Bosch PLL 360 manual

View a manual of the Bosch PLL 360 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Mätning
  • Model/name: PLL 360
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Turkiska, Grekisk, Finska, Czech, Polska, Ryska, Rumänska, Slovakien, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 47
48 | Svenska
1 609 929 T98 | (9.12.09) Bosch Power Tools
sv
Säkerhetsanvisningar
Samtliga anvisningar bör läsas för
effektiv och säker användning av
mätverktyget. Håll varselskyltarna
på mätverktyget tydligt läsbara. TA
VÄL VARA PÅ ANVISNINGARNA.
f Se upp – om andra hanterings- eller juste-
ringsutrustningar än de som angivits här
eller andra metoder används finns risk för
farlig strålningsexposition.
f Mätverktyget levereras med en varnings-
skylt på tyska (visas på bilden av mätverk-
tyget på grafiksidan märkt med nummer 4).
f Klistra medföljande dekal i ditt eget språk
över tyska texten på varningsskylten innan
du tar mätverktyget i bruk.
f Rikta aldrig laserstrålen mot personer eller
djur och rikta inte heller själv blicken mot
laserstrålen. Detta mätverktyg alstrar laser-
strålning i laserklass 2 enligt IEC 60825-1.
Risk finns att strålen bländar personer.
f Lasersiktglasögonen får inte användas som
skyddsglas-ögon. Lasersiktglasögonen för-
bättrar laserstrålens siktbarhet men skyddar
inte mot laserstrålning.
f Lasersiktglasögonen får inte användas som
solglasögon eller i trafiken. Lasersiktglas-
ögonen skyddar inte fullständigt mot UV-strål-
ning och reducerar förmågan att uppfatta
färg.
f Låt endast kvalificerad fackpersonal repa-
rera mätverktyget med originalreservdelar.
Detta garanterar att mätverktygets säkerhet
upprätthålls.
f Låt inte barn utan uppsikt använda laser-
mätverktyget. Risk finns för att personer
oavsiktligt bländas.
f Mätverktyget får inte användas i explosi-
onsfarlig miljö som innehåller brännbara
vätskor, gaser eller damm. Mätverktyg kan
ge upphov till gnistor som antänder dammet
eller ångorna.
Funktionsbeskrivning
Ändamålsenlig användning
Mätverktyget är avsett för bestämning och kon-
troll av vågräta och lodräta linjer.
Mätverktyget får användas uteslutande på häl-
täckta platser.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till
illustration av mätverktyget på grafiksidan.
1 Utloppsöppning för laserstrålning
2 Strömställare Till/Från
3 Stativfäste 1/4"
4 Laservarningsskylt
5 Batterifackets lock
6 Spärr på batterifackets lock
7 Knapp för frånkoppling av nivelleringsauto-
matiken
8 Funktionsknapp
9 Nivelleringsvarning
10 Driftsättsindikator
11 Indikering utan nivelleringsautomatik
12 Universalfäste
13 Ratt för fästet
14 Stödplatta för fästet
15 Bottenplatta för fästet
16 1/4"-skruv för fästet
17 Stativ*
18 Skyddsfodral
19 Lasersiktglasögon*
* I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör
ingår inte i standardleveransen.
OBJ_BUCH-979-002.book Page 48 Wednesday, December 9, 2009 12:50 PM
Page: 48
Svenska | 49
Bosch Power Tools 1 609 929 T98 | (9.12.09)
Tekniska data
Montage
Insättning/byte av batterier
För mätverktyget rekommenderar vi alkali-man-
gan-primärbatterier eller laddningsbara sekun-
därbatterier.
För att öppna batterifackets lock 5 tryck på
spärren 6 och fäll upp locket. Sätt in batterierna
eller battericellerna. Kontrollera korrekt polning
enligt märkning på batterifacklockets insida.
Alla batterier ska bytas samtidigt. Använd en-
dast batterier av samma fabrikat och med sam-
ma kapacitet.
f Ta bort batterierna om mätverktyget inte
används under en längre tid. Batterierna kan
vid långtidslagring korrodera och självurlad-
das.
Drift
Driftstart
f Skydda mätverktyget mot väta och direkt
solljus.
f Utsätt inte mätverktyget för extrema tem-
peraturer eller temperaturväxlingar. Lämna
inte mätverktyget under en längre tid t.ex. i
bilen. Om mätverktyget varit utsatt för större
temperaturväxlingar låt det balanseras innan
du använder det. Vid extrem temperatur eller
temperaturväxlingar kan mätverktygets pre-
cision påverkas menligt.
f Undvik att utsätta mätverktyget för kraftiga
stötar eller slag. Om mätverktyget skadas
kan noggrannheten nedsättas. Efter en kraf-
tig stöt eller fall ska laserlinjen kontrolleras
mot en känd lodrät resp. vågrät referenslinje.
f Koppla från mätverktyget före transport.
Vid frånkoppling låses pendelenheten, efter-
som risk finns att den i annat fall skadas vid
kraftiga rörelser.
In- och urkoppling
För inkoppling av mätverktyget skjut strömstäl-
laren Till/Från 2 till läget ”On”. Genast efter på-
slag sänder mätverktyget ut laserstrålar ur ut-
gångsöppningarna 1.
f Rikta aldrig laserstrålen mot människor
eller djur och rikta inte heller blicken mot
laserstrålen även om du står på längre
avstånd.
För urkoppling av mätverktyget skjut strömstäl-
laren Till/Från 2 till läget ”Off”. Vid frånkoppling
låses pendelenheten.
f Lämna inte påkopplat mätverktyg utan upp-
sikt, stäng alltid av mätverktyget efter av-
slutat arbete. Risk finns att andra personer
bländas av laserstrålen.
Korslinjelaser PLL 360
Produktnummer 3 603 F63 000
Arbetsområde (dia-
meter) upp till ca1)
20 m
Nivelleringsnoggrannhet ±0,4 mm/m
Självnivelleringsområde
typiskt ±4°
Nivelleringstid typisk 4 s
Driftstemperatur +5 °C ... +40 °C
Lagringstemperatur –20 °C ... +70 °C
Relativ luftfuktighet max. 90 %
Laserklass 2
Lasertyp 635 nm, <1 mW
C6 1
Stativfäste 1/4"
Batterier
Batterimoduler
4 x 1,5 V LR6 (AA)
4 x 1,2 V HR6 (AA)
Batterikapacitet ca 12 h
Vikt enligt
EPTA-Procedure 01/2003 0,5 kg
Mått 125 x 85 x 70 mm
1) Arbetsområdet kan minska till följd av ogynnsamma
omgivningsvillkor (t.ex. direkt solbelysning).
Kontrollera mätverktygets produktnummer som finns
på typskylten, handelsbeteckningarna för enskilda mät-
verktyg kan variera.
OBJ_BUCH-979-002.book Page 49 Wednesday, December 9, 2009 12:50 PM
Page: 49
50 | Svenska
1 609 929 T98 | (9.12.09) Bosch Power Tools
Driftsätt
Vid inkoppling står mätverktyget i korslinjedrift
med automatisk nivellering.
För omkoppling av driftsätt tryck driftsättsknap-
pen ”Mode” 8 tills önskat driftsätt visas genom
tänd driftsättsindikator 10.
Följande driftsätt är tillgängliga:
Alla tre funktionerna kan väljas med eller utan
nivelleringsautomatik.
Nivelleringsautomatik
Användning med nivelleringsautomatik
(se bilder F–G)
När mätverktyget används med nivelleringsauto-
matik får indikeringen av användning utan nivel-
leringsautomatik 11 inte lysa. Koppla vid behov
åter på nivelleringsautomatiken med knappen
”Lock” 7 så att indikeringen 11 slocknar.
Ställ upp mätverktyget på en vågrät, stadig yta
eller spänn fast det på fästet 12 eller stativet 17.
Inom självnivelleringsområdet kompenserar ni-
velleringsautomatiken automatiskt ojämnheter
på ±4°. Nivelleringen är avslutad när laserlinjer-
na inte längre rör på sig.
Om en automatisk nivellering inte är möjlig, t.ex.
i de fall att mätverktygets uppställningsyta avvi-
ker mer än 4° från horisontalplanet, lyser nivel-
leringsvarningen 9 med rött ljus och lasern
kopplas automatiskt från. Ställ i detta fall mät-
verktyget vågrätt och vänta medan självnivelle-
ringen utförs. När mätverktyget åter ligger inom
självnivelleringsområdet på ±4° slocknar nivel-
leringsvarningen 9 och lasern slås på.
Utanför självnivelleringsområdet på ±4° kan den
automatiska nivelleringen inte användas; i detta
fall kan inte garanteras att laserstålarna förlöper
i rät vinkel mot varandra.
Vid vibrationer och lägesförändringar under an-
vändning nivelleras mätverktyget åter automa-
tiskt. Kontrollera efter en ny nivellering laser-
strålens vågräta eller lodräta inriktning mot
referenspunkten för att undvika felmätning.
Användning utan nivelleringsautomatik
(se bild E)
För användning utan nivelleringsautomatik tryck
knappen ”Lock” 7. Vid frånkopplad nivellerings-
automatik lyser indikeringen 11 med rött ljus.
Vid frånkopplad nivelleringsautomatik kan mät-
verktyget hållas fritt i handen eller ställas upp på
en lutande yta. Vid korslinjefunktion är det inte
absolut nödvändigt att de båda laserlinjerna för-
löper i rät vinkel mot varandra.
Arbetsanvisningar
f Använd alltid laserlinjens centrum för märk-
ning. Laserpunktens bredd förändras i rela-
tion till avståndet.
Användning med stativ
Stativet 17 är ett stabilt och i höjdläge inställ-
bart mätunderlag. Sätt upp mätverktyget med
stativgängfästet 3 på stativets 1/4"-gänga 17
eller på ett gängse fotostativ och dra fast stati-
vets låsskruv.
Rikta grovt in stativet innan mätverktyget slås på.
Infästning med universalfäste (tillbehör)
(se bilderna H–K)
Med universalfästet 12 kan mätverktyget fästas
på lodräta ytor. Universalfästet kan även använ-
das som golvstativ för att underlätta mätverkty-
gets uppriktning i höjdled.
Fäll stödplattan 14 för fästet 12 uppåt som bil-
den visar (a) så att den låser i läget. Sväng stöd-
plattan med ratten 13 till önskad höjd nedåt (b).
För användning som väggfäste montera univer-
salfästet 12 med uppfälld stödplatta på väggen
så lodrätt som möjligt. Lås den mot förskjutning
t.ex. med en fästskruv (handelsvara).
För användning av fästet som bordsstativ fäll
upp bottenplattan 15 så att den ligger parallellt
med stödplattan (c).
Indike-
ring
Driftsätt
Korslinjefunktion (se bilder A,
B och E): Mätverktyget alstrar ett
vågrätt laserplan (360° roterande
laserlinje) och en lodrät laserlinje.
Horisontalfunktion (se bild C):
Mätverktyget alstrar ett vågrätt
laserplan.
Vertikalfunktion (se bild D):
Mätverktyget alstrar en lodrät laser-
linje.
OBJ_BUCH-979-002.book Page 50 Wednesday, December 9, 2009 12:50 PM
Page: 50
Svenska | 51
Bosch Power Tools 1 609 929 T98 | (9.12.09)
Skruva in väggfästets 1/4"-skruv 16 i mätverk-
tygets stativfäste 3.
Rikta grovt in universalfästet 12 innan mätverk-
tyget slås på.
För att fälla ihop fästet 12 tryck mot bottenplat-
tans 15 baksida. Vrid stödplattan 14 med ratten
13 till högsta läget. Tryck sedan stödplattans
baksida nedåt.
Lasersiktglasögon (tillbehör)
Lasersiktglasögonen filtrerar bort omgivnings-
ljuset. Härvid verkar laserns röda ljus klarare.
f Lasersiktglasögonen får inte användas som
skyddsglas-ögon. Lasersiktglasögonen för-
bättrar laserstrålens siktbarhet men skyddar
inte mot laserstrålning.
f Lasersiktglasögonen får inte användas som
solglasögon eller i trafiken. Lasersiktglas-
ögonen skyddar inte fullständigt mot
UV-strålning och reducerar förmågan att upp-
fatta färg.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
Lagra och transportera mätverktyget endast i
det skyddsfodral som medlevererats.
Se till att mätverktyget alltid hålls rent.
Mätverktyget får inte doppas i vatten eller andra
vätskor.
Torka av mätverktyget med en fuktig, mjuk trasa.
Använd inte rengörings- eller lösningsmedel.
Rengör regelbundet speciellt ytorna kring la-
serns utloppsöppning och se till ludd avlägsnas.
Om störningar uppstår i mätverktyget trots ex-
akt tillverkning och sträng kontroll bör repara-
tionen utföras av en auktoriserad serviceverk-
stad för Bosch elverktyg. Ta inte isär
mätverktyget på egen hand.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdels-
beställningar produktnummer som består av
10 siffror och som finns på mätverktygets typ-
skylt.
För reparation ska mätverktyget skickas in i
skyddsfodralet 18.
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande re-
paration och underhåll av produkter och reserv-
delar. Sprängskissar och informationer om re-
servdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-pt.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när
det gäller frågor beträffande köp, användning
och inställning av produkter och tillbehör.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Avfallshantering
Mätverktyg, tillbehör och förpackning ska om-
händertas på miljövänligt sätt för återvinning.
Endast för EU-länder:
Släng inte mätverktyg i hushålls-
avfall!
Enligt europeiska direktivet
2002/96/EG för kasserade elek-
triska och elektroniska apparater
och dess modifiering till nationell
rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas se-
parat och på miljövänligt sätt lämnas in för åter-
vinning.
Sekundär-/primärbatterier:
Förbrukade batterier får inte slängas i hushålls-
avfall och inte heller i eld eller vatten. Batterier-
na ska samlas för återvinning eller omhändertas
på miljövänligt sätt.
Endast för EU-länder:
Defekta eller förbrukade batterier måste enligt
direktivet 2006/66/EG omhändertas för återvin-
ning.
Ändringar förbehålles.
OBJ_BUCH-979-002.book Page 51 Wednesday, December 9, 2009 12:50 PM

Question & answers

There are no questions about the Bosch PLL 360 yet.

Ask a question about the Bosch PLL 360

Have a question about the Bosch PLL 360 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch PLL 360. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch PLL 360 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.