Bosch HMT85ML23 manual

View a manual of the Bosch HMT85ML23 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Mikrovågsugn
  • Model/name: HMT85ML23
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Spanska, Portugis, Indonesisk, Ukrainare, Holländsk, Tyska, Franska, Italiensk, Rumänska, Turkiska, Svenska, Danska, Norska, Finska, Polska, Ryska, Grekisk

Table of Contents

Page: 41
42
ó Innehållsförteckning[sv]
Bruksanvisning
Viktiga säkerhetsanvisningar!................................................ 42
Skadeorsaker ................................................................................... 44
Din nya enhet ........................................................................... 44
Kontrollpanel..................................................................................... 44
Knappar och displayer.................................................................... 44
Ugnsutrymme ................................................................................... 45
Starta och stänga av enheten................................................. 45
Starta.................................................................................................. 45
Stänga av .......................................................................................... 45
Före första användning........................................................... 45
Ställa klockan ................................................................................... 45
Mikron....................................................................................... 45
Om kärl och formar......................................................................... 45
Mikroeffektlägen............................................................................... 46
Ställa in mikron................................................................................. 46
Tillvalsknappen 1,2,3............................................................... 46
Ställa in tillval.................................................................................... 46
Minne (Memory) ....................................................................... 46
Spara inställningar i minnet (Memory)......................................... 46
Starta minnesfunktionen (Memory) .............................................. 47
Ändra grundinställningarna.................................................... 47
Grundinställningar............................................................................ 47
Skötsel och rengöring..............................................................47
Rengöringsmedel ............................................................................ 48
Felsökningstabell .....................................................................48
Felsökning......................................................................................... 48
Service.......................................................................................49
E­nummer och FD­nummer............................................................ 49
Tekniska data ................................................................................... 49
Återvinning ........................................................................................ 49
Programautomatik....................................................................49
Ställa in program ............................................................................. 49
Tips för programautomatik............................................................. 50
Testat i vårt provkök.................................................................51
Upptining, uppvärmning och tillagning med mikrovågsugn.... 51
Mikrotips............................................................................................ 53
Provrätter enligt EN 60705 .......................................................54
Tillagning med endast mikroeffekt ............................................... 54
Upptining med endast mikroeffekt ............................................... 54
Produktinfo
Utförligare information om produkter, tillbehör, reservdelar och
service hittar du på Internet: www.bosch-home.com och
onlineshop: www.bosch-eshop.com
: Viktiga säkerhetsanvisningar!
Läs bruksanvisningen noggrant. Det är
viktigt för att du ska kunna använda
enheten säkert och på rätt sätt. Spara
bruks- och monteringsanvisningen för
framtida bruk och eventuella kommande
ägare.
Den här enheten är avsedd för inbyggnad.
Iaktta särskilda monteringsanvisningar.
Kontrollera enheten efter uppackning.
Anslut inte enheten om den har
transportskador.
Det är bara behörig elektriker som får göra
fast anslutning av enheten. Vid skador på
grund av felanslutning gäller inte garantin.
Enheten är bara avsedd för normalt
hemmabruk. Enheten är bara avsedd för
tillagning av mat och dryck. Håll enheten
under uppsikt vid användning. Använd bara
enheten inomhus.
Barn under 8 år och personer med
begränsade fysiska, sensoriska eller
mentala färdigheter, eller som saknar
erforderliga erfarenheter eller kunskaper, får
endast använda enheten under
överinseende av en annan person som
ansvarar för säkerheten eller om de får lära
sig hur man använder enheten säkert och
vilka risker som finns.
Låt inte barn leka med enheten. Barn som
ska rengöra eller använda enheten bör vara
över 8 år, och då endast under uppsikt.
Barn under 8 år bör hållas på avstånd från
både enheten och anslutningskabeln.
Brandrisk!
■ Förvarar du brännbara föremål i
ugnsutrymmet, så kan de börja brinna.
Förvara inte brännbara föremål i
ugnsutrymmet. Öppna aldrig luckan om
det sipprar ut rök. Slå av enheten och dra
ur sladden eller slå av säkringen i
proppskåpet.
Brandrisk!!
■ Ej avsedd användning är farlig och kan ge
skador på enheten. Uppvärmda
vetevärmare och liknande kan till exempel
börja brinna flera timmar efteråt. Enheten
är bara avsedd för tillagning av mat och
dryck.
Brandrisk!!
■ Maten kan börja brinna. Värm aldrig mat i
varmhållningsförpackningar.
Håll koll när du värmer på mat i formar av
plast, papper eller andra brännbara
material.
Page: 42
43
Ställ aldrig in en för hög mikrovågseffekt
eller en för lång tid. Följ anvisningarna i
bruksanvisningen.
Torka aldrig livsmedel i mikrovågsugnen.
Tina eller värm aldrig livsmedel med låg
vattenhalt, som t.ex. bröd, på för hög
effekt eller för lång tid.
Brandrisk!!
■ Matolja kan självantända. Värm aldrig upp
enbart matolja i mikron.
Explosionsrisk!
Vätskor och livsmedel i slutna behållare kan
explodera! Värm aldrig vätskor och
livsmedel i slutna behållare!
Risk för allvarliga personskador!!
■ Dålig rengöring kan skada ytan på
enheten. Enheten kan avge
mikrovågsstrålning. Rengör enheten med
jämna mellanrum och ta bort matrester
direkt. Håll ugnsutrymme, lucktätning,
lucka och gångjärn rena; se även kapitlet
Skötsel och rengöring.
Risk för allvarliga personskador!!
■ Skadad lucka eller tätningslist kan få
enheten att avge mikrovågsstrålning.
Använd aldrig mikrovågsugnen om luckan
eller tätningslisten är skadad. Kontakta
service!
Risk för allvarliga personskador!!
■ Enheten avger mikrovågsstrålning utan
hölje. Ta aldrig av höljet. Kontakta service
om enheten behöver underhåll eller
reparation.
Risk för stötar!!
■ Reparationer som inte är fackmässigt
gjorda är farliga. Det är bara
servicetekniker utbildade av tillverkaren
som får göra reparationer och byta
skadade anslutningar. Är enheten trasig,
dra ur sladden eller slå av säkringen i
proppskåpet. Kontakta service!
Risk för stötar!
■ Sladdisoleringen på elapparater kan
smälta vid kontakt med heta delar på
enheten. Se till så att sladdar till
elapparater inte kommer i kontakt med
heta delar på enheten.
Risk för stötar!
■ Risk för stötar om fukt tränger in! Använd
aldrig högtryckstvätt eller ångrengöring!
Risk för stötar!
■ En trasig enhet innebär risk för stötar. Slå
aldrig på en trasig enhet. Dra ur sladden
eller slå av säkringen i proppskåpet.
Kontakta service!
Risk för stötar!!
■ Produkten innehåller högspänningsdelar.
Ta aldrig bort höljet.
Risk för brännskador!
■ Tillbehör och formar blir mycket varma.
Använd grytlappar när du tar ut varma
tillbehör eller formar ur ugnsutrymmet.
Risk för brännskador!
■ Alkoholångor kan börja brinna i
ugnsutrymmet. Tillaga aldrig mat som
innehåller mycket sprit. Använd bara små
mängder sprit. Öppna försiktigt luckan till
enheten.
Risk för brännskador!!
■ Livsmedel med hårt skal eller skinn kan
explodera både vid och efter
uppvärmning. Koka aldrig ägg med skal
eller värm på hårdkokta ägg. Tillaga aldrig
skal- och kräftdjur. Om du steker ägg eller
kokar ägg i glas, så måste du picka gulan
först. Skal och skinn på t.ex. äpplen,
tomater, potatis och korv kan spricka.
Picka skalet eller skinnet innan du värmer
på.
Risk för brännskador!!
■ Värmen blir inte jämnt fördelad i barnmat.
Värm aldrig barnmat med locket på. Ta
alltid bort locket eller nappen. Skaka eller
rör om ordentligt efter uppvärmningen.
Kontrollera alltid temperaturen själv innan
du ger barnet maten.
Risk för brännskador!!
■ Värmd mat avger värme. Formen kan bli
varm. Använd alltid grytlappar när du tar ut
tillbehör eller formar ur ugnsutrymmet.
Risk för brännskador!!
■ Förpackningen till vakuumförpackade
livsmedel kan explodera. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen. Använd
alltid grytlappar när du tar ut maten ur
ugnsutrymmet.
Risk för skållning!
■ Det kan strömma ut varm ånga när du
öppnar luckan på enheten. Öppna
försiktigt luckan till enheten. Håll barnen
borta.
Risk för skållning!
■ Vatten i varm ugn bildar het vattenånga.
Häll aldrig vatten i varm ugn.
Risk för skållning!!
■ När du värmer vätska kan den koka upp.
Det börjar alltså koka utan ångbubblor
som du är van vid. Till och med små
vibrationer kan få den heta vätskan att
koka över häftigt eller skvätta. Sätt alltid
en sked i koppen/muggen när du värmer
vätskor. Då stormkokar det inte.
Risk för personskador!
■ Repat luckglas kan spricka. Använd inte
glasskrapa eller kraftiga eller skurande
rengöringsmedel.
Risk för personskador!!
■ Olämpliga formar kan spricka. Porslins-
och keramikformar har ibland små hål i
handtag och lock. Bakom hålen döljer sig
Page: 43
44
ett hålrum. Finns det fukt i hålrummen kan
det få delen att spricka. Använd bara
formar som tål att mikra.
Skadeorsaker
Obs!
■ Jättesmutsig tätning: Om ugnstätningen är jättesmutsig, så
går ugnsluckan inte längre att stänga ordentligt vid
användning. Inredningen runtom kan bli skadad. Håll alltid
tätningen ren.
■ Köra mikron utan mat: Slår du på mikron utan mat i
ugnsutrymmet, så överbelastar du enheten. Slå aldrig på
mikron utan mat i ugnsutrymmet. Undantaget är om du
snabbtestar om formen tål att mikra, se kapitlet mikro, formar.
■ Mikrovågspopcorn: Se till att du inte väljer en för hög
mikrovågseffekt. Använd max. 600 W. Placera alltid
popcornpåsen på en glastallrik. Skivan kan spricka på grund
av överbelastning.
Din nya enhet
I detta avsnitt lär du känna din nya enhet. Vi förklarar
manöverfältet och de enskilda manöverelementen.
Kontrollpanel
Här visar vi en översikt över kontrollpanelen. Det kan
förekomma avvikelser beroende på modell.
Vred
Du kan ändra förslags­ och inställningsvärdena med vredet.
Vredet är av popout-typ. Tryck till på vredet, så fjädrar det in
eller ut.
Knappar
Det sitter givare under knapparna. Du behöver inte trycka hårt.
Tryck bara på respektive symbol.
Undantag: Knappen för tillvalsfunktion och knapparna för
mikrovågseffekt är vanliga tryckknappar.
Kundtjänstartikel
Du kan köpa lämpliga rengöringsmedel eller andra tillbehör för
dina hushållsmaskiner hos kundtjänst, hos din återförsäljare
eller på internet för vissa länder i e­Shop. Uppge motsvarande
artikelnummer.
Knappar och displayer
Knapparna ställer in olika tillvalsfunktioner. Displayen visar de
inställda värdena.

9UHG
,QGLNHULQJ
0LNURHIIHNWOlJHQ
7LOOYDOVNQDSS .QDSSDU
.QDSS
3n$Y
Putsdukar för rostfria ytor Artikelnr 311134 Förhindrar smutsavlagringar. Oljan i specialimpregneringen tar
hand om rostfria ytor på bästa sätt.
Ugnsrengöringsgel Artikelnr 463582 För rengöring av ugnsutrymmet. Gelen är doftfri.
Mikrofiberduk med bikakstruktur Artikelnr 460770 Passar bra för rengöring av ömtåliga ytor som t.ex. glas, glas-
keramik, rostfritt eller aluminium. Mikrofiberduken tar bort fukt
och fet smuts.
Symbol Knappfunktion
% Starta och stänga av enheten
90 Ställa in mikroeffekt 90 W
180 Ställa in mikroeffekt 180 W
360 Ställa in mikroeffekt 360 W
600 Ställa in mikroeffekt 600 W
900 Ställa in mikroeffekt 900 W
2 Välja tillval
0 Öppna och stänga tidsfunktionen
g/h Välja minne (Memory)
` Välja program
f Ställa in vikt
Symbol Knappfunktion
Page: 44
45
Anvisning
■ Lampan i ugnsutrymmet tänds när du startar ugnen.
■ Hakparenteser [ ] runt symbolen visar vilken tidsfunktion som
är aktiv på displayen. Undantag: när klockan är på lyser 0-
symbolen endast vid ändringar.
Ugnsutrymme
Enheten har en kylfläkt.
Kylfläkt
Enheten är utrustad med en kylfläkt. Fläkten kan fortsätta att gå,
även efter att ugnen har stängts av.
Anvisning
■ Vid mikrovågsfunktion förblir tillagningsutrymmet kallt.
Kylfläkten slår på i alla fall. Den kan fortsätta att gå även när
mikron är klar.
■ Det kan det bildas kondens på ugnslucka, -väggar och -
botten. Detta är normalt och påverkar inte mikron. Torka av
kondensen när du använt enheten.
Starta och stänga av enheten
Använd %-knappen för att starta och stänga av mikron.
Starta
Tryck på %-knappen.
Enheten är klar att använda.
Välj önskad funktion.
Hur du ställer in funktionerna visar vi i respektive kapitel.
Stänga av
Tryck på %-knappen.
Enheten stängs av, displayen visar klockan.
Före första användning
Här få du veta vad du behöver göra innan du lagar mat i mikron
för första gången. Läs först kapitlet Säkerhetsanvisningar.
Ställa klockan
Vid anslutning tänds [0]-symbolen och fyra nollor på
displayen.
Ställ klockan
1. Ställ klockan med vredet.
2. Tryck på 0-knappen.
Klockan ställs.
Stäng av klockan
Det går att stänga av klockan. Då syns den bara när ugnen är
på. Se kapitlet Ändra grundinställningar .
Anvisning: Vill du sänka standbyförbrukningen kan du stänga
av klockan. Läs mer i kapitlet Ändra grundinställningar.
Mikron
Inuti livsmedlen förvandlas mikrovågor till värme. Vi tipsar om
kärl och om hur du ställer in mikrovågsfunktionen.
Anvisning: I kapitlet Testat i vårt provkök finns exempel på
upptining, uppvärmning och tillagning med mikrovågsfunktion.
Om kärl och formar
Lämpliga formar
Använd eldfasta formar av glas, glaskeramik, porslin, keramik
eller värmetålig plast. De här materialen släpper igenom
mikrovågor.
Du kan även använda serveringsporslin. Då slipper du lägga
över maten sedan. Porslin med guld- eller silverdekor går bara
att använda om tillverkaren garanterar att de fungerar i mikron.
Olämpliga formar
Metallformar är olämpliga. Metall släpper inte igenom
mikrovågor. Maten blir inte varm i täckta metallformar.
Obs!
Gnistbildning: Metall - t.ex. skeden i glaset - måste vara minst
2 cm från ugnsväggarna och luckans insida. Gnistor kan
förstöra det inre luckglaset.
Test av lämpliga kärl
Starta aldrig mikron om ugnen är tom. Det enda undantaget är
följande test av lämpliga formar.
Gör det här testet om du är osäker på om en viss form är
lämpligt för att användas i mikron.
1. Ställ in den tomma formen i ugnen på maxeffekt i ½ till
1 minut.
2. Kontrollera temperaturen då och då.
Formen ska vara kall eller ljummen.
Om formen blir varm eller det slår gnistor, så går den inte att
mikra.
^ Öppna ugnsluckan
n Kort tryckning = startar/pausar funktionen
Lång tryckning = stänger av funktionen
Symbol Knappfunktion
Knapp 90, 180, 360,
600 eller 900 W
= för val av mikrovågseffekt
Knapp 2 = Tillval
Knapp ` och f = Programautomatik
Knapp g eller h = Minnesprogram (Memory)
Page: 45
46
Mikroeffektlägen
Ställ in den mikroeffekt du vill ha med knapparna.
Anvisning
■ När du trycker på en knapp, så lyser effekten du valt.
■ Mikroeffektläget 900 W går bara ställa in på maximalt
30 minuter. Alla andra effektlägen går att ställa in upp till
1 timme och 30 minuter.
Ställa in mikron
Exempel: mikroeffekt 360 W, tillagningstid 17 minuter.
1. Tryck på %-knappen.
Enheten är redo att användas.
2. Tryck på knappen för önskad mikroeffekt.
Displayen visar effekt och föreslagen tid.
3. Ställ in tillagningstiden med vredet.
4. Tryck på n-knappen.
Ugnen startar. Tillagningstiden räknar ned på displayen.
Tillagningstiden har gått ut
Enheten avger en ljudsignal.
Mikron stängs av. Du kan stänga av signalen tidigare med 0-
knappen. Stäng av enheten med %-knappen.
Öppna luckan då och då.
Ugnsfunktionen pausar. Tryck lätt på n-knappen när du
stängt luckan. Funktionen går igång igen.
Ändra tillagningstiden
Det kan du göra närsomhelst. Ändra tillagningstiden med
vredet.
Ändra mikroeffekten
Tryck på knappen för nya mikroeffekten. Ställ in tillagningstiden
med vredet och starta igen.
Stäng av funktionen
Tryck till pån-knappen. Ugnen pausar. Tryck på n en gång
till, så startar ugnen igen.
Stänga av ugnsfunktionen
Tryck på n-knappen och stäng av enheten med %-knappen.
Anvisning
■ När du startar enheten med %-knappen, får du alltid upp
maximal mikroeffekt som förslag på displayen.
■ Om du öppnar luckan vid tillagning, kan fläkten fortsätta att
gå.
Tillvalsknappen 1,2,3
Med tillvalsknappen kan du spara upp till tre olika
mikrovågseffekter och -tider efter varandra och sedan slå på.
Form
Använd alltid eldfast form som tål att mikras.
Ställa in tillval
1. Tryck på %-knappen.
Enheten är redo att användas.
2. Tryck på 2-knappen.
ª för det första tillvalet visas på displayen.
3. Ställ in första mikroeffekten och tiden.
4. Tryck på 2-knappen.
« för det andra tillvalet visas på displayen.
5. Ställ in andra mikroeffekten och tiden.
6. Tryck på 2-knappen.
¬ för det tredje tillvalet visas på displayen.
7. Ställ in tredje mikroeffekten och tiden.
8. Tryck på n-knappen.
Ugnen startar. Den totala tillagningstiden samt ª-symbolen för
första tillvalet visas på displayen.
Tillagningstiden har gått ut.
Enheten ger signal. Tillvalsfunktionen slår av. Du kan slå av
signalen tidigare med 0-knappen.
Ändra inställning
Du kan bara ändra före start. Tryck på 2-knappen tills du får
upp numret för tillvalet. Ändra inställning
Öppna luckan då och då.
Ugnsfunktionen pausar. Tryck lätt på n-knappen när du
stängt luckan. Funktionen går igång igen.
Stäng av funktionen
Tryck till pån-knappen. Ugnen pausar. Tryck på n en gång
till, så startar ugnen igen.
Stänga av ugnsfunktionen
Tryck på n-knappen och stäng av enheten med %-knappen.
Anvisning
■ När du startar enheten med %-knappen, får du alltid upp
maximal mikroeffekt som förslag på displayen.
■ Om du öppnar luckan vid tillagning, kan fläkten fortsätta att
gå.
Minne (Memory)
Med minnesfunktionen (Memory) kan du spara inställningen för
din favoriträtt och sedan hämta den vid behov.
Det finns två minnesplatser, "g" och "h".
Minnet (Memory) är en praktisk funktion om du tillagar en viss
maträtt ofta.
Spara inställningar i minnet (Memory)
1. Tryck på %-knappen.
Enheten är redo att användas.
2. Tryck på knappen för önskad mikroeffekt.
Du får upp effekt och föreslagen tid på displayen.
90 W för att tina upp värmekänslig mat
180 W för att tina upp och fortsätta tillagningen
360 W tillaga kött och värma känslig mat
600 W för att värma upp och tillaga mat
900 W för att värma vätskor
Page: 46
47
3. Ställ in tillagningstiden med vredet.
4. Håll g- eller h-knappen intryckt i ca 4 sekunder, tills du får
en ljudsignal.
Inställningen är sparad och går att starta när som helst.
Spara ytterligare inställningar
Ställ in igen och spara. De gamla inställningarna skrivs över.
Starta minnesfunktionen (Memory)
Du kan när som helst aktivera sparade inställningar för
maträtten.
1. Tryck på %-knappen.
Enheten är redo att användas.
2. Tryck på g- eller h-knappen.
Du får upp de sparade inställningarna.
3. Tryck på n-knappen.
Minnet (Memory) startar. Tillagningstiden r räknar ned på
displayen.
Anvisning: När ugnen har gått igång kan du inte längre ändra
minnet.
Anvisning: Inställda program ligger kvar i minnet även efter
strömavbrott.
Tillagningstiden har gått ut
Enheten avger en ljudsignal. Minnesfunktionen (Memory)
stängs av. Stäng av enheten med %-knappen eller gör en ny
inställning. Du kan stänga av signalen tidigare med 0-
knappen.
Avbryta
Tryck helt kort på n-knappen eller öppna luckan.
Ugnsfunktionen pausar.
Tryck på n-knappen när du har stängt luckan. Funktionen
startar igen.
Ändra grundinställningarna
Enheten har olika grundinställningar som du när som helst kan
ändra.
Grundinställningar
I tabellen hittar du alla grundinställningar och vilka ändringar
som går att göra.
Förutsätter att enheten är avstängd.
1. Håll 0-knappen intryckt några sekunder.
Den första grundinställningen visas på displayen.
2. Justera grundinställningen med vredet.
3. Bekräfta med 0-knappen.
Displayen visar nu nästa grundinställning. Med knappen 0
kan du stega dig igenom alla grundinställningar, som sedan
justeras med vredet.
4. Håll till sist 0-knappen intryckt i några sekunder.
Alla ändringar är införda.
Du kan justera dina inställningar när som helst.
Skötsel och rengöring
Sköt och rengör mikron ordentligt, så håller den sig hel och fin.
Vi ska förklara här hur du sköter och rengör mikron ordentligt.
: Risk för stötar!
Risk för stötar om fukt tränger in! Använd aldrig högtryckstvätt
eller ångrengöring!
: Risk för brännskador!!
Ugnen ska inte rengöras omedelbart efter att den har använts.
Låt enheten svalna.
: Risk för personskador!
Repat luckglas kan spricka. Använd inte glasskrapa eller
kraftiga eller skurande rengöringsmedel.
Anvisning
■ Färgavvikelser på produktfronten kan bero de olika material
som ingår, t.ex. glas, plast eller metall.
■ Skuggorna i luckglaset som liknar ränder är i själv verket
reflektioner från ugnsbelysningen.
■ Emalj bränns vid mycket höga temperaturer. Det kan ge små
färgavvikelser. Det är helt normalt och påverkar inte
funktionen. Kanterna på tunna plåtar går inte att emaljera helt
och hållet. Det är därför de kan vara skrovliga. Det påverkar
inte korrosionsskyddet.
■ Dålig lukt, t.ex. efter att du lagat fisk, går att ta bort smidigt.
Pressa ett par droppar citron i en kopp vatten. Sätt en sked i
Grundinställning Alternativ Beskrivning
™‚ Klockdisplayen
‚ = på
Klockdisplayen
ƒ = av
Klockans display
™ƒ Ljudsignalens varaktighet
ƒ= medel = 2 minuter
‚ = kort = 10 sekunder
„= lång = 5 minuter
Signal när en tillagningstid går ut
™„ Knappsignaler
‚ = på
Knappsignaler
ƒ = av
Kvitteringston vid knapptryck
™… Väntetid
ƒ = medel = 5 sekunder
‚ = kort = 2 sekunder
„ = lång = 10 sekunder
Väntetid mellan olika steg vid inställning
Page: 47
48
koppen, så att vätskan inte stormkokar. Hetta upp vattnet i 1-
2 minuter på maximalt mikroeffektläge.
Rengöringsmedel
Följ anvisningarna i tabellen så att de olika ytorna inte skadas
av olämpliga rengöringsmedel. Använd
■ inga skarpa eller skurande rengöringsmedel,
■ inte metall- eller glasskrapa för att rengöra luckglaset.
■ inte metall- eller glasskrapa för att rengöra lucktätningen.
■ inga hårda disksvampar eller svinto,
■ inga starka, alkoholhaltiga rengöringsmedel.
Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem.
Felsökningstabell
Om det uppstår fel, så behöver du oftast bara åtgärda
småsaker. Försök först åtgärda felet själv med hjälp av tabellen
innan du kontaktar service.
Om en maträtt inte blir perfekt tillagad, se kapitlet Testat i vårt
provkök. Där finns massor med matlagningstips och -
anvisningar.
: Risk för stötar!!
Reparationer som inte är fackmässigt utförda är farliga. Det är
bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får göra
reparationer.
Felsökning
Område Rengöringsmedel
Enhetens front Varmvatten och diskmedel:
Rengör med disktrasa och torka av med
en mjuk trasa. Använd inte fönsterputs,
metall- eller glasskrapa vid rengöring.
Rostfritt stål Varmvatten och diskmedel:
Rengör med disktrasa och torka av med
en mjuk trasa. Ta alltid bort kalk-, fett-,
stärkelse- och proteinfläckar direkt. Kor-
rosion kan uppstå under sådana fläckar.
Kundtjänst eller fackhandeln har special-
medel för rostfritt.
Rostfri ugn Varmvatten och diskmedel eller ättiks-
lösning:
Rengör med disktrasa och torka av med
en mjuk trasa.
Vid kraftig nedsmutsning: Använd ugns-
rengöring endast i kall ugn. Använd
helst rostfri skurboll. Använd inte ugnss-
pray eller andra aggressiva ugnsrengö-
ringsmedel eller skurmedel.
Skursvampar, hårda svampar och skur-
bollar är inte heller bra. De repar ytan.
Torka torrt invändigt.
Luckor Fönsterputs:
Rengör med disktrasa. Använd inte
glasskrapa.
Dörrens tätning
Ta inte bort!
Varmvatten och diskmedel:
Rengör med disktrasa, skrubba inte.
Använd inte metall- eller glasskrapa vid
rengöring.
Område Rengöringsmedel
Fel Möjlig orsak Åtgärd/anvisning
Enheten fungerar inte Trasig säkring Kontrollera att säkringen till enheten är hel i
proppskåpet.
Kontakten sitter inte i Sätt i kontakten
Strömavbrott Kontrollera om kökslampan lyser.
Användarfel Ta ur säkringen/stäng av strömmen i proppskå-
pet. Slå på strömmen igen efter ca
10 sekunder.
Enheten är inte igång. En tillag-
ningstid visas på displayen.
Du har inte tryckt på n efter inställningen. Tryck på n-knappen eller stäng av enheten.
Mikron startar inte. Luckan är inte ordentligt stängd. Kontrollera att det inte finns matrester runt ugns-
luckan eller att något föremål blivit fastklämt. Se
till att tätningslisten är ren. Kontrollera om tät-
ningslisten är vriden.
Du har inte tryckt på n-knappen. Tryck på n-knappen.
Det tar längre tid än vanligt för
maten att bli varm.
För låg mikroeffekt. Välj högre effektläge.
Du har satt in mer mat i enheten än du brukar. Dubbel mängd ­ nästan dubbelt så lång tid
Maten är kallare än vanligt. Rör om i maten eller vänd då och då.
Enheten avger en ljudsignal.
Kolonet blinkar på displayen.
Enheten är i demoläge. 1. Tryck på 2-knappen.
2. Håll ` intryckt i tre sekunder.
Enheten stänger av demoläget.
Page: 48
49
Felmeddelanden
Vissa felmeddelanden kan du åtgärda själv.
Service
Om din spis kräver reparation, kontakta service. Vi försöker
alltid hitta en lösning som passar, så att vi inte skickar ut
tekniker i onödan.
E­nummer och FD­nummer
Ange enhetens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer
(FD), så kan vi hjälpa dig lättare. Typskylten med numren ser
du på höger sida när du öppnar luckan. Fyll i enhetens
uppgifter här redan nu, så slipper du leta efter dem när något
går fel.
Tänk på att serviceteknikerns besök inte är gratis vid
felanvändning ens under garantitiden.
Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning
över Serviceställen.
Reparationsuppdrag och råd vid fel
Lita på tillverkarens kunnande. Då vet du att det är utbildade
servicetekniker som gör reparationen med originalreservdelar
till din vitvara.
Enheten uppfyller kraven i standard EN 55011 resp. CISPR 11.
Den tillhör produktgrupp 2, klass B.
Grupp 2 betyder att den använder mikrovågor för att värma upp
livsmedel. Klass B innebär att enheten är avsedd för
hemanvändning.
Tekniska data
Återvinning
Släng förpackningen i återvinningen.
Programautomatik
Med programautomatiken tinar du livsmedel och tillagar även
flera olika maträtter snabbt och smidigt. Du väljer bara program
och anger maträttens vikt. Programautomatiken hämtar
optimala inställningar. Du kan välja mellan 7 program.
Ställa in program
Så här ställer du in önskat program.
Bildexempel: Program 2, vikt 1 kg.
1. Tryck på %-knappen.
Enheten är redo att användas.
2. Tryck på `-knappen.
Du får upp första programnumret på displayen.
Felmeddelande Möjlig orsak Åtgärd/anvisning
Displayen visar felmeddelandet ”E723”. Luckan är inte ordentligt stängd. Öppna enheten med ^-knappen och stäng
sedan igen.
Displayen visar felmeddelandet ”Er1”,
”Er4”, ”Er18”, ”E305”.
Tekniskt fel. Kontakta kundservice.
Displayen visar felmeddelandet ”Er11”.
”Knappen fastnar”
Knapparna är smutsiga eller mekani-
ken kärvar.
Tryck flera gånger på varje knapp. Rengör knap-
parna med en torr trasa. Öppna luckan och
stäng den igen. Om det inte hjälper, kontakta
kundservice.
E­nr FD­nr
Service O
S 0771 11 22 77
local rate
Strömmatning 230 V, 50 Hz
Max. totaleffekt 1220 W
Mikroeffekt 900 W (IEC 60705)
Mikrovågsfrekvens 2 450 MHz
Avsäkring min. 10 A
Mått (HxBxD)
- utvändiga mått 382 mm x 595 mm x 320 mm
- ugnsutrymmet 220 mm x 350 mm x 270 mm
VDE­godkänd ja
CE­märkt ja
Enheten uppfyller kraven i enlighet med EU-direktiv
2002/96/EG om el- och elektronikavfall ( WEEE –
waste electrical and electronic equipment). Direktivet
anger ramarna för inlämning och återvinning av uttjänta
enheter inom EU.


Page: 49
50
3. Välj programnummer med vredet.
4. Tryck på f-knappen.
Displayen ger viktförslaget 0,50 kg.
5. Ställ in vikten med vredet.
6. Tryck på n-knappen.
Programmet startar. Tillagningstiden [r] räknar ned på
displayen.
Programmet avslutas
Enheten avger en ljudsignal. Programmet är klart, enheten
stänger av uppvärmningen. Stäng av enheten med %-knappen
eller gör en ny inställning.
Avbryta program
Tryck på %-knappen.
Enheten stängs av.
Ändra programmet
Du kan inte ändra programnummer och vikt efter start.
Ändra tillagningstiden
När du använder programautomatik kan du inte ändra
tillagningstiden.
Tips för programautomatik
Anvisning
■ Ta ut livsmedlet ur förpackningen och väg det. Ange
ungefärlig vikt om du inte kan ange den exakta vikten.
■ Använd alltid formar som klarar mikroeffekt, t.ex. glas- eller
keramikformar.Följ de anvisningar som finns om tillbehören i
programtabellen.
■ Ställ in maten i kall ugn.
■ Du kan inte ange vikter som ligger utanför viktintervallet.
■ Vid vissa maträtter avges en ljudsignal efter en stund. Då är
det dags att vända maten eller röra om.
■ Det finns en tabell med livsmedel och resp. viktintervall samt
vilka tillbehör du behöver i anslutning till anvisningen.
Upptining
Anvisning
■ Platta helst till livsmedlen och frys in dem portionsvis vid -
18 °C.
■ Lägg det djupfrysta livsmedlet i en låg form, t.ex. på en glas­
eller porslinstallrik.
■ Låt maten temperaturutjämna i ytterligare 10 till 30 minuter
efter upptining.
■ Vid upptining av kött, fågel eller fisk bildas vätska. Häll av
vätskan när du vänder, återanvänd den inte och låt den inte
komma i kontakt med andra livsmedel.
■ Lägg nöt­, lamm­ och fläskkött först med fettsidan nedåt i
formen.
■ Tina inte mer bröd än vad som går åt. Det håller sig inte
färskt annars.
■ När du vänder på köttfärsen bör du ta bort redan upptinad
köttfärs.
■ Lägg hel fågel först med bröstsidan ned i formen, fågeldelar
med skinnsidan ned i formen.
Potatis
Anvisning
■ Kokt potatis: dela i stora bitar. Tillsätt 2 msk vatten och lite
salt per 100 g potatis.
■ Skalpotatis: använd jämnstora potatisar. Skölj och skala,
picka flera gånger. Lägg den blöta potatisen i en form utan
vatten.
Ris
Anvisning
■ Ris ger kraftigt skum vid tillagningen. Välj därför ett kärl med
höga kanter och lock. Ställ in bruttovikten (utan vätska).
Tillsätt två till två och en halv del vätska till en del ris.
■ Använd inte ris i kokpåse.
Grönsaker
Anvisning
■ Färska grönsaker: Skär i jämnstora bitar. Tillsätt 2 msk vatten
per 100 g grönsaker.
■ Frysta grönsaker: Programmet passar för blancherade, inte
förkokta grönsaker. Programmet passar inte för djupfrysta,
stuvade grönsaker. Häll på 1 till 2 msk vatten per 100 g.
Tillsätt inget vatten till spenat och rödkål.
Vila
Vissa maträtter behöver vila ytterligare i ugnen efter
programmets slut.


Maträtt Vila
Grönsaker ca 5 minuter
Potatis ca 5 minuter. Häll först av resten av vatt-
net.
Ris 5 till 10 minuter
Page: 50
51
Programtabell
Testat i vårt provkök.
Här hittar du fler olika rätter och de bästa inställningarna för
dem. Vi visar vilken mikrovågsfunktion som passar bäst för
respektive maträtt. Du får tips om både formar och tillagning.
Anvisning
■ Tabellvärdena gäller alltid vid insättning i kall, tom ugn.
Förvärm endast om det står så i tabellen.
■ Tiderna i tabellerna är riktvärden. Tiden beror alltid på
livsmedlets kvalitet och typ.
■ Övriga tillbehör går att beställa som extratillbehör hos din
återförsäljare eller service.
■ Använd alltid grytlapp när du tar ut varma tillbehör eller kärl
ur tillagningsutrymmet.
Upptining, uppvärmning och tillagning med
mikrovågsugn
I följande tabeller finns det många möjligheter och
inställningsvärden för mikron.
Tiderna i tabellerna är riktvärden. Tiderna beror alltid på vilket
kärl som används, samt livsmedlets kvalitet, temperatur och
beskaffenhet.
I tabellerna anges ofta tider. Ställ först in den kortare tiden och
förläng den vid behov.
Det kan vara så att mängden livsmedel inte överensstämmer
med mängden i tabellen. Här finns en tumregel:
Dubbel mängd - knappt dubbla tillagningstiden,
halv mängd - halva tillagningstiden.
Rör om eller vänd maträtterna flera gånger. Kontrollera
temperaturen.
Upptining
Anvisning
■ Lägg det frysta livsmedlet i ett öppet kärl och ställ det på
enhetens botten.
■ Vänd på eller rör om i maten 1 till 2 gånger. Vänd på stora
bitar flera gånger.
■ Vid upptining av kött, fågel eller fisk bildas vätska. Häll av
vätskan när du vänder, återanvänd den inte och låt den inte
komma i kontakt med andra livsmedel.
■ Låt det upptinade livsmedlet vila ytterligare 10 till 30 minuter i
rumstemperatur, så att temperaturen jämnas ut. Om du tinar
fågel kan du ta ut inkråmet.
Prog.nr. Lämpliga livsmedel Viktintervall i kg Form
Upptining
P1
Kött och fågel ­ ugnsstekning ­ tunna köttstycken ­
köttfärs ­ kyckling, gödkyckling, anka
0,2­2,0 kg Låg form utan lock.
P2 Fisk: hel fisk, fiskfilé, fiskkotlett 0,1­1,0 kg Låg form utan lock.
P3
Bröd och kakor*
Bröd, hela, runda eller limpor, bröd i skivor, socker-
kakor, vetebröd, fruktkakor
0,2­1,5 kg Låg form utan lock.
Tillaga
P4
Potatis
Kokt potatis, skalpotatis
0,2­1,0 kg Form med lock.
P5 Ris 0,05­0,3 kg Hög form med lock
P6
Grönsaker, färska
Blomkål, broccoli, morötter, kålrabbi, purjolök, pap-
rika, zucchini
0,15­1,0 kg Form med lock.
P7
Grönsaker, frysta
Blomkål, broccoli, morötter, kålrabbi, rödkål, spenat
0,15­1,0 kg Form med lock.
Följ signalerna som anger att du ska röra om eller vända.
* Passar inte för gräddtårtor, fyllda bakverk, kakor med glasyr eller gelatin.
Upptining Vikt Mikroeffekt i W, tillagningstid i minuter Anvisningar
Helt köttstycke av nöt, kalv eller
fläsk (med eller utan ben)
800 g 180 W, 15 min. + 90 W, 15- 25 min. vänd flera gånger
1 kg 180 W, 20 min. + 90 W, 20-30 min.
1,5 kg 180 W, 25 min. + 90 W, 25-30 min.
Kött i bitar eller skivor av nöt, kalv
eller fläsk
200 g 180 W, 5-8 min. + 90 W, 5-10 min. separera tinade delar från varandra
vid vändning
500 g 180 W, 8-11 min. + 90 W, 10-15 min.
800 g 180 W, 12-15 min. + 90 W, 15-20 min.
Blandfärs 200 g 90 W, 10-15 min. vänd flera gånger under upptiningen
och ta bort redan upptinat kött
500 g 180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.
800 g 180 W, 10 min. + 90 W, 15-20 min.
Fågel eller fågeldelar 600 g 180 W, 8 min. + 90 W, 10-15 min. vänd flera gånger
1,2 kg 180 W, 15 min. + 90 W, 20-25 min.
Fiskfilé, fiskkotlett eller skivor 400 g 180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min. separera upptinade delarna från var-
andra
Page: 51
52
Tina upp, värma upp eller tillaga djupfrysta maträtter
Anvisning
■ Ta ut färdigrätter ur förpackningen. De värms upp snabbare
och jämnare i formar avsedda för mikron. Olika ingredienser i
maträtten kan värmas upp olika snabbt.
■ Platta maträtter tillagas snabbare än höga. Fördela därför
maträtten så platt som möjligt i kärlet. Livsmedel ska inte
läggas över varandra i lager.
■ Täck alltid över maträtten. Om kärlet saknar passande lock
kan en tallrik eller mikrovågsfolie användas.
■ Rör om i eller vänd på maten 2 till 3 gånger.
■ Efter uppvärmning bör maträtten vila ytterligare 2 till
5 minuter, i temperaturutjämningssyfte.
■ Använd alltid grytlappar eller grytvantar när du tar ut kärlet.
■ Maten förlorar mycket lite av sin smak. Du kan därför vara
sparsam med salt och kryddor.
Anvisning: Ställ formen på ugnsbotten.
Värma upp maträtter
: Risk för skållning!!
När du värmer vätska kan den koka upp. Här kokar alltså
vätskan utan ångbubblor, som du är van vid. Även vid små
vibrationer i kärlet kan den heta vätskan plötsligt stänka och
koka över häftigt. Sätt alltid en sked i kärlet när du värmer
vätskor. Då undviker du att det kokar över.
Obs!
Metall - t.ex. skeden i glaset - ska ha ett avstånd på minst 2 cm
till ugnsväggarna och luckans insida. Gnistor kan förstöra det
inre luckglaset.
Anvisning
■ Ta ut färdigrätter ur förpackningen. De värms upp snabbare
och jämnare i formar som är avsedda för mikron. Olika
ingredienser i maträtten kan värmas upp olika snabbt.
■ Täck alltid över maträtten. Om formen saknar passande lock
kan en tallrik eller mikrovågsfolie användas.
■ Rör om eller vänd maträtterna flera gånger. Kontrollera
temperaturen.
■ Efter uppvärmning bör maträtten vila ytterligare 2 till
5 minuter, i temperaturutjämningssyfte.
■ Använd alltid grytlappar eller grytvantar när du lyfter ut kärlet.
Anvisning: Ställ formen på ugnsbotten.
Hel fisk 300 g 180 W, 3 min. + 90 W, 10-15 min. vänd emellanåt
600 g 180 W, 8 min. + 90 W, 15-20 min.
Grönsaker, t.ex. ärtor 300 g 180 W, 10-15 min.
Frukt, t.ex. hallon 300 g 180 W, 6-9 min. rör om försiktigt då och då och sepa-
rera upptinade delar
500 g 180 W, 8 min. + 90 W, 5-10 min.
Smör, tina 125 g 180 W, 1 min. + 90 W, 1-2 min. Ta bort förpackningen helt och hållet
250 g 180 W, 1 min. + 90 W, 2-4 min.
Hela bröd 500 g 180 W, 8 min. + 90 W, 5-10 min. vänd emellanåt
1 kg 180 W, 12 min. + 90 W, 10-20 min.
Kaka, torr, t.ex. sockerkaka 500 g 90 W, 10-15 min. endast för kakor utan glasyr, grädde
eller kräm, separera kakbitarna från
varandra
750 g 180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.
Kaka, saftig, t.ex.
fruktkaka, kesokaka
500 g 180 W, 5 min. + 90 W, 15-20 min. Endast för kakor utan glasyr, grädde
eller gelé
750 g 180 W, 7 min. + 90 W, 15-20 min.
Upptining Vikt Mikroeffekt i W, tillagningstid i minuter Anvisningar
Tina upp, värma upp eller tillaga djup-
frysta maträtter
Vikt Mikroeffekt i W, tillagningstid i
minuter
Obs!
Meny, tallriksmeny, färdigrätt
(2-3 komponenter)
300-400 g 600 W, 8-13 min.
Soppa 400 g 600 W, 8-12 min
Grytor 500 g 600 W, 10-15 min
Köttskivor eller köttbitar i sås,
t.ex. gulasch
500 g 600 W, 10-15 min Separera köttbitarna när du rör om
Fisk, t.ex. filébitar 400 g 600 W, 10-15 min Tillsätt ev. vatten, citronsaft eller vin
Tillbehör, t.ex. ris, pasta 250 g 600 W, 3-7 min. tillsätt lite vätska
500 g 600 W, 8-12 min
Grönsaker, t.ex. ärtor, broccoli, moröt-
ter
300 g 600 W, 7-11 min. täck formens botten med vatten
600 g 600 W, 14-17 min.
Stuvad spenat 450 g 600 W, 10-15 min tillaga utan tillsatt vatten
Page: 52
53
Tillaga maträtter
Anvisning
■ Platta maträtter tillagas snabbare än höga. Fördela därför
maträtten så platt som möjligt i kärlet. Livsmedel ska inte
läggas över varandra i lager.
■ Tillaga maten i övertäckt form. Om kärlet saknar passande
lock kan en tallrik eller mikrovågsfolie användas.
■ Maten förlorar mycket lite av sin smak. Du kan därför vara
sparsam med salt och kryddor.
■ Efter tillagningen bör maträtten vila i 2 till 5 minuter i
temperaturutjämningssyfte.
■ Använd alltid grytlappar eller grytvantar när du tar ut kärl ur
värmelådan.
Mikrotips
Värma maträtter Vikt Mikroeffekt i W, tillagningstid
i minuter
Tips
Meny, på tallrik, färdigrätt
(2-3 komponenter)
600 W, 5-8 min. -
Drycker 125 ml 900 W, ½-1 min. Sätt en sked i glaset, värm inte alkoholhaltiga
drycker för länge; kontrollera då och då
2 dl 900 W, 1-2 min.
5 dl 900 W, 3-4 min.
Barnmat, t.ex. små nappflaskor 50 ml 360 W, ca ½ min. Napp eller lock avlägsnas från flaskan, rör om
noga efter uppvärmningen; kontrollera alltid tem-
peraturen
1 dl 360 W, ½-1 min.
2 dl 360 W, 1-2 min.
Soppa 1 kopp à 175 g 600 W, 1-2 min. -
Soppa, 2 koppar à 350 g 600 W, 2-3 min. -
Kött i sås 500 g 600 W, 7-10 min. separera köttskivorna
Gryta 400 g 600 W, 5-7 min. -
800 g 600 W, 7-8 min. -
Grönsaker, 1 portion 150 g 600 W, 2-3 min. -
Grönsaker, 2 portioner 300 g 600 W, 3-5 min. -
Tillaga maträtter Vikt Mikroeffekt i W, tillagningstid i
minuter
Tips
Hel kyckling, färsk, utan inkråm 1,2 kg 600 W, 25-30 min. Vänd efter halva tiden
Fiskfilé, färsk 400 g 600 W, 7­12min. -
Köttfärslimpa 750 g 600 W, 25-30 min. Tillsätt 6 msk vatten.
Grönsaker, färska 250 g 600 W, 5-10 min. Skär grönsakerna i jämnstora bitar,
tillsätt 1 eller 2 msk vatten per 100 g grönsa-
ker,
rör om emellanåt
500 g 600 W, 10-15 min.
Potatis 250 g 600 W, 8-10 min. Skär potatisarna i jämnstora bitar,
tillsätt 1 till 2 msk vatten per 100 g potatis,
rör om emellanåt
500 g 600 W, 10-15 min.
750 g 600 W, 15-22 min.
Ris 125 g 600 W, 4-6 min. +
180 W, 14-16 min.
Tillsätt dubbla mängden vätska.
250 g 600 W, 6-8 min. +
180 W, 14-16 min.
Söta efterrätter, t.ex. pudding (mix) 5 dl 600 W, 5-7 min. Rör om i puddingen ordentligt 2-3 gånger med
en ballongvisp
Frukt, kompott 500 g 600 W, 9-12 min. -
Hittar du ingen inställning för den mängd mat du har? Öka på eller korta tillagningstiderna enligt följande tumregel:
Dubbel mängd = nästan dubbelt så lång tid
Halv mängd = halva tiden
Maten blir för torr. Välj kortare tillagningstid eller lägre mikroeffekt nästa gång. Täck
över maten, eller tillsätt lite mer vätska.
Maten är inte tinad, varm eller tillagad när tiden har gått ut. Ställ in längre tid. Stora mängder och hög mat tar längre tid.
Maten är överkokt i kanten men inte färdig i mitten när tillag-
ningstiden går ut.
Rör om då och då samt välj lägre mikroeffekt och längre tillag-
ningstid nästa gång.
Fågel och kött är kokt utvändigt men inte tinad i mitten när
upptiningen är klar.
Välj läge mikroeffekt nästa gång. Tinar du stora volymer måste du
vända livsmedlet flera gånger.
Page: 53
54
Provrätter enligt EN 60705
Provningsinstituten använder dessa rätter för att testa
mikrovågsugnars kvalitet och funktion.
Enligt standard EN 60705, IEC 60705 resp. DIN 44547 och
EN 60350 (2009)
Tillagning med endast mikroeffekt
Upptining med endast mikroeffekt
Maträtt Mikroeffekt i W, tillagningstid i minuter Tips
Äggstanning, 1000 g 600 W, 11-12 min. + 180 W, 8-10 min. Pyrexform
Rulltårta, 475 g 600 W, 7-9 min. Eldfast form Ø 22 cm.
Köttfärslimpa, 900 g 600 W, 25-30 min. Avlång, eldfast form, 28 cm lång
Maträtt Mikroeffekt i W, tillagningstid i minuter Tips
Kött, 500 g Program 1, 500 g
eller
180 W, 8 min. + 90 W 7-10 min.
Pyrex, Ø 24 cm

Question & answers

There are no questions about the Bosch HMT85ML23 yet.

Ask a question about the Bosch HMT85ML23

Have a question about the Bosch HMT85ML23 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch HMT85ML23. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch HMT85ML23 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.