Bosch PLS 300 manual

View a manual of the Bosch PLS 300 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Sågstation
  • Model/name: PLS 300
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Rumänska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare, Czech, Turkiska, Bulgarisk

Table of Contents

Page: 72
Svenska | 73
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
sv
Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar
Läs alla de varningsanvisningar och
instruktioner som medföljer såg-
systemet eller elverktyget. Fel som
uppstår till följd av att säkerhetsan-
visningarna och instruktionerna inte
följts kan orsaka elstöt, brand
och/eller allvarliga personskador.
Säkerhetsanvisningar för sågsystem
f Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller
batteriet ur elverktyget innan inställningar
utförs på verktyget eller tillbehörsdelar
byts. Oavsiktlig start av elverktyg förorsakar
ofta olyckor.
f Sätt ihop sågsystemet korrekt innan elverk-
tyget monteras. Endast en korrekt hopsätt-
ning garanterar att elverktyget kan styras kor-
rekt.
f Ställ upp sågsystemet på en stadig, plan
och vågrät yta. Om sågsystemet slirar eller
vacklar, kan elverktyget eller arbetsstycket
inte styras jämnt och säkert.
f Fäst elverktyget ordentligt på sågsystemet
innan det tas i bruk. Om elverktyget slirar på
sågsystemet finns risk för att du förlorar kon-
trollen över verktyget.
f Se till att elverktygets nätsladd inte hamnar
mellan basenheten och styrskenan. En ska-
dad eller kapad nätsladd kan leda till en el-
stöt.
f Ta bort elverktyget innan sågsystemet
byggs om eller styrskenan fälls upp. Elverk-
tyget kan falla ned, skadas och medföra per-
sonskada.
f Ett defekt sågsystem får inte användas. En-
dast på ett felfritt sågsystem kan elverktyget
styras säkert.
f Se till att långa och tunga arbetsstycken in-
te inkräktar på sågsystemets jämvikt. Fria
ändan på långa och tunga arbetsstycken
måste alltid pallas upp eller stödas.
f Använd skyddshandskar när du skär till ka-
kel. På brutna kakel finns skarpa grader som
kan medföra kroppsskada.
f Använd sågsystemet endast för att skära
material som anges under ändamålsenlig
användning. Marmor och granit samt kakel
med grov ytstruktur kan inte skäras och inte
heller naturstenskakel.
Funktionsbeskrivning
Ändamålsenlig användning
PLS 300: I kombination med elverktyget är såg-
systemet avsett för sågning av bräder och profi-
ler i längd- och tvärsnitt med rakt snittförlopp i
hårt eller mjukt trä, samt för sågning av alumini-
um och plast.
Det går att ställa in horisontala geringsvinklar på
max. –45° till +45° samt vertikala geringsvinklar
på max. 0° till 45°.
Sågstationen får uteslutande användas med
sticksågar ur Bosch gör-det-själv-programmet
PST.
f Använd endast de sågblad Bosch rekom-
menderat (se sidan 223). Om sågbladen är
för tunna, finns risk för att sågsnittet går
snett.
PLS 300 Set, PTC 1: I kombination med kakel-
skäraren kan sågsystemet användas för att skära
keramik- och stenkakel upp till en tjocklek på
10 mm.
Det går att ställa in horisontala geringsvinklar på
max. –45° till +45°.
Page: 73
74 | Svenska
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till il-
lustration av sågsystemet på grafiksidan.
PLS 300
1 Basenhet
2 Skala för geringsvinkel (horisontal)
3 Låsknapp för justering i höjdled
4 Styrskena med sågslits
5 Styrskenans sidoanslag
6 Förlängning av stöd
7 Extra stöd
8 Brygga
9 Ändstopp för vertikala geringssnitt
10 Spak för låsning av styrskenan
11 Markering för uppriktning
12 Spärrknapp för valfri geringsvinkel
(horisontal)
13 Vinkelindikator (horisontal)
PTC 1*
14 Kakelskärare
15 Anslag med skala
16 Brottkon
* endast i kombination med PLS 300 Set
Tekniska data
f Använd endast de sågblad Bosch rekom-
menderat (se sidan 223). Om sågbladen är
för tunna, finns risk för att sågsnittet går
snett.
Sågsystem PLS 300 PLS 300 Set
(PLS 300 + PTC 1)
Produktnummer 3 603 M04 0.. 3 603 M04 1..
Sågning
– max. snittlängd vid tvärsnitt (90°)
– max. snitthöjd
– Geringsvinkel
horisontalt
vertikalt
mm
mm
°
°
315
25
± 45
± 45
315
25
± 45
± 45
Kakelskärning
– max. snittlängd vid tvärsnitt (90°)
– max. snitthöjd
– Geringsvinkel
horisontalt
mm
mm
°
–
–
–
340
10
± 45
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,4 3,4 + 0,2
Mått för lämpliga sågklingor
max. total längd mm 100
max. längd med tänder mm 76
Page: 74
Svenska | 75
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Drift
Sågning
Förberedande arbeten
Sågsystemet fogas samman alltefter avsedd an-
vändning:
– Sågning av paneler
(t. ex. laminat)
– Sågning av profiler
(t. ex. sockellister)
Skruvning krävs inte.
Paneler (Tvärsnitt) (se bilder A1–A3)
– Stick in stödförlängningarna 6 till vänster och
höger på basenheten 1.
– Stick in extra stöden 7 beroende på arbets-
styckets längd i stödförlängningarnas inre el-
ler ytter gejder.
– Lossa låsknappen 3 ett par varv.
– Vrid spaken 10 för låsning av styrskenan åt
vänster och fäll upp styrskenan 4.
– Märk upp snittlinjen på arbetsstycket.
– Lägg upp arbetsstycket plant med siktsidan
nedåt mot anslaget på basenheten 1.
– Fäll ned styrskenan och rikta upp arbets-
stycket mot markerad snittlinje 11.
– Lås styrskenan 4 med spaken 10.
– Dra åter fast låsknappen 3.
Paneler (horisontalt geringssnitt) (se bild B)
Den horisontala geringsvinkeln kan ställas in in-
om ett område mellan 45° (på vänster sida) och
45° (på höger sida).
– Lossa låsknappen 12.
– Sväng styrskenan 4 åt vänster eller höger tills
vinkelindikatorn 13 visar önskad geringsvin-
kel.
– Dra åter fast låsknappen 12.
För snabb och exakt inställning av standardvink-
lar har styrskenan hack vid 0° och 45°.
– Övriga arbetsmoment se
”Paneler (Tvärsnitt)” på sidan 75.
Profiler (vertikalt geringssnitt)
(se bilderna C1–C3)
– Stick in stödförlängningarna 6 till vänster och
höger i främre läget på bryggan 8.
– Fäll det röda ändstoppet 9 180° bakåt.
– Lossa låsknappen 3 ett par varv.
– Vrid spaken 10 för låsning av styrskenan åt
vänster och fäll upp styrskenan 4.
– Märk upp snittlinjen på arbetsstycket.
– Lägg upp arbets-
stycket plant mot an-
slaget på stödför-
längningarna 6.
– Fäll ned styrskenan
och rikta upp arbetsstycket mot markerad
snittlinje 11.
– Lås styrskenan 4 med spaken 10.
– Dra åter fast låsknappen 3.
– Ställ in sticksågens fotplatta att motsvara in-
ställd vinkel.
Inställningsanvisningar hittas i sticksågens
bruksanvisning.
Anvisning: Det röda bakåtfällda ändstoppet 9
används som anslag för elverktygets fotplatta.
Page: 75
76 | Svenska
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Paneler (Längdsnitt, urtag) (se bild D)
– Lossa låsknappen 3 ett par varv.
– Ta bort styrskenan 4 och bryggan 8 från ba-
senheten 1.
– Stick in stödförlängningarna 6 till vänster och
höger på basenheten 1.
– Stick in extra stöden 7 beroende på arbets-
styckets längd omvänt (se bild D) i stödför-
längningarnas inre eller ytter gejder.
f Se till att snittlinjen ligger i det fria området
mellan extra stöden, i annat fall finns risk
för att sågen kommer i kontakt med sågsys-
temet.
Anvisning: Vid sågning av längdsnitt används
sågsystemet endast som stödyta. Arbetsstycket
kan inte spännas fast. Håll därför arbetsstycket
i ett stadigt grepp under sågning.
Arbetsanvisningar
f Använd endast de sågblad Bosch rekom-
menderat (se sidan 223). Om sågbladen är
för tunna, finns risk för att sågsnittet går
snett.
Sticksågens fotplatta måste alltid stå i främre lä-
get.
Hur tjockt material som kan sågas är beroende
av sticksågens snittkapacitet.
Anvisningar lämnas i sticksågens bruksanvis-
ning.
För optimal arbetssäkerhet ska arbetsstycket
alltid spännas fast.
Sågning
– Lägg upp elverktyget med fotplattan på styr-
skenan 4 så att sågning alltid utförs i riktning
mot låsknappen 3.
– Koppla på elverktyget.
– Såga arbetsstycket med jämn matningshas-
tighet.
– Koppla från elverktyget och vänta till såg-
klingan stannat helt.
– Ta bort elverktyget från styrskenan och lossa
arbetsstycket.
Transport
– Före transport ska elverktyget tas bort.
Page: 76
Svenska | 77
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Tips för användning
Nedan lämnas tips för längs- och geringssnitt (90°/45°).
Arbetsanvisningar och användningstips för såg-
stationen PLS 300 lämnas under:
www.bosch-do-it.com/pls300
Om du har fler frågor kontakta kundhotline:
Svenska
Tel.: +46 (08750) 1820
Problem Orsak Åtgärd
Sågsnittet går snett Styrskena 4 är inte fixerad Fäst styrskenan så att den motsva-
rar arbetsstyckets höjd, se till att
arbetsstycket är stadigt fastspänt
För tunt sågblad Använd medföljande sågblad
T144DP
Sågningshastigheten är för hög
(elverktyget har körts fram för
kraftigt)
Såga arbetsstycket med jämn mat-
ningshastighet.
Tryck inte mot sidoanslagen 5
Den inställda fotplattans vinkel
överensstämmer inte med såg-
bladets
Rikta upp fotplattan mot såg-
bladet och dra åter fast
Sågbladet löper inte i styrrullen
(se bild E)
Justera styrrullen så att sågbladet
styrs ordentligt
(se bruksanvisning för sticksåg)
Virkets yta är oren Arbetsstycket har sågats med sikt-
ytan uppåt
Såga arbetsstycket med siktytan
nedåt (se bild A3)
Sågbladet är nedslitet Sätt in nytt sågblad
Sågningshastigheten är för hög
(elverktyget har körts fram för
kraftigt)
Såga arbetsstycket med jämn mat-
ningshastighet.
Tryck inte mot sidoanslagen 5
Sågning med pendling Slå från pendlingen
Page: 77
78 | Svenska
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Drift
Kakelskärning
Förberedande arbeten
När sågsystemet används för skärning av kakel
måste tilläggssatsen PTC 1 användas.
Anslaget 15 levereras hopfällt i två delar.
– Före användning foga samman anslagets bå-
da delar 15 så att de inte längre kan tas isär.
Längdsnitt (se bilderna F1–F3)
– Lossa låsknappen 3 ett par varv.
– Vrid spaken 10 för låsning av styrskenan åt
vänster och fäll upp styrskenan 4.
– Placera anslaget 15 mitt i spåret på bryggan
8 och skjut det sedan mot basenheten 1.
– Märk upp snittlinjen på arbetsstycket.
– Lägg upp arbetsstycket plant mot anslaget
med siktsidan uppåt 15.
– Fäll ned styrskenan 4 och rikta upp arbets-
stycket med snittlinjen mot skalan på ansla-
get 15.
– Tryck med flata handen ned styrskenan 4 vid
arbetsstycket.
– Dra åter fast låsknappen 3.
– Lås styrskenan 4 med spaken 10.
Diagonalsnitt (se bild G)
Den horisontala geringsvinkeln kan ställas in in-
om ett område mellan 45° (på vänster sida) och
45° (på höger sida).
– Lossa låsknappen 12.
– Sväng styrskenan 4 åt vänster eller höger tills
vinkelindikatorn 13 visar önskad geringsvin-
kel.
– Dra åter fast låsknappen 12.
För snabb och exakt inställning av standardvink-
lar har styrskenan hack vid 0° och 45°.
– För övriga arbetsmoment se ”Längdsnitt” på
sidan 78.
Arbetsanvisningar
Skärning av kakel (se bilder H1–H3)
– Placera kakelskäraren 14 i sågspåret på styr-
skenan 4 ovanför anslaget 15.
Pilen på kakelskäraren måste vara riktad mot
dig själv.
– Dra kakelskäraren 14 med jämnt tryck över
hela kaklets yta.
– Ta bort kakelskäraren 14 ur styrskenan 4.
– Vrid spaken 10 för låsning av styrskenan åt
vänster och fäll upp styrskenan 4.
– Lägg upp brottkonen 16 på ett stabilt under-
lag.
Placera kaklet på brottkonen så att brottko-
nen ligger under snittlinjen och längs kaklets
ränder.
Vid diagonalsnitt skall brottkonen placeras
under snittlinjen och en aning inåt.
– Tryck med båda handflatorna på kaklets si-
dor tills det bryts.
Page: 78
Svenska | 79
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Tips för användning
Arbetsanvisningar och användningstips för såg-
stationen PLS 300 lämnas under:
www.bosch-do-it.com/pls300
Om du har fler frågor kontakta kundhotline:
Svenska
Tel.: +46 (08750) 1820
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
Om i sågsystemet trots exakt tillverkning och
sträng kontroll störning skulle uppstå, bör repa-
ration utföras av auktoriserad serviceverkstad
för Bosch elverktyg.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdels-
beställningar produktnummer som består av
10 siffror och som finns på sågsystemets typ-
skylt.
Rengöring
Avlägsna damm och spån efter varje arbetsope-
ration genom renblåsning med tryckluft eller
med en pensel.
Garantivillkor
På grund av felaktig användning kan det före-
komma att sågen kör in i styrskenan 4 eller i
bryggan 8. I dessa fall kan garantianspråk inte
göras gällande eftersom sågstationens funktion
inte påverkas.
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande re-
paration och underhåll av produkter och reserv-
delar. Sprängskissar och informationer om re-
servdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-pt.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när
det gäller frågor beträffande köp, användning
och inställning av produkter och tillbehör.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Avfallshantering
Sågsystem, tillbehör och förpackning ska om-
händertas på miljövänligt sätt för återvinning.
Ändringar förbehålles.
Problem Orsak Åtgärd
Kaklet bryts inte längs
snittlinjen
Ritslinjen är inte genomgående Öka presstrycket när kaklet skärs
och ritsa jämnt över hela ytan
Kakelskäraren 14 felmonterad Montera kakelskäraren på rätt sätt
(se bild H1)
Kaklets ytstruktur är ojämn Öka presstrycket och samtidigt
skärhastigheten när du skär kaklen
Brottkonen har placerats fel för
att kunna bryta kaklet
Placera brottkonen under snittlinjen
och längs kaklets ränder
(se bild H3)
Vid diagonalsnitt skall brottkonen
placeras under snittlinjen och en
aning inåt.
Ritslinjen är inte genomgående Öka presstrycket när du skär kaklet

Question & answers

There are no questions about the Bosch PLS 300 yet.

Ask a question about the Bosch PLS 300

Have a question about the Bosch PLS 300 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch PLS 300. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch PLS 300 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.