Bosch HMT75M451 manual

View a manual of the Bosch HMT75M451 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

 • Brand: Bosch
 • Product: Mikrovågsugn
 • Model/name: HMT75M451
 • Filetype: PDF
 • Available languages: Holländsk, Engelsk, Spanska, Portugis, Polska, Ungerska, Indonesisk, Tyska, Franska, Italiensk, Grekisk, Svenska, Danska, Norska, Finska, Slovakien, Kroatiska

Table of Contents

Page: 41
42
ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning
Viktiga säkerhetsanvisningar!................................................ 42
Skadeorsaker....................................................................................44
Installation och anslutning ..................................................... 44
Kontroller.................................................................................. 45
Vred ....................................................................................................45
Tillbehör .............................................................................................45
Före första användning........................................................... 46
Ställa klockan ...................................................................................46
Mikron ....................................................................................... 46
Om kärl och formar.........................................................................46
Mikroeffektlägen...............................................................................46
Ställa in mikron.................................................................................46
Kylfläkt................................................................................................47
Memory ..................................................................................... 47
Lagra i minnet (Memory) ................................................................47
Starta minnesinställningen (Memory)...........................................47
Justera ljudsignalens längd.................................................... 48
Skötsel och rengöring............................................................. 48
Rengöringsmedel.............................................................................48
Felsökningstabell..................................................................... 49
Service ...................................................................................... 49
E­nummer och FD­nummer............................................................49
Återvinning ........................................................................................49
Programautomatik ................................................................... 50
Ställa in program..............................................................................50
Tina mat med programautomatik .................................................50
Laga mat med programautomatik................................................50
Testat i vårt provkök................................................................ 51
Tips till tabellerna.............................................................................51
Upptining ...........................................................................................51
Tina upp, värma upp eller tillaga djupfrysta maträtter.............. 51
Värma upp maträtter .......................................................................52
Tillaga maträtter ...............................................................................53
Mikrotips ............................................................................................53
Provrätter enligt EN 60705 ...................................................... 54
Tillaga och tina upp i mikrovågsugnen .......................................54
Produktinfo
Utförligare information om produkter, tillbehör, reservdelar och
service hittar du på Internet: www.bosch-home.com och
onlineshop: www.bosch-eshop.com
: Viktiga säkerhetsanvisningar!
Läs bruksanvisningen noggrant. Det är
viktigt för att du ska kunna använda
enheten säkert och på rätt sätt. Spara
bruksanvisningen för framtida bruk och
eventuella kommande ägare.
Kontrollera enheten efter uppackning.
Anslut inte enheten om den har
transportskador.
Det är bara behörig elektriker som får göra
fast anslutning av enheten. Vid skador på
grund av felanslutning gäller inte garantin.
Enheten är bara avsedd för normalt
hemmabruk. Enheten är bara avsedd för
tillagning av mat och dryck. Håll enheten
under uppsikt vid användning. Använd bara
enheten inomhus.
Skåpet är avsett att användas på en nivå
upp till högst 4000 meter över havet.
Barn under 8 år och personer med
begränsade fysiska, sensoriska eller
mentala färdigheter, eller som saknar
erforderliga erfarenheter eller kunskaper, får
endast använda enheten under
överinseende av en annan person som
ansvarar för säkerheten eller om de får lära
sig hur man använder enheten säkert och
vilka risker som finns.
Låt inte barn leka med enheten. Barn som
ska rengöra eller använda enheten bör vara
över 15 år, och då endast under uppsikt.
Barn under 8 år bör hållas på avstånd från
både enheten och anslutningskabeln.
Brandrisk!!
■ Ej avsedd användning är farlig och kan ge
skador på enheten.
Du får inte torka mat eller kläder, värma
tofflor, vetevärmare, svampar, fuktiga
putstrasor eller liknande.
Uppvärmda vetevärmare och liknande kan
till exempel börja brinna flera timmar
efteråt.Enheten är bara avsedd för
tillagning av mat och dryck.
Brandrisk!!
■ Maten kan börja brinna. Värm aldrig mat i
varmhållningsförpackningar.
Håll koll när du värmer på mat i formar av
plast, papper eller andra brännbara
material.
Ställ aldrig in en för hög mikrovågseffekt
eller en för lång tid. Följ anvisningarna i
bruksanvisningen.
Torka aldrig livsmedel i mikrovågsugnen.
Tina eller värm aldrig livsmedel med låg
Page: 42
43
vattenhalt, som t.ex. bröd, på för hög
effekt eller för lång tid.
Brandrisk!!
■ Matolja kan självantända. Värm aldrig upp
enbart matolja i mikron.
Explosionsrisk!
Vätskor och livsmedel i slutna behållare kan
explodera! Värm aldrig vätskor och
livsmedel i slutna behållare!
Risk för allvarliga personskador!!
■ Dålig rengöring kan skada ytan på
enheten. Enheten kan avge
mikrovågsstrålning. Rengör enheten med
jämna mellanrum och ta bort matrester
direkt. Håll ugnsutrymme, lucktätning,
lucka och gångjärn rena; se även kapitlet
Skötsel och rengöring.
Risk för allvarliga personskador!!
■ Skadad lucka eller tätningslist kan få
enheten att avge mikrovågsstrålning.
Använd aldrig mikrovågsugnen om luckan
eller tätningslisten är skadad. Kontakta
service!
Risk för allvarliga personskador!!
■ Enheten avger mikrovågsstrålning utan
hölje. Ta aldrig av höljet. Kontakta service
om enheten behöver underhåll eller
reparation.
Risk för stötar!
■ Reparationer som inte är fackmässigt
gjorda är farliga. Det är bara
servicetekniker utbildade av tillverkaren
som får göra reparationer och byta
skadade anslutningar. Är enheten trasig,
dra ur sladden eller slå av säkringen i
proppskåpet. Kontakta service!
Risk för stötar!
■ Sladdisoleringen på elapparater kan
smälta vid kontakt med heta delar på
enheten. Se till så att sladdar till
elapparater inte kommer i kontakt med
heta delar på enheten.
Risk för stötar!
■ Risk för stötar om fukt tränger in! Använd
aldrig högtryckstvätt eller ångrengöring!
Risk för stötar!!
■ Risk för stötar om fukt tränger in! Utsätt
aldrig mikrovågsugnen för hög värme eller
fukt. Använd bara enheten inomhus.
Risk för stötar!
■ En trasig enhet innebär risk för stötar. Slå
aldrig på en trasig enhet. Dra ur sladden
eller slå av säkringen i proppskåpet.
Kontakta service!
Risk för stötar!!
■ Produkten innehåller högspänningsdelar.
Ta aldrig bort höljet.
Risk för elstöt!!
■ Risk för stötar om vätska tränger in!
Dra ur sladden resp. slå av säkringen i
proppskåpet.
Ställ aldrig vattenbehållare på enheten,
använd inte enheten som avställningsyta.
Risk för brännskador!
■ Enheten blir mycket varm. Ta inte på de
varma ytorna i ugnsutrymmet eller
värmeelementen. Låt alltid enheten svalna.
Håll barnen borta.
Risk för brännskador!
■ Tillbehör och formar blir mycket varma.
Använd grytlappar när du tar ut varma
tillbehör eller formar ur ugnsutrymmet.
Risk för brännskador!
■ Alkoholångor kan börja brinna i
ugnsutrymmet. Tillaga aldrig mat som
innehåller mycket sprit. Använd bara små
mängder sprit. Öppna försiktigt luckan till
enheten.
Risk för brännskador!!
■ Livsmedel med hårt skal eller skinn kan
explodera både vid och efter
uppvärmning. Koka aldrig ägg med skal
eller värm på hårdkokta ägg. Tillaga aldrig
skal- och kräftdjur. Om du steker ägg eller
kokar ägg i glas, så måste du picka gulan
först. Skal och skinn på t.ex. äpplen,
tomater, potatis och korv kan spricka.
Picka skalet eller skinnet innan du värmer
på.
Risk för brännskador!!
■ Värmen blir inte jämnt fördelad i barnmat.
Värm aldrig barnmat med locket på. Ta
alltid bort locket eller nappen. Skaka eller
rör om ordentligt efter uppvärmningen.
Kontrollera alltid temperaturen själv innan
du ger barnet maten.
Risk för brännskador!!
■ Värmd mat avger värme. Formen kan bli
varm. Använd alltid grytlappar när du tar ut
tillbehör eller formar ur ugnsutrymmet.
Risk för brännskador!!
■ Förpackningen till vakuumförpackade
livsmedel kan explodera. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen. Använd
alltid grytlappar när du tar ut maten ur
ugnsutrymmet.
Risk för brännskador!!
■ Ej avsedd användning är farlig och kan ge
skador på enheten.
Enheten är inte avsedd för att torka mat
eller kläder, värma tofflor, gryn- eller
sädeskuddar, svampar, fuktiga putstrasor
och liknande.
Överhettade tofflor, gryn- eller
sädeskuddar, svampar, fuktiga putstrasor
och liknande kan t.ex. ge brännskador.
Risk för skållning!
■ Det kan strömma ut varm ånga när du
öppnar luckan på enheten. Öppna
Page: 43
44
försiktigt luckan till enheten. Håll barnen
borta.
Risk för skållning!
■ Vatten i varm ugn bildar het vattenånga.
Häll aldrig vatten i varm ugn.
Risk för skållning!!
■ När du värmer vätska kan den koka upp.
Det börjar alltså koka utan ångbubblor
som du är van vid. Till och med små
vibrationer kan få den heta vätskan att
koka över häftigt eller skvätta. Sätt alltid
en sked i koppen/muggen när du värmer
vätskor. Då stormkokar det inte.
Risk för personskador!
■ Repat luckglas kan spricka. Använd inte
glasskrapa eller kraftiga eller skurande
rengöringsmedel.
Risk för personskador!!
■ Olämpliga formar kan spricka. Porslins-
och keramikformar har ibland små hål i
handtag och lock. Bakom hålen döljer sig
ett hålrum. Finns det fukt i hålrummen kan
det få delen att spricka. Använd bara
formar som tål att mikra.
Risk för personskador!!
■ Formar och behållare av metall eller med
metallbeläggning kan ge gnistbildning vid
mikring. Enheten blir skadad. Mikra aldrig
metallbehållare.
Risk för personskador!!
■ Vridtallriken är av glas och kan spricka.Slå
aldrig hårda föremål mot vridtallriken.
Risk för personskador!!
■ Sprickor och brott på glasvridtallriken är
farliga. Var rädd om vridtallriken.
Skadeorsaker
Obs!
■ Jättesmutsig tätning: Om ugnstätningen är jättesmutsig, så
går ugnsluckan inte längre att stänga ordentligt vid
användning. Inredningen runtom kan bli skadad. Håll alltid
tätningen ren.
■ Köra mikron utan mat: Slår du på mikron utan mat i
ugnsutrymmet, så överbelastar du enheten. Slå aldrig på
mikron utan mat i ugnsutrymmet. Undantaget är om du
snabbtestar om formen tål att mikra, se kapitlet mikro, formar.
■ Mikrovågspopcorn: Se till att du inte väljer en för hög
mikrovågseffekt. Använd max. 600 W. Placera alltid
popcornpåsen på en glastallrik. Skivan kan spricka på grund
av överbelastning.
■ Se till så att vätska som kokar över inte tränger in i enhetens
inre via vridtallrikens drivning. Håll koll när du mikrar. Ställ in
en kort tillagningstid först och förläng om det behövs.
■ Använd aldrig mikron utan vridtallrik.
■ Gnistbildning: Metall - t.ex. skeden i glaset - ska ha ett
avstånd på minst 2 cm till ugnsväggarna och luckans insida.
Gnistor kan förstöra det inre luckglaset.
■ Aluminiumformar: Använd inte aluformar i enheten. Enheten
kan bli skadad av gnistorna som uppstår.
■ Avsvalning med öppen lucka: Låt ugnen svalna med stängd
lucka. Kläm aldrig fast luckan. Även om luckan bara är lite
öppen, så får intilliggande inredning skador så småningom.
■ Kondensvatten i ugnsutrymmet: Det kan det bildas kondens
på ugnslucka, -väggar och -botten. Det är normalt och
påverkar inte mikrons funktion. Torka alltid bort
kondensvattnet efter tillagning, så slipper du korrosion.
Installation och anslutningInstallationochanslutning
Enheten är bara avsedd för normal hemanvändning.
Ställ bordsenheten på ett stabilt, jämnt underlag (minst 85 cm
över golvet). Håll ventilationsöppningarna fria.
Enheten är anslutningsklar och kräver anslutning till rätt
installerat, jordat eluttag. Nätspänningen ska motsvara
uppgifterna på typskylten.
Det är bara behörig elektriker som får installera uttag eller byta
sladd.Det måste alltid gå att komma åt enhetens kontakt.
Du får inte använda några grenuttag, sladdosor eller
förlängningssladdar. Brandfara vid överbelastning.
Anvisning
■ Det går att fästa mikron direkt under ett vägghängt köksskåp.
Se särskild monteringsmall.
■ Håll ventilationsöppningarna på vänstersidan fria (min. 10
cm).
■ Du kan ställa mikron i en möbelstomme.
■ Använd alltid mikron med dekorluckan öppen. Risk för
överhettning.

Page: 44
45
Kontroller
Här får du en översikt över kontrollerna. Beroende på modell
kan vissa detaljavvikelser förekommer.
Vred
Du kan ändra förslags­ och inställningsvärdena med vredet.
Reglaget kan sänkas. Tryck på vredet, så att det fjädrar in eller
ut.
Tillbehör
Obs!
Se till så att vridtallriken inte blir förskjuten när du tar ut formen.
Se till så att vridtallriken snäpper fast ordentligt. Vridtallriken
kan snurra både åt vänster och åt höger.
Den snurrande tallriken
Så här installerar du tallriken:
1. Placera rullvalsen a i fördjupningen inuti ugnen.
2. Sätt tallriken b på drevet c mitt på ugnsbottnen; se till att
tallriken löper in i spåret.
Anvisning: Använd inte enheten om inte tallriken sitter i. Se till
att tallriken sitter på plats ordentligt. Tallriken kan snurra både
åt vänster och åt höger.
Extratillbehör
Extratillbehör köper du i butik eller hos service. Ange HEZ-
numret. Du hittar ett omfattande tillbehörssortiment i våra
kataloger eller på Internet. Tillgänglighet och möjligheten att
beställa specialtillbehör online skiljer sig åt internationellt.
Kontrollera i försäljningsunderlagen.
6WRS
  
6WDUW

0HPRU\NQDSS
'LVSOD\
I|UNORFNDRFKWLOODJQLQJVWLG
6WDUWNQDSS
.QDSSDUI|U
PLNURHIIHNWOlJHQ
:
:
:
:
:
/XFN|SSQDUH
9UHG
I|UDWWVWlOODLQNORFND
RFKWLOODJQLQJVWLG
HOOHUI|UDWWVWlOODLQ
SURJUDPDXWRPDWLNHQ
.QDSSDUI|U
SURJUDPDXWRPDWLN
J 3URJUDPNQDSS
 9LNWNQDSS
6WRSSNQDSS
.ORFNNQDSS

PLQ
NJ

J
L
Kärl för ångkokning HEZ 86 D 000
E
D
F
Page: 45
46
Före första användning
Här få du veta vad du behöver göra innan du lagar mat i mikron
för första gången. Läs först kapitlet Säkerhetsanvisningar.
Ställa klockan
När enheten kopplas in, eller efter ett strömavbrott, visas tre
nollor på displayen.
1. Tryck på 0-knappen.
”Kl. 12:00” och 0 visas på displayen
2. Ställ klockan med vredet.
3. Tryck på 0-knappen igen.
Klockan justeras.
Dölj klockan på displayen
Tryck på 0-knappen och tryck sedan på Stopp.
Displayen blir svart.
Ställa klockan på nytt
Tryck på 0-knappen.
”12:00” visas på displayen. Gör inställningarna enligt anvisning
i punkt 2 och 3.
Justera klockan, t.ex. från sommar- till vintertid
Justera enligt anvisningar i punkt 1 till 3.
Mikron
Inuti livsmedlen förvandlas mikrovågor till värme. Vi tipsar om
kärl och om hur du ställer in mikrovågsfunktionen.
Anvisning: I kapitlet Testat i vårt provkök finns exempel på
upptining, uppvärmning och tillagning med mikrovågsfunktion.
Börja med att testköra mikrovågsfunktionen. Du kan till
exempel värma upp en kopp tevatten.
Ta en stor kopp utan guld- eller silverdekor och placera en
tesked i koppen. Ställ koppen med vattnet på den snurrande
tallriken.
1. Tryck på knappen för 800 W.
2. Ställ in 1:30 min med vredet.
3. Tryck på Startknappen.
Efter 1 minut och 30 sekunder hörs en ljudsignal. Nu är vattnet
varmt.
Medan du dricker teet kan du läsa igenom
säkerhetsanvisningarna i början av användarhandboken. De är
mycket viktiga.
Om kärl och formar
Lämpliga formar
Använd eldfasta formar av glas, glaskeramik, porslin, keramik
eller värmetålig plast. De här materialen släpper igenom
mikrovågor.
Du kan även använda serveringsporslin. Då slipper du lägga
över maten sedan. Porslin med guld- eller silverdekor går bara
att använda om tillverkaren garanterar att de fungerar i mikron.
Olämpliga formar
Metallformar är olämpliga. Metall släpper inte igenom
mikrovågor. Maten blir inte varm i täckta metallformar.
Obs!
Gnistbildning: Metall - t.ex. skeden i glaset - måste vara minst
2 cm från ugnsväggarna och luckans insida. Gnistor kan
förstöra det inre luckglaset.
Test av lämpliga kärl
Starta aldrig mikron om ugnen är tom. Det enda undantaget är
följande test av lämpliga formar.
Gör det här testet om du är osäker på om en viss form är
lämpligt för att användas i mikron.
1. Ställ in den tomma formen i ugnen på maxeffekt i ½ till
1 minut.
2. Kontrollera temperaturen då och då.
Formen ska vara kall eller ljummen.
Om formen blir varm eller det slår gnistor, så går den inte att
mikra.
Mikroeffektlägen
Ställ in önskad mikroeffekt med knapparna.
Anvisning: Mikroeffekten 800 W kan ställas in på 30 minuter,
600 W på 1 timme, övriga effekter på vardera 1 timme och 39
minuter.
Ställa in mikron
Exempel Mikroeffekt 600 W
1. Tryck på önskad mikroeffekt.
Angiven mikroeffekt visas på displayen, tillsammans med
”1:00 min”.
 
PLQ
NJ
PLQ
NJ
90 W för att tina upp värmekänslig mat
180 W för att tina upp och fortsätta tillagningen
360 W tillaga kött och värma känslig mat
600 W för att värma upp och tillaga mat
800 W för att värma vätskor
Page: 46
47
2. Ställ in en tillagningstid med vredet.
3. Tryck på Startknappen.
Tillagningstiden räknar ner på displayen.
Tillagningstiden har gått ut
Enheten avger en ljudsignal. Öppna ugnsluckan eller tryck på
Stoppknappen. Klockan visas på displayen igen.
Ändra tillagningstiden
Det kan du göra närsomhelst. Ändra tillagningstiden med
vredet.
Pausa
Tryck på Stoppknappen eller öppna ugnsluckan. Tryck på
Startknappen igen när du har stängt luckan.
Stäng av ugnsfunktionen
Tryck på Stoppknappen 2 gånger eller öppna luckan och tryck
på Stopp en gång.
Anvisning: Du kan även börja med att ställa in tillagningstiden
och sedan ställa in mikrovågseffekten.
Kylfläkt
Enheten är utrustad med en kylfläkt. Fläkten kan fortsätta att gå,
även efter att ugnen har stängts av.
Anvisning
■ Vid mikrovågsfunktion förblir tillagningsutrymmet kallt.
Kylfläkten slår på i alla fall. Den kan fortsätta att gå även när
mikron är klar.
■ Det kan det bildas kondens på ugnslucka, -väggar och -
botten. Detta är normalt och påverkar inte mikron. Torka av
kondensen när du använt enheten.
Memory
Med Memory-funktionen kan du spara inställningen för en
maträtt och sedan hämta den när du vill.
Memory är en praktisk funktion när du lagar en viss rätt ofta.
Anvisning
■ Det går inte att spara flera mikrovågseffekter efter varandra.
■ Det går inte att spara automatiska program.
■ Memorerade funktioner kan sparas och startas direkt. När du
är färdig trycker du inte på i, utan på Start.
■ Göra en ny memorering: Tryck på i-knappen. De gamla
inställningarna visas på displayen. Spara det nya
programmet enligt anvisningarna under punkt 1 till 4.
Lagra i minnet (Memory)
Exempel: 360 W, 25 minuter
1. Tryck på i-knappen.
Ett ”M” tänds på displayen.
2. Tryck på önskad mikroeffekt.
Ett ”M” visas på displayen, samt vald effekt och ”1:00 min”.
3. Ställ in tillagningstiden med vredet.
4. Bekräfta med i-knappen.
Klockan visas på displayen igen. Inställningen sparas.
Starta minnesinställningen (Memory)
Det lagrade programmet startas enkelt och smidigt. Sätt in
maträtten i ugnen. Stäng ugnsluckan.
1. Tryck på i-knappen.
De sparade inställningarna visas på displayen.
2. Tryck på Startknappen.
Tillagningstiden räknar ner på displayen.
Tillagningstiden har gått ut
Enheten avger en ljudsignal. Öppna ugnsluckan eller tryck på
Stoppknappen. Klockan visas på displayen igen.
Pausa
Tryck på Stoppknappen eller öppna ugnsluckan. Tryck på
Startknappen igen när du har stängt luckan.
Återkalla inställningen
Tryck på Stoppknappen två gånger eller öppna ugnsluckan och
tryck på Stopp en gång.
 
6WRS
  
6WDUW


PLQ
NJ
J
L

6WRS
  
6WDUW


PLQ
NJ
J
L
Page: 47
48
Justera ljudsignalens längd
När enheten stängs av avges en ljudsignal. Det går att justera
längden på den ljudsignalen.
Håll då Startknappen intryckt ca. 6 sekunder.
Nu aktiveras den nya signallängden.
Klockan visas på displayen igen.
Alternativ:
Kort signal - 3 signaler
Lång signal - 30 signaler.
Skötsel och rengöring
Sköt och rengör mikron ordentligt, så håller den sig hel och fin.
Vi ska förklara här hur du sköter och rengör mikron ordentligt.
: Risk för kortslutning!!
Använd aldrig högtrycks- eller ångrengörare vid rengöring av
ugnen.
: Risk för brännskador!!
Ugnen ska inte rengöras omedelbart efter att den har använts.
Låt enheten svalna.
: Risk för stötar!!
Doppa aldrig enheten i vatten, rengör den aldrig under
rinnande vatten.
Följ anvisningarna i tabellen så att de olika ytorna inte skadas
av olämpliga rengöringsmedel.
Använd
■ inga skarpa eller skurande rengöringsmedel,.
Ytorna kan skadas. Om ett medel av den här typen hamnar
på enhetens front måste det omedelbart tvättas bort med
vatten.
■ inte metall- eller glasskrapa för att rengöra luckglaset.
■ inte metall- eller glasskrapa för att rengöra tätningarna.
■ inga hårda disksvampar eller svinto.
Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem.
■ inga starka, alkoholhaltiga rengöringsmedel.
Rengöringsmedel
Obs!
Dra ut nätkontakten före rengöringen, alternativt koppla ur
säkringen i säkringsskåpet. Torka av enheten utanpå och inuti
med en fuktad trasa och lite diskmedel. Eftertorka med en torr
trasa.
Område Rengöringsmedel
Enhetens front Varmvatten och diskmedel:
Rengör med disktrasa och torka av med
en mjuk trasa. Använd inte fönsterputs,
metall- eller glasskrapa vid rengöring.
Enhet med rostfri
front
Varmvatten och diskmedel:
Rengör med disktrasa och torka av med
en mjuk trasa. Ta alltid bort kalk-, fett-,
stärkelse- och proteinfläckar direkt. Det
kan uppstå korrosion under sådana
fläckar. Hos kundtjänst eller i fackhan-
deln finns specialmedel för rostfritt.
Använd inte fönsterputs, metall- eller
glasskrapa vid rengöring.
Rostfritt ugnsut-
rymme
Varmvatten och diskmedel eller ättiks-
lösning:
Rengör med disktrasa och torka av med
en mjuk trasa.
Vid kraftig nedsmutsning: Använd ugns-
rengöring endast i kall ugn. Använd
helst rostfri skurboll. Använd inte ugns-
rengöring i sprejform, eller andra
aggressiva ugnsrengöringsmedel eller
skurmedel. Använd inte heller skurkud-
dar, grova tvättsvampar eller svinto. Den
här typen av medel kan repa enhetens
ytor. Låt enheten torka ordentligt inuti.
Fördjupningar inuti
ugnen
Fuktig trasa:
Inget vatten får tränga in innanför
ugnens innerväggar när tallriken snurrar.
Snurrande tallrik och
rullvals
Varmvatten och diskmedel:
När du sätter tillbaka tallriken i ugnen,
se till att den löper i spåret som den
ska.
Luckor Fönsterputs:
Rengör med disktrasa. Använd aldrig
glasskrapa.
Tätning Varmvatten och diskmedel:
Rengör med disktrasa, skrubba inte.
Använd inte metall- eller glasskrapa vid
rengöring.
Område Rengöringsmedel
Page: 48
49
Felsökningstabell
Om det uppstår fel, så behöver du oftast bara åtgärda
småsaker. Försök först åtgärda felet själv med hjälp av tabellen
innan du kontaktar service.
Om en maträtt inte blir perfekt tillagad, se kapitlet Testat i vårt
provkök. Där finns massor med matlagningstips och -
anvisningar.
: Risk för stötar!!
Reparationer som inte är fackmässigt utförda är farliga. Det är
bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får göra
reparationer.
Vissa felmeddelanden kan du åtgärda själv.
Något är fel, vad gör jag?
Service
Om din spis kräver reparation, kontakta service. Vi försöker
alltid hitta en lösning som passar, så att vi inte skickar ut
tekniker i onödan.
E­nummer och FD­nummer
Ange enhetens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer
(FD), så kan vi hjälpa dig lättare. Typskylten med numren ser
du på höger sida när du öppnar luckan. Fyll i enhetens
uppgifter här redan nu, så slipper du leta efter dem när något
går fel.
Tänk på att serviceteknikerns besök inte är gratis vid
felanvändning ens under garantitiden.
Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning
över Serviceställen.
Reparationsuppdrag och råd vid fel
Lita på tillverkarens kompetens. Då kan du vara säker på att
reparationen blir gjord av en utbildad servicetekniker som
kommer till dig med originalreservdelar till maskinen.
Enheten uppfyller kraven i standard EN 55011 resp. CISPR 11.
Den tillhör produktgrupp 2, klass B.
Grupp 2 betyder att den använder mikrovågor för att värma upp
livsmedel. Klass B innebär att enheten är avsedd för
hemanvändning.
Återvinning
Släng förpackningen i återvinningen.
Felmeddelande Möjlig orsak Åtgärd/anvisning
Enheten fungerar inte Nätkontakten sitter inte i. Sätt i kontakten
Strömavbrott Kontrollera om kökslampan lyser.
Trasig säkring Kontrollera att säkringen till enheten är hel
i proppskåpet.
Användarfel Ta ur säkringen/stäng av strömmen i
proppskåpet. Slå på strömmen igen efter
ca. 10 sekunder.
Tre nollor tänds på displayen. Strömavbrott Ställ klockan på nytt.
Enheten är inte igång. En tillagnings-
tid visas på displayen.
Du råkar vrida på vredet av misstag. Tryck på Stoppknappen.
Du tryckte inte på Startknappen efter utförd
inställning.
Tryck på Startknappen eller återkalla
inställningen med Stoppknappen.
Mikrovågsugnen fungerar inte. Luckan är inte stängd ordentligt. Kontrollera att det inte finns matrester runt
ugnsluckan och att inget föremål har blivit
fastklämt.
Du har inte tryckt på Startknappen. Tryck på Startknappen.
Det tar längre tid än vanligt för maten
att bli varm
För lågt mikroeffektläge inställt. Välj högre mikroeffektläge.
Du har satt in mer mat i ugnen än du brukar. Dubbel mängd - dubbla tiden.
Maten är kallare än vanligt. Rör om i maten eller vänd den då och då.
Från den snurrande tallriken hörs ett
skrapande eller släpande ljud.
Det finns smuts eller främmande partiklar under
tallriken.
Rengör ytan under tallriken samt den snur-
rande valsen.
Mikron slår av utan särskild anled-
ning.
Det är fel på mikron. Kontakta service om felet upprepas.
E­nr FD­nr
Service O
S 0771 11 22 77
local rate
Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt
återtagande och korrekt återvinning av uttjänta
enheter.
Page: 49
50
Programautomatik
Med programautomatiken tinar du livsmedel och tillagar även
flera olika maträtter snabbt och smidigt. Du väljer bara program
och anger maträttens vikt. Programautomatiken hämtar
optimala inställningar. Du kan välja mellan 7 program.
Ställa in program
Så här ställer du in det önskade programmet:
1. Tryck på g-knappen tills du får upp önskat programnummer
på displayen.
2. Tryck på 1-knappen.
Ett ”P” tänds på displayen och föreslagen vikt visas.
3. Ställ in maträttens vikt med vredet.
4. Tryck på Startknappen.
Tillagningstiden räknar ner på displayen.
Tillagningstiden har gått ut
Enheten avger en ljudsignal. Öppna ugnsluckan eller tryck på
Stoppknappen. Klockan visas på displayen igen.
Korrigera
Tryck två gånger på Stopp och gör en ny inställning.
Pausa
Tryck på Stoppknappen eller öppna ugnsluckan. Tryck på
Startknappen igen när du har stängt luckan.
Stäng av ugnsfunktionen
Tryck på Stoppknappen 2 gånger eller öppna luckan och tryck
på Stopp en gång.
Anvisning
■ För vissa program avges en ljudsignal efter en viss tid.
Öppna ugnsluckan och rör om i maträtten eller vänd köttet/
fågeln. Tryck på Startknappen igen när du har stängt luckan.
■ Kontrollera programnummer och vikt med g resp. 1. Värdet
visas under 3 sekunder på displayen.
Tina mat med programautomatik
Med de 4 upptiningsprogrammen kan du tina både kött, fågel
och bröd.
Anvisning
■ Förberedelse
Använd helst livsmedel som har frysts in vid -18 °C, i så
platta förpackningar som möjligt.
Ta ut livsmedlet ur förpackningen och väg det innan du
stoppar in det i ugnen. Vikten matas sedan in vid inställning
av programmet.
■ Vid upptining av kött och fågel bildas vätska. Häll av vätskan
när du vänder, återanvänd den inte och låt den inte komma i
kontakt med andra livsmedel.
■ Form
Placera livsmedlet på ett mikrovågssäkert, lågt kärl, t.ex. en
glas- eller porslinstallrik, och lägg inte på lock.
■ Vila
Låt det tinade livsmedlet vila i ytterligare 10 till 30 minuter, för
att temperaturutjämna. Stora köttbitar kräver en längre vilotid
än mindre. Mindre bitar och köttfärs bör separeras före
vilotiden.
Därefter kan du fortsätta tillreda maten, även om köttet ibland
har en liten fryst kärna kvar inuti. Om du tillagar fågel kan du
ta ut inkråmet.
■ Signal
Vissa program avger en ljudsignal efter en viss tidsperiod.
Öppna ugnsluckan och separera maten, eller vänd på köttet/
fågeln. Stäng luckan och tryck på Startknappen.
Laga mat med programautomatik
Med de 3 tillagningsprogrammen kan du laga ris, potatis eller
grönsaker.
Anvisning
■ Form
Tillaga livsmedlen i ett mikrovågssäkert kärl med lock. Till ris
behöver du ett stort, högt kärl.
■ Förberedelse
Väg livsmedlet. Vikten matas sedan in i programmet.
Ris:
Använd inte ris i kokpåse. Tillsätt erforderlig mängd vatten; se
tillverkarens anvisningar på förpackningen. Normalt används
två till tre gånger så mycket vatten som ris.
Potatis:
Till kokt potatis skär du färska potatisar i små, jämnstora
bitar. Tillsätt en msk vatten och lite salt per 100 g kokpotatis.
Färska grönsaker:
Väg de färska, ansade grönsakerna. Skär grönsakerna i små,
jämnstora bitar. Tillsätt en msk vatten per 100 g grönsaker.
■ Signal
Under programmets gång avges efter en stund en ljudsignal.
Då är det dags att röra om i livsmedlet.
■ Vila
När programmet är slut kan du röra om i livsmedlet en gång
till. Låt vila i ytterligare 5 till 10 minuter, för att
temperaturutjämna.
Tillagningens resultat beror på livsmedlens kvalitet och
egenskaper.
 
6WRS
  
6WDUW

6WRS
  
6WDUW

 
J
L J
L
 
  

6WRS 6WDUW

PLQ
NJ
J
L
Programnr. Viktintervall i kg
Upptining
P 01 Köttfärs 0,20 - 1,00
P 02 Köttbitar 0,20 - 1,00
P 03
Kyckling, kyckling i
delar
0,40 - 1,80
P 04 Bröd 0,20 - 1,00
Page: 50
51
Testat i vårt provkök.
Här hittar du flera olika rätter och de bästa inställningarna för
dem. Vi visar vilken mikrovågseffekt som passar bäst för det du
tänker laga. Du får tips om formar och tillagning.
Tips till tabellerna
I nedanstående tabeller presenteras ett antal möjliga
inställningar och värden för mikrovågsugnen.
Tiderna i tabellerna är endast riktvärden. Faktiska tider beror på
livsmedlets form, samt kvalitet, temperatur och beskaffenhet.
Tabellerna anger ofta tidsintervall. Ställ först in den kortare tiden
och förläng vid behov.
Det kan vara så att mängden livsmedel inte överensstämmer
med mängden i tabellen. Här finns en tumregel:
Dubbel mängd - nästan dubbla tillagningstiden
Halv mängd - halva tillagningstiden.
Ställ alltid kärlet på gallret.
Upptining
Anvisning
■ Lägg det frysta livsmedlet i ett öppet kärl och ställ det på den
snurrande tallriken.
■ Känsliga delar, som t.ex. kycklinglår och kycklingvingar eller
feta kanter på stekar, kan täckas över med lite
aluminiumfolie. Folien får inte vidröra ugnens väggar. Efter
halva upptiningstiden kan du ta av folien.
■ Vid upptining av kött och fågel bildas vätska. Häll av vätskan
när du vänder, återanvänd den inte och låt den inte komma i
kontakt med andra livsmedel.
■ Vänd på eller rör om i maten en eller ett par gånger. Vänd på
stora bitar flera gånger.
■ Låt det upptinade livsmedlet vila ytterligare 10 till 20 minuter i
rumstemperatur, så att temperaturen jämnas ut. Om du
tillagar fågel kan du ta ut inkråmet. Köttet kan
vidarebearbetas även om det finns en liten frusen kärna kvar
inuti.
Tina upp, värma upp eller tillaga djupfrysta
maträtter
Anvisning
■ Ta ut färdigrätter ur förpackningen. De värms upp snabbare
och jämnare i formar avsedda för mikron. Olika ingredienser i
maträtten kan värmas upp olika snabbt.
■ Platta maträtter tillagas snabbare än höga. Fördela därför
maträtten så platt som möjligt i kärlet. Livsmedel ska inte
läggas över varandra i lager.
Programnr. Viktintervall i kg
Tillaga
P 05 Ris 0,05 - 0,2
P 06 Potatis 0,15 - 1,0
P 07 Grönsaker 0,15 - 1,0
Programnr. Viktintervall i kg
Upptining Vikt Mikroeffekt i W, tillagningstid i minuter Anvisningar
Helt köttstycke av nöt, kalv eller
fläsk (med eller utan ben)
800 g 180 W, 15 min. + 90 W, 10-20 min. -
1 kg 180 W, 20 min. + 90 W, 15-25 min.
1,5 kg 180 W, 30 min. + 90 W, 20-30 min.
Kött i bitar eller skivor av nöt, kalv
eller fläsk
200 g 180 W, 2 min. + 90 W, 4-6 min. Separera tinade delar från varandra
vid vändning
500 g 180 W, 5 min. + 90 W, 5-10 min.
800 g 180 W, 8 min. + 90 W, 10-15 min.
Blandfärs 200 g 90 W, 10 min. Platta till och frys in
Vänd flera gånger under upptiningen
och ta bort redan upptinat kött
500 g 180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.
800 g 180 W, 8 min. + 90 W, 10-20 min.
Fågel eller fågeldelar 600 g 180 W, 8 min. + 90 W, 10-15 min. -
1,2 kg 180 W, 15 min. + 90 W, 20-25 min.
Fiskfilé, fiskkotlett eller skivor 400 g 180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min. Separera upptinade delar från varan-
dra.
Grönsaker, t.ex. ärtor 300 g 180 W, 10-15 min. -
Frukt, t.ex. hallon 300 g 180 W, 7-10 min. Rör om försiktigt då och då och sepa-
rera tinade delar
500 g 180 W, 8 min. + 90 W, 5-10 min.
Smör, tina 125 g 180 W, 1 min. + 90 W, 2-3 min. Ta bort förpackningen helt och hållet.
250 g 180 W, 1 min. + 90 W, 3-4 min.
Hela bröd 500 g 180 W, 6 min. + 90 W, 5-10 min. -
1 kg 180 W, 12 min. + 90 W, 10-20 min.
Kaka, torr, t.ex. sockerkaka 500 g 90 W, 10-15 min. Endast kakor utan glasyr, grädde eller
kräm; separera kakbitarna från varan-
dra.
750 g 180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.
Kaka, saftig, t.ex.
fruktkaka, kesokaka
500 g 180 W, 5 min. + 90 W, 15-20 min. Endast kakor utan glasyr, grädde eller
gelé.
750 g 180 W, 7 min. + 90 W, 15-20 min.
Page: 51
52
■ Täck alltid över maträtten. Om kärlet saknar passande lock
kan en tallrik eller mikrovågsfolie användas.
■ Rör om i eller vänd på maten 2 till 3 gånger.
■ Efter uppvärmning bör maträtten vila ytterligare 2 till
5 minuter, i temperaturutjämningssyfte.
■ Använd alltid grytlappar eller grytvantar när du tar ut kärlet.
■ Maten förlorar mycket lite av sin smak. Du kan därför vara
sparsam med salt och kryddor.
Värma upp maträtter
: Risk för skållning!!
När du värmer vätska kan den koka upp. Här kokar alltså
vätskan utan ångbubblor, som du är van vid. Även vid små
vibrationer i kärlet kan den heta vätskan plötsligt stänka och
koka över häftigt. Sätt alltid en sked i kärlet när du värmer
vätskor. Då undviker du att det kokar över.
Obs!
Metall - t.ex. skeden i glaset - ska ha ett avstånd på minst 2 cm
till ugnsväggarna och luckans insida. Gnistor kan förstöra det
inre luckglaset.
Anvisning
■ Ta ut färdigrätter ur förpackningen. De värms upp snabbare
och jämnare i formar som är avsedda för mikron. Olika
ingredienser i maträtten kan värmas upp olika snabbt.
■ Täck alltid över maträtten. Om formen saknar passande lock
kan en tallrik eller mikrovågsfolie användas.
■ Rör om eller vänd maträtterna flera gånger. Kontrollera
temperaturen.
■ Efter uppvärmning bör maträtten vila ytterligare 2 till
5 minuter, i temperaturutjämningssyfte.
■ Använd alltid grytlappar eller grytvantar när du lyfter ut kärlet.
Tina upp, värma upp eller tillaga
djupfrysta maträtter
Vikt Mikroeffekt i W, tillagningstid i
minuter
Obs!
Meny, tallriksmeny, färdigrätt
(2-3 komponenter)
300-400 g 600 W, 8-11 min. -
Soppa 400 g 600 W, 8-10 min. -
Grytor 500 g 600 W, 10-13 min. -
Köttskivor eller köttbitar i sås,
t.ex. gulasch
500 g 600 W, 12-17 min. Separera köttbitarna från varandra när du
rör om
Fisk, t.ex. filébitar 400 g 600 W, 10-15 min Tillsätt ev. vatten, pressad citron eller vin
Gratänger, t.ex. lasagne, cannelloni 450 g 600 W, 10-15 min. -
Tillbehör, t.ex. ris, pasta 250 g 600 W, 2-5 min Tillsätt lite vätska
500 g 600 W, 8-10 min.
Grönsaker, t.ex. ärtor, broccoli, moröt-
ter
300 g 600 W, 8-10 min. Täck kärlets botten med vatten
600 g 600 W, 14-17 min.
Stuvad spenat 450 g 600 W, 11-16 min Tillaga utan tillsatt vatten
Värma upp maträtter Vikt Mikroeffekt i W, tillagningstid i
minuter
Obs!
Meny, tallriksmeny, färdigrätt
(2-3 komponenter)
350-500 g 600 W, 4-8 min -
Drycker 1,5 dl 800 W, 1-2 min. Sätt en sked i glaset; värm inte alkoholhaltiga
drycker för länge - kontrollera då och då
3 dl 800 W, 2-3 min.
500 ml 800 W, 3-4 min.
Barnmat, t.ex. små nappflaskor 50 ml 360 W, ca. ½ min. Utan napp eller lock. Skaka om ordenligt
efter uppvärmning. Kolla alltid temperaturen!
1 dl 360 W, ca. 1 min.
2 dl 360 W, 1 ^min.
Soppa 1 kopp 200 g 600 W, 2-3 min. -
Soppa, 2 koppar 400 g 600 W, 4-5 min. -
Kött i sås 500 g 600 W, 8-11 min. Separera köttbitarna
Gryta 400 g 600 W, 6-8 min. -
800 g 600 W, 8-11 min. -
Grönsaker, 1 portion 150 g 600 W, 2-3 min. Tillsätt lite vätska
Grönsaker, 2 portioner 300 g 600 W, 3-5 min.
Page: 52
53
Tillaga maträtter
Anvisning
■ Platta maträtter tillagas snabbare än höga. Fördela därför
maträtten så platt som möjligt i kärlet. Livsmedel ska inte
läggas över varandra i lager.
■ Tillaga maten i övertäckt form. Om kärlet saknar passande
lock kan en tallrik eller mikrovågsfolie användas.
■ Maten förlorar mycket lite av sin smak. Du kan därför vara
sparsam med salt och kryddor.
■ Efter tillagningen bör maträtten vila i 2 till 5 minuter i
temperaturutjämningssyfte.
■ Använd alltid grytlappar eller grytvantar när du tar ut kärl ur
värmelådan.
Mikrotips
Kondensvatten
Det kan bildas kondens på luckans fönster, på innerväggarna
och på ugnens botten. Detta är helt normalt. Det påverkar inte
mikrovågornas effekt. När du är klar torkar du bara av
kondensen.
Tillaga maträtter Vikt Mikroeffekt i W, tillagningstid i
minuter
Obs!
Köttfärslimpa 750 g 600 W, 20-25 min. Tillaga utan lock
Hel kyckling, färsk, utan inkråm 1,2 kg 600 W, 25-30 min Vänd efter halva tiden
Grönsaker, färska 250 g 600 W, 5-10 min. Skär grönsakerna i jämnstora bitar,
tillsätt 1 eller 2 msk vatten per 100 g grönsa-
ker,
rör om då och då
500 g 600 W, 10-15 min
Potatis 250 g 600 W, 8-10 min. Skär potatisarna i jämnstora bitar,
tillsätt 1 till 2 msk vatten per 100 g potatis,
rör om då och då
500 g 600 W, 11-14 min.
750 g 600 W, 15-22 min.
Ris 125 g 800 W, 5-7 min. +
180 W, 12-15 min.
Tillsätt dubbla mängden vätska.
250 g 800 W, 6-8 min. +
180 W, 15-18 min.
Söta efterrätter, t.ex. pudding (mix) 500 ml 600 W, 6-8 min. Rör om i puddingen ordentligt 2-3 gånger med
en ballongvisp
Frukt, kompott 500 g 600 W, 9-12 min. -
Hittar du ingen inställning för den mängd mat du har? Öka på eller korta tillagningstiderna enligt följande tumregel:
Dubbel mängd = nästan dubbelt så lång tid
Halv mängd = halva tiden
Maten blir för torr. Välj kortare tillagningstid eller lägre mikroeffekt nästa gång. Täck
över maten, eller tillsätt lite mer vätska.
Maten är inte tinad, varm eller tillagad när tiden har gått ut. Ställ in längre tid. Stora mängder och hög mat tar längre tid.
Maten är överkokt i kanten men inte färdig i mitten när tillag-
ningstiden går ut.
Rör om då och då samt välj lägre mikroeffekt och längre tillag-
ningstid nästa gång.
Fågel och kött är kokt utvändigt men inte tinad i mitten när
upptiningen är klar.
Välj läge mikroeffekt nästa gång. Tinar du stora volymer måste du
vända livsmedlet flera gånger.
Page: 53
54
Provrätter enligt EN 60705
Provningsinstituten använder dessa rätter för att testa
mikrovågsugnars kvalitet och funktion.
Enligt standard EN 60705, IEC 60705 resp. DIN 44547 och
EN 60350 (2009)
Tillaga och tina upp i mikrovågsugnen
Tillaga med mikrovågor
Tina upp i mikron
Maträtt Mikroeffekt i W, tillagningstid i minuter Obs!
Äggstanning, 565 g 180 W, 25-30 min. + 90 W, 20-25 min. Ställ en pyrexform, 20 x 17 cm, på den snurrande tallriken.
Biskvier 600 W, 8-10 min. Ställ en pyrexform, Ø 22 cm, på den snurrande tallriken.
Köttfärslimpa 600 W, 20-25 min. Ställ pyrexformen på den snurrande tallriken.
Maträtt Mikroeffekt i W, tillagningstid i minuter Obs!
Kött 180 W, 5-7 min. + 90 W, 10-15 min. Ställ pyrexformen, Ø 22 cm, på den snurrande tallriken.

Question & answers

There are no questions about the Bosch HMT75M451 yet.

Ask a question about the Bosch HMT75M451

Have a question about the Bosch HMT75M451 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch HMT75M451. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch HMT75M451 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.