Bosch PBH 2900 RE manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Bosch PBH 2900 RE below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Borrmaskin
  • Model/name: PBH 2900 RE
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 67
68 | Svenska
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
– Kontrollératuniversalholderensidderrigtigtvedattrække
i låsen.
– Sæt en skruebit i universalholderen. Brug kun passende
skruebits til skruehovedet.
– Universalholderentagesudvedatskubbelåsekappen5bag-
ud og tage universalholderen 33 ud af værktøjsholderen.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
 Trækstikket ud afstikkontakten,førderudføresarbej-
de på el-værktøjet.
 El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
 Enbeskadigetstøvbeskyttelseskappeskalskiftesmed
det samme. Det anbefales, at få dette gjort af en servi-
cetekniker.
– Rengør altid værktøjsholderen 3 efter brug.
Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal
dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret service-
værksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.
Kundeservice og brugerrådgivning
El-værktøjets10-cifrede typenummer(se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes også under:
www.bosch-pt.com
Boschbrugerrådgivningsteametvilgernehjælpedigmedatbe-
svare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Påwww.bosch-pt.dkkanderonlinebestillesreservedeleeller
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljø-
venlig måde.
Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige hus-
holdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-
parat og genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningarochinstruktioner.Felsomuppstår
till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga person-
skador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till nätdrivna
elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlösa).
Arbetsplatssäkerhet
 Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till
olyckor.
 Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 Hållunderarbetetmedelverktygetbarnochobehöriga
personer på betryggande avstånd. Om du störs av obe-
höriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.
Elektrisk säkerhet
 Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget.
Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägg-
uttag reducerar risken för elstöt.
 Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större
risk för elstöt om din kropp är jordad.
 Skyddaelverktygetmotregnochväta.Trängervattenin
i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
 Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att
bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att
dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på
avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar
risken för elstöt.
 När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd
endast förlängningssladdar som är avsedda för utom-
husbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
 Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att
undvika elverktygets användning i fuktig miljö. Fel-
strömsskyddet minskar risken för elstöt.
Personsäkerhet
 Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyg när du
är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under användning av elverktyg kan även en
kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
VARNING
OBJ_BUCH-318-007.book Page 68 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Page: 68
Svenska | 69
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
 Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ögon. Användning av personlig skyddsutrustning som
t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skydds-
hjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och användning risken för kroppsskada.
 Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att
elverktygetärfrånkopplatinnanduansluterstickprop-
pen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet,tarupp ellerbär elverktyget. Om dubär elverktyget
med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat
elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.
 Tabortallainställningsverktygochskruvnycklarinnan
du kopplar på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en
roterande komponent kan medföra kroppsskada.
 Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står
stadigtoch håller balansen. I detta fall kan du lättare kon-
trollera elverktyget i oväntade situationer.
 Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande klä-
derellersmycken.Hållhåret,klädernaochhandskarna
på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder,
långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.
 Närelverktyganvändsmeddammutsugnings-och-upp-
samlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade
och används på korrekt sätt. Användning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.
Korrekt användning och hantering av elverktyg
 Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan
du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre
användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är
farligt och måste repareras.
 Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort bat-
terietinnaninställningarutförs,tillbehörsdelarbytsut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
 Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverkty-
get inte användas av personer som inte är förtrogna
med dess användning eller inte läst denna anvisning.
Elverktygenärfarligaomde användsavoerfarnapersoner.
 Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga
komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt.
Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i
bruk. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 Hållskärverktygenskarpaochrena.Omsorgsfulltskötta
skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm
och går lättare att styra.
 Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren
ocharbetsmomenten.Omelverktygetanvändspåettsätt
som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.
Service
 Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
Säkerhetsanvisningar för hammare
 Bär hörselskydd. Risk finns för att buller leder till hörsel-
skada.
 Använd extrahandtag om sådana levererats tillsam-
mansmed elverktyget. Risk finns för personskada om du
förlorar kontrollen över elverktyget.
 Håll i elverktyget endast vid de isolerade greppytorna
när arbeten utförs på ställen där insatsverktyget eller
skruven kan skada dolda elledningar eller egen näts-
ladd. Kontakt med en spänningsförande ledning kan sätta
elverktygets metalldelar under spänning och leda till
elstöt.
 Användlämpligadetektorerförattlokaliseradoldaför-
sörjningsledningar eller konsultera det lokala eldistri-
butionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka
brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Inträngning i en vattenledning kan orsaka materiell
skada eller elstöt.
 Håll i elverktyget med båda händerna under arbetet
och se till att du står stadigt. Elverktyget kan styras säk-
rare med två händer.
 Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är fastspänt i
en uppspänningsanordning eller ett skruvstycke hålls säk-
rare än med handen.
 Väntatillselverktygetstannatheltinnanduläggerbort
det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att du
kan förlora kontrollen över elverktyget.
Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Läsnogaigenomallasäkerhetsanvisningar
och instruktioner. Fel som uppstår till följd
av att säkerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte följts kan orsaka elstöt, brand
och/eller allvarliga personskador.
Ändamålsenlig användning
Elverktyget är avsett för slagborrning i betong, tegel och sten
samt för lätt mejsling. Det är även lämpligt för borrning utan
slagiträ,metall,keramikochplast.Elverktygmedelektronisk
reglering och höger-/vänstergång är även lämpliga för skruv-
dragning.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av
elverktyget på grafiksida.
1 Snabbväxelborrchuck (PBH 3000-2 FRE)
2 SDS-plus växelborrchuck(PBH 3000-2 FRE)
3 Verktygsfäste SDS-plus
4 Dammskyddskåpa
5 Spärrhylsa
6 Växelborrchuckens låsring (PBH 3000-2 FRE)
OBJ_BUCH-318-007.book Page 69 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Page: 69
70 | Svenska
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
7 Spärrknapp för strömställaren Till/Från
8 Strömställare Till/Från
9 Ställratt varvtalsförval
10 Riktningsomkopplare
11 Spärrknapp för slag-/vridstoppsomkopplaren
12 Slag-/vridstoppsomkopplaren
13 Växellägesomkopplare (PBH 3000-2 FRE)
14 Upplåsningsknapp för växellägesomkopplare
(PBH 3000-2 FRE)
15 Knapp för djupinställning
16 Vingskruv för stödhandtagsjustering
17 Stödhandtag (isolerad greppyta)
18 Djupanslag
19 Handgrepp (isolerad greppyta)
20 Låsskruv för nyckelchucken*
21 Kuggkranschuck*
22 SDS-plus skaft för borrchuck*
23 Snabbchuck (PBH 2900 FRE/ PBH 3000 FRE Set)
24 Borrchuckfäste (PBH 3000-2 FRE)
25 Främre hylsa
(PBH 2900 FRE/ PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
26 Bakre hylsa
(PBH 2900 FRE/ PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
27 Utsugningsöppning Sugfix*
28 Klämskruv för Sugfix*
29 Djupanslag för Sugfix*
30 Teleskoprör för Sugfix*
31 Vingskruv för Sugfix*
32 Styrrör för Sugfix*
33 Universalhållare med SDS-plus skaft*
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i
standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbe-
hör som finns.
Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena för ljudnivån anges enligt EN 60745.
Elverktygets A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtryck-
snivå 89 dB(A); ljudeffektnivå 100 dB(A). Onoggrannhet
K=3 dB.
Använd hörselskydd!
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set:
Totala vibrationsemissionsvärden ah (vektorsumma ur tre
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60745:
slagborrning i betong: ah=19 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
mejsling: ah=16,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
borrning i metall: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
skruvdragning: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
PBH 3000-2 FRE:
Totala vibrationsemissionsvärden ah (vektorsumma ur tre
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60745:
slagborrning i betong: ah=16 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
mejsling: ah=14 m/s2
, K=2 m/s2
,
borrning i metall: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
skruvdragning: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE:
Mätningenavdenvibrationsnivåsomangesidennaanvisning
har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i
EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika elverk-
tyg.Mätmetodenärävenlämpligförpreliminärbedömningav
vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga
användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget
används för andra ändamål, med olika tillbehör, med andra
insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrations-
nivån avvika. Härvid kan vibrationsbelastningen under
arbetsperioden öka betydligt.
För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även
de tider beaktas när elverktyget är frånkopplat eller är igång,
men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen för den totala arbetsperioden.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget
och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation
av arbetsförloppen.
Försäkran om överensstämmelse
Viförsäkrarhärmed underexklusivt ansvar att denna produkt
sombeskrivsi”Tekniskadata”överensstämmermedföljande
normer och normativa dokument: EN 60745,
EN 50581:2012 enligt bestämmelserna i direktiven
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG.
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-318-007.book Page 70 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Page: 70
Svenska | 71
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
Tekniska data
Montage
 Drastickproppenurnätuttagetinnanarbetenutförspå
elverktyget.
Stödhandtag
 Använd alltid elverktyget med stödhandtag 17.
Sväng stödhandtaget (se bild A)
Stödhandtaget 17 kan valfritt svängas för att uppnå en säker
och vilsam kroppsställning.
– Vrid vingskruven för stödhandtagets justering 16 moturs
och sväng stödhandtaget 17 till önskat läge. Dra därefter
fast vingskruven 16 medurs.
Inställning av borrdjup (se bild B)
Med djupanslaget 18 kan önskat borrdjup X ställas in.
– Tryck in knappen för djupanslagets inställning 15 och sätt
in djupanslaget i stödhandtaget 17.
Räfflingen på djupanslaget 18 måste vara riktad nedåt.
– SkjutinSDS-plus-insatsverktygetmotanslagiverktygsfäs-
tet SDS-plus 3. SDS-plus-verktygets rörlighet kan i annat
fall leda till fel inställning av borrdjupet.
– Dra ut djupanslaget så att avståndet mellan borrens spets
och djupanslagets spets motsvarar önskat borrdjup X.
Val av borrchuck och verktyg
För slagborrning och mejsling behövs SDS-plus verktyg som
kan sättas in i SDS-plus borrchucken.
Förborrningutan slag iträ, metall, keramik och plast samt för
skruvdragning används verktyg utan SDS-plus (t.ex. borrar
med cylindriskt skaft). Dessa verktyg kräver en snabbchuck
eller en kuggkranschuck.
PBH 3000-2 FRE: SDS-plus växelborrchucken 2 kan lätt
bytas ut mot medlevererad snabbväxelborrchuck 1.
Byte av borrchuck
(PBH 2800 RE/PBH 2900RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set)
För arbete med verktyg utan SDS-plus (t.ex. borrar med cylin-
driskt skaft) måste en kuggkrans- eller snabbchuck användas).
Montering av kuggkranschuck (tillbehör)
(PBH 2800 RE/PBH 2900 RE) (se bild C)
– SkruvainSDS-plusskaftet22ienkuggkranschuck21.Lås
kuggkranschucken 21 med säkringsskruven 20. Obser-
vera att säkringsskruven är vänstergängad.
Insättning av kuggkrans- resp. snabbchuck (se bild D)
– Rengöruniversalhållarensinsticksändaochsmörjlättmed
fett.
Borrhammare PBH ... 2800 RE 2900 RE 2900 FRE 3000 FRE Set 3000-2 FRE
Produktnummer 3 603 C93 0.. 3 603 C93 1.. 3 603 C93 1.. 3 603 C93 2.. 3 603 C94 2..
Varvtalsreglering     
Vridstopp     
Höger-/vänstergång     
Växelborrchuck – – – – 
Leveransen omfattar
– snabbchuck – –   
Upptagen märkeffekt W 720 730 730 750 750
Slagtal vid märkvarvtal min-1
4000 4000 4000 4000 4000
Enkelslagstyrka enligt
EPTA-Procedure 05/2009 J 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8
Märkvarvtal min-1
1100 1100 1100 1100 1100
Tomgångsvarvtal
– 1. växelläget
– 2. växelläget
min-1
min-1
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
0–3000
Verktygsfäste SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus
Spindelhalsens diameter mm 43 43 43 43 43
tillåten borrdiameter max.:
– Betong
– Murverk (med hålborrkrona)
– Stål
– Trä
mm
mm
mm
mm
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
Vikt enligt EPTA-Procedure
01:2014 kg 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3
Skyddsklass / II / II / II / II / II
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
OBJ_BUCH-318-007.book Page 71 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Page: 71
72 | Svenska
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
– Skjut med vridningsrörelse in kuggkranschucken 21 resp.
snabbchucken 23 med universalhållaren i verktygsfästet
tills den automatiskt låses.
– Kontrollera låsningen genom att dra i kuggkrans- eller
snabbchucken.
Borttagning av kuggkrans- resp. snabbchuck
– Skjut låshylsan 5 bakåt och ta bort kuggkranschucken 21
resp. snabbchucken 23.
Ditsättning och borttagning av växelborrchuck
(PBH 3000-2 FRE)
Så här tas växelborrchucken bort (se bild E)
– Grip tag i växelborrchuckens låsring 6 och dra den kraftigt
i pilens riktning. Växelborrchucken lossar och kan nu dras
bort framåt.
– Skydda borttagen växelborrchuck mot nedsmutsning.
Så här sätts växelborrchucken in (se bild F)
– Rengör växelborrchucken innan den sätts in och fetta lätt
in insticksändan.
– Grip med hela handen om SDS-plus växelborrchucken 2
eller snabbväxelborrchucken 1. Skjut med vridande
rörelse upp växelborrchucken på chuckfästet 24 tills ett
tydligt låsningsljud hörs.
– Växelborrchuckenlåserautomatiskt.Kontrolleralåsningen
genom att dra i växelborrchucken.
Verktygsbyte
Dammskyddskåpan4hindraristorutsträckningborrdammfrån
att tränga in i verktygsfästet under användningen. Se till att inte
dammskyddskåpan 4 skadas vid monteringen av verktyget.
 Byt omedelbart ut enskadad dammskyddskåpa. Låt en
serviceverkstad utföra detta.
Insättning av SDS-plus verktyg (se bild G)
Med SDS-plus borrchucken kan insatsverktyget lätt och
bekvämt bytas utan användning av extra verktyg.
– PBH 3000-2 FRE: Sätt in SDS-plus växelborrchucken 2.
– Rengör insatsverktygets insticksända och smörj lätt med
fett.
– Placera insatsverktyget med en vridrörelse i verktygshålla-
ren tills verktyget automatiskt låser.
– Kontrollera låsningen genom att dra i verktyget.
SDS-plus insatsverktyget är enligt systemet fritt rörligt. På
tomgång uppstår därför en rundgångsavvikelse. Detta har
ingen betydelse för borrhålets noggrannhet eftersom borren
centreras vid borrning.
Så här tas SDS-plus insatsverktyget bort (se bild H)
– Skjut spärrhylsan 5 bakåt och ta ut insatsverktyget.
Insättning av insatsverktyg utan SDS-plus i kuggkran-
schucken (PBH 2800 RE/PBH 2900 RE)
Anvisning: Verktyg utan SDS-plus får inte användas för slag-
borrning eller mejsling! Verktyg utan SDS-plus och dess borr-
chuck skadas vid slagborrning och mejsling.
– Sätt in kuggkranschucken 21.
– Vrid upp kuggkranschucken 21 tills verktyget kan skjutas
in. Skjut in verktyget.
– Stick in chucknyckeln i respektive hål på kuggkrans-
chucken 21 och spänn jämnt fast verktyget.
– Vrid slag-/vridstoppsomkopplaren 12 till läget ”Borra”.
Borttagning av insatsverktyg utan SDS-plus ur kuggkran-
schucken (PBH 2800 RE/PBH 2900 RE)
– Vrid med chucknyckeln hylsan på kuggkranschucken 21
moturs tills insatsverktyget kan tas bort.
Insättning av insatsverktyg utan SDS-plus i
snabbchucken
(PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
(se bild I)
Anvisning: Verktyg utan SDS-plus får inte användas för slag-
borrning eller mejsling! Verktyg utan SDS-plus och dess borr-
chuck skadas vid slagborrning och mejsling.
– PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set:Sättinsnabbchucken
23.
– PBH 3000-2 FRE: Sätt in snabbväxelborrchucken 1.
– Grip tag i bakre hylsan 26 på snabbchucken 23 och vrid
främre hylsan 25 moturs tills verktyget kan skjutas in.
Skjut in verktyget.
– Grip tag i bakre hylsan på snabbchucken 23 och vrid
främre hylsan för hand medurs kraftigt fast tills klick inte
längre hörs. Chucken låses härvid automatiskt.
– Kontrollera låsningen genom att dra i verktyget.
Anvisning: Om verktygsfästet har öppnats fullständigt mot
stopp, kan det vid stängning hända att friktionsljud uppstår
och att verktygsfästet inte stängs ordentligt.
Vrid i detta fall den främre hylsan 25 ett varv motsatt pilrikt-
ningen. Därefter går det att stänga verktygsfästet.
– Vrid slag-/vridstoppsomkopplaren 12 till läget ”Borra”.
Borttagning av insatsverktyg utan SDS-plus ur
snabbchucken
(PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
(se bild J)
– Grip tag i snabbchuckens bakre hylsa 26 och vrid
snabbchuckens främre hylsa 25 moturs tills verktyget kan
tas bort.
Dammutsugning med Sugfix (tillbehör)
 Dammet från material som t. ex. blyhaltig målning, vissa
träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Berö-
ring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reak-
tioner och/eller andningsbesvär hos användaren eller per-
soner som uppehåller sig i närheten.
Vissa damm från ekeller bok ansesvara cancerogena, spe-
ciellt då i förbindelse med tillsatsämnen för träbehandling
(kromat, träkonserveringsmedel). Endast yrkesmän får
bearbeta asbesthaltigt material.
– Använd om möjligt en för materialet lämplig dammut-
sugning.
– Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
– Vi rekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.
Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäller för bearbetat
material.
 Undvik dammanhopning på arbetsplatsen. Damm kan
lätt självantändas.
Montering av Sugfix (se bild K)
FörutsugningavdammkrävsenSugfix(tillbehör).Vidborrning
fjädrar Sugfix så att dess huvud alltid hålls nära underlaget.
OBJ_BUCH-318-007.book Page 72 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Page: 72
Svenska | 73
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
– Tryck ned knappen för inställning av djupanslaget 15 och
tabortdjupanslaget18.Tryckpånyttnedknappen15och
skjut framifrån in Saugfix i stödhandtaget 17.
– Anslut en utsugningsslang (diameter 19 mm, tillbehör) till
Sugfixens utsugningsöppning 27.
Dammsugaren måste vara lämplig för det material som ska
bearbetas.
Användförutsugningavhälsovådligtochcancerframkallande
eller torrt damm en specialdammsugare.
Ställ in borrdjupet på Sugfix (se bild L)
Önskat borrdjup X kan ställas in även när Sugfixen är monterad.
– SkjutinSDS-plus-insatsverktygetmotanslagiverktygsfäs-
tet SDS-plus 3. SDS-plus-verktygets rörlighet kan i annat
fall leda till fel inställning av borrdjupet.
– Lossa vingskruven 31 på Sugfix.
– Lägg stadigt an avstängt elverktyg mot ytan som ska bor-
ras. SDS-plus insatsverktyget måste härvid beröra ytan.
– Förskjut styrröret 32 på Sugfixen i dess hållare så att Sug-
fix-huvudet ligger an mot ytan som ska borras. Skjut inte
upp styrröret 32 på teleskopröret 30 mer än vad som
behövs,såattmöjligaststordelavskalanpå teleskopröret
30 förblir synlig.
– Dra åter fast vingskruven 31. Lossa klämskruven 28 på
Sugfixens djupanslag.
– Förskjut djupanslaget 29påteleskopröret 30 så att det på
bilden visade avståndet X motsvarar önskat borrdjup.
– Dra fast klämskruven 28 i detta läge.
Drift
Driftstart
 Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans
spänning överensstämmer med uppgifterna på elverk-
tygets typskylt. Elverktyg märkta med 230 V kan även
anslutas till 220 V.
Inställning av driftsätt
Väljmedslag-/vridstoppsomkopplaren12önskatdriftsättför
elverktyget.
Anvisning: Ändring av driftsätt får endast ske på frånkopplat
elverktyg! I annat fall kan elverktyget skadas.
– Tryck för växling av driftsätt upplåsningsknappen 11 och
vrid slag-/vridstoppsomkopplaren 12 till önskat läge tills
den hörbart snäpper fast.
Inställning av rotationsriktning (se bild M)
Med riktningsomkopplaren 10 kan elverktygets rotationsrikt-
ning ändras. Vid nedtryckt strömställare Till/Från 8 kan
omkoppling inte ske.
Högergång:Tryckriktningsomkopplaren10åthögermot
stopp.
Vänstergång: Tryck riktningsomkopplaren 10 åt vänster
mot stopp.
Ställ alltid in högergång för slagborrning, borrning och mejs-
ling.
In- och urkoppling
– För inkoppling av elverktyget tryck på strömställare
Till/Från 8.
– För låsning av strömställaren håll knappen nedtryckt och
tryck dessutom ned spärrknappen 7.
– För frånkoppling av elverktyget släpp strömställare
Till/Från 8. Vid låst strömställare Till/Från 8 tryck först in
och släpp sedan upp strömställaren.
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set
Läge för Borrning utan slag i trä, metall,
keramik och plast samt för skruvdragning
och gängskärning
Läge för Slagborrning i betong eller sten
Läge Vario-Lock für inställning av mejsellä-
get
I detta läge snäpper inte slag-/vridstopsom-
kopplaren 12 fast.
Läge för Mejsling
PBH 3000-2 FRE
För driftsätten slagborrning, Vario-Lock och mejsling måste
växellägesomkopplaren 13 ställas i växelläget 1.
Läge för Borrning utan slag
(växelläge 1) i trä, metall, kera-
mik och plast samt för skruvdrag-
ning och gängskärning
Läge för Borrning utan slag
(växelläge 2) i trä, metall, kera-
mik och plast
Läge för Slagborrning i betong
eller sten
Läge Vario-Lock für inställning
av mejselläget
I detta läge snäpper inte
slag-/vridstopsomkopplaren 12
fast.
Läge för Mejsling
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set
OBJ_BUCH-318-007.book Page 73 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Page: 73
74 | Svenska
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
För att spara energi, koppla på elverktyget endast när du vill
använda det.
Inställning av varvtal/slagtal
Varvtalet/slagtalet på inkopplat elverktyg kan justeras steg-
löst genom att mer eller mindre trycka ned strömställaren
Till/Från 8.
Ett lätt tryck på strömställaren Till/Från 8 ger ett lågt varv-
tal/slagtal. Mid tilltagande tryck ökar varvtalet/slagtalet.
Förval av varvtal/slagtal
Med ställratten varvtalsförval 9 kan önskat varvtal väljas även
under drift.
Tackvarebegränsningenkanströmställaren8endasttryckas
in till förvald högsta gräns.
Mekaniskt växelval (PBH 3000-2 FRE)
Med växellägesomkopplaren 13 kan 2 varvtalsområden för-
väljas.
Växelläge 1:
lågt varvtal; för slagborrning, mejsling, borrning med stor dia-
meter på borren, skruvdragning och gängskärning.
Växelläge 2:
högt varvtal; för borrning med liten diameter på borren.
– Föromkopplingavväxellägetryckpåupplåsningsknappen
11 på slag-/vridstoppsomkopplaren 12 och vrid omkopp-
laren till läget ”Borra”. Tryck sedan upplåsningsknappen
14påväxellägesomkopplaren13ochvridomkopplarentill
växelläget 2.
Anvisning:Slag-/vridstoppsomkopplaren 12fårmanövreras
endastnärelverktygetärfrånkopplat.Närväxellägesomkopp-
laren 13 vrids, ska elverktyget helst vara frånkopplat.
För slagborrning och mejsling kan endast växelläget 1 använ-
das. Växellägesomkopplaren 13 och slag-/vridstoppsmom-
kopplaren 12 är så konstruerade att en omkoppling till
växelläget 2 i dessa driftsätt inte är möjlig.
Innan driftsättet borrning kopplas om till slagborrning, Vario-
Lockellermejslingmåsteväxellägesomkopplaren13återstäl-
las till växelläget 1.
Överlastkoppling
 Om insatsverktyget kommer i kläm eller hakar fast
kopplas borrspindelns drivning från. Håll stadigt i
elverktyget med båda händerna och stå stadigt för att
motverka de krafter som uppstår.
 Slågenastifrånelverktygetochtalossinsatsverktyget
om elverktyget fastnar. Om ett elverktyg slås till när
borrverktyget har fastnat uppstår höga reaktionsmo-
ment.
Arbetsanvisningar
Rotationsriktning vid mejsling
Ställ in högergång för mejsling. Härvid undviks ökat slitage på
kolborstarna.
Ändring av mejselläget (Vario-Lock)
Mejseln kan spärras i 36 lägen. Därför är det alltid möjligt att
inta en optimal arbetsposition.
– Lägg in mejseln i verktygsfästet.
– Vrid slag-/vridstoppsomkopplaren 12 till läget ”Vario-
Lock” (se ”Inställning av driftsätt”, sidan 73).
– Vrid insatsverktyget till mejselläget.
– Vrid slag-/vridstoppsomkopplaren 12 till läget ”Mejsling”.
Verktygsfästet är nu låst.
– Ställ in högergång för mejsling.
Insättning av skruvbits (se bild N)
 Elverktyget ska vara frånkopplat när det förs mot mut-
tern/skruven. Roterande insatsverktyg kan slira bort.
Föranvändningavskruvbitskrävsenuniversalhållare33med
SDS-plus skaft (tillbehör).
– Rengöruniversalhållarensinsticksändaochsmörjlättmed
fett.
– Skjut med vridrörelse in universalhållaren i verktygsfästet
tills den automatiskt låses.
– Kontrollera låsningen genom att dra i universalhållaren.
– Sätt in en skruvbits i universalhållaren. Använd endast för
skruvhuvudet lämpliga skruvbits.
– För borttagning av universalhållaren skjut låshylsan 5
bakåt och ta bort universalhållaren 33 ur verktygsfästet.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
 Drastickproppenurnätuttagetinnanarbetenutförspå
elverktyget.
 Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena
för bra och säkert arbete.
 Byt omedelbartut enskadad dammskyddskåpa. Låt en
serviceverkstad utföra detta.
– Rengör verktygsfästet efter varje användning 3.
Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet
måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad
serviceverkstad för Bosch-elverktyg.
Kundtjänst och användarrådgivning
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det
10-siffrigaproduktnumretsomfinns påelverktygets typskylt.
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och
underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskisser och
information om reservdelar hittar du på:
www.bosch-pt.com
Bosch användarrådgivningsteamet hjälper gärna vid frågor
som gäller våra produkter och tillbehör.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
OBJ_BUCH-318-007.book Page 74 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM

Question & answers

There are no questions about the Bosch PBH 2900 RE yet.

Ask a question about the Bosch PBH 2900 RE

Have a question about the Bosch PBH 2900 RE but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch PBH 2900 RE. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch PBH 2900 RE as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.