Bosch Indego 350 Connect manual

View a manual of the Bosch Indego 350 Connect below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Gräsklippare
  • Model/name: Indego 350 Connect
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Czech, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 106
Svenska | 107
Bosch Power Tools F 016 L81 221 | (2.12.16)
Svenska
Hjärtligt tack för att du valt Indego
Grasklipparrobot.
Läs säkerhetsanvisningarna som föl-
jer innan du installerar Indego.
Säkerhetsanvisningar
Obs! Läs noggrant igenom anvisning-
arna. Gör dig förtrogen med träd-
gårdsredskapets manöverorgan och
dess korrekta användning. Förvara
bruksanvisningen för senare behov.
Beskrivning av symbolerna på träd-
gårdsredskapet
Allmän varning för riskmoment.
Se till att trädgårdsredskapet
inte blockerar eller spärrar
utgångar.
Varning: Läs noggrant bruksan-
visningen innan du använder
trädgårdsredskapet.
Varning: Manövrera frånskilj-
ningsomkopplaren innan du
utför arbeten på trädgårdsred-
skapet eller lyfter upp träd-
gårdsredskapet.
Se upp: Berör inte roterande
knivar.Knivarnaärvassa.Setill
att tår eller fingrar inte skadas.
Väntatillsträdgårdsredskapets
alla delar stannat fullständigt
innan du berör dem. Knivarna
roterar en stund efter det trädgårds-
redskapetstängtsavochdettakanleda
till kroppsskada.
Se till att personer som står i
närheteninteskadasavföremål
som eventuellt slungas ut.
Varning: Håll ett betryggande
avstånd från trädgårdsredska-
pet när det är igång.
Ak inte på trädgårdsredskapet.
Laddaren är försedd med en
säkerhetstransformator.
Använd inte högtryckstvätt
eller trädgårdsslang för ren-
göring av trädgårdsredska-
pet.
Kontrollera att begränsnings-
tråden är fullständigt fäst i
marken, utan lösa tråds-
lingor. Lösa trådslingor kan utgöra
snubblingsrisk.
Användning
Koppla från trädgårdsredskapet
med frånskiljningsomkopplaren
innan arbeten utförs på trädgårds-
redskapet (t ex underhåll, verk-
tygsbyte osv) samt vid transport
och lagring.
Barnbörövervakasförattsäkerställa
att de inte leker med trädgårdsred-
skapet.
Låt aldrig barn, personer med
begränsad fysisk, sensorisk eller psy-
kisk förmåga eller erfarenhet
och/ellerbristandekunskapoch/eller
personer som inte är bekanta med
dessa instruktioner använda träd-
gårdsredskapet. Nationella föreskrif-
ter begränsar eventuellt tillåten ålder
för användning.
Du får inte använda trädgårdsredska-
petbarfotaellermedöppnasandaler.
OBJ_BUCH-3008-002.book Page 107 Friday, December 2, 2016 12:09 PM
Page: 107
108 | Svenska
F 016 L81 221 | (2.12.16) Bosch Power Tools
Använd alltid kraftiga skor och långa
byxor.
Vid dåligt väder, speciellt om åskvä-
der väntas, får gräsklipparen inte
användas.
Se till vid användning av trädgårds-
redskapet och då du närmar dig det
att du har stabil jämvikt och står sta-
digt, speciellt på slänter och vid våt
gräsmatta.Böjdigintedärvidframåt.
Använd redskapet varsamt och utan
hast.
Användaren eller ägaren ansvarar för
olyckor och skador som drabbar
andra människor eller deras egen-
dom.
Aktivera genast den röda stoppknap-
pen om risker uppstår när trädgårds-
redskapet används.
Kontrollera begränsningstrådens
korrekta installation enligt installa-
tionsanvisningen.
Kontrollera regelbundet området på
vilket trädgårdsredskapet används
och avlägsna alla stenar, Pinnar, trå-
dar och andra främmande föremål.
Drag inga spänningsförande nätslad-
dar i arbetsområdet. Om en nätsladd
fastnar i gräsklipparroboten, måste
den skiljas från elnätet innan den
avlägsnas.
Kontrollera trädgårdsredskapet
regelbundet att knivar, knivskruvar
ochskäranordningarinteärnedslitna
eller skadade. Byt ut slitna knivar och
knivskruvar som komplett sats för att
undvika obalans.
Trädgårdsredskapet får aldrig använ-
das med skadad skyddskåpa eller
utan säkerhetsutrustning.
Håll händerna och fötterna på betryg-
gande avstånd från roterande delar.
Trädgårdsredskapet får aldrig lyftas
upp eller bäras med motorn igång.
Använd inte ett obevakat trädgårds-
redskap om du vet att husdjur, barn
eller personer finns i närheten.
Koppla på trädgårdsredskapet enligt
bruksanvisningen och håll dig på
betryggande avstånd från roterande
komponenter.
Trädgårdsredskapet får inte använ-
dassamtidigtmedenvattenspridare.
Mata in ett tidschema för att säker-
ställa att systemen inte används sam-
tidigt.
Om trädgårdsredskapet av någon
orsak faller i vattnet, avlägsna den
från vattnet och frånkoppla det med
frånskiljningsomkopplaren. Koppla
inte in trädgårdsredskapet, ta kon-
takt med Bosch kundtjänst.
Gör inga förändringar på träd-
gårdsredskapet. Otillåtna föränd-
ringarkanmenligtpåverkaträdgårds-
redskapets säkerhet och leda till
kraftigare buller och vibrationer.
Frånkopplaträdgårdsredskapetmed
frånskiljningsomkopplaren:
– innan blockeringar åtgärdas,
– när kontroll, rengöring eller arbeten
utförs på trädgårdsredskapet,
– före lagring
– om trädgårdsredskapet vibrerar
ovanligt kraftigt (stoppa trädgårds-
redskapet och kontrollera genast),
– efter en kollision med ett annat före-
mål. Kontrollera att trädgårdsredska-
OBJ_BUCH-3008-002.book Page 108 Friday, December 2, 2016 12:09 PM
Page: 108
Svenska | 109
Bosch Power Tools F 016 L81 221 | (2.12.16)
pet inte skadats och kontakta Bosch
kundtjänsten för eventuell repara-
tion.
Service
Använd alltid trädgårdshandskar
när åtgärder krävs i närheten av
skarpa knivar.
Frånkoppla trädgårdsredskapet
med frånskiljningsomkopplaren
före alla arbeten på trädgårdsred-
skapet.
Dra stickproppen ur vägguttaget
innan arbeten utförs på laddstatio-
nen eller nätdonet.
Rengör trädgårdsredskapet noggrant
utvändigt med en mjuk borste och en
trasa. Använd varken vatten, lös-
nings- eller polermedel. Avlägsna alla
gräsrester och avlagringar, framför allt
från ventilationsöppningarna.
Vänd trädgårdsredskapet upp och ned
och rengör regelbundet knivområdet
på undre sidan. Använd en kraftig bor-
ste eller en skrapa för borttagning av
kvarsittande gräsrester. (se bild A)
Knivarna kan vändas om. (se bild B)
Granska att alla muttrar, bultar och
skruvar sitter stadigt fast; detta
garanterar att trädgårdsredskapets
tillförlitlighet upprätthålls. (se bild B)
Besiktiga trädgårdsredskapet regel-
bundet och byt för din säkerhet ut
nedslitna och skadade komponenter.
Se till att endast original Bosch
reservdelar används.
Byt vid behov ut knivar och skruvar
som komplett sats.
Vinterlagring och transport
Koppla från gräsklipparroboten
med frånskiljningsomkopplaren.
Indego är driftklar vid temperaturer
mellan 5 °C och 45 °C. Lagra Indego
och laddstationen under vintersä-
songen, när temperaturen konstant
ligger under 5 °C utom räckhåll för
barn, på ett säkert och torrt ställe.
Ställ inte upp andra föremål på gräs-
klipparen eller laddstationen.
Vi föreslår att originalförpackningen
andvänds om Indego skall transporte-
ras längre sträckor.
Trädgårdsredskapet kan även lagras i
Indego 400 förvaringsväskan.
Lagra trädgårdsredskapet endast
inom temperaturområdet –20 °C till
50 °C. Lämna inte trädgårdsredska-
pet på sommaren t.ex. i bilen.
USB
Trädgårdsredskapet är försett med
ett USB-gränssnitt som uteslutande
får användas för programuppdate-
ring. Använd endast tillåtna USB.org-
stickor och tillåten USB.org OTG-
kabel.
Använd inte USB-gränssnittet för
andra ändamål. Anslut inga
externa apparater.
Risker vid hantering av batterier
Laddning får endast ske i laddstatio-
ner som Bosch godkänt.
Indegoarbetarmellan5°Coch45°C.
Om batterimodulens temperatur lig-
ger utanför detta arbetsområde visar
Indego ett meddelande och lämnar
inte basstationen. I drift vänder
OBJ_BUCH-3008-002.book Page 109 Friday, December 2, 2016 12:09 PM
Page: 109
110 | Svenska
F 016 L81 221 | (2.12.16) Bosch Power Tools
Indego tillbaka till basstationen eller
blir stående på stället.
Undvik kontakt med trädgårdsred-
skapet om mot förmodan vätska rin-
nerurbatteriet.Omdukommerikon-
takt med denna vätska uppsök en
läkare.
Om batteriet skadas kan vätska rinna
ut och väta komponenter kring batte-
riet. Kontrollera berörda komponen-
ter och kontakta Bosch kundtjänst.
Öppna inte trädgårdsredskapet
och inte heller batteriet. Risk finns
för kortslutning och elstöt.
Skydda trädgårdsredskapet mot
eld. Det existerar explosionsrisk för
batterimodulen. Ta vid batterimodu-
lens brand eller explosion kontakt
med räddningstjänsten.
Vid skadat eller felanvänt träd-
gårdsredskap finns risk för att
ångor avgår ur batteriet. Tillför
friskluft och uppsök läkare vid
åkommor.Ångornakanledatillirrita-
tion i andningsvägarna.
Säkerhetsanvisningar för laddstatio-
nen och nätdonet
Använd endast original Bosch-bas-
station och nätsladd för laddning
av gräsklipparen. I annat fall finns
risk för explosion och brand.
Kontrollera regelbundet basstatio-
nen, nätaggregatet, kabeln och
stickkontakten. Koppla basstatio-
nen eller nätaggregatet från vid
åverkan eller åldring och använd
dem inte. Öppna inte själv bassta-
tionen eller nätaggregatet. Låt
endast kvalificerad Bosch fackper-
sonal utföra reparationer med
användning av endast Bosch origi-
nal reservdelar. Skador på laddsta-
tionen, nätaggregatet, kabeln eller
stickkontakten ökar risken för elstöt.
Använd inte laddstationen och nät-
donet på lättantändligt underlag
(t. ex. papper, textilier mm) och
inte heller i brännbar omgivning.
Till följd av den värme som uppstår
vid laddning av laddstationen och
nätdonet finns risk för brand.
Håll barn under uppsikt. Se till att
barnen inte leker med laddstationen,
nätdonet eller trädgårdsredskapet.
Kontrolleraattströmkällansspänning
överensstämmermeduppgifternapå
nätdonets typskylt.
Vi rekommenderar att nätaggregatet
ansluts endast till ett eluttag som säk-
ras av en jordfelsbrytare med en läck-
ström på max 30 mA. Kontrollera
regelbundet jordfelsbrytarens funk-
tion.
Nätsladden måste regelbundet kon-
trolleras avseende skador.
Koppla i händelse av översvämning
av basstationen nätaggregatet bort
från elnätet och ta kontakt med
Bosch kundtjänsten.
Berör aldrig nätstickproppen eller
andra stickproppar med våta händer.
Anslutningssladden får inte köras
över, klämmas och inte heller dras i
då den kan skadas. Skydda sladden
mot hetta, olja och vassa kanter.
Nätdonet är skyddsisolerat och kräver
därför ingen jordning. Driftspänningen
är 230 V AC, 50 Hz (för icke EU-länder
220 V, 240 V alltefter utförande). För
OBJ_BUCH-3008-002.book Page 110 Friday, December 2, 2016 12:09 PM
Page: 110
Svenska | 111
Bosch Power Tools F 016 L81 221 | (2.12.16)
information kontakta auktoriserad
Bosch kundservice.
I tveksamma fall hör med en utbildad
elektriker eller närmaste Bosch servi-
cestation.
Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå
bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras betydelse på
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna bidrar till bättre och
säkrare användning av trädgårdsredskapet.
Ändamålsenlig användning
Trädgårdsredskapet är avsett för gräsklippning i en hemträd-
gård.
Använd inte gräsklipparroboten inomhus.
Använd inte gräsklipparroboten för andra syften, det höjer
faran för olyckor och möjlig åverkan på trädgårdsredskapet.
Försök inte förändra gräsklipparroboten, det kan leda till
olyckor eller möjlig åverkan på trädgårdsredskapet.
Tekniska data
Symbol Betydelse
Bär skyddshandskar
Tillåten hantering
Förbjuden handling
Tillbehör/reservdelar
Symbol Betydelse
Automatisk gräsklippare SI-enheter Indego 350 Indego 400 Indego 350
Connect
Indego 400
Connect
Produktnummer 3 600 HB0 0.. 3 600 HB0 0.. 3 600 HB0 1.. 3 600 HB0 1..
Snittbredd cm 19 19 19 19
Snitthöjd mm 30 – 50 30 – 50 30 – 50 30 – 50
Släntvinkel (max.) ° 15 15 15 15
Arbetsytans storlek
– maximalt
– minimalt
– per batteriladdning upp till*
m2
m2
m2
350
20
35
400
20
35
350
20
35
400
20
35
Vikt kg 8 8 8 8
Kapslingsklass IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Serienummer se dataskylten på trädgårdsredskapet
Sekundärbatteri Li-jon Li-jon Li-jon Li-jon
Märkspänning VDC 18 18 18 18
Kapacitet Ah 2,5 2,5 2,5 2,5
Antal battericeller 5 5 5 5
Driftstid, i genomsnitt* min 30 30 30 30
Batteriladdningstid (max.) min 45 45 45 45
Begränsningstråd
Begränsningstråd
– medföljande kabel
– installerad längd, min.
– installerad längd, max.
m
m
m
100
20
250
125
20
250
100
20
250
125
20
250
*i relation till snitthöjd, gräsförhållande och fuktighet
**Interna batterimodulens temperaturområde
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
OBJ_BUCH-3008-002.book Page 111 Friday, December 2, 2016 12:09 PM
Page: 111
112 | Svenska
F 016 L81 221 | (2.12.16) Bosch Power Tools
Buller-/vibrationsdata
Bullernivåvärde förmedlas enligt EN 50636-2-107.
Redskapets A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall:
Ljudeffektnivå 61 dB(A). Onoggrannhet K =2 dB.
Förklaring av bilderna för
installationen (Se sidorna 3–7)
Installation
Med följande QR-kod kandu se en video överIndegosinstalla-
tion vid www.bosch-indego.com. Följ alternativt anvisning-
arna i installationsanvisningen som medföljer produkten.
Anvisning: Laddstationen måste placeras på yttre kanten av
gräsmattan på begränsningstråden. Den kan inte stå bredvid
ett skjul eller ett redskapshus, som bildar en ö inom gräsmat-
tan.
Anvisning: Maximala avståndet mellan begränsningstråden
och Indego inom mätområdet får inte överskrida 16 m.
Begränsa medsols runt objekt som ligger på över 5 cm djup i
gräsmattan, t ex diken, blomsterrabatter osv.
Anvisning:Ytterligarebegränsningstrådkananslutasmeden
skarv. (se bild 2–3)
Begränsningstråden kan förlängas till en längd på högst
250 m.
Laddstation
Produktnummer F 016 L68 963 F 016 L68 963 F 016 L68 963 F 016 L68 963
Inspänning VDC 24 24 24 24
Strömförbrukning laddning/
begränsningstråden inkopplad W 55/12 55/12 55/12 55/12
Laddningsström (upp till) A 2,3 2,3 2,3 2,3
Tillåtet temperaturområde för
laddning ** °C 5 – 45 5 – 45 5 – 45 5 – 45
Vikt kg 1,65 1,65 1,65 1,65
Kapslingsklass IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Nätdon
Produktnummer
Schweiz
England
Övriga Europa
Sydkorea
F 016 L69 439
F 016 L69 437
F 016 L69 170
F 016 L69 441
F 016 L69 439
F 016 L69 437
F 016 L69 170
F 016 L69 441
F 016 L69 439
F 016 L69 437
F 016 L69 170
F 016 L69 441
F 016 L69 439
F 016 L69 437
F 016 L69 170
F 016 L69 441
Ingångsspänning (växelspän-
ning) V 220 – 240 220 – 240 220 – 240 220 – 240
Skyddsklass /II /II /II /II
Frekvens Hz 50/ 60 50/ 60 50/ 60 50/ 60
Utgångsspänning (likspänning) V 24 24 24 24
Kapslingsklass IPX7 IPX7 IPX7 IPX7
Vikt kg 0,8 0,8 0,8 0,8
Automatisk gräsklippare SI-enheter Indego 350 Indego 400 Indego 350
Connect
Indego 400
Connect
*i relation till snitthöjd, gräsförhållande och fuktighet
**Interna batterimodulens temperaturområde
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Handlingsmål Figur Sida
Leveransomfång/packa upp träd-
gårdsredskapet 1 4
Begränsningstrådens förlängning 2 5
Förlägg begränsningstråden kring ett
nytt inre objekt 3 5
Så här skall trädgårdsredskapet lyftas
upp och bäras 4 6
Inställning av snitthöjd 5 6
Rengöring A 7
Underhåll B 7
OBJ_BUCH-3008-002.book Page 112 Friday, December 2, 2016 12:09 PM
Page: 112
Svenska | 113
Bosch Power Tools F 016 L81 221 | (2.12.16)
Förlägg begränsningstråden upp till 5 cm djupt i marken, om
du också vill använda mossrivare eller kratta på gräsmattan.
Undvik området vid begränsningstråden.
Undvik vid utläggning av begränsningstråden vinklar under
45 °. Dessa kan påverka effekten negativt.
indikering
Gräsklippning
 Låt inte barn åka på trädgårdsredskapet.
 Tryck på stoppknappen på gräsklipparen innan du lyf-
teruppden.Lyftalltidträdgårdsredskapetihandtaget.
(se bild 4)
Efter framgångsrik inrättning kan du antingen genast börja
klippa gräs genom att bekräfta med ”Klipp nu”, eller du kan
vänta på följande planmässiga klippfas enligt programme-
ringen med Bosch AUTO Calendar Function (förutsatt en tidi-
gare inställning).
Du kan också fastställa ett klipptidsschema enligt dina direk-
tiv.
De ungefärliga gångtiderna för en fullständig kartläggning av
trädgården anges här. Beakta att gångtiderna varierar bero-
ende på gräsets beskaffenhet och antalet objekt på gräsmat-
tan.
Lägg upp ett tidsschema för ofta förekommande upprep-
ningar. Härvid uppnås goda klippresultat, batteriets laddning
räcker längre och du undviker snittrester på gräsmattan.
Vi rekommenderar att du före installationen och före säsong-
ens första klippning (om gräset är över 5 mm högt) klipper
gräsmattan med en konventionell gräsklippare.
Anvisning: Knivsystemet på Indego är avsett för klippning av
kort gräs (3–5 mm). Snittmaterialet kan ligga kvar för göds-
ling av gräset.
Indegos snitthöjd kan ställas in på 30, 40 och 50 mm. Tryck
på snitthöjdsknappen en gång för inställning av 40 mm, två
gånger för inställning av 30 mm och på snitthöjdens återställ-
ningsknapp( ) för återställning till 50 mm (se bild 5).
Anvisning: Ställ för de första veckorna in snitthöjden 50 mm
för att undvika att klippa av begränsningstråden. Efter det är
tråden täckt av gräsmattan.
Då gräsklippningen har startat
– arbetar trädgårdsredskapet i driftsätt ”Manuell” tills gräs-
mattan är klippt eller tills stoppknappen tryckts. Klipp-
ningen avbryts endast för laddning av batteriet.
– arbetar trädgårdsredskapet oavbrutet i programmerbar
”Kalender” driftsätt eller med Bosch AUTO Calendar Fun-
ction inom ett tidsfönster. Klippningen avbryts endast för
laddningavbatteriet.Föratavbrytagräsklippningeninnan
ett tidsfönster är slut, tryck på stoppknappen eller skicka
gräsklipparen till basstationen. Om gräsmattan är klippt
före utgången av tidsfönstret, vänder trädgårdsredskapet
tillbaka till basstationen.
Sensorer
Trädgårdsredskapet har följande sensorer:
– Lyftsensor aktiveras och frånkopplar knivarnas drivning
när trädgårdsredskapet lyfts upp.
– Vältningssensor registrerar att trädgårdsredskapet lig-
ger med undersidan uppåt och frånkopplar knivarnas driv-
ning.
– Blockeringssensorn registrerar vid beröring föremål/hin-
der i trädgårdsredskapets spårbredd och föranleder en
ändring av riktningen.
– Lutningssensoraktiverasnärträdgårdsredskapetuppnår
en vinkel på 45°.
När en av sensorerna aktiveras, t.ex. lyftsensorn visas på dis-
playen ett meddelande: ”lyft upp”.
Symbol Betydelse
Knappen tillbaka
Kvitteringsknapp
Röd LED lyser: Fel i trädgårdsredskapet
Grön LED lyser: Trädgårdsredskapet är
aktivt
Grön LED från: Trädgårdsredskapet är
inaktivt och dess fyrsiffriga PIN-kod
behövs för aktivering av trädgårdsredska-
pet. Eller, trädgårdsredskapet är inte i
kontaktmedladdstationen,frånskiljnings-
omkopplaren måste kopplas in och den
fyrsiffrigaPIN-kodenbehövsföraktivering
av gräsklipparen.
Knapp åt vänster, åt höger
Knapp nedåt, uppåt
Display med dialogfönster
100 m2
4,5 h
350 m2
12 h
400 m2
14 h
OBJ_BUCH-3008-002.book Page 113 Friday, December 2, 2016 12:09 PM
Page: 113
114 | Svenska
F 016 L81 221 | (2.12.16) Bosch Power Tools
Laddning av sekundärbatteri
Batterimodulen är försedd med en temperaturövervakning
som endast tillåter uppladdning då den interna batterimodu-
lens temperatur är mellan 5 °C och 45 °C .
Batterimodulen uppladdas alltid då gräsklipparen är i bassta-
tionen.
Litiumjonbatteriet levereras med partiell laddning. För full
batterikapacitet måste trädgårdsredskapet före första
användningen fullständigt laddas upp i laddstationen.
Litiumjonbatteriet kan när som helst laddas upp eftersom
detta inte påverkar livslängden. Batteriet skadas inte om
laddning avbryts.
Vidsvagtellerurladdatbatterikopplarskyddskopplingenfrån
trädgårdsredskapet: Knivarna rör inte på sig längre.
Meny navigation
Följande tabeller förklarar de olika menyalternativen.
Inställningar Undermeny 1 Undermeny 2 Förklaring
Klipp nu
Indego startar gräsklippningen i driftsätt manuell
Genom att trycka på knappenbekräftabörjargräsklipparenklippa.
Kalender
Bosch Auto * Bearbeta antalet
totalklippningar i
veckan
Bearbeta veckoda-
gen
Bosch AUTO Calendar Function anpassar sig till gräsmattans stor-
lek.
Med AUTO Calendar Function är följande inställningar möjliga:
– antalet totalklippningar i veckan (1 till 3) och
– veckans klippningsdagar (t ex för uteslutande av söndagar)
Schema Ändra (aktuell dag)
Klipp inte
Programmera ett klippningstidschema genom att ställa in enskilda
klippningsdagar och tidsfönster (upp till 2 per dag)
Radera det aktuella tidsfönstret för den utvalda dagen
I displayen visas antalet totalklippningar i veckan för de valda
dagarna och tiderna
Av/manuell Välj detta alternativ on inget tidsschema ska användas. Indego
startarklippningenendastgenomaktivering av ”Klipp nu” (ellervia
”App for Connect Model”).
Inställningar
Säkerhet
Autolås
Till
Från
PIN-kodenfordrasförreaktiveringefterAutolåsochsäkerhetsfrån-
koppling.
Dessa knappar är alltid aktiva
Ändra PIN Ändring av en PIN-kod förutsätter först inmatning av giltig PIN-kod.
Larm
Till
Från
Aktiverar larmet
Larmet är avaktiverat och ljuder inte
Datum & tid
Ändring av tid och datum
Språk
Ändring av displayspråk
Informationer
Systemstatus Ger information om anslutningssignalstyrka, batteriets laddnings-
tillstånd, systeminformationer och gräsklipparens drift- och upp-
laddningstid
Fel-logg Gräsklipparens felhistorik
* Endast för Indego 350/400 (tillgänglig över ”App for Connect Model”)
OBJ_BUCH-3008-002.book Page 114 Friday, December 2, 2016 12:09 PM
Page: 114
Svenska | 115
Bosch Power Tools F 016 L81 221 | (2.12.16)
Felsökning
Online Support
http://www.bosch-indego.com
Inställningar Avancerat
Tråd-ID Ändrar begränsningstrådens ID vid möjliga störningar i närheten
Gräsmattestatus Välj mellan ojämn, normal och hal. Ändrar markojämnhetssens-
orns känslighet beroende på gräsmattans valda tillstånd.
Rita om karta Raderar aktuellt klippningsschema
Fabriksåterst. En återställning av trädgårdsredskapet till fabriksinställningar
raderar alla personliga inställningar (utom PIN).
Efter återställning till fabriksinställningar måste trädgårdsredska-
pet rita om kartan på nytt.
Verktyg
Nivå Levererar information om trädgårdsredskapets markvinkel. Om
trädgårdsredskapet befinner sig i basstationen och punkten är
utanför mottagarens fält, måste en nytt läge väljas på ett jämt
ställe.
Trådsignal Signalen från begränsningstråden identifieras
Inställningar Undermeny 1 Undermeny 2 Förklaring
* Endast för Indego 350/400 (tillgänglig över ”App for Connect Model”)
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
Laddstationens LED
blinkar
Begränsningstråden har brustit, den är för
lång eller för kort. Tråden är inte ansluten och
gräsklipparen är inte i basstationen
Kontrollera att begränsningstråden inte har brustit och
att dess längd är mellan 20 och 250 m. Koppla därefter
spänningsförsörjningen från och åter in.
Följ anvisningarna i installationsanvisningarna för inrätt-
ning av gräsklipparen.
Kraftiga vibrationer/
buller
Knivmuttern/-skruven lös Spänn knivmuttern/-skruven med ett vridmoment på
2,5 Nm
Kniven skadad Byte av knivar
Trädgårdsredskapet
tillkopplar inte tillför-
litligt
Begränsningstråden är inte korrekt ansluten
till basstationen
Följ installationsanvisningens instruktioner på anslut-
ning av tråden
Begränsningstråden i närheten av en störkälla Upprätthåll tillräckligt avstånd mellan begränsningstråd
och störkällor (ca. 1 m)
Ändra begränsningstrådens ID i menyn
OBJ_BUCH-3008-002.book Page 115 Friday, December 2, 2016 12:09 PM
Page: 115
116 | Svenska
F 016 L81 221 | (2.12.16) Bosch Power Tools
Trädgårdsredskapet
fungerar inte
Frånskiljningsomkopplaren inte inkopplad Avlägsnagräsklipparenfrånbasstationen,kopplainfrån-
skiljningsomkopplaren och ställ tillbaka gräsklipparen i
basstationen (kontrollera att basstationen är inkopplad
– LED lyser grön). Tryck på kvitteringsknappen så att
displayen tänds. Mata in din fyrsiffriga PIN-kod för akti-
vering av gräsklipparen
Eventuellt tilltäppt Koppla alltid först ifrån frånskiljningsomkopplaren, gran-
ska sen området under gräsklipparen och avlägsna vid
behov blockeringar (använd alltid trädgårdshandskar)
Sekundärbatteriet inte fulladdat Ställgräsklipparenibasstationenföruppladdningavbat-
terimodulen. Basstationen måste vara inkopplad.
Gräset är för långt Klipp gräsmattan till minst 40 mm innan du använder
Indego.
Ställ in större snitthöjd
Sekundärbatteriet för kallt/hett Låt gräsklipparen svalna/värmas och ställ inte basstatio-
nendirektisolen.Gräsklipparenfungerardå den interna
batterimodulens temperatur är mellan 5°C – 45°C
Begränsningstråden är nära en störningskälla Se till att avståndet mellan begränsningstråden och stör-
ningskällan är tillräckligt stort (ca. 1 m)
Ändra begränsningstrådens ID i menyn
Trädgårdsredskapet
uppladdar inte
Sekundärbatteriet för kallt/hett Låt gräsklipparen svalna/värmas och ställ inte basstatio-
nendirektisolen.Gräsklipparenfungerardå den interna
batterimodulens temperatur är mellan 5°C – 45°C
Basstationen är inte inkopplad Koppla till strömförsörjningen till basstationen. Ta kon-
takt med Bosch kundtjänst om basstationen inte startar
Gräset är ställvis
oklippt
Gräsklipparen behöver flera banor för att
klippaträdgårdenfärdig/förmångaträdgårds-
objekt i nära omgivningen
För behandling av hela gräsmattan, låt gräsklipparen
klippa din gräsmatta 3 x komplett
Tidsfönstret för litet för gräsytan Förstora klipptidsfönstret eller använd Bosch AUTO
Calendar Function
Avståndet mellan begränsningstrådar för litet Kontrollera att avståndet mellan enskilda trädgårdsob-
jekts begränsningstrådar är minst 75 cm
Håll minst 75 cm avstånd mellan begränsningstrådar
kring trädgårdsobjekt och begränsningstråden vid gräs-
mattans kanter
Ojämn gräsmatta Välj ojämn gräsmatta i menyn.
Följ installationsanvisningarna – Jämna ut ojämnheter i
gräsmattan/avlägsna markojämnhet/begränsa områden
med begränsningstråd
Gräset är för långt Klipp gräsmattan till minst 40 mm innan du använder
Indego.
Ställ in större snitthöjd
Lutningar i trädgården är för branta Kontrollera, att gräsklipparen används endast i slutt-
ningar vars lutning är 15 grader eller mindre.
Fuktig/våt gräsmatta Använd inte gräsklipparen vid dålig väder
För många trädgårdsobjekt i trädgården Avlägsna objekten/hindren i trädgården eller avgränsa
dem med begränsningstråden
Metallkonstruktion under eller nära gräsmat-
tans yta
Följ anvisningarna i installationsanvisningarna för objekt
Trädgårdsredskapet
blir stående i trädgår-
den
Fuktig/våt gräsmatta Använd inte gräsklipparen vid dålig väder
Objekt/hinder har inte avgränsats Avlägsna objekten/hindren i trädgården eller avgränsa
dem med begränsningstråden
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
OBJ_BUCH-3008-002.book Page 116 Friday, December 2, 2016 12:09 PM
Page: 116
Svenska | 117
Bosch Power Tools F 016 L81 221 | (2.12.16)
Kundtjänst och användarrådgivning
www.bosch-garden.com
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar
produktnumret som består av 10 siffror och som finns på
trädgårdsredskapets typskylt.
Sänd vid behov alltid gräsklipparroboten och laddstationen
tillsammans till ett Bosch Servicecenter.
I tillägg krävs trädgårdsredskapets programversion (se
”Meny > Inställningar > Systeminställningar > Info”).
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Transport
De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för
farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser
transportera batterierna på allmän väg.
Vid transport genom tredje person (t. ex. flygfrakt eller spedi-
tion) ska speciella villkor för förpackning och märkning beak-
tas. I detta fall bör vid förberedelse av transport en expert för
farligt gods konsulteras.
Avfallshantering
Slänginteträdgårdsredskap,laddareochinteheller batterier
i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU
måsteobrukbaraelektriskaochelektroniska
apparater och enligt europeiska direktivet
2006/66/EG felaktiga eller förbrukade bat-
terier separat omhändertas och på miljövän-
ligt sätt lämnas in för återvinning.
Trädgårdsredskapet
klipper oavsiktligt
blommor etc i träd-
gården eller kör över
vissa hinder
Objekt/hinder med höjd under 5 cm är inte
avgränsade
Markerahindretmedbegränsningstrådenmedett30cm
avstånd eller avlägsna objekten/hindren.
Trädgårdsredskapet
verkar klippa utan
logik
Det logiska klippsystemet beror på trädgår-
dens kondition (t ex gräsklipparen går till det
närmaste oklippta området istället för till den
senast klippta punkten)
Gräsklipparen rör sig inte alltid i rak linje mel-
lan bestämda områden
Begränsningstråden i kors vid avgränsningen
av ett objekt
Se installationsanvisningen för mera information
Om ett område inte klipps eller om gräsklipparen ofta
upprepar klippsekvenser: rita om trädgårdens karta
Inga ingrepp fordras
Kontrolleraattbegränsningstrådenärlagdmedsolskring
objekten
Kontrollera installationen
Begränsningstråden
klipps av hela tiden
Tråden mellan pinnarna är inte tillräckligt
spänd
Avståndet mellan pinnarna är över 75 cm
Spännbegränsningstrådenochkontrolleraattavståndet
mellan pinnarna är maximalt 75 cm.
Använd trådskarv för reparation av brottstället. Kör inte
med mossrivare eller krattningsmaskin över begräns-
ningstråden
Trädgårdsredskapet
lämnar efter sig en
oregelbunden klipp-
bild/dålig klippkvali-
tet
Snitthöjden för liten Ställ in större snitthöjd
Gräsklipparen behöver flera klippbanor för
klippning av trädgården
För behandling av hela gräsmattan, låt gräsklipparen
klippa din gräsmatta 3 x komplett
Skärkniven är slö Vänd skärkniven eller ersätt den (rekommenderas före
varje ny säsong)
Eventuellt tilltäppt Koppla alltid först ifrån frånskiljningsomkopplaren, gran-
ska sen området under gräsklipparen och avlägsna vid
behov blockeringar (använd alltid trädgårdshandskar)
Laddning inte möjlig Laddkontakterna är korroderade Rengör laddkontakterna
Begränsningstråden
registreras inte
Trådkontakterna korroderade Avisolera tråden på nytt för en ordentlig kontakt
Klipphöjdssensorn i
kläm
Eventuellt tilltäppt Koppla alltid först ifrån frånskiljningsomkopplaren, gran-
ska sen området under gräsklipparen och avlägsna vid
behov blockeringar (använd alltid trädgårdshandskar)
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
OBJ_BUCH-3008-002.book Page 117 Friday, December 2, 2016 12:09 PM

Question & answers

There are no questions about the Bosch Indego 350 Connect yet.

Ask a question about the Bosch Indego 350 Connect

Have a question about the Bosch Indego 350 Connect but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch Indego 350 Connect. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch Indego 350 Connect as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.