Bosch PLR 25 manual

View a manual of the Bosch PLR 25 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Mätning
  • Model/name: PLR 25
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk

Table of Contents

Page: 123
124 | Svenska
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
sv
Säkerhetsanvisningar
Samtliga anvisningar bör läsas för effektiv och
säker användning av mätverktyget. Håll varsel-
skyltarna på mätverktyget tydligt läsbara. TA VÄL
VARA PÅ ANVISNINGARNA.
f Se upp – om andra hanterings- eller justeringsutrustningar
än de som angivits här eller andra metoder används finns
risk för farlig strålningsexposition.
f Mätverktyget levereras med en varningsskylt på tyska
(visas på bilden av mätverktyget på grafiksidan märkt
med nummer 13).
f Klistra medföljande dekal i ditt eget språk över tyska tex-
ten på varningsskylten innan du använder mätverktyget.
f Rikta aldrig laserstrålen mot personer eller djur och rikta
inte heller själv blicken mot laserstrålen. Detta mätverktyg
alstrar laserstrålning i laserklass 2 enligt IEC 60825-1. Risk
finns att strålen bländar personer.
f Lasersiktglasögonen får inte användas som skyddsglas-
ögon. Lasersiktglasögonen förbättrar laserstrålens siktbar-
het men skyddar inte mot laserstrålning.
f Lasersiktglasögonen får inte användas som solglasögon
eller i trafiken. Lasersiktglasögonen skyddar inte fullstän-
digt mot UV-strålning och reducerar förmågan att uppfatta
färg.
f Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera mätverkty-
get med originalreservdelar. Detta garanterar att mätverk-
tygets säkerhet upprätthålls.
f Låt inte barn utan uppsikt använda lasermätverktyget.
Risk finns för att personer oavsiktligt bländas.
f Mätverktyget får inte användas i explosionsfarlig miljö
som innehåller brännbara vätskor, gaser eller damm.
Mätverktyg kan ge upphov till gnistor som antänder dammet
eller ångorna.
Page: 124
Svenska | 125
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Funktionsbeskrivning
Ändamålsenlig användning
Mätverktyget är avsett för mätning av distans, längd, höjd,
avstånd och för beräkning av ytor och volymer. Mätverktyget är
avsett för mätningar inom- och utomhus.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av
mätverktyget på grafiksidan.
1 Knapp för mätning av längd
2 Minnets additionsknapp ”M+”
3 Knapp för yt- och volymmätning
4 Minnesavfrågningsknapp ”M=”
5 Knapp för indirekt mätning av längd
6 Knapp för kontinuerlig mätning
7 På-Av-knapp och minnets raderingsknapp
8 Minnets subtraktionsknapp ”M–”
9 Knapp för val av referensplan
10 Display
11 Inriktningshjälp
12 Knapp mätning
13 Laservarningsskylt
14 Anslagsstift
15 Låsning av anslagsstiftet
16 Vattenpasslibell
17 Spärr på batterifackets lock
18 Batterifackets lock
19 Laserstrålens utgång
20 Mottagarlins
21 Serienummer
22 Lasersiktglasögon*
23 Handlovsrem
24 Lasermåltavla*
25 Skyddsfodral
* I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i
standardleveransen.
Page: 125
126 | Svenska
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Indikeringselement
a Mätfunktioner
Längdmätning
Kontinuerlig mätning
Ytmätning
Volymmätning
Indirekt längdmätning
b Batterivarning
c Temperaturvarning
d Mätvärde/resultat
e Måttenhet
f Mätningens referensplan
g Lasern påkopplad
h Punktmätning (vid längdmätning: resultat)
i Lagring av mätvärden
Page: 126
Svenska | 127
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Tekniska data
Digital laseravståndsmätare PLR 50
Produktnummer 3 603 K16 300
Mätområde 0,05–50 mA)
Mätnoggrannhet (typisk) ±2,0 mmB)
Minsta indikeringsenhet 1 mm
Driftstemperatur –10 °C... +50 °Cc)
Lagringstemperatur – 20 °C ... +70 °C
Relativ luftfuktighet max. 90 %
Laserklass 2
Lasertyp 635 nm, <1 mW
Laserstrålens diameter (vid 25 °C)
på 10 m avstånd ca 6 mm
Batterier
Battericeller
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
Batteriets brukstid ca
– punktmätningar
– kontinuerlig mätning
30000D)
5 hD)
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 0,18 kg
Mått 58 x 104 x 36 mm
Skyddsform
(förutom batterifacket)
IP 54 (damm- och
spolsäker)
A) Räckvidden blir allt större ju bättre laserljuset reflekterar från målytan
(spridande, inte speglande) och ju klarare laserpunkten är i relation
till omgivningsljuset (inomhus, skymning). Vid ogynnsamma villkor
(t.ex. mätning utomhus vid kraftigt solsken) kan det vara nödvändigt
att använda en måltavla.
B) Vid ogynnsamma förhållanden som t.ex. kraftigt solsken eller dåligt
reflekterande yta kan avvikelsen uppgå till ±10 mm på ett avstånd om
50 m. Vid ogynnsamma förhållanden måste man räkna med en avvikelse
på ±0,05 mm/m.
C) Vid kontinuerlig mätning är max. drifttemperatur +40 °C.
D) Med 1,2 V-battericeller kan ett mindre antal mätningar utföras än med
1,5 V-batterier.
Kontrollera mätverktygets produktnummer som finns på typskylten,
handelsbeteckningarna för enskilda mätverktyg kan variera.
Seriennumret 21 på typskylten identiferar mätverktyget entydigt.
Page: 127
128 | Svenska
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Montage
Insättning/byte av batterier
För mätverktyget rekommenderar vi alkali-mangan-batterier
eller battericeller.
Med 1,2 V-battericeller kan ett mindre antal mätningar utföras
än med 1,5 V-batterier.
Öppna batterifackets lock 18 genom att trycka spärren 17 i
pilens riktning och sedan ta bort batterifackets lock. Sätt in
medföljande batterier eller battericeller. Kontrollera korrekt
polning enligt markering på batterifackets insida.
Dyker batterisymbolen första gången upp på displayen kan
ännu minst 100 mätningar utföras. När batterisymbolen blin-
kar, måste batterierna bytas ut och mätning kan inte längre
utföras.
Byt alla batterier resp. battericeller samtidigt. Använd endast
batterier eller battericeller av samma fabrikat och med samma
kapacitet.
f Ta bort batterierna eller battericellerna om mätverktyget
inte används under en längre tid. Batterierna och batteri-
cellerna kan korrodera och självurladdas vid lagring under
längre tid.
Drift
Driftstart
f Skydda mätverktyget mot väta och direkt solljus.
f Utsätt inte mätverktyget för extrema temperaturer eller
temperaturväxlingar. Lämna inte mätverktyget under en
längre tid t.ex. i bilen. Om mätverktyget varit utsatt för
större temperaturväxlingar låt det balanseras innan du
använder det. Vid extrem temperatur eller temperatur-
växlingar kan mätverktygets precision påverkas menligt.
f Undvik att utsätta mätverktyget för kraftiga stötar eller
fall. Efter kraftig yttre påverkan ska mätverktygets nog-
grannhet kontrolleras innan arbetet fortsättes (se ”Kontroll
av mätverktygets noggrannhet”, sidan 135).
Page: 128
Svenska | 129
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
In- och urkoppling
Tryck för Inkoppling av mätverktyget På-Av-knappen 7 eller
knappen Mätning 12. När mätverktyget slås på är laserstrålen
inte ännu påkopplad.
För frånkoppling av mätverktyget tryck på På-Av-knappen 7.
Om under ca. 5 minuter ingen knapp trycks på mätverktyget
frånkopplas det automatiskt för att skona batterierna.
Ett lagrat mätvärde kvarstår i minnet när mätverktyget stängs
av automatiskt. Vid återinkoppling av mätverktyget visas ”M”
på displayen.
Mätning
Efter inkoppling står mätverktyget i funktionen längdmätning.
Andra mätfunktioner ställs in med respektive funktionsknapp
(se ”Mätfunktioner”, sidan 130).
Vid inkoppling är mätverktygets bakre kant referensplanet för
mätning. För omkoppling av referensplanet se ”Val av referens-
plan”, sidan 130.
Efter val av mätfunktion och referensplan sker alla andra steg
automatiskt när knappen för mätning 12 trycks.
Lägg upp mätverktyget med valt referensplan mot önskad
mätlinje (t.ex. vägg).
Tryck för inkoppling av laserstrålen knappen mätning 12.
f Rikta aldrig laserstrålen mot människor eller djur och
rikta inte heller blicken mot laserstrålen även om du står
på längre avstånd.
Sikta laserstrålen mot målytan. Tryck för utlösning av mätning
på nytt knappen mätning 12.
Vid funktionen kontinuerlig mätning och permanent påkopplad
laserstråle startar mätningen redan när knappen mätning 12
trycks ned första gången.
Mätvärdet visas i typiska fall mellan 0,5 s och högst 4 s. Mät-
tiden är beroende av avstånd, ljusförhållanden och målytans
reflexionsegenskaper. Avslutad mätning signaleras med en
signal. Efter avslutad mätning kopplas laserstrålen automatiskt
från.
Om ca 20 s efter insiktning ingen mätning utförs, slås laser-
strålen automatiskt från för att skona batterierna.
Page: 129
130 | Svenska
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Val av referensplan (se bilder A–C)
För mätning kan tre olika referensplan väljas:
– mätverktygets bakre kant (t.ex. vid anläggning mot vägg),
– bakre kanten på anslagsstiftet 14 (t.ex. för mätningar ur
hörn),
– mätverktygets främre kant (t.ex. vid mätning från bords-
kant).
Tryck för val av referensplan upprepade gånger knappen 9 tills
önskat referensplan visas på displayen. Vid inkoppling är mät-
verktygets bakre kant förinställd som referensplan.
Mätfunktioner
Längdmätning
Tryck för längdmätning på knappen 1. På displayen visas
symbolen för längdmätning .
Tryck en gång på knappen mätning 12 för
insiktning och på nytt för mätning.
Mätvärdet visas nedtill på displayen.
Ytmätning
Tryck för ytmätning knappen 3 tills ytmätning visas på
displayen.
Mät sedan efter varandra längd och breddsom vid mätning av
längd. Mellan de båda mätningar kvarstår lasern påkopplad.
Efter avslutad andra mätning beräknas
och visas ytan automatiskt. Det sista mät-
värdet står nedtill på displayen, slut-
resultatet upptill.
Volymmätning
Tryck för volymmätning knappen 3 tills volymmätning visas
på displayen.
Mät sedan efter varandra längd, bredd och höjd som vid mät-
ning av längd. Mellan de båda mätningarna kvarstår lasern
påkopplad.
Efter avslutad tredje mätning beräknas
och visas volymen automatiskt. Det sista
mätvärdet står nedtill på displayen, slut-
resultatet upptill.
Page: 130
Svenska | 131
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Indirekt längdmätning (se bild D)
Indirekt längdmätning används för att mäta avstånd som inte
kan mätas direkt för att strålen stöter mot hinder eller ingen
målyta finns att tillgå som reflektor. Korrekt resultat uppnås
om laserstrålen och mätsträckan bildar en exakt rät vinkel
(Pythagoras sats).
Vid visat exempel ska längden B bestämmas. Här måste A och
C mätas. A och B måste bilda en rät vinkel.
Tryck för indirekt längdmätning på knappen 5. På displayen
visas symbolen för indirekt längdmätning .
Mät avståndet A på samma sätt som mätning av längd . Se
till att sträckan A och sökt avstånd B bildar en rät vinkel. Mät
sedan avståndet C. Mellan de båda mätningar kvarstår lasern
påkopplad.
Se till att mätningens referenspunkt (t.ex. mätverktygets
bakkant) vid båda mätningarna är exakt på samma ställe.
Efter avslutad andra mätning beräknas
avståndet B automatiskt. Det sista mät-
värdet står nedtill på displayen, slut-
resultatet B upptill.
Kontinuerlig mätning (se bild E)
Vid kontinuerlig mätning kan mätverktyget förflyttas i förhål-
lande till målet varvid mätvärdet aktualiseras ca 0,5 s var. Mät-
verktyget kan t.ex. flyttas från en vägg till önskat avstånd,
aktuellt avstånd kan hela tiden avläsas.
Tryck för kontinuerlig mätning på knappen 6. På displayen
visas symbolen för kontinuerlig mätning .
Tryck på knappen mätning 12 för start av
mätning. Rör på mätverktyget tills önskat
avståndsvärde visas nedtill på displayen.
Genom att trycka på knappen mätning 12
avbryts den kontinuerliga mätningen. Det
aktuella mätvärdet visas på displayen. Vid
upprepad tryckning på knappen mätning 12 startar kontinuer-
lig mätning på nytt.
Den kontinuerliga mätningen slås automatiskt från efter 5 min.
Det sista mätvärdet står kvar på displayen. För avslutning av
den kontinuerliga mätningen kan med knappen 1, 3 eller 5 mät-
funktionen kopplas om.
Page: 131
132 | Svenska
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Radera mätvärden
Genom att kort trycka på knappen 7 kan det senast framtagna
mätvärdet raderas i alla mätfunktioner. Vid upprepad tryckning
på knappen raderas de enskilda mätvärdena i omvänd ord-
ningsföljd.
Minnesfunktioner
Vid frånkoppling av mätverktyget kvarstår det i minnet före-
kommande värdet.
Lagra/addera mätvärden
Tryck på minnesadditionsknappen 2 för
lagring av aktuellt mätvärde – alltefter
inställd mätfunktion ett längd-, yta- eller
volymvärde. Så fort ett värde har lagrats,
visas på displayen ”M” och ”+” blinkar
helt kort.
Om ett värde redan finns i minnet adderas det nya värdet till
minnets innehåll, dock endast om måttenheterna överens-
stämmer.
Har t.ex. ett ytvärde sparats i minnet och det aktuella mät-
värdet är ett volymvärde så kan de inte adderas. På displayen
blinkar helt kort texten ”Error”.
Subtrahera mätvärden
Tryck på minnessubtraktionsknappen 8 för att subtrahera
aktuellt mätvärde från minnesvärdet. Så fort ett värde har sub-
traherats, visas på displayen ”M” och ”–” blinkar helt kort.
Har redan ett värde lagrats, kan det nya mätvärdet subtraheras
endast om måttenheterna överensstämmer (se ”Lagra/addera
mätvärden”).
Visa minnesvärdet
Tryck på minnesavfrågningsknappen 4
för att visa det värde som finns i minnet.
På displayen visas ”M=”. När minnets
innehåll ”M=” visas på displayen, så kan
värdet med minnesadditionsknappen 2
fördubblas resp. med minnessubtrak-
tionsknappen 8 nollställas.
Radera minnet
För att radera minnets innehåll tryck först på minnesavfråg-
ningsknappen 4, så att ”M=” visas på displayen. Tryck sedan
kort på knappen 7; på displayen visas inte längre ”M”.
Page: 132
Svenska | 133
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Arbetsanvisningar
Allmänna anvisningar
Mottagarlinsen 20 och laserstrålens utgång 19 får under mät-
ning inte vara övertäckta.
Mätverktyget får under mätning inte förflyttas (med undantag
av funktionen kontinuerlig mätning). Lägg upp mätverktyget
mot eller på mätpunkten.
Mätningen sker i laserstrålens centrum även om målytan siktas
in snett.
Inverkan på mätområdet
Mätområdets storlek är beroende av ljusförhållandena och
målytans reflexionsegenskaper. Använd för bättre siktbarhet
av laserstrålen vid arbeten utomhus och vid kraftigt solsken
lasersiktglasögonen 22 (tillbehör) och lasermåltavlan 24 (till-
behör) eller skugga målytan.
Inverkan på mätresultatet
På grund av fysikaliska effekter kan man inte utesluta en
felmätning vid mätning av olika ytor. Detta gäller bl.a. för:
– transparenta ytor (t.ex. glas, vatten),
– reflekterande ytor (t.ex. polerad metall, glas),
– porösa ytor (t.ex. isoleringsmaterial),
– ytor med struktur (t.ex. grovputs, natursten).
Använd eventuellt för dessa ytor lasermåltavlan 24 (tillbehör).
Dessutom kan luftskikt med olika temperatur eller indirekt
reflexion påverka mätvärdet.
Mätning med anslagsstift (se bilder B och F)
Anslagsstiftet 14 är lämpligt t.ex. för mätning utgående från
hörn (diagonalt i rummet) eller på svårt åtkomliga ställen som
jalusiskenor.
Skjut spärren 15 för anslagsstiftet åt sidan för att fälla ut
stiftet.
Ställ in referensplanet för mätning med anslagsstift genom
att trycka på knappen 9.
För infällning av anslagsstiftet 14 tryck in det mot anslag i
huset. Stiftet låses automatiskt.
Uppriktning av vattenpasslibellen
Med vattenpasset 16 kan mätverktyget enkelt riktas upp våg-
rätt. Härvid kan mätverktyget även på längre avstånd lättare
riktas in mot målytor.
Vattenpasset 16 i kombination med laserstrålen är inte lämplig
för nivellering.
Page: 133
134 | Svenska
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Insiktning med inriktningshjälp (se bild G)
Med inriktningshjälpen 11 kan insiktningen även över längre av-
stånd underlättas. Rikta härvid blicken längs inriktningshjälpen
på mätverktygets övre sida. Laserstrålen löper parallellt med
denna siktlinje.
Fel – Orsak och åtgärd
Orsak Åtgärd
Temperaturindikeringen (c) blinkar, mätning är inte möjlig
Mätverktygets drifttempera-
tur ligger utanför intervallet
– 10 °C till + 50 °C (vid funk-
tionen kontinuerlig mätning
till + 40 °C).
Vänta tills mätverktyget upp-
nått driftstemperatur
Batterivarning (b) visas
Batterispänningen avtar
(mätning är ännu möjlig)
Byt ut batterierna eller batte-
ricellerna
Batterivarningen (b) blinkar, mätning är inte möjlig
För låg batterispänning Byt ut batterierna eller batte-
ricellerna
Indikering ”Error” och ”––––” på displayen
Vinkeln mellan laserstrålen
och målet är spetsig.
Förstora vinkeln mellan laser-
strålen och målet
Målytan reflekterar för kraftigt
(t.ex. spegel) resp. för svagt
(t.ex. svart tyg) eller omgiv-
ningens ljus är för kraftigt.
Använd lasermåltavla 24
(tillbehör)
Utgången för laserstrålen 19
eller mottagarlinsen 20 är
immig (t.ex. genom snabb
temperaturväxling).
Torka med mjuk trasa av
laserstrålens utgång 19 eller
mottagarlinsen 20
Beräknat värde överskrider
99999 m/m2
/m3
.
Dela upp beräkningen i
mellansteg
Indikering ”Error” blinkar upptill på displayen
Addition/subtraktion av mät-
värden med olika mätenheter
Addera/subtrahera endast
mätvärden med samma
mätenhet
Page: 134
Svenska | 135
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Mätverktyget övervakar korrekt funktion vid varje
mätning. Om ett fel lokaliseras, blinkar på dis-
playen endast bredvid visad symbol. I detta fall
eller om ovan beskrivna åtgärder inte kan av-
hjälpa felet ska mätverktyget via återförsäljaren
skickas till Bosch-service.
Kontroll av mätverktygets noggrannhet
Mätverktygets noggrannhet kan kontrolleras så här:
– Välj en oföränderlig mätsträcka på ca 3 till 10 m vars exakta
längd är känd (t.ex. rummets bredd, dörröppning). Mät-
sträckan måste ligga inomhus, målytan för mätning vara
plan och reflektera bra.
– Mät sträckan 10 gånger i följd.
Enkelmätningarna får avvika högst ±3 mm från medelvärdet.
Protokollera mätningarna för att vid senare tidpunkt kunna
jämföra noggrannheten.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
Lagra och transportera mätverktyget endast i det skyddsfodral
som medlevererats.
Se till att mätverktyget alltid hålls rent.
Mätverktyget får inte doppas i vatten eller andra vätskor.
Torka av mätverktyget med en fuktig, mjuk trasa. Använd inte
rengörings- eller lösningsmedel.
Vårda speciellt mottagarlinsen 20 lika omsorgsfullt som
glasögonen eller kameralinsen.
Mätresultatet otillförlitligt
Målytan reflekterar inte enty-
digt (t.ex. vatten, glas).
Täck över målytan
Utgången för laserstrålning
19 resp. mottagarlinsen 20 är
övertäckt.
Utgången för laserstrålning
19 resp. mottagarlinsen 20
ska avtäckas
Orimligt mätresultat
Fel referensplan inställt Välj referensplanet som
matchar mätningen
Hinder i laserstrålens förlopp Laserpunkten måste ligga
fullständigt på målytan.
Orsak Åtgärd
Page: 135
136 | Svenska
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Om störningar uppstår i mätverktyget trots exakt tillverkning
och sträng kontroll bör reparationen utföras av en auktoriserad
serviceverkstad för Bosch elverktyg. Ta inte isär mätverktyget
på egen hand.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar
produktnummer som består av 10 siffror och som finns på mät-
verktygets typskylt.
För reparation ska mätverktyget skickas in i skyddsfodralet 25.
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och
underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskissar och
informationer om reservdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-pt.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när det gäller frågor
beträffande köp, användning och inställning av produkter och
tillbehör.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Avfallshantering
Mätverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas på mil-
jövänligt sätt för återvinning.
Endast för EU-länder:
Släng inte mätverktyg i hushållsavfall!
Enligt europeiska direktivet 2002/96/EG för kas-
serade elektriska och elektroniska apparater och
dess modifiering till nationell rätt måste obruk-
bara elverktyg omhändertas separat och på mil-
jövänligt sätt lämnas in för återvinning.
Battericeller/batterier:
Förbrukade battericeller/batterier får inte kastas i hushållsavfal-
let och inte heller i eld eller vatten. Battericellerna/batterierna
ska samlas in, återvinnas eller omhändertas på miljövänligt sätt.
Endast för EU-länder:
Defekta eller förbrukade battericeller/batterier måste omhän-
dertas för återvinning enligt direktivet 91/157/EEG.
Ändringar förbehålles.

Question & answers

There are no questions about the Bosch PLR 25 yet.

Ask a question about the Bosch PLR 25

Have a question about the Bosch PLR 25 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch PLR 25. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch PLR 25 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.