Bosch MUM57810 Styline manual

View a manual of the Bosch MUM57810 Styline below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Köksmaskin
  • Model/name: MUM57810 Styline
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk, Polska, Ungerska

Table of Contents

Page: 1
de Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
en English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
fr Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
it Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
nl Nederlands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
sv Svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
fi Suomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
da Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
no Norsk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
es Español. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
pt Português. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
el ÅëëçíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
tr Türkçe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
ru Pºcc®å¼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Page: 68
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 69
Innehåll
För din säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Översiktsbilden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Montering och start . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . 76
Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Råd vid fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Exempel på vad du kan göra
med maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Den gamla apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Konsumentbestämmelser . . . . . . . . . . . . . 79
Extra tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
För din säkerhet
Läs noga denna bruksanvisning före användning för att få viktiga
anvisningar om säkerhet och om hur denna apparat används.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår när apparaten inte
används i enlighet med bruksanvisningen.
Denna apparat är avsedd att bearbeta endast sådana mängder som är
normala för ett hushåll och eller som liknar ett husåll men inte är
yrkesmässig. Med icke yrkesmässiga hushåll avses t.ex. fikarum för
anställda i en affär, ett kontor, ett lantbruk och andra yrkesmässiga företag
samt när gäster på ett pensionat, litet hotell och liknande institutioner
använder apparaten. Använd produkten för att bearbeta endast sådana
mängder som är normala för ett hushåll. Bearbeta inte mer än maximalt
angiven mängd (se ”Exempel på vad du kan göra med maskinen”)!
Detsamma gäller bearbetningstiderna.
Denna produkt är lämplig för att blanda, knåda och vispa livsmedel.
Den får inte användas för att bearbeta andra föremål resp. substanser.
När apparaten används tillsammans med av tillverkaren tillåtna tillbehör
finns fler användningsområden.
Apparaten får endast användas tillsammans med originaltillbehör. Följ de
anvisningar som följer med respektive extra tillbehör.
Spara bruksanvisningen. Låt bruksanvisningen följa med apparaten vid ett
eventuellt ägarbyte.
, Allmänna säkerhetsanvisningar
Risk för elektriska stötar
Denna apparat får inte användas av barn.
Håll apparaten och sladden till den borta från barn.
Apparaten kan användas av personer med förminskad fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om de
står under uppsikt eller undervisats i hur apparaten används på säkert
sätt och därmed förstått de faror som kan uppstå i samband med
användandet av apparaten.
sv
sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î=Éå=
~éé~ê~í=Ñê™å=_lp`eK
aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå=
ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK
jÉê=áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê=Çì=
é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK
Page: 69
70 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Låt inte barn leka med apparaten.
Kontrollera att nätspänningen hemma hos dig är densamma som anges
på apparatens typskylt. Apparaten får inte användas om den eller
sladden är skadad.
Se alltid till att sladden är utdragen ur vägguttaget när du inte har uppsikt
över apparaten, när den ska monteras samman resp. tas isär eller
rengöras.
Låt inte sladden ligga över vassa kanter eller komma i kontakt med heta
kokplattor/kokzoner. Om sladden skulle skadas får den endast bytas ut
av tillverkaren, service eller annan fackkunnig person. Detta för att
undvika olyckor.
Reparationer på apparaten får endast utföras av service.
, Säkerhetsanvisningar just för denna apparat
Risk för skador!
Risk för elektriska stötar!
Sätt inte stickkontakten i vägguttaget förrän du är klar med alla
förberedelser för att kunna arbeta med maskinen.
Doppa aldrig motorstativet i vätska eller håll det under rinnande vatten.
Använd aldrig professionell ångrengörare som rengör med ångtryck.
Rör inte den ställbara funktionsarmen när maskinen är igång. Vänta tills
motorn står helt stilla.
Maskinen får inte vara igång när ett verktyg/tillbehör ska sättas fast eller tas
loss – apparaten fortsätter rotera ytterligare en liten stund sedan den
stängts av.
Använd alltid strömvredet för att starta resp. stänga av apparaten.
När apparaten inte används ska stickkontakten vara utdragen ur
vägguttaget.
Dra alltid först ut stickkontakten ur vägguttaget innan du försöker åtgärda
ett fel.
Risk för skada pga roterande verktyg!
Stoppa aldrig ned handen i blandarskålen när apparaten är igång. Ha alltid
locket (12) på!
Stäng alltid av maskinen när du vill byta verktyg – drivuttaget och verktygen/
tillbehören fortsätter rotera en kort stund sedan köksmaskinen stängts av.
Sväng inte upp funktionsarmen förrän maskinen står helt stilla.
Av säkerhetsskäl kan produkten endast användas när drivuttag som inte
används är täckta av skyddslock (5, 8).
Köksmaskinen ska vara avstängd och stickkontakten utdragen ur
vägguttaget när grönsaksskäraren placeras på resp. lossas från
drivuttaget. Stick aldrig ned fingrarna i matarröret.
sv
Page: 70
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 71
Risk för skada pga vassa knivarna!
Var försiktig så att du inte skadar dig på den vassa kniven och skärytorna
av riv- och skärskivorna. Ta riv- och skärskivorna enbart längst ut
i kanterna!
Ta aldrig i mixerknivarna med bara händerna.
Risk för skada pga vassa knivarna/roterante drivuttag!
Stoppa aldrig ned fingrarna i den fastsätta mixern. Sätt på/lossa mixern
endast när drivuttaget står stilla! Mixern måste vara helt ihopmonterad och
ha locket på när den används.
Risk för skållskador!
När du mixar heta ingredienser tränger ånga ut genom tratten i locket.
Häll därför aldrig i mera än 0,5 liter het eller skummande vätska.
Viktigt!
Apparaten får endast användas tillsammans med originaltillbehör.
Följ de anvisningar som följer med respektive extra tillbehör.
Använd bara ett verktyg resp. tillbör åt gången.
, Förklaring av symbolerna på apparaten resp. tillbehören
Följ anvisningarna i bruksanvisningen.
Varning! Roterande kniv.
Varning! Roterande verktyg.
Stick aldrig ned fingrarna i matarröret.
Säkerhetssystem
Säkerhetsspärr
Se tabellen över olika arbetslägen för
funktionsarmen
I läge 1 och 3 går maskinen endast att starta
när:
– när blandarskålen (11) sitter på uttaget och
vridits fast och
– skyddslocket (8) sitter över mixeruttaget.
Säkerhetsspärr vid strömavbrott
Vid strömavbrott är maskinen fortfarande
påkopplad men motorn startar inte automatiskt
igen när strömmen är tillbaka. Starta maskinen
igen genom att först vrida strömvredet till 0/off
och därefter starta igen.
Säkerhetsspärr vid överbelastning
Om motorn stängs av när du använder
mixern innebär det att överbelastningsskyddet
aktiverats. En möjlig orsak kan vara att för stora
mängder livsmedel bearbetas samtidigt.
Se avsnittet ”Råd vid fel” hur du ska göra om
något av säkerhetssystemen aktiverats.
sv
Page: 71
72 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Obs! Bruksanvisningen gäller för flera varianter
av maskinen (se även modellöversikt, bild ).
Denna apparat är underhållsfri.
Översiktsbilden
Vik först ut uppslaget med bilder. Bild 
Motordel
1 Låsknapp för den ställbara
funktionsarmen
2 Ställbar funktionsarm
Utrustad med funktionen Easy Armlift som
gör det lätt att svänga upp funktionsarmen
(se avsnittet ”Arbetslägen”).
3 Strömvred
När maskinen stängts av (läge 0/off) körs
maskinen automatiskt till optimalt läge för
byte av verktyg.
0/off = Stop
M = Momentläge (så länge vredet hålls i det
här läget arbetar apparaten med högsta
varvtal).
Läge 1–7 = Hastigheter
1 = lågt vartal – långsamt,
7 = högt vartal – snabbt.
4 Kontrollampa
Lyser när apparaten används (strömvredet
är i läge M eller 1–7).
Blinkar när apparaten används på felaktigt
sätt, när den elektroniska säkringen löses ut
resp. när det blir fel på apparaten, se
avsnittet ”Råd vid fel”.
5 Skyddslock till drivuttag
När du behöver ta bort skyddslocket över
drivuttaget, tryck baktill på locket och ta av
det.
6 Drivuttag för
– grönsaksskärare och
– citruspress (extra tillbehör *).
Skyddslocket ska sitta på uttaget när det
inte används.
7 Drivuttag för verktyg (grovvisp,
ballongvisp, degkrok) och köttkvarn
(extra tillbehör *)
8 Skyddslock till drivuttaget för mixern
9 Drivuttag för mixer (extra tillbehör *)
Skyddslocket ska sitta på uttaget när det
inte används.
10 Automatisk sladdupprullning
Blandarskålen med tillbehör
11 Blandarskål i rostfritt stål
12 Lock
Verktyg
13 Grovvisp ”Profi Flexi”
14 Ballongvisp ”Profi”
15 Degkrok med degavvisare
16 Tillbehörsväska
För förvaring av verktyg och skär- och
rivskivor.
Grönsaksskärare
17 Påmatare
18 Lock med mataröppning
19 Riv- och skärskivor
19a Vändbar skärskiva ”Profi Supercut” –
grov/fin
19b Vändbar riv- och strimmelskiva – grov/
fin
19c Rivskiva – medelfin
19d Rivskiva – grov *
19e Skärskiva för asiatiska rätter *
20 Skivhållare
21 Behållare med öppning nedtill
Mixern *
22 Mixerbägare
23 Lock
24 Tratt
* När ett tillbehör inte följer med leveransen kan
det köpas av kundservice eller i fackhandeln.
sv
Page: 72
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 73
Arbetslägen för funktions-
armen Bild 
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ>
h∏âëã~ëâáåÉå=Ñ™ê=ëí~êí~ë=Ñ∏êëí=å®ê=îÉêâíóÖ=
êÉëéK=íáääÄÉÜ∏ê=ëáííÉê=Ñ~ëí=á=ê®íí=Çêáîìíí~Ö=çÅÜ=
Ñìåâíáçåë~êãÉå=ëí™ê=á=ê®íí=ä®ÖÉK=pÉ=í~ÄÉääÉå=∏îÉê=
çäáâ~=~êÄÉíëä®ÖÉå=Ñ∏ê=Ñìåâíáçåë~êãÉåK
aÉå=ëí®ääÄ~ê~=Ñìåâíáçåë~êãÉå=ã™ëíÉ=ëáíí~=
ëí~ÇáÖí=á=êÉëéÉâíáîÉ=~êÄÉíëä®ÖÉ=Ñ∏êÉ=ëí~êíK
Ställ in funktionsarmens läge
 Tryck på låsknappen och vrid
funktionsarmen.
Stöd rörelsen med ena handen.
 Vrid funktionsarmen till önskat läge och
kontrollera att den sitter fast i det läget.
* När ballongvisp, grovvisp och degkrok ska
sättas fast/tas bort; När mycket stora
mängder ska fyllas på i blandarskålen.
Montering och start
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ>
pí~êí~=~äÇêáÖ=â∏âëã~ëâáåÉå=Ñ∏êê®å=Éíí=îÉêâíóÖL
íáääÄÉÜ∏ê=ëáííÉê=é™=éä~íëK
pí~êí~=áåíÉ=ã~ëâáåÉå=ìí~å=~íí=ÇÉí=Ñáååë=
äáîëãÉÇÉä=á=ÇÉåK=
pí®ää=~äÇêáÖ=ÖêìåÇã~ëâáåÉå=ÉääÉê=çäáâ~=íáääÄÉÜ∏ê=
é™=ÜÉí~=óíçêK=qáääÄÉÜ∏êÉå=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ~=Ñ∏ê=
ãáâêçî™ÖëìÖåK
 Rengör apparaten och alla tillbehör grundligt
före första användningen, se avsnittet
”Rengöring och skötsel”.
Förberedelser
 Ställ maskinen på plant, rent och torrt
underlag.
 Dra ut sladden till önskad längd (max.
100 cm) med ett enda drag och släpp den
sedan långsamt; sladden stannar då i det
läget (bild ).
 Om du drog ut sladden för långt:
Dra lätt i sladden och låt den rullas tillbaka till
önskad längd. Dra därefter på nytt lätt i
sladden och släpp den sedan långsamt så
att den stannar.
lÄë>
sáâ=áåíÉ=ëä~ÇÇÉå=á=ëâ~êéí=îÉÅâK=
pâàìí=áåíÉ=áå=ëä~ÇÇÉå=Ñ∏ê=Ü~åÇ=á=ã~ëâáåÉê=ãÉÇ=
~ìíçã~íáëâ=ëä~ÇÇîáåÇ~K=lã=ëä~ÇÇÉå=ëâìääÉ=
Ñ~ëíå~I=Çê~=Ç™=ìí=ÇÉå=á=ëáå=ÜÉäÜÉí=çÅÜ=ä™í=ÇÉå=
ëÉÇ~å=êìää~=áå=~î=ëáÖ=ëà®äîK
 Sätt stickkontakten i ett vägguttag.
sv
Obs
Funktionsarmen är utrustad med funktionen
”Easy Armlift”, som gör det lätt att svänga upp
funktionsarmen.
Läge Drivuttag Verktyg/
tillbehör
Hastigheter
1 7
1–5
1–7
1–3
2 7 * –
3 6
3–7
3–5
4
9 5–7
7 5–7
oáëâ=Ñ∏ê=ëâ~Ççê>
p®íí=áåíÉ=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=î®ÖÖìíí~ÖÉí=Ñ∏êê®å=Çì=
®ê=âä~ê=ãÉÇ=~ää~=Ñ∏êÄÉêÉÇÉäëÉê=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=
~êÄÉí~=ãÉÇ=ã~ëâáåÉåK
Viktig avisning
I denna bruksanvisning finns en klisteretikett
med riktvärden för arbetshastigheter för olika
verktyg och tillbehör.
Vi rekommenderar att du fäster etiketten på
maskinen (bild ).
Page: 73
74 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Blandarskål och verktyg
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ>
^åî®åÇ=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=ÉåÇ~ëí=áÜçé=ãÉÇ=ÇÉåå~=
â∏âëã~ëâáåK
Grovvisp ”Profi Flexi” (13)
för att blanda pajdeg och saftig, tung
sockerkaka
Ballongvisp ”Profi” (14)
för att vispa grädde, äggvita och
sockerkakssmet.
Degkrok (15)
för att blanda och knåda jäsdegar och
tyngre degar och för att vända ner
ingredienser som inte ska hackas sönder
(t.ex. russin, chokladknappar).
Viktigt att veta om hur ballongvispen
ska användas Bild 
Ballongvispen bör nästan vidröra
blandarskålens botten för att ingredienserna ska
blandas optimalt. Om den inte gör det kan
höjden på ballongvispen justeras på följande
sätt:
 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 2.
 Sätt fast ballongvispen i drivuttaget och
kontrollera att den fastnar.
 Håll fast ballongvispen och lossa den
genom att vrida muttern med den fasta
nyckeln (SW 8).
 Vrid vispen tills höjden blir den rätta:
– vrida medurs: vispen höjs
– vrida moturs: vispen sänks
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 1.
Kontrollera ballongvispens läge och
justera höjden om det behövs.
 När höjden är den rätta, tryck på
låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 2.
 Håll fast ballongvispen och dra åt muttern
ordentligt genom att vrida den moturs med
hjälp av den fasta nyckeln (SW 8).
Så sätts verktygen och
blandarskålen fast Bild 
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 2.
 Sätt fast blandarskålen genom att:
– luta den nedåt mot dig och ställa den på
plattan,
– vrid fast den moturs till stoppet.
 Beroende på vad som ska bearbetas, sätt i
grovvispen, ballongvispen eller degkroken i
drivuttaget och kontrollera att den fastnar.
Obs!
När du använder degkroken måste
degavvisaren vridas så att degkroken kan
fastna (bild -4b).
 Häll ingredienserna i blandarskålen.
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 1.
 Sätt locket på blandarskålen.
 Vrid strömvredet till önskat läge.
Vi rekommenderar:
– Grovvisp ”Profi Flexi”:
blanda först på hastighet 1–2, därefter på
hastighet 3–5 efter behov
– Ballongvisp ”Profi”:
Använd hastighet 7, blanda ner ingredienser
i läge 1
– Degkrok:
Börja blanda på hastighet 1, knåda på
hastighet 3
Så här fyller du på med mera ingredienser
 Stäng av maskinen med strömvredet.
 Fyll på ingredienserna genom
påfyllningsöppningen i locket.
eller
 Ta bort locket.
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 2.
 Fylla på ingredienserna.
sv
oáëâ=Ñ∏ê=ëâ~Ç~=éÖ~=êçíÉê~åÇÉ=
îÉêâíóÖ
píçéé~=~äÇêáÖ=åÉÇ=Ü~åÇÉå=á=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=å®ê=
~éé~ê~íÉå=®ê=áÖ™åÖK=e~=~ääíáÇ=äçÅâÉí=ENOF=é™>
pí®åÖ=~ääíáÇ=~î=ã~ëâáåÉå=å®ê=Çì=îáää=Äóí~=
îÉêâíóÖ=Ó=Çêáîìíí~ÖÉí=çÅÜ=îÉêâíóÖÉåLíáääÄÉÜ∏êÉå=
Ñçêíë®ííÉê=êçíÉê~=Éå=âçêí=ëíìåÇ=ëÉÇ~å=
â∏âëã~ëâáåÉå=ëí®åÖíë=~îK=pî®åÖ=áåíÉ=ìéé=
Ñìåâíáçåë~êãÉå=Ñ∏êê®å=ã~ëâáåÉå=ëí™ê=ÜÉäí=ëíáää~K
^î=ë®âÉêÜÉíëëâ®ä=Ñ™ê=ã~ëâáåÉå=ÉåÇ~ëí=ëí~êí~ë=
å®ê=Çêáîìíí~Ö=ëçã=áåíÉ=~åî®åÇë=®ê=í®Åâí~=~î=
ëâóÇÇëäçÅâ=ERI=UFK
Page: 74
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 75
Efter arbetet
 Stäng av maskinen med strömvredet.
 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
 Ta bort locket.
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 2.
 Lossa verktyget från drivuttaget.
 Ta bort blandarskålen.
 Rengör alla delar, se avsnittet ”Rengöring
och skötsel”.
Grönsaksskärare
lÄë>
dê∏åë~âëëâ®ê~êÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë=ÜÉäí=
áÜçéãçåíÉê~ÇK=dê∏åë~âëëâ®ê~êÉå=ã™ëíÉ=
ãçåíÉê~ë=áÜçé=áåå~å=ÇÉå=éä~ÅÉê~ë=é™=
Çêáîìíí~ÖÉíK
dê∏åë~âëëâ®ê~êÉå=Ñ™ê=Ä~ê~=~åî®åÇ~ë=á=ÇÉ=
~åîáë~ÇÉ=~êÄÉíëä®ÖÉå~K
Överbelastningsskydd Bild 
För att förhindra att grönsaksskäraren
överbelastas och därmed skadar köksmaskinen
är grönsaksskärarens drivaxel försedd med en
skåra (överbelastningsskydd). Om motorn
överbelastas bryts drivaxeln av på detta ställe.
Ny skivhållare med drivaxeln finns att köpa hos
service.
Vändbar skärskiva ”Profi
Supercut” – grov/fin
för att skära frukt och grönsaker.
Bearbeta i läge 5.
Beteckning på den vändbara skärskivan:
”Grob” för sida som skär tjocka skivor
”Fein“ för tunna skivor
lÄë>
aÉå=î®åÇÄ~ê~=ëâ®êëâáî~å=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí=
ëâ®ê~=Ü™êÇçëíI=Äê∏ÇI=ëã™Ñê~åëâ~=ÉääÉê=ÅÜçâä~ÇK=
hçâí=éçí~íáë=ãÉÇ=Ñ~ëí=âçåëáëíÉåë=ëâ®êë=Ñ∏êëí=
å®ê=ÇÉ=â~ääå~íK
Vändbar riv- och strimmelskiva –
grov/fin
för att riva och strimla grönsaker, frukt och ost
utom hårdost (t.ex. parmesanost). Bearbeta på
hastighet 3 eller 4.
Beteckning på den vändbara rivskivan:
”2” för grovrivet
„4” för finrivet
lÄë>
aÉå=î®åÇÄ~ê~=êáîJ=çÅÜ=ëíêáããÉäëâáî~å=®ê=áåíÉ=
ä®ãéäáÖ=~íí=êáî~=å∏ííÉê=ãÉÇK=jàìâ=çëí=êáîÉë=~ääíáÇ=
ãÉÇ=ÇÉå=Öêçî~=ëáÇ~å=é™=ä®ÖÉ=TK
Rivskiva – medelfin
lämplig för att riva råa potatisar, hård ost
(t.ex. parmesanost), kall choklad och nötter.
Bearbeta i läge 7.
lÄë>
aÉåå~=êáîëâáî~=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí=êáî~=çëíI=
íKÉñK=eÉêêÖ™êÇ=çÅÜ=dêÉî¨=çÅÜ=ãàìâ~êÉ=
çëíëçêíÉêK
Rivskiva – grov
för att riva rå potatis t.ex. till raggmunkar
och kroppkakor.
Bearbeta i läge 7.
Skärskiva för asiatiska rätter
Skär frukt och grönsaker i fina strimlor till
asiatiska grönsaksrätter.
Bearbeta i läge 5.
Använda grönsaksskäraren Bild 
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 2.
 Sätt fast blandarskålen genom att:
– luta den nedåt mot dig och ställa den på
plattan,
– vrid fast den moturs till stoppet.
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 3.
 Lossa skyddslocket från uttaget för
grönsaksskäraren (bild -5a).
 Håll fast skivhållaren nedtill och kontrollera att
de båda spetsarna pekar uppåt.
 Placera önskad skär- eller strimmelskiva
försiktigt på skivhållarens spetsar (bild -
6a). Om skivan är vändbar, kontrollera att
önskad sida pekar uppåt.
 Fatta skivhållaren upptill och placera den
i grönsaksskäraren (bild -6b).
 Sätt på locket (observera markeringen) och
vrid medurs tills det sitter fast.
 Placera grönsaksskäraren på drivuttaget
enligt bild -8 och vrid medurs tills den sitter
fast.
sv
oáëâ=Ñ∏ê=ëâ~Ççê>
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ=é™=ÇÉå=
î~ëë~=âåáîÉå=çÅÜ=ëâ®êóíçêå~=~î=êáîJ=çÅÜ=
ëâ®êëâáîçêå~K=q~=êáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáîçêå~=ÉåÄ~êí=
ä®åÖëí=ìí=á=â~åíÉêå~>
h∏âëã~ëâáåÉå=ëâ~=î~ê~=~îëí®åÖÇ=çÅÜ=
ëíáÅââçåí~âíÉå=ìíÇê~ÖÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=å®ê=
Öê∏åë~âëëâ®ê~êÉå=éä~ÅÉê~ë=é™=êÉëéK=äçëë~ë=
Ñê™å=Çêáîìíí~ÖÉíK
píáÅâ=~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=ã~í~êê∏êÉíK
Page: 75
76 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Vrid strömbrytaren till rekommenderat läge.
 Lägg det livsmedel som ska bearbetas i
påfyllningsröret och tryck ned med
påmataren.
lÄë>
i®ÖÖ=áåíÉ=Ñ∏ê=ãóÅâÉí=ë~ãíáÇáÖí=á=ã~í~êê∏êÉí=ë™=
~íí=ÇÉí=Ääáê=ëíçéé=á=ÇÉå=åÉÇêÉ=∏ééåáåÖÉåK
Tips: Stoppa i hela knippen när skivgodset är
tunt så blir skivningsresultatet jämnare.
Obs! Om det du bearbetar skulle fastna i
grönsaksskäraren, stäng då först av
köksmaskinen, dra sedan ut stickkontakten ur
vägguttaget och vänta till maskinen står helt
stilla. Lyft sedan av locket till grönsaksskäraren
och töm matarröret.
Efter arbetet
 Stäng av maskinen med strömvredet.
 Lyft sedan avlocket till grönsaksskäraren och
töm matarröret.
 Vrid locket moturs och lossa det.
 Lyft ut skivhållaren tillsammans med skivan.
Lyft bort drivaxeln och skivan. Tryck med
fingret underifrån mot drivaxeln (bild ).
 Rengör alla delar.
Mixer
lÄë>
jáñÉêå=â~å=ëâ~Ç~ë>=jáñ~=~äÇêáÖ=ÇàìéÑêóëí~=
áåÖêÉÇáÉåëÉê=EìåÇ~åí~Ö=®ê=áëÄáí~êFK=pí~êí~=~äÇêáÖ=
Éå=íçã=ãáñÉêK
Så här använder du mixern Bild 
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 4.
 Ta bort skyddslocket från det drivuttag
som är avsett för mixern.
 Ställ mixerbägaren på drivuttaget
(markeringen på bägaren ska vara riktad mot
markeringen på motorstativet) och vrid
moturs till stoppet.
 Fylla på ingredienserna.
Max. mängd flytande vätska = 1,25 Liter;
Max. mängd skummande eller het vätska =
0,5 liter; torra ingredienser = 50 till 100 gram;
 Sätt på locket och vrid fast moturs i
mixerhandtaget tills det fastnar. Locket
måste sitta fast på rätt sätt.
 Vrid strömvredet till önskat läge.
Om du behöver fyll på med mera
ingredienser (bild -8)
 Stäng av maskinen med strömvredet.
 Lossa locket och fyll på ingredienser
eller
 torra ingredienser: Ta bort tratten och fyll
sakta på genom påfyllnadsöppningen
eller
 flytande ingredienser: Fyll på genom tratten.
Efter arbetet
 Stäng av maskinen med strömvredet.
 Vrid mixern medurs och ta av den.
Tips: Rengör helst mixern genast efter
användning.
Rengöring och skötsel
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ>
^åî®åÇ=áåÖ~=êÉé~åÇÉ=êÉåÖ∏êáåÖëãÉÇÉäK=
^éé~ê~íÉåë=óí~=â~å=ëâ~Ç~ëK=
Rengöra motordelen
 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
 Rengör motorstativet och skyddslocken med
en fuktig duk. Använd lite handdiskmedel vid
behov.
 Avsluta med att torka ordentligt torrt.
Rengöra blandarskålen och verktygen
Blandarskålen och verktygen kan rengöras i
diskmaskin.
Ställ plastdetaljer på sådant sätt i diskmaskinen
att de inte kan deformeras under diskningen.
Kläm inte fast dem!
sv
oáëâ=Ñ∏ê=ëâ~Ç~=éÖ~=î~ëë~=âåáî~êå~L
êçíÉê~åíÉ=Çêáîìíí~Ö>
píçéé~=~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=ÇÉå=Ñ~ëíë®íí~=
ãáñÉêåK=p®íí=é™Läçëë~=ãáñÉêå=ÉåÇ~ëí=å®ê=
Çêáîìíí~ÖÉí=ëí™ê=ëíáää~>=jáñÉêå=ã™ëíÉ=î~ê~=ÜÉäí=
áÜçéãçåíÉê~Ç=çÅÜ=Ü~=äçÅâÉí=é™=å®ê=ÇÉå=
~åî®åÇëK
oáëâ=Ñ∏ê=ëâ™ääëâ~Ççê>
k®ê=Çì=ãáñ~ê=ÜÉí~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=íê®åÖÉê=™åÖ~=ìí=
ÖÉåçã=íê~ííÉå=á=äçÅâÉíK=e®ää=Ç®êÑ∏ê=~äÇêáÖ=á=ãÉê~=
®å=MIR=äáíÉê=ÜÉí=ÉääÉê=ëâìãã~åÇÉ=î®íëâ~K
oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê>
aáëâ~=~äÇêáÖ=ãçíçêëí~íáîÉí=çÅÜ=ëâ∏äà=ÇÉí=ÜÉääÉê=
áåíÉ=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉåK
^åî®åÇ=~äÇêáÖ=éêçÑÉëëáçåÉää=™åÖêÉåÖ∏ê~êÉ=ëçã=
êÉåÖ∏ê=ãÉÇ=™åÖíêóÅâK
Page: 76
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 77
Rengöra grönsaksskäraren
Alla delar som hör till grönsaksskäraren går att
rengöra i diskmaskin.
Tips! För att ta bort röd beläggning sedan du
t.ex. bearbetat morötter, gör så här: Gnid med
några droppar matolja så går beläggningen bort
(gnid inte riv- och skärskivorna). Diska därefter
grönsaksskäraren.
Rengöra mixern
Mixerbägaren, locket och tratten kan rengöras
i diskmaskin.
Tips: När du bearbetat vätskor räcker det ofta
att rengöra mixern utan att lyfta av den från
grundmaskinen. Häll lite vatten med en droppe
handdiskmedel i mixern medan den sitter på
köksmaskinen. Fäst locket och låt maskinen gå
på hastighet M under några sekunder. Häll
sedan bort vattnet och skölj ur med rent vatten.
Förvaring
Bild 
 Förvara verktyg och riv- och skärskivor i
tillbehörsväskan.
 Tillbehörsväskan förvaras i blandarskålen.
Råd vid fel
Den ställbara funktionsarmen måste sitta
stadigt i respektive arbetsläge före start.
Försök i första hand åtgärda problemet med
hjälp av nedanstående anvisningar.
Fel
Apparaten startar inte.
Gör så här
 Kontrollera att det finns el i vägguttaget.
 Kontrollera att stickkontakten sitter fast på
rätt sätt i vägguttaget.
 Kontrollera funktionsarmen. Har du ställt den
i rätt läge? Sitter den ordentligt fast i det
läget?
 Kontrollera att mixern resp. blandarskålen
sitter fast ordentligt.
 Sätt locket på mixern och vrid fast det till
stoppet.
 Sätt skyddslock på de drivuttag som inte
används.
 Säkerhetsspärren har aktiverats. Vrid till läge
0/off och därefter tillbaka till önskad
hastighet.
Fel
Köksmaskinen stänger av sig under arbetet.
Överbelastningsskyddet har aktiverats. För
många livsmedel har bearbetats samtidigt.
Gör så här
 Stäng av köksmaskinen.
 Bearbeta mindre mängd livsmedel.
Bearbeta inte mer än maximalt angiven
mängd (se ”Exempel”)!
Fel
Du har råkat trycka på låsknappen medan
maskinen var igång. Drivarmen går uppåt.
Motorn stängs av men blir inte stående i det läge
där verktyget/redskapet kan sättas fast eller tas
loss.
Gör så här
 Vrid strömvredet till läge 0/off.
 Sväng upp drivarmen till läge 1.
 Starta köksmaskinen (hastighet 1).
 Stäng åter av köksmaskinen.
Verktyget blir stående i det läge där
verktyget/redskapet kan sättas fast eller tas
loss.
sv
oáëâ=Ñ∏ê=ëâ~Ç~=éÖ~=î~ëë~=âåáî~êå~>
q~=~äÇêáÖ=á=ãáñÉêâåáî~êå~=ãÉÇ=Ä~ê~=Ü®åÇÉêå~K
Viktig avisning
Rengör vid behov tillbehörsväskan. Inuti väskan
finns anvisningar för rengöring. Följ dem.
oáëâ=Ñ∏ê=ëâ~Ççê>
k®ê=~éé~ê~íÉå=áåíÉ=~åî®åÇë=ëâ~=
ëíáÅââçåí~âíÉå=î~ê~=ìíÇê~ÖÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK
oáëâ=Ñ∏ê=ëâ~Ççê>
aê~=~ääíáÇ=Ñ∏êëí=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=
áåå~å=Çì=Ñ∏êë∏âÉê=™íÖ®êÇ~=Éíí=ÑÉäK
Obs
Om apparaten används på felaktigt sätt, om de
elektroniska säkringarna utlöses eller det blir fel
på apparaten så markeras detta genom att
kontrollampan blinkar.
Page: 77
78 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Fel
Mixern startar inte eller stannar under arbetet,
motorn ”brummar”. Kniven har fastnat.
Gör så här
 Stäng av maskinen och dra ut stickkontakten
ur vägguttaget.
 Ta bort mixerbägaren och avlägsna det som
fastnat i knivarna.
 Sätt tillbaka mixern.
 Starta maskinen.
Exempel på vad du kan göra
med maskinen
Vispgrädde
100 g–600 g
 Använd ballongvispen. Vispa
grädden 1½–4 min i läge 7 (beroende på
mängd och konsistens).
Vispa äggvita
1–8 äggvitor
 Vispa äggvitorna 4 – 6 min på
hastighet 7. Använd ballongvispen.
Sockerkaka/tårtbotten
dêìåÇêÉÅÉéí=
2 ägg
2–3 msk hett vatten
100 g socker
1 pkt vaniljsocker
70 g vetemjöl
70 g potatismjöl
1 tsk bakpulver
 Vispa ingredienserna (ägg, vatten, socker
och vaniljsocker) ca 4–6 min i läge 7 till skum.
Använd ballongvispen.
 Blanda samman vetemjöl, potatismjöl och
bakpulver. Vrid till hastighet 1, fyll på
mjölblandningen skedvis och blanda ned
under ca ½–1 min.
Max mängd: 2 ggr grundreceptet
Saftig sockerkaka
dêìåÇêÉÅÉéí=
3–4 ägg
200–250 g socker
1 krm salt
1 pkt vaniljsocker eller skalen av en ½ citron
200–250 g smör eller margarin (rumsvarmt)
500 g vetemjöl
1 pkt bakpulver
125 ml mjölk
 Blanda alla ingredienser ca. ½ minut på
hastighet 1, fortsätt därefter blanda
ytterligare 3–4 min på hastighet 5.
Använd grovvispen eller degkroken.
Max mängd: 1,5 ggr grundreceptet
Mördeg
dêìåÇêÉÅÉéí=
125 g smör (rumsvarmt)
100–125 g socker
1 ägg
1 krm salt
1 tsk vaniljsocker
250 g vetemjöl
1 tsk bakpulver
 Använd grovvispen. Mät upp alla
ingredienser och blanda dem ca ½ min på
hastighet 1, fortsätt därefter ytterligare
ca 2–3 min på hastighet 3.
Om receptet innehåller 500 g vetemjöl
(maxmängden):
 Använd degkroken. Mät upp alla
ingredienser och blanda dem ca ½ min i
läge 1, fortsätt därefter ytterligare ca 3–4 min
i läge 3.
Max mängd: 2 ggr grundreceptet
Deg
dêìåÇêÉÅÉéí=
500 g vetemjöl
1 ägg
80 g fett (rumsvarmt)
80 g socker
200–250 ml fingervarm mjölk (37 ºC för färsk
jäst; ca 40 ºC för torrjäst, se förpackningen)
25 g färsk jäst eller 1 pkt torrjäst
Skalet från en halv citron
1 krm salt
sv
Viktig avisning
Vänd dig till service om felet inte går att
åtgärda.
Page: 78
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 79
 Använd degkroken. Mät upp alla
ingredienser och blanda dem ca ½ min på
hastighet 1, fortsätt därefter ytterligare
ca 3–6 min på hastighet 3.
Max mängd: 1,5 ggr grundreceptet
Nudeldeg
dêìåÇêÉÅÉéí=
300 g vetemjöl
3 ägg
efter behov 1–2 msk (10–20 g) kallt vatten
 Bearbeta alla ingredienser ca 3 – 5 minuter
på hastighet 3 till en deg.
Max mängd: 1,5 ggr grundreceptet
Vetebrödsdeg
dêìåÇêÉÅÉéí=
750 g vetemjöl
2 pkt torrjäst
2 tsk salt
450–500 ml varmt vatten
Använd degkroken. Mät upp alla ingredienser
och blanda dem ca ½ min på hastighet 1,
fortsätt därefter ytterligare ca 4–5 min på
hastighet 3.
Majonnäs
2 ägg
2 tsk senap
¼ l matolja
2 msk citronsaft eller vinäger
1 krm salt
1 krm socker
Alla ingredienser måste ha samma temperatur.
 Blanda några sekunder ingredienserna
(utom matoljan) på hastighet 3 eller 4.
 Öka till hastighet 7 och häll matoljan
långsamt genom tratten och fortsätt blanda
till jämntjock konsistens.
Majonnäsen konsumera snart, förvara inte
för länge.
Honungspålägg
30 g smör (kylskåpskallt, 7 °C)
190 g honung (kylskåpskallt, 7 °C)
 Skär smöret i små bitar och lägg i mixern.
 Tillsätt honung och banda i läge 7 under
15 sekunder.
Den gamla apparaten
Denna produkt uppfyller kraven för
det europeiskadirektivet 2012/19/EG
om elektriska och elektroniska
hushållsprodukter (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Direktivet anger ramen för återtagande och
återvinning av gamla produkter inom EU.
Hör med din kommun eller det ställe där du
köpt produkten var du lämnar en gammal
maskinen.
Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna
konsumentbestämmelser. Den fullständiga
texten finns hos din handlare. Spar kvittot.
sv
Page: 79
80 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Extra tillbehör
MUZ5ZP1
Citruspress
För att pressa ut saft ur apelsiner, citroner och grapefrukt.
MUZ5CC1
Tärningsskivare
För att skära frukt och grönsaker i lika stora tärningar
MUZ5FW1
Köttkvarn
För att bearbeta färskt kött till råbiff och köttfärs.
MUZ45LS1
Hålskivor fin (3 mm),
grov (6 mm)
Till köttkvarn MUZ5FW1.
Hålskiva fin till pastejer och olika smörgåspålägg, grov till
korv och fläsk.
MUZ45SV1
Kakspritsmunstycke
Till köttkvarn MUZ5FW1.
Med mall i metall för 4 olika typer för att forma kakor.
MUZ45RV1
Rivtillsats
Till köttkvarn MUZ5FW1.
För att riva nötter, mandel, choklad och torkat bröd.
MUZ45FV1
Passertillsats
Till köttkvarn MUZ5FW1.
För att göra mos av bärfrukter utom hallon, tomater och
nypon. Samtidigt blir t.ex. vinbär automatiskt av med stjälk
och kärna.
MUZ45PS1
Pommes frites-skiva
Till grönsaksskärare MUZ5DS1.
För att skära rå potatis till pommes frites-stavar.
MUZ45AG1
Skärskiva för asiatiska
rätter
Till grönsaksskärare MUZ5DS1.
Skär frukt och grönsaker i fina strimlor till asiatiska
grönsaksrätter.
sv
Page: 80
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 81
Om ett extra tillbehör inte medföljer leveransen finns det att köpa i fackhandeln eller hos service.
MUZ45RS1
Rivskiva grov
Till grönsaksskärare MUZ5DS1.
För att riva rå potatis t.ex. till raggmunkar och kroppkakor.
MUZ45KP1
Skärskiva för röst och
rårakor
Till grönsaksskärare MUZ5DS1.
För att riva rå potatis till rösti och rårakor, även för att skära
frukt och grönsaker i tjocka skivor.
MUZ5ER2
Blandarskål i rostfritt
stål
Blandarskålen rymmer upp till 750 g vetemjöl plus
ingredienser.
MUZ5KR1
Plastblandarskål
Blandarskålen rymmer upp till 750 g vetemjöl plus
ingredienser.
MUZ5MX1
Mixer i slagfast plast
För att blanda drycker, göra puré av frukt och grönsaker,
bereda majonnäs, finfördela frukt och nötter, krossa
isbitar.
MUZ5MM1
Matberedartillsats
Används för att hacka kryddor, grönsaker, äpplen och
kött, strimla morötter och rättika, riva osten, nötter och kall
choklad.
sv
Rätten till ändringar förbehålles.

Question & answers

There are no questions about the Bosch MUM57810 Styline yet.

Ask a question about the Bosch MUM57810 Styline

Have a question about the Bosch MUM57810 Styline but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch MUM57810 Styline. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch MUM57810 Styline as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.