Bosch PLL 5 manual

View a manual of the Bosch PLL 5 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Mätning
  • Model/name: PLL 5
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk, Arabiska, Czech

Table of Contents

Page: 119
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
120 | Svenska
sv
Säkerhetsanvisningar
Samtliga anvisningar bör läsas för effektiv
och säker användning av mätverktyget.
Håll varselskyltarna på mätverktyget tyd-
ligt läsbara. TA VÄL VARA PÅ ANVISNING-
ARNA.
f Se upp – om andra hanterings- eller justeringsut-
rustningar än de som angivits här eller andra me-
toder används finns risk för farlig strålningsexpo-
sition.
f Mätverktyget levereras med en varningsskylt på
tyska (visas på bilden av mätverktyget på grafiksi-
dan märkt med nummer 13).
f Klistra medföljande dekal i ditt eget språk över
tyska texten på varningsskylten innan du använ-
der mätverktyget.
f Rikta aldrig laserstrålen mot personer eller djur
och rikta inte heller själv blicken mot laserstrålen.
Detta mätverktyg alstrar laserstrålning i laserklass 2
enligt IEC 60825-1. Risk finns att strålen bländar
personer.
f Lasersiktglasögonen får inte användas som
skyddsglasögon. Lasersiktglasögonen förbättrar la-
serstrålens siktbarhet men skyddar inte mot laser-
strålning.
Page: 120
Svenska | 121
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
f Lasersiktglasögonen får inte användas som sol-
glasögon eller i trafiken. Lasersiktglasögonen skyd-
dar inte fullständigt mot UV-strålning och reducerar
förmågan att uppfatta färg.
f Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera mät-
verktyget med originalreservdelar. Detta garante-
rar att mätverktygets säkerhet upprätthålls.
f Låt inte barn utan uppsikt använda lasermätverkty-
get. Risk finns för att personer oavsiktligt bländas.
f Mätverktyget får inte användas i explosionsfarlig
miljö som innehåller brännbara vätskor, gaser el-
ler damm. Mätverktyg kan ge upphov till gnistor
som antänder dammet eller ångorna.
Håll inte mätverktyget nära en pacema-
ker. Risk finns att magneterna 14 alstrar
ett fält som menligt påverkar pacema-
kerns funktion.
f Håll mätverktyget på betryggande avstånd från
magnetiska datamedia och magnetiskt känsliga
apparater. Magneterna 14 kan leda till irreversibla
dataförluster.
Page: 121
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
122 | Svenska
Funktionsbeskrivning
Ändamålsenlig användning
Mätverktyget är avsett för bestämning och indikering
av vågräta och lodräta linjer. Det är dessutom lämpligt
för kontroll av lodlinjer och vågräta höjdförlopp resp.
ytor.
Mätverktyget får användas uteslutande på heltäckta
platser.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till
illustration av mätverktyget på grafiksidan.
1 Väggfäste
2 Stift
3 Väggfästets metallplatta
4 Häftremsa*
5 Bältesclips
6 Libell för lodrät inriktning
7 Libell för vågrät inriktning
8 Stödyta i aluminium
9 Utloppsöppning för laserstrålning
10 Spärr på batterifackets lock
11 Batterifackets lock
12 Stödpunkter
13 Laservarningsskylt
14 Magneter
15 Strömställare Till/Från
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår in-
te i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt
tillbehör som finns.
Page: 122
Svenska | 123
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Tekniska data
Linjelaser PLL 5
Produktnummer 3 603 K15 000
Arbetsområde till ca* 5 m
Nivelleringsnoggrannhet** ±1 mm/m
Driftstemperatur +5 °C...+40 °C
Lagringstemperatur –20 °C...+70 °C
Relativ luftfuktighet max. 90 %
Laserklass 2
Lasertyp 635 nm, <2 mW
C6 9,33
Batterier 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Vikt enligt
EPTA-Procedure 01/2003 0,12 kg
Mått 142 x 27 x 30 mm
* När ett väggfäste 1 används, har mätverktyget ringa räckvidd
vid ogynnsamma villkor som t.ex. vid kraftigt solljus
** när mätverktyget står i rätt läge (se ”Positionering av mät-
verktyget”, sidan 126)
Kontrollera mätverktygets produktnummer som finns på typ-
skylten, handelsbeteckningarna för enskilda mätverktyg kan
variera.
Page: 123
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
124 | Svenska
Montage
Insättning/byte av batterier (se bild A)
För mätverktyget rekommenderar vi alkali-mangan-bat-
terier.
Öppna batterifackets lock 11 genom att trycka spärren
10 i pilens riktning och sedan ta bort batterifackets
lock.
Placera batteriets uttagningsband under första batte-
riet. Sätt in medföljande batterier i den ordningsföljd
som bilden visar och kontrollera korrekt polning.
Alla batterier ska bytas samtidigt. Använd endast batte-
rier av samma fabrikat och med samma kapacitet.
f Ta bort batterierna om mätverktyget inte används
under en längre tid. Batterierna kan korrodera eller
självurladdas vid längre tids lagring.
Page: 124
Svenska | 125
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Drift
Driftstart
f Skydda mätverktyget mot väta och direkt solljus.
f Mätverktyget får inte utsättas för extrema tempe-
raturer eller stora temperaturvariationer. Undvik
t.ex. att låta mätinstrumentet ligga i en bil undre
längre tid. Låt mätverktyget anta omgivningens tem-
peratur före användning om det har utsatts för stör-
re temperaturförändringar.
f Undvik att utsätta mätverktyget för kraftiga stötar
eller slag. Om mätverktyget skadas kan noggrann-
heten nedsättas. Efter en kraftig stöt eller fall ska la-
serlinjen kontrolleras mot en känd lodrät resp. våg-
rät referenslinje.
In- och urkoppling
Tryck för Inkoppling av mätverktyget På-Av-knappen
15. Mätverktyget sänder genast efter inkoppling en
laserstråle ur utloppsöppningen 9.
f Rikta aldrig laserstrålen mot människor eller djur
och rikta inte heller blicken mot laserstrålen även
om du står på längre avstånd.
Tryck för Frånkoppling av mätverktyget På-Av-knappen
15.
f Lämna inte påkopplat mätverktyg utan uppsikt,
stäng alltid av mätverktyget efter avslutat arbete.
Risk finns att andra personer bländas av laserstrålen.
Page: 125
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
126 | Svenska
Mätfunktioner
Anvisning: Angiven nivelleringsnoggrannhet gäller för
inriktning av laserstrålen i relation till libellerna 6 och 7.
Positionering av mätverktyget (se bild B)
För exakt inriktning med hjälp av libellerna är mätverk-
tygets läge av stor betydelse.
Angiven nivelleringsnoggrannhet kan endast uppnås
när mätverktyget är korrekt positionerat:
– Vid vågrät inriktning med hjälp av libellen 7 måste
mätverktygets aluminiumstödyta 8 vara riktad nedåt.
– Vid lodrät inriktning med hjälp av libellen 6 måste la-
serns utloppsöppning 9 vara riktad uppåt.
Inriktning med hjälp av laserlinje
Vågrät inriktning (se bilder C–D): Sätt mätverktyget
med de tre stödpunkterna 12 på väggen eller fäst med
magneterna 14 på väggfästet 1 eller annan magnetisk
yta. Mätverktyget aluminiumstödyta 8 måste vara rik-
tad nedåt. Rikta vågrätt in mätverktyget med hjälp av li-
bellen 7. Längs den vågräta laserlinjen kan t.ex. tavel-
ramar och stenplattor riktas in.
Lodrät inriktning (se bild D): Sätt mätverktyget med
de tre stödpunkterna 12 på väggen eller fäst med mag-
neterna 14 på väggfästet 1 eller annan magnetisk yta.
Laserns utloppsöppning 9 måste vara riktat uppåt. Rik-
ta lodrätt in mätverktyget med hjälp av libellen 6. Längs
den lodräta laserlinjen kan t.ex. över- eller underskåp
riktas in.
Page: 126
Svenska | 127
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Inriktning mot referenspunkter (se bild E): Sätt mät-
verktyget med de tre stödpunkterna 12 på väggen eller
fäst med magneterna 14 på väggfästet 1 eller annan
magnetisk yta. Vrid mätverktyget till önskad vinkel för
inriktning av laserstrålen mot referenspunkterna. Med
denna metod kan t.ex. tavelramar hängas upp parallellt
med en trappa eller sluttande innertak.
Kontroll av horisontal-/vertikalplan med hjälp av
libellerna (se bild F)
Mätverktyget kan användas som vattenpass för kontroll
av horisontal- och vertikalplan t.ex. för korrekt upp-
ställning av tvättmaskin eller kylskåp. Lägg upp mät-
verktyget med aluminiumstödytan 8 på den yta som ska
kontrolleras. Vid uppläggning på vågräta ytor måste
aluminiumstödytan 8 vara riktad nedåt, vid upplägg-
ning på lodräta ytor måste laserutloppsöppningen 9
vara riktad uppåt.
Page: 127
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
128 | Svenska
Arbetsanvisningar
f Se till att småbarn inte kommer åt häftremsan 4.
Risk finns för att barn tror att remsan är ett tugg-
gummi.
Fastsättning på vägg
För infästning av väggfästet på olika slags ytor kan fyra
olika monteringsmetoder användas:
– Infästning med häftremsor (se bild G): Med de
borttagbara häftremsorna 4 kan väggfästet sättas
fast på ömtåliga underlag utan att dessa skadas. Un-
derlaget måste vara plant, stadigt, torrt, rent, fett-
fritt och minst 15 °C varmt. Dra på ena sidan av
skyddsfolien från häftremsan (c) och fäst häftrem-
san på väggfästets baksida så att remsan står över
på sidan (d). Dra nu av den andra skyddsfolien från
häftremsan (e) och tryck väggfästet med häftrem-
san minst 5 sekunder kraftigt mot respektive under-
lag (f). För borttagning av väggfästet grip tag i häft-
remsans utskjutande ända och dra långsamt och
parallellt med underlaget bort den (g).
– Infästning med stift (se bild H): Med medföljande
stift 2 kan väggfästet sättas fast på inner- och trä-
väggar. Stick in stiften genom hålen på väggfästet
som bilden visar.
– Infästning med skruv: Häng upp väggfästet 1 i urta-
get på baksidan på en skruv som inte är helt inskru-
vad i väggen.
– Infästning med tejp (se bild I): Väggfästet kan även
sättas fast med gängse tejp (ingår inte i leveransen)
som bilden visar.
Page: 128
Svenska | 129
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Kontrollera oberoende av använd infästningsmetod att
väggfästet 1 sitter stadigt på underlaget. En förskjut-
ning av väggfästet kan leda till felaktigt mätresultat.
Fäst mätverktyget med magneterna 14 mot metallplat-
tan 3 på väggfästet 1.
Bältesclips
Mätverktyget kan med bältesclipsen 5 hängas upp t.ex. på
ett bälte och mätverktyget är då alltid snabbt till hands.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
f Kontrollera mätverktyget för varje användning. Vid
synliga skador eller lösa delar i mätverktygets inre
kan en säker funktion inte längre garanteras.
Håll mätverktyget rent och torrt för bra och säkert arbete.
Torka av mätverktyget med en fuktig, mjuk trasa. An-
vänd inte rengörings- eller lösningsmedel.
Om störningar uppstår i mätverktyget trots exakt till-
verkning och sträng kontroll bör reparationen utföras
av en auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg.
Ta inte isär mätverktyget på egen hand.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställ-
ningar produktnummer som består av 10 siffror och
som finns på mätverktygets typskylt.
Page: 129
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
130 | Svenska
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation
och underhåll av produkter och reservdelar. Spräng-
skissar och informationer om reservdelar lämnas även
på adressen:
www.bosch-pt.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när det gäller
frågor beträffande köp, användning och inställning av
produkter och tillbehör.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Page: 130
Svenska | 131
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Avfallshantering
Mätverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas
på miljövänligt sätt för återvinning.
Endast för EU-länder:
Släng inte mätverktyg i hushållsavfall!
Enligt europeiska direktivet 2002/96/EG
för kasserade elektriska och elektroniska
apparater och dess modifiering till natio-
nell rätt måste obrukbara elverktyg om-
händertas separat och på miljövänligt
sätt lämnas in för återvinning.
Sekundär-/primärbatterier:
Förbrukade batterier får inte slängas i hushållsavfall
och inte heller i eld eller vatten. Batterierna ska helst
vara urladdade när de samlas för återvinning eller om-
händertas på miljövänligt sätt.
Endast för EU-länder:
Defekta eller förbrukade batterier måste enligt direkti-
vet 2006/66/EG omhändertas för återvinning.
Ändringar förbehålles.

Question & answers

There are no questions about the Bosch PLL 5 yet.

Ask a question about the Bosch PLL 5

Have a question about the Bosch PLL 5 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch PLL 5. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch PLL 5 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.