Bosch PMF 180 E Multi manual

View a manual of the Bosch PMF 180 E Multi below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Multiverktyg
  • Model/name: PMF 180 E Multi
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk

Table of Contents

Page: 51
52 | Svenska
2 609 004 835 | (20.4.11) Bosch Power Tools
Kun fejlfrie slibeblade sikrer et godt sliberesultat og skåner
el-værktøjet.
Sørg for jævnt slibetryk, da dette er med til at forlænge slibe-
bladenes levetid.
Et overdrevet tryk fører ikke til en større slibekapacitet, men
derimod til et større slid af el-værktøj og slibepapir.
Til punktnøjagtig slibning af hjørner, kanter og vanskeligt til-
gængelige områder kan man også bare bruge spidsen eller en
af slibesålens kanter.
Anvend ikke et slibeblad, der forinden har været brug til slib-
ning af metal, til andre materialer.
Anvend kun originalt Bosch slibetilbehør.
Tilslut altid en støvopsugning til slibning.
Skrabning
Vælg et højt svingtaltrin til skrabning.
Arbejd på blød undergrund (f.eks. træ) i en flad vinkel og med
et lille modtryk. Ellers kan spartlen skære ned i undergrunden.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
f Trækstikketudafstikkontakten,førderudføresarbej-
de på el-værktøjet.
f El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
Rengør riff-indsatsværktøj (tilbehør) med en trådbørste med
regelmæssige mellemrum.
Skulle el-værktøjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol
holde opmedatfungere,skalreparationen udføresaf etauto-
riseret serviceværksted for Bosch-elektroværktøj.
El-værktøjets10-cifrede typenummer(se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Reservedel-
stegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Boschkundeservice-teamvilgernehjælpedigmedatbesvare
spørgsmål vedr. køb, anvendelse og indstilling af produkter
og tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljø-
venlig måde.
Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige hus-
holdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-
parat og genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som upp-
står till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga
personskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till nätdrivna
elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlösa).
Arbetsplatssäkerhet
f Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till
olyckor.
f Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
f Hållunderarbetetmedelverktygetbarnochobehöriga
personer på betryggande avstånd. Om du störs av obe-
höriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.
Elektrisk säkerhet
f Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget.
Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägg-
uttag reducerar risken för elstöt.
f Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större
risk för elstöt om din kropp är jordad.
f Skyddaelverktygetmotregnochväta.Trängervattenin
i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
f Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att
bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att
dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på
avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar
risken för elstöt.
f När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd
endast förlängningssladdar som är avsedda för utom-
husbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
VARNING
OBJ_BUCH-345-007.book Page 52 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Page: 52
Svenska | 53
Bosch Power Tools 2 609 004 835 | (20.4.11)
f Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att
undvika elverktygets användning i fuktig miljö. Fel-
strömsskyddet minskar risken för elstöt.
Personsäkerhet
f Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyg när du
är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under användning av elverktyg kan även en
kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
f Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ögon. Användning av personlig skyddsutrustning som
t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skydds-
hjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och användning risken för kroppsskada.
f Undvikoavsiktligigångsättning.Kontrolleraattelverk-
tygetärfrånkopplatinnanduansluterstickproppentill
vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar
upp eller bär elverktyget. Om du bär elverktyget med
fingretpåströmställarenelleransluterpåkopplatelverktyg
till nätströmmen kan olycka uppstå.
f Tabortallainställningsverktygochskruvnycklarinnan
dukopplarpå elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel ien
roterande komponent kan medföra kroppsskada.
f Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står
stadigtochhållerbalansen. Idetta fallkan dulättare kon-
trollera elverktyget i oväntade situationer.
f Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande klä-
derellersmycken.Hållhåret,klädernaochhandskarna
på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder,
långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.
f När elverktyg används med dammutsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa är rätt monte-
rade och används på korrekt sätt. Användning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.
Korrekt användning och hantering av elverktyg
f Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan
du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
f Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre
användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är
farligt och måste repareras.
f Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort bat-
terietinnaninställningarutförs,tillbehörsdelarbytsut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
f Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverkty-
get inte användas av personer som inte är förtrogna
med dess användning eller inte läst denna anvisning.
Elverktygenärfarligaomde användsavoerfarnapersoner.
f Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga
komponenterfungerar felfritt och inte kärvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt.
Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i
bruk. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
f Hållskärverktygenskarpaochrena.Omsorgsfulltskötta
skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm
och går lättare att styra.
f Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren
ocharbetsmomenten.Omelverktygetanvändspåettsätt
som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.
Service
f Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
Säkerhetsanvisningar för multifunktionsverktyg
f Håll i elverktyget endast vid de isolerade greppytorna
när arbeten utförs på ställen där insatsverktyget kan
skada dolda elledningar eller egen nätsladd. Kontakt
med en spänningsförande ledning kan sätta maskinens
metalldelar under spänning och leda till elstöt.
f Använd elverktyget endast för torrslipning. Tränger
vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
f Se till att hålla händerna utanför sågområdet. För inte
in handen under arbetsstycket. Kontakt med sågbladet
medför risk för personskada.
f Användlämpligadetektorerförattlokaliseradoldaför-
sörjningsledningar eller konsultera det lokala eldistri-
butionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka
brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Inträngning i en vattenledning kan orsaka materiell
skada eller elstöt.
f Håll i elverktyget med båda händerna under arbetet
och se till att du står stadigt. Elverktyget kan styras säk-
rare med två händer.
f Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är fastspänt i
en uppspänningsanordning eller ett skruvstycke hålls säk-
rare än med handen.
f Använd skyddshandskar vid byte av insatsverktyg.
Insatsverktygen värms upp under en längre användning.
f Använd inte skavkniven på fuktigt material (t.ex. tape-
ter) och inte heller på fuktigt underlag. Om vatten
tränger in i ett elverktyg ökar risken för en elstöt.
f Behandla inte arbetsytan med vätskor som innehåller
lösningsmedel. När materialet vid skrapning värms upp
kan giftiga ångor uppstå.
f Var ytterst försiktig vid hantering av skavkniv. Verkty-
get är mycket vasst och risk finns för kroppsskada.
Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar
ochinstruktioner.Felsom uppstårtillföljdav
att säkerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte följts kan orsaka elstöt, brand
och/eller allvarliga personskador.
OBJ_BUCH-345-007.book Page 53 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Page: 53
54 | Svenska
2 609 004 835 | (20.4.11) Bosch Power Tools
Ändamålsenlig användning
Elverktyget är avsett för sågning och kapning av trävirke,
plast, gips, ickejärn-metaller och fästelement (som t.ex. icke
härdade spikar, klamrar). Verktyget kan även användas för
bearbetning av mjuka väggkakel samt för torr slipning och
skrapning av mindre ytor. Verktyget är speciellt lämpligt för
exakta arbeten nära kanter. Elverktyget får användas bara
med Bosch-tillbehör.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av
elverktyget på grafiksida.
1 Strömställare Till/Från
2 Ställratt slagtalsförval
3 Utsugningsadapter
4 Utsugningsslang*
5 Handgrepp (isolerad greppyta)
6 Ventilationsöppningar
7 Verktygsfäste
8 Sågblad
9 Spännskruv med bricka
10 Sexkantnyckel
11 Slipplatta
12 Slippapper
13 Segmentsågklinga
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i
standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbe-
hör som finns.
Tekniska data
Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena för ljudnivån anges enligt EN 60745.
Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljud-
trycksnivå 85 dB(A); ljudeffektnivå 96 dB(A). Onoggrannhet
K<1,5 dB.
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsemissionsvärden ah (vektorsumma ur tre
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60745:
Slipning: ah=6,4 m/s2
, K<2,0 m/s2
Sågning med instickssågblad: ah=9,9 m/s2
, K<1,5 m/s2
Sågning med segmentsågblad: ah=5,0 m/s2
, K<1,5 m/s2
Skrapning: ah=11,4 m/s2
, K=2,2 m/s2
.
Mätningenavdenvibrationsnivåsomangesidennaanvisning
har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i
EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika elverk-
tyg.Mätmetodenärävenlämpligförpreliminärbedömningav
vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga
användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget
användsförandraändamålochmedandrainsatsverktygeller
inteunderhållitsordentligtkanvibrationsnivånavvika.Härvid
kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden öka betyd-
ligt.
För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även
de tider beaktas när elvektyget är frånkopplat eller är igång
men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen för den totala arbetsperioden.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören
mot vibrationernas inverkan t.ex.: underhåll av elverktyget
och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation
av arbetsförloppen.
Försäkran om överensstämmelse
Viförsäkrarhärmed underexklusivt ansvar attdennaprodukt
sombeskrivsi”Tekniskadata”överensstämmermedföljande
normer och normativa dokument: EN 60745 enligt bestäm-
melserna i direktiven 2004/108/EG, 2006/42/EG.
Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 18.03.2010
Montage
Verktygsbyte
f Drastickproppenurnätuttagetinnanarbetenutförspå
elverktyget.
f Använd skyddshandskar vid verktygsbyte. Risk finns
för kroppsskada om insatsverktyg berörs.
Multifunktionsverktyg PMF 180 E
Produktnummer 3 603 A00 0..
Förval av svängningstal z
Upptagen märkeffekt W 180
Avgiven effekt W 74
Tomgångsvarvtal n0 min-1
15000–21000
Oscillationsvinkel vänster/höger ° 1,4
Vikt enligt EPTA-Procedure
01/2003 kg 1,2
Skyddsklass /II
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande
spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Beakta produktnumret på elverktygets typskylt. Handels-
beteckningarna för enskilda elverktyg kan variera.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-345-007.book Page 54 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Page: 54
Svenska | 55
Bosch Power Tools 2 609 004 835 | (20.4.11)
Val av insatsverktyg
Tabellen nedan tar upp exempel på insatsverktyg. Ytterligare insatsverktyg finns i Bosch omfångsrika tillbehörsprogram.
Montering/byte av insatsverktyg
Ta vid behov bort eventuellt monterat insatsverktyg.
Ta bort insatsverktyget genom att lossa skruven 9 med sex-
kantnyckeln 10 och sedan ta loss verktyget.
Placerainsatsverktyget(t.ex.ettsågblad8)påverktygsfästet
7 så att verktygets urtag hakar i verktygsfästets kammar.
Insatsverktyget kan placeras i valfritt spärrläge på verktygs-
fäste för en säker och vilsam arbetsställning. Placera verkty-
get så att gapet är riktat nedåt (verktygsbeteckningen kan
läsas ovanifrån, som bilden på grafiksidan visar).
Montera insatsverktyget med skruven 9. Dra år skruven 9 sta-
digt med sexkantnyckel 10.
f Kontrollera att insatsverktyget sitter stadigt. Felaktigt
eller dåligt fastsatta insatsverktyg kan lossa under arbetet
och leda till personskada.
Montering/byte av slippapper på slipplattan
Slipplattan 11 är försedd med en kardborrsvävför snabb och
enkel infästning av slippapperen med kardborrssystem.
Knacka slipplattans 11 kardborrsväv ren innan slippapperet
12 sätts på för att uppnå optimal infästning.
Lägg upp slippapperet 12 kant i kant med en sida på slipplat-
tan 11, tryck sedan kraftigt fast slippapperet på slipplattan.
För att optimal dammutsugning ska kunna garanteras måste
slippapperets hål överensstämma med slipplattans.
Förborttagningavslippapperet12griptagietthörochdraav
papperet från slipplattan 11.
Allatyperavslippapper,poler-ochrengöringsfiltiSerieDelta
93 mm i Bosch tillbehörsprogram kan användas.
Sliptillbehör som fiber/polerfilt placeras på samma sätt på
slipplattan.
Insatsverktyg Material Användning
Bimetall segment-
sågklinga
Trävirke, plast, ickejärn-
metall
Kap- och insågssnitt; även för sågning invid kanter, i hörn
och på svårtillgängliga platser;
exempel: avkortning av monterade golvlister eller dörrkar-
mar, insågning vid passning av golvpaneler
Slipplatta för slip-
papper Serie Delta
93 mm
Beroende på slippappret Ytslipning av ränder, i hörn eller på svåråtkomliga ställen;
alltefter slippapper t.ex. för slipning av trä, färg, sten
Sågbladikolstålför
trä
Trävirke, mjuk plast Kapningochdjupainstickssnitt;ävenförsågningnärakant,
i hörn och på svåråtkomliga ställen;
exempel: smalt instickssnitt i massivt trä för montering av
ett ventilationsgaller
Sågbladikolstålför
trä
Trävirke, mjuk plast Mindre kap- eller insågssnitt;
exempel: urtag i möbler för kabelanslutningar
Bimetallsågbladför
metall
Metall (t.ex. icke härdade
spikar, skruvar, klena pro-
filer), icke-järnmetaller
Mindre kap- eller insågssnitt;
exempel: avkortning av profiler, kapning av fästelement
såsom klämmor
Räfflad segment-
sågklinga i hårdme-
tall
Cementfogar, mjuka vägg-
plattor, glasfiberarmerad
plast och andra nötande
material
Skärning och kapning invid kanter, i hörn och på svårtill-
gängliga platser;
exempel: rengöring av fogar mellan väggplattor efter för-
bättringar, sågning av urtag i stenplattor, gipsplattor eller
plast
HM-riff-deltaplatta Cementbruk, betongres-
ter, trä, abrasivt material
Raspning och slipning på hård undergrund;
exempel:borttagningavcementbrukochkakellim(t.ex.vid
ersättning av skadade kakel)
Skavkniv, styv Mattor, golvbeläggning Skavning på hård undergrund;
exempel: borttagning av matt- och kakellim
OBJ_BUCH-345-007.book Page 55 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Page: 55
56 | Svenska
2 609 004 835 | (20.4.11) Bosch Power Tools
Val av slippapper
Slippapper finns att tillgå i olika utföranden som motsvarar material som ska bearbetas och önskad nedslipningseffekt:
Damm-/spånutsugning
f Dammet från material som t. ex. blyhaltig målning, vissa
träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Berö-
ring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reak-
tioner och/eller andningsbesvär hos användaren eller per-
soner som uppehåller sig i närheten.
Vissa damm från ekeller bok ansesvara cancerogena,spe-
ciellt då i förbindelse med tillsatsämnen för träbehandling
(kromat, träkonserveringsmedel). Endast yrkesmän får
bearbeta asbesthaltigt material.
– Använd om möjligt en för materialet lämplig dammut-
sugning.
– Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
– Vi rekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.
Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäller för bearbe-
tat material.
f Undvik dammanhopning på arbetsplatsen. Damm kan
lätt självantändas.
Anslutning av dammutsugning
Använd vid slipning dammutsugningsutrustning.
Koppla utsugningsslangen 4 (tillbehör) till utsugningsadap-
tern 3. Anslut utsugningsslangen 4 till en dammsugare (tillbe-
hör). En översikt över anslutning till olika dammsugare finns i
slutet av denna bruksanvisning.
Dammsugaren måste vara lämplig för det material som ska
bearbetas.
Användförutsugningavhälsovådligtochcancerframkallande
eller torrt damm en specialdammsugare.
Drift
Driftstart
f Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans
spänning överensstämmer med uppgifterna på elverk-
tygets typskylt. Elverktyg märkta med 230 V kan även
anslutas till 220 V.
In- och urkoppling
För inkoppling av elverktyget skjut strömställaren 1 framåt
så långt att på strömställaren Till/Från ”I” visas.
För frånkoppling av elverktyget skjut strömställaren 1 bakåt
så långt att på strömställaren Till/Från ”0” visas.
Förval av svängningstal
Medställrattenförförvalavsvängningstal2kanönskatsväng-
ningstal väljas även under drift.
Erforderligt svängningstal är beroende av material och
arbetsbetingelser, prova dig fram till bästa inställning genom
praktiska försök.
Arbetsanvisningar
f Drastickproppenurnätuttagetinnanarbetenutförspå
elverktyget.
Anvisning: Se till att elverktygets ventilationsöppningar 6
inte blockeras under arbetet eftersom detta reducerar elverk-
tygets livslängd.
Kontrollera vid arbetet med verktyg i kolstål att verktygets
beläggning är felfri.
Arbetsprincip
Den oscillerande drivningen får insatsverktyget att svänga
fram och tillbaka upp till 21000 gånger per minut i en vinkel
på 2,8°. Detta ger möjlighet till exakta arbeten i trånga utrym-
men.
Slippapper Material Användning Kornstorlek
röd kvalitet
– Alltträvirke(t.ex.hårtträ,
mjukt trä, spånskivor,
byggskivor)
– Metallmaterial
Förförslipningt. ex.avråa,ohyvladebjälkarochbrädor grov 40
60
För planslipning och planing av mindre ojämnheter medelgrov 80
100
120
För färdig- och finslipning av trä fin 180
240
320
400
vit kvalitet
– Färg
– Lack
– Fyllnadsmedel
– Spackel
För nedslipning av färg grov 40
60
För slipning av grundfärg (t.ex. för att ta bort pensel-
drag, färgdroppar och löpande färg)
medelgrov 80
100
120
För slipning av mellanstrykningsfärg före lackering fin 180
240
320
OBJ_BUCH-345-007.book Page 56 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Page: 56
Norsk | 57
Bosch Power Tools 2 609 004 835 | (20.4.11)
Använd verktyget med lågt och jämnt
anliggningstryck, i annat fall försämras
arbetseffekten och risk finns att insatsverk-
tyget låser sig.
Under arbetets gång för elverktyget fram
och tillbaka, för undvikande av att insats-
verktyget blir för varmt eller att det låser
sig.
Sågning
f Användendastoskadade,felfriasågblad.Deformerade,
slöa eller på annat sätt skadade sågverktyg kan brista.
f Vid sågningav lätt byggmaterial beakta lagbestämmel-
serna och materialtillverkarens rekommendationer.
f Det är endast tillåtet att använda insågning i mjuka
material såsom trä, gipskartong etc.
Kontrollera före sågning med kolstålssågblad i trävirke, spån-
skiva, byggmaterial etc. att inga främmande föremål såsom
spika, skruvar e.d. finns i materialet. Ta bort eventuella främ-
mande föremål eller använd bimetallsågblad.
Kapning
Anvisning: Observera vid kapning av väggplattor att verkty-
getutsättsförstorförslitningvidanvändningunderlängretid.
Slipa
Avverkningseffekten och slipbilden bestäms främst av valt
slippapper, förvald oscillationsfrekvens och anliggnings-
trycket.
Endast felfria slippapper ger gott slipresultat samtidigt som
de skonar elverktyget.
Slippapperen kan användas under en längre tid om slipning
sker med jämnt anliggningstryck.
Ett kraftigt ökat anliggningstryck medför inte en högre slipef-
fekt, utan kraftigare förslitning på elverktyg och slippapper.
För punktexakt slipning av hörn, kanter och svåråtkomliga
partier kan även slipplattans spets eller kant användas.
Slippapper som använts för slipning av metall får inte längre
användas för andra material.
Använd endast original Bosch sliptillbehör.
Använd vid slipning dammutsugningsutrustning.
Skrapning
Välj för skrapning en hög oscilleringsfrekvens.
Arbeta på mjukt underlag (t.ex. trä) i liten vinkel och med lågt
anliggningstryck. Spackelspaden kan i annat fall skära in i
underlaget.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
f Drastickproppenurnätuttagetinnanarbetenutförspå
elverktyget.
f Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena
för bra och säkert arbete.
Rengör riffinsatsverktygen (tillbehör) regelbundet med en
stålborste.
Om i elverktyget trots exakt tillverkning och sträng kontroll
störningskulleuppstå,börreparationutförasavauktoriserad
serviceverkstad för Bosch elverktyg.
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det
10-siffrigaproduktnumretsomfinns påelverktygets typskylt.
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och
underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskissar och
informationer om reservdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-pt.com
Boschkundkonsultgruppenhjälpergärnanärdetgällerfrågor
beträffandeköp,användningochinställningavprodukteroch
tillbehör.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Avfallshantering
Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas på
miljövänligt sätt för återvinning.
Släng inte elverktyg i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2002/96/EG
för avfall som utgörs av elektriska och elek-
troniska produkter och dess modifiering till
nationell rätt måste obrukbara elverktyg
omhändertas separat och på miljövänligt
sätt lämnas in för återvinning.
Ändringar förbehålles.
Norsk
Sikkerhetsinformasjon
Generelle advarsler for elektroverktøy
Les gjennom alle advarslene og anvis-
ningene. Feil ved overholdelsen av ad-
varslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektris-
ke støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
Det nedenstående anvendte uttrykket «elektroverktøy» gjel-
der for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktøy (uten ledning).
Sikkerhet på arbeidsplassen
f Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder
uten lys kan føre til ulykker.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-345-007.book Page 57 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM

Question & answers

There are no questions about the Bosch PMF 180 E Multi yet.

Ask a question about the Bosch PMF 180 E Multi

Have a question about the Bosch PMF 180 E Multi but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch PMF 180 E Multi. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch PMF 180 E Multi as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.