Bosch PHO 3100 manual

View a manual of the Bosch PHO 3100 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Hyvelmaskin
  • Model/name: PHO 3100
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk

Table of Contents

Page: 65
2 609 140 473 | (27.8.07) Bosch Power Tools
66 | Svenska
sv
Allmänna säkerhetsanvisningar
för elverktyg
Läs noga igenom alla anvisning-
ar. Fel som uppstår till följd av att
anvisningarna nedan inte följts kan orsaka elstöt,
brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för fram-
tida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batte-
ridrivna elverktyg (sladdlösa).
1) Arbetsplatssäkerhet
a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.
Oordning på arbetsplatsen och dåligt be-
lyst arbetsområde kan leda till olyckor.
b) Använd inte elverktyget i explosionsfarlig
omgivning med brännbara vätskor, gaser
eller damm. Elverktygen alstrar gnistor
som kan antända dammet eller gaserna.
c) Håll under arbetet med elverktyget barn
och obehöriga personer på betryggande av-
stånd. Om du störs av obehöriga personer
kan du förlora kontrollen över elverktyget.
2) Elektrisk säkerhet
a) Elverktygets stickpropp måste passa till
vägguttaget. Stickproppen får absolut inte
förändras. Använd inte adapterkontakter
tillsammans med skyddsjordade elverktyg.
Oförändrade stickproppar och passande
vägguttag reducerar risken för elstöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor
som t. ex. rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en större risk för elstöt
om din kropp är jordad.
c) Skydda elverktyget mot regn och väta.
Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken
för elstöt.
d) Missbruka inte nätsladden och använd
den inte för att bära eller hänga upp el-
verktyget och inte heller för att dra stick-
proppen ur vägguttaget. Håll nätsladden
på avstånd från värme, olja, skarpa kan-
ter och rörliga maskindelar. Skadade eller
tilltrasslade ledningar ökar risken för el-
stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg utom-
hus använd endast förlängningssladdar
som är avsedda för utomhusbruk. Om en
lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
f) Använd ett felströmsskydd om det inte är
möjligt att undvika elverktygets använd-
ning i fuktig miljö. Felströmsskyddet mins-
kar risken för elstöt.
3) Personsäkerhet
a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör
och använd elverktyget med förnuft. An-
vänd inte elverktyg när du är trött eller
om du är påverkad av droger, alkohol el-
ler mediciner. Under användning av elverk-
tyg kan även en kort ouppmärksamhet leda
till allvarliga kroppsskador.
b) Bär alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglasögon. Användning av personlig
skyddsutrustning som t. ex. dammfilter-
mask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm
och hörselskydd reducerar alltefter elverk-
tygets typ och användning risken för
kroppsskada.
c) Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrol-
lera att elverktyget är frånkopplat innan
du ansluter stickproppen till vägguttaget
och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar
upp eller bär elverktyget. Om du bär el-
verktyget med fingret på strömställaren el-
ler ansluter påkopplat elverktyg till nät-
strömmen kan olycka uppstå.
d) Ta bort alla inställningsverktyg och skruv-
nycklar innan du kopplar på elverktyget.
Ett verktyg eller en nyckel i en roterande
komponent kan medföra kroppsskada.
e) Undvik onormala kroppsställningar. Se
till att du står stadigt och håller balansen.
I detta fall kan du lättare kontrollera elverk-
tyget i oväntade situationer.
f) Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hå-
ret, kläderna och handskarna på avstånd
från rörliga delar. Löst hängande kläder,
långt hår och smycken kan dras in av rote-
rande delar.
VARNING
OBJ_BUCH-406-001.book Page 66 Monday, August 27, 2007 5:23 PM
Page: 66
Svenska | 67
Bosch Power Tools 2 609 140 473 | (27.8.07)
g) Vid elverktyg med dammutsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att denna
är rätt monterade och används på korrekt
sätt. Användning av dammutsugning mins-
kar de risker damm orsakar.
4) Korrekt användning och hantering av elverktyg
a) Överbelasta inte elverktyget. Använd för
aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett
lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och
säkrare inom angivet effektområde.
b) Ett elverktyg med defekt strömställare
får inte längre användas. Ett elverktyg
som inte kan kopplas in eller ur är farligt
och måste repareras.
c) Dra stickproppen ur vägguttaget och/el-
ler ta bort batteriet innan inställningar ut-
förs, tillbehörsdelar byts ut eller elverkty-
get lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
d) Förvara elverktygen oåtkomliga för barn.
Låt elverktyget inte användas av personer
som inte är förtrogna med dess använd-
ning eller inte läst denna anvisning. El-
verktygen är farliga om de används av oer-
farna personer.
e) Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrolle-
ra att rörliga komponenter fungerar fel-
fritt och inte kärvar, att komponenter inte
brustit eller skadats; orsaker som kan le-
da till att elverktygets funktioner påver-
kas menligt. Låt skadade delar repareras
innan elverktyget tas i bruk. Många olyck-
or orsakas av dåligt skötta elverktyg.
f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Om-
sorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa
eggar kommer inte så lätt i kläm och går
lättare att styra.
g) Använd elverktyget, tillbehör, insatsverk-
tyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta
hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmo-
menten. Om elverktyget används på ett
sätt som det inte är avsett för kan farliga si-
tuationer uppstå.
5) Service
a) Låt endast kvalificerad fackpersonal re-
parera elverktyget och endast med origi-
nalreservdelar. Detta garanterar att el-
verktygets säkerhet upprätthålls.
Verktygsspecifika
säkerhetsanvisningar
f Vänta tills knivaxeln står stilla innan du läg-
ger bort elverktyget. En öppet liggande kniv-
axel kan haka upp sig på ytan varvid kontrollen
går förlorad och risk för allvarliga kroppsska-
dor uppstår.
f För inte in händerna i spånutkastet. Risk
finns för att roterande delar skadar händerna.
f Elverktyget ska vara i påslaget när det förs
mot arbetsstycket. Risk för bakslag uppstår
om insatsverktyget fastnar i arbetsstycket.
f Håll hyveln under arbetet så att hyvelsulan lig-
ger plant mot arbetsstycket. I annat fall kan hy-
veln snedställas och medföra personskada.
f Hyvla aldrig över metallföremål som t. ex.
spikar eller skruvar. Kniven och knivaxeln kan
skadas och sedan orsaka kraftiga vibrationer.
f Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är
fastspänt i en uppspänningsanordning eller
ett skruvstycke hålls säkrare än med handen.
f Asbesthaltigt material får inte bearbetas. As-
best anses vara cancerframkallande.
f Vidta skyddsåtgärder om risk finns för att
hälsovådligt, brännbart eller explosivt damm
uppstår under arbetet. Till exempel: Vissa
damm klassificeras som cancerframkallande
ämnen. Använd en dammfiltermask och om
möjligt damm-/spånutsugning.
f Elverktyget får inte användas med defekt
sladd. Berör inte skadad nätsladd, dra sladden
ur vägguttaget om den skadats under arbetet.
Skadade nätsladdar ökar risken för elstöt.
Funktionsbeskrivning
Läs noga igenom alla anvisningar.
Fel som uppstår till följd av att anvis-
ningarna nedan inte följts kan orsaka
elstöt, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Ändamålsenlig användning
Elverktyget kan med träarbetsstycket på fast un-
derlag användas för hyvling av bjälkar och brädor.
Verktyget är även lämpligt för fasning av kanter.
OBJ_BUCH-406-001.book Page 67 Monday, August 27, 2007 5:23 PM
Page: 67
2 609 140 473 | (27.8.07) Bosch Power Tools
68 | Svenska
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till il-
lustration av elverktyget på grafiksida.
1 Spåndjupsskala
2 Ratt för spåndjupsinställning
3 Spånutkast (alternativt höger/vänster)
4 Inkopplingsspärr för strömställaren Till/Från
5 Strömställare Till/Från
6 Remskydd
7 Skruv för remskydd
8 Omkopplingsspak för spånutkastningsriktning
9 Hyvelsula
10 V-spår
11 Knivhuvud
12 Spännelement för kniv
13 Fästskruv för kniv
14 HM/TC-kniv
15 Sexkantnyckel
16 Utsugningsslang (Ø 35 mm)*
17 Damm-/spånpåse*
18 Parallellanslag
19 Skala för falsbredd
20 Låsmutter för inställning av falsbredd
21 Fästskruv för parallell-/vinkelanslag
22 Vinkelanslag*
23 Låsmutter för vinkelinställning
24 Fästskruv för falsdjupsanslag
25 Falsdjupsanslag*
26 Stödklack
27 Drivrem
28 Stort remhjul
29 Litet remhjul
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör in-
går inte standardleveransen.
**handelsvara (ingår inte i leveransen)
Tekniska data
Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att
denna produkt som beskrivs i ”Tekniska data”
överensstämmer med följande normer och nor-
mativa dokument: EN 60745 enligt bestämmel-
serna i direktiven 2004/108/EG, 98/37/EG (till
28.12.2009), 2006/42/EG (from 29.12.2009).
31.05.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena har bestämts baserande på
EN 60745.
Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall:
Ljudtrycksnivå 82 dB(A); ljudeffektnivå 93 dB(A).
Onoggrannhet K=3 dB.
Använd hörselskydd!
Hyvel PHO 3100
Produktnummer 3 603 B71 ...
Upptagen märkeffekt W 750
Avgiven effekt W 420
Tomgångsvarvtal min-1
16500
Spåndjup mm 0 – 3,1
Falsdjup mm 0 – 9
max. hyvelbredd mm 82
Vikt enligt
EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,6
Skyddsklass /II
Uppgifterna gäller för märkspänningar [U] 230/240 V. Vid låg
spänning och utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Beakta produktnumret på elverktygets typskylt. Handels-
beteckningarna för enskilda elverktyg kan variera.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-406-001.book Page 68 Monday, August 27, 2007 5:23 PM
Page: 68
Svenska | 69
Bosch Power Tools 2 609 140 473 | (27.8.07)
Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre rikt-
ningar) framtaget enligt EN 60745:
Vibrationsemissionsvärde ah = 4,5 m/s2
, onog-
grannhet K = 1,5 m/s2
.
Den vibrationsnivå som anges i
dessa anvisningar har uppmätts
enligt en i EN 60745 standardiserad mätmetod
och kan användas för verktygsjämförelse.
Vibrationsnivån förändras alltefter elverktygets
användning och kan i många fall överskrida de
värden som anges i dessa anvisningar. Den be-
lastning som vibrationerna orsakar kan under-
skattas om elverktyget regelbundet används på
sådant sätt.
Anvisning: Ta även hänsyn till den tid elverktyget
har varit avstängt eller gått utan att vara i verkligt
ingrepp när en exakt värdering av vibrationsbe-
lastningen utförs under en bestämd tidsperiod.
Detta kan minska vibrationsbelastningen väsent-
ligt under den totala tidsperioden.
Montage
f Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbe-
ten utförs på elverktyget.
Verktygsbyte
f Se upp vid byte av kniv. Grip inte tag i kni-
vens skäregg. De vassa skäreggen kan orsaka
kroppsskada.
Använd endast original Bosch HM/TC-knivar.
Kniven i hårdmetall (HM/TC) har 2 skär och kan
därför vändas. Är båda skäreggen trubbiga måste
kniven 14 bytas ut. HM/TC-knivarna får inte skär-
pas.
Borttagning av kniv (se bild A)
För vändning eller byte av kniv 14 vrid knivhuvu-
det 11 tills det står parallellt med hyvelsulan 9.
n Lossa båda fästskruvarna 13 med sexkant-
nyckeln 15 ca 1 – 2 varv.
o Om så behövs, lossa spännlisten 12 genom
ett lätt slag med lämpligt verktyg, t. ex. med
en träkil.
p Skjut med ett trästycke ut kniven 14 åt sidan
ur knivhuvudet 11.
Montering av kniven (se bild B)
Styrspåret på kniven garanterar vid byte eller
vändning en oförändrad höjdinställning.
Om så behövs, rengör knivsätet i spännlisten 12
och kniven 14.
Se vid montering till att kniven sitter korrekt i
spännlistens stödgejd 12 och att den ligger i plan
med sidokanten på den bakre hyvelsulan 9. Dra
sedan fast båda fästskruvarna 13 med sexkant-
nyckeln 15.
Anvisning: Kontrollera före igångsättning att
fästskruvarna 13 sitter stadigt. Rotera knivhuvu-
det 11 för hand och kontrollera att kniven går
fritt.
Damm-/spånutsugning
Rengör spånutkastet 3 regelbundet. Använd ett
lämpligt verktyg, t. ex. ett trästycke, tryckluft
e. dyl., för rensning av tilltäppt spånutkast.
f För inte in händerna i spånutkastet. Risk
finns för att roterande delar skadar händerna.
Använd för optimal utsugning en extern utsug-
ningsanordning eller en damm-/spånpåse.
Extern utsugning (se bild C)
En sugslang (Ø 35 mm) 16 (tillbehör) kan anslu-
tas antingen på höger eller vänster sida.
Koppla utsugningsslangen 16 till en dammsugare
(tillbehör). En översikt över hur slangen kopplas
till olika dammsugare lämnas i slutet av denna
bruksanvisning.
Dammsugaren måste vara lämplig för det materi-
al som ska bearbetas.
Använd för utsugning av hälsovådligt och cancer-
framkallande eller torrt damm en specialdamm-
sugare.
Självsugande (se bild C)
För mindre arbeten kan en dammpåse (tillbehör)
17 anslutas. Stick stadigt in dammpåsens stuts i
spånutkastet 3. Optimal dammutsugning kan ga-
ranteras om damm-/spånpåsen 17 töms i god tid.
VARNING
OBJ_BUCH-406-001.book Page 69 Monday, August 27, 2007 5:23 PM
Page: 69
2 609 140 473 | (27.8.07) Bosch Power Tools
70 | Svenska
Valbart spånutkast
Med omkopplingsspaken 8 kan spånutkastet 3
ställas om åt höger eller vänster. Tryck omkopp-
lingsspaken 8 mot slutläget tills den snäpper
fast. Vald riktning för spånutkast indikeras med
en pilsymbol på omkopplingsspaken 8.
Drift
Driftsätt
Inställning av spåndjup
Med ratten 2 kan spåndjupet ställas in steglöst
på 0–3,1 mm med hjälp av spåndjupsskalan 1
(skalindelning = 0,1 mm).
Stödklack (se bild G)
Elverktyget kan efter utfört arbete ställas att stå
på stödklacken 26 och detta eliminerar risken för
skada på arbetsstycket och kniven. Vid arbetso-
perationer skjuts stödklacken 26 uppåt och ba-
kre delen på hyvelsulan 9 friges.
Driftstart
f Beakta nätspänningen! Kontrollera att
strömkällans spänning överensstämmer
med uppgifterna på elverktygets typskylt.
Elverktyg märkta med 230 V kan även anslu-
tas till 220 V.
In- och urkoppling
För start av elverktyget tryck först på inkopp-
lingsspärren 4 och därefter på strömställaren
Till/Från 5 och håll den nedtryckt.
För frånkoppling av elverktyget släpp strömstäl-
laren Till/Från 5.
Anvisning: Av säkerhetsskäl kan elverktygets
strömställare Till/Från 5 inte låsas, utan måste
under drift hållas nedtryckt.
Arbetsanvisningar
Hyvling (se bild G)
Ställ in önskat spåndjup och lägg an elverktyget
mot arbetsstycket med hyvelsulans främre del 9.
f Elverktyget ska vara i påslaget när det förs
mot arbetsstycket. Risk för bakslag uppstår
om insatsverktyget fastnar i arbetsstycket.
Koppla på elverktyget och för det med jämn mat-
ningshastighet över arbetsstyckets yta.
För att få en yta av hög kvalitet ska arbetet utfö-
ras med låg matningshastighet och ett lätt tryck
mot hyvelsulans centrum.
Vid bearbetning av hårt material som t. ex. hårt
trä och vid användning av maximal hyvelbredd
ska endast ett litet spåndjup ställas in och even-
tuellt hyvelns matning reduceras.
Alltför hög matningshastighet ger sämre ytkvali-
tet och kan leda till att spånutkastet snabbt
täpps till.
Endast välskärpta knivar ger bra skärresultat och
skonar elverktyget.
Stödklacken 26 möjliggör att hyvlingen efter ett
avbrott kan fortsättas på valfritt ställe på arbets-
stycket:
– Ställ upp elverktyget med nedfälld stödklack
på arbetsstycket där hyvlingen ska fortsättas.
– Koppla på elverktyget.
– Förflytta anliggningstrycket mot den främre
hyvelsulan och skjut elverktyget långsamt
framåt (n). Härvid svänger stödklacken bort
(o) så att åter hyvelsulans bakre del ligger an
mot arbetsstycket.
– För elverktyget med jämn matningshastighet
över arbetsstyckets yta (p).
Fasning av kanter (se bild H)
V-spåren i främre hyvelsulan medger snabb och
enkel fasning av arbetsstyckets kant. Använd det
V-spår som motsvarar önskad fasbredd. Lägg upp
hyvelns V-spår på arbetsstyckets kant och mata
fram verktyget längs kanten.
Använt spår Mått a (mm)
inget 0 – 4
litet 2 – 6
medelgrov 4 – 9
stort 6 – 10
OBJ_BUCH-406-001.book Page 70 Monday, August 27, 2007 5:23 PM
Page: 70
Svenska | 71
Bosch Power Tools 2 609 140 473 | (27.8.07)
Hyvling med parallell-/vinkelanslag
(se bilder D–F)
Montera parallellanslaget 18 eller vinkelanslaget
22 med fästskruven 21 på elverktyget. Montera
alltefter användning falsdjupanslaget 25 med
fästskruven 24 på elverktyget.
Lossa låsmuttern 20 och ställ på skalan 19 in öns-
kad falsbredd. Dra åter fast låsmuttern 20.
Ställ med falsdjupanslaget 25 in önskat falsdjup.
Hyvla i flera pass tills önskat falsdjup uppnåtts.
För hyveln med tryck från sidan.
Fasning med vinkelanslag
Ställ för hyvling av falsar
och ytor in krävd lut-
ningsvinkel med vinkel-
inställningen 23.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
f Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbe-
ten utförs på elverktyget.
f Håll elverktyget och dess ventilationsöpp-
ningar rena för bra och säkert arbete.
Om i elverktyget trots exakt tillverkning och
sträng kontroll störning skulle uppstå, bör repa-
ration utföras av auktoriserad serviceverkstad för
Bosch elverktyg.
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbe-
ställningar det 10-siffriga produktnumret som
finns på elverktygets typskylt.
Byte av drivrem (se bilder I–K)
Skruva bort skruven 7 och ta bort remskyddet 6.
Ta bort den slitna drivremmen 27.
Rengör före montering av en ny drivrem 27 rem-
hjulen 28 och 29.
Lägg upp drivremmen 27 först på det lilla remhju-
let 29 och tryck sedan för hand med vridning upp
drivremmen 27 på det stora remhjulet 28.
Lägg upp remskyddet 6 och dra fast skruven 7.
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande re-
paration och underhåll av produkter och reserv-
delar. Sprängskissar och informationer om re-
servdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-pt.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när det
gäller frågor beträffande köp, användning och in-
ställning av produkter och tillbehör.
Svenska
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Avfallshantering
Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhän-
dertas på miljövänligt sätt för återvinning.
Endast för EU-länder:
Släng inte elverktyg i hushållsav-
fall!
Enligt europeiska direktivet
2002/96/EG för kasserade elektris-
ka och elektroniska apparater och
dess modifiering till nationell rätt
måste obrukbara elverktyg omhändertas separat
och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.
Ändringar förbehålles.
OBJ_BUCH-406-001.book Page 71 Monday, August 27, 2007 5:23 PM

Question & answers

There are no questions about the Bosch PHO 3100 yet.

Ask a question about the Bosch PHO 3100

Have a question about the Bosch PHO 3100 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch PHO 3100. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch PHO 3100 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.