Bosch MSM76 Pro manual

View a manual of the Bosch MSM76 Pro below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Stavmixer
  • Model/name: MSM76 Pro
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Tyska, Polska, Turkiska, Grekisk, Ungerska, Holländsk, Engelsk, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Ryska, Norska, Finska

Table of Contents

Page: 0
de Gebrauchsanleitung
en Operating instructions
fr Notice d’utilisation
it Istruzioni per l’uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones de uso
pt Instruções de serviço
el Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
tr Kullanma talimatý
pl Instrukcja obsługi
hu Használati utasítás
uk I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
ru Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
ar
MSM73..
MSM74..
MSM75..
MSM76..
MSM77..
Page: 23
24 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Denna produkt är avsedd att bearbeta endast
sådana mängder som är normala för ett hushåll
och därmed alltså inte avsedd för kontinuerlig
användning. Med icke yrkesmässiga hushåll
avses t.ex. fikarum för anställda i en affär, ett
kontor, ett lantbruk och andra yrkesmässiga
företag samt när gäster på ett pensionat, litet
hotell och liknande institutioner använder
produkten.
Använd produkten för att bearbeta endast
sådana mängder som är normala för ett hushåll.
Detsamma gäller bearbetningstiderna.
Denna bruksanvisning gäller för flera varianter
av produkten. På bildsidorna finns en översikt
över de olika modellerna (Bild C).
Spara bruksanvisningen. Låt bruksanvisningen
följa med produkten vid ett eventuellt ägarbyte.
Översiktsbilderna
Vik först ut uppslaget med bilder.
Bild A
1 Mixerfoten
Av plast eller metall (beroende på modell).
Sätt mixerfoten på motordelen och tryck tills
den fastnar.
2 Motordel
3 Nätkabeln
4 Upphängningsögla
Gör att stavmixern kan förvaras upphängd.
5 Lysdioder som visar inställd hastighet
(på vissa varianter)
6 Varvtalsreglage
Steglös inställning (endast i kombination
med strömbrytaren 7a).
– Vrid åt höger för lägre varvtal.
– Vrid åt vänster för högre varvtal.
7 Strömbrytare
a Reglerbar hastighet
(med hjälp av varvtalsreglaget 6)
b Turboläge
Stavmixern är påslagen så länge någon
av strömbrytarna (a eller b) hålls intryckt.
8 Knappar med vilka tillbehöret lossas
Tryck samtidigt på båda knapparna för att
lossa mixerfoten.
9 Mixerfot med kniv
10 Mixerbägare
Använd bägaren för att förhindra stänk.
Bearbetade livsmedel kan förvaras i bägaren
med locket på.
d®ääÉê=îáëë~=ãçÇÉääÉê
11 Minihackare
Om minihackaren inte följer med leveransen kan
den beställas via kundtjänst.
Minihackarens fulla prestanda visas när
honungspålägg finfördelas (under förutsättning
att i receptet angiven mängd och tid inte
överskrids). Receptet hittar du i bruksanvis-
ningen till minihackaren.
12 Visp med drivaxel
Följ anvisningarna för dessa tillbehör i den
separata bruksanvisningen.
Säkerhetsanvisningar
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ
oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê
Kontrollera att nätspänningen hemma hos dig är
densamma som anges på produktens typskylt.
Produkten får inte användas om den eller
sladden är skadad.
Låt inte barn ensamma använda produkten.
Håll barn under uppsikt för att förhindra att
de leker med produkten.
Låt inte personer (gäller även barn) med
reducerad kroppslig sinnesförnimmelse eller
mental förmåga eller med otillräckligt erfarenhet
och kunskap använda produkten utan att ha
uppsikt över dem eller att de fått instruktioner
om hur produkten ska användas av en person,
som ansvarar för deras säkerhet.
Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget innan
du sätter ihop stavmixern, när du använt färdigt
stavmixern, före rengöring, om du går ut ur
rummet och vid ett eventuellt fel.
Låt inte sladden ligga över vassa kanter eller
komma i kontakt med heta kokplattor/
kokzoner.
Om sladden skulle skadas får den endast bytas
ut av tillverkaren, service eller annan fackkunnig
person. Detta för att undvika skador.
Reparationer på produkten får endast utföras
av service.
Ta inte i stavmixern med våta händer och låt inte
stavmixern gå på tomgång.
Använd endast originaltillbehör. Var försiktig när
heta vätskor bearbetas så att det inte stänker.
Doppa aldrig det ställe där mixerfoten sätts
in i motordelen i vätska.
Vi rekommenderar, att stavmixern aldrig
är påslagen längre tid än som behövs för
att bearbeta livsmedlet.
sv
sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î=
Éå éêçÇìâí=Ñê™å=_lp`eK
aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå=
ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK=
jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê=
Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK
Page: 24
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 25
Placera aldrig mixerfoten på heta ytor och
använd den inte i heta blandningar.
Låt heta blandningar svalna till minst 80 °C före
bearbetning med mixern!
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ=
é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~=çÅÜ=Çêáîìíí~Ö=
ëçã=êçíÉê~ê
píçéé~=~äÇêáÖ=áå=Ü~åÇÉåLÑáåÖê~êå~=á=âåáîÉå=
é™ ãáñÉêÑçíÉåK=^åî®åÇ=~äÇêáÖ=Ä~ê~=Ü®åÇÉêå~=
å®ê=ãáñÉêÑçíÉå=ãÉÇ=âåáîÉå=ëâ~=êÉåÖ∏ê~ëK=
^åî®åÇ Éå=ÄçêëíÉK
sáâíáÖí>
pí~îãáñÉêå=ëâ~=î~ê~=~îëí®åÖÇ=å®ê=ãáñÉêÑçíÉå=
ë®ííë=Ñ~ëí=êÉëéK=äçëë~ëK
Montering och start
Lämplig för att bereda majonnäs, såser,
drycker, babymat, småbarns- och dietmat,
kokt frukt och kokta grönsaker.
Lämplig för att purea soppor.
Använd minihackaren för att finfördela/hacka
råa livsmedel (lök, vitlök, kryddor)!
Stavmixern är inte lämplig att göra
potatismos med.
 Rengör alla delar före första användningen.
Bild B
 Börja med att rulla ut nätsladden helt och
hållet.
 Sätt mixerfoten på motordelen och tryck tills
den fastnar.
 Sätt stickkontakten i ett vägguttag.
 Lägg livsmedlet i mixerbägaren eller annan
hög bägare.
Stavmixern fungerar bättre, om det
livsmedel som ska bearbetas finns i vätska.
 Ställ in önskat varvtal med varvtalsreglaget.
– Vrid åt höger för lägre varvtal.
– Vrid åt vänster för högre varvtal.
Generellt rekommenderas hastigheten.
Turbo när livsmedel ska bearbetas.
När det gäller vätskor, heta blandningar
och övriga blandningar (t.ex. müsli i joghurt)
rekommenderar vi att varvtalsreglaget
används.
Gäller vissa modeller
Inställd hastighet visas via lysdioder när
du trycker på sttrömbrytaren.
Ju fler segment som lyser, desto högre
hastighet.
 Håll ordentligt i stavmixer och mixerbägare.
 Starta stavmixern genom att trycka på
önskad strömbrytare.
Stavmixern är påslagen så länge någon
av strömbrytarna hålls intryckt.
Sätt ned mixerfoten i det som ska bearbetas.
Tryck först därefter på strömbrytaren.
Detta för att undvika stänk.
Stäng alltid av stavmixern innan den tas upp
ur det som bearbetats.
 Släpp strömbrytaren när du bearbetat
färdigt livsmedlet.
 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
 Tryck på knapparna för att lossa tillbehöret
och ta bort mixerfoten från motordelen.
Rengöring
lÄë>
açéé~=~äÇêáÖ=ãçíçêÇÉäÉå=á=î~ííÉå=çÅÜ=êÉåÖ∏ê=
ÇÉå=~äÇêáÖ=á=Çáëâã~ëâáåK
^åî®åÇ=~äÇêáÖ=éêçÑÉëëáçåÉää=™åÖêÉåÖ∏ê~êÉ=ëçã=
êÉåÖ∏ê=ãÉÇ=™åÖíêóÅâ>
jçíçêëí~íáîÉíë=óí~=â~å=ëâ~Ç~ëK=^åî®åÇ=áåÖ~=
ëí~êâ~=êÉåÖ∏êáåÖëãÉÇÉäK
 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget!
 Torka av motordelen med en fuktig duk.
Torka därefter ordentligt torrt.
 Mixerbägaren kan rengöras i diskmaskin.
 Mixerfoten kan rengöras i diskmaskin eller
under rinnande vatten med diskborste.
 Låt mixerfoten torka i lodrätt läge (kniven
uppåt) så att vatten som trängt in kan rinna ut.
När du bearbetar t.ex. rödkål och morötter
kan plastdetaljer missfärgas; dessa miss-
färgningar försvinner om du gnuggar dem
med lite matolja.
Råd vid fel
Vänd dig till service om felet inte går att åtgärda.
sv
Fel Gör så här
Stavmixern
stängs av under
användning eller
de lysdioder som
visar hastigheten
(om sådan finns)
börjar blinka.
Överbelastningsskyddethar
aktiverats.
 Stäng av köksmaskinen
och dra ut stickkontakten
ur vägguttaget.
 Låt stavmixern svalna
ca. 1 timme för att
avaktivera överbelast-
ningsskyddet.
 Starta motorn.
Page: 25
26 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Recept och tips
Majonnäs
1 ägg (äggula och äggvita)
1 msk fransk senap
1 msk citronsaft eller vinäger
200–250 ml matolja
salt, peppar efter smak
Alla ingredienser måste ha samma temperatur!
 Häll ingredienserna i bägaren.
 Ställ stavmixern på bägarens botten och
blanda ingredienserna tills blandningen
emulgerar.
 Lyft sakta mixern medan den fortfarande
är påslagen upp och ned i blandningen
tills majonnäsen är färdig.
Tips: Det går även bra att bereda majonnäs
med endast äggula eligt detta recept.
Ta i så fall bara halva mängden matolja.
Grönsakssoppa
300 g potatis
200 g morötter
1 liten bit selleri
2 tomater
1 gul lök
50 g smör
2 l vatten
salt, peppar efter smak
 Skala tomaterna och kärna ur dem.
 Putsa och skölj grönsakerna, skär dem
i bitar och låt dem koka lite i det heta smöret.
 Tillsätt vatten och salt.
 Låt allt koka 20–25 min.
 Ta bort grytan från hällen.
 Mixa soppan i grytan till puré.
 Smaka av med salt och peppar.
Crêpessmet
250 ml mjölk
1 ägg
100 g vetemjöl
25 g smält avsvalnat smör
 Häll ingredienserna i bägaren i den angivna
ordningsföljden och mixa till slät smet.
Mjölkdryck
1 glas mjölk
6 stora jordgubbar
eller
10 hallon eller
1 banan (i skivor)
 Häll ingredienserna i bägaren och blanda.
 Sockra efter behag.
Tips:
Drycken kallas milkshake om du tillsätter en
glasskula eller använder kall mjölk.
Den gamla maskinen
Denna produkt uppfyller kraven för
det europeiska direktivet 2002/96/EG
om elektriska och elektroniska hushålls-
produkter (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Direktivet anger ramen för återtagande
och återvinning av gamla produkter
inom EU.
Hör med din kommun eller det ställe där du köpt
produkten var du lämnar en gammal maskinen.
Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser. Den fullständiga texten finns
hos din handlare. Spar kvittot.
sv
Rätten till ändringar förbehålles.

Question & answers

There are no questions about the Bosch MSM76 Pro yet.

Ask a question about the Bosch MSM76 Pro

Have a question about the Bosch MSM76 Pro but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch MSM76 Pro. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch MSM76 Pro as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.