Bosch PDA 180 E manual

View a manual of the Bosch PDA 180 E below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Slipmaskin
  • Model/name: PDA 180 E
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk

Table of Contents

Page: 62
Svenska | 63
Bosch Power Tools 1 609 929 N22 | (13.12.07)
sv
Allmänna säkerhetsanvisningar
för elverktyg
Läs noga igenom alla anvisning-
ar. Fel som uppstår till följd av att
anvisningarna nedan inte följts kan orsaka elstöt,
brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för fram-
tida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batte-
ridrivna elverktyg (sladdlösa).
1) Arbetsplatssäkerhet
a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.
Oordning på arbetsplatsen och dåligt be-
lyst arbetsområde kan leda till olyckor.
b) Använd inte elverktyget i explosionsfarlig
omgivning med brännbara vätskor, gaser
eller damm. Elverktygen alstrar gnistor
som kan antända dammet eller gaserna.
c) Håll under arbetet med elverktyget barn
och obehöriga personer på betryggande
avstånd. Om du störs av obehöriga perso-
ner kan du förlora kontrollen över elverkty-
get.
2) Elektrisk säkerhet
a) Elverktygets stickpropp måste passa till
vägguttaget. Stickproppen får absolut in-
te förändras. Använd inte adapterkontak-
ter tillsammans med skyddsjordade el-
verktyg. Oförändrade stickproppar och
passande vägguttag reducerar risken för
elstöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor
som t. ex. rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en större risk för elstöt
om din kropp är jordad.
c) Skydda elverktyget mot regn och väta.
Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken
för elstöt.
d) Missbruka inte nätsladden och använd
den inte för att bära eller hänga upp el-
verktyget och inte heller för att dra stick-
proppen ur vägguttaget. Håll nätsladden
på avstånd från värme, olja, skarpa kan-
ter och rörliga maskindelar. Skadade eller
tilltrasslade ledningar ökar risken för el-
stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg utom-
hus använd endast förlängningssladdar
som är avsedda för utomhusbruk. Om en
lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
f) Använd ett felströmsskydd om det inte är
möjligt att undvika elverktygets använd-
ning i fuktig miljö. Felströmsskyddet mins-
kar risken för elstöt.
3) Personsäkerhet
a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör
och använd elverktyget med förnuft. An-
vänd inte elverktyg när du är trött eller
om du är påverkad av droger, alkohol el-
ler mediciner. Under användning av elverk-
tyg kan även en kort ouppmärksamhet leda
till allvarliga kroppsskador.
b) Bär alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglasögon. Användning av personlig
skyddsutrustning som t. ex. dammfilter-
mask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm
och hörselskydd reducerar alltefter elverk-
tygets typ och användning risken för
kroppsskada.
c) Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrol-
lera att elverktyget är frånkopplat innan
du ansluter stickproppen till vägguttaget
och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar
upp eller bär elverktyget. Om du bär el-
verktyget med fingret på strömställaren el-
ler ansluter påkopplat elverktyg till nät-
strömmen kan olycka uppstå.
d) Ta bort alla inställningsverktyg och skruv-
nycklar innan du kopplar på elverktyget.
Ett verktyg eller en nyckel i en roterande
komponent kan medföra kroppsskada.
VARNING
Page: 63
1 609 929 N22 | (13.12.07) Bosch Power Tools
64 | Svenska
e) Undvik onormala kroppsställningar. Se
till att du står stadigt och håller balansen.
I detta fall kan du lättare kontrollera elverk-
tyget i oväntade situationer.
f) Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hå-
ret, kläderna och handskarna på avstånd
från rörliga delar. Löst hängande kläder,
långt hår och smycken kan dras in av rote-
rande delar.
g) Vid elverktyg med dammutsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att denna
är rätt monterade och används på korrekt
sätt. Användning av dammutsugning mins-
kar de risker damm orsakar.
4) Korrekt användning och hantering av elverk-
tyg
a) Överbelasta inte elverktyget. Använd för
aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett
lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och
säkrare inom angivet effektområde.
b) Ett elverktyg med defekt strömställare
får inte längre användas. Ett elverktyg
som inte kan kopplas in eller ur är farligt
och måste repareras.
c) Dra stickproppen ur vägguttaget och/el-
ler ta bort batteriet innan inställningar ut-
förs, tillbehörsdelar byts ut eller elverkty-
get lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
d) Förvara elverktygen oåtkomliga för barn.
Låt elverktyget inte användas av personer
som inte är förtrogna med dess använd-
ning eller inte läst denna anvisning. El-
verktygen är farliga om de används av oer-
farna personer.
e) Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrolle-
ra att rörliga komponenter fungerar fel-
fritt och inte kärvar, att komponenter inte
brustit eller skadats; orsaker som kan le-
da till att elverktygets funktioner påver-
kas menligt. Låt skadade delar repareras
innan elverktyget tas i bruk. Många olyck-
or orsakas av dåligt skötta elverktyg.
f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Om-
sorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa
eggar kommer inte så lätt i kläm och går
lättare att styra.
g) Använd elverktyget, tillbehör, insatsverk-
tyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta
hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmo-
menten. Om elverktyget används på ett
sätt som det inte är avsett för kan farliga si-
tuationer uppstå.
5) Service
a) Låt endast kvalificerad fackpersonal re-
parera elverktyget och endast med origi-
nalreservdelar. Detta garanterar att el-
verktygets säkerhet upprätthålls.
Verktygsspecifika
säkerhetsanvisningar
f Använd elverktyget endast för torrslipning.
Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för
elstöt.
f Observera brandrisk! Undvika att överhetta
slipytan och slipmaskinen. Töm dammbehål-
laren före arbetspauser. Slipdammet i damm-
påsen, mikrofiltret, papperspåsen (eller i fil-
terpåsen resp. dammsugarens filter) kan
under ogynnsamma förhållanden antändas av
t. ex. gnistor som bildas vid slipning av metall.
Särskilt farligt är ett slipdamm som innehåller
lack-, uratanrester eller andra kemiska ämnen
som kan antändas när arbetsstycket efter en
längre tids arbete blir hett.
f Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är
fastspänt i en uppspänningsanordning eller
ett skruvstycke hålls säkrare än med handen.
f Håll arbetsplatsen ren. Materialblandningar
är särskilt farliga. Lättmetalldamm kan brinna
och explodera.
f Elverktyget får inte användas med defekt
sladd. Berör inte skadad nätsladd, dra slad-
den ur vägguttaget om den skadats under ar-
betet. Skadade nätsladdar ökar risken för el-
stöt.
Page: 64
Svenska | 65
Bosch Power Tools 1 609 929 N22 | (13.12.07)
Funktionsbeskrivning
Läs noga igenom alla anvisningar.
Fel som uppstår till följd av att anvis-
ningarna nedan inte följts kan orsaka
elstöt, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Ändamålsenlig användning
Elverktyget är avsett för torrslipning och polering
på trä, plast, metall, spackelmassa samt lackera-
de ytor. Den är speciellt lämplig för bearbetning
av profiler, hörn och svåråtkomliga ställen.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till il-
lustration av elverktyget på grafiksida.
1 Strömställare Till/Från
2 Ställratt slagtalsförval(PDA 180 E)
3 Utblåsningsstuts
4 Slippapper*
5 Slipplatta
6 SDS-slid för upplåsning av slipplatta
7 Utsugningsslang*
8 Lamellsliptillsats*
9 Slippapper för sliptunga*
10 Sliptunga, flat*
11 Sliptunga, oval*
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör in-
går inte standardleveransen.
Tekniska data
Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena har bestämts baserande på
EN 60745.
Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall:
Ljudtrycksnivå 80 dB(A); ljudeffektnivå 91 dB(A).
Onoggrannhet K=3 dB.
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre rikt-
ningar) framtaget enligt EN 60745:
Vibrationsemissionsvärde ah =6,5 m/s2
, onog-
grannhet K <1,5 m/s2
.
Mätningen av den vibrationsnivå som anges i den-
na anvisning har utförts enligt en mätmetod som
är standardiserad i EN 60745 och kan användas
vid jämförelse av olika elverktyg. Mätmetoden är
även lämplig för preliminär bedömning av vibra-
tionsbelastningen.
Deltaslip PDA 180 PDA 180 E
Produktnummer 0 603 339 0.. 0 603 339 7..
Upptagen märkeffekt W 180 180
Avgiven effekt W 80 80
Tomgångsvarvtal min-1
9200 6800 – 9200
Svängningstal obelastad min-1
18400 13600 – 18400
Slippapprets hörnmått mm 92 92
Sliprörelsens diameter mm 1,5 1,5
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,1 1,1
Skyddsklass /II /II
Uppgifterna gäller för märkspänningar [U] 230/240 V. Vid låg spänning och utföranden i vissa länder kan uppgifterna
variera.
Beakta produktnumret på elverktygets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda elverktyg kan variera.
Page: 65
1 609 929 N22 | (13.12.07) Bosch Power Tools
66 | Svenska
Den angivna vibrationsnivån representerar den
huvudsakliga användningen av elverktyget. Om
däremot elverktyget används för andra ändamål
och med andra insatsverktyg eller inte underhål-
lits ordentligt kan vibrationsnivån avvika. Härvid
kan vibrationsbelastningen under arbetsperio-
den öka betydligt.
För en exakt bedömning av vibrationsbelastning-
en bör även de tider beaktas när elvektyget är
frånkopplat eller är igång men inte används. Det-
ta reducerar tydligt vibrationsbelastningen för
den totala arbetsperioden.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda ope-
ratören mot vibrationernas inverkan t.ex.: under-
håll av elverktyget och insatsverktygen, att hålla
händerna varma, organisation av arbetsförloppen.
Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att
denna produkt som beskrivs i ”Tekniska data”
överensstämmer med följande normer och nor-
mativa dokument: EN 60745 enligt bestämmel-
serna i direktiven 2004/108/EG, 98/37/EG (till
28.12.2009), 2006/42/EG (from 29.12.2009).
Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
21.11.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Montage
f Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbe-
ten utförs på elverktyget.
Damm-/spånutsugning
f Dammet från material som t. ex. blyhaltig mål-
ning, vissa träslag, mineraler och metall kan
vara hälsovådligt. Beröring eller inandning av
dammet kan orsaka allergiska reaktioner
och/eller andningsbesvär hos användaren el-
ler personer som uppehåller sig i närheten.
Vissa damm från ek eller bok anses vara can-
cerogena, speciellt då i förbindelse med till-
satsämnen för träbehandling (kromat, träkon-
serveringsmedel). Endast yrkesmän får
bearbeta asbesthaltigt material.
– Använd om möjligt dammutsugning.
– Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
– Vi rekommenderar ett andningsskydd i fil-
terklass P2.
Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäl-
ler för bearbetat material.
Extern utsugning (se bild A)
Skjut upp utsugningsslangen 7 på utblåsnings-
stutsen 3. Koppla utsugningsslangen 7 till en
dammsugare. En översikt över hur slangen kopp-
las till olika dammsugare lämnas i början av den-
na bruksanvisning.
Dammsugaren måste vara lämplig för det materi-
al som ska bearbetas.
Använd för utsugning av hälsovådligt och cancer-
framkallande eller torrt damm en specialdamm-
sugare.
Byte av slippapper (se bild B)
Innan ett nytt slippapper läggs upp ska smuts
och damm avlägsnas från slipplattan 5, t. ex. med
en pensel.
För att optimal dammutsugning ska kunna garan-
terasmåste slippapperets hål överensstämma
med slipplattans.
Slipplattan 5 är försedd med en kardborrsväv för
snabb och enkel infästning av slippapperen med
kardborrssystem.
Knacka slipplattans 5 kardborrsväv ren innan
slippapperet 4 sätts på för att uppnå optimal in-
fästning.
Sätt upp slippapperet 4 kant i kant på slipplat-
tans 5 ena sida och tryck sedan fast slippapperet
genom att samtidigt lätt vrida papperet medurs.
För borttagning av slippapperet 4 grip tag i ett
hör och dra av papperet från slipplattan 5.
Sliptillbehör som fiber/polerfilt placeras på sam-
ma sätt på slipplattan.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Page: 66
Svenska | 67
Bosch Power Tools 1 609 929 N22 | (13.12.07)
Val av slippapper
Slippapper finns att tillgå i olika utföranden som
motsvarar material som ska bearbetas och öns-
kad nedslipningseffekt:
Använd fiber/polerfilt speciellt för efterbearbet-
ning och polering av metall och sten.
Välj olika typer av fiber resp. polerfilt enligt öns-
kad ytkvalitet på arbetsstycket.
Byte av slipplatta (se bild C)
n Skjut SDS-sliden för slipplattans upplåsning
6 åt höger mot anslag.
o Ta bort slipplattan 5.
p För slipplattan 5 underifrån mot slipplattans
fäste och tryck kraftigt fast.
q Skjut SDS-sliden för slipplattans upplåsning
6 åt vänster mot anslag.
Är exempelvis slippapperets främre spets nedsli-
ten kan slipplattan tas bort och för återmontering
vändas 120°.
Specialslipplattor
Den medlevererade slipplattan 5 kan vid behov
bytas mot en specialslipplatta som finns att köpa
som tillbehör.
Specialslipplattan monteras på samma sätt som
medlevererad slipplatta.
Påsättning och borttagning av slippapperet sker
på samma sätt som vid byte av originalslippap-
per.
Lamellsliptillsats (se bild D)
Med lamellsliptillsatsen 8 kan mycket svåråtkom-
liga ställen bearbetas som t. ex. lameller på föns-
ter, skåp och dörrar.
Sliptunga, flat (se bild E)
Med den flata sliptungan 10 kan smala slitsar och
mellanrum bearbetas.
Sliptunga, oval (se bild F)
Med den ovala sliptungan 11 kan rundningar, ihå-
ligheter och kupiga ytor t. ex. på möbler, räcken
och värmeelement bearbetas.
Drift
Driftstart
f Beakta nätspänningen! Kontrollera att
strömkällans spänning överensstämmer
med uppgifterna på elverktygets typskylt.
Elverktyg märkta med 230 V kan även anslu-
tas till 220 V.
In- och urkoppling
För driftstart av elverktyget skjut strömställaren
Till/Från 1 framåt till läget ”I”.
För frånkoppling av elverktyget skjut strömställa-
ren Till/Från 1 bakåt till läget ”0”.
Förval av svängningstal
Med ställratten för förval av svängningstal 2 kan
önskat svängningstal väljas även under drift.
Erforderligt svängningstal är beroende av materi-
al och arbetsbetingelser, prova dig fram till bästa
inställning genom praktiska försök.
Kornstorlek
För bearbetning av
alla träslag
40—240
För förslipning t. ex.
av råa, ohyvlade bjäl-
kar och brädor grov 40, 60
För planslipning och
planing av mindre
ojämnheter medelgrov
80, 100,
120
För färdig- och finslip-
ning av hårt trä fin 180, 240
För slipning av färg-/
lackskikt resp. grund-
ning som filler och
spackel
40—320
För nedslipning av färg grov 40, 60
För slipning av grund-
färg medelgrov
80, 100,
120
För slipning av mel-
lanstrykningsfärg fö-
re lackering fin
180, 240,
320
Page: 67
1 609 929 N22 | (13.12.07) Bosch Power Tools
68 | Svenska
Arbetsanvisningar
f Vänta tills elverktyget stannat helt innan du
lägger bort det.
Avverkningseffekten vid slipning är främst bero-
ende av att rätt slippapper valts och lämpligt
svängningstal förinställts (PDA 180 E).
Endast felfria slippapper ger gott slipresultat
samtidigt som de skonar elverktyget.
Slippapperen kan användas under en längre tid
om slipning sker med jämnt anliggningstryck.
Ett kraftigt ökat anliggningstryck medför inte en
högre slipeffekt, utan kraftigare förslitning på el-
verktyg och slippapper.
För punktexakt slipning av hörn, kanter och svår-
åtkomliga partier kan även slipplattans spets el-
ler kant användas.
Slippapper som använts för slipning av metall får
inte längre användas för andra material.
Använd endast original Bosch sliptillbehör.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
f Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbe-
ten utförs på elverktyget.
f Håll elverktyget och dess ventilationsöpp-
ningar rena för bra och säkert arbete.
Om i elverktyget trots exakt tillverkning och
sträng kontroll störning skulle uppstå, bör repa-
ration utföras av auktoriserad serviceverkstad för
Bosch elverktyg.
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbe-
ställningar det 10-siffriga produktnumret som
finns på elverktygets typskylt.
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande re-
paration och underhåll av produkter och reserv-
delar. Sprängskissar och informationer om re-
servdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-pt.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när det
gäller frågor beträffande köp, användning och in-
ställning av produkter och tillbehör.
Svenska
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Avfallshantering
Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhän-
dertas på miljövänligt sätt för återvinning.
Endast för EU-länder:
Släng inte elverktyg i hushållsav-
fall!
Enligt europeiska direktivet
2002/96/EG för kasserade elektris-
ka och elektroniska apparater och
dess modifiering till nationell rätt
måste obrukbara elverktyg omhändertas separat
och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.
Ändringar förbehålles.

Question & answers

There are no questions about the Bosch PDA 180 E yet.

Ask a question about the Bosch PDA 180 E

Have a question about the Bosch PDA 180 E but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch PDA 180 E. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch PDA 180 E as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.