Bosch GSR Mx2Drive Professional manual

View a manual of the Bosch GSR Mx2Drive Professional below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Borrmaskin
  • Model/name: GSR Mx2Drive Professional
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Polska, Grekisk, Kroatiska, Danska, Ryska, Finska, Czech, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Ungerska, Slovenska, Ukrainare, Arabiska

Table of Contents

Page: 67
68 | Svenska
2 609 140 750 | (1.8.11) Bosch Power Tools
Svenska
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel
som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till
batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Arbetsplatssäkerhet
f Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på arbetsplatsen och dåligt belyst
arbetsområde kan leda till olyckor.
f Användinteelverktygetiexplosionsfarligomgivningmedbrännbaravätskor,gaser
eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
f Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga personer på betryggande
avstånd. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.
Elektrisk säkerhet
f Elverktygetsstickproppmåste passa till vägguttaget.Stickproppen får absolutinte
förändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverk-
tyg. Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elstöt.
f Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en större risk för elstöt om din kropp är jordad.
f Skydda elverktyget mot regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för
elstöt.
f Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att bära eller hänga upp elverk-
tyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på
avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar. Skadade eller till-
trasslade ledningar ökar risken för elstöt.
f När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd endast förlängningssladdar som
är avsedda för utomhusbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk
används minskar risken för elstöt.
f Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att undvika elverktygets använd-
ning i fuktig miljö. Felströmsskyddet minskar risken för elstöt.
Personsäkerhet
f Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förnuft.
Användinteelverktygnärduärtröttelleromduärpåverkadavdroger,alkoholeller
mediciner. Under användning av elverktyg kan även en kort ouppmärksamhet leda till all-
varliga kroppsskador.
f Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Användning av personlig
skyddsutrustning som t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och
hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ och användning risken för kroppsskada.
f Undvikoavsiktligigångsättning.Kontrollera attelverktygetärfrånkopplatinnandu
ansluter stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar upp
eller bär elverktyget. Omdu bär elverktygetmed fingretpå strömställaren elleransluter
påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.
VARNING
OBJ_BUCH-1208-002.book Page 68 Monday, August 1, 2011 8:12 AM
Page: 68
Svenska | 69
Bosch Power Tools 2 609 140 750 | (1.8.11)
f Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar på elverktyget.
Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.
f Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står stadigt och håller balansen. I
detta fall kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
f Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret,
kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, långt
hår och smycken kan dras in av roterande delar.
f När elverktyg används med dammutsugnings- och -uppsamlingsutrustning, se till
att dessa är rätt monterade och används på korrekt sätt. Användning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.
Korrekt användning och hantering av elverktyg
f Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett
lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
f Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas. Ett elverktyg som
inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
f Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batteriet innan inställningar
utförs,tillbehörsdelarbytsutellerelverktygetlagras.Dennaskyddsåtgärdförhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
f Förvaraelverktygenoåtkomligaförbarn.Låtelverktygetinteanvändasavpersoner
som inte är förtrogna med dess användning eller inte läst denna anvisning. Elverkty-
gen är farliga om de används av oerfarna personer.
f Skötelverktygetomsorgsfullt.Kontrolleraattrörligakomponenterfungerarfelfritt
och intekärvar,att komponenter intebrustit eller skadats;orsaker somkan leda till
att elverktygets funktioner påverkas menligt. Låt skadade delar repareras innan
elverktyget tas i bruk. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
f Hållskärverktygenskarpaochrena.Omsorgsfulltsköttaskärverktygmedskarpaeggar
kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
f Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta
hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget används på ett sätt
som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.
Omsorgsfull hantering och användning av sladdlösa elverktyg
f Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren rekommenderat. Om en lad-
dare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper finns risk
för brand.
f Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batte-
rier finns risk för kroppsskada och brand.
f Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd
frånreservbatterierförattundvikaenbygling avkontakterna. Enkortslutningav bat-
teriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
f Om batteriet används på fel sätt finns risk för att vätska rinner ur batteriet. Undvik
kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i
kontakt med ögonen uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirrita-
tion och brännskada.
Service
f Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och endast med original-
reservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
OBJ_BUCH-1208-002.book Page 69 Monday, August 1, 2011 8:12 AM
Page: 69
70 | Svenska
2 609 140 750 | (1.8.11) Bosch Power Tools
Säkerhetsanvisningarförborrmaskinerochskruvdragare
f Håll i elverktyget endast vid de isolerade greppytorna när arbeten utförs på ställen
där insatsverktyget eller skruven kan skada dolda elledningar. Kontakt med en spän-
ningsförande ledning kan sätta elverktygets metalldelar under spänning och leda till
elstöt.
f Använd elverktyget med medlevererade stödhandtag. Risk finns för personskada om
du förlorar kontrollen över elverktyget.
f Använd lämpliga detektorer för lokalisering av dolda försörjningsledningar eller
konsultera lokalt distributionsföretag. Kontakt med elledningar kan förorsaka brand
och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explosion. Borrning i vattenledning kan för-
orsaka sakskador.
f Slå genast ifrån elverktyget om insatsverktyget blockerar. Var förberedd på höga
reaktionsmoment som kan orsaka bakslag. Insatsverktyget blockerar om:
— elverktyget överbelastas eller
— snedvrids i arbetsstycket.
f Håll stadigt tag i elverktyget. Vid idragning och urdragning av skruvar kan kortvarigt
höga reaktionsmoment uppstå.
f Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är fastspänt i en uppspänningsanordning
eller ett skruvstycke hålls säkrare än med handen.
f Väntatillselverktygetstannatheltinnan du läggerbortdet. Insatsverktyget kanhaka
upp sig och leda till att du kan förlora kontrollen över elverktyget.
f Öppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.
Skyddabatterietmothögvärmesomt. ex.längresolbestrålning,eld,vatten
och fukt. Explosionsrisk föreligger.
f I skadat eller felanvänt batteri kan ångor uppstå. Tillför friskluft och uppsök läkare
vid åkommor. Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.
f Använd batteriet endast med Bosch elverktyget. Detta skyddar batteriet mot farlig
överbelastning.
f Använd endast originalbatterier från Bosch med den spänning som anges på elverk-
tygets typskylt. Om andra batterier används, t. ex. kopierade batterier, renoverade bat-
terier eller batterier av främmande fabrikat, finns risk för att batteriet exploderar och
orsakar person- och materialskador.
Ytterligare säkerhets- och arbetsanvisningar
f Damm från material som t.ex. blyhaltig målning, vissa trädslag, mineraler och
metall kan vara hälsovådliga och utlösa allergiska reaktioner, andningsvägssjukdo-
mar och/eller cancer. Endast yrkesmän får bearbeta asbesthaltigt material.
– Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
– Vi rekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.
Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäller för bearbetat material.
f Innan åtgärder utförs på elverktyget (t. ex. underhåll, verktygsbyte osv) och för
transport och lagring ställ riktningsomkopplaren i mittläge. Om strömställaren
Till/Från oavsiktligt påverkas finns risk för kroppsskada.
f Batteriet levereras ofullständigt laddad. För full effekt ska batteriet före första
användningen laddas upp i laddaren.
OBJ_BUCH-1208-002.book Page 70 Monday, August 1, 2011 8:12 AM
Page: 70
Svenska | 71
Bosch Power Tools 2 609 140 750 | (1.8.11)
f Läsa noga igenom laddarens bruksanvisning.
f Elverktyget ska vara frånkopplat när det förs mot skruven. Roterande insatsverktyg
kan slira bort.
f Håll stadigt tag i elverktyget. Vid omkoppling av växelläge kan kortsiktigt höga reak-
tionsmoment uppstå. Vid omkoppling av växelläge kan ljud uppstå.
Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå bruksanvisningen. Lägg symbo-
lerna och deras betydelse på minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre
och säkrare använda elverktyget.
Symbol Betydelse
GSR Mx2Drive: Sladdlös borrskruvdragare
gråmarkerat område: Handtag (isolerad greppyta)
Produktnummer
Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
Vid alla åtgärder på elverktyget ska batteriet tas bort
Bär hörselskydd.
Rörelseriktning
Reaktionsriktning
Höger-/vänstergång
Borrning och skruvdragning
Lågt varvtal
OBJ_BUCH-1208-002.book Page 71 Monday, August 1, 2011 8:12 AM
Page: 71
72 | Svenska
2 609 140 750 | (1.8.11) Bosch Power Tools
Leveransen omfattar
Sladdlös borrskruvdragare.
Batteri, insatsverktyg och ytterligare avbildat eller beskrivet tillbehör ingår inte i standardle-
verans.
I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.
Ändamålsenlig användning
Elverktyget är avsett för i- och urdragning av skruvar samt för borrning i trä och plast.
Tekniska data
Produktens tekniska data hittar du i tabellen på sidan 229.
Beakta produktnumret på elverktygets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda elverk-
tyg kan variera.
Försäkran om överensstämmelse
Viförsäkrarhärmed under exklusivtansvar att dennaprodukt sombeskrivs i”Tekniskadata”
överensstämmer med följande normer och normativa dokument: EN 60745 enligt bestäm-
melserna i direktiven 2004/108/EG, 2006/42/EG.
Högt varvtal
Inkoppling
Urkoppling
U Märkspänning
n0 1 Tomgångsvarvtal (1a växeln)
n0 2 Tomgångsvarvtal (2a växeln)
M max. vridmoment enligt ISO 5393
Metall
Trä
Ø Borrdiameter max.
Ø max. skruv-Ø
Verktygsfäste
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003
LwA Ljudeffektnivå
LpA Ljudtrycksnivå
K Onogrannhet
ah Totalt vibrationsemissionsvärde
Symbol Betydelse
OBJ_BUCH-1208-002.book Page 72 Monday, August 1, 2011 8:12 AM
Page: 72
Svenska | 73
Bosch Power Tools 2 609 140 750 | (1.8.11)
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
11.07.2011
Buller-/vibrationsdata
Produktens mätvärden hittar du i tabellen på sidan 229.
Totala ljud- och vibrationsvärden (vektorsumma ur tre riktningar) framtaget enligt
EN 60745.
Mätningenavdenvibrationsnivåsomangesidennaanvisningharutförtsenligtenmätmetod
som är standardiserad i EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika elverktyg. Mät-
metoden är även lämplig för preliminär bedömning av vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av elverktyget.
Om däremot elverktyget används för andra ändamål och med andra insatsverktyg eller inte
underhållits ordentligt kan vibrationsnivån avvika. Härvid kan vibrationsbelastningen under
arbetsperioden öka betydligt.
För en exaktbedömningavvibrationsbelastningenbör även de tiderbeaktasnärelverktyget
är frånkopplat eller är igång, men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen för den totala arbetsperioden.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot vibrationernas inverkan
t. ex.: underhåll av elverktyget och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation
av arbetsförloppen.
Montering och drift
Underhåll och rengöring
f Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Handlingsmål Figur Sida
Borttagning av batteri 1 230
Insättning av batteri 2 230
Montering av insatsverktyg 3 230
Inställning av rotationsriktning 4 231
Inställning av varvtal 5 232
In-/urkoppling 6 232
Välj tillbehör – 233
OBJ_BUCH-1208-002.book Page 73 Monday, August 1, 2011 8:12 AM
Page: 73
74 | Svenska
2 609 140 750 | (1.8.11) Bosch Power Tools
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och
reservdelar. Sprängskissar och informationer om reservdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-pt.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när det gäller frågor beträffande köp, användning
och inställning av produkter och tillbehör.
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktnumret som
finns på elverktygets typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Transport
De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för farligt gods. Användaren kan
utan ytterligare förpliktelser transportera batterierna på allmän väg.
Vidtransport genom tredje person(t.ex. flygfrakt eller spedition) skaspeciellavillkorförför-
packning och märkning beaktas. I detta fall bör vid förberedelse av transport en expert för
farligt gods konsulteras.
Batterierfårförsändasendastomhöljetäroskadat.Tejpaöppnakontakterochförpackabat-
teriet så att det inte kan röras i förpackningen.
Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.
Avfallshantering
Elverktyg, batterier, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt
för återvinning.
Släng inte elverktyg och inte heller batterier i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2002/96/EG måste obrukbara elverktyg och
enligt europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga eller förbrukade batte-
rier separat omhändertas och på miljövänligt sätt lämnas in för återvin-
ning.
Ändringar förbehålles.
OBJ_BUCH-1208-002.book Page 74 Monday, August 1, 2011 8:12 AM

Question & answers

There are no questions about the Bosch GSR Mx2Drive Professional yet.

Ask a question about the Bosch GSR Mx2Drive Professional

Have a question about the Bosch GSR Mx2Drive Professional but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch GSR Mx2Drive Professional. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch GSR Mx2Drive Professional as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.