Bosch MCP3500 manual

View a manual of the Bosch MCP3500 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Juicer
  • Model/name: MCP3500
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Ungerska, Finska, Turkiska

Table of Contents

Page: 0
de Gebrauchsanleitung
en Operating instructions
fr Notice d’utilisation
it Istruzioni per l’uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones de uso
pt Instruções de serviço
el Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
tr Kullanma talimatý
pl Instrukcja obsługi
hu Használati utasítás
uk I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
ru Ÿc¹pº®ýåø ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå
ar
MCP30../MCP35..
Page: 11
12 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Oppbevaring
 Sett sitruspressen sammen og sett på lokket.
 Vikle kabelen sammen i klokkens retning
(bilde 3).
Henvisning om avskaffing
Dette apparatet tilsvarer det europeiske
direktivet 2002/96/EG som kjennetegner
gamle elektro- og elektronikk apparater
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE). Dette direktivet angir rammen for
returnering og gjenvinning av de gamle
apparatene som er gyldig for hele EU.
Tips om aktuelle måter å skrote apparatet
på fåes ved henvendelse til faghandelen eller
hos kommunen.
Garanti
For dette apparatet gjelder de garanti-betingelser
som er oppgitt av vår representant i de respektive
land. Detaljer om disse garanti-betingelsene får
du ved å henvende deg til elektrohandelen der du
har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med
garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å legge
fram kvittering for kjøpet av apparatet.
Denna produkt är avsedd att bearbeta endast
sådana mängder som är normala för ett hushåll
och därmed alltså inte avsedd för kontinuerlig
användning. Med icke yrkesmässiga hushåll avses
t.ex. fikarum för anställda i en affär, ett kontor, ett
lantbruk och andra yrkesmässiga företag samt när
gäster på ett pensionat, litet hotell och liknande
institutioner använder produkten.
Använd produkten för att bearbeta endast sådana
mängder som är normala för ett hushåll.
Detsamma gäller bearbetningstiderna.
Spara bruksanvisningen. Låt bruksanvisningen
följa med produkten vid ett eventuellt ägarbyte.
Översiktsbilderna
Vik ut uppslaget med bilder.
Bild 1
a Motordel
b Juicebehållare/serveringskanna
rymmer 0,8 liter
c Silkorg
d Presskulle
e Lock
f Undre silinsats (finns endast på MCP35..)
Säkerhetsanvisningar
Var försiktig så att du inte skadar dig
Risk för elektriska stötar!
Kontrollera att nätspänningen hemma hos dig är
densamma som anges på produktens typskylt.
Låt inte barn ensamma använda produkten.
Håll barn under uppsikt för att förhindra att de leker
med produkten.
Låt inte personer (gäller även barn) med reducerad
kroppslig sinnesförnimmelse eller mental förmåga
eller med otillräckligt erfarenhet och kunskap
använda produkten utan att ha uppsikt över dem
eller att de fått instruktioner om hur produkten ska
användas av en person, som ansvarar för deras
säkerhet.
Tryck aldrig med handen på presskullen/drivuttaget.
Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget sedan
du använt färdigt produkten samt vid ett eventuellt
fel. Produkten får inte användas om den eller
sladden är skadad.
no
Endringer forbeholdes.
sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î=
Éå éêçÇìâí=Ñê™å=_lp`eK
aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå=
ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK=
jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê=
Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK
sv
Page: 12
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 13
Skador på citruspressen, t.ex. om sladden skulle
skadas, får endast repareras av service.
Doppa aldrig citruspressens motordel i vatten
och håll den inte heller under rinnande vatten.
Montering och start
Förberedelser
 Rengör de enskilda delarna före första
användningen. Torka av motordelen.
 Rulla ut sladden.
 Placera rmaskinen på plant och rent underlag.
 Montera citruspressen enligt (bild 1).
– Placera juicebehållaren på motordelen och
vrid den medurs tills den sitter fast.
– Lägg i silkorgen, tryck lätt på den och vrid
den samtidigt tills den ligger an tätt mot
juicebehållaren.
– Lägg presskullen i silkorgen.
Start
 Skär citrusfrukterna i halvor. Tryck frukthalvan
mot presskullen och håll fast frukten.
Nu startar citruspressen (bild 2).
Obs:
Presskullen vrids med- eller moturs. Vridriktningen
kan ändras under pressning.
Om du trycker frukthalvan alltför hårt stannar
presskullen. Lätta då på trycket mot frukthalvan tills
presskullen åter roterar.
 Stanna citruspressen genom att inte längre
trycka ner presskullen. Motorn stängs då
automatiskt av.
 Töm silkorgen.
Gäller endast MCP35.. :
Genom att vrida på den undre silinsatsen (bild 1f)
kan du bestämma mängden fruktkött i juicen.
Smala öppningar innebär mindre mängd fruktkött
(bild 1a) men då samtidigt mindre saftmängd.
Vrid silinsatsen eller ta bort den helt om du vill öka
saftmängden.
Ta isär silkorgen för rengöring. Var noga med att
sätta ihop delarna igen på rätt sätt (bild 1b).
Rengöring och skötsel
lÄë>
jçíçêëí~íáîÉíë=óí~=â~å=ëâ~Ç~ëK
^åî®åÇ=áåÖ~=ëí~êâ~=êÉåÖ∏êáåÖëãÉÇÉäK=
açéé~=áåíÉ=ÅáíêìëéêÉëëÉåë=ãçíçêÇÉä=á=î~ííÉå>
^åî®åÇ=~äÇêáÖ=éêçÑÉëëáçåÉää=™åÖêÉåÖ∏ê~êÉ=ëçã=
êÉåÖ∏ê=ãÉÇ=™åÖíêóÅâ>
 Rengör motorstativet med en fuktig duk.
Använd lite diskmedel vid behov.
Vid behov kan lite diskmedel användas men
då ska det genast torkas bort.
 Juicebehållare, silkorg, silinsats, presskulle och
lock kan diskas i diskmaskin.
Förvaring
 Montera citruspressen sedan delarna torkat
ordentligt och sätt på locket.
 Linda upp sladden medurs enligt bild 3.
Den gamla maskinen
Denna produkt uppfyller kraven för
det europeiska direktivet 2002/96/EG
om elektriska och elektroniska
hushållsprodukter (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Direktivet anger ramen för återtagande
och återvinning av gamla produkter
inom EU.
Hör med din kommun eller det ställe där du köpt
produkten var du lämnar en gammal maskinen.
Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser. Den fullständiga texten finns
hos din handlare. Spar kvittot.
sv
Rätten till ändringar förbehålles.

Question & answers

There are no questions about the Bosch MCP3500 yet.

Ask a question about the Bosch MCP3500

Have a question about the Bosch MCP3500 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch MCP3500. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch MCP3500 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.