Bosch MES4000 manual

View a manual of the Bosch MES4000 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Juicer
  • Model/name: MES4000
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk, Ungerska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 1
de Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
en English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
fr Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
it Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
nl Nederlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
da Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
no Norsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
sv Svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
fi Suomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
es Español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
pt Português . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
el Ελληνικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
tr Türkçe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
pl Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
hu Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
uk Українська . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
ru Русский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Page: 50
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 51
Innehåll
För din säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Säkerhetsspärr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kort översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . 55
Byta till ny sil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Anvisningar för avfallshantering . . . . . . . 56
Konsumentbestämmelser . . . . . . . . . . . . 56
Recept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
För din säkerhet
Läs noga denna bruksanvisning före användning för att få viktiga
anvisningar om säkerhet och om hur denna apparat används.
Om anvisningar för riktig användning av apparaten ignoreras,
uteslutar det tillverkarens ansvar för skador som resulterar av detta.
Denna apparat är avsedd att bearbeta sådana mängder som
är normala i ett hushåll och för använding i hushållet eller för hushålls-
liknande, icke-kommersiella användningar.
Hushållsliknande användningar omfattar t.ex. användning i personal-
kök i affärer, på kontor, jordbruksrörelser eller andra kommersiella
verksamheter, samt att nyttjas av gäster på pensionat, små hotell
och liknande boendeinrättningar. Använd apparaten endast för att
bearbeta sådana mängder som är normala i ett hushåll.
Detsamma gäller bearbetningstiderna. Denna apparat är lämplig
för att pressa juicen ur frukt (t.ex. äpplen, päron, urkärnade plommon
och körsbär) och grönsaker (t.ex. tomater, morötter).
Den är inte lämplig för att bearbeta mycket hårda, fiberhaltiga eller
stärkelsehaltiga frukter och grönsaker (t.ex. sockerrör, bananer,
papaya, avokado, fikon, mango).
Spara bruksanvisningen. Låt bruksanvisningen följa med apparaten
vid ett eventuellt ägarbyte.
, Allmänna säkerhetsanvisningar
Risk för elektriska stötar
Denna apparat får inte användas av barn.
Håll apparaten och anslutningsledningen borta från barn.
Apparater kan användas av personer med förminskad fysisk, senso-
risk eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet och kunskap,
om de står under uppsikt eller undervisats i hur apparaten används
på säkert sätt och därmed förstått de faror som kan uppstå i samband
med felaktig användning.
Barn får ej leka med apparaten.
Apparaten får endast anslutas och användas enligt angivelserna
på apparatens typskylt. Endast för användning i slutna rum.
sv
Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat
från BOSCH.
Du har därmed bestämt dig för en modern
hushållsapparat av hög kvalitet.
Mer information om våra produkter hittar
du på vår hemsida på Internet.
Page: 51
52 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Får endast användas när ledningen och apparaten inte uppvisar några
skador. Kontrollera före varje användning hela apparaten, i synnerhet
sil och silskål, att den inte har några skador (sprickor, revor).
Använd inte apparaten om silen eller locket skadats eller uppvisar
synliga sprickor.
Apparaten måste alltid skiljas från nätet när den lämnas utan uppsikt
och innan den ska monteras, tas isär eller rengöras.
Dra inte ledningen över vassa kanter eller heta ytor.
Om anslutningskabeln av denna apparat skulle skadas får den endast
bytas ut av tillverkaren, eller dennes kundtjänst eller en liknande
kvalificerad person, för att undvika risker.
Reparationer på apparaten får endast utföras av vår kundtjänst.
, Säkerhetsanvisningar för denna apparat
Risk för elektriska stötar!
Risk för skada!
Doppa aldrig motordelen i vätskor och rengör den inte i diskmaskin.
Använd endast strömvredet för att starta och stänga av apparaten.
Före byte av tillbehör eller tilläggsdelar som rör på sig när apparaten
används måste apparaten stängas av och skiljas från nätet.
Apparaten får endast tas isär när motorn står stilla.
Apparaten är avsedd att användas av en person.
Risk för skada!
Var försiktig när du ska stänga låsbygeln så att du inte klämmer
fingrarna. Stoppa inte ned fingrarna i matarröret.
Använd uteslutande den påmatare som följer med apparaten!
Ta inte i rivklingorna/klingorna i silens botten. Använd borsten för att
rengöra silen, skölj därefter under rinnande vatten eller rengör den
i diskmaskin.
Viktigt!
Bearbeta endast helt mogna och icke djupfrysta frukter och grönsaker.
Frukt och grönsaker som inte är helt mogna täpper mycket snabbt igen
silen. Töm behållaren för pressrester innan pressresterna når ända
upp till kanten av silskålen.
Vibrationer av apparaten vid pressning av juice tyder det på att silen
är igentäppt eller skadad. Stäng genast av apparaten.
Kontrollera silen. En skadad sil skal inte längre användas!
sv
Page: 52
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 53
, Förklaring av symbolerna på apparaten resp tillbehören
Låsanordningen är i öppet läge!
Låsanordningen är i stängt läge!
Säkerhetsspärr
Apparaten går endast att starta om
– silskålen och locket sitter fast på rätt
sätt och
– låsbygeln är fastsnäppt på rätt sätt.
Kontrollera att locket sitter fast ordentligt före
varje bruk! Avlägsna allt förpacknings-
material före första idrifttagningen!
Kort översikt
Vik ut uppslaget med bilder.
Bild 
1 Motorenhet
2 Strömvred
2 eller 3 lägen (beroende på modell)
a) MES400.:
0/off Stänga av apparaten
1 Slå på apparaten/Lägsta
hastighet
2 Högsta hastighet
b) MES401.:
0/off Stänga av apparaten
1 Slå på apparaten/Lägsta
hastighet
2 Medelhastighet
3 Högsta hastighet
3 Låsbygel
4 Behållare för pressrester
5 Juicebägare med lock
6 Silskål
a) Pip
b) Låsanordning till pipen
7 Sil med keramiska rivklingor
8 Lock
9 Matarrör
10 Påmatare
11 Kabelförvaring
Användning
Bild 
Ihopsättning
 Dra ut kabeln ur kabelförvaringen
till önskad längd.
 Sätt in silskålen i motorenheten.
 Sätt i silen och tryck nedåt tills du hör att
den fastnar. Silen måste sitta fast stadigt
på drivaxeln.
Kontrollera först avseende skador!
 Sätt in behållaren för pressrester
i motorenheten.
 Sätt på locket.
 Fäll upp låsbygeln över locket och tryck
tills du hör att den snäpper fast.
sv
Viktig anvisning
När apparaten slås på måste låsanord-
ningen vara öppen (låsanordningen
uppe/ ).
När låsanordningen är öppen rinner
juicen ner i juicebägaren.
Viktig anvisning
Före tömning av juicebägaren ska
apparaten slås av (0/off) och
låsanordningen stängas (trycks nedåt/
). På så vis stoppas ytterligare juice
från att rinna ut och därmed förhindras
att arbetsytan blir nedsmutsad.
Risk för skada
Får endast användas när ledningen och
apparaten inte uppvisar några skador.
Kontrollera före varje användning hela
apparaten, i synnerhet sil och silskål, att
den inte har några skador (sprickor, revor).
Ta inte i rivklingorna/klingorna i silens
botten.
Var försiktig när du ska stänga låsbygeln
så att du inte klämmer fingrarna.
Page: 53
54 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Ställ juicebägaren med kilen under pipen.
Sätt locket på juicebägaren för att
undvika stänk.
 Öppna låsanordningen ovanför pipen.
 Sätt in påmataren i matarröret.
Påmataren är försedd med ett ledspår!
Förberedning av frukter och grönsaker
Var försiktig!
Bearbeta endast helt mogna och icke
djupfrysta frukter och grönsaker.
Frukt och grönsaker som inte är helt mogna
täpper mycket snabbt igen silen.
 Tvätta först frukterna/grönsakerna.
 Kärna ur stenfrukter.
Tag bort grova stjälkar.
 Skär större frukterna/grönsakerna
i mindre bitar så att de får plats
i matarröret.
 Bearbeta endast färsk frukt och färska
grönsaker.
 Skala först frukter med tjockt och hårt
skal (t.ex. ananas, meloner, apelsiner,
rödbetor). Avlägsna den vita skalhinnan
på citrusfrukter!
 Konsistensen på äppeljuicen är beroende
av vald äppelsort. Ju saftigare äpplen,
desto mera tunnflytande juicen.
Tillsätt ett par droppar citronjuice till
äppeljuicen för att fördröja att juicen
brunfärgas.
 Blad och stjälkar (t.ex. de grova
stjälkarna på bladsallat) kan också
bearbetas i juicepressen.
 Drick juicen helst direkt efter
beredningen, eftersom juicen snabbt
förlorar både smak och näringsvärde.
 Juicepressen är inte lämplig för att
bearbeta mycket hårda, fiberhaltiga och
stärkelsehaltiga frukter och grönsaker
(t.ex. sockerrör, bananer, papaya,
avokado, fikon och mango).
Pressa ut juice
 Ställ den ihopmonterade apparaten
på plan, ren arbetsyta.
 Sätt stickkontakten i vägguttaget.
 Slå på apparaten.
Apparat med strömvred med 2 lägen:
– Läge 1 är särskilt lämpligt för frukt/grönt
som innehåller väldigt mycket saft,
t.ex. vattenmeloner, vindruvor, tomater,
gurka och hallon.
– Läge 2 är lämpligt för hårda, fasta
frukter och grönsaker, t.ex. morötter.
Apparat med strömvred med 3 lägen:
– Läge 1 är särskilt lämpligt för mjuk frukt/
grönt som innehåller väldigt mycket
saft, t.ex. vattenmeloner, vindruvor,
tomater, gurka och hallon.
– Läge 2 är lämpligt för lite hårdare frukt/
grönt med liten andel saft, t.ex. mjuka
päron, aprikoser.
– Läge 3 är lämpligt för hård och fast frukt
och grönt, t.ex. morötter, äpplen.
Användningstiden för apparaten
är 10 minuter åt gången för alla slags
frukter och grönsaker, som t.ex. morot,
gurka, äpple och päron.
Vid bearbetning av större mängder
ska apparaten aldrig användas längre
än 40 sekunder. Stäng därefter av appa-
raten och låt den svalna.
 Lägg frukterna/grönsakerna i matarröret
medan motorn är igång.
 Använd uteslutande påmataren för att
mata ner. Stoppa aldrig ned fingrarna
i matarröret!
Tryck bara lätt med påmataren.
Detta ökar juicemängden och skonar
apparaten.
 Stäng av apparaten.
Vrid strömvredet på 0/off.
Stäng av apparaten först när juicen inte
rinner ut längre.
Var försiktig!
Vänta alltid tills motorn står stilla innan
apparaten öppnas.
sv
Risk för skada
Stoppa inte ned fingrarna i matarröret.
Använd uteslutande den påmatare som
följer med apparaten!
Viktiga anvisningar
– Töm behållaren för pressrester innan
pressresterna når ända upp till kanten
av silskålen.
– Vibrationer av apparaten vid pressning
av juice tyder det på att silen är igentäppt
eller skadad. Stäng genast av apparaten.
Kontrollera silen. En skadad sil skal inte
längre användas!
Page: 54
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 55
Tömning av behållaren
för pressrester och silen
Bild 
Töm behållaren för pressrester innan
pressresterna når ända upp till kanten
av silskålen.
Stäng för detta av apparaten:
 Vrid strömvredet på 0/off.
 Fatta behållaren för pressrester i fördjup-
ningarna för fingrar och sväng den utåt.
Sätt behållaren för pressrester in igen innan
arbetet fortsätts.
Töm silen när
– motorns varvtal tydligt minskar,
– juicen blir mera tjockflytande,
– apparaten börjar vibrera märkbart.
Rekommendation: Töm behållaren för press-
rester och silen samtidigt.
Viktigt!
Om juice hamnar utanför silskålen, torka
genast bort den med fuktig torkduk.
Isärtagning
Bild 
 Stäng av apparaten och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
 Vänta tills motorn står stilla
(ca. 10–12 sek.).
 Ta ut påmataren och behållaren
för pressrester.
 Fäll låsbygeln nedåt.
 Lossa locket.
 Lyft silskålen med båda händerna från
motorenheten och ta ut den.
 Ta ut silen ur silskålen.
Rengöring och skötsel
Var försiktig!
Använd inga repande rengöringsmedel.
Apparatens ytor kan skadas.
 Rengör silen först med en borste, skölj
den därefter under rinnande vatten eller
rengör den i diskmaskin.
Missfärgningar på silen och de keramiska
rivklingorna (t.ex. av morötter, rödbetor)
kan lätt avlägsnas med lite vegetabilisk
olja.
 Torka av motorenheten med en fuktig
duk, använd lite diskmedel vid behov.
Torka motorenheten omedelbart torr.
 Alla andra delar kan rengöras i disk-
maskin.
Missfärgningar (t.ex. av morötter, rödbetor)
på plastdetaljer kan lätt avlägsnas med lite
vegetabilisk olja. Rengör därefter delarna
i diskmaskin (gäller delar som tål maskin-
disk).
Byta till ny sil
Så snart silen visar tecken på förslitningar
eller skador måste den bytas ut för att
undvika att den går sönder. Vid daglig bruk
bör silen bytas ut efter ca 5 år.
sv
Risk för elektriska stötar
Före alla arbeten på apparaten dra
ut stickkontakten ur vägguttaget.
Risk för skada
Ta endast isär apparaten när motorn står
helt stilla.Ta inte i rivklingorna/klingorna
i silens botten.
Viktig anvisning
Apparaten är underhållsfri.
Grundlig rengöring skyddar apparaten mot
skador och bevarar funktionsförmågan.
Risk för elektriska stötar
Före alla arbeten på apparaten dra ut stick-
kontakten ur vägguttaget.
Doppa aldrig motordelen i vätskor och
rengör den inte i diskmaskin.
Risk för skada
Ta inte i rivklingorna/klingorna i silens
botten. Använd en borste för rengöring!
Viktig anvisning
Ny sil kan beställas via kundtjänst
(Beställningsnummer 00754210).
Page: 55
56 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Anvisningar för avfallshantering
Denna maskin är märkt i enlighet med
den europeiska riktlinjen 2012/19/EU
för elektriska och elektroniska
maskiner som ska skrotas (waste
electrical and electronic equipment –
WEEE).
Riktlinjen anger ramarna för återtagande
och återvinning av uttjänta produkter inom
hela EU.
Hör med din kommun eller det ställe där
du köpt apparaten var du lämnar en gammal
apparat.
Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser. Den fullständiga texten finns
hos din handlare. Spar kvittot.
Recept
Smoothie med melon och joghurt
(Till 4 drycker)
200 g naturell joghurt
2 knivsudd vaniljmärg
2 msk honung, efter tycke och smak
400 g fruktkött av vattenmelon, utan skal och
kärnor
 Blanda joghurten med vaniljmärgen och
honungen till en slät och häll i ett högt
glas.
 Skär melonen i lämpliga bitar och pressa
ut juice ur dem.
 Häll juicen ovanpå joghurten och servera
efter tycke och smak garnerat med
en melonbit.
Kefirdrink med gurka
(Till 4 drycker)
2 gurkor
800 g kefir
200 g yoghurt
2 tsk olivolja
2msk citronsaft
4 msk färsk hackad dill
havssalt
nymalen peppar
 Tvätta gurkorna, putsa dem och skär bort
fyra långa remsor med en potatisskalare.
 Pressa ut juice ur resten av gurkan.
 Mixa därefter juicen tillsammans med
kefiren, joghurten, oljan och citronsaften.
 Rör sedan ned dillen och smaka
av drinken med salt och peppar.
 Sätt fast gurkremsorna i vågform
på träspett. Häll upp drinken i glas
och lägg gurkspetten över glasen.
Smoothie med paprika och grönsaker
(Till 4 drycker)
2 röda paprikor
8 helt mogna tomater
1 tsk paprikapulver, sött
½ tsk olivolja
salt
cayennepeppar
2 tsk citronsaft
szechuanpeppar till garnering
 Tvätta paprikorna, dela dem, kärna
ur och gröpa ur dem och skär dem
sedan i stora bitar.
 Tvätta tomaterna, putsa bort stjälken
och skär i bitar.
 Pressa ut juice ur tomaterna och
paprikorna.
 Blanda med paprikapulvret och olivoljan,
smaka av med salt, cayennepeppar och
citronsaft.
 Häll upp i ett kallt glas och servera
garnerad med riven szechuanpeppar.
Juice ”Tropical”
1 apelsin
½ mango
1 skiva ananas
1 skiva vattenmelon
5 färska bär (t.ex. jordgubbar)
 Skala apelsinen, ananasen och
vattenmelonen samt kärna ur mangon.
 Pressa ut juice ur alla frukter i läge 1.
 Servera drinken i ett glas.
sv
Page: 56
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 57
Morotskaka
4 ägg
4 msk varmt vatten
200 g socker
100 g vetemjöl
500 g morötter (Här används pressresterna
(200–300 g) som blivit kvar efter
utpressningen av morötterna – de finns
i behållaren för pressrester.)
200 g malda hasselnötter
1 tsk bakpulver
 Pressa ut saften ur morötterna under
ca 5 sekunder på hastighet 2.
(Om du bearbetar större mängder måste
råsaftcentrifugen få svalna till rums-
temperatur varje gång efter det att du
tömt behållaren för pressrester.)
 Blanda äggen, vattnet och sockret
i ca 5 minuter. Blandningen måste
skumma.
 Tillsätt långsamt mjölet, bakpulvret,
hasselnötterna och morötterna.
Morotsbitarna får inte vara för stora.
 Lägg degen i en form (t.ex. springform
260 mm diameter) och grädda
30–35 minuter i 180 grader.
sv
Rätten till ändringar förbehålles.

Question & answers

There are no questions about the Bosch MES4000 yet.

Ask a question about the Bosch MES4000

Have a question about the Bosch MES4000 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch MES4000. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch MES4000 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.