 Handtag för färgappliceraren
12 Styrkanal för matarslangen
13 Anslutning för matarslangen på färgappliceraren
14 Stödfläns
Symbol Betydelse
f Vänta tills rotorn har stannat full-
ständigt. Personskada kan uppstå
om roterande rotor berörs.
Anpassa den i höjdled justerbara färg-
hinkskopplingen till färghinkens höjd:
Basenheten måste alltid stå plant på
underlaget.
vänster
Pumplåset är stängt (pumpen
fungerar endast i detta läge)
höger
Pumplåset är öppet
OBJ_BUCH-1513-003.book Page 58 Monday, January 16, 2012 11:29 AM
Page: 58
Svenska | 59
Bosch Power Tools 2 609 005 736 | (16.1.12)
15 Rullens stöd
16 Målningsrulle
17 Rullaxel
Basenhet
18 Strömställare Till/Från
19 Bärhandtag
20 Pumplock
21 Klämma
22 Färgfilter
23 Pumplåsning
24 Stödfot
25 Anslutning för pumpslang
26 Anslutning för matarslangen på basenheten
27 Dubbel SDS-koppling
28 Hållklämma för pumpslang
29 I höjdled justerbar färghinkskoppling
Komponenter för rengöring
30 Nyckel för blandningsmunstycke
31 Vattenkransadapter med packning
32 SDS-koppling på färgfiltret
33 Pumpslang
34 Kompensationsslang
35 Rotor
36 Färgfördelare
37 Färgkammare
38 Spridarplatta
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i
standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbe-
hör som finns.
Bullerinformation
Redskapets A-vägda ljudtrycksnivå underskrider i typiska fall
70 dB(A).
Försäkran om överensstämmelse
Viförsäkrarhärmed underexklusivtansvar attdenna produkt
sombeskrivsi”Tekniskadata”överensstämmermedföljande
normer och normativa dokument: EN 60335, EN 300 220-
1:2006, EN 300 220-2:2007, EN 301 489-1:2008,
EN 301 489-3:2002 enligt bestämmelserna i direktiven
2011/65/EU, 2006/95/EG, 2004/108/EG, 1999/5/EG.
11
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 26.09.2011
Tekniska data
Montage
f Drastickproppenurnätuttagetinnanarbetenutförspå
elverktyget.
Avrullning av matarslang (se bild A)
– Öppna hållspännet 21 och rulla fullständigt av matar-
slangen 2 från basenheten 5.
– Stäng åter hållspännet 21.
Anvisning: Om du enbart använder färgappliceraren 3 (utan
förlängning 1) kan för bekvämare arbete matarslangen 2 fäs-
tas i en av de båda yttre styrkanalerna 12.
Montering av förlängning (se bilderna B1–B2)
– Skruva in förlängningens skruvkoppling 10 i färgapplicera-
ren 3.
– Fästmatarslangen2iderakastyrkanalerna 12 påfärgapp-
liceraren 3 och på förlängningen 1.
– Taradiofjärrkontrollen8urfärgappliceraren3ochfästden
på stödet 6i förlängningen 1.
Drift
f Drastickproppenurnätuttagetinnanarbetenutförspå
elverktyget.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI
Elektrisk målningsrulle PPR 250
Produktnummer 3 603 BA0 0..
Upptagen märkeffekt W 35
Färgmatningskapacitet ml/min 400
Tidsåtgång för 2 m2
färgsprutning min 1
Längd
– Färgapplicerare
– Färgapplicerare + förlängning
– Matarslang
cm
cm
m
40
120
5
Målningsrullens mått
– Bredd
– Skaftdiameter
– Rullens totala diameter (inkl.
lugg)
– Lugghöjd
– Luggmaterial
cm
mm
mm
mm
25
8
45–50
11
Polyester
Vikt enligt EPTA-Procedure
01/2003 kg 3,7
Skyddsklass
– Basenhet
– Manöveromkopplare med radio-
fjärrkontroll
IP X4 *
IP X5 **
* Skydd mot stänkvatten från alla håll
** Skydd mot sköljvatten från alla håll
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande
spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Beakta produktnumret på elverktygets typskylt. Handels-
beteckningarna för enskilda elverktyg kan variera.
OBJ_BUCH-1513-003.book Page 59 Monday, January 16, 2012 11:29 AM
Page: 59
60 | Svenska
2 609 005 736 | (16.1.12) Bosch Power Tools
Förberedande arbeten
f Användning är inte tillåten vid vattendrag eller inom
närmaste omgivning.
Ta vid köp av färger hänsyn till miljön.
Förberedelse av målningsytan
Ytan måste vara ren, torr och fettfri.
Vid användning inomhus finns risk för förorening av alla ytor
som inte täckts över. Förbered därför noggrant målnings-
ytans omgivning:
– Täck över eller tejpa golv, inredning, dörr- och fönsterkar-
mar etc.
– Läggdessutomtäckmaterial(folie,kartongetc.)itillräcklig
mängd under färghinken och basenheten.
Förberedelse av färg
– Förbered färgen enligt anvisningarna som tillverkaren läm-
nat.
– Rör noggrant om färgen och förtunna vid behov.
Om målningsresultatet inte är tillfredsställande eller färg inte
ges ut: se ”Åtgärder vid störningar”, sidan 61.
Koppla samman basenheten och färghinken
(se bilderna C1–C2)
– Ställ upp basenheten 5 plant på underlag bredvid öppen
färghink.
– Dra helt upp den i höjdled justerbara färghinkskopplingen
29.
– Fäll upp färghinkens handtag och skjut färghinkskoppling-
ens hakar ned mot färghinkens rand.
Färghinkens handtag måste alltid ligga mellan färghinks-
kopplingens hakar.
– Doppa ner färgfiltret 22 till färghinkens botten.
– Fäst uppsugningsslangen 4 i hållklämman 28.
Driftstart
f Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans
spänning överensstämmer med uppgifterna på elverk-
tygets typskylt. Elverktyg märkta med 230 V kan även
anslutas till 220 V.
f Ställ alltid upp basenheten och färghinken på ett plant
underlag. Vid användning på en stege eller lutande under-
lag finns risk för att basenheten och färghinken välter
omkull eller faller ned. Detta kan leda till kroppsskada och
färgförorening.
f Täckinteöverbasenheten.Eneventuellstörfunktionkan
i detta fall inte registreras.
f När målningsrullen används håll annan elektrisk
utrustning på betryggande avstånd eller täck över
utrustningen. Eventuella färgstänk kan orsaka olyckor
eller nedsmutsning.
f Setillattarbetsområdetventilerasvälochregelbundet
och att tillräcklig friskluft finns i rummet.
f Använd skyddsglasögon. Dessa skyddar ögonen mot
stänkande och utrinnande färg.
Bärlämpligaarbetskläder.Detkanvarasvårtattavlägsnafärg
från kläder.
Undvik insnörning i slangsystemet som kan uppstå t. ex.
genom klämning, knäckning eller rivning! Trampa inte på
matarslangen 2.
Håll slangsystemet på avstånd från värmekällor.
Dra inte i slangarna. Förflytta inte basenheten genom att dra i
matarslangen2. Basenhetenfår endastbärasihandtaget19.
Inkoppling (se bild D)
– Sätt stickproppen i vägguttaget.
– Se till att pumplåset 23 är stängt.
– För påkoppling av elverktyget ställ strömställaren
Till/Från 18 i läge ”I”.
– Grip tag i handtaget på färgappliceraren 3 eller förläng-
ningen 1 och rikta målningsrullen 16 mot applicerings-
ytan.
– Tryck manöveromkopplaren 7 på radiofjärrkontrollen 8.
Urkoppling
– Släpp manöveromkopplaren 7.
– För urkoppling av elverktyget tippa strömställaren
Till/Från 18 till läget ”0”.
– Dra stickproppen ur vägguttaget.
– Öppna pumplåset 23.
Vid behov kan för avlastning av låset pumplocket 20 lätt
tryckas uppåt.
Arbetsanvisningar
Applicering
Före applicering fukta nya eller torra målningsrullar med vat-
ten.
Om målningsrullen är ny eller torr uppstår först efter ca sex
våder en homogen färgapplicering utan strimmor.
Påfyllning av en tom matarslang tar ca en minut.
– Mata med manöveromkopplaren 7 ut tillräcklig färgmängd
tillmålningsrullen16ochförmålningsrullenijämntaktupp
och ned.
– Undvik avbrott inom appliceringsytan.
En jämn styrning av målningsrullen ger en enhetlig ytkvali-
tet.
Reglering av färgmängden under applicering
Färgmängden kan regleras med manöveromkopplaren.
– Tryck på manöveromkopplaren 7 tills en homogen färgpå-
föring fås.
– Därefter kan manöveromkopplaren släppas upp tills färg-
påföringen på målningsytan inte längre är täckande.
– Fyllåter påfärgkamrarnamedfärg(tryckca 5sekunder på
manöveromkopplaren 7).
Byte av målningsrulle (se bilderna E1–E2)
Ta målningsrullen ur färgappliceraren för rengöring eller när
den är nedsliten.
– Dra isär rullstöden 15 och låt målningsrullen 16 glida ur
färgappliceraren 3.
För att färgen på målningsrullen inte skall torka före tvättning
låt den helst glida ner i en hink med vatten.
OBJ_BUCH-1513-003.book Page 60 Monday, January 16, 2012 11:29 AM
Page: 60
Svenska | 61
Bosch Power Tools 2 609 005 736 | (16.1.12)
Lämpliga nya målningsrullar hittas i vårt Bosch-tillbehörspro-
gram.
Målningsrullar av andra fabrikat kan även användas. Härvid
måste dimensionerna överensstämma (se ”Tekniska data”,
sidan 59).
Så här kan du sätta in en ny målningsrulle:
– Dra rullaxeln 17 ur den gamla målningsrullen 16 och skjut
in den nya målningsrullen centriskt på rullaxeln.
– Placera rullaxeln 17 i rullstödet 15 på ena sidan.
– Tryck sedan målningsrullen mot motliggande rullstöd.
Målningsrullen måste kunna rotera fritt.
Så här läggs färgappliceraren bort (se bild F)
– Häng upp färgappliceraren 3 i stödflänsen 14 på färghin-
kens rand.
Åtgärder vid störningar
Underhåll och service
f Drastickproppenurnätuttagetinnanarbetenutförspå
elverktyget.
Rengöring
Efter applicering måste systemet pumpas tomt och alla delar
som kommer i kontakt med färg rengöras.
Systemet kan rengöras på två olika sätt:
– EasyClean: Systemet ansluts med universella kopplingar
till en vattenkran och genomspolas.
– Alternativ möjlighet: För rengöring pumpar systemet upp
renvatten ur en hink.
En fackmässig rengöring är förutsättningen för att den elek-
triska målningsrullen skall kunna fungera felfritt. Vi fritas oss
från allt ansvar om rengöring ignoreras eller inte utförs på
fackmässigt sätt.
Se till att basenhet, hållklämman 28 och radiofjärrkontrollen
8hållsrena.Rengördemmedenfuktigtrasa.Basenhetenoch
radiofjärrkontrollen får inte doppas i vatten.
Rengör målningsrullen, färgappliceraren och slangsystemet
alltid med vatten.
Förberedelse
– Häng upp färgappliceraren 3 i stödflänsen 14 på färghin-
kens rand.
– Ta loss den dubblaSDS-kopplingen27ur fästklämman 28
och dra fullständigt ut uppsugningsslangen 4 och färgfil-
tret 22 ur färghinken.
– Ta bort målningsrullen 16 ur färgappliceraren 3 (se ”Byte
av målningsrulle”, sidan 60).
– Håll färgappliceraren 3 ovanför färghinken och tryck på
manöveromkopplaren 7 tills slangsystemet är tompumpat
och färg inte längre rinner ur färgappliceraren.
– Släpp manöveromkopplaren 7 och slå från elverktyget.
– Dra stickproppen ur vägguttaget.
EasyClean: (se bilder G1–G4)
Anvisning: För anslutning till vattenförsörjningen använd
endast medlevererade slangar och adaptrar.
Förbered vattenkranen:
– Skruva med medföljande nyckel för blandningsmun-
stycket30ellermed ettannatlämpligtverktygblandnings-
munstycket ur vattenkranen.
– Skruva en lämplig adapter 31 (M22- eller M24-gänga) i
eller på vattenkranen.
Extra vattenkransadaptrar hittas i Bosch tillbehörspro-
gram.
Skilj åt komponenter som haft färgkontakt:
– Öppna hållspännet 21.
– Öppna pumplåset 23.
Vid behov kan för avlastning av låset pumplocket 20 lätt
tryckas uppåt.
– Skjutpumplocket20nedåtmotstoppochlyftlocketsedan
försiktigt ur husstödet på basenheten 5.
Problem Orsak Åtgärd
Färgappliceringen är inte till-
fredsställande.
Slangarna är blockerade. Ingen eller för lite
färg matas.
Kontrollera att slangarna inte är klämda eller
knäckta.
Färgen är för tjockflytande och kan därför
inte matas fram.
Rör noggrant om färgen och förtunna vid behov.
Pumplåset 23 är inte stängt. Kontrollera att pumplocket 20 är korrekt insatt och
låst.
Färghinken är tom. Fyll på färghinken med ny färg eller byt ut den
tomma färghinken mot en full.
Färg matas inte fram till fär-
gappliceraren 3.
Färgenärförtjockflytandeochpumpenkan
därför inte suga upp den.
Rör noggrant om färgen och förtunna vid behov.
Slangarna är tilltäppta. Rengör slangsystemet (se ”Rengöring”, sidan 61).
Slangarna är blockerade. Ingen eller för lite
färg matas.
Kontrollera att slangarna inte är klämda eller
knäckta.
Radiofjärrkontrollen 8 funge-
rar inte.
Basenheten är frånkopplad. Koppla på basenheten (se ”Inkoppling”, sidan 60).
Radiofjärrkontrollens batteri är tomt. Kontakta ett auktoriserat Bosch serviceställe.
Låt servicen byta ut komponenten.
OBJ_BUCH-1513-003.book Page 61 Monday, January 16, 2012 11:29 AM
Page: 61
62 | Svenska
2 609 005 736 | (16.1.12) Bosch Power Tools
– Lossa SDS-kopplingen 32 vid uppsugningsslangens 4
undre parti.
Spola systemet:
– Bär färghinken 3, matarslangen 2,pumplocket 20 uppsug-
ningsslangen 4 till förberedd vattenkran.
Beakta att färg kan rinna ur systemet.
– Stick upp den dubbla SDS-kopplingen 27 på vattenkra-
nens adapter 31.
– Håll färgappliceraren 3 övanför ett lämpligt uppsamlings-
kärl (t. ex. hink).
– Öppna försiktigt vattenkranen och låt ljumt vatten rinna
genom systemet.
– Tryck vid spolning upprepade gånger lätt ihop pumps-
langen 33.
Rengöringsresultatet blir i detta fall bättre.
Dessutom rengörs även kompensationsslangen 34 som
förhindrar rotorns överbelastning vid för högttryck i slang-
systemet.
– Spola systemet tills klart vatten rinner ur färgappliceraren.
– Rengör färgfiltret 22 och uppsugningsslangen 4 (anslut
SDS-kopplingen 32 till vattenkranen och spola; rengör i
tillägg färgfiltret med en borste).
– Lossa adaptern 31 från vattenkranen och från den dubbla
SDS-kopplingen 27.
Skruva åter upp blandningsmunstycket på vattenkranen.
Rengör färgappliceraren och målningsrullen:
– Se ”Rengör färgappliceraren och målningsrullen”
sidan 62.
Foga samman de avtorkade komponenterna:
– Låt alla komponenter torka fullständigt.
Målningsrullen 16 torkar bäst om den hängs upp.
Om målningsrullen torkarliggande trycks luggen ihop. Här-
vid kan eventuellt vid nästa användning en oregelbunden
ytkvalitet uppstå.
– Sammankoppla uppsugningsslangen 4 med SDS-kopp-
lingen 32 på färgfiltret 22.
– Vrid för hand rotorn 35 till visat läge (se bilden G4) för att
undvika skada på pumpslangen 33 vid insättning av
pumplocket 20.
– Placera åter pumplocket 20 i husstödet och skjut locket
uppåt mot stopp.
– Stäng pumplåset 23 tills det snäpper fast.
– Stäng åter hållspännet 21.
Alternativ rengöringsmöjlighet (se bild H)
Anvisning: Systemets rengöring tar längre tid än med Easy-
Clean.
– Koppla ihop basenheten 5 med vattenhinken (se även
”Koppla samman basenheten och färghinken”, sidan 60).
– Doppa ner färgfiltret 22 till vattenhinkens botten.
– Fäst uppsugningsslangen 4 i hållklämman 28.
– Sätt stickproppen i vägguttaget.
– Se till att pumplåset 23 är stängt.
– För påkoppling av elverktyget ställ strömställaren
Till/Från 18 i läge ”I”.
– Håll färgappliceraren 3 ovanför ett lämpligt uppsamlings-
kärl (t. ex. hink) och tryck på manöveromkopplaren 7 tills
endast klart vatten rinner ur färgappliceraren och all färg
runnit ur slangarna (okulärbesiktning).
Skaka lätt slangarna.
Rengöringsresultatet blir i detta fall bättre.
– Rengör färgappliceraren och målningsrullen: Se ”Rengör
färgappliceraren och målningsrullen” sidan 62.
– Låt alla komponenter torka fullständigt.
Målningsrullen 16 torkar bäst om den hängs upp.
Om målningsrullen torkarliggande trycks luggen ihop. Här-
vid kan eventuellt vid nästa användning en oregelbunden
ytkvalitet uppstå.
Rengör färgappliceraren och målningsrullen
(se bild I1–I3)
Efter det systemet spolats måste vissa komponenter ännu
rengöras för hand.
– Avlägsnamedenborstefärgresterfrånfärgappliceraren 3.
– Dra färgspridaren 36 ur färgkammaren 37.
För bättre rengöring vrid färgspridaren om 90°.
– Ta spridarplattan 38 ur färgspridaren 36.
Lyftuppspridarplattanpåenasidanochdradenisidledur
fästklämmorna.
– Avlägsnamedenlitenborstefärgresterfrånspridarplattan
38, färgspridaren 36 och färgkammaren 37.
– Tvätta omsorgsfullt målningsrullen 16.
Förvaring
Före lagring måste den elektriska målningsrullen fackmässigt
rengöras och alla komponenter torkas.
– Skjut in spridarplatten 38 i sidled i fästklämmorna på färg-
spridaren 36.
– Knäpp in färgspridaren 36 i färgkammaren 37.
– Linda matarslangen 2 kring basenheten 5 och lås slangen
med hållspännet 21.
– Skjut färghinkskopplingen 29 helt ned.
– Placeramålningsrullen16ifärgappliceraren3(se”Byteav
målningsrulle”, sidan 60).
Avfallshantering
Färger och torkade färgrester måste hanteras miljövänligt.
Beakta tillverkarens anvisningar för avfallshantering och
lokala föreskrifterna för specialavfall.
Miljöskadligakemikalierfårintekommautpåmarken,igrund-
vatten eller vatten. Miljöfarliga kemikalier får aldrig hällas i
avloppssystemet!
Underhåll
Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet
måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad
serviceverkstad för Bosch-elverktyg.
Om i elverktyget trots exakt tillverkning och sträng kontroll
störningskulleuppstå,börreparationutförasavauktoriserad
serviceverkstad för Bosch elverktyg.
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det
10-siffrigaproduktnumretsomfinns påelverktygets typskylt.
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och
underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskissar och
informationer om reservdelar lämnas även på adressen:
OBJ_BUCH-1513-003.book Page 62 Monday, January 16, 2012 11:29 AM

Question & answers

There are no questions about the Bosch PPR 250 yet.

Ask a question about the Bosch PPR 250

Have a question about the Bosch PPR 250 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch PPR 250. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch PPR 250 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.