Bosch PLR 30 C manual

View a manual of the Bosch PLR 30 C below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Avståndsmätare
  • Model/name: PLR 30 C
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Czech, Turkiska, Grekisk,

Table of Contents

Page: 129
130 | Svenska
2 609 141 213 | (11.11.14) Bosch Power Tools
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Samtliga anvisningar ska läsas och beaktas för att arbetet med
mätverktyget ska vara riskfritt och säkert. Om mätverktyget inte
används i enlighet med dessa instruktioner, kan de inbyggda
skyddsmekanismerna i mätverktyget sluta att fungera korrekt.
Håll varselskyltarna på mätverktyget tydligt läsbara. FÖRVARA
DESSA ANVISNINGAR OCH LÅT DEM FÖLJA MED OM MÄTVERKTYGET BYTER
ÄGARE.
 Seupp–omandrahanterings-ellerjusteringsutrustningarändesomangivits
här eller andra metoder används finns risk för farlig strålningsexposition.
 Mätverktyget levereras med en varningsskylt (visas på bilden av mätverkty-
get på grafiksidan med nummer 14).
 Klistra medföljande dekal i ditt eget språk över varningsskylten om den avvi-
ker från språket i ditt land.
Rikta inte laserstrålen mot människor eller djur och rikta inte
heller självblickenmotdendirektaeller reflekteradelaserstrå-
len. Därigenom kan du blända personer, orsaka olyckor eller skada
ögat.
 Om laserstrålen träffar ögat, blunda och vrid bort huvudet från strålen.
 Gör inga ändringar på laseranordningen.
 Lasersiktglasögonen får inte användas som skyddsglasögon. Lasersiktglas-
ögonen förbättrar laserstrålens siktbarhet men skyddar inte mot laserstrålning.
 Lasersiktglasögonenfårinteanvändassomsolglasögonelleritrafiken.Laser-
siktglasögonenskyddarinte fullständigt mot UV-strålningochreducerarförmågan
att uppfatta färg.
 Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera mätverktyget med originalre-
servdelar. Detta garanterar att mätverktygets säkerhet upprätthålls.
OBJ_BUCH-2312-002.book Page 130 Tuesday, November 11, 2014 12:50 PM
Page: 130
Svenska | 131
Bosch Power Tools 2 609 141 213 | (11.11.14)
 Låt inte barn utan uppsikt använda lasermätverktyget. Risk finns för att perso-
ner oavsiktligt bländas.
 Mätverktyget får inte användas i explosionsfarlig miljö som innehåller bränn-
baravätskor,gaserellerdamm. Mätverktygkangeupphovtillgnistorsomantän-
der dammet eller ångorna.
 Var försiktig! När mätverktyget används med Bluetooth® kan störningarföre-
komma hos andra apparater, flygplan och medicinska apparater (t.ex. pace-
maker, hörapparater). Skador för människoroch djur iomedelbar närhet kan
intehelleruteslutas.AnvändintemätverktygetmedBluetooth®inärhetenav
medicinskaapparater,bensinstationer,kemiskaanläggningar,områdenmed
explosionsrisk eller i sprängningsområden. Använd inte mätverktyget med
Bluetooth® i flygplan. Undvik drift i direkt närhet till kroppen under en längre
period.
Varumärket Bluetooth® och logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc. Alla använd-
ning av detta varumärke/logotyp från Robert Bosch GmbH sker under licens.
Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Ändamålsenlig användning
Mätverktyget är avsett för att mäta sträckor, längder, höjder, avstånd samt beräkna
ytareor och volymer.
Mätresultaten kan överföras till andra enheter via Bluetooth®.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av mätverktyget på grafiksi-
dan.
1 Plusknapp[+]
2 Funktionsknapp
3 Bluetooth®-knappen
4 Mätknapp[ ]
5 Färgdisplay
6 Knapp för val av referensplan
7 Minusknapp[–]
8 På-/Av-knapp[ ]
9 Batterifackets lock
10 Spärr på batterifackets lock
OBJ_BUCH-2312-002.book Page 131 Tuesday, November 11, 2014 12:50 PM
Page: 131
132 | Svenska
2 609 141 213 | (11.11.14) Bosch Power Tools
11 Serienummer
12 Mottagarlins
13 Laserstrålens utgång
14 Laservarningsskylt
15 Lasersiktglasögon*
16 Lasermåltavla*
17 Skyddsfodral
* I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen.
Indikeringselement
a Status Bluetooth®
b Batterivisning
c Mätvärde
d Resultat
e Lasern påkopplad
f Mätningens referensplan
g Mätfunktioner
Längdmätning
Kontinuerlig mätning
Ytmätning
Volymmätning
h Felindikering ”Error”
Tekniska data
Bluetooth® aktiverat, ingen anslutning upprättad
Bluetooth® aktiverat, anslutning upprättad
Digital laseravståndsmätare PLR 30 C PLR 40 C
Produktnummer 3 603 F72 1.. 3 603 F72 3..
Mätområde (typisk) 0,05–30 m 0,05–40 m
Mätnoggrannhet (typisk) ±2,0 mm ±2,0 mm
Minsta indikeringsenhet 1 mm 1 mm
Driftstemperatur –10 °C...+40 °C –10 °C...+40 °C
Lagringstemperatur –20 °C...+70 °C –20 °C...+70 °C
Relativ luftfuktighet max. 90 % 90 %
OBJ_BUCH-2312-002.book Page 132 Tuesday, November 11, 2014 12:50 PM
Page: 132
Svenska | 133
Bosch Power Tools 2 609 141 213 | (11.11.14)
Försäkran om överensstämmelse
Vi intygar under ensamt ansvar att den produkt som beskrivs under ”Tekniska data”
uppfyller alla gällande bestämmelser i direktiven 1999/5/EG och 2011/65/EU
inklusive ändringar och stämmer överens med följande standarder:
EN 61010-1: 2010-10, EN 60825-1: 2014-08, EN 300 328 V1.8.1: 2012-06,
EN 301 489-1 V1.8.1: 2008-04, EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-09,
EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09, EN 62479: 2010-09.
Laserklass 2 2
Lasertyp 635 nm, <1 mW 635 nm, <1 mW
Diameter laserstråle (vid 25 °C) ca.
– på 10 m avstånd
– på 30 m avstånd
– på 40 m avstånd
9 mm
27 mm
–
9 mm
27 mm
36 mm
Avkopplingsautomatik efter ca
– Laser
– mätverktyg (utan mätning)
20 s
5 min
20 s
5 min
ViktenligtEPTA-Procedure01/2003 0,084 kg 0,084 kg
Mått 100 x 42 x 22 mm 100 x 42 x 22 mm
Primärbatterier 2 x 1,5 V LR03 (AAA) 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Batteriets brukstid ca
– punktmätningar
– kontinuerlig mätning
10000A) C)
2,5 hA) C)
10000A) C)
2,5 hA) C)
Dataöverföring
Bluetooth® Bluetooth® 4.0 (Clas-
sic och Low Energy)B)
Bluetooth® 4.0 (Clas-
sic och Low Energy)B)
A) vid 25 °C driftstemperatur
B) Vid Bluetooth®-lågenergienheter kanske ingen anslutning är möjlig beroende på modell och driv-
system. Bluetooth®-enheter måste ha stöd för SPP-profil.
C) Bluetooth® avaktiverad
Serienumret 11 på typskylten identifierar mätverktyget entydigt.
Digital laseravståndsmätare PLR 30 C PLR 40 C
OBJ_BUCH-2312-002.book Page 133 Tuesday, November 11, 2014 12:50 PM
Page: 133
134 | Svenska
2 609 141 213 | (11.11.14) Bosch Power Tools
Teknisk dokumentation:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.11.2014
Montage
Insättning/byte av batterier
För mätverktyget rekommenderar vi alkali-mangan-primärbatterier eller laddnings-
bara sekundärbatterier.
Med 1,2 V-sekundärbatterier kan ett mindre antal mätningar utföras än med 1,5 V-
primärbatterier.
Öppna batterifackets lock 9 genom att trycka spärren 10 i pilens riktning och sedan
ta bort batterifackets lock. Sätt in batterierna. Kontrollera korrekt polning enligt
märkning på batterifackets insida.
När batterisymbolen visas för första gången på displayen kan minst 100 ytterli-
gare mätningar göras. När batterisymbolen är tom ska batterierna bytas ut och ingen
mätning kan göras mer.
Alla batterier ska bytas samtidigt. Använd endast batterier av samma fabrikat och
med samma kapacitet.
 Ta bort batterierna om mätverktyget inte används under en längre tid. Batte-
rierna kan vid långtidslagring korrodera och självurladdas.
Drift
Driftstart
 Lämna inte påkopplat mätverktyg utan uppsikt, stäng alltid av mätverktyget
efter avslutat arbete. Risk finns att andra personer bländas av laserstrålen.
 Skydda mätverktyget mot väta och direkt solljus.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-2312-002.book Page 134 Tuesday, November 11, 2014 12:50 PM
Page: 134
Svenska | 135
Bosch Power Tools 2 609 141 213 | (11.11.14)
 Utsätt inte mätverktyget för extrema temperaturer eller temperaturväx-
lingar.Lämna intemätverktygetunder enlängre tidt.ex. ibilen. Ommätverktyget
varit utsatt för större temperaturväxlingar låt det balanseras innan du använder
det. Vidextremtemperaturellertemperaturväxlingarkanmätverktygetsprecision
påverkas menligt.
 Undvik att utsätta mätverktyget för kraftiga stötar eller fall. Efter kraftig yttre
påverkan ska mätverktygetsnoggrannhetkontrolleras innan arbetetfortsättes (se
”Kontroll av mätverktygets noggrannhet”, sidan 142).
In- och urkoppling
För att starta mätverktyget trycker du kort på På-Av-knappen 1 eller på mätknappen
4. Vid start av mätverktyget tänds ännu inte laserstrålen.
För frånkoppling av mätverktyget tryck på På-Av-knappen 1.
Om under ca. 5 minuteringen knapp trycks på mätverktyget frånkopplas det automa-
tiskt för att skona batterierna.
Mätning
När mätverktyget har slagits på befinner sig verktyget i funktio-
nen för längdmätning. Andra mätfunktioner kan ställas in
genom att flera gånger trycka på knappen 2 (se ”Mätfunktio-
ner”, sidan 136).
Efter att ha bekräftat mätfunktionen med mätknappen 4 tänds
laserstrålen.
Vid inkoppling är mätverktygets bakre kant referensplanet för mätning. För omkopp-
ling av referensplanet se ”Val av referensplan”, sidan 136.
Lägg upp mätverktyget med valt referensplan mot önskad mätlinje (t.ex. vägg).
Tryckkortpåmätknappen4förattutlösamätningen.Laserstrålenstängsdärefterav.
Tryck kort på mätknappen 4 för att slå på lasern igen. Tryck kort på mätknappen 4
igen för att utlösa ännu en mätning.
 Rikta aldrig laserstrålenmotmänniskor eller djuroch rikta intehellerblicken
mot laserstrålen även om du står på längre avstånd.
I funktionen Permanent mätning börjar mätningen redan efter första tryckningen på
mätknappen 4.
Mätvärdet visas normalt inom 0,5 s och senast efter 4 s. Hur lång tid mätningen tar
beror på avståndet, ljusförhållandena och målytans reflektionsegenskaper.
Omca20 sefterinsiktningingenmätningutförs,slåslaserstrålenautomatisktfrånför
att skona batterierna.
OBJ_BUCH-2312-002.book Page 135 Tuesday, November 11, 2014 12:50 PM
Page: 135
136 | Svenska
2 609 141 213 | (11.11.14) Bosch Power Tools
Val av referensplan (se bilder A–B)
För mätning kan två olika referensplan väljas:
– mätverktygets bakre kant (t.ex. vid anläggning mot vägg),
– mätverktygets främre kant (t.ex. vid mätning från bordskant).
Tryck för val av referensplan upprepade gånger knappen 6 tills önskat referensplan
visas på displayen. Vid inkoppling är mätverktygets bakre kant förinställd som refe-
rensplan.
Mätfunktioner
Längdmätning
För attgöraenlängdmätningtryckerdufleragångerpåknappen 2ellertryck länge på
mätknappen 4 tills det på displayen 5 visas visningen för längdmätning .
Tryck en gång på mätknappen 4 för att fokusera målytan och
återigen för mätning.
Mätvärdet visas nedtill på displayen.
Upprepa ovanstående steg för varje ytterligare mätning. De
sista tre värdena visas på displayen. Det senast uppmätta vär-
det står längst ner på displayen, det näst sista ovanför det, etc.
Ytmätning
För att göra ytmätningar trycker du flera gånger på knappen 2 tills det på displayen 5
visas visningen för ytmätning .
Mät sedan bredd och längd i följd som i en längdmätning. Mellan de två mätningarna
förblir laserstrålen tänd. Avståndet som skall mätas blinkar i visningsområdet för
ytmätning .
Det första mätvärdet visas ovan i displayen.
Efter slutförandet av den andra mätningen kommer ytans area
automatiskt att beräknas och visas. Resultatet står längst ned i
displayen, de individuella uppmätta värdena över.
29.589 m
6.111 m
30.000 m
29.589 m
29.589 m
875.51m2
OBJ_BUCH-2312-002.book Page 136 Tuesday, November 11, 2014 12:50 PM
Page: 136
Svenska | 137
Bosch Power Tools 2 609 141 213 | (11.11.14)
Volymmätning
För att göra volymmätningar trycker du flera gånger på knappen 2 tills det på dis-
playen 5 visas visningen för volymmätning .
Mätsedanbredden,längdenochdjupetiföljdsomvidenlängdmätning.Mellandetre
mätningarnaförblirlaserstrålentänd.Avståndetsomskallmätasblinkarivisningsom-
rådet för volymmätning .
Efter slutförandet av den tredje mätningen kommer volymen
automatiskt att beräknas och visas. Resultatet står längst ned i
displayen, de individuella uppmätta värdena över.
Kontinuerlig mätning (se bild C)
Vid kontinuerlig mätning kan mätverktyget förflyttas i förhållande till målet varvid
mätvärdetaktualiserasca0,5 svar.Mätverktygetkant.ex.flyttasfrånenväggtillöns-
kat avstånd, aktuellt avstånd kan hela tiden avläsas.
För att göra kontinuerliga mätningar trycker du flera gånger på knappen 2 tills det på
displayen 5 visas visningen för kontinuerlig mätning .
Tryck på mätknappen 4 för att utlösa mätningen. Förflytta mät-
verktyget så länge tills det önskade avståndsvärdet visas ned-
tills på displayen.
Genom att trycka på mätknappen 4 avbryter du den kontinuer-
liga mätningen. Det aktuella mätvärdet visas nedan på dis-
playen. Det största och det minsta mätvärdet står ovanför. Om
mätknappen 4 trycks igen startar den kontinuerliga mätningen
igen.
Varaktighetsmätningen stängs av automatiskt efter 4 min.
Radera mätvärden
Genom ett kort tryck på knappen8 kan det senast fastställda mätvärdet raderas i alla
mätfunktioner. Genom flera tryck på knappen raderas de enskilda mätvärdena i
omvänd ordningsföljd.
29.589 m
29.589 m
29.589 m
25905.4 m3
27.589 m
29.589 m
28.000 m
min
max
OBJ_BUCH-2312-002.book Page 137 Tuesday, November 11, 2014 12:50 PM
Page: 137
138 | Svenska
2 609 141 213 | (11.11.14) Bosch Power Tools
Addera/subtrahera värde
Mätvärden utan resultat kan adderas eller subtraheras.
Addera värde
Följande exempel beskriver addition av ytorna:
Identifiera en yta i enlighet med avsnitt ”Ytmätning”, se sidan 136.
Tryck på knappen 1 [+]. Den beräknade ytan visas i mitten på
displayen.
Tryck på mätknappen 4 för att starta en ny ytmätning. Identi-
fiera ytan i enlighet med avsnitt ”Ytmätning”, se sidan 136. För
att avsluta additionen trycker du på mätknappen 4. För att
addera ytterligare mätvärden trycker du återigen på knappen 1
[+] osv.
Subtrahera värde
För subtrahering av värde, tryck på knappen 7 [–]. Proceduren liknar ”Addera
värde”.
Dataöverföring
Dataöverföring till andra enheter
Mätverktyget är utrustat med en Bluetooth®-modul som kan överföra data trådlöst till
mobila enheter med Bluetooth®-port (t.ex. smartphone, pekplatta).
Information om systemkrav för en Bluetooth®-anslutning hittar du på Bosch webbsi-
dor, under
www.bosch-pt.de
Vid dataöverföring med Bluetooth® kan tidsfördröjningar uppstå mellan mobila enhe-
ter och mätverktyg. Det kan bero på avståndet mellan de båda enheterna eller på
själva mätobjektet.
+4.324 m
0.000 m2
2
+4.324 m
9.847m2
2
+5.523 m2
OBJ_BUCH-2312-002.book Page 138 Tuesday, November 11, 2014 12:50 PM
Page: 138
Svenska | 139
Bosch Power Tools 2 609 141 213 | (11.11.14)
Aktivering av Bluetooth®-porten för dataöverföring till en mobil enhet
FöraktiveringavBluetooth®-porten,tryckpåBluetooth®-knappen3påmätverktyget.
Se till att Bluetooth®-porten på din enhet är aktiverad.
Förattutvidgadenmobilaenhetensfunktion och för attförenkladataredigeringfinns
speciellaBosch-appar.Dukanladdanerdemidinmobilabutik,beroendepåfabrikat:
Efter start av Bosch-appen upprättas förbindelsen mellan mobil enhet och mätverk-
tyg. Om flera aktiva mätverktyg upptäcks, välj ditt mätverktyg i listan. Om bara ett
aktivt mätverktyg hittas upprättas en automatisk anslutning.
Anvisning: Vid den första anslutningen (pairing) mellan mätverktyget och en mobil
enhet (t.ex. smartphone, pekplatta) kanske en PIN-kod krävs för mätverktyget. Ange
i detta fall ”0000”.
Anslutningen status och den aktiva anslutningen visas i displayen 5 (a).
Om ingen anslutning kan upprättas inom 5 minuter efter att Bluetooth®-knappen 3
tryckts in stängs Bluetooth® av automatiskt för att skona batteriet.
Deaktivering av Bluetooth®-porten
För deaktivering av Bluetooth®-porten, tryck på Bluetooth®-knappen 3 eller stäng av
mätverktyget.
Det avaktiverade Bluetooth®-gränssnittet eller den brutna Bluetooth®-förbindelsen
(t.ex. på grund av för stort avstånd eller hinder mellan mätverktyg och mobil termi-
nalenhet liksom elektromagnetiska störningskällor) visas i StatusBluetooth® (a) upp-
tills på displayen.
OBJ_BUCH-2312-002.book Page 139 Tuesday, November 11, 2014 12:50 PM
Page: 139
140 | Svenska
2 609 141 213 | (11.11.14) Bosch Power Tools
Arbetsanvisningar
 Mätverktyget är utrustat med en funktionsport. Lokala driftsbegränsningar,
t.ex. i flygplan eller sjukhus ska beaktas.
Allmänna anvisningar
Mottagarlinsen 12 och laserstrålens utgång 13 får under mätning inte vara över-
täckta.
Mätverktyget får under mätning inte förflyttas (med undantag av funktionen kontinu-
erlig mätning). Lägg upp mätverktyget mot eller på mätpunkten.
Mätningen sker i laserstrålens centrum även om målytan siktas in snett.
Inverkan på mätområdet
Mätområdets storlek är beroende av ljusförhållandena och målytans reflexionsegen-
skaper. Användför bättresiktbarhetavlaserstrålenvid arbetenutomhusochvidkraf-
tigt solsken lasersiktglasögonen 15 (tillbehör) och lasermåltavlan 16 (tillbehör) eller
skugga målytan.
Inverkan på mätresultatet
På grund av fysikaliska effekter kan man inte utesluta en felmätning vid mätning av
olika ytor. Detta gäller bl.a. för:
– transparenta ytor (t.ex. glas, vatten),
– reflekterande ytor (t.ex. polerad metall, glas),
– porösa ytor (t.ex. isoleringsmaterial),
– ytor med struktur (t.ex. grovputs, natursten).
Använd eventuellt för dessa ytor lasermåltavlan 16 (tillbehör).
Dessutom kan luftskikt med olika temperatur eller indirekt reflexion påverka mätvär-
det.
Fel – Orsak och åtgärd
Orsak Åtgärd
Symbol för temperaturvarning (termometer) visas på displayen,
manövrering ej möjlig
Mätverktyget är utanför driftstemperatur
på – 10 °C till +40 °C.
Vänta tills mätverktyget uppnått drifts-
temperatur
OBJ_BUCH-2312-002.book Page 140 Tuesday, November 11, 2014 12:50 PM
Page: 140
Svenska | 141
Bosch Power Tools 2 609 141 213 | (11.11.14)
Batterivisning fallande
Batterispänningenavtar(mätningärännu
möjlig)
Byte av batterier
Batterivisning tom, mätning ej möjlig
För låg batterispänning Byte av batterier
Indikering ”Error” och ”––––” på displayen
Vinkeln mellan laserstrålen och målet är
spetsig.
Förstora vinkeln mellan laserstrålen och
målet
Målytan reflekterar för kraftigt (t.ex.
spegel) resp. för svagt (t.ex. svart tyg)
eller omgivningens ljus är för kraftigt.
Använd lasermåltavla 16 (tillbehör)
Utgången för laserstrålen 13 eller motta-
garlinsen 12 är immig (t.ex. genom
snabb temperaturväxling).
Torka med mjuk trasa av laserstrålens
utgång 13 eller mottagarlinsen 12
Beräknatvärdeärstörreän999 999eller
mindre än –999 999 m/m2
/m3
.
Dela upp beräkningen i mellansteg
Mätresultatet otillförlitligt
Målytan reflekterar inte entydigt (t.ex.
vatten, glas).
Täck över målytan
Utgången för laserstrålning 13 resp.
mottagarlinsen 12 är övertäckt.
Utgången för laserstrålning 13 resp. mot-
tagarlinsen 12 ska avtäckas
Orimligt mätresultat
Fel referensplan inställt Välj referensplanet som matchar mät-
ningen
Hinder i laserstrålens förlopp Laserpunkten måste ligga fullständigt på
målytan.
Bluetooth® kan inte aktiveras
Batterierna är för svaga. Byte av batterier
Orsak Åtgärd
OBJ_BUCH-2312-002.book Page 141 Tuesday, November 11, 2014 12:50 PM
Page: 141
142 | Svenska
2 609 141 213 | (11.11.14) Bosch Power Tools
Mätverktyget övervakar korrekt funktion vid varje mätning. Om en
defekt konstateras visar displayen bara den vidstående symbolen. I
detta fall, eller om ovan nämnda åtgärder inte hjälper, ta med mät-
verktyget till Bosch kundtjänst via din återförsäljare.
Kontroll av mätverktygets noggrannhet
Mätverktygets noggrannhet kan kontrolleras så här:
– Välj en oföränderlig mätsträcka på ca 3 till 10 m vars exakta längd är känd (t.ex.
rummets bredd, dörröppning). Mätsträckan måste ligga inomhus, målytan för
mätning vara plan och reflektera bra.
– Mät sträckan 10 gånger i följd.
Enkelmätningarna får avvika högst ±2 mm från medelvärdet. Protokollera mätning-
arna för att vid senare tidpunkt kunna jämföra noggrannheten.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
Lagra och transportera mätverktyget endast i det skyddsfodral som medlevererats.
Se till att mätverktyget alltid hålls rent.
Mätverktyget får inte doppas i vatten eller andra vätskor.
Ingen Bluetooth®-anslutning
Störning i Bluetooth®-anslutningen Kontrollera appen på din enhet.
KontrolleraomBluetooth®är aktiveratpå
ditt mätverktyg och din mobila enhet.
Kontrollera din mobila enhet med avse-
ende på överbelastning.
Minska avståndet mellan mätverktyg och
din mobila enhet.
Undvik hinder (t.ex. armerad betong,
metalldörrar) mellan mätverktyget och
din mobila enhet. Håll avstånd till elektro-
magnetiska störningskällor (t.ex. WLAN-
sändare).
Orsak Åtgärd
OBJ_BUCH-2312-002.book Page 142 Tuesday, November 11, 2014 12:50 PM
Page: 142
Svenska | 143
Bosch Power Tools 2 609 141 213 | (11.11.14)
Torka av mätverktyget med en fuktig, mjuk trasa. Använd inte rengörings- eller lös-
ningsmedel.
Vårda speciellt mottagarlinsen 12 lika omsorgsfullt som glasögonen eller kameralin-
sen.
För reparation ska mätverktyget skickas in i skyddsfodralet 17.
Kundtjänst och användarrådgivning
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar produktnummer som
består av 10 siffror och som finns på mätverktygets typskylt.
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter
och reservdelar. Sprängskisser och information om reservdelar hittar du på:
www.bosch-pt.com
Bosch användarrådgivningsteamethjälpergärnavidfrågor somgäller våra produkter
och tillbehör.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Avfallshantering
Mätverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för åter-
vinning.
Släng inte mätverktyg och inte heller batterier i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU måste obrukbara mät-
verktygochenligteuropeiskadirektivet2006/66/EGfelaktigaeller
förbrukade batterier separat omhändertas och på miljövänligt sätt
lämnas in för återvinning.
Ändringar förbehålles.
OBJ_BUCH-2312-002.book Page 143 Tuesday, November 11, 2014 12:50 PM

Question & answers

There are no questions about the Bosch PLR 30 C yet.

Ask a question about the Bosch PLR 30 C

Have a question about the Bosch PLR 30 C but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch PLR 30 C. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch PLR 30 C as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.