Bosch MUM56340 manual

View a manual of the Bosch MUM56340 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Köksmaskin
  • Model/name: MUM56340
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Turkiska, Grekisk, Ungerska, Ryska, Finska, Ukrainare, Arabiska, Bulgarisk

Table of Contents

Page: 0
de Gebrauchsanleitung
en Operating instructions
fr Notice d’utilisation
it Istruzioni per l’uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
MUM52..
MUM54..
MUM56..
es Instrucciones de uso
pt Instruções de serviço
el Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
tr Kullanma talimatý
pl Instrukcja obsługi
hu Használati utasítás
uk I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
ru Ÿc¹pº®ýåø ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå
ar
Page: 1
de Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
en English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
fr Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
it Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
nl Nederlands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
da Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
no Norsk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
sv Svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
fi Suomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
es Español. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
pt Português. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
el ÅëëçíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
tr Türkçe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
pl Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
hu Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
uk š®paï¸c¿®a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
ru Pºcc®å¼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MUM5xxx_de-ar.book Seite 2 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Page: 73
74 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Innehåll
För din säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Översiktsbilderna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Montering och start . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Råd vid fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Exempel på vad du kan
göra med maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Den gamla maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Konsumentbestämmelser . . . . . . . . . . . . . 82
Extra tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Denna produkt är avsedd att bearbeta endast
sådana mängder som är normala för ett hushåll
och därmed alltså inte avsedd för kontinuerlig
användning. Med icke yrkesmässiga hushåll
avses t.ex. fikarum för anställda i en affär, ett
kontor, ett lantbruk och andra yrkesmässiga
företag samt när gäster på ett pensionat, litet
hotell och liknande institutioner använder
produkten.
Använd maskinen för att bearbeta endast
sådana mängder som är normala för ett hushåll.
Detsamma gäller bearbetningstiderna.
Överskrid inte maxmängden.
Läs noggrant bruksanvisningen och spara den.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som
uppstår när produkten inte används i enlighet
med bruksanvisningen.
Låt bruksanvisningen följa med produkten vid
ett eventuellt ägarbyte.
Obs! Bruksanvisningen gäller för flera varianter
av maskinen (se även modellöversikt, bild ).
Köksmaskinen är underhållsfri.
För din säkerhet
Allmänna säkerhetsanvisningar
oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê>
Kontrollera att nätspänningen hemma hos dig är
densamma som anges på produktens typskylt.
Får endast användas i slutna rum.
Produkten får inte användas om den eller
sladden är skadad.
Låt inte barn ensamma använda produkten.
Låt inte personer (gäller även barn) med
reducerad kroppslig sinnesförnimmelse eller
mental förmåga eller med otillräckligt erfarenhet
och kunskap använda produkten utan att ha
uppsikt över dem eller att de fått instruktioner
om hur produkten ska användas av en person,
som ansvarar för deras säkerhet.
Låt inte heller barn leka med den eller röra
reglage och flyttbara/rörliga delar.
Håll alltid maskinen under uppsikt när den
används.
Låt inte sladden ligga över vassa kanter eller
komma i kontakt med heta kokplattor/kokzoner.
Om sladden skulle skadas får den endast bytas
ut av tillverkaren, service eller annan fackkunnig
person. Detta för att undvika skador.
Reparationer på produkten får endast utföras
av service.
Säkerhetsanvisningar just för denna
produkt
Stoppa aldrig ned handen i något tillbehör som
roterar!
Av säkerhetsskäl får maskinen endast startas
när drivuttag som inte används är täckta av
skyddslock (6, 9).
Rör inte den ställbara funktionsarmen när
maskinen är igång. Vänta tills motorn står
helt stilla.
Diska aldrig motorstativet och skölj det aldrig
under rinnande vatten utan torka det rent med
fuktig duk.
Köksmaskinen får endast användas tillsam-
mans med originaltillbehör. Följ de anvisningar
som följer med respektive extra tillbehör.
Använd bara ett verktyg resp. tillbör åt gången.
Använd alltid strömvredet för att starta resp.
stänga av maskinen.
Säkerhetssystem
Säkerhetsspärr
Se tabellen över olika arbetslägen för funktions-
armen
I läge 1 och 3 går maskinen endast att starta
när:
– när blandarskålen (11) sitter på uttaget och
vridits fast och
– skyddslocket (9) sitter över mixeruttaget.
sv
sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î=Éå=
éêçÇìâí=Ñê™å=_lp`eK
aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå=
ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK
jÉê=áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê=
Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK
Viktigt
Köksmaskinen får inte vara igång när ett
verktyg/tillbehör ska sättas fast eller tas loss –
maskinen fortsätter rotera ytterligare en liten
stund sedan den stängts av.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 74 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Page: 74
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 75
Säkerhetsspärr vid strömavbrott
Vid strömavbrott är maskinen fortfarande påk-
opplad men motorn startar inte automatiskt igen
när strömmen är tillbaka. Starta maskinen igen
genom att först vrida strömvredet till 0/off och
därefter starta igen.
Säkerhetsspärr vid överbelastning
Om motorn stängs av när du använder stav-
mixern innebär det att överbelastningsskyddet
aktiverats. En möjlig orsak kan vara att för stora
mängder livsmedel bearbetas samtidigt.
Se avsnittet ”Råd vid fel” hur du ska göra om
något av säkerhetssystemen aktiverats.
Förklaring av symbolerna på maskinen
resp. tillbehören
Följ anvisningarna i bruksanvis-
ningen.
Viktigt! Roterande kniv.
Viktigt! Roterande verktyg! Stick
aldrig ned fingrarna i matarröret.
Översiktsbilderna
Vik först ut uppslaget med bilder. Bild 
Motordel
1 Låsknapp för den ställbara
funktionsarmen
2 Ställbar funktionsarm
Utrustad med funktionen Easy Armlift som
gör det lätt att svänga upp funktionsarmen
(se avsnittet ”Arbetslägen”).
3 Strömvred
När maskinen stängts av (läge 0/off) körs
maskinen automatiskt till optimalt läge
för byte av verktyg.
MUM52..:
0/off = Stop
M = Momentläge (så länge vredet hålls
I det här läget arbetar mixern på högsta
hastighet).
Läge 1–4 = Hastigheter
1 = långsam hastighet – långsamt,
4 = snabb hastighet – snabbt.
MUM54../MUM56..:
0/off = Stop
M = Momentläge (så länge vredet hålls
I det här läget arbetar mixern på högsta
hastighet).
Läge 1–7 = Hastigheter
1 = långsam hastighet – långsamt,
7 = snabb hastighet – snabbt.
4 Lampa (MUM54../56..)
Lyser när produkten används (strömvredet
är i läge M eller 1–7).
Blinkar när produkten används på felaktigt
sätt, när den elektroniska säkringen löses ut
resp. När det blir på produkten, se avsnittet
”Råd vid fel”.
5 Drivuttag för
– grönsaksskärare och
– citruspress (extra tillbehör *).
Skyddslocket ska sitta på uttaget när det
inte används.
6 Skyddslock till drivuttag
När du behöver ta bort skyddslocket
över drivuttaget, tryck baktill på locket
och ta av det.
7 Drivuttag för verktyg (grovvisp, ballong-
visp, degkrok) och köttkvarn (extra
tillbehör *)
8 Drivuttag för mixer (extra tillbehör *)
Skyddslocket ska sitta på uttaget när det
inte används.
9 Skyddslock till drivuttaget för mixern
10 Sladdförvaring
MUM52../MUM54..: Linda ihop sladden
och stuva in den i sladdfacket.
MUM56..: Automatisk sladdupprullning
Blandarskålen med tillbehör
11 Blandarskål i rostfritt stål
12 Lock
Tillbehör
13 Grovvisp
14 Ballongvisp
15 Degkrok med degavvisare
16 Tillbehörsväska
För förvaring av verktyg och skär- och
rivskivor.
Grönsaksskärare
17 Påmatare
18 Lock med mataröppning
19 Riv- och skärskivor
19a Vändbar skärskiva – tunt/tjockt
19b Vändbar riv- och strimmelskiva –
grov/fin
19c Rivskiva – medelfin
20 Drivaxel med medbringare
21 Behållare med öppning nedtill
sv
MUM5xxx_de-ar.book Seite 75 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Page: 75
76 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Mixern *
22 Mixerbägare
23 Lock
24 Tratt
* När ett tillbehör inte följer med leveransen kan
det köpas av kundservice eller i fackhandeln.
Arbetslägen för funktions-
armen Bild 
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ>
h∏âëã~ëâáåÉå=Ñ™ê=ëí~êí~ë=Ñ∏êëí=å®ê=îÉêâíóÖ=êÉëéK=
íáääÄÉÜ∏ê=ëáííÉê=Ñ~ëí=á=ê®íí=Çêáîìíí~Ö=çÅÜ=ÑìåâíáçåëJ
~êãÉå=ëí™ê=á=ê®íí=ä®ÖÉK=pÉ=í~ÄÉääÉå=∏îÉê=çäáâ~=
~êÄÉíëä®ÖÉå=Ñ∏ê=Ñìåâíáçåë~êãÉåK
aÉå=ëí®ääÄ~ê~=Ñìâíáçåë~êãÉå=ã™ëíÉ=ëáíí~=ëí~ÇáÖí=
á êÉëéÉâíáîÉ=~êÄÉíëä®ÖÉ=Ñ∏êÉ=ëí~êíK
Ställ in funktionsarmens läge
 Tryck på låsknappen och vrid funktions-
armen.
Stöd rörelsen med ena handen.
 Vrid funktionsarmen till önskat läge och
kontrollera att den sitter fast i det läget.
* När ballongvisp, grovvisp och degkrok
ska sättas fast/tas bort; När mycket stora
mängder ska fyllas på i blandarskålen.
Montering och start
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ>
pí~êí~=~äÇêáÖ=â∏âëã~ëâáåÉå=Ñ∏êê®å=Éíí=îÉêâíóÖL
íáääÄÉÜ∏ê=ëáííÉê=é™=éä~íëK
pí~êí~=áåíÉ=ã~ëâáåÉå=ìí~å=~íí=ÇÉí=Ñáååë=äáîëãÉÇÉä=
á=ÇÉåK=
pí®ää=~äÇêáÖ=ÖêìåÇã~ëâáåÉå=ÉääÉê=çäáâ~=íáääÄÉÜ∏ê=
é™ ÜÉí~=óíçêK=qáääÄÉÜ∏êÉå=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ~=Ñ∏ê=
ãáâêçî™ÖëìÖåK
 Rengör motorstativet och alla tillbehör
grundligt före första användningen,
se avsnittet ”Rengöring och skötsel”.
Förberedelser
 Ställ maskinen på plant, rent och torrt
underlag.
 Dra ut sladden (bild ).
MUM52../MUM54..
Sladdförvaring:
Dra ut sladden till önskad längd.
MUM56..
Automatisk sladdupprullning:
Dra ut sladden till önskad längd
(max. 100 cm) med ett enda
drag och släpp den sedan
långsamt; sladden stannar då i det läget.
Om du drog ut sladden för långt:
Dra lätt i sladden och låt den rullas tillbaka
till önskad längd. Dra därefter på nytt lätt
i sladden och släpp den sedan långsamt
så att den stannar.
sv
Obs
Funktionsarmen är utrustad med funktionen
Easy Armlift, som gör det lätt att svänga upp
funktionsarmen.
Läge Drivuttag MUM52.. MUM54..
MUM56..
1 7
1–4
1–4
1–2
1–7
1–7
1–3
2 7 * – –
3 5
2–4 3–7
2–4 3–7
4
8 3–4 5–7
7 3–4 5–7
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=
ëâ~Ç~ê ÇáÖ>
p®íí=áåíÉ=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=î®ÖÖìíí~ÖÉí=Ñ∏êê®å=
Çì ®ê=âä~ê=ãÉÇ=~ää~=Ñ∏êÄÉêÉÇÉäëÉê=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=
~êÄÉí~=ãÉÇ=ã~ëâáåÉåK
Viktigt
De rekommenderade riktvärden för olika
arbetshastigheter som finns i denna bruks-
anvisning gäller för maskiner med strömvred
med 7 lägen. För maskiner med strömvred
med 4 lägen återfinner du värdena inom
parentes efter det första värdet.
I denna bruksanvisning finns en klisteretikett
med riktvärden för arbetshastigheter för olika
verktyg och tillbehör.
Vi rekommenderar att du fäster etiketten
på maskinen (bild ).
MUM5xxx_de-ar.book Seite 76 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Page: 76
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 77
lÄë>
sáâ=áåíÉ=ëä~ÇÇÉå=á=ëâ~êéí=îÉÅâK=
pâàìí=áåíÉ=áå=ëä~ÇÇÉå=Ñ∏ê=Ü~åÇ=á=ã~ëâáåÉê=ãÉÇ=
~ìíçã~íáëâ=ëä~ÇÇîáåÇ~K=lã=ëä~ÇÇÉå=ëâìääÉ=
Ñ~ëíå~I=Çê~=Ç™=ìí=ÇÉå=á=ëáå=ÜÉäÜÉí=çÅÜ=ä™í=ÇÉå=
ëÉÇ~å=êìää~=áå=~î=ëáÖ=ëà®äîK
 Sätt stickkontakten i ett vägguttag.
Blandarskål och verktyg
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ>
^åî®åÇ=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=ÉåÇ~ëí=áÜçé=ãÉÇ=ÇÉåå~=
â∏âëã~ëâáåK
Grovvisp (13)
för att blanda pajdeg och saftig, tung
sockerkaka
Ballongvisp (14)
för att vispa grädde, äggvita och
sockerkakssmet.
Degkrok (15)
för att blanda och knåda jäsdegar
och tyngre degar och för att vända
ner ingredienser som inte ska hackas
sönder (t.ex. russin, chokladknappar).
Så sätts verktygen
och blandarskålen fast Bild 
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 2.
 Sätt fast blandarskålen genom att:
– luta den nedåt mot dig och ställa
den på plattan,
– vrid fast den moturs till stoppet.
 Beroende på vad som ska bearbetas, sätt
i grovvispen, ballongvispen eller degkroken
i drivuttaget och kontrollera att den fastnar.
Obs:
När du använder degkroken måste degav-
visaren vridas så att degkroken kan fastna
(Bild –4b).
 Häll ingredienserna i blandarskålen.
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 1.
 Sätt locket på blandarskålen.
 Vrid strömvredet till önskad hastighet.
Vi rekommenderar:
– Grovvisp:
börja blanda på hastighet 1 (1), öka därefter
till 7 (4)
– Ballongvisp:
Använd hastighet 7 (4), blanda ner ingre-
dienser på hastighet 1 (1)
– Degkrok:
Börja blanda på hastighet 1 (1), knåda
på hastighet 3 (2)
Så här fyller du på med mera ingredienser
 Stäng av maskinen med strömvredet.
 Fyll på ingredienserna genom
påfyllningsöppningen i locket.
ÉääÉê
 Ta bort locket.
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 2.
 Häll ingredienserna i bägaren.
Efter arbetet
 Stäng av maskinen med strömvredet.
 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
 Ta bort locket.
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 2.
 Lossa verktyget från drivuttaget.
 Ta bort blandarskålen.
 Rengör alla delar, se avsnittet ”Rengöring
och skötsel”.
Grönsaksskärare
sv
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=
ÇáÖ é™=îÉêâíóÖ=ëçã=êçíÉê~ê
píçéé~=~äÇêáÖ=åÉÇ=Ü~åÇÉå=á=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=å®ê=
ã~ëâáåÉå=®ê=áÖ™åÖK=e~=~ääíáÇ=äçÅâÉí=ENOF=é™>
pí®åÖ=~ääíáÇ=~î=ã~ëâáåÉå=å®ê=Çì=îáää=Äóí~=
îÉêâíóÖ=Ó=Çêáîìíí~ÖÉí=çÅÜ=îÉêâíóÖÉåLíáääÄÉÜ∏êÉå=
Ñçêíë®ííÉê=êçíÉê~=Éå=âçêí=ëíìåÇ=ëÉÇ~å=â∏âëJ
ã~ëâáåÉå=ëí®åÖíë=~îK=
pî®åÖ áåíÉ ìéé Ñìåâíáçåë~êãÉå=Ñ∏êê®å=
ã~ëâáåÉå=ëí™ê=ÜÉäí=ëíáää~K
^î=ë®âÉêÜÉíëëâ®ä=Ñ™ê=ã~ëâáåÉå=ÉåÇ~ëí=ëí~êí~ë=
å®ê=Çêáîìíí~Ö=ëçã=áåíÉ=~åî®åÇë=®ê=í®Åâí~=
~î ëâóÇÇëäçÅâ=ESI=VFK
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ=é™=ÇÉå=
î~ëë~=âåáîÉå=çÅÜ=ÇÉ=î~ëë~=êáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáJ
îçêå~K=q~=~äÇêáÖ=ëâáîçêå~=á=ëâ®êóíçêå~=ìí~å=
ÉåÄ~êí=ä®åÖëí=ìí=á=â~åíÉêå~>
h∏âëã~ëâáåÉå=ëâ~=î~ê~=~îëí®åÖÇ=çÅÜ=ëíáÅâJ
âçåí~âíÉå=ìíÇê~ÖÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=å®ê Öê∏åJ
ë~âëëâ®ê~êÉå=éä~ÅÉê~ë=é™=êÉëéK=äçëë~ë Ñê™å=
Çêáîìíí~ÖÉíK
píáÅâ=~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=ã~í~êê∏êÉíK
MUM5xxx_de-ar.book Seite 77 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Page: 77
78 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
lÄë>
dê∏åë~âëëâ®ê~êÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë=ÜÉäí=
áÜçéãçåíÉê~ÇK=
dê∏åë~âëëâ®ê~êÉå ã™ëíÉ ãçåíÉê~ë=áÜçé=áåå~å=
ÇÉå=éä~ÅÉê~ë=é™=Çêáîìíí~ÖÉíK
dê∏åë~âëëâ®ê~êÉå=Ñ™ê=Ä~ê~=~åî®åÇ~ë=á=ÇÉ=
~åîáë~ÇÉ=~êÄÉíëä®ÖÉå~K
Överbelastningsskydd Bild 
Det inbyggda överbelastningsskyddet hindrar
köksmaskinens motor från att överbelastas.
Vid överbelastning bryts drivaxeln på grönsaks-
skäraren av. Det är lätt att byta till ny drivaxel.
Ny drivaxel finns att köpa hos kundtjänst.
Vändbar skärskiva –
tunt/tjockt
för att skära frukt och grönsaker.
Bearbeta på hastighet 5 (3).
Beteckning på den vändbara skärskivan:
”1” för tjocka skivor
”3” för tunna skivor
lÄë>
aÉå=î®åÇÄ~ê~=ëâ®êëâáî~å=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí=
ëâ®ê~=Ü™êÇçëíI=Äê∏ÇI=ëã™Ñê~åëâ~=ÉääÉê=ÅÜçâä~ÇK=
hçâí=éçí~íáë=ãÉÇ=Ñ~ëí=âçåëáëíÉåë=ëâ®êë=Ñ∏êëí=
ëÉÇ~å=ÇÉ=â~ääå~íK
Vändbar riv- och strimmelskiva –
grov/fin
lämplig för att riva och strimla grönsaker,
rotfrukter, potatis, frukt och ost utom hårdost
(t.ex. parmesanost). Använd hastighet 3 (2)
eller 4 (3).
Beteckning på den vändbara rivskivan:
”2” för grovrivet
”4” för finrivet
lÄë>
aÉå=î®åÇÄ~ê~=êáîëâáî~å=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=~íí=êáî~=
å∏ííÉê=ãÉÇK=lëíI=íóé=eÉêêÖ™êÇ=çÅÜ=dêÉî¨I=êáîÉë=
~ääíáÇ=ãÉÇ=ÇÉå=Öêçî~=ëáÇ~å=é™=Ü~ëíáÖÜÉí=T=EQFK
Rivskiva – medelfin
lämplig för att riva råa potatisar, hård
ost (t.ex. parmesanost), kall choklad
och nötter.
Bearbeta på hsatighet 7 (4).
lÄë>
aÉåå~=êáîëâáî~=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí=êáî~=çëíI=íKÉñK=
eÉêêÖ™êÇ=çÅÜ=dêÉî¨=çÅÜ=ãàìâ~êÉ=çëíëçêíÉêK
Använda grönsaksskäraren Bild 
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 2.
 Sätt fast blandarskålen genom att:
– luta den nedåt mot dig och ställa den
på plattan,
– vrid fast den moturs till stoppet.
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 3.
 Lossa skyddslocket från uttaget för grön-
saksskäraren.
 Tryck drivaxeln med överbelastningsskyddet
nedåt med ena handen.
 Lägg i önskad skär- eller rivskiva.
Kontrollera noga att du har önskad sida
uppåt när du ska använda någon av de
vändbara skivorna.
 Fatta drivaxeln i den övre delen och sätt
in den i behållaren.
 Sätt på locket (observera markeringen) och
vrid fast det medurs till stoppet.
 Sätt grönsaksskäraren på drivuttaget och
vrid fast medurs till stoppet.
 Vrid strömbrytaren till rekommenderat läge.
 Lägg det livsmedel som ska bearbetas
i påfyllningsröret och tryck ned med
påmataren.
lÄë>
i®ÖÖ=áåíÉ=Ñ∏ê=ãóÅâÉí=ë~ãíáÇáÖí=á=ã~í~êê∏êÉí=
ë™ ~íí ÇÉí=Ääáê=ëíçéé=á=ÇÉå=åÉÇêÉ=∏ééåáåÖÉåK
Tips: Skivor av t.ex. morötter blir jämntunna om
du fyller matarröret med morötter och bearbetar
dem knippvis.
Obs! Om det du bearbetar skulle fastna i grön-
saksskäraren, stäng då först av köksmaskinen,
dra sedan ut stickkontakten ur vägguttaget och
vänta till maskinen står helt stilla. Lyft sedan av
locket till grönsaksskäraren och töm matarröret.
Efter arbetet
 Stäng av maskinen med strömvredet.
 Lyft sedan av locket till grönsaksskäraren
och töm matarröret.
 Vrid locket moturs och ta bort det.
 Lossa grönsaksskäraren genom att vrida
den moturs. Lyft bort drivaxeln och skivan.
Tryck med fingret underifrån mot drivaxeln
(bild ).
 Rengör alla delar.
sv
MUM5xxx_de-ar.book Seite 78 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Page: 78
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 79
Mixern
lÄë>
jáñÉêå=â~å=ëâ~Ç~ë>=jáñ~=~äÇêáÖ=ÇàìéÑêóëí~=
áåÖêÉÇáÉåëÉê=EìåÇ~åí~Ö=®ê=áëÄáí~êFK=i™í=áåíÉ=
ãáñÉêå=Ö™=ìí~å=~íí=ÇÉí=Ñáååë=äáîëãÉÇÉä=á=ÇÉåK
Så här använder du mixern Bild 
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 4.
 Ta bort skyddslocket från det drivuttag som
är avsett för mixern.
 Ställ mixerbägaren på drivuttaget (marke-
ringen på bägaren ska vara riktad mot
markeringen på motorstativet) och vrid
moturs till stoppet.
 Häll ingredienserna i bägaren.
Max. mängd flytande vätska = 1,25 Liter;
Max. mängd skummande eller het vätska =
0,5 liter;
torra ingredienser = 50 till 100 gram.
 Sätt på locket och vrid fast moturs i mixer-
handtaget tills det fastnar.
Kilen ska ha vridits in i öppningen/
säkerhetsspärren på handtaget.
 Vrid strömvredet till önskad hastighet.
Så här fyller du på med mera ingredienser
 Stäng av maskinen med strömvredet.
 Ta bort locket och fyll på med mera
ingredienser
eller
 Torra ingredienser: Ta bort tratten och fyll
på genom mataröppningen
eller
 Flytande ingredienser: Fyll på genom tratten.
Efter arbetet
 Stäng av maskinen med strömvredet.
 Vrid mixern medurs och ta av den.
Tips: Rengör helst mixern genast efter
användning.
Rengöring och skötsel
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ>
^åî®åÇ=áåÖ~=ëí~êâ~=êÉåÖ∏êáåÖëãÉÇÉäK=
jçíçêëí~íáîÉíë=óí~=â~å=ëâ~Ç~ëK=
Motorstativet
 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
 Rengör motorstativetoch skyddslockenmed
en fuktig duk. Använd lite handdiskmedel vid
behov.
 Avsluta med att torka ordentligt torrt.
Rengöra blandarskålen och verktygen
Blandarskålen och verktygen kan rengöras
i diskmaskin.
Ställ plastdetaljer på sådant sätt i diskmaskinen
att de inte kan deformeras under diskningen.
Kläm inte fast dem!
Rengöra grönsaksskäraren
Alla delar som hör till grönsaksskäraren går att
rengöra i diskmaskin.
Tips: För att ta bort röd beläggning sedan
du t.ex. bearbetat morötter, gör så här:
Gnid med några droppar matolja så går
beläggningen bort (gnid inte riv- och skärski-
vorna). Diska därefter grönsaksskäraren.
Rengöra mixern
Mixerbägaren, locket och tratten kan rengöras
i diskmaskin.
sv
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ=
é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~=ëçã=ÇÉëëìíçã=
êçíÉê~ê>
píçéé~=~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=ãáñÉêå=ëÉÇ~å=
ÇÉå=ë~ííë=Ñ~ëí=á=ãçíçêëí~íáîÉíK=
h∏âëã~ëâáåÉå ëâ~=î~ê~=~îëí®åÖÇ=å®ê=ãáñÉêå=
éä~ÅÉê~ë=é™=êÉëéK=äçëë~ë=Ñê™å=Çêáîìíí~ÖÉíK=
jáñÉêå=ã™ëíÉ=î~ê~=ÜÉäí=áÜçéãçåíÉê~Ç=çÅÜ=
Ü~ äçÅâÉí=é™=å®ê=ÇÉå=~åî®åÇëK
oáëâ=Ñ∏ê=ëâ™ääëâ~Ççê>
k®ê=Çì=ãáñ~ê=ÜÉí~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=íê®åÖÉê=™åÖ~=
ìí ÖÉåçã=íê~ííÉå=á=äçÅâÉíK=e®ää=Ç®êÑ∏ê=~äÇêáÖ=
á ãÉê~=®å=MIR=äáíÉê=ÜÉí=ÉääÉê=ëâìãã~åÇÉ=î®íëâ~K
oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê>
aáëâ~=~äÇêáÖ=ãçíçêëí~íáîÉí=çÅÜ=ëâ∏äà=ÇÉí=ÜÉääÉê=
áåíÉ=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉåK
^åî®åÇ=~äÇêáÖ=éêçÑÉëëáçåÉää=™åÖêÉåÖ∏ê~êÉ=ëçã=
êÉåÖ∏ê=ãÉÇ=™åÖíêóÅâK
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=
ÇáÖ=é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~>
q~=~äÇêáÖ=á=âåáî~êå~=ãÉÇ=Ü®åÇÉêå~K
MUM5xxx_de-ar.book Seite 79 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Page: 79
80 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Tips: När du bearbetat vätskor räcker det ofta
att rengöra mixern utan att lyfta av den från
grundmaskinen. Häll lite vatten med en droppe
handdiskmedel i mixern medan den sitter
på köksmaskinen. Fäst locket och låt maskinen
gå på hastighet M under några sekunder.
Häll sedan bort vattnet och skölj ur med rent
vatten.
Förvaring
Bild 
 Förvara verktyg och riv- och skärskivor
i tillbehörsväskan.
 Tillbehörsväskan förvaras i blandarskålen.
 Om maskinen ska förvaras i originalförpack-
ningen se bild .
Råd vid fel
Den ställbara fuktionsarmen måste sitta
stadigt i respektive arbetsläge före start.
Försök i första hand åtgärda problemet med
hjälp av nedanstående anvisningar.
Fel
Köksmaskinen startar inte.
Gör så här
 Kontrollera att det finns el i vägguttaget.
 Kontrollera att stickkontakten sitter fast
på rätt sätt i vägguttaget.
 Kontrollera funktionsarmen. Har du ställt den
i rätt läge? Sitter den ordentligt fast i det
läget?
 Kontrollera att mixern resp. blandarskålen
sitter fast ordentligt.
 Sätt locket på mixern och vrid fast det till
stoppet.
 Sätt skyddslock på de drivuttag som inte
används.
 Säkerhetsspärren har aktiverats.
Stäng av maskinen och starta den därefter
(0/off) igen på önskad hastighet.
Fel
Köksmaskinen stänger av sig under arbetet.
Överbelastningsskyddet har aktiverats.
För många livsmedel har bearbetats samtidigt.
Gör så här
 Stäng av köksmaskinen.
 Bearbeta mindre mängd livsmedel.
Bearbeta inte mer än maximalt angiven
mängd (se ”Exempel”)!
Fel
Du har råkat trycka på låsknappen medan
maskinen var igång.
Drivarmen går uppåt. Motorn stängs av men blir
inte stående i det läge där verktyget/redskapet
kan sättas fast eller tas loss.
Gör så här
 Vrid strömbrytaren till läge 0/off.
 Sväng upp drivarmen till läge 1.
 Starta köksmaskinen (hastighet 1).
 Stäng åter av köksmaskinen.
 Verktyget blir stående i det läge där
verktyget/redskapet kan sättas fast
eller tas loss.
Fel
Mixern startar inte eller stannar under arbetet,
motorn ”brummar”. Kniven har fastnat.
Gör så här
 Stäng av maskinen och dra ut stickkontakten
ur vägguttaget.
 Ta bort mixerbägaren och avlägsna det som
fastnat i knivarna.
 Sätt tillbaka mixern.
 Starta maskinen.
sv
Viktigt
Rengör vid behovtillbehörsväskan. Inuti väskan
finns anvisningar för rengöring. Följ dem.
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=
ëâ~Ç~ê ÇáÖ>
k®ê=â∏âëã~ëâáåÉå=áåíÉ=~åî®åÇë=ëâ~=
ëíáÅâéêçééÉå=î~ê~=ìíÇê~ÖÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=
ëâ~Ç~ê ÇáÖ>
aê~=~ääíáÇ=Ñ∏êëí=ìí=ëä~ÇÇÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=áåå~å=
Çì=Ñ∏êë∏âÉê=™íÖ®êÇ~=Éíí=ÑÉäK
Viktigt
MUM54../MUM56..
Om produkten används på felaktigt sätt, om
de elektroniska säkringarna utlöses eller det blir
fel på produkten så markeras detta genom att
lampan blinkar.
Viktigt
Vänd dig till service om felet inte går att
åtgärda.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 80 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Page: 80
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 81
Exempel på vad du kan göra med
maskinen
Vispgrädde
100 g–600 g (1 dl–6 dl)
 Vispa grädden 1½–4 min på hastig-
het 7 (4) (beroende på mängd och
konsistens). Använd ballongvispen.
Vispa äggvita
1–8 äggvitor
 Vispa äggvitorna 4–6 min på hastig-
het 7 (4). Använd ballongvispen.
Sockerkaka/tårtbotten
dêìåÇêÉÅÉéí=
2 ägg
2–3 msk hett vatten
100 g socker
1 tsk vaniljsocker
70 g vetemjöl
70 g potatismjöl
1 tsk bakpulver
 Vispa ingredienserna (ägg, vatten, socker
och vaniljsocker) ca 4–6 min på hastighet
7 (4) till skum. Använd ballongvispen.
 Blanda samman vetemjöl, potatismjöl och
bakpulver. Vrid till hastighet 1 (1) och rör ner
mjölblandningen skedvis under ca ½–1 min.
Smörj och bröa en tårtform väl; häll i smeten
och grädda i 200 grader ca 25 minuter.
Prova med provnål att kakan är färdig.
Låt den kallna under bakduk på galler.
 Max mängd: 2 ggr grundreceptet
Saftig sockerkaka
dêìåÇêÉÅÉéí=
3–4 ägg
200–250 g socker
1 krm salt
1 tsk vaniljsocker
200–250 g smör eller margarin (rumsvarmt)
500 g vetemjöl
1 tsk bakpulver
1¼ dl mjölk
 Blanda alla ingredienser ca. ½ minut på
hastighet 1 (1), fortsätt därefter blanda
ytterligare 3–4 min på hastighet 7 (4).
Använd grovvispen eller degkroken.
Max mängd: 1,5 ggr grundreceptet
Mördeg
dêìåÇêÉÅÉéí=
125 g smör (rumsvarmt)
100–125 g socker
1 ägg
1 krm salt
1 tsk vaniljsocker
250 g vetemjöl
1 tsk bakpulver
 Blanda alla ingredienser ca. ½ minut på
hastighet 1 (1), fortsätt därefter blanda
ytterligare 2–3 min på hastighet 6 (3).
Använd grovvispen eller degkroken.
Om receptet innehåller 500 g vetemjöl
(maxmängden):
 Bearbeta ingredienserna med degkroken
ca. ½ minut på hastighet 1 (1), fortsätt
därefter ca. 3–4 minuter på hastighet 3 (2).
Max mängd: 2 ggr grundreceptet
Deg
dêìåÇêÉÅÉéí=
500 g vetemjöl
1 ägg
80 g Fett (rumsvarmt)
80 g socker
2–2½ dl fingervarm mjölk (37 ºC för färsk jäst;
ca 40 ºC för torrjäst, se förpackningen)
25 g färsk jäst eller 1 pkt torrjäst
Skalet från en halv citron
1 krm salt
 Använd degkroken. Mät upp alla ingre-
dienser och blanda dem ca ½ min på
hastighet 1, fortsätt därefter ytterligare
ca 3–6 min på hastighet 3 (2) .
Max. mängd: 1,5 ggr grundreceptet
Nudeldeg
dêìåÇêÉÅÉéí=
300 g vetemjöl
3 ägg
efter behov 1–2 msk (10–20 g) kallt vatten
 Bearbeta alla ingredienser ca 3–5 minuter
på hastighet 3 (2) till en deg.
Max mängd: 1,5 ggr grundreceptet
Majonnäs
2 ägg
2 tsk senap
2½ dl matolja
2 msk citronsaft eller vinäger
1 krm salt
1 krm socker
sv
MUM5xxx_de-ar.book Seite 81 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Page: 81
82 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Alla ingredienser måste ha samma temperatur.
 Blanda några sekunder ingredienserna
(utom matoljan) på hastighet 3 (2) eller 4 (3).
 Öka till hastighet 7 (4) och häll matoljan
långsamt genom tratten och fortsätt blanda
till jämntjock konsistens.
Majonnäsen får tjock konsistens.
Hållbar ca 1 vecka i kylskåp.
Honungspålägg
30 g smör (kylskåpskallt, 7 °C)
190 g honung (kylskåpskallt, 7 °C)
 Använd mixern.
 Tillsätt honung och blanda 15 sekunder
på hastighet 7 (4).
Den gamla maskinen
Denna produkt uppfyller kraven för det
europeiska direktivet 2002/96/EG om
elektriska och elektroniska hushålls-
produkter (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Direktivet anger ramen för återtagande
och återvinning av gamla produkter
inom EU.
Hör med din kommun eller det ställe där du köpt
produkten var du lämnar en gammal maskinen.
Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser. Den fullständiga texten finns
hos din handlare. Spar kvittot.
Extra tillbehör
sv
MUZ5ZP1
Citruspress
För att pressa ut saft ur apelsiner, citroner och grapefrukt.
MUZ5FW1
Köttkvarn
För att bearbeta färskt kött till råbiff och köttfärs.
MUZ45LS1
Hålskivor fin (3 mm),
grov (6 mm)
Till köttkvarn MUZ5FW1.
Hålskiva fin till pastejer och olika smörgåspålägg, grov
till korv och fläsk.
MUZ45SV1
Kakspritsmunstycke
Till köttkvarn MUZ5FW1.
Med mall i metall för 4 olika typer för att forma kakor.
MUZ45RS1
Rivtillsats
Till köttkvarn MUZ5FW1.
För att riva nötter, mandel, choklad och torkat bröd.
MUZ45FV1
Passertillsats
Till köttkvarn MUZ5FW1.
För att göra mos av bärfrukter utom hallon, tomater och
nypon.Samtidigt blir t.ex. vinbär automatisktav medstjälk
och kärna.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 82 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Page: 82
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 83
* Tillbehöret kan rekvireras genom vår kundtjänst (Best.nr. 572185).
MUZ45PS1
Pommes frites-skiva
Till grönsaksskärare MUZ5DS1.
För att skära rå potatis till pommes frites-stavar.
MUZ45AG1
Skärskiva för asiatiska
rätter
Till grönsaksskärare MUZ5DS1.
Skär frukt och grönsaker i fina strimlor till asiatiska
grönsaksrätter.
MUZ45RS1
Rivskiva grov
Till grönsaksskärare MUZ5DS1.
För att riva rå potatis t.ex. till raggmunkar och kroppkakor.
MUZ45KP1
Skärskiva för röst och
rårakor
Till grönsaksskärare MUZ5DS1.
För att riva rå potatis till rösti och rårakor, även för att skära
frukt och grönsaker i tjocka skivor.
MUZ5ER2
Blandarskål i rostfritt
stål
Blandarskålen rymmer upp till 750 g vetemjöl plus
ingredienser.
MUZ5MX1
Mixer i slagfast plast
För att blanda drycker, göra puré av frukt och grönsaker,
bereda majonnäs, finfördela frukt och nötter, krossa
isbitar.
MUZ5MM1 *
Matberedartillsats
Används för att hacka kryddor, grönsaker, äpplen
och kött, strimla morötter och rättika, riva osten, nötter
och kall choklad.
sv
Rätten till ändringar förbehålles.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 83 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15

Question & answers

There are no questions about the Bosch MUM56340 yet.

Ask a question about the Bosch MUM56340

Have a question about the Bosch MUM56340 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch MUM56340. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch MUM56340 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.