Bosch PBH 2000 SRE manual

View a manual of the Bosch PBH 2000 SRE below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Borrmaskin
  • Model/name: PBH 2000 SRE
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk

Table of Contents

Page: 80
Svenska | 81
Bosch Power Tools 1 619 929 764 | (10.8.09)
sv
Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för el-
verktyg
Läs noga igenom alla anvisning-
ar. Fel som uppstår till följd av
att anvisningarna nedan inte följts kan orsaka el-
stöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för
framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till bat-
teridrivna elverktyg (sladdlösa).
1) Arbetsplatssäkerhet
a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.
Oordning på arbetsplatsen och dåligt be-
lyst arbetsområde kan leda till olyckor.
b) Använd inte elverktyget i explosionsfar-
lig omgivning med brännbara vätskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar
gnistor som kan antända dammet eller ga-
serna.
c) Håll under arbetet med elverktyget barn
och obehöriga personer på betryggande
avstånd. Om du störs av obehöriga perso-
ner kan du förlora kontrollen över el-
verktyget.
2) Elektrisk säkerhet
a) Elverktygets stickpropp måste passa till
vägguttaget. Stickproppen får absolut
inte förändras. Använd inte adapterkon-
takter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oförändrade stickproppar och
passande vägguttag reducerar risken för
elstöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor
som t. ex. rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en större risk för elstöt
om din kropp är jordad.
c) Skydda elverktyget mot regn och väta.
Tränger vatten in i ett elverktyg ökar ris-
ken för elstöt.
d) Missbruka inte nätsladden och använd
den inte för att bära eller hänga upp el-
verktyget och inte heller för att dra
stickproppen ur vägguttaget. Håll nät-
sladden på avstånd från värme, olja,
skarpa kanter och rörliga maskindelar.
Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar
risken för elstöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg utom-
hus använd endast förlängningssladdar
som är avsedda för utomhusbruk. Om en
lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
f) Använd ett felströmsskydd om det inte
är möjligt att undvika elverktygets an-
vändning i fuktig miljö. Felströmsskyddet
minskar risken för elstöt.
3) Personsäkerhet
a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör
och använd elverktyget med förnuft. An-
vänd inte elverktyg när du är trött eller
om du är påverkad av droger, alkohol el-
ler mediciner. Under användning av el-
verktyg kan även en kort ouppmärksam-
het leda till allvarliga kroppsskador.
b) Bär alltid personlig skyddsutrustning
och skyddsglasögon. Användning av per-
sonlig skyddsutrustning som t. ex. damm-
filtermask, halkfria säkerhetsskor,
skyddshjälm och hörselskydd reducerar
alltefter elverktygets typ och användning
risken för kroppsskada.
c) Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrol-
lera att elverktyget är frånkopplat innan
du ansluter stickproppen till vägguttaget
och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar
upp eller bär elverktyget. Om du bär el-
verktyget med fingret på strömställaren
eller ansluter påkopplat elverktyg till nät-
strömmen kan olycka uppstå.
d) Ta bort alla inställningsverktyg och
skruvnycklar innan du kopplar på el-
verktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en
roterande komponent kan medföra
kroppsskada.
VARNING
Page: 81
82 | Svenska
1 619 929 764 | (10.8.09) Bosch Power Tools
e) Undvik onormala kroppsställningar. Se
till att du står stadigt och håller balan-
sen. I detta fall kan du lättare kontrollera
elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hå-
ret, kläderna och handskarna på avstånd
från rörliga delar. Löst hängande kläder,
långt hår och smycken kan dras in av rote-
rande delar.
g) Vid elverktyg med dammutsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att denna
är rätt monterade och används på kor-
rekt sätt. Användning av dammutsugning
minskar de risker damm orsakar.
4) Korrekt användning och hantering av el-
verktyg
a) Överbelasta inte elverktyget. Använd för
aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett
lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre
och säkrare inom angivet effektområde.
b) Ett elverktyg med defekt strömställare
får inte längre användas. Ett elverktyg
som inte kan kopplas in eller ur är farligt
och måste repareras.
c) Dra stickproppen ur vägguttaget och/el-
ler ta bort batteriet innan inställningar
utförs, tillbehörsdelar byts ut eller el-
verktyget lagras. Denna skyddsåtgärd
förhindrar oavsiktlig inkoppling av el-
verktyget.
d) Förvara elverktygen oåtkomliga för barn.
Låt elverktyget inte användas av perso-
ner som inte är förtrogna med dess an-
vändning eller inte läst denna anvisning.
Elverktygen är farliga om de används av
oerfarna personer.
e) Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrolle-
ra att rörliga komponenter fungerar fel-
fritt och inte kärvar, att komponenter in-
te brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner på-
verkas menligt. Låt skadade delar repa-
reras innan elverktyget tas i bruk. Många
olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Om-
sorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa
eggar kommer inte så lätt i kläm och går
lättare att styra.
g) Använd elverktyget, tillbehör, insats-
verktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta
hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmo-
menten. Om elverktyget används på ett
sätt som det inte är avsett för kan farliga
situationer uppstå.
5) Service
a) Låt endast kvalificerad fackpersonal re-
parera elverktyget och endast med origi-
nalreservdelar. Detta garanterar att el-
verktygets säkerhet upprätthålls.
Säkerhetsanvisningar för hammare
f Bär hörselskydd. Risk finns för att buller le-
der till hörselskada.
f Använd elverktyget med medlevererade
stödhandtag. Risk finns för personskada om
du förlorar kontrollen över elverktyget.
f Håll i elverktyget endast vid de isolerade
greppytorna när arbeten utförs på ställen
där insatsverktyget kan skada dolda elled-
ningar eller egen nätsladd. Kontakt med en
spänningsförande ledning kan sätta maski-
nens metalldelar under spänning och leda till
elstöt.
f Använd lämpliga detektorer för att lokalise-
ra dolda försörjningsledningar eller konsul-
tera det lokala eldistributionsbolaget. Kon-
takt med elledningar kan orsaka brand och
elstöt. En skadad gasledning kan leda till ex-
plosion. Inträngning i en vattenledning kan
orsaka skador på föremål eller elstöt.
f Håll i elverktyget med båda händerna under
arbetet och se till att du står stadigt. El-
verktyget kan styras säkrare med två händer.
f Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som
är fastspänt i en uppspänningsanordning el-
ler ett skruvstycke hålls säkrare än med han-
den.
f Håll arbetsplatsen ren. Materialblandningar
är särskilt farliga. Lättmetalldamm kan brin-
na och explodera.
Page: 82
Svenska | 83
Bosch Power Tools 1 619 929 764 | (10.8.09)
f Vänta tills elverktyget stannat helt innan du
lägger bort det. Insatsverktyget kan haka
upp sig och leda till att du kan förlora kon-
trollen över elverktyget.
f Elverktyget får inte användas med defekt
sladd. Berör inte skadad nätsladd, dra slad-
den ur vägguttaget om den skadats under
arbetet. Skadade nätsladdar ökar risken för
elstöt.
Funktionsbeskrivning
Läs noga igenom alla anvisningar.
Fel som uppstår till följd av att an-
visningarna nedan inte följts kan or-
saka elstöt, brand och/eller allvarli-
ga kroppsskador.
Ändamålsenlig användning
Elverktyget är avsett för slagborrning i betong,
tegel och sten samt för lätt mejsling. Det är även
lämpligt för borrning utan slag i trä, metall, kera-
mik och plast. Elverktyg med elektronisk regle-
ring och höger-/vänstergång är även lämpliga för
skruvdragning.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till il-
lustration av elverktyget på grafiksida.
1 Verktygsfäste SDS-plus
2 Dammskyddskåpa
3 Spärrhylsa
4 Spärrknapp för strömställaren
5 Strömställare Till/Från
6 Riktningsomkopplare
7 Slag-/vridstoppsomkopplaren
8 Knapp för djupinställning
9 Vingskruv för stödhandtagsjustering
10 Stödhandtag
11 Djupanslag
12 Kuggkranschuck*
13 Utsugningsöppning Sugfix*
14 Klämskruv för Sugfix*
15 Djupanslag för Sugfix*
16 Teleskoprör för Sugfix*
17 Vingskruv för Sugfix*
18 Styrrör för Sugfix*
19 Universalhållare med SDS-plus skaft*
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör
ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörspro-
gram beskrivs allt tillbehör som finns.
Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena har bestämts baserande på
EN 60745.
Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall:
Ljudtrycksnivå 88 dB(A); ljudeffektnivå
99 dB(A). Onoggrannhet K=3 dB.
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre
riktningar) framtaget enligt EN 60745:
Slagborrning i betong: Vibrationsemissionsvär-
de ah=16 m/s2
, onoggrannhet K=1,5 m/s2
,
Mejsling: Vibrationsemissionsvärde ah=14 m/s2
,
onoggrannhet K=1,5 m/s2
.
Mätningen av den vibrationsnivå som anges i
denna anvisning har utförts enligt en mätmetod
som är standardiserad i EN 60745 och kan an-
vändas vid jämförelse av olika elverktyg. Mät-
metoden är även lämplig för preliminär bedöm-
ning av vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den
huvudsakliga användningen av elverktyget. Om
däremot elverktyget används för andra ändamål
och med andra insatsverktyg eller inte underhål-
lits ordentligt kan vibrationsnivån avvika. Härvid
kan vibrationsbelastningen under arbetsperio-
den öka betydligt.
För en exakt bedömning av vibrationsbelast-
ningen bör även de tider beaktas när elvektyget
är frånkopplat eller är igång men inte används.
Detta reducerar tydligt vibrationsbelastningen
för den totala arbetsperioden.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda
operatören mot vibrationernas inverkan t.ex.:
underhåll av elverktyget och insatsverktygen, att
hålla händerna varma, organisation av arbetsför-
loppen.
Page: 83
84 | Svenska
1 619 929 764 | (10.8.09) Bosch Power Tools
Tekniska data
Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att
denna produkt som beskrivs i ”Tekniska data”
överensstämmer med följande normer och nor-
mativa dokument: EN 60745 enligt bestämmel-
serna i direktiven 2004/108/EG, 98/37/EG (till
28.12.2009), 2006/42/EG (from 29.12.2009).
Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.07.2007
Borrhammare PBH 2000 RE PBH 2000 SRE
Produktnummer 3 603 C44 3.. 3 603 C44 3..
Varvtalsreglering z z
Vridstopp z z
Höger-/vänstergång z z
Leveransen omfattar
– Kuggkranschuck – z
Upptagen märkeffekt W 550 550
Avgiven effekt W 270 270
Slagtal min-1
0–5800 0–5800
Slagstyrka J 1,5 1,5
Märkvarvtal min-1
0–2300 0–2300
Verktygsfäste SDS-plus SDS-plus
Spindelhalsens diameter mm 43 (Euronorm) 43 (Euronorm)
Borrdiameter max.:
– Betong
– Stål
– Trä
mm
mm
mm
20
13
30
20
13
30
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,2 2,2
Skyddsklass / II / II
Uppgifterna gäller för märkspänningar [U] 230/240 V. Vid låg spänning och utföranden i vissa länder kan uppgifterna
variera.
Beakta produktnumret på elverktygets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda elverktyg kan variera.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Page: 84
Svenska | 85
Bosch Power Tools 1 619 929 764 | (10.8.09)
Montage
f Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbe-
ten utförs på elverktyget.
Stödhandtag
f Använd alltid elverktyget med stödhandtag
10.
Svängning av stödhandtag (se bild A)
Stödhandtaget 10 kan valfritt svängas för att
uppnå en säker och vilsam kroppsställning.
– Vrid vingskruven för stödhandtagets juste-
ring 9 moturs och sväng stödhandtaget 10 till
önskat läge. Dra därefter fast vingskruven 9
medurs.
Inställning av borrdjup (se bild B)
Med djupanslaget 11 kan önskat borrdjup X stäl-
las in.
– Tryck in knappen för djupanslagets inställ-
ning 8 och sätt in djupanslaget i stödhandta-
get 10.
Räfflingen på djupanslaget 11 måste vara rik-
tad nedåt.
– Skjut in SDS-plus-insatsverktyget mot anslag
i verktygsfästet SDS-plus 1. SDS-plus-verkty-
gets rörlighet kan i annat fall leda till fel in-
ställning av borrdjupet.
– Dra ut djupanslaget så att avståndet mellan
borrens spets och djupanslagets spets mot-
svarar önskat borrdjup X.
Val av borrchuck och verktyg
För slagborrning och mejsling behövs SDS-plus
verktyg som kan sättas in i SDS-plus borrchuck-
en.
För borrning utan slag i trä, metall, keramik och
plast samt för skruvdragning används verktyg
utan SDS-plus (t.ex. borrar med cylindriskt
skaft). Dessa verktyg kräver en snabbchuck eller
en kuggkranschuck.
Byte av kuggkranschuck
För arbete med verktyg utan SDS-plus (t.ex.
borrar med cylindriskt skaft) måste en lämplig
borrchuck monteras (kuggkrans- eller
snabbchuck, tillbehör).
Så här sätts kuggkranschucken in (se bild C)
– Rengör universalhållarens insticksända och
smörj lätt med fett.
– Skjut med vridningsrörelse in kuggkran-
schucken med universalhållaren i verktygs-
fästet tills den automatiskt låses.
– Kontrollera låsningen genom att dra i kugg-
kranschucken.
Så här tas kuggkranschucken bort
– Skjut låshylsan 3 bakåt och ta bort
kuggkranschucken 12.
Verktygsbyte
Dammskyddskåpan 2 hindrar i stor utsträckning
borrdamm från att tränga in i verktygsfästet un-
der användningen. Se till att inte dammskydds-
kåpan 2 skadas vid monteringen av verktyget.
f Byt omedelbart ut en skadad dammskydds-
kåpa. Låt en serviceverkstad utföra detta.
Insättning av SDS-plus verktyg (se bild D)
Med SDS-plus borrchucken kan insatsverktyget
lätt och bekvämt bytas utan användning av extra
verktyg.
– Rengör insatsverktygets insticksända och
smörj lätt med fett.
– Placera insatsverktyget med en vridrörelse i
verktygshållaren tills verktyget automatiskt
låser.
– Kontrollera låsningen genom att dra i verkty-
get.
SDS-plus insatsverktyget är enligt systemet fritt
rörligt. På tomgång uppstår därför en rund-
gångsavvikelse. Detta har ingen betydelse för
borrhålets noggrannhet eftersom borren centre-
ras vid borrning.
Page: 85
86 | Svenska
1 619 929 764 | (10.8.09) Bosch Power Tools
Så här tas SDS-plus insatsverktyget bort
(se bild E)
– Skjut spärrhylsan 3 bakåt och ta ut insats-
verktyget.
Användning av insatsverktyg utan SDS-plus
(se bild F)
Anvisning: Verktyg utan SDS-plus får inte använ-
das för slagborrning eller mejsling! Verktyg utan
SDS-plus och dess borrchuck skadas vid slag-
borrning och mejsling.
– Sätt in en kuggkranschuck 12 (se ”Byte av
kuggkranschuck”, sida 85).
– Vrid upp kuggkranschucken 12 tills verktyget
kan skjutas in. Skjut in verktyget.
– Stick in chucknyckeln i respektive hål på
kuggkranschucken 12 och spänn jämnt fast
verktyget.
– Vrid slag-/vridstoppsomkopplaren 7 till läget
”Borra”.
Så här tas insatsverktyget utan SDS-plus bort
(se bild G)
– Vrid med chucknyckeln hylsan på kuggkrans-
chucken 12 moturs tills insatsverktyget kan
tas bort.
Dammutsugning med Sugfix (tillbehör)
Montering av Sugfix (se bild H)
För utsugning av damm krävs en Sugfix (tillbe-
hör). Vid borrning fjädrar Sugfix så att dess hu-
vud alltid hålls nära underlaget.
– Tryck ned knappen för inställning av djupan-
slaget 8 och ta bort djupanslaget 11. Tryck på
nytt ned knappen 8 och skjut framifrån in
Saugfix i stödhandtaget 10.
– Anslut en utsugningsslang (diameter 19 mm,
tillbehör) till Sugfixens utsugningsöppning
13.
Dammsugaren måste vara lämplig för det mate-
rial som ska bearbetas.
Använd för utsugning av hälsovådligt och can-
cerframkallande eller torrt damm en special-
dammsugare.
Ställ in borrdjupet på Sugfix (se bild I)
Önskat borrdjup X kan ställas in även när Sugfix-
en är monterad.
– Skjut in SDS-plus-insatsverktyget mot anslag
i verktygsfästet SDS-plus 1. SDS-plus-verkty-
gets rörlighet kan i annat fall leda till fel in-
ställning av borrdjupet.
– Lossa vingskruven 17 på Sugfix.
– Lägg stadigt an avstängt elverktyg mot ytan
som ska borras. SDS-plus insatsverktyget
måste härvid beröra ytan.
– Förskjut styrröret 18 på Sugfixen i dess hålla-
re så att Sugfix-huvudet ligger an mot ytan
som ska borras. Skjut inte upp styrröret 18
på teleskopröret 16 mer än vad som behövs,
så att möjligast stor del av skalan på telesko-
pröret 16 förblir synlig.
– Dra åter fast vingskruven 17. Lossa klämskru-
ven 14 på Sugfixens djupanslag.
– Förskjut djupanslaget 15 på teleskopröret 16
så att det på bilden visade avståndet X mot-
svarar önskat borrdjup.
– Dra fast klämskruven 14 i detta läge.
Drift
Driftstart
f Beakta nätspänningen! Kontrollera att
strömkällans spänning överensstämmer
med uppgifterna på elverktygets typskylt.
Elverktyg märkta med 230 V kan även anslu-
tas till 220 V.
Inställning av driftsätt
Välj med slag-/vridstoppsomkopplaren 7 önskat
driftsätt för elverktyget.
Anvisning: Ändring av driftsätt får endast ske på
frånkopplat elverktyg! I annat fall kan elverkty-
get skadas.
– Vrid slag-/vridstoppsomkopplaren 7 till öns-
kat läge där den hörbart snäpper fast.
Page: 86
Svenska | 87
Bosch Power Tools 1 619 929 764 | (10.8.09)
Inställning av rotationsriktning (se bild J)
Med riktningsomkopplaren 6 kan elverktygets
rotationsriktning ändras. Vid nedtryckt ström-
ställare Till/Från 5 kan omkoppling inte ske.
Högergång: Tryck riktningsomkopplaren 6 åt
höger mot stopp.
Vänstergång: Tryck riktningsomkopplaren 6
åt vänster mot stopp.
Ställ alltid in högergång för slagborrning, borr-
ning och mejsling.
In- och urkoppling
– För inkoppling av elverktyget tryck på ström-
ställare Till/Från 5.
– För låsning av strömställaren håll knappen
nedtryckt och tryck dessutom ned spärr-
knappen 4.
– För frånkoppling av elverktyget släpp ström-
ställare Till/Från 5. Vid låst strömställare
Till/Från 5 tryck först in och släpp sedan upp
strömställaren.
Inställning av varvtal/slagtal
Varvtalet/slagtalet på inkopplat elverktyg kan
justeras steglöst genom att mer eller mindre
trycka ned strömställaren Till/Från 5.
Ett lätt tryck på strömställaren Till/Från 5 ger ett
lågt varvtal/slagtal. Mid tilltagande tryck ökar
varvtalet/slagtalet.
Överlastkoppling
f Om insatsverktyget kommer i kläm eller ha-
kar fast kopplas borrspindelns drivning
från. Håll stadigt i elverktyget med båda
händerna och stå stadigt för att motverka
de krafter som uppstår.
f Slå genast ifrån elverktyget och ta loss in-
satsverktyget om elverktyget fastnar. Om
ett elverktyg slås till när borrverktyget har
fastnat uppstår höga reaktionsmoment.
Arbetsanvisningar
Ändring av mejselläget (Vario-Lock)
Mejseln kan spärras i 36 lägen. Därför är det all-
tid möjligt att inta en optimal arbetsposition.
– Lägg in mejseln i verktygsfästet.
– Vrid slag-/vridstoppsomkopplaren 7 till läget
”Vario-Lock” (se ”Inställning av driftsätt”,
sidan 86).
– Vrid insatsverktyget till mejselläget.
– Vrid slag-/vridstoppsomkopplaren 7 till läget
”Mejsling”. Verktygsfästet är nu låst.
– Ställ in högergång för mejsling.
Insättning av skruvbits (se bild K)
f Elverktyget ska vara frånkopplat när det
förs mot muttern/skruven. Roterande in-
satsverktyg kan slira bort.
För användning av skruvbits krävs en universal-
hållare 19 med SDS-plus skaft (tillbehör).
– Rengör universalhållarens insticksända och
smörj lätt med fett.
– Skjut med vridrörelse in universalhållaren i
verktygsfästet tills den automatiskt låses.
– Kontrollera låsningen genom att dra i univer-
salhållaren.
– Sätt in en skruvbits i universalhållaren. An-
vänd endast för skruvhuvudet lämpliga skruv-
bits.
– För borttagning av universalhållaren skjut
låshylsan 3 bakåt och ta bort universalhålla-
ren 19 ur verktygsfästet.
Läge för Slagborrning i betong eller
sten
Läge för Borrning utan slag i trä,
metall, keramik och plast samt för
skruvdragning
Läge Vario-Lock für inställning av
mejselläget
I detta läge snäpper inte
slag-/vridstopsomkopplaren 7 fast.
Läge för Mejsling
Page: 87
88 | Svenska
1 619 929 764 | (10.8.09) Bosch Power Tools
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
f Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbe-
ten utförs på elverktyget.
f Håll elverktyget och dess ventilationsöpp-
ningar rena för bra och säkert arbete.
f Byt omedelbart ut en skadad dammskydds-
kåpa. Låt en serviceverkstad utföra detta.
Rengör verktygsfästet efter varje användning 1.
Om i elverktyget trots exakt tillverkning och
sträng kontroll störning skulle uppstå, bör repa-
ration utföras av auktoriserad serviceverkstad
för Bosch elverktyg.
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbe-
ställningar det 10-siffriga produktnumret som
finns på elverktygets typskylt.
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande re-
paration och underhåll av produkter och reserv-
delar. Sprängskissar och informationer om re-
servdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-pt.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när
det gäller frågor beträffande köp, användning
och inställning av produkter och tillbehör.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Avfallshantering
Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhän-
dertas på miljövänligt sätt för återvinning.
Endast för EU-länder:
Släng inte elverktyg i hushållsav-
fall!
Enligt europeiska direktivet
2002/96/EG för kasserade elek-
triska och elektroniska apparater
och dess modifiering till nationell
rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas se-
parat och på miljövänligt sätt lämnas in för åter-
vinning.
Ändringar förbehålles.

Question & answers

There are no questions about the Bosch PBH 2000 SRE yet.

Ask a question about the Bosch PBH 2000 SRE

Have a question about the Bosch PBH 2000 SRE but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch PBH 2000 SRE. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch PBH 2000 SRE as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.