Bosch Indego manual

View a manual of the Bosch Indego below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Robotgräsklippare
  • Model/name: Indego
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Tyska, Svenska, Holländsk, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Czech, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 7
F 016 L70 825 | (4.7.12) Bosch Power Tools
30 | Svenska
sv
Säkerhetsanvisningar
Obs! Läs noggrant igenom anvisningarna. Gör dig för-
trogen med trädgårdsredskapets manöverorgan och
dess korrekta användning. Förvara bruksanvisningen
för senare behov.
Beskrivning av symbolerna på trädgårds-
redskapet
Allmän varning för riskmoment.
Se till att trädgårdsredskapet inte blocke-
rar eller spärrar utgångar.
Läs noga igenom bruksanvisningen.
Aktivera frånkopplingsanordningen innan
du utför arbeten på trädgårdsredskapet el-
ler lyfter upp trädgårdsredskapet.
Skarpa knivar. Se till att tår eller fingrar inte
skadas.
Vänta tills trädgårdsredskapets alla delar
stannat fullständigt innan du berör dem.
Knivarna roterar en stund efter det träd-
gårdsredskapet stängts av och detta kan le-
da till kroppsskada.
Håll personer på betryggande avstånd från
trädgårdsredskapet.
Se till att personer som står i närheten inte
skadas av föremål som eventuellt slungas
ut.
Åka inte på trädgårdsredskapet.
Laddaren är försedd med en säkerhets-
transformator.
Användning
f Ta bort strömkretsbrytaren innan arbeten på träd-
gårdsredskapet utförs (t. ex. underhåll, verktygs-
byte etc.) och likaså för transport och lagring.
f Trädgårdsredskapet får aldrig användas av barn el-
ler personer som inte är förtrogna med bruksanvis-
ningarna. Nationella föreskrifter begränsar eventu-
ellt tillåten ålder för användning.
f Trädgårdsredskapet får inte användas av person
(inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk el-
ler psykisk förmåga och/eller som saknar den erfa-
renhet och kunskap som krävs för hantering. Un-
dantag görs om personen övervakas av en ansvarig
person som kan undervisa i trädgårdsredskapets
användning.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte le-
ker med trädgårdsredskapet.
f Användaren eller ägaren ansvarar för olyckor och
skador som drabbar andra människor eller deras
egendom.
f Aktivera genast den röda stoppknappen om risker
uppstår när trädgårdsredskapet används.
f Kontrollera att begränsningstråden är korrekt in-
stallerad enligt bruksanvisningen.
f Kontrollera begränsningstråden. Begränsningstrå-
den måste spännas fast ordentligt med pinnar på
marken och får inte ha lösa trådslingor.
f Kontrollera regelbundet området på vilket träd-
gårdsredskapet används och avlägsna alla stenar,
käppar, trådar och andra främmande föremål.
f Kör inte över spänningsförande strömkablar.
f Kontrollera trädgårdsredskapet regelbundet att kni-
var, knivskruvar och skäranordningar inte är nedslit-
na eller skadade. Byt ut slitna knivar och knivskruvar
som komplett sats för att undvika obalans.
f Trädgårdsredskapet får aldrig användas med ska-
dad skyddskåpa eller utan säkerhetsutrustning.
f Håll händerna och fötterna på betryggande avstånd
från roterande delar.
f Trädgårdsredskapet får aldrig lyftas upp eller bäras
med motorn igång.
f Använd inte ett obevakat trädgårdsredskap om du
vet att husdjur, barn eller personer finns i närheten.
f Koppla på trädgårdsredskapet enligt bruksanvis-
ningen och håll dig på betryggande avstånd från ro-
terande komponenter.
f Trädgårdsredskapet får inte användas samtidigt
med en vattenspridare. Mata in ett tidschema för
att säkerställa att systemen inte används samtidigt.
f Gör inga förändringar på trädgårdsredskapet.
Otillåtna förändringar kan menligt påverka träd-
gårdsredskapets säkerhet och leda till kraftigare
buller och vibrationer.
Lossa strömkretsbrytaren:
– innan blockeringar åtgärdas,
– när kontroll, rengöring eller arbeten utförs på
trädgårdsredskapet,
– om trädgårdsredskapet vibrerar ovanligt kraftigt
(stoppa trädgårdsredskapet och kontrollera ge-
nast),
– efter en kollision med ett annat föremål. Kontrol-
lera att trädgårdsredskapet inte skadats och kon-
takta Bosch kundtjänsten för eventuell repara-
tion.
Service och lagring
f Använd alltid trädgårdshandskar när åtgärder
krävs i närheten av skarpa knivar.
f Ta bort strömkretsbrytaren innan åtgärder utförs
på trädgårdsredskapet.
f Dra stickproppen ur vägguttaget innan arbeten ut-
förs på laddstationen eller nätdonet.
Rengör trädgårdsredskapet noggrant utvändigt med
en mjuk borste och en trasa. Använd varken vatten,
lösnings- eller polermedel. Avlägsna alla gräsrester
och avlagringar, framför allt från ventilationsöppning-
arna.
Vänd trädgårdsredskapet upp och ned och rengör re-
gelbundet knivområdet på undre sidan. Använd en
kraftig borste eller en skrapa för borttagning av kvar-
sittande gräsrester. (se bild A)
Knivarna kan vändas om. (se bild B)
f Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter
stadigt fast; detta garanterar att trädgårdsredska-
pets tillförlitlighet upprätthålls.
f Besiktiga trädgårdsredskapet regelbundet och byt
för din säkerhet ut nedslitna och skadade kompo-
nenter.
f Se till att endast original Bosch reservdelar an-
vänds.
f Byt vid behov ut knivar och skruvar som komplett
sats.
Lagring
f Ta bort strömkretsbrytaren innan trädgårdsred-
skapet lagras.
Lagra trädgårdsredskapet och laddstationen under
vintern på ett torrt och säkert ställe utom räckhåll för
barn.
Ställ inte upp andra föremål på trädgårdsredskapet el-
ler laddstationen.
SD-kort
Trädgårdsredskapet har ett SD-kortgränssnitt med vil-
ket Bosch kundtjänsten kan utföra programdiagnoser.
Risker vid hantering av batterier
f Laddning får endast ske i laddstationer som Bosch
godkänt.
f Undvik kontakt med trädgårdsredskapet om mot
förmodan vätska rinner ur batteriet. Om du kommer
i kontakt med denna vätska uppsök en läkare.
f Om batteriet skadas kan vätska rinna ut och väta
komponenter kring batteriet. Kontrollera berörda
komponenter och kontakta Bosch kundtjänsten.
f Öppna inte trädgårdsredskapet och inte heller
batteriet. Risk finns för kortslutning och elstöt.
f Skydda trädgårdsredskapet mot eld. Explosions-
risk föreligger.
f Vid skadat eller felanvänt trädgårdsredskap finns
risk för att ångor avgår ur batteriet. Tillför friskluft
och uppsök läkare vid åkommor. Ångorna kan leda
till irritation i andningsvägarna.
f Trädgårdsredskapet får endast lagras inom ett tem-
peraturområde mellan 5 °C och 45 °C. Låt träd-
gårdsredskapet därför inte t. ex. på sommaren ligga
kvar i bilen.
STOP
OBJ_BUCH-1573-002.book Page 30 Wednesday, July 4, 2012 10:44 AM
Page: 8
Svenska | 31
Bosch Power Tools F 016 L70 825 | (4.7.12)
Säkerhetsanvisningar för laddstationen
och nätdonet
f Laddning får endast ske i en original Bosch ladd-
station. I annat fall finns risk för explosion och
brand.
f Kontrollera regelbundet laddstationen, nätdonet,
kabeln och stickkontakten. Skadade laddstationer
eller nätdon får inte användas. Öppna inte ladd-
stationen eller nätdonet på egen hand utan låt de
endast repareras av kvalificerad fackman och med
originalreservdelar. Skadade laddstation, nätdon,
kablar eller stickkontakter ökar risken för en elstöt.
f Använd inte laddstationen och nätdonet på lättan-
tändligt underlag (t. ex. papper, textilier mm) och
inte heller i brännbar omgivning. Till följd av den
värme som uppstår vid laddning av laddstationen
och nätdonet finns risk för brand.
f Håll barn under uppsikt. Se till att barnen inte leker
med laddstationen, nätdonet eller trädgårdsredska-
pet.
f Laddstationen och nätdonet får inte användas av
barn eller personer med begränsad fysisk, senso-
risk eller psykisk förmåga eller som saknar den er-
farenhet och kunskap som krävs för säker hante-
ring. Undantag görs om personen övervakas av en
ansvarig person som även kan undervisa i laddsta-
tionens och nätdonets användning. I annat fall
finns risk för felhantering och personskada.
f Kontrollera att strömkällans spänning överensstäm-
mer med uppgifterna på nätdonets typskylt.
f Nätdonet bör helst vara anslutet till ett vägguttag
som säkrats med en FI-jordfelsbrytare (RCD) med
en läckström på maximalt 30 mA. Kontrollera regel-
bundet jordfelsbrytarens (RCD) funktion.
f Anslutningssladden måste regelbundet kontrolleras
avseende skador och får endast användas i felfritt
tillstånd.
f Om nätsladden måste bytas ut för att bibehålla
verktygets säkerhet, ska byte ske hos tillverkaren,
en auktoriserad serviceverkstad eller en för arbetet
kvalificerad person.
f Kontrollera vid byte av kablar för laddstationen och
nätdonet att donen är godkända av Bosch.
f Grip aldrig tag i stickproppen med våta händer.
f Anslutningssladden får inte köras över, klämmas
och inte heller dras i då den kan skadas. Skydda
sladden mot hetta, olja och vassa kanter.
Nätdonet/laddstationen är skyddsisolerade och kräver
därför ingen jordning. Driftspänningen är 230 V AC,
50 Hz (för icke EU-länder 220 V, 240 V alltefter utfö-
rande). För information kontakta auktoriserad Bosch
kundservice.
I tveksamma fall hör med en utbildad elektriker eller
närmaste Bosch servicestation.
Anslutningssladden ska regelbundet kontrolleras med
hänsyn till synlig skada och åldring och får endast an-
vändas i felfritt skick.
Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och för-
stå bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras be-
tydelse på minnet. Korrekt tolkning av symbolerna bi-
drar till bättre och säkrare användning av
trädgårdsredskapet.
Ändamålsenlig användning
Trädgårdsredskapet är avsett för gräsklippning i en
hemträdgård.
Tekniska data
Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena för ljudnivån har tagits fram enligt
EN 60335.
Redskapets A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljud-
trycksnivå XX dB(A); ljudeffektnivå XX dB(A). Onog-
grannhet K =XX dB.
Försäkran om
överensstämmelse
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna
produkt som beskrivs i ”Tekniska data” överensstäm-
mer med följande normer och normativa dokument:
EN 60335 (sladdlöst verktyg) och EN 60335 (batteri-
laddare) uppfyller bestämmelserna i direktiven
2011/65/EU, 2006/95/EG, 2004/108/EG,
2006/42/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå XX dB(A). Be-
dömningsmetod för överensstämmelse enligt bilaga
VI.
Produktkategori: 32
Nämnd provningsanstalt:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG,
2000/14/EG) fås från:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Symbol Betydelse
Bär skyddshandskar
Tillåten hantering
Förbjuden handling
Tillbehör/reservdelar
Automatisk gräsklippare Indego
Produktnummer 3 600 HA2 0..
Snittbredd cm 26
Snitthöjd mm 20 – 60
Släntvinkel (max.) ° 19
Arbetsytans storlek
– maximalt
– per batteriladdning upp till*
m2
m2
1000
160
Vikt kg 12
Förpackningsenhetens vikt
(inkl. laddstation) kg 17,1
Kapslingsklass IPX1
Serienummer se dataskylten på
trädgårdsredskapet
Sekundärbatteri Li-jon
Märkspänning V= 32,4
Kapacitet Ah 3,0
Antal battericeller 18
Drifttid, i genomsnitt upp till* min 25
Batteriladdningstid (max.) min 90
Begränsningstråd
Begränsningstråd
– levererad längd
– installerad längd, min.
– installerad längd, max.
m
m
m
150
20
450
Laddstation
Inspänning V 42
Energiförbrukning W 150
Laddningsström A 2,0
Tillåtet temperaturområde för
laddning °C 5 – 45
Vikt kg 1,2
Kapslingsklass IPX1
Skyddsklass /II
Nätdon
Ingångsspänning (växelspän-
ning) V 220 – 240
Frekvens Hz 50/60
Utgångsspänning (likspän-
ning) V 42
Kapslingsklass IP44**
Vikt kg 2,0
*i relation till snitthöjd, gräsförhållande och fuktighet
**skyddad mot stänkvatten från alla sidor
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V.
Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa län-
der kan uppgifterna variera.
Beakta produktnumret på trädgårdsredskapets typ-
skylt. Handelsbeteckningarna för enskilda trädgårds-
redskap kan variera.
OBJ_BUCH-1573-002.book Page 31 Wednesday, July 4, 2012 10:44 AM
Page: 9
F 016 L70 825 | (4.7.12) Bosch Power Tools
32 | Svenska
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
04.07.2012
Förklaring av bilderna för
installationen (se sidorna 3– 7)
Så här förbereds gräset
Ta bort stenar, lösa träbitar, trådar, under spänning
stående nätdonskablar och andra främmande föremål
från det område som skall klippas.
Kontrollera att området som skall klippas är plant och
att hinder för trädgårdsredskapet som t. ex. gropar,
spår och branta släntar över 19° inte förekommer.
Klipp huvudgräsmattan med en konventionell gräsklip-
pare till en höjd på max. 40 mm och området kring be-
gränsningstråden till en höjd på max. 20 mm.
Installation
Välj för laddstationen ett ställe som är horisontellt
plant och utan direkt solbestrålning.
Kontrollera att framför och bakom laddstationen ett
rakt 2 m långt spår finns och positionera laddstationen
så att laddkontakterna är riktade moturs. (se bilden 2)
Dra begränsningstråden genom främre hålet i botten-
plattan och sedan rakt genom kabelkanalen och bakre
hålet. Fäst begränsningstråden med en pinne i rak linje
med hålet. Ta försiktigt bort isoleringen och anslut be-
gränsningstråden till högra anslutningsklämman.
(se bilderna 4 – 5)
Fäst laddstationen på marken med de 4 medföljande
pinnarna. (se bilden 6)
Dra begränsningstråden moturs och tätt mot marken.
Beakta minimiavståndet till gräskanter, trappsteg, väg-
gar, dammar etc. Använd avståndsschablonen.
(se bilden 7)
Kring träd, dammar, blomsterrabatter etc. inom gräs-
området måste begränsningstråden dras medurs. Led-
ningarna från och till dessa zoner kan beröra varandra,
men får inte korsa varandra. (se bilden 7)
Fäst begränsningstråden med första pinnen bredvid
laddstationen, spänn sedan tråden och lägg ut de övri-
ga pinnarna på ett avstånd om ca 50 cm. (se bilden 8)
Komplettera rundan och dra begränsningstråden längs
laddstationens baksida så att tråden ligger i linje med
hålet och pinnen. Fäst också begränsningstrådens an-
dra ända på pinnen. Kontrollera att hålet, de båda
trådändorna och pinnen ligger i linje. Korta av begräns-
ningstråden, ta försiktigt bort isoleringen och anslut
begränsningstråden till vänstra anslutningsklämman.
(se bilden 9)
Lägg upp skyddshuven på laddstationen.
(se bilden 10)
Anvisning: Begränsningstråden kan förlängas till en
längd på högst 450 m.
Anvisning: Håll dig på avstånd från begränsningstrå-
den när du använder jordfräs eller krattar gräset.
Installera nätdonet i kylig och torr omgivning. Anslut
nätdonet till en laddare och ett nätuttag inomhus.
(se bilden 11)
Kontrollera indikeringen på laddstationen
(se bilden 12):
– Indikatorn lyser permanent grönt när nätdonet har
utgångsspänning och begränsningstråden inte är
avbruten.
– Indikatorn blinkar grönt när begränsningstråden
har avbrott, är för lång eller för kort.
– Indikatorn lyser inte när nätdonet saknar utgångs-
spänning.
Första programmeringen
Stick strömkretsbrytaren i trädgårdsredskapet och
ställ sedan trädgårdsredskapet för laddning i laddsta-
tionen. (se bilderna 13 – 15)
”Välkommen”-bildskärmen visar följande symboler:
Knapparna har olika funktioner. Aktuell betydelse är
beroende av öppnad meny och förklaras närmare på
displayen.
Knapparna invid pilsymbolerna (markör) eller
används för navigering i menyalternativen uppåt eller
nedåt. Knapparna invid pilsymbolerna (markör) el-
ler används för navigering i menyalternativen åt hö-
ger eller vänster.
Displayen kopplar om till nästa bildskärmsdialog så
fort ett alternativ valts och bekräftats.
Installation
Tryck först knappen vid ”Language choice” (Språk-
val). Följande bildskärmsdialog visas ”Välj språk”.
Välj ett språk och bekräfta med ”Färdig”.
Tryck ”Fortsätt” för inmatning av din personliga PIN-
kod.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Handlingsmål Figur
Leveransomfång/packa upp trädgårdsred-
skapet 1
Placering av laddstation 2 – 3
För in begränsningstråden genom botten-
plattan 4
Anslut begränsningstrådens ena ända 5
Fäst laddstationen på marken 6
Förlägg begränsningstråden 7 – 8
Anslut begränsningstrådens andra ända 9
Lägg skyddshuven på laddstationen 10
Anslut nätdonet 11
Laddstationen signalerar nätspänning TILL 12
Sätt in strömkretsbrytaren 13
Så här skall trädgårdsredskapet lyftas upp
och bäras 14
Ställ trädgårdsredskapet för laddning i
laddstationen 15
Inställning av snitthöjd 16
”Välkommen”-bildskärm, se texten i bruks-
anvisningen 17
Rengöring A
Underhåll B
Symbol Betydelse
n Vänstra multifunktionsknappar
o Batteriets laddningstillstånd
p Titel för menyn/undermenyn
q Display med bildskärmsdialoger
r Tidsuppgift
s Högra multifunktionsknappar
Välj språk
Dansk
English
Suomi
Deutsch
Norsk
Svenska
Färdig
PIN-kod
Bestäm en PIN-kod
Fortsätt
Robotic Lawnmower
OBJ_BUCH-1573-002.book Page 32 Wednesday, July 4, 2012 10:44 AM
Page: 10
Svenska | 33
Bosch Power Tools F 016 L70 825 | (4.7.12)
Välj inmatningsläget med höger/vänster markör, ställ
med upp/ned markör in siffrorna och bekräfta med
”Spara” eller välj ”Tillb” för att återgå till tidigare
”PIN-kod”.
Anvisning: Håll PIN-koden hemlig.
Om du förlorat din personliga PIN-kod ta kontakt med
din återförsäljare eller med Bosch kundtjänsten (se
”Kundtjänst och kundrådgivning”).
Ställ in klockslag ”hh:mm pm”, datum ”dd/mm/yyyy”
och tidsformat ”Format: 12 h” in. Välj inmatningsläget
med höger/vänster markör, ställ med upp/ned markör
in siffrorna och bekräfta med ”Spara” eller välj ”Tillb”
för att återgå till tidigare ”PIN-kod”.
Tryck ”Följ tråden” för att avsluta uppmätningen av
gräsytan.
(Välj ”Tillb” för att återgå till ”tid & datum”-bildskär-
men.)
Bildskärmdialogen visar första starten längs begräns-
ningstråden:
Knivarna roterar inte när trädgårdsredskapet första
gången kör längs begränsningstråden.
Uppmätningen är avslutad när trädgårdsredskapet
nått laddstationens baksida.
Tryck ”Hinder” om trädgårdsredskapet inte nått ladd-
stationens baksida. Beakta informationen på display-
en för att avsluta installationen.
Tryck ”Basstation” om trädgårdsredskapet nått ladd-
stationens baksida.
Efter lyckad installation kan du antingen trycka
”Klipp” för att genast starta klippning eller lägg upp
ett tidsschema under ”Meny > Välj tidsschema”.
Ytterligare information om hur trädgårdsredskapet re-
agerar under klippning hittar du i avsnittet ”Klipp-
ning”.
Egna inställningar
Lägg upp tidsscheman och inställningar för trädgårds-
redskapet enligt behov. Alla menyalternativ finns lista-
de i avsnittet ”Programtabell”.
Inmatningen av ett ”Tidsschema” förklaras i detalj. De
övriga menyalternativen är självklara.
Tidsschema
Under ”Meny > Välj tidsschema” kan 6 tidsscheman
hämtas.
”MANUELL” bör användas när trädgårdsredskapet ba-
ra skall användas under aktuell tid.
Varje enskild ”TIDSSCHEMA”-funktion kan anpassas
till dina krav.
Exempel:
Välj ett ”TIDSSCHEMA” med upp/ned markören, t. ex.
”TIDSSCHEMA 1” och tryck ”Ändra”.
PIN-kod
Mata in ny PIN-kod:
_ _ _ _
Tillb Spara
Datum & tid
Editera datum/tid
hh:mm pm
dd/mm/yyyy
Format: 12 h
Tillb Spara
Installation
Tryck följ tråd för att avsluta in-
stallationsprocessen
Tillb
Följ
tråden
Installation
Ett steg tillbaka
Indego startar inom kort och
följer tråden.
Klipparstatus
Trädgården karteras...
Tillb
Kartering avslutad
Är detta basstationens baksida
eller ett hinder?
I fall ett hinder, ta bort det. Inde-
go fortsätter karteringen.
Hinder
Bassta-
tion
Kartering avslutad
Kartering avslutad
Klipparen kör tillbaka till bas-
stationen. Vänta...
Robot gräsklippare
Invented for life
Klipp Meny
Välj tidsschema
Info MANUELL
TIDSSCHEMA 1
TIDSSCHEMA 2
Ändra TIDSSCHEMA 3
TIDSSCHEMA 4
TIDSSCHEMA 5
Tillb Välj
OBJ_BUCH-1573-002.book Page 33 Wednesday, July 4, 2012 10:44 AM
Page: 11
F 016 L70 825 | (4.7.12) Bosch Power Tools
34 | Svenska
Välj önskad klippningsdag med upp/ned markör, t. ex.
”Måndag” och tryck ”Ändra”.
Ställ in ett tidsfönster för den automatiska klippning-
ens ”Start” och ”Slut”. Om en paus krävs t. ex. vid
lunchtiden, måste två tidsfönster läggas upp. För varje
dag kan ett tidsfönster och även båda tidsfönstren
kopplas på resp. från.
Trädgårdsredskapet arbetar inom ett tidsfönster tills
batteriet kräver uppladdning. Har gränsytan klippts
innan tidsfönstret löpt ut, återgår trädgårdsredskapet
till laddstationen.
Välj tidsfönster 1 med höger/vänster markör och ”Till”
eller ”Från” med up/ned markören. Välj ”Start” med
höger/vänster markör och ställ in starttiden med
up/ned markören. Välj ”Slut” och ställ in tidpunkten
för avslutning på samma sätt. Om så behövs upprätta
även start och slut för tidfönstret 2. Tryck ”Spara” för
att bekräfta inmatningen.
Om trädgårdsredskapet under en dag inte används,
t. ex. måndag, ställ båda tidsfönstren med upp/ned
markören i läge ”Från”.
De programmerade tidsfönstren presenteras i ett
översiktsschema.
Ställ in alla övriga klippningsdagar och bekräfta ditt
personliga ”TIDSCHEMA 1” med ”Välj”.
En bock visas vid sparat tidschema.
Trädgårdsredskapet startar klippning så fort dagen
och starttiden för tidsfönstret 1 uppnåtts.
Anvisning: Ställ in olika tidsscheman för säsongrelate-
rad växtlighet på våren, sommaren och hösten. Beakta
gräsets tillväxttakt och anpassa vid behov ditt tids-
schema.
Gräsklippning
f Låt inte barn åka på trädgårdsredskapet.
f Tryck den manuella stoppknappen innan du i bär-
handtaget lyfter upp trädgårdsredskapet.
Lägg upp ett tidsschema för ofta förekommande upp-
repningar. Härvid uppnås goda klippresultat, batteri-
ets laddning räcker längre och du undviker snittrester
på gräsmattan.
När klippning startat:
– arbetar trädgårdsredskapet i funktionen ”MANU-
ELL” tills gräsytan har klippts, stoppknappen trycks
eller batteriet måste laddas upp.
– arbetar trädgårdsredskapet i programmerbar funk-
tion ”Tidsschema” inom tidsfönstret utan avbrott.
Klippning avbryts endast för laddning. För att avbry-
ta klippning före tidsfönstrets slut, tryck den manu-
ella stoppknappen. Har gräsytan klippts innan tids-
fönstret löpt ut, återgår trädgårdsredskapet till
laddstationen.
Trädgårdsredskapet har följande sensorer:
– Lyftsensor aktiveras och frånkopplar knivarnas
drivning när trädgårdsredskapet lyfts upp.
– Vältningssensor registrerar att trädgårdsredskapet
ligger med undersidan uppåt och frånkopplar kni-
varnas drivning.
– Blockeringssensor registrerar vid beröring ett hin-
der i trädgårdsredskapets spårbredd och kopplar
om riktningen.
– Lutningssensor aktiveras när trädgårdsredskapet
uppnår en vinkel på 19°.
När en av sensorerna aktiveras, t. ex. lyftsensorn visas
på displayen ett meddelande: ”Trädgårdsredskapet
har lyfts upp. Mata in PIN-koden och fortsätt.”. Dis-
playen går till viloläge om ingen inmatning sker inom
3 minuter. För återaktivering av displayen tryck på vil-
ken knapp som helst.
Om trädgårdsredskapet står i viloläge, tryck på vilken
knapp som helst för att hämta PIN-inmatningsskärmen
och mata in PIN-koden.
Laddning av sekundärbatteri
Batteriet är försett med en temperaturövervakning
som endast tillåter uppladdning inom ett temperatur-
område mellan 5 °C och 45 °C.
Litiumjonbatteriet levereras med partiell laddning. För
full batterikapacitet måste trädgårdsredskapet före
första användningen fullständigt laddas upp i laddsta-
tionen.
Litiumjonbatteriet kan när som helst laddas upp efter-
som detta inte påverkar livslängden. Batteriet skadas
inte om laddning avbryts.
Vid svagt eller urladdat batteri kopplar skyddskopp-
lingen från trädgårdsredskapet: Knivarna rör inte på
sig längre.
Programtabell
Följande tabeller förklarar de olika menyalternativen.
TIDSSCHEMA 1
Visa
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Sönndag
Ändra
Tillb Spara
TIDSSCHEMA 1 – Måndag
Tidsfönster 1: Till
Start Slut
12 : 00 14 : 00
Tidsfönster 2: Från
Start Slut
: :
Avbryt Spara
TIDSSCHEMA 1
Visa
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Sönndag
Ändra
Tillb Spara
Välj tidsschema
Info MANUELL
TIDSSCHEMA 1
TIDSSCHEMA 2
Ändra TIDSSCHEMA 3
TIDSSCHEMA 4
TIDSSCHEMA 5
Tillb Välj
Inställningar Förklaring
Klippinställ-
ningar
Kantklippning Aldrig Trädgårdsredskapet klipper aldrig en kant.
Var fjärde gång Trädgårdsredskap klipper var fjärde gång en kant.
Varannan gång Trädgårdsredskap klipper varannan gång en kant.
Klippspåret täck-
ningsområde
Inställning av avståndet mellan klippspåren
Signal ID Omkoppling till en annan frekvenskanal vid signal-
störning.
Radera kartor Trädgårdsredskapet registrerar gräsytan på nytt.
Anvisning: Maskinen skall inte stå i laddstationen.
OBJ_BUCH-1573-002.book Page 34 Wednesday, July 4, 2012 10:44 AM
Page: 12
Svenska | 35
Bosch Power Tools F 016 L70 825 | (4.7.12)
Felsökning
Säkerhetsalter-
nativ
Ändra PIN För återaktivering efter autospärr och säkerhets-
frånkoppling krävs inmatning av PIN-koden.
En ändring av PIN-koden kräver först inmatning av
tidigare PIN-koder.
Autospärr Till Knapparna spärras automatiskt såvida ingen
knapp trycks inom 3 minuter.
Denna inställning rekommenderas av säkerhets-
skäl och som skydd mot stöld.
Från Knapparna är alltid klara för inmatning.
Ställ in språk Ändra indikeringsspråket.
Systemalternativ Ställ in knappvo-
lym
Ändra knapptonens ljudstyrka.
Ställ in display Displayljusstyrka Ställ in displayens ljusstyrka till ljusare eller mörka-
re.
Info Information om programversion, serienummer och
senaste service.
Fabriksinställ-
ning
Trädgårdsredskapets återställning till fabriksin-
ställningen raderar alla personliga inställningar.
Återställning till fabriksinställning kräver nyinstal-
lation.
Ställ in da-
tum/tid
Mata in tid och datum.
Ändra
tidsschemat
Förklaring
MANUELL Info Hjälpinformation om användning av MANUELL.
Välj Välj denna funktion om ett tidsschema inte an-
vänds.
TIDSCHEMA
1 – 5
Ändra Bearbeta måndag Programmering av upp till 5 automatiska tidssche-
man med inställning av individuella klippningsda-
gar och tidsfönster.
Bearbeta tisdag
Bearbeta onsdag
Bearbeta torsdag
Bearbeta fredag
Bearbeta lördag
Bearbeta söndag
Välj Aktivera ett av 5 individuella tidsscheman.
Tidsschemainfo Förklaring
Tidsschemainfo Översikt över programmerade klippningsdagar.
Tillb Tillbaka till huvudmenyn.
Ändra
tidsschemat
Hämta undermenyn ”Ändra tidsschema”.
Knappspärr Förklaring
Knappspärr Knapparna spärras genast oberoende av auto-
spärren.
Aktivera knap-
parna
För aktivering av knapparna krävs inmatning av
PIN-kod.
Inställningar Förklaring
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
Trädgårdsredska-
pet fungerar inte
Eventuellt tilltäppt Kontrollera trädgårdsredskapets undre sida
och rensa vid behov (använd alltid trädgårds-
handskar)
Sekundärbatteriet inte fulladdat Ställ trädgårdsredskapet i laddstationen för
laddning
Gräset är för långt Ställ in större snitthöjd
Sekundärbatteriet för kallt/hett Värm/kyl sekundärbatteriet
Strömkretsbrytaren inte korrekt/ordentligt
insatt
Sätt korrekt in
Motorn startar och
stannar igen
Sekundärbatteriet inte fulladdat Ställ trädgårdsredskapet i laddstationen för
laddning
Strömkretsbrytaren inte korrekt/ordentligt
insatt
Sätt korrekt in
Sekundärbatteriet för kallt/hett Värm/kyl sekundärbatteriet
Ställ in större snitthöjd
Trädgårdsredska-
pet går med avbrott
Möjligen ett intern fel Ta kontakt med auktoriserad Bosch kund-
service
Trädgårdsredska-
pet klipper oregel-
bundet
Snitthöjden för liten Ställ in större snitthöjd
Kniven är trubbig Byte av knivar
Eventuellt tilltäppt Kontrollera trädgårdsredskapets undre sida
och rensa vid behov (använd alltid trädgårds-
handskar)
OBJ_BUCH-1573-002.book Page 35 Wednesday, July 4, 2012 10:44 AM
Page: 13
F 016 L70 825 | (4.7.12) Bosch Power Tools
36 | Svenska
Kundservice och kundkonsulter
www.bosch-garden.com
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställ-
ningar produktnumret som består av 10 siffror och
som finns på trädgårdsredskapets typskylt.
I tillägg krävs trädgårdsredskapets programversion (se
”Meny > Inställningar > Systeminställningar > Info”).
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Transport
De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kra-
ven för farligt gods. Användaren kan utan ytterligare
förpliktelser transportera batterierna på allmän väg.
Vid transport genom tredje person (t. ex. flygfrakt eller
spedition) ska speciella villkor för förpackning och
märkning beaktas. I detta fall bör vid förberedelse av
transport en expert för farligt gods konsulteras.
Avfallshantering
Släng inte trädgårdsredskap, laddare och inte heller
batterier i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2002/96/EG
måste obrukbara elektriska och elektro-
niska apparater och enligt europeiska di-
rektivet 2006/66/EG felaktiga eller för-
brukade batterier separat omhändertas
och på miljövänligt sätt lämnas in för åter-
vinning.
f Inbyggda batterier får demonteras endast för av-
fallshantering. Om kåpan öppnas finns risk för att
trädgårdsredskapet förstörs.
f Endast en kundtjänst får demontera inbyggda bat-
terier för avfallshantering.
Sekundär-/primärbatterier:
Li-jon:
Beakta anvisningarna i avsnittet
”Transport”.
Ändringar förbehålles.
Gräset är ställvis
oklippt
Tidsfönstret för litet för gräsytan Förstora tidsfönstret
Batteriets brukstid Ta kontakt med auktoriserad Bosch kund-
service
Avståndet mellan av begränsningstråd om-
slutna hinder är mindre än 1 m
Öka avståndet mellan begränsningstrådarna
Anvisning: Hinder med en höjd på mer än
6 cm behöver inte omslutas med tråd
Ojämn gräsmatta Öka/minska i menyn klippinställningar klipp-
spårets täckningsområde
Kraftiga vibratio-
ner/buller
Knivmuttern/-skruven lös Dra fast knivmuttern/-skruven
Kniven skadad Byte av knivar
Laddning inte möj-
lig
Laddkontakterna är korroderade Rengör laddkontakterna
Möjligen ett intern fel Ta kontakt med auktoriserad Bosch kund-
service
Trädgårdsredska-
pet kan inte köra till
laddstationen
Begränsningstråden är inte korrekt dragen Kontrollera och rikta in begränsningstråden
Indikatorn på ladd-
stationen lyser inte
Nätdonets stickkontakt är inte (korrekt)
ansluten
Anslut stickproppen korrekt i vägguttaget
Vägguttaget eller nätsladden är möjligen
defekt
Kontrollera nätspänningen
Nätdonet eller laddstationen defekt Låt en kvalificerad elektriker kontrollera nät-
donet eller laddstationen
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
OBJ_BUCH-1573-002.book Page 36 Wednesday, July 4, 2012 10:44 AM

Question & answers

There are no questions about the Bosch Indego yet.

Ask a question about the Bosch Indego

Have a question about the Bosch Indego but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch Indego. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch Indego as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.