Bosch PLR 50 C manual

View a manual of the Bosch PLR 50 C below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Avståndsmätare
  • Model/name: PLR 50 C
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Czech, Turkiska, Grekisk,

Table of Contents

Page: 163
164 | Svenska
1 609 92A 1F3 | (20.8.15) Bosch Power Tools
 Mätverktyget levereras med en varningsskylt (visas på bilden av mätverkty-
get på grafiksidan med nummer 7).
 Klistra medföljande dekal i ditt eget språk över varningsskylten om den avvi-
ker från språket i ditt land.
Rikta inte laserstrålen mot människor eller djur och rikta inte
heller självblickenmotdendirektaeller reflekteradelaserstrå-
len. Därigenom kan du blända personer, orsaka olyckor eller skada
ögat.
 Om laserstrålen träffar ögat, blunda och vrid bort huvudet från strålen.
 Gör inga ändringar på laseranordningen.
 Lasersiktglasögonen får inte användas som skyddsglasögon. Lasersiktglas-
ögonen förbättrar laserstrålens siktbarhet men skyddar inte mot laserstrålning.
 Lasersiktglasögonenfårinteanvändassomsolglasögonelleritrafiken.Laser-
siktglasögonenskyddarinte fullständigt mot UV-strålningochreducerarförmågan
att uppfatta färg.
 Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera mätverktyget med originalre-
servdelar. Detta garanterar att mätverktygets säkerhet upprätthålls.
 Låt inte barn utan uppsikt använda lasermätverktyget. Risk finns för att perso-
ner oavsiktligt bländas.
 Mätverktyget får inte användas i explosionsfarlig miljö som innehåller bränn-
baravätskor,gaserellerdamm. Mätverktygkangeupphovtillgnistorsomantän-
der dammet eller ångorna.
 Var försiktig! När mätverktyget används med Bluetooth® kan störningarföre-
komma hos andra apparater, flygplan och medicinska apparater (t.ex. pace-
maker, hörapparater). Skador för människoroch djur iomedelbar närhet kan
intehelleruteslutas.AnvändintemätverktygetmedBluetooth®inärhetenav
medicinskaapparater,bensinstationer,kemiskaanläggningar,områdenmed
explosionsrisk eller i sprängningsområden. Använd inte mätverktyget med
Bluetooth® i flygplan. Undvik drift i direkt närhet till kroppen under en längre
period.
OBJ_BUCH-2326-003.book Page 164 Thursday, August 20, 2015 8:43 AM
Page: 164
Svenska | 165
Bosch Power Tools 1 609 92A 1F3 | (20.8.15)
 Använd inte mätverktyget om pekskärmen är skadad (t.ex. sprickor i ytan
osv.).
Varumärket Bluetooth® och logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc. Alla använd-
ning av detta varumärke/logotyp från Robert Bosch GmbH sker under licens.
Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Ändamålsenlig användning
Mätverktyget är avsett för att mäta sträckor, längder, höjder, avstånd samt beräkna
ytor och volymer.
Mätresultaten kan överföras till andra enheter via Bluetooth®.
Den hjälpfunktion, som är integrerad i mätverktyget ger detaljerade animeringar om
enskilda mätfunktioner/mätprocedurer.
Tekniska data
Digital laseravståndsmätare PLR 50 C
Produktnummer 3 603 F72 2..
Avståndsmätning
Mätområde 0,05–50 mA)
Mätnoggrannhet (typisk) ±2,0 mmB)
Minsta indikeringsenhet 0,1 mm
Lutningsmätning
Mätområde 0°–360° (4x90°)
Mätnoggrannhet (typisk) ±0,2°C)/E)
Minsta indikeringsenhet 0,1°
Allmänt
Driftstemperatur –10 °C...+50 °CD)
Lagringstemperatur –20 °C...+70 °C
Relativ luftfuktighet max. 90 %
Laserklass 2
Lasertyp 635 nm, <1 mW
Laserstrålens diameter (vid 25 °C) ca
– på 10 m avstånd
– på 50 m avstånd
9 mm
45 mm
OBJ_BUCH-2326-003.book Page 165 Thursday, August 20, 2015 8:43 AM
Page: 165
166 | Svenska
1 609 92A 1F3 | (20.8.15) Bosch Power Tools
Försäkran om överensstämmelse
Vi intygar under ensamt ansvar att den produkt som beskrivs under ”Tekniska data”
uppfyller alla gällande bestämmelser i direktiven 1999/5/EG och 2011/65/EU inklu-
sive ändringar och stämmer överens med följande standarder:
EN 61010-1: 2010-10, EN 60825-1: 2014-08, EN 300 328 V1.8.1: 2012-06,
EN 301 489-1 V1.8.1: 2008-04, EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-09,
EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09, EN 62479: 2010-09.
Avstängningsautomatik efter ca.
– Laser
– Mätverktyg (utan mätning)
– Bluetooth® (om inaktiv)
20 s
5 min
3 min
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 0,16 kg
Mått (längd x bredd x höjd) 115 x 50 x 23 mm
Primärbatterier 3 x 1,5 V LR03 (AAA)
Batteriets brukstid ca
– punktmätningar
– kontinuerlig mätning
10000E) G)
2,5 hE) G)
Dataöverföring
Bluetooth® Bluetooth® 4.0 (Classic och Low Energy)F)
A) Vid mätning från den bakre kanten på mätverktyget. Räckvidden blir större ju bättre laserljuset
reflekteras från målytan (spritt ljus, inte speglande) och ju ljusare laserpunkten är jämfört med
omgivningsljus (inre rum, skymning). För avstånd som är mindre än 20 m ska inga reflekterande
måltavlor användas, eftersom de kan ge felaktiga mätresultat.
B) Vidmätningfråndenbakrekantenavverktyget,100 %reflektionsförmågahosmålet(t.ex.envit-
målad vägg), svag bakgrundsbelysning och 25 °C driftstemperatur. Dessutom kan påverkan på
±0,05 mm/m beräknas.
C) Efter kalibrering vid 0 ° och 90 ° vid ett ytterligare lutningsfel om max. ±0,01 °/grad upp till 45 °.
D) Vid kontinuerlig mätning är max. drifttemperatur +40 °C.
E) vid 25 °C driftstemperatur
F) Vid Bluetooth®-lågenergienheter kanske ingen anslutning är möjlig beroende på modell och driv-
system. Bluetooth®-enheter måste ha stöd för SPP-profil.
G) Bluetooth® avaktiverad
Serienumret 6 på typskylten identifierar mätverktyget entydigt.
Digital laseravståndsmätare PLR 50 C
OBJ_BUCH-2326-003.book Page 166 Thursday, August 20, 2015 8:43 AM
Page: 166
Svenska | 167
Bosch Power Tools 1 609 92A 1F3 | (20.8.15)
Teknisk dokumentation:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 20.08.2015
Illustrerade komponenter
Numreringenavkomponenternahänvisartillillustrationavmätverktygetpågrafiksidan.
1 Mätknapp/På-Avknapp
2 Pekskärm
3 Anslagsplatta
4 Batterifackets lock
5 Spärr på batterifackets lock
6 Serienummer
7 Laservarningsskylt
8 Laserstrålens utgång
9 Mottagarlins
10 Lasersiktglasögon*
11 Lasermåltavla*
12 Skyddsfodral
Visningselement (urval)
a Status Bluetooth®
b Temperaturvarning
c Batterivisning
d Lasern påkopplad
e Knappen Mätningens referensyta
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Bluetooth® aktiverat, ingen anslutning upprättad
Bluetooth® aktiverat, anslutning upprättad
OBJ_BUCH-2326-003.book Page 167 Thursday, August 20, 2015 8:43 AM
Page: 167
168 | Svenska
1 609 92A 1F3 | (20.8.15) Bosch Power Tools
f Föregående mätvärden
g Mätvärde
h Knappen Radera
i Knappen Meny
j Knappen Bluetooth®
k Knappen Mätfunktioner
l Knapp Hjälpfunktion
m Knapp Bläddra nedåt/uppåt
n Knapp Tillbaka
o Knapp Inställningar
p Knapp Mätvärdeslista
* I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen.
Montage
Insättning/byte av batterier
För mätverktyget rekommenderar vi alkali-mangan-primärbatterier eller laddnings-
bara sekundärbatterier.
Längdmätning
Ytmätning
Volymmätning
Addition/subtraktion av längder
Addition/subtraktion av ytor
Addition/subtraktion av volymer
Indirekt höjdmätning
Indirekt längdmätning
Dubbel indirekt höjdmätning
Lutningsmätning
Digitalt vattenpass
Kontinuerlig mätning
OBJ_BUCH-2326-003.book Page 168 Thursday, August 20, 2015 8:43 AM
Page: 168
Svenska | 169
Bosch Power Tools 1 609 92A 1F3 | (20.8.15)
Med 1,2 V-sekundärbatterier kan ett mindre antal mätningar utföras än med 1,5 V-
primärbatterier.
För att öppna batterifackets lock 4 fäller du ut anslagsplattan 3, tryck arreteringen 5
i pilens riktning och ta av batterifackets lock. Sätt i eller ta ut batterierna. Se till att
polerna hamnar rätt enligt bilden på insidan av batterifacket.
När batterisymbolen visas för första gången på displayen kan minst 100 ytterli-
gare mätningar göras. När batterisymbolen är tom ska batterierna bytas ut och ingen
mätning kan göras mer.
Alla batterier ska bytas samtidigt. Använd endast batterier av samma fabrikat och
med samma kapacitet.
 Ta bort batterierna om mätverktyget inte används under en längre tid. Batte-
rierna kan vid långtidslagring korrodera och självurladdas.
Drift
Användning av pekskärmen
 Använd inte mätverktyget om pekskärmen är skadad (t.ex. sprickor i ytan
osv.).
Displayen är uppdelad i områdena Statuslist (A) och Pek-
skärm (B) med Menylist (C).
Statuslisten visas Bluetooth®-anslutningsstatus, temperatur-
varning och batteriernas laddningsstatus.
Med hjälp av pekskärmen kan mätverktyget styras genom att
peka på knapparna.
Menylisten har ytterligare funktioner (t.ex. Bluetooth® på/av, Meny, Radera).
 Använd endast fingrarna för att manövrera pekskärmen.
 Vidrör önskad knapp lätt. Tryck inte på pekskärmen med högt tryck och använd
inga vassa föremål.
 Pekskärmen för inte komma i kontakt med andra elektriska enheter eller med vat-
ten.
 Föratt rengörapekskärmensstängerduav denochtorkar avdenmed t.ex.enmik-
rofiberduk.
A
C
B
OBJ_BUCH-2326-003.book Page 169 Thursday, August 20, 2015 8:43 AM
Page: 169
170 | Svenska
1 609 92A 1F3 | (20.8.15) Bosch Power Tools
Driftstart
 Lämna inte påkopplat mätverktyg utan uppsikt, stäng alltid av mätverktyget
efter avslutat arbete. Risk finns att andra personer bländas av laserstrålen.
 Skydda mätverktyget mot väta och direkt solljus.
 Utsätt inte mätverktyget för extrema temperaturer eller temperaturväx-
lingar.Lämna intemätverktygetunder enlängre tid t.ex. i bilen. Om mätverktyget
varit utsatt för större temperaturväxlingar låt det balanseras innan du använder
det. Vidextremtemperaturellertemperaturväxlingarkanmätverktygetsprecision
påverkas menligt.
 Undvik att utsätta mätverktyget för kraftiga stötar eller fall. Efter kraftig yttre
påverkan ska mätverktygetsnoggrannhetkontrolleras innan arbetetfortsättes (se
”Noggrannhetskontroll och kalibrering av lutningsmätning” och ”Noggrannhets-
kontroll av avståndsmätning”, sidan 177).
In- och urkoppling
För att sätta på mätverktyget trycker du kort på mätknappen 1. Vid start av mätverk-
tyget tänds ännu inte laserstrålen.
Tryck länge på mätknappen 1 för att stänga av mätverktyget.
Omingenknapptrycksinunderca.5 minuter stängs mätverktyget av automatiskt för
att skona batterierna.
Vid avstängningen bibehålls alla sparade värden.
Mätning
Närmätverktygetharslagitspåbefinnersigverktygetifunktionen
för längdmätning. Andra mätfunktioner kan du ställas in genom
att trycka på knappen k (se ”Mätfunktioner”, sidan 172).
Referensnivån för en mätning är den bakre kanten på mätverkty-
get, efter att verktyget startats. Genom att trycka på knapparnae
kan referensnivån ändras (se ”Referentievlak kiezen”,
sidan 135).
Lägg upp mätverktyget med valt referensplan mot önskad startpunkt för mätning
(t.ex. vägg).
För att tända laserstrålen trycker du kort på mätknappen 1.
 Rikta aldrig laserstrålenmotmänniskor eller djuroch rikta intehellerblicken
mot laserstrålen även om du står på längre avstånd.
Peka mot målytan med laserstrålen. Tryck återigen kort på mätknappen 1 för att
utlösa mätningen.
OBJ_BUCH-2326-003.book Page 170 Thursday, August 20, 2015 8:43 AM
Page: 170
Svenska | 171
Bosch Power Tools 1 609 92A 1F3 | (20.8.15)
I funktionen Permanent mätning börjar mätningen redan efter första tryckningen på
mätknappen 1.
Mätvärdet visas normalt inom 0,5 s och senast efter 4 s. Hur lång tid mätningen tar
beror på avståndet, ljusförhållandena och målytans reflektionsegenskaper.
Om det inte görs någon mätning inom ca. 20 s efter fokuseringen släcks laserstrålen
automatiskt för att spara på batterierna och displayen dimmas.
Integrerad hjälpfunktion
I mätverktyget finns en hjälp sparad i form av en animering. Välj
förstknappenkochdärefterdenönskademätfunktionen.Anime-
ringen visar i detalj hur den valda mätfunktionen hanteras.
Animeringenkanpausasnärsomhelstochsedanstartasigen.Du
kan bläddra framåt och bakåt.
Val av referensplan (se bilder A – C)
För mätning kan tre olika referensplan väljas:
– mätverktygets bakre kant (t.ex. vid anläggning mot vägg),
– den 180° utfällda anslagsplattan 3 (t.ex. för mätningar ur hörn),
– mätverktygets framkant (t.ex. vid mätning från en bordskant).
För att välja referensnivå trycker du på knappen e och välj önskad referensnivå på
pekskärmen. Efter varje gång mätverktyget startas är mätverktygets bakkant förin-
ställd som referensnivå.
En ändring av referensplanet efter utförda mätningar (t.ex. vid indikering av mätvär-
den i mätvärdeslistan) är inte möjlig.
Meny ”Grundinställningar”
Förattkommatillmenyn”Grundinställningar”tryckerdupåknap-
pen i och därefter på knappen o.
Välj nu önskad knapp för att avaktivera eller aktivera funktionen.
En avaktiverad inställning visas i form av en grå symbol och en
aktiverad inställning som en vit symbol.
För att lämna ”Grundinställningar” trycker du på knappen n.
OBJ_BUCH-2326-003.book Page 171 Thursday, August 20, 2015 8:43 AM
Page: 171
172 | Svenska
1 609 92A 1F3 | (20.8.15) Bosch Power Tools
Mätfunktioner
Enkel längdmätning
Med den enkla längdmätningen mäter du avstånd, längder, höjder, avstånd osv.
Tryck på knappen k och välj därefter knappen för längdmätning .
För att tända laserstrålen och för att mäta trycker du en gång kort på mätknappen 1.
Ytmätning
Med ytmätningen mäter du längden ochbredden efter varandrasom vid en längdmät-
ning. Mellan de två mätningarna förblir laserstrålen tänd. Efter slutförandet av den
andra mätningen kommer ytans area automatiskt att beräknas och visas.
Tryck på knappen k och välj därefter knappen för ytmätning .
Volymmätning
Med volymmätningen mäter du längden, bredden och höjden efter varandra som vid
en längdmätning. Mellan de tre mätningarna förblir laserstrålen tänd. Efter slutföran-
det av den tredje mätningen kommer volymen automatiskt att beräknas och visas.
Tryck på knappen k och välj därefter knappen för volymmätning .
Addition/subtraktion av längder, ytor, volymer
Med additionen/subtraktionen av längder, ytor eller volymer mäter du längder, ytor
eller volymer och adderar eller subtraherar dessa automatiskt (en god hjälp vid t.ex.
materialberäkningar).
Tryck på knappen k och välj därefter knappen för längdberäkning eller ytbe-
räkning eller volymberäkning .
Med knappen kan du välja mellan ”+” och ”–” eller starta en ny beräkning. För att
avsluta additionen/subtraktionen trycker du på mätknappen 1.
Värdenöver9999999 m3
ellerunder–999999m3
kanintevisas.Pådisplayenvisas
”ERROR”.
Grundinställningar
Lutningskalibrering Start
Ljudsignal Till Från
Bluetooth® Till Från
OBJ_BUCH-2326-003.book Page 172 Thursday, August 20, 2015 8:43 AM
Page: 172
Svenska | 173
Bosch Power Tools 1 609 92A 1F3 | (20.8.15)
Indirekt avståndsmätning
Anvisning: Den indirekta avståndsmätningen är alltid mindre precis än direkt
avståndsmätning. Mätfel kan vara större än vid direkt avståndsmätning beroende på
användning. För att förbättra mätnoggrannheten rekommenderar vi att lägga mät-
verktyget mot en fast anslags- eller supportyta.
Indirekt avståndsmätning användsför attmäta avstånd som intekan mätas direkt, då
strålen stöter mot hinder eller en reflekterande målyta saknas. Mätmetoden kan
endast användas i vertikal riktning. Varje avvikelse i horisontal riktning leder till mät-
fel.
Förindirektavståndsmätningfinnstremätfunktioneratttillgåmedvilkaolikasträckor
kan bestämmas.
a) Indirekt höjdmätning
Tryck på knappen k och välj därefter knappen för indirekt höjdmätning .
Kontrollera att mätverktyget är på samma nivå som den nedre mätpunkten.
b) Dubbel indirekt höjdmätning
Tryck på knappen k och välj därefter knappen för dubbel indirekt höjdmätning .
Se till att mätningens referensplan (t.ex. mätverktygets bakkant) vid alla enkelmät-
ningar inom mätningen är exakt på samma ställe.
c) Indirekt längdmätning
Tryck på knappen k och välj därefter knappen för indirekt längdmätning .
Kontrollera att mätverktyget är på samma nivå som den sökta mätpunkten.
Lutningsmätning
Tryck på knappen k och välj därefter knappen för lutningsmätning .
Lutningsmätningen används för att mäta en stigning eller lutning
(t.ex. av trappor, räcken, vid inpassning av möbler, vid dragning
av rör osv.).
Som referensnivå för lutningsmätningen används mätverktygets
vänstra sida. Om ingen lutningsvinkel visas på displayen har mät-
verktyget tippats för mycket under mätningen.
Dukanhållasfastdetaktuellamätvärdetgenomatttryckapåmät-
knappen 1 eller knappen på displayen.
OBJ_BUCH-2326-003.book Page 173 Thursday, August 20, 2015 8:43 AM
Page: 173
174 | Svenska
1 609 92A 1F3 | (20.8.15) Bosch Power Tools
Digitalt vattenpass
Tryck på knappen k och välj därefter knappen för det digitala vattenpasset .
Det digitala vattenpasset används för kontroll av den horisontella
injusteringen av ett objekt på två axlar samtidigt (t.ex. tvättma-
skin, kylskåp osv.).
Såsom referensnivå för det digitala vattenpasset används baksi-
dan på mätverktyget.
Dukanhållasfastdetaktuellamätvärdetgenomatttryckapåmät-
knappen 1 eller knappen på displayen.
Kontinuerlig mätning / Minimum-/maximummätning (se bild D)
Vid kontinuerlig mätning kan mätverktyget förflyttas i förhållande till målet varvid
mätvärdetaktualiserasca0,5 svar.Mätverktygetkant.ex.flyttasfrånenväggtillöns-
kat avstånd, aktuellt avstånd kan hela tiden avläsas.
Tryck på knappen k och välj därefter knappen för kontinuerlig mätning . För att
starta den kontinuerliga mätningen trycker du på mätknappen 1.
Minimummätningenanvänds för framtagning avdetkortasteavståndettillenfast refe-
renspunkt. Mätningen hjälper till att t.ex. bestämma lodlinjen eller horisontallinjen.
Maximummätningen används för framtagning av största avståndet till en fast refe-
renspunkt. Mätningen hjälper till att t.ex. bestämma diagonallinjen.
Varaktighetsmätningen stängs av automatiskt efter 4 min. Det sista mätvärdet visas.
Lista på de senaste mätvärdena/beräkningarna
Mätverktygetspararde10senastemätningarnaochderasberäkningarochvisardem
i omvänd ordningsföljd (det senaste mätvärdet/beräkningen först).
Tryck på knappen i och välj knappen p.
Radera mätvärden i mätvärdeslistan
Tryck på knappen i och välj knappen p.
Efter val av knappen h kan du antingen radera hela mätvärdeslis-
tan eller enskilda mätvärden. Genom att trycka på knappen h
raderas det respektive valda enskilda mätvärdet.
OBJ_BUCH-2326-003.book Page 174 Thursday, August 20, 2015 8:43 AM
Page: 174
Svenska | 175
Bosch Power Tools 1 609 92A 1F3 | (20.8.15)
Dataöverföring till andra enheter
Mätverktyget är utrustat med enBluetooth®-modul som kan överföra data trådlöst till
mobila enheter med Bluetooth®-port (t.ex. smartphone, pekplatta).
Information om systemkrav för en Bluetooth®-anslutning hittar du på Bosch webbsi-
dor, under
www.bosch-pt.de
Vid dataöverföring med Bluetooth® kan tidsfördröjningar uppstå mellan mobila enhe-
ter och mätverktyg. Det kan bero på avståndet mellan de båda enheterna eller på
själva mätobjektet.
Aktivering av Bluetooth®-porten för dataöverföring till en mobil enhet
För aktivering av Bluetooth®-gränssnittet trycker du på knappen Bluetooth® j på mät-
verktyget. Alternativt kan Bluetooth®-gränssnittet aktiveras via menyn ”Grundinställ-
ningar” (se sidan 171).
Se till att Bluetooth®-porten på din enhet är aktiverad.
För att bygga ut den mobila terminalenhetens funktionsomfattning för att förenkla
databearbetningenfinnsdenspeciellaBosch-applikationen(app)”PLRmeasure&go”
till förfogande. Du kan ladda ner dem i din mobila butik, beroende på fabrikat:
Efter start av Bosch-appen upprättas förbindelsen mellan mobil enhet och mätverk-
tyg. Om flera aktiva mätverktyg upptäcks, välj ditt mätverktyg i listan.
Förbindelsestatusen och den aktiva förbindelsen visas i mätverktygets statuslist (a).
Om ingen anslutning kan upprättas inom 3 minuter efter att Bluetooth® j-knappen
tryckts stängs Bluetooth® av för att spara på batterierna.
OBJ_BUCH-2326-003.book Page 175 Thursday, August 20, 2015 8:43 AM
Page: 175
176 | Svenska
1 609 92A 1F3 | (20.8.15) Bosch Power Tools
Deaktivering av Bluetooth®-porten
För avaktivering av Bluetooth®-gränssnittet trycker du på knappen Bluetooth® j eller
stäng av mätverktyget. Alternativt kan Bluetooth®-gränssnittet aktiveras via menyn
”Grundinställningar” (se sidan 171).
Arbetsanvisningar
 Mätverktyget är utrustat med en funktionsport. Lokala driftsbegränsningar,
t.ex. i flygplan eller sjukhus ska beaktas.
Allmänna anvisningar
Mottagarlinsen 9 och laserstrålens utgång 8 får under mätning inte vara övertäckta.
Mätverktyget får under mätning inte förflyttas (med undantag av funktionen kontinu-
erlig mätning och lutningsmätning). Lägg därför upp mätverktyget mot fast anslag
eller anliggningsyta.
Inverkan på mätområdet
Mätområdets storlek är beroende av ljusförhållandena och målytans reflexionsegen-
skaper. Användför bättresiktbarhetavlaserstrålenvid arbetenutomhusochvidkraf-
tigt solsken lasersiktglasögonen 10 (tillbehör) och lasermåltavlan 11 (tillbehör) eller
skugga målytan.
Inverkan på mätresultatet
På grund av fysikaliska effekter kan man inte utesluta en felmätning vid mätning av
olika ytor. Detta gäller bl.a. för:
– transparenta ytor (t.ex. glas, vatten),
– reflekterande ytor (t.ex. polerad metall, glas),
– porösa ytor (t.ex. isoleringsmaterial),
– ytor med struktur (t.ex. grovputs, natursten).
Använd eventuellt för dessa ytor lasermåltavlan 11 (tillbehör).
Felaktig mätning är möjlig på snett inriktade målytor.
Dessutom kan luftskikt med olika temperatur eller indirekt reflexion påverka mätvär-
det.
Noggrannhetskontroll och kalibrering av lutningsmätning
I lägena ”Lutningsmätning”, ”Digitalt vattenpass” och ”Indirekt avståndsmätning”
används lutningssensorn. Vid användning av dessa lägen rekommenderar vi en regel-
bunden kalibrering (se Meny ”Grundinställningar”, sidan 171). Följ anvisningarna på
pekskärmen.
OBJ_BUCH-2326-003.book Page 176 Thursday, August 20, 2015 8:43 AM
Page: 176
Svenska | 177
Bosch Power Tools 1 609 92A 1F3 | (20.8.15)
Efter kraftiga temperaturväxlingar eller efter stötar rekommenderar vi en precisions-
kontroll och ev. kalibrering av mätverktyget. Efter en temperaturväxling ska mätverk-
tyget temperaturbalanseras en stund innan en lutningskalibrering görs.
Efter kraftiga temperatursvängningar föreslår mätverktyget automatiskt en kalibre-
ring.
Noggrannhetskontroll av avståndsmätning
Avståndsmätningens noggrannhet kan kontrolleras så här:
– Välj en oföränderlig mätsträcka på ca. 3 till 10 m, vars längd du känner till exakt
(t.ex. rumsbredd, dörröppning). Mätsträckan skall ligga inomhus. Mätningens
målyta skall vara slät och välreflekterad.
– Mät sträckan 10 gånger i följd.
Enkelmätningarna får avvika högst ±2 mm från medelvärdet. Protokollera mätning-
arna för att vid senare tidpunkt kunna jämföra noggrannheten.
Mätning med anslagsplatta (se bild B)
Användningen av anslagsplattan 3 är t.ex. lämplig vid mätningar ur hörn (rumsdiago-
naler) eller ställen som är svåra att nå.
Fäll ut anslagsplattan 3.
Ställ in referensnivåerna för mätningar med anslagsplatta i mätverktyget.
Efter avslutad mätning fäller du in anslagsplattan 3 igen.
Fel – Orsak och åtgärd
Orsak Åtgärd
Temperaturindikeringen (b) blinkar, mätning är inte möjlig
Mätverktygets drifttemperatur ligger
utanför intervallet – 10 °C till + 50 °C
(vid funktionen kontinuerlig mätning till
+ 40 °C).
Väntatillsmätverktygetuppnåttdriftstem-
peratur
Batterivisning fallande
Batterispänningen avtar (mätning är
ännu möjlig)
Byte av batterier
Batterivisning tom, mätning ej möjlig
För låg batterispänning Byte av batterier
OBJ_BUCH-2326-003.book Page 177 Thursday, August 20, 2015 8:43 AM
Page: 177
178 | Svenska
1 609 92A 1F3 | (20.8.15) Bosch Power Tools
Indikering ”ERROR” på displayen
Vinkeln mellan laserstrålen och målet är
spetsig.
Förstora vinkeln mellan laserstrålen och
målet
Målytan reflekterar för kraftigt (t.ex.
spegel) resp. för svagt (t.ex. svart tyg)
eller omgivningens ljus är för kraftigt.
Använd lasermåltavla 11 (tillbehör)
Utgången för laserstrålen 8 eller motta-
garlinsen9ärimmig(t.ex. genomsnabb
temperaturväxling).
Torka med mjuk trasa av laserstrålens
utgång 8 eller mottagarlinsen 9
Beräknat värde är större än 9 999 999
eller mindre är – 999 999 m/m2
/m3
.
Dela upp beräkningen i mellansteg
Lutningsmätningen har inte kalibrerats i
korrekt ordningsföljd eller i korrekta
lägen.
Upprepa kalibreringen enligt instruktio-
nerna på displayen och i bruksanvis-
ningen.
De ytor som används för kalibreringen
har inte justerats in exakt vågrät.
Upprepa kalibreringen på en vågrät yta
och kontrollera dessförinnan ytan med ett
vattenpass.
Mätverktyget har rört på sig eller tippats
när knappen tryckts.
Upprepa kalibreringen och se till att mät-
verktyget hålls stadigt på ytan när knap-
pen trycks.
Ingen Bluetooth®-anslutning
Indikering ”ERROR” på displayen
Störning i Bluetooth®-anslutningen Stäng av Bluetooth® och sätt på det igen.
Kontrollera appen på din enhet.
Kontrollera om Bluetooth® är aktiverat på
ditt mätverktyg och din mobila enhet.
Kontrollera din mobila enhet med avse-
ende på överbelastning.
Minska avståndet mellan mätverktyg och
din mobila enhet.
Undvik hinder (t.ex. armerad betong,
metalldörrar)mellanmätverktygetochdin
mobila enhet. Håll avstånd till elektromag-
netiska störningskällor (t.ex. WLAN-sän-
dare).
Orsak Åtgärd
OBJ_BUCH-2326-003.book Page 178 Thursday, August 20, 2015 8:43 AM
Page: 178
Svenska | 179
Bosch Power Tools 1 609 92A 1F3 | (20.8.15)
Mätverktyget övervakar korrekt funktion vid varje mätning. Om en
defekt konstateras visar displayen bara den vidstående symbolen. I
detta fall, eller om ovan nämnda åtgärder inte hjälper, ta med mät-
verktyget till Bosch kundtjänst via din återförsäljare.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
Lagra och transportera mätverktyget endast i det skyddsfodral som medlevererats.
Se till att mätverktyget alltid hålls rent.
Mätverktyget får inte doppas i vatten eller andra vätskor.
Torka av mätverktyget med en fuktig, mjuk trasa. Använd inte rengörings- eller lös-
ningsmedel.
Vårda speciellt mottagarlinsen 9 lika omsorgsfullt som glasögonen eller kameralin-
sen.
För reparation ska mätverktyget skickas in i skyddsfodralet 12.
Bluetooth® kan inte aktiveras
För låg batterispänning Byte av batterier
Orimligt mätresultat
Målytan reflekterar inte entydigt (t.ex.
vatten, glas).
Täck över målytan
Utgången för laserstrålning 8 resp. mot-
tagarlinsen 9 är övertäckt.
Utgången för laserstrålning 8 resp. motta-
garlinsen 9 ska avtäckas
Fel referensplan inställt Välj referensplanet som matchar mät-
ningen
Hinder i laserstrålens förlopp Laserpunkten måste ligga fullständigt på
målytan.
Visningen förblir oförändrad eller så reagerar mätverktyget oväntat när mät-
knappen trycks
Fel i programmet Ta ut batterierna och starta mätverktyget
igen efter att de lagts in.
Orsak Åtgärd
OBJ_BUCH-2326-003.book Page 179 Thursday, August 20, 2015 8:43 AM
Page: 179
180 | Svenska
1 609 92A 1F3 | (20.8.15) Bosch Power Tools
Kundtjänst och användarrådgivning
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter
och reservdelar. Sprängskisser och information om reservdelar hittar du på:
www.bosch-pt.com
Bosch användarrådgivningsteamethjälpergärnavidfrågor somgäller våra produkter
och tillbehör.
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktnum-
ret som finns på produktens typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Avfallshantering
Mätverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för åter-
vinning.
Släng inte mätverktyg i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiskadirektivet 2012/19/EUmåsteobrukbaramätverk-
tyg och enligt europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga eller för-
brukade batterier separat omhändertas och på miljövänligt sätt läm-
nas in för återvinning.
Ändringar förbehålles.
OBJ_BUCH-2326-003.book Page 180 Thursday, August 20, 2015 8:43 AM

Question & answers

There are no questions about the Bosch PLR 50 C yet.

Ask a question about the Bosch PLR 50 C

Have a question about the Bosch PLR 50 C but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch PLR 50 C. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch PLR 50 C as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.