Bosch GST Professional 140CE manual

View a manual of the Bosch GST Professional 140CE below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Såg
  • Model/name: GST Professional 140CE
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Rumänska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Kroatiska, Arabiska

Table of Contents

Page: 0
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 932 830 (2011.12) T / 193 UNI
GST 140 BCE
Professional
GST Professional
140 CE | 140 BCE
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗ
ϞϴϐθΘϟ΍
ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-1320-003.book Page 1 Monday, December 12, 2011 10:05 AM
Page: 51
52 | Svenska
2 609 932 830 | (12.12.11) Bosch Power Tools
Bortskaffelse
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljø-
venlig måde.
Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige hus-
holdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-
parat og genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Allmänna säkerhetsanvisningar för
elverktyg
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som upp-
står till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga
personskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till nätdrivna
elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlösa).
Arbetsplatssäkerhet
f Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till
olyckor.
f Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
f Hållunderarbetetmedelverktygetbarnochobehöriga
personer på betryggande avstånd. Om du störs av obe-
höriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.
Elektrisk säkerhet
f Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget.
Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägg-
uttag reducerar risken för elstöt.
f Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större
risk för elstöt om din kropp är jordad.
f Skyddaelverktygetmotregnochväta.Trängervattenin
i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
f Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att
bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att
dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på
avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar
risken för elstöt.
f När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd
endast förlängningssladdar som är avsedda för utom-
husbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
f Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att
undvika elverktygets användning i fuktig miljö. Fel-
strömsskyddet minskar risken för elstöt.
Personsäkerhet
f Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyg när du
är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under användning av elverktyg kan även en
kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
f Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ögon. Användning av personlig skyddsutrustning som
t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skydds-
hjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och användning risken för kroppsskada.
f Undvikoavsiktligigångsättning.Kontrolleraattelverk-
tygetärfrånkopplatinnanduansluterstickproppentill
vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar
upp eller bär elverktyget. Om du bär elverktyget med
fingretpåströmställarenelleransluterpåkopplatelverktyg
till nätströmmen kan olycka uppstå.
f Tabortallainställningsverktygochskruvnycklarinnan
du kopplar på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en
roterande komponent kan medföra kroppsskada.
f Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står
stadigt och håller balansen. I detta fall kan du lättare kon-
trollera elverktyget i oväntade situationer.
f Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande klä-
derellersmycken.Hållhåret,klädernaochhandskarna
på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder,
långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.
f När elverktyg används med dammutsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa är rätt monte-
rade och används på korrekt sätt. Användning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.
Korrekt användning och hantering av elverktyg
f Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan
du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
f Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre
användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är
farligt och måste repareras.
f Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort bat-
terietinnaninställningarutförs,tillbehörsdelarbytsut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
f Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverkty-
get inte användas av personer som inte är förtrogna
med dess användning eller inte läst denna anvisning.
Elverktygenärfarligaomdeanvändsavoerfarnapersoner.
VARNING
OBJ_BUCH-1320-003.book Page 52 Monday, December 12, 2011 10:15 AM
Page: 52
Svenska | 53
Bosch Power Tools 2 609 932 830 | (12.12.11)
f Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga
komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt.
Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i
bruk. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
f Hållskärverktygenskarpaochrena.Omsorgsfulltskötta
skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm
och går lättare att styra.
f Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren
ocharbetsmomenten.Omelverktygetanvändspåettsätt
som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.
Service
f Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
Säkerhetsanvisningar för sticksågar
f Håll i elverktyget endast vid de isolerade greppytorna
när arbeten utförs på ställen där insatsverktyget kan
skada dolda elledningar eller egen nätsladd. Kontakt
med en spänningsförande ledning kan sätta maskinens
metalldelar under spänning och leda till elstöt.
Ytterligare säkerhets- och
arbetsanvisningar
f Se till att hålla händerna utanför sågområdet. För inte
in handen under arbetsstycket. Kontakt med sågbladet
medför risk för personskada.
f Elverktyget ska vara i påslaget när det förs mot arbets-
stycket. Risk för bakslag uppstår om insatsverktyget fast-
nar i arbetsstycket.
f Se till att fotplattan ligger säkert an under sågningen.
Ett snedställd sågblad kan brytas eller orsaka bakslag.
f Slå från elverktyget när arbetsmomentet är avslutat
och dra sågbladet ur sågsnittet först när sågbladet har
stannat. Därigenom undviks bakslag och elverktyget kan
säkert läggas åt sidan.
f Använd endast oskadade, felfria sågblad. Deformerade
eller oskarpa sågblad kan brytas, negativt påverka snittet
eller orsaka bakslag.
f Sågbladet får inte bromsas efter frånkopplingen med
tryck från sidan. Sågbladet kan skadas, brytas eller
orsaka bakslag.
f Användlämpligadetektorerförattlokaliseradoldaför-
sörjningsledningar eller konsultera det lokala eldistri-
butionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka
brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Inträngning i en vattenledning kan orsaka materiell
skada eller elstöt.
f Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är fastspänt i
en uppspänningsanordning eller ett skruvstycke hålls säk-
rare än med handen.
f Väntatillselverktygetstannatheltinnanduläggerbort
det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att du
kan förlora kontrollen över elverktyget.
f Drastickproppenurnätuttagetinnanarbetenutförspå
elverktyget.
f Rikta aldrig ljusstrålen mot personer eller djur och
rikta inte heller själv blicken mot ljusstrålen även om
du står på längre avstånd.
f Kontrolleraattsågbladetsitterfast. Ettlöstsågbladkan
falla ut och orsaka personskada.
f Sågbladetskaintevaralängreänvadsombehövsförav-
sett snitt. Använd helst smala sågblad för snäva kurvor.
f Håll elverktyget vid utstötning av sågbladet så att det
inte kan skada personer eller djur.
f Damm från material som t.ex. blyhaltig målning, vissa
trädslag, mineraler och metall kan vara hälsovådliga
och utlösa allergiska reaktioner, andningsvägssjukdo-
mar och/eller cancer. Endast yrkesmän får bearbeta
asbesthaltigt material.
– Använd om möjligt en för materialet lämplig dammut-
sugning.
– Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
– Vi rekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.
Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäller för bearbe-
tat material.
f Undvik dammanhopning på arbetsplatsen. Damm kan
lätt självantändas.
f Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans
spänning överensstämmer med uppgifterna på elverk-
tygets typskylt. Elverktyg märkta med 230 V kan även
anslutas till 220 V.
f Återstartskyddethindrarelverktygetfrånattokontrol-
lerat starta efter ett strömavbrott. För återstart ställ
strömställaren i frånkopplingsläge och koppla på nytt på
elverktyget.
f Skyddsbygeln (se bilden 17, sidan 188) som monterats
på motorhuset förhindrar oavsiktlig beröring av sågbla-
det under arbetet och får därför inte avlägsnas.
f Kontrollera före sågning i trä, spånskivor, byggmate-
rial mm att alla främmande partiklar som t.ex. spikar,
skruvar har avlägsnats.
f Vid insågning bearbeta endast mjukt arbetsmaterial
som t.ex. trä och gipsskivor. Använd för insågning
endast korta sågblad.
f Metallöverdragsskon hindrar plastfotplattan från att
skrapas, framför allt vid sågning av metall.
f Anpassa elverktygets inställningar till aktuell arbets-
operation. Reducera t.ex. vid metallbearbetning eller
för snäva kurvsnitt slagfrekvensen och pendlingen.
f Användettstabiltunderlagellerettsågbord(tillbehör)
vid bearbetning av små eller tunna arbetstycken.
f Använd under extrema betingelser om möjligt en
utsugningsanläggning. I dylika fall ska ventilations-
öppningarna renblåsas ofta och ett felströmsskydd
(FI)förkopplas.Vidbearbetningavmetallkandammsam-
las i elverktygets inre. Elverktygets skyddsisolering kan
försämras.
OBJ_BUCH-1320-003.book Page 53 Monday, December 12, 2011 10:15 AM
Page: 53
54 | Svenska
2 609 932 830 | (12.12.11) Bosch Power Tools
Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå
bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras betydelse på
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre
och säkrare använda elverktyget.
Symbol Betydelse
GST 140 CE: Sticksåg med kon-
stantelektronik
gråmarkerat område: Handtag
(isolerad greppyta)
GST 140 BCE: Sticksåg med kon-
stantelektronik och bygelgrepp
gråmarkerat område: Handtag
(isolerad greppyta)
Läs noga igenom alla säkerhets-
anvisningar och instruktioner
Dra stickproppen ur nätuttaget
innan arbeten utförs på elverktyget
Bär skyddshandskar
Tilläggsinformation
Rörelseriktning
Reaktionsriktning
Nästa aktionssteg
Spånutblåsningsanordning
Utsugning
Geringsvinkel
Låg slagfrekvens/hastighet
Hög slagfrekvens/hastighet
Inkoppling
Urkoppling
Lås strömställaren
Arbetsbelysning
Förbjuden handling
Korrekt resultat
Såga med måttligt tryck för att nå ett
optimalt och exakt snittresultat.
Vid sågning av metall applicera kyl-
eller smörjmedel längs snittlinjen
Produktnummer (10-siffrigt)
P1 Upptagen märkeffekt
n0 Slagfrekvens på tomgång
max. sågdjup
Trä
Aluminium
Metall
Spånskiva
Vikt enligt
EPTA-Procedure 01/2003
/II Symbol för skyddsklass II
(fullständigt isolerad)
LpA Ljudtrycksnivå
LwA Ljudeffektnivå
K Onogrannhet
ah Totalt vibrationsemissionsvärde
Handtag
Motorhuvud
Symbol Betydelse
OBJ_BUCH-1320-003.book Page 54 Monday, December 12, 2011 10:15 AM
Page: 54
Svenska | 55
Bosch Power Tools 2 609 932 830 | (12.12.11)
Leveransen omfattar
Sticksåg, spjälkningsskydd och utsugningssats.
Parallellanslag,metallöverdragssko,insatsverktygochytterli-
gareavbildatellerbeskrivettillbehöringårinteistandardleve-
ransen.
I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.
Ändamålsenlig användning
Sticksågen är avsedd för att på fast underlag såga genom och
göra urtag i trä, plast, metall, keramikplattor och gummi. Den
är lämplig för raka och böjda snitt med en geringsvinkel upp
till 45°. Beakta rekommendationen av sågblad.
Tekniska data
Produktens tekniska data hittar du i tabellen på sidan 176.
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid
avvikandespänningochförutföranden i vissa länderkanupp-
gifterna variera.
Beakta produktnumret på elverktygets typskylt. Handels-
beteckningarna för enskilda elverktyg kan variera.
Försäkran om
överensstämmelse
Vi försäkrar härmed under exklusivtansvaratt denna produkt
sombeskrivsi”Tekniskadata”överensstämmermedföljande
normer och normativa dokument: EN 60745 enligt bestäm-
melserna i direktiven 2011/65/EU, 2004/108/EG,
2006/42/EG.
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 11.11.2011
Buller-/vibrationsdata
Produktens mätvärden hittar du i tabellen på sidan 176.
Totala ljud- och vibrationsvärden (vektorsumma ur tre rikt-
ningar) framtaget enligt EN 60745.
Mätningenavdenvibrationsnivåsomangesidennaanvisning
har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i
EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika
elverktyg. Mätmetoden är även lämplig för preliminär
bedömning av vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga
användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget
användsförandraändamålochmedandrainsatsverktygeller
inteunderhållitsordentligtkanvibrationsnivånavvika.Härvid
kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden öka
betydligt.
För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även
de tider beaktas när elverktyget är frånkopplat eller är igång,
men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen för den totala arbetsperioden.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget
och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation
av arbetsförloppen.
Montering och drift
Tabellen nedan visar hur elverktyget monteras och används. Hanteringsanvisningarna framgår ur angiven bild. Alltefter använd-
ning kan instruktionerna kombineras på olika sätt. Iaktta ovillkorligen säkerhetsanvisningarna.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI
Handlingsmål Figur Beakta Sida
Sågbladets montering 1 177
Såbladets utkastning 2 177
Justera fotplattan 3 177–178
90°
OBJ_BUCH-1320-003.book Page 55 Monday, December 12, 2011 10:15 AM
Page: 55
56 | Svenska
2 609 932 830 | (12.12.11) Bosch Power Tools
Slå på spånblåsningen 4 179
Anslut utsugningsanordningen 5 179–180
Inställning av geringsvinkel 6 180–181
Montera metallöverdragsskon 7 182
Montera spjälkningsskyddet 8 182
Inställning av pendling 9 183
Förinställ slagfrekvensen 10 183–184
Till-/frånslag av elverktyget 11 184–185
Elverktyget ska vara påkopplat när
det förs mot arbetsstycket
12 185
På-/Avkoppling av belysningen 13 185–186
Smörjning vid metallbearbetning 14 186
Insågning 15 186–187
Montering och användning av
parallellanslaget
16 187–188
Välj tillbehör – 190–192
Handlingsmål Figur Beakta Sida
OBJ_BUCH-1320-003.book Page 56 Monday, December 12, 2011 10:15 AM

Question & answers

There are no questions about the Bosch GST Professional 140CE yet.

Ask a question about the Bosch GST Professional 140CE

Have a question about the Bosch GST Professional 140CE but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch GST Professional 140CE. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch GST Professional 140CE as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.