Bosch MCP3500 manual

View a manual of the Bosch MCP3500 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Juicer
  • Model/name: MCP3500
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk, Ungerska, Svenska, Ukrainare,

Table of Contents

Page: 1
de Deutsch 3
en English 6
fr Français 9
it Italiano 12
nl Nederlands 15
da Dansk 18
no Norsk 21
sv Svenska 24
fi Suomi 27
es Español 30
pt Português 33
el Ελληνικά 36
tr Türkçe 40
pl Polski 45
uk Українська 48
ru Pycckий 51
ar ‫العربية‬  60
Page: 23
24
sv Användning för avsett ändamål
Användning för avsett ändamål
Läs igenom bruksanvisningen noggrant, följ den och förvara
den noga! Bifoga de här instruktionerna om du ger apparaten
till någon annan.
Om du inte följer instruktionerna för rätt användning av apparaten
påtar sig sig tillverkaren inte något ansvar för eventuella skador som
detta kan orsaka.
Denna apparat är avsedd för tillagning av normala hushållsmängder
eller för användning i hushållsliknande, icke yrkesmässiga förhål-
landen. Hushållsliknande användning omfattar t.ex. användning i
pentryn för medarbetare i butiker, kontor, jordbruk och andra yrkes-
mässiga företag, samt användning av gäster i pensionat, mindre
hotell och liknande boendeinrättningar.
Apparaten lämpar sig för pressning av citrusfrukter, t.ex. ­
citroner,
apelsiner och grapefrukt. Den får inte användas för att bearbeta
andra substanser eller föremål. Apparaten får bara användas med
originaldelar och originaltilbehör.
Apparaten får bara användas inomhus vid rumstemperatur och inte
på högre höjd än 2000 m över havsytan. Ställ inte apparaten på
eller i närheten av heta ytor, t.ex. kokplattor.
Låt inte personer (gäller även barn) med reducerade kroppsliga
sinnesförnimmelser eller mentala förmågor eller med otillräckligt
erfarenhet och kunskap använda apparaten utan att ha uppsikt över
dem eller utan att en person, som ansvarar för deras säkerhet, har
instruerat dem om användningen.  Håll barn under 8 år borta från
apparaten och nätkabeln och låt dem inte använda apparaten. Ren-
göring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte
är minst 8 år gamla och står under uppsikt. Låt inte barn leka med
apparaten.
Säkerhetsanvisningar
W
W Risk för elektrisk stöt och brand!
Försök aldrig att köra presskäglan eller drivaxeln för hand.
Apparaten får bara anslutas och användas enligt uppgifterna på
typskylten. Använd den bara om nätkabeln och apparaten är oska-
dade. Reparation av apparaten, t.ex. om nätkabeln har skadats och
måste bytas, får bara utföras av vår kundtjänst för att undvika risker.
Anslut aldrig produkten till timer eller eluttag som styrs med
fjärrkontroll.
Låt aldrig nätkabeln komma i kontakt med varma delar eller skarpa
kanter.
Apparaten eller nätkabeln får aldrig doppas i vatten eller diskas
i diskmaskin.
Page: 24
 25
 sv
 Säkerhetsanvisningar
Dra alltid ut nätkabeln ur uttaget efter varje användning, när du inte
har apparaten under uppsikt, före hopsättning, isärtagning eller ren-
göring och om ett fel skulle uppkomma. Innan du byter tillbehör eller
tillsatser som rör sig under användningen måste du först stänga av
apparaten och ta ut nätkabeln ur uttaget.
W
W Risk för kvävning!
Barn får inte leka med förpackningsmaterial.
Vi gratulerar dig till ditt köp av en ny
apparat från Bosch. Mer information om
våra produkter finns på vår­
Internet-sida.
Innehåll
Användning för avsett ändamål����������������24
Säkerhetsanvisningar�������������������������������24
Översikt����������������������������������������������������25
Användning����������������������������������������������25
Rengöring och skötsel������������������������������26
Förvaring��������������������������������������������������26
Avfallshantering����������������������������������������26
Konsumentbestämmelser�������������������������26
Översikt
Vik ut bildsidan.
X Bild 1
a Motorenhet
b Behållare, volym 0,8 liter
c Silkorg
d Presskägla
e Lock
f Undre silinsats (bara MCP35..)
Användning
Förberedelser
■
■ Rengör de olika delarna före den första
användningen.
■
■ Rulla ut nätkabeln
■
■ Ställ apparaten på ett slätt och rent
underlag.
Hopsättning av apparaten (X bild 1):
■
■ Placera behållaren på motordelen och
vrid den medurs tills den snäpper fast.
■
■ Lägg in silkorgen, tryck lätt på den och
vrid den samtidigt tills den ligger an tätt
mot behållaren.
■
■ Sätt på presskäglan
Pressning
■
■ Tryck citrusfrukthalvorna mot presskäg-
lan och håll fast dem. Citruspressen
startar när den frukt som ska pressas
trycks mot presskäglan (X bild 2).
Anmärkning: Presskäglan kan vrida sig
både medurs och moturs. Rotationsrikt-
ningen kan växla under pressningen.
Om trycket blir för hårt stoppar presskäglan.
Minska trycket tills presskäglan startar på
nytt.
■
■ Stoppa genom att minska trycket på
presskäglan. Citruspressen stängs av
automatiskt.
■
■ Töm silkorgen när den är full.
Anmärkning (gäller bara MCP35..):
Om du vrider den undre sil­
insatsen (f)
påverkas mängden fruktkött i saften.
Med en smal springa får du mindre
fruktkött (X bild 1a), men också mindre
genomströmning.
Vrid eller ta bort den undre silinsatsen om
du vill öka saftmängden.
Ta isär silkorgen före rengöring.
Se noga till att delarna kommer på rätt plats
vid hopsättningen (X bild 1b).
Page: 25
26
sv Rengöring och skötsel
Rengöring och skötsel
Varning!
Du kan skada ytorna. Använd inga repande
rengöringsmedel. Sänk inte ned motordelen
i vatten. Använd inte ångrengöring!
■
■ Torka av motordelen med en fuktig
trasa, vid behov med litet diskmedel.
Torka den torr direkt.
■
■ Behållaren, silkorgen, silinsatsen,
presskäglan och locket kan diskas i
maskin.
Förvaring
■
■ Sätt ihop citruspressen och lägg på
locket.
■
■ Linda upp kabeln medurs (X bild 3).
Avfallshantering
J
Kassera förpackningen på ett
miljövänligt sätt. Denna enhet är
märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som
utgörs av eller innehåller elektro-
niska produkter (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom
EU giltigt återtagande och korrekt
återvinning av uttjänta enheter.
Kontakta din fackhandel om du vill
ha ytterligare information.
Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser. Den fullständiga texten finns
hos din handlare. Spar kvittot.
Rätt till ändringar förbehålls.

Question & answers

There are no questions about the Bosch MCP3500 yet.

Ask a question about the Bosch MCP3500

Have a question about the Bosch MCP3500 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch MCP3500. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch MCP3500 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.