Bosch Indego 800 manual

View a manual of the Bosch Indego 800 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Gräsklippare
  • Model/name: Indego 800
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Czech, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare, Ryska

Table of Contents

Page: 147
148 | Svenska
F 016 L81 115 | (7.10.14) Bosch Power Tools
Transport
De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på of-
fentlig vej uden yderligere pålæg.
Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før
forsendelsesstykket forberedes.
Bortskaffelse
Smid ikke haveværktøj, ladeaggregater og akkuer/batterier
ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal
affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) og iht. det europæiske direktiv
2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akku-
er/batterier indsamles separat og genbruges
iht. gældende miljøforskrifter.
 Integrerede akkuer må kun tages ud, når de skal bort-
skaffes. Haveværktøjet kan blive ødelagt,hvis husets skal
åbnes.
 Integreredeakkuermåkuntages ud afenservicetekni-
ker, når de skal bortskaffes.
Akkuer/batterier:
Li-Ion:
Følg venligst henvisninger i afsnit „Trans-
port“.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Hjärtligt tack för att du valt Indego
Grasklipparrobot.
Läs säkerhetsanvisningarna som föl-
jer innan du installerar Indego.
Säkerhetsanvisningar
Obs! Läs noggrant igenom anvisning-
arna. Gör dig förtrogen med träd-
gårdsredskapets manöverorgan och
dess korrekta användning. Förvara
bruksanvisningen för senare behov.
Beskrivning av symbolerna på träd-
gårdsredskapet
Allmän varning för riskmoment.
Se till att trädgårdsredskapet
inte blockerar eller spärrar
utgångar.
Varning: Läs noggrant bruksan-
visningen innan du använder
trädgårdsredskapet.
Varning: Aktivera frånkopp-
lingsanordningen innan du
utför arbeten på trädgårdsred-
skapet eller lyfter upp det.
Se upp: Berör inte roterande
knivar.Knivarnaärvassa.Setill
att tår eller fingrar inte skadas.
Väntatillsträdgårdsredskapets
alla delar stannat fullständigt
innan du berör dem. Knivarna
roterar en stund efter det trädgårds-
redskapetstängtsavochdettakanleda
till kroppsskada.
Se till att personer som står i
närheteninteskadasavföremål
som eventuellt slungas ut.
Varning: Håll ett betryggande
avstånd från trädgårdsredska-
pet när det är igång.
Ak inte på trädgårdsredskapet.
Laddaren är försedd med en
säkerhetstransformator.
Använd inte trycktvättaggre-
gat eller trädgårdsslang för
rengöring av gräsklipparro-
boten.
OBJ_BUCH-1573-007.book Page 148 Tuesday, October 7, 2014 12:49 PM
Page: 148
Svenska | 149
Bosch Power Tools F 016 L81 115 | (7.10.14)
Användning
Ta bort strömkretsbrytaren innan
arbeten på trädgårdsredskapet
utförs (t. ex. underhåll, verktygs-
byte etc.) och likaså för transport
och lagring.
Trädgårdsredskapet får aldrig använ-
dasavbarnellerpersonersominteär
förtrogna med bruksanvisningarna.
Nationella föreskrifter begränsar
eventuellt tillåten ålder för använd-
ning.
Trädgårdsredskapet får inte använ-
das av person (inklusive barn) med
begränsad fysisk, sensorisk eller psy-
kisk förmåga och/eller som saknar
den erfarenhet och kunskap som
krävs för hantering. Undantag görs
om personen övervakas av en ansva-
rig person som kan undervisa i träd-
gårdsredskapets användning.
Barnbörövervakasförattsäkerställa
att de inte leker med trädgårdsred-
skapet.
Användaren eller ägaren ansvarar för
olyckor och skador som drabbar
andra människor eller deras egen-
dom.
Aktivera genast den röda stoppknap-
pen om risker uppstår när trädgårds-
redskapet används.
Kontrollera att begränsningstråden
är korrekt installerad enligt bruksan-
visningen.
Kontrollera begränsningstråden.
Begränsningstråden måste spännas
fast ordentligt med pinnar på marken
och får inte ha lösa trådslingor.
Kontrollera regelbundet området på
vilket trädgårdsredskapet används
och avlägsna alla stenar, Pinnar, trå-
dar och andra främmande föremål.
Kör inte över spänningsförande
strömkablar.
Kontrollera trädgårdsredskapet
regelbundet att knivar, knivskruvar
ochskäranordningarinteärnedslitna
eller skadade. Byt ut slitna knivar och
knivskruvar som komplett sats för att
undvika obalans.
Trädgårdsredskapet får aldrig använ-
das med skadad skyddskåpa eller
utan säkerhetsutrustning.
Håll händerna och fötterna på betryg-
gande avstånd från roterande delar.
Trädgårdsredskapet får aldrig lyftas
upp eller bäras med motorn igång.
Använd inte ett obevakat trädgårds-
redskap om du vet att husdjur, barn
eller personer finns i närheten.
Koppla på trädgårdsredskapet enligt
bruksanvisningen och håll dig på
betryggande avstånd från roterande
komponenter.
Trädgårdsredskapet får inte använ-
dassamtidigtmedenvattenspridare.
Mata in ett tidschema för att säker-
ställa att systemen inte används sam-
tidigt.
Gör inga förändringar på träd-
gårdsredskapet. Otillåtna föränd-
ringarkanmenligtpåverkaträdgårds-
redskapets säkerhet och leda till
kraftigare buller och vibrationer.
OBJ_BUCH-1573-007.book Page 149 Tuesday, October 7, 2014 12:49 PM
Page: 149
150 | Svenska
F 016 L81 115 | (7.10.14) Bosch Power Tools
Lossa strömkretsbrytaren:
– innan blockeringar åtgärdas,
– när kontroll, rengöring eller arbeten
utförs på trädgårdsredskapet,
– om trädgårdsredskapet vibrerar
ovanligt kraftigt (stoppa trädgårds-
redskapet och kontrollera genast),
– efter en kollision med ett annat före-
mål. Kontrollera att trädgårdsredska-
pet inte skadats och kontakta Bosch
kundtjänsten för eventuell repara-
tion.
Service
Använd alltid trädgårdshandskar
när åtgärder krävs i närheten av
skarpa knivar.
Ta bort strömkretsbrytaren innan
åtgärder utförs på trädgårdsred-
skapet.
Dra stickproppen ur vägguttaget
innan arbeten utförs på laddstatio-
nen eller nätdonet.
Rengör trädgårdsredskapet noggrant
utvändigt med en mjuk borste och en
trasa. Använd varken vatten, lös-
nings- eller polermedel. Avlägsna alla
gräsrester och avlagringar, framför allt
från ventilationsöppningarna.
Vänd trädgårdsredskapet upp och ned
och rengör regelbundet knivområdet
på undre sidan. Använd en kraftig bor-
ste eller en skrapa för borttagning av
kvarsittande gräsrester. (se bild A)
Knivarna kan vändas om. (se bild B)
Granska att alla muttrar, bultar och
skruvar sitter stadigt fast; detta
garanterar att trädgårdsredskapets
tillförlitlighet upprätthålls.
Besiktiga trädgårdsredskapet regel-
bundet och byt för din säkerhet ut
nedslitna och skadade komponenter.
Se till att endast original Bosch
reservdelar används.
Byt vid behov ut knivar och skruvar
som komplett sats.
Vinterlagring och transport
Ta bort strömkretsbrytaren innan
trädgårdsredskapet lagras.
Indego är driftklar vid temperaturer
mellan 5 °C och 45 °C. Lagra Indego
och laddstationen under vintersä-
songen, när temperaturen konstant
ligger under 5 °C utom räckhåll för
barn, på ett säkert och torrt ställe.
Ställ inte andra föremål på klipparen
eller laddstationen.
Vi föreslår att originalförpackningen
andvänds om Indego skall transporte-
ras längre sträckor.
SD-kort
GränssnittetforSD-kortpåklipparenär
endastavsettfordiagnossomutförsav
Bosch Servicecenter.
Risker vid hantering av batterier
Laddning får endast ske i laddstatio-
ner som Bosch godkänt.
Indego fungerar mellan 5 °C och
45 °C. Om batteriets temperatur lig-
ger utanför detta område, signalerar
Indego det i sin bildskärm och stan-
nar i laddstationen eller vänder till-
baka till laddstationen om den arbe-
tar.
OBJ_BUCH-1573-007.book Page 150 Tuesday, October 7, 2014 12:49 PM
Page: 150
Svenska | 151
Bosch Power Tools F 016 L81 115 | (7.10.14)
Undvikkontaktmedträdgårdsredska-
petommotförmodanvätskarinnerur
batteriet. Om du kommer i kontakt
med denna vätska uppsök en läkare.
Om batteriet skadas kan vätska rinna
ut och väta komponenter kring batte-
riet. Kontrollera berörda komponen-
ter och kontakta Bosch kundtjänst.
Öppna inte trädgårdsredskapet
och inte heller batteriet. Risk finns
för kortslutning och elstöt.
Skydda trädgårdsredskapet mot
eld. Explosionsrisk föreligger.
Vid skadat eller felanvänt träd-
gårdsredskap finns risk för att
ångor avgår ur batteriet. Tillför
friskluft och uppsök läkare vid
åkommor.Ångornakanledatillirrita-
tion i andningsvägarna.
Lagra trädgårdsredskapet endast
inom temperaturområdet –20 °C till
50 °C. Lämna inte trädgårdsredska-
pet på sommaren t.ex. i bilen.
Säkerhetsanvisningar för laddstatio-
nen och nätdonet
Laddning får endast ske i en origi-
nal Bosch laddstation. I annat fall
finns risk för explosion och brand.
Kontrollera regelbundet laddsta-
tionen, nätdonet, kabeln och stick-
kontakten. Skadade laddstationer
eller nätdon får inte användas.
Öppna inte laddstationen eller nät-
donet på egen hand utan låt de
endast repareras av kvalificerad
fackman och med originalreserv-
delar. Skadade laddstation, nätdon,
kablarellerstickkontakterökarrisken
för en elstöt.
Använd inte laddstationen och nät-
donet på lättantändligt underlag
(t. ex. papper, textilier mm) och
inte heller i brännbar omgivning.
Till följd av den värme som uppstår
vid laddning av laddstationen och
nätdonet finns risk för brand.
Håll barn under uppsikt. Se till att
barnen inte leker med laddstationen,
nätdonet eller trädgårdsredskapet.
Laddstationen och nätdonet får
inte användas av barn eller perso-
ner med begränsad fysisk, senso-
riskellerpsykiskförmågaellersom
saknardenerfarenhetochkunskap
som krävs för säker hantering.
Undantag görs om personen över-
vakas av en ansvarig person som
även kan undervisa i laddstatio-
nens och nätdonets användning. I
annat fall finns risk för felhantering
och personskada.
Kontrolleraattströmkällansspänning
överensstämmermeduppgifternapå
nätdonets typskylt.
Nätdonet bör helst vara anslutet till
ett vägguttag som säkrats med en
FI-jordfelsbrytare(RCD)medenläck-
ström på maximalt 30 mA. Kontrol-
lera regelbundet jordfelsbrytarens
(RCD) funktion.
Anslutningssladden måste regelbun-
detkontrollerasavseendeskadoroch
får endast användas i felfritt tillstånd.
Om nätsladden måste bytas ut för att
bibehålla verktygets säkerhet, ska
byte ske hos tillverkaren, en auktori-
serad serviceverkstad eller en för
arbetet kvalificerad person.
OBJ_BUCH-1573-007.book Page 151 Tuesday, October 7, 2014 12:49 PM
Page: 151
152 | Svenska
F 016 L81 115 | (7.10.14) Bosch Power Tools
Kontrollera vid byte av kablar för
laddstationen och nätdonet att
donen är godkända av Bosch.
Grip aldrig tag i stickproppen med
våta händer.
Anslutningssladden får inte köras
över, klämmas och inte heller dras i
då den kan skadas. Skydda sladden
mot hetta, olja och vassa kanter.
Nätdonet är skyddsisolerat och kräver
därför ingen jordning. Driftspänningen
är 230 V AC, 50 Hz (för icke EU-länder
220 V, 240 V alltefter utförande). För
information kontakta auktoriserad
Bosch kundservice.
I tveksamma fall hör med en utbildad
elektriker eller närmaste Bosch servi-
cestation.
Anslutningssladden ska regelbundet
kontrolleras med hänsyn till synlig
skada och åldring och får endast använ-
das i felfritt skick.
Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå
bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras betydelse på
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna bidrar till bättre och
säkrare användning av trädgårdsredskapet.
Ändamålsenlig användning
Trädgårdsredskapet är avsett för gräsklippning i en hemträd-
gård.
Tekniska data
Symbol Betydelse
Bär skyddshandskar
Tillåten hantering
Förbjuden handling
Tillbehör/reservdelar
Automatisk
gräsklippare
SI-
enheter
Indego Indego 800 Indego 1000
Connect
Indego 1100
Connect
Indego 1200
Connect
Indego 1300
Produktnummer 3600 ... ... HA2 0..
... HA2 1..
... HA2 1.. ... HA2 3.. ... HA2 3.. ... HA2 3.. ... HA2 2..
Snittbredd cm 26 26 26 26 26 26
Snitthöjd mm 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60
Släntvinkel (max.) ° 20 20 20 20 20 20
Arbetsytansstorlek (alla
ytor)
– maximalt
– minimalt
– per batteriladdning
upp till*
m2
m2
m2
1000
20
200
800
20
200
1000
20
200
1100
20
200
1200
20
200
1300
20
200
Vikt kg 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1
Kapslingsklass IPX1 IPX1 IPX1 IPX1 IPX1 IPX1
Serienummer se dataskylten på trädgårdsredskapet
*i relation till snitthöjd, gräsförhållande och fuktighet
**beroende på produkttyp
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Beakta produktnumret på trädgårdsredskapets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda trädgårdsredskap kan variera.
OBJ_BUCH-1573-007.book Page 152 Tuesday, October 7, 2014 12:49 PM
Page: 152
Svenska | 153
Bosch Power Tools F 016 L81 115 | (7.10.14)
Buller-/vibrationsdata
Bullernivåvärde förmedlas enligt FprEN 50636-2-107.
Redskapets A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtrycks-
nivå 64 dB(A); ljudeffektnivå 72 dB(A). Onoggrannhet
K =2,74 dB.
Försäkran om
överensstämmelse 1588
Vi försäkrar under exklusivt ansvar att produkten som
beskrivs i ”Tekniska data” överensstämmer med alla bestäm-
melser i direktiven 2006/42/EG, 1999/5/EU, 2000/14/EG,
2009/125/EG, 2011/65/EU samt deras ändringar och med
följande standard: EN 60335-1:2012/FprEN 50636-2-107
Sekundärbatteri Li-jon Li-jon Li-jon Li-jon Li-jon Li-jon
Märkspänning V= 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4
Kapacitet Ah 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Antal battericeller 18 18 18 18 18 18
Drifttid, i genomsnitt
upp till* min 50 50 50 50 50 50
Batteriladdningstid
(max.) min 50 50 50 50 50 50
Begränsningstråd
Begränsningstråd
– medföljande kabel
– installeradlängd,min.
– installerad längd,
max.
m
m
m
150/200**
20
450
150
20
450
200
20
450
200
20
450
250
20
450
300
20
450
Laddstation
Produktnummer F 016 ... ... L69 104 ... L69 104 ... L69 104 ... L69 104 ... L69 104 ... L69 105
Inspänning V 42 42 42 42 42 42
Energiförbrukning W 150 150 150 150 150 150
Laddningsström A 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Tillåtet temperaturom-
råde för laddning °C 5 – 45 5 – 45 5 – 45 5 – 45 5 – 45 5 – 45
Vikt kg 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Kapslingsklass IPX1 IPX1 IPX1 IPX1 IPX1 IPX1
Nätdon
Produktnummer
Schweiz
England
Övriga Europa
Australien
F 016 ... ... L69 117
... L69 118
... L69 116
... L69 119
... L69 117
... L69 118
... L69 116
... L69 119
... L69 117
... L69 118
... L69 116
... L69 119
... L69 117
... L69 118
... L69 116
... L69 119
... L69 117
... L69 118
... L69 116
... L69 119
... L69 117
... L69 118
... L69 116
... L69 119
Ingångsspänning (växel-
spänning) V 220 – 240 220 – 240 220 – 240 220 – 240 220 – 240 220 – 240
Skyddsklass /II /II /II /II /II /II
Frekvens Hz 50/ 60 50/ 60 50/ 60 50/ 60 50/ 60 50/ 60
Utgångsspänning (lik-
spänning) V 42 42 42 42 42 42
Kapslingsklass IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7
Vikt kg 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Automatisk
gräsklippare
SI-
enheter
Indego Indego 800 Indego 1000
Connect
Indego 1100
Connect
Indego 1200
Connect
Indego 1300
*i relation till snitthöjd, gräsförhållande och fuktighet
**beroende på produkttyp
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Beakta produktnumret på trädgårdsredskapets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda trädgårdsredskap kan variera.
OBJ_BUCH-1573-007.book Page 153 Tuesday, October 7, 2014 12:49 PM
Page: 153
154 | Svenska
F 016 L81 115 | (7.10.14) Bosch Power Tools
(produktsäkerhet), EN 60950-1:2006+A2:2013/
EN 60950-22:2006 (produktsäkerhet),
EN 61558-1:2005+A1:2009/
EN 61558-2-16:2009+A1:2013 (nätaggregats säkerhet),
EN 301 489-7 V1.3.1 (EMV och ERM för GSM och DCS),
EN 301 511 V9.0.2 (väsentliga fordringar för GSM 900 och
GSM 1800), EN 55014-1:2006+A2:2011 (EMV störsänd-
ningar), EN 55014-2:1997+A2:2008 (EMC interferenstålig-
het).
2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå 75 dB(A).
Bedömningsmetod för överensstämmelse enligt bilaga VI.
Produktkategori: 32
Nämnd organisation 2000/14/EG:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG,
2000/14/EG) fås från:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
13.08.2014
Förklaring av bilderna för
installationen (se sidorna 3-13)
Så här förbereds gräset
Ta bort stenar, lösa träbitar, trådar, under spänning stående
nätdonskablar och andra främmande föremål från det
område som skall klippas.
Kontrollera att området som skall klippas är plant och att hin-
derförträdgårdsredskapetsomt. ex.gropar,spårochbranta
släntar över 20° inte förekommer.
Klipphuvudgräsmattanmedenkonventionellgräsklipparetill
en höjd på max. 40 mm och området kring begränsningstrå-
den till en höjd på max. 20 mm.
Installation
En video för installation av Indego finns att få på adressen
www.bosch-indego.com eller använd följande QR-kod.
Välj för laddstationen ett ställe som är horisontellt plant och
utan direkt solbestrålning.
Anvisning: Laddstationen måste placeras på yttre kanten av
gräsmattan på begränsningstråden. Den kan inte stå bredvid
ett skjul eller ett redskapshus, som bildar en ö inom gräsmat-
tan.
Kontrollera att laddstationen står på sidan om gräsmattan
som skall klippas och med ett 1,5 meters långt rakt spår fram-
för och ett 1 meters rakt spår bakom. Det är viktigt att ladd-
kontakterna ligger åt vänster utgående från den gräsmatta
som klipps (se bild 2).
Anvisning: Om laddstationen står så att laddkontakterna lig-
ger mot gräsmattan som skall klippas eller åt höger, arbetar
Indego inte korrekt.
Dra begränsningstråden genom främre hålet i bottenplattan
och sedan rakt genom kabelkanalen och bakre hålet. Fäst
begränsningstrådenmedenpinneiraklinje medhålet. Ta för-
siktigt bort isoleringen och anslut begränsningstråden till
högra anslutningsklämman (Röd). (se bilderna 4 – 5)
Fäst laddstationen på marken med de 4 medföljande pin-
narna. (se bilden 6)
Dra begränsningstråden moturs och tätt mot marken. Beakta
minimiavståndet till gräskanter, trappsteg, väggar, dammar
etc. Använd avståndsschablonen. (se bilden 7)
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Handlingsmål Figur Sida
Leveransomfång/packa upp träd-
gårdsredskapet 1 4
Placering av laddstation 2 – 3 4 – 5
För in begränsningstråden genom bot-
tenplattan 4 5
Anslut begränsningstrådens ena ända 5 5
Fäst laddstationen på marken 6 5
Förlägg begränsningstråden 7 6
Begränsningstrådens förlängning 8 7
utstakning av tilläggsområde med
begränsningstråd 9 7
Anslut begränsningstrådens andra
ända 10 8
Lägg skyddshuven på laddstationen 11 8
Anslut nätdonet 12 9
Laddstationen signalerar nätspänning
TILL 13 9
Sätt in strömkretsbrytaren 14 9
Ställträdgårdsredskapetförladdningi
laddstationen 15 10
”Välkommen”-bildskärm, se texten i
bruksanvisningen 16 10
Så här skall trädgårdsredskapet lyftas
upp och bäras 17 11
Inställning av snitthöjd 18 11
Effektiv gräsklippning med Logicut 19 12
Rengöring A 13
Underhåll B 13
Handlingsmål Figur Sida
OBJ_BUCH-1573-007.book Page 154 Tuesday, October 7, 2014 12:49 PM
Page: 154
Svenska | 155
Bosch Power Tools F 016 L81 115 | (7.10.14)
Anvisning: Begränsningstråden måste vara så förlagd att
Indego aldrig är på över 16 m avstånd från tråden.
Om gräsmattan gränsar till en väg eller en yta som är på
samma höjd, kan Indego köra längs kanten. I dessa fall kan
begränsningstråden förläggas direkt på kanten.
Anvisning: Begränsningstråden kan
förläggaspåhögst5 cmdjupimarken.
Vi rekommenderar att fasta objekt inom gräsmattan avgrän-
sas. Därigenom undviker man Indegos yttre nötning på grund
av ständiga stötar. Objekt som är under 6 cm höga t ex bloms-
terrabatter, måste avgränsas medurs för att förhindra skador
på kniven. Trådarna från och till dessa zoner skall beröra var-
andra, men får inte korsas. (se bilden 7)
Anvisning: Gräsmattan förblir oklippt
ca20 cmkringfastaobjektochihörn.
Fäst begränsningstråden med första pinnen bredvid laddsta-
tionen, spänn sedan tråden och lägg ut de övriga pinnarna på
ett avstånd om ca 50 cm. (se bilden 7)
Komplettera rundan och dra begränsningstråden längs ladd-
stationens baksida så att tråden ligger i linje med hålet och
pinnen. Fäst också begränsningstrådens andra ända på pin-
nen. Kontrollera att hålet, de båda trådändorna och pinnen
ligger i linje. Korta av begränsningstråden, ta försiktigt bort
isoleringen och anslut begränsningstråden till vänstra anslut-
ningsklämman (Svart). (se bilden 10)
Lägg upp skyddshuven på laddstationen. (se bilden 11)
Anvisning:Ytterligarebegränsningstrådkananslutasmeden
skarv. (se bilden 8)
Begränsningstråden kan förlängas till en längd på högst
450 m.
Anvisning: Håll dig på avstånd från begränsningstråden när
du använder jordfräs eller krattar gräset.
Installeranätdonetikyligochtorromgivning.Anslutnätdonet
till en laddare och ett nätuttag inomhus. (se bilden 12)
Kontrollera indikeringen på laddstationen (se bild 13):
– Indikatorn lyser permanent grönt när nätdonet har
utgångsspänning och begränsningstråden inte är avbru-
ten.
– Indikatorn lyser inte när nätdonet saknar utgångsspän-
ning.
Installera en trädgård till
(Indego 1300)
Indego 1300 kan användas för upp till tre olika trädgårdar.
För att installera en trädgård till behövs en extra laddstation
(F 016 800 384/F 016 800 438), begränsningstråd och
pinnar.
Då du inrättar en ny yta måste du gå tillväga enligt följande
installationsanvisning.
Anvisning: När Indego ska flyttas från en trädgård till nästa
måste först knappen ”Symbol Home” tryckas, så att den kör
tillbaka till laddstationen. Sedan kan man lyfta upp den och
bära den till nästa laddstation.
Första inrättningen
Stick strömkretsbrytaren i trädgårdsredskapet och ställ
sedan trädgårdsredskapet för laddning i laddstationen. (se
bilderna 14 – 16)
”Välkommen”-bildskärmen visar följande symboler:
Knapparna har olika funktioner. Aktuell betydelse är bero-
ende av öppnad meny och förklaras närmare på displayen.
Knapparna invid pilsymbolerna (markör) eller används
för navigering i menyalternativen uppåt eller nedåt. Knap-
parna invid pilsymbolerna (markör) eller används för
navigering i menyalternativen åt höger eller vänster.
Displayen kopplar om till nästa bildskärmsdialog så fort ett
alternativ valts och bekräftats.
Installation
Tryck först knappen vid ”Language choice” (Språkval). Föl-
jande bildskärmsdialog visas ”Välj språk”.
Välj ett språk och bekräfta med ”Spara”.
20-25cm
Symbol Betydelse
Vänstra multifunktionsknappar
Batteriets laddningstillstånd
Titel för menyn/undermenyn
Display med bildskärmsdialoger
Tidsuppgift
Högra multifunktionsknappar
Välj språk
English
Deutsch
Dansk
Svenska
Norsk
Suomi
Spara
Indego
OBJ_BUCH-1573-007.book Page 155 Tuesday, October 7, 2014 12:49 PM
Page: 155
156 | Svenska
F 016 L81 115 | (7.10.14) Bosch Power Tools
Välj regionen där Indego används och bekräfta med ”Spara”.
Denna information används för optimering av gräsklipparro-
botens elektroniska kompass.
Tryck ”Fortsätt” för inmatning av din personliga PIN-kod.
Välj inmatningsläget med höger/vänster markör, ställ med
upp/ned markör in siffrorna och bekräfta med ”Foga” eller
välj ”Tillb” för att återgå till tidigare ”PIN-kod”.
Mata in din PIN-kod.
Anvisning: Visa inte PIN-koden för utomstående.
Om du förlorat din personliga PIN-kod måste du för att låsa
upp Indego med laddstationen uppsöka en Bosch servicecen-
ter. Kontakta återförsäljaren eller Bosch kundtjänsten (se
även ”Kundtjänst och användarrådgivning”).
Ställ in klockslag hh:mm, datum dd/mm/åå och tidsformat
”Format: 12 h”. Välj inmatningsläget med höger/vänster mar-
kör, ställ med upp/ned markör in siffrorna och bekräfta med
”Spara” eller välj ”Tillbaka” för att återgå till tidigare ”PIN-
kod”.
Välj ”Följ tråden” för att mäta upp trädgården.
(Välj ”Tillb” för att återgå till ”Datum & tid”-bildskärmen.)
Anvisning:Omladdstationensindikatorviddettatillfälleblin-
kar, har begränsningstråden brustit, är för lång (över 450 m)
eller för kort (under 20 m).
Välj region
Europa, syd
Europa, väst
Europa, nord
Europa, UK
Europa, ost
Avbryt Spara
PIN-kod
Bestäm en PIN-kod
Fortsätt
PIN-kod
Mata in ny PIN-kod:
0–––
Tillb Foga
PIN CODE
Datum & tid
hh:mm
dd/mm/åå
Format: 12 h
Tillb Spara
Installation
Tryck följ tråd för att avsluta
installationsprocessen
Tillb Följ tråden
OBJ_BUCH-1573-007.book Page 156 Tuesday, October 7, 2014 12:49 PM
Page: 156
Svenska | 157
Bosch Power Tools F 016 L81 115 | (7.10.14)
Bildskärmdialogen visar första starten längsbegränsningstrå-
den:
Knivarna roterar inte när trädgårdsredskapet första gången
kör längs begränsningstråden.
Anvisning: Vid kartering följer Indego begränsningstråden
vidgräsmattanskant.Därtrådengrenarsigtillochfrånhinder
iettavståndav1 cm,avkännsdeninte,utanIndegofortsätter
följandet av den yttre omfattningen. (se bilden 7)
Uppmätningen är avslutad när trädgårdsredskapet nått ladd-
stationens baksida.
Tryck ”Hinder” om trädgårdsredskapet inte nått laddstatio-
nens baksida. Beakta informationen på displayen för att
avsluta installationen.
Tryck ”Basstation” om trädgårdsredskapet nått laddstatio-
nens baksida.
Indego 1300
I displayen finns alternativet att ge trädgården ett givet namn
från minnet. För att sedan kartera ytterligare en trädgård,
måsteIndegoställasirespektiveladdstation. Indegoärsedan
beredd att registrera den nya trädgårdengenastnär knappen
”Kartera” tryckts.
Efter lyckad installation kan du antingen trycka ”Gräsklipp-
ning” för att genast starta klippning eller lägga upp ett tids-
schema under ”Meny > Ändra tidsschemat”.
Ytterligare information om hur trädgårdsredskapet reagerar
under klippning hittar du i avsnittet ”Klippning”.
Inmatning av en klippningsplan
Konfigurera klippningsplanen och inställningen enligt dina
önskemål.
De ungefärliga gångtiderna för en fullständig kartläggning av
trädgården anges här. Beakta att gångtiderna varierar bero-
ende på gräsets beskaffenhet och antalet objekt på gräsmat-
tan.
Installation
Ett steg tillbaka
Indego startar inom kort och föl-
jer tråden.
Klipparstatus
Trädgården karteras...
Tillb
Meddelande
Är detta basstationens baksida
eller ett hinder? I fall ett hinder,
ta bort det. Indego fortsätter kar-
teringen.
Hinder Basstation
Kartering avslutad
Kartering avslutad. Klipparen
kör tillbaka till basstationen.
Vänta.
Tillb
Indego
Invented for life
Gräsklippning Meny
200 m2
2 h
500 m2
6 h
800 m2
9 h
1000 m2
12 h
1300 m2
16 h
OBJ_BUCH-1573-007.book Page 157 Tuesday, October 7, 2014 12:49 PM
Page: 157
158 | Svenska
F 016 L81 115 | (7.10.14) Bosch Power Tools
Alla menypunkter är framförda i avsnittet ”Meny navigation”.
Inmatningen avett”Tidsschema” förklaras i detalj. De övriga
menyalternativen är självklara.
Tidsschema
Under ”Meny > Ändra tidsschemat” kan 5 tidsscheman
hämtas.
”MANUELL”böranvändasnärträdgårdsredskapetbaraskall
användas under aktuell tid.
Varje enskild ”TIDSSCHEMA”-funktion kananpassas till dina
krav.
Exempel:
Välj ett ”TIDSSCH” med upp/ned markören, t. ex.
”TIDSSCH 1” och tryck ”Ändra”.
Välj önskad klippningsdag med upp/ned markör, t. ex. ”M”.
Välj starttid med höger/vänster markör.
Bekräfta starttiden med knappen nedtill till höger. Välj sluttid
med höger/vänster markör. Bekräfta sluttiden med knappen
nedtill till höger.
Trädgårdsredskapet arbetar inom ett tidsfönster tills batte-
riet kräver uppladdning. Har gränsytan klippts innan tids-
fönstret löpt ut, återgår trädgårdsredskapet till laddstatio-
nen.
De programmerade tidsfönstren presenteras i ett översikts-
schema.
Ställ in alla övriga klippningsdagar och bekräfta ditt person-
liga ”TIDSSCHEMA 1” med knappen nedtill till höger.
Radera ett tidsfönster genom attflytta markören till tidsfönst-
ret och radera det med knappen nedtill till höger.
En bock visas vid sparat tidschema.
Trädgårdsredskapet startar klippning så fort dagen och start-
tiden för tidsfönstret 1 uppnåtts.
Anvisning: Ställ in olika tidsscheman för säsongrelaterad
växtlighet på våren, sommaren och hösten. Beakta gräsets
tillväxttakt och anpassa vid behov ditt tidsschema.
Gräsklippning
 Låt inte barn åka på trädgårdsredskapet.
 Tryck den manuella stoppknappen innan du i bärhand-
taget lyfter upp trädgårdsredskapet.
Snitthöjd: Snitthöjden kan ställas in mellan 20 mm och
60 mm (se bild 18). Det står 10 olika inställningar till förfo-
gande (ca. 20 mm, 24 mm, 29 mm, 33 mm, 38 mm, 42 mm,
47 mm, 51 mm, 56 mm och 60 mm).
Anvisning: Knivsystemet på Indego är avsett för klippning av
kort gräs (3–5 mm). Snittmaterialet kan ligga kvar för göds-
ling av gräset.
Välj tidsschema
Info
MANUELL
TIDSSCH 1
TIDSSCH 2
TIDSSCH 3
TIDSSCH 4
TIDSSCH 5
Ändra
Tillb Välj
Bearbeta klipptid.
00 04 08 12 16 20
M
T
O
T
21:00
Bearbeta klipptid.
00 04 08 12 16 20
M
l l
T
O
l
T
21:00
Välj tidsschema
Info
MANUELL
TIDSSCH 1
TIDSSCH 2
TIDSSCH 3
TIDSSCH 4
TIDSSCH 5
Ändra
Tillb Välj
OBJ_BUCH-1573-007.book Page 158 Tuesday, October 7, 2014 12:49 PM
Page: 158
Svenska | 159
Bosch Power Tools F 016 L81 115 | (7.10.14)
Lägg upp ett tidsschema för ofta förekommande upprep-
ningar. Härvid uppnås goda klippresultat, batteriets laddning
räcker längre och du undviker snittrester på gräsmattan.
När klippning startat:
– trädgårdsredskapet arbetar i modus ”Manuell ” tills gräs-
mattan är klippt eller stoppknappen trycks. Klippningen
avbryts endast för laddning av batteriet.
– arbetar trädgårdsredskapet i programmerbar funktion
”Tidsschema” inom tidsfönstret utan avbrott. Klippning
avbryts endast för laddning. För att avbryta klippning före
tidsfönstrets slut, tryck den manuella stoppknappen. Har
gräsytan klippts innan tidsfönstret löpt ut, återgår träd-
gårdsredskapet till laddstationen.
Indego 1300
Indego 1300 registrerar ändringen till en annan laddstation
och laddar den riktiga trädgårdskartan, om trädgården redan
har karterats. Om en tidsplan valts, börjar Indego 1300 gräs-
klippningen med inställt tidsfönster.
Effektig gräsklippning med Logicut
Hur effektivt klipper Indego (se bild 19)
För att klippa effektivt lär Indego sig ytans form, där den arbe-
tar. Inlärningsproceduren sker under de två första arbets-
cyklerna.
Nedan förklaras hur Indego lär sig gräsmattans form.
Så här fungerar det
Förattklippaeffektivt,karterarIndegogräsmattansyttrelinje
och läget för de inneliggande objekten (träd, blomsterrabat-
ter, diken mm), som vid installationen har avgränsats med
begränsningstråden. Så kan Indego kalkylera var gräset skall
klippas, var gräset redan har klippts samt vägen till och från
laddstationen.SålundakanIndegoutförauppdragetbetydligt
effektivare.
Arbetsytans kartering (se bild 19)
Efter det inställningen avslutats, karterar Indego först träd-
gårdens yttre form. Det sker genom att köra längs begräns-
ningstråden längs gräsmattans kant. Vid körningen mäter
Indego avstånden, uppgör en karta och sparar den i sitt
minne.
Anvisning: Indego följer inte tråden till de inre avgränsning-
arna.
Inlärning av de med tråd avgränsade trädgårds-
objekten (se bild 19)
GenastnärIndegoharkarteratytansomskallklippas,kanden
börja klippa. Efter att kommandot ”Gräsklippning” aktiverats
lämnar Indego laddstationen och börjar klippa gräset i paral-
lella spår. De parallella spåren är begränsade till ungefär
10 m, får att hålla spåret möjligast noggrant. Delytan klipps
färdig i parallella spår, såvitt klipparen inte träffar ett med
begränsningstråd avgränsat objekt.
Om ett dylikt objekt registreras, följer Indego begränsnings-
trådenkringobjektet,förattbestämmadessform.Indegokör
tillbegränsningstrådenikantenavgräsmattanförattverifiera
objektets läge och sparar läget i trädgårdskartan. Sedan fort-
sätter Indegogräsklippningen. Denna procedur upprepas om
Indego vid klippningen stöter på vidare objekt. Efter slutfört
arbete kör Indego tillbaka till laddstationen.
Anvisning: Processen upprepas vid den andra klippningen.
Därigenom säkerställs att alla trädgårdens objekt har upp-
täckts och derasläge protokollförts tillförlitligt iträdgårdskar-
tan.
Om inga vidare objekt hittats i trädgården, fortsätter Indego
klippningen på normalt vis.
Om efter idrifttagning en yta i tillägg skall skyddas (t. ex.
blomsterrabatt), så kan en ytterligare begränsningstråd
inkopplas med en kabelskarvklämma. (se bilden 9)
Klippningsfunktionen (se bild 19)
NärIndegoharlärtsiglägetpåallaobjektiträdgården,klipper
den gräsmattan effektivt enligt ett parallellt linjemönster.
Klippning med dubbel hastighet
Om Indego vid klippningen träffar på högt eller tjockt gräs,
höjer den automatiskt knivsystemets varvtal och sänker kör-
hastigheten, tills stället är klippt.
Kantklippning
I detta driftsätt klipper Indego längs begränsningstråden.
Frekvensen är inställbar. I grundinställningen sker det vid var
fjärde klippning.
Klippspårets täckningsområde
Indego klipper gräsmattan i upp till 10 m långa parallella lin-
jer. Avståndet mellan linjerna är förinställt till 20 cm men det
minskarautomatisktvidhögtgräs.Närgräsetärklipptåtergår
arbetettilldetinställdaspåravståndet.Användarenkanändra
inställningen i menyn.
Knappar på laddstationen (Indego 1300)
Indego 1300 har på laddstationen tilläggsknappar för styr-
ning av Indego.
Symbolen Basstation – Tryck på denna knapp kör Indego till-
baka till laddstationen.
Symbolen Stopp – Tryck på denna knapp stannar Indego.
Om Indego stannas måste för fortsatt användning PIN-koden
inmatas.
Sensorer
Trädgårdsredskapet har följande sensorer:
– Lyftsensor aktiveras och frånkopplar knivarnas drivning
när trädgårdsredskapet lyfts upp.
– Vältningssensor registrerar att trädgårdsredskapet lig-
ger med undersidan uppåt och frånkopplar knivarnas driv-
ning.
– Blockeringssensor registrerar vid beröring ett hinder i
trädgårdsredskapets spårbredd och kopplar om rikt-
ningen.
– Lutningssensoraktiverasnärträdgårdsredskapetuppnår
en vinkel på 45°.
OBJ_BUCH-1573-007.book Page 159 Tuesday, October 7, 2014 12:49 PM
Page: 159
160 | Svenska
F 016 L81 115 | (7.10.14) Bosch Power Tools
När en av sensorerna aktiveras, t. ex. lyftsensorn visas på dis-
playen ett meddelande: ”Trädgårdsredskapet har lyfts upp.
MatainPIN-kodenochfortsätt.”.Displayengårtillvilolägeom
ingen inmatning sker inom 10 minuter. För återaktivering av
displayen tryck på vilken knapp som helst.
Om trädgårdsredskapet står i viloläge, tryck på vilken knapp
som helst för att hämta PIN-inmatningsskärmen och mata in
PIN-koden.
Laddning av sekundärbatteri
Batteriet är försett med en temperaturövervakning som
endast tillåter uppladdning inom ett temperaturområde mel-
lan 5 °C och 45 °C.
Litiumjonbatteriet levereras med partiell laddning. För full
batterikapacitet måste trädgårdsredskapet före första
användningen fullständigt laddas upp i laddstationen.
Litiumjonbatteriet kan när som helst laddas upp eftersom
detta inte påverkar livslängden. Batteriet skadas inte om
laddning avbryts.
Vidsvagtellerurladdatbatterikopplarskyddskopplingenfrån
trädgårdsredskapet: Knivarna rör inte på sig längre.
Programtabell
Följande tabeller förklarar de olika menyalternativen.
Inställningar Förklaring
Klippinställningar Kantklippning Aldrig Trädgårdsredskapet klipper aldrig en kant.
Var fjärde gång Trädgårdsredskap klipper var fjärde gång en kant.
Varannan gång Trädgårdsredskap klipper varannan gång en kant.
Alltid Indego klipper kanten vid varje klippning.
Anvisning: Indego klipper kanten vid alla i kalendern
inmatadeklippningstiderellerom ”Gräsklippning” trycks.
Övertäckn av
klippspår
Avståndet mellan linjerna är förinställt till 20 cm men det
minskarautomatisktvidhögtgräs.Användarenkanändra
inställningen i menyn.
Signal ID Omkoppling till en annan frekvenskanal vid signalstör-
ning.
Radering av träd-
gård
I gräsklipparroboten lagrad kartering av gräsplanen rade-
ras.
Anvisning: Maskinen måste stå i laddstationen.
Förvalta
trädgården1)
Radera trädgården
Döp om trädgård
Trädgårdslista
Igräsklipparrobotenlagradkarteringavdenaktuellaträd-
gården raderas.
Den aktuella trädgårdens lagrade kartering kan döpas
om.
Visar en lista över lagrade karterings signal-ID.
Säkerhetsalterna-
tiv
Ändra PIN För återaktivering efter autospärr och säkerhetsfrån-
koppling krävs inmatning av PIN-koden.
En ändring av PIN-koden kräver först inmatning av tidi-
gare PIN-koder.
Autospärr Till Knapparna spärras automatiskt såvida ingen knapp
trycks inom 10 minuter.
Denna inställning rekommenderas av säkerhetsskäl och
som skydd mot stöld.
Från Knapparna är alltid klara för inmatning.
Välj språk Ändra indikeringsspråket.
1)
Indego 1300
OBJ_BUCH-1573-007.book Page 160 Tuesday, October 7, 2014 12:49 PM
Page: 160
Svenska | 161
Bosch Power Tools F 016 L81 115 | (7.10.14)
Systemalternativ Ställ in knappvo-
lym
Ändra knapptonens ljudstyrka.
Ställ in display Displayljusstyrka Ställ in displayens ljusstyrka till ljusare eller mörkare.
Info Information om programversion, serienummer och
senaste service.
Fabriksinställning Trädgårdsredskapets återställning till fabriksinställ-
ningen raderar alla personliga inställningar.
Återställning till fabriksinställning kräver ny kartläggning
av trädgården.
Välj region Lokalisering för den elektroniska kompassen
Ställ in datum/tid Mata in tid och datum.
Välj tidsschema Förklaring
MANUELL Info Hjälpinformation om användning av MANUELL.
Välj Välj denna funktion om ett tidsschema inte används.
TIDSCH 1 – 5 Ändra Programmering av upp till 5 automatiska tidsscheman
med inställning av individuella klippningsdagar och tids-
fönster.
Välj Aktivera ett av 5 individuella tidsscheman.
Tidsschemainfo Förklaring
Tidsschemainfo Översikt över programmerade klippningsdagar.
Tillb Tillbaka till huvudmenyn.
Välj tidsschema Hämta undermenyn ”Välj tidsschema”.
Lås knapparna Förklaring
Lås knapparna Knapparna spärras genast oberoende av autospärren.
Aktivera knappar För aktivering av knapparna krävs inmatning av PIN-kod.
Inställningar Förklaring
1)
Indego 1300
OBJ_BUCH-1573-007.book Page 161 Tuesday, October 7, 2014 12:49 PM
Page: 161
162 | Svenska
F 016 L81 115 | (7.10.14) Bosch Power Tools
Felsökning
Online Support
http://www.bosch-indego.com
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
Trädgårdsredskapet
fungerar inte
Eventuellt tilltäppt Kontrollera trädgårdsredskapets undre sida och rensa
vid behov (använd alltid trädgårdshandskar)
Sekundärbatteriet inte fulladdat Ställ trädgårdsredskapet i laddstationen för laddning
Gräset är för långt Ställ in större snitthöjd
Sekundärbatteriet för kallt/hett Värm/kyl sekundärbatteriet
Strömkretsbrytaren inte korrekt/ordentligt
insatt
Sätt korrekt in
Motorn startar och
stannar igen
Sekundärbatteriet inte fulladdat Ställ trädgårdsredskapet i laddstationen för laddning
Strömkretsbrytaren inte korrekt/ordentligt
insatt
Sätt korrekt in
Sekundärbatteriet för kallt/hett Värm/kyl sekundärbatteriet
Ställ in större snitthöjd
Trädgårdsredskapet
går med avbrott
Möjligen ett intern fel Ta kontakt med auktoriserad Bosch kundservice
Trädgårdsredskapet
klipper oregelbundet
Snitthöjden för liten Ställ in större snitthöjd
Kniven är trubbig Byte av knivar
Eventuellt tilltäppt Kontrollera trädgårdsredskapets undre sida och rensa
vid behov (använd alltid trädgårdshandskar)
Gräset är ställvis
oklippt
Tidsfönstret för litet för gräsytan Förstora tidsfönstret
Batteriets brukstid Ta kontakt med auktoriserad Bosch kundservice
Avståndet mellan av begränsningstråd
omslutna hinder är mindre än 1 m
Öka avståndet mellan begränsningstrådarna
Anvisning: Hinder med en höjd på mer än 6 cm behöver
inte omslutas med tråd
Ojämn gräsmatta Öka/minskaimenynklippinställningarklippspårets täck-
ningsområde
Kraftiga vibrationer/
buller
Knivmuttern/-skruven lös Dra fast knivmuttern/-skruven
Kniven skadad Byte av knivar
Laddning inte möjlig Laddkontakterna är korroderade Rengör laddkontakterna
Möjligen ett intern fel Ta kontakt med auktoriserad Bosch kundservice
Trädgårdsredskapet
kan inte köra till ladd-
stationen
Begränsningstråden är inte korrekt dragen Kontrollera och rikta in begränsningstråden
Begränsningstråden i närheten av en störkälla Upprätthåll tillräckligt avstånd mellan begränsningstråd
och störkällor (ca. 1 m)
Laddstationens LED
blinkar
Begränsningstråden har brustit, den är för
lång eller för kort
Kontrollera att begränsningstråden inte har brustit och
att dess längd är mellan 20 och 450 m. Koppla därefter
spänningsförsörjningen från och åter in.
OBJ_BUCH-1573-007.book Page 162 Tuesday, October 7, 2014 12:49 PM
Page: 162
Norsk | 163
Bosch Power Tools F 016 L81 115 | (7.10.14)
Kundtjänst och användarrådgivning
www.bosch-garden.com
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar
produktnumret som består av 10 siffror och som finns på
trädgårdsredskapets typskylt.
Sänd vid behov alltid gräsklipparroboten och laddstationen
tillsammans till ett Bosch Servicecenter.
I tillägg krävs trädgårdsredskapets programversion (se
”Meny > Inställningar > Systeminställningar > Info”).
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Transport
De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för
farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser
transportera batterierna på allmän väg.
Vid transport genom tredje person (t. ex. flygfrakt eller spedi-
tion) ska speciella villkor för förpackning och märkning beak-
tas. I detta fall bör vid förberedelse av transport en expert för
farligt gods konsulteras.
Avfallshantering
Slänginteträdgårdsredskap,laddareochintehellerbatterier
i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU
måste obrukbara elektriska och elektroniska
apparater och enligt europeiska direktivet
2006/66/EG felaktiga eller förbrukade batte-
rier separat omhändertas och på miljövänligt
sätt lämnas in för återvinning.
 Inbyggda batterier får demonteras endast för avfalls-
hantering. Om kåpan öppnas finns risk för att trädgårds-
redskapet förstörs.
 Endast en kundtjänst får demontera inbyggda batte-
rier för avfallshantering.
Sekundär-/primärbatterier:
Li-jon:
Beakta anvisningarna i avsnittet ”Trans-
port”.
Ändringar förbehålles.
Norsk
Mangetakkforatduharbestemtdeg
for Indego robotgressklipperen.
Les den følgende sikkerhetsinforma-
sjonen før du installerer Indego.
Sikkerhetsinformasjon
OBS! Les nøye gjennom nedenståen-
de instrukser. Gjør deg kjent med be-
tjeningselementene og den korrekte
bruken av hageredskapet. Ta godt
vare på driftsinstruksen til senere
bruk.
Forklaring avsymbolenepåhagered-
skapet
Generell fareinformasjon.
Pass på at hageredskapet ikke
blokkerer eller stenger utgan-
ger.
Advarsel: Les driftsinstruksen
før du tar hageredskapet i bruk.
Advarsel: Trykk på av-knappen
før du utfører arbeider på hage-
redskapet eller løfter det.
Indikatorn på ladd-
stationen lyser inte
Nätdonets stickkontakt är inte (korrekt)
ansluten
Anslut stickproppen korrekt i vägguttaget
Vägguttaget eller nätsladden är möjligen
defekt
Låt en behörig elektriker kontrollera nätspänningen
Nätdonet eller laddstationen defekt Låt nätdonet eller laddstationen kontrolleras hos en
Bosch kundtjänst
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
OBJ_BUCH-1573-007.book Page 163 Tuesday, October 7, 2014 12:49 PM

Question & answers

There are no questions about the Bosch Indego 800 yet.

Ask a question about the Bosch Indego 800

Have a question about the Bosch Indego 800 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch Indego 800. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch Indego 800 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.