Bosch GSN36VW30 manual

View a manual of the Bosch GSN36VW30 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: frys
  • Model/name: GSN36VW30
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Italiensk, Svenska, Danska, Norska, Finska

Table of Contents

Page: 0
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
Fryser
Fryseapparat
Frysskåp
Pakastin
GSN..
Page: 38
sv
39
svInnehållsförteckningsvBruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
och varningar
Innan skåpet tas i bruk:
Läs noggrant igenom bruks- och
monteringsanvisningarna! Både
anvisningar, råd och
varningstexter innan skåpet
installeras och tas i bruk.
På så sätt får du viktig
information om hur skåpet ska
installeras, användas och
skötas. Spara bruks- och
monteringsanvisningarna för
framtida bruk och så att nästa
ägare får ta del av all
information.
Teknisk säkerhet
Skåpet innehåller små mängder
av det miljövänliga men
brännbara köldmediet R600a.
Se noga till att rören i
köldmediekretsen inte skadas
under transport eller montage.
Utsprutande köldmedium kan
skada ögonen eller antändas.
Vid skada
■ Undvik öppen eld och olika
typer av tändare.
■ Vädra utrymmet där
produkten står ordentligt
under några minuter.
■ Stäng av skåpet och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
■ Ta kontakt med service.
Ju mer kylmedel ett skåp
innehåller desto större måste
rummet i vilket skåpet står vara.
Om rummet är för litet kan det
vid en läcka
på kylmedelskretsen uppstå
en gas-luftblandning som kan
antändas.
För 8 g kylmedel måste
rumsvolymen vara minst 1 m³.
Kylmedelsmängden i skåpet
står angiven på typskylten inuti
skåpet.
Om elkabeln till detta skåp
skadas, måste den bytas ut av
Service eller av en person med
liknande kvalifikationer.
Installation och reparationer,
som inte utförts på ett
sakkunnigt sätt kan innebära
stor fara för användaren.
Reparationer får endast utföras
av tillverkaren, Service eller en
person med liknande
kvalifikationer.
Använd endast originaldelar från
tillverkaren. Endast om du
använder originaldelar, kan
tillverkaren garantera att
säkerhetsföreskrifterna uppfylls.
En förlängning av
nätanslutningskabeln får endast
göras via Service.
Page: 39
sv
40
Vid användningen
■ Använd aldrig elektriska
apparater inuti kylskåpet (t.ex.
värmeelement, elektrisk
isberedare osv.).
Explosionsrisk!
■ Använd aldrig ångrengörare
för att rengöra eller avfrosta
apparaten! Ångan kan nå
spänningsförande delar och
orsaka kortslutning. Risk för
elektriska stötar!
■ Använd inga spetsiga eller
vassa föremål för att avlägsna
frost- och isskikten. Du kan
skada kylmedelsrören med
detta. Kylmedel som sprutar ut
kan antändas eller leda till
ögonskador.
■ Förvara inga produkter som
innehåller brännbara drivgaser
(t.ex. sprayburkar) og inga
explosiva ämnen.
Explosionsrisk!
■ Stöd dig aldrig på dörren och
använd inte sockel eller
utdragslådor som trappsteg.
■ För avfrostning och rengöring
dra ut stickkontakten ur
vägguttaget eller stäng av
säkringen. Dra i
stickkontakten, inte i
anslutningskabeln.
■ Starkspritflaskor bör endast
förvaras stående och väl
tillslutna.
■ Olja eller fett får inte komma i
beröring med plastdetaljer
och tätningslisten runt dörren.
Annars blir plastdetaljer och
tätningslisten runt dörren
porösa.
■ Apparatens
ventilationsöppningar får
aldrig övertäckas eller
blockeras.
■ Undvikande av risker för
barn och utsatta personer:
Utsatta personer är barn,
personer med begränsade
kroppsliga eller psykiska
förmågor eller
förståndshandikappade, samt
personer som inte vet
tillräckligt om hur man på ett
säkert sätt använder
apparaten.
Säkerställ att barn och utsatta
personer har förstått farorna.
En för säkerheten ansvarig
person måste ha uppsikt över
eller vägleda barn och utsatta
personer vid apparaten.
Låt endast barn över 8 år
använda apparaten.
Ha uppsikt över barn vid
rengöring och skötsel.
Låt aldrig barn leka med
apparaten.
Page: 40
sv
41
■ Förvara inga vätskor i flaskor
och burkar i frysutrymmet (i
synnerhet inte kolsyrade
drycker). Flaskor och burkar
kan gå sönder!
■ Stoppa aldrig djupfrysta varor
i munnen direkt efter det att
de tagits ut ur frysutrymmet.
Risk för frysbrännskada!
■ Undvik längre kontakt av
händerna med de djupfrysta
varorna, isen eller kylslingorna
osv.
Risk för frysbrännskada!
Barn i hemmet
■ Lämna inte
förpackningsmaterialet
åt barn.
Kvävningsrisk på grund
av wellpapp och plastfolie!
■ Skåpet är ingen leksak
för barn!
■ Förvara nyckel till skåp
utrustade med lås utom
räckhåll för barn.
Allmänna bestämmelser
Detta skåp är avsett
■ för infrysning av matvaror,
■ för tillverkning av istärningar.
Detta skåp är avsett
att användas i privathushåll
och anpassat för hemmamiljö.
Skåpet är avstört enligt
EU:s riktlinje 2004/108/EC.
Köldkretsen är testad
med avseende på täthet.
Detta skåp uppfyller tillämpliga
säkerhetsbestämmelser
för elektriska
apparater (EN 60335-2-24).
Skåpet är avsett att användas
på en nivå upp till högst
2000 meter över havet.
Råd beträffande
skrotning
* Förpackningsmaterialet
Förpackningen skyddar din produkt
mot transportskador.
Allt förpackningsmaterial är skonsamt
mot naturen och kan återvinnas. Hjälp
till genom att ta hand om
förpackningsmaterialet på ett miljöriktigt
sätt.
Hör med din kommun eller ditt lokala
renhållningsverk om vad som gäller.
Page: 41
sv
42
* Skrota gamla produkter
Gamla skåpet är inte värdelöst avfall!
Genom miljöriktig skrotning kan
värdefulla råvaror återvinnas.
m Varning
När det gäller uttjänta kyl-/frysskåp
1. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
2. Klipp av anslutningssladden så nära
skåpet som möjligt och avlägsna
sladd och stickkontakt.
3. Ta inte ut hyllor och fack för att
därmed försvåra för barn att klättra
in i skåpet!
4. Barn får inte leka med uttjänta
apparater. Kvävningsrisk!
Kyl-/frysskåp innehåller kylmedel och
gaser i isoleringen. Som kräver
en fackmannamässig skrotning. Se till att
rörledningarna inte skadas innan skåpet
skrotas.
Medföljer leveransen
Kontrollera efter uppackning att ingenting
är transportskadat.
Vid eventuella anmärkningar, vänd dig till
affären där du köpt produkten eller till vår
serviceavdelning.
Leveransen består av följande delar:
■ Fristående skåp
■ Utrustning (modellberoende)
■ Påse med monteringsmateriel
■ Bruksanvisning
■ Monteringsanvisning
■ Servicehäfte
■ Garantibilaga
■ Information angående
energiförbrukning och ljud
Platsen
Placera skåpet i ett torrt rum med god
ventilation. Ställ den inte i direkt solljus
eller i närheten av en värmekälla som
spis, kamin etc. Om detta inte går
att undvika måste en lämplig isolerskiva
användas eller följande minsta avstånd
till värmekälla beaktas:
■ Till elektriska spisar och gasspisar,
3 cm.
■ Till annan värmekälla, 30 cm.
Golvet på uppställningsplatsen
får inte ge vika. Förstärk eventuellt
golvet. Ev. ojämnheter i golvet måste
utjämnas med mellanlägg.
Denna enhet är märkt i enlighet
med der europeiska direktivet
2012/19/EU om avfall som
utgörs av eller innehåller
elektroniska produkter (waste
electrical and electronic
equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom
EU giltigt återtagande och korrekt
återvinning av uttjänta enheter.
Page: 42
sv
43
Väggavstånd
Bild #
Skåpet kräver inget väggavstånd i sidled.
Lådor och hyllor är trots detta helt
utdragbara.
Byta luckhängning
(vid behov)
Vid behov: Vi rekommenderar att ni
vänder er till service för att få hjälp med
att hänga om dörrarna. Hör dig för hos
närmaste service beträffande
kostnaderna för att hänga om dörrarna.
m Varning
När man hänger om dörren får inte
skåpet vara anslutet till elnätet. Dra först
ut nätkontakten ur vägguttaget. För att
inte produktens baksida ska skadas
måste tillräckligt med skyddande
material läggas under. Lägg försiktigt ner
skåpet med baksidan nedåt.
Råd
Om skåpet läggs med baksidan nedåt
får inte väggavståndshållaren vara
monterad.
Observera
rumstemperatur
och ventilation
Rumstemperatur
Skåpet är avsett för en bestämd
klimatklass. Beroende på klimatklass
kan skåpet användas vid följande
rumstemperaturer.
Uppgift om klimatklass står
på typskylten, bild ,.
Råd
Skåpet är fullt funktionsdugligt inom
rumstemperaturgränserna för den
angivna klimatklassen. Om skåp med
klimatklass SN används vid kallare
rumstemperaturer, kan skador på skåpet
uteslutas till en temperatur av +5 °C.
Ventilation
Bild $
Luften bakom skåpet värms upp
och måste därför kunna ledas bort.
I annat fall får kompressorn arbeta mer,
vilket leder till högre strömförbrukning.
Kompressorns livslängd kan också
förkortas. Detta höjer
strömförbrukningen. Se därför till att
ventilationsöppningarna ej täcks över!
Klimatklass tillåten rumstemperatur
SN +10 °C till 32 °C
N +16 °C till 32 °C
ST +16 °C till 38 °C
T +16 °C till 43 °C
Page: 43
sv
44
Ansluta skåpet
Efter det att skåpet ställts upp bör man
vänta minst 1 timme innan det tas i bruk.
Under transporten kan det
förekomma att oljan i kondensorn flyttas
till kylsystemet.
Rengör skåpet innan det tas i bruk. (Läs
”Rengöring och skötsel”.)
Elektrisk anslutning
Vägguttaget måste befinna sig nära
skåpet och vara lätt tillgängligt även efter
installationen av skåpet.
Produkten motsvarar skyddsklass I.
Anslut skåpet till 220–240 V/50 Hz
växelström via ett eluttag installerat enligt
föreskrift med skyddsledare. Vägguttaget
ska vara säkrat för 10 till 16 A.
När det gäller skåp för icke-europeiska
länder måste man kontrollera om den
angivna spänningen och strömtypen
överensstämmer med elnätet på platsen.
Dessa uppgifter finner du på typskylten,
bild ,
m Varning
Skåpet får under inga omständigheter
anslutas till elektroniska
energisparkontakter.
Sinus- och nätstyrda växelriktare kan
användas till våra produkter. Nätstyrda
växelriktare används
i solcellsanläggningar som ansluts direkt
till det allmänna elnätet. Vid fristående
lösningar (t.ex. fartyg eller fritidshus),
som inte har någon direkt anslutning till
det allmänna elnätet, måste en
sinusstyrd växelriktare används.
Översiktsbild
Slå upp de sista sidorna med bilder.
Denna bruksanvisning gäller för flera
modeller.
De olika modellernas inredning/
utrustning kan variera.
Avvikelser från bilderna kan förekomma.
Bild !
* Endast vissa modeller.
1-4 Manöverpanel
5 NoFrost-system
6 Frysfackslucka
7 Glashylla
8* Isberedare/Istärningslåda
9 Fryslåda (liten)
10 Fryslåda (stor)
11 Skruvfötter
12* Kylklamp
13 Fryskalender
14 Dörrventilation
Page: 44
sv
45
Manöverpanel
Bild "
Slå på apparaten
Bild "
Slå på skåpet med På/Av-knappen 1.
En varningssignalen ljuder.
Temperaturindikatorn 2 blinkar.
Tryck på temperaturinställningsknappen
4. Varningssignalen stängs av.
När den inställda temperaturen har
uppnåtts i frysutrymmet, lyser
temperaturindikatorn 2.
Från fabriken rekommenderar vi en
inställning om -18 °C i frysutrymmet.
Råd beträffande användningen
■ Det kan dröja flera timmar tills den
inställda temperaturen uppnåtts
efter det att skåpet satts igång.
Förvara inga matvaror i skåpet innan
dess.
■ Tack vare det helautomatiska
NoFrost-systemet blir det ingen is
i frysen. Du behöver inte längre
avfrosta skåpet.
■ Skåpets framsida blir delvis lätt
uppvärmd vilket förhindrar kondens
i närheten av dörrtätningen.
■ Det kan vara svårt att öppna dörren till
frysutrymmet igen strax efter det att du
stängt den. Vänta i så fall ett slag så
att det inte längre är undertryck
i skåpet.
Ställa in temperaturen
Bild "
Frysutrymme
Temperaturen kan ställas in från
-16 °C till -26 °C.
Tryck upprepade gånger på
temperaturinställningsknappen 4, tills
önskad temperatur i frysutrymmet är
inställd.
Det senast inställda värdet lagras. Den
inställda temperaturen visas i
temperaturindikatorn 2.
1 Till/från-knapp
Med denna knapp sätter man
igång och stänger av hela skåpet.
2 Temperaturindikator
Visar den inställda temperaturen
i frysutrymmet.
3 Indikator superinfrysning
Den lyser endast när
superinfrysningsfunktionen
är tillslagen.
4 Temperaturinställningsknapp
Med denna knapp ställer
man in den önskade
temperaturen.
Page: 45
sv
46
Alarmfunktioner
Bild "
Dörrlarm
Dörrlarmet (ihållande signal) slås på när
en skåpsdörr fått stå öppen längre tid än
en minut. Genom att stänga dörren
stängs varningssignalen åter av.
Temperaturlarm
Temperaturlarm kopplas in när det är för
varmt i frysutrymmet och de djupfrysta
varorna är i farozonen.
Temperaturindikatorn, bild "/2, blinkar.
Utan att frysvarorna är i farozonen kan
larmet gå igång:
■ när skåpet tas i bruk,
■ när större mängder färska matvaror
har lagts in,
■ när frysskåpsdörren varit öppen för
länge.
Råd
Frysgods som tinat får inte frysas in på
nytt. Först efter det att varan tillagats
(kokts eller stekts) kan varan på nytt
frysas in.
Utnyttja inte längre den maximala
förvaringstiden för frysgodset.
Stänga av larmet
Bild "
Tryck på temperaturinställningsknappen
4 för att stänga av varningssignalen.
Nettovolym
Uppgifter om nettovolym finner
du på typskylten i produkten. Bild ,
Maximalt utnyttjande
av utrymmet i frysen
För förvaring av maximal mängd
frysvaror kan alla inredningsdetaljer tas
ut. Matvarorna kan då staplas direkt på
hyllorna och längst ned i frysutrymmet.
Råd
För att hålla de värden som finns angivna
på typskylten måste alltid den översta
inredningsdetaljen vara kvar i skåpet.
Ta ut inredningsdetaljer
■ Dra ut fryslådan tills det tar emot, lyft
i framkanten och ta ut. Bild %
■ När det gäller skåp med icemaker kan
denna tas ut. Bild &
■ Frysfackslucka
Bild '
1. Frysfackslucka halvöppen.
2. Lossa fästanordningen från ena
sidan av skåpet.
3. Dra frysfacksluckan mot dig och
lossa från fästanordningen.
4. Lossa fästanordningen från den
andra sidan av skåpet.
Page: 46
sv
47
Frysutrymme
Använda frysutrymmet
■ För förvaring av djupfrysta matvaror.
■ För tillverkning av istärningar.
■ För infrysning av matvaror.
Råd
Se till att dörren till frysutrymmet
alltid är stängd! När luckan är öppen
tinar de djupfrysta varorna.
Frysutrymmet är starkt nedisat.
Dessutom: energislöseri
på grund av hög strömförbrukning!
Infrysningskapacitet
Uppgifter om max. infrysningskapacitet
under 24 timmar hittar du på typskylten.
Bild ,
Förutsättningar för maximal
infrysningskapacitet
■ Slå på superinfrysning innan de färska
varorna läggs in (se kapitlet
Superinfrysning).
■ Ta ut inredningsdetaljerna
■ Stapla matvarorna direkt på hyllorna
och längst ner i frysutrymmet.
Råd
Täck inte luftspalten på baksidan med
djupfrysta varor.
■ Frys in större mängder matvaror
företrädesvis i det översta facket. Där
kommer de att frysas in snabbt
och därmed också skonsamt.
Infrysning
och förvaring
Inköp av djupfrysta matvarorna
■ Förpackningen får inte vara skadad.
■ Kontrollera bäst-före-datum.
■ Temperaturen i affärens frysdisk
måste vara -18 °C eller kallare.
■ Transportera om möjligt hem varorna
i en kylväska och lägg dem snabbt
i frysdelen.
Att tänka på när man lägger in
varor
■ Frys in större mängder matvaror
företrädesvis i det översta facket. Där
kommer de att frysas in snabbt
och därmed också skonsamt.
■ Täck inte luftspalten på baksidan
med frysvaror.
■ Bred ut varorna i facken resp.
i fryslådorna.
Råd
Matvaror som redan är frysta bör
inte komma i beröring med färska
matvaror som skal frysas in. Flytta
eventuellt redan djupfrysta varor
i fryslådorna.
■ För att säkerställa luftcirkulationen
i apparatet, skjut in fryslådan tills det
tar emot.
Page: 47
sv
48
Frysa in färska
livsmedel
Använd endast färska och felfria
matvaror till infrysning.
För att näringsvärde, arom och färg ska
bibehållas i största möjliga utsträckning,
bör grönsaker blancheras före infrysning.
När det gäller aubergine, paprika,
zucchini och sparris, krävs inte
blanchering.
Litteratur om infrysning och blanchering
finns i bokhandeln.
Råd
Matvaror som ska frysas in bör
inte komma i beröring med redan
djupfrysta matvaror.
■ Lämpligt att frysa in är t.ex.:
Bakverk, fisk, och havsfrukter, kött, vilt,
fågel, grönsaker, frukt, kryddor, ägg
utan skal, mjölkprodukter såsom ost,
smör och kvark, färdigrätter och
matrester såsom soppor, grytor,
tillagat kött och fisk, potatisrätter,
suffléer och efterrätter.
■ Olämpligt att frysa in är t.ex.:
Grönsakssorter som vanligtvis äts råa,
såsom bladsallad eller rädisor, ägg
med skal, vindruvor, hela äpplen,
päron och persikor, hårdkokta ägg,
yoghurt, filmjölk, gräddfil, crème
fraîche och majonnäs.
Förpacka djupfrysta varor
Förpacka dem lufttätt så att de
inte förlorar i smak eller blir torra.
1. Lägg varan i förpackningen.
2. Tryck ut luften.
3. Förslut förpackningen väl.
4. Märk förpackningen med innehåll
och infrysningsdatum.
Lämpliga förpackningsmaterial:
Plastfolie, aluminiumfolie, frysbägare,
fryspåsar.
Du hittar dessa produkter i fackhandeln.
Olämpliga förpackningsmaterial:
Omslagspapper, pergamentpapper,
cellofan, soppåsar, begagnade påsar.
För att försluta förpackningarna lämpar
sig:
Gummiband, plastklämmor, snören,
köldtålig tejp eller liknande.
Polyetenfolie och påsar kan svetsas ihop
med en foliesvets.
Hållbarheten hos en djupfryst
vara
Hållbarheten kommer an på vilken
matvara det handlar om.
Vid en temperatur av -18 °C:
■ Fisk, korv, färdiglagad mat, bakverk:
upp till 6 månader
■ Ost, fågel, kött:
upp till 8 månader
■ Grönsaker, frukt:
upp till 12 månader
Page: 48
sv
49
Superinfrysning
Matvaror bör frysas in så snabbt som
möjligt för att bevara vitaminer,
näringsvärde, utseende och smak.
Slå på superinfrysningen några timmar
innan de färska matvarorna läggs in för
att undvika en oönskad
temperaturstegring.
Skåpet kommer nu att vara i gång hela
tiden efter det att funktionen slagits på
och temperaturen inne i frysskåpet blir
mycket låg.
Tänker du frysa in den maximala
mängden livsmedel måste
superinfrysningen kopplas in 24 timmar
innan de färska matvarorna läggs in.
Mindre mängder matvaror (upp till 2 kg)
kan frysas in utan
att superinfrysningsfunktionen
är tillslagen.
Råd
Om superinfrysningen är påslagen kan
et leda till högre driftsljud.
Slå på och stänga av
Bild "
Tryck upprepade gånger på
temperaturinställningsknappen 4 tills
indikatorn super 3 lyser.
Superinfrysningsfunktionen stängs
automatiskt av efter 2½ dagar.
Upptining
Upptining av frysta varor kan
ske på olika sätt beroende på varans art
och ändamål:
■ i rumstemperatur
■ i kylskåp
■ i ugn (med/utan varmluft)
■ i mikrovågsugn
m Obs
Frysgods som tinat får inte frysas in på
nytt. Först efter det att varan tillagats
(kokts eller stekts) kan varan på nytt
frysas in.
Utnyttja inte längre den maximala
förvaringstiden för frysgodset.
Page: 49
sv
50
Inredning
(endast vissa modeller)
Fryslåda (stor)
Bild !/10
För lagring av skrymmande frysgods
som t.ex. kalkon, änder och gäss.
Isberedare
Bild (
Använd uteslutande dricksvatten för
tillverkning av istärningar.
1. Ta ut vattenbehållaren och fyll den till
markeringen med dricksvatten.
Råd
För mycket dricksvatten kan påverka
isberedarens funktion negativt.
Istärningarna lossas inte styckvis ur
islådan. För mycket dricksvatten rinner
till förrådsbehållaren, befintliga
istärningar fryser ihop.
2. Fyll på dricksvatten
i påfyllningsöppningen.
3. Sätt åter in vattenbehållaren.
4. När istärningarna är frysta, tryck
spaken nedåt och släpp.
Istärningarna lossnar då och ramlar
ner i förrådsbehållaren.
5. Dra ut förrådsbehållaren och ta ut
istärningarna.
Fryskalender
Bild )/A
För att undvika att de djupfrysta varornas
kvalitet försämras, överskrid inte
förvaringstiden. Förvaringstiden
är beroende av vilken vara det är.
Siffrorna bredvid symbolerna
på fryskalendern anger hur många
månader du kan förvara de olika
matvarorna i frysboxen. Beakta
tillverknings- eller hållbarhetsdatum på
djupfrysta varor.
Kylklamp
Bild )/B
Vid ett strömavbrott eller om något fel
uppstår fördröjer kylklampen
uppvärmningen av de djupfrysta varorna.
Den längsta lagringstiden uppnås genom
att man lägger kylklampen på
matvarorna i översta facket.
För att spara plats kan kylklampen
förvaras i dörrfacket.
Kylklampen kan också användas för
att tillfälligt hålla matvaror kylda. Man kan
t.ex. använda den i en kylväska när så
behövs.
Islådan
Bild *
1. Fyll islådan till ¾ med dricksvatten
och ställ den i frysutrymmet.
2. Lossa fastfrusen islåda endast
med trubbigt föremål (skedskaft).
3. För att lossa istärningarna håll islådan
kort under rinnande vatten eller vrid
lite på den.
Page: 50
sv
51
Stänga av strömmen
och ta skåpet ur drift
Stänga av apparaten
Bild "
Tryck på På/Av-knappen 1.
Temperaturindikatorn 2 slocknar och
kylmaskinen stängs av.
Ta skåpet ur drift
När skåpet inte ska användas
under en längre tid:
1. Stänga av skåpet.
2. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget
eller stäng av säkringen.
3. Rengör skåpet.
4. Låt skåpsdörren vara öppen.
Avfrostning
Frysutrymme
Tack vare det helautomatiska
NoFrost-systemet blir det ingen is
i frysen. Du behöver inte längre avfrosta
skåpet.
Rengöring och skötsel
m Obs
■ Använd inga sand-, klor-
eller syrahaltiga puts-
eller lösningsmedel.
■ Använd inga skurande eller repande
svampar.
På de metalliska ytorna kan det
uppstå korrosion.
■ Diska aldrig hyllor och lådor
i diskmaskinen.
Delarna kan deformeras!
Råd
Slå på superinfrysningen ca 4 timmar
före rengöringen så att matvarorna får en
mycket låg temperatur och därmed kan
förvaras en längre tid i rumstemperatur.
Gå till väga på följande sätt:
1. Stäng av skåpet före rengöringen.
2. Slå av säkringen eller dra ut
kontakten.
3. Ta ut de frysvaror och förvara dem
på kall plats. Lägg kylklampen (om
sådan finns) ovanpå matvarorna.
4. Vänta tills frostskiktet har smält bort.
5. Rengör skåpet med en mjuk trasa,
ljummet vatten och ett pH-neutralt
rengöringsmedel. Tvättvattnet får inte
komma in i belysningen.
6. Rengör dörrens tätningslisten endast
med rent vatten och torka den därefter
ordentligt torrt.
7. Efter rengöringen: Anslut och slå på
skåpet igen.
8. Lägg frysvaror åter in.
Page: 51
sv
52
Skåpets interiör
Alla flyttbara delar kan tas ut ur skåpet
för rengöring (se kapitlet ”Skåpets
interiör”).
Rengöra isberedaren
Rengör isberedaren regelbundet. Så
undviker du att istärningar tillverkade för
en tid sedan krymper, får en avslagen
smak eller klumpar ihop sig.
1. Ta ut isberedaren. Bild &
2. Ta ut förrådsbehållaren och töm den.
3. Ta bort höljet till isberedaren.
4. Rengör alla delarna till isberedaren
med varmt vatten.
5. Låt delarna torka helt och hållet.
6. Montera ihop isberedaren och sätt in
den.
Så här kan du spara
energi
■ Ställ skåpet i ett torrt rum med god
ventilation. Ställ det inte i direkt solljus
eller i närheten av en värmekälla (t.ex.
element, spis).
Använd vid behov en isolerande skiva.
■ Blockera inte skåpets
ventilationsöppningar.
■ Låt varma rätter och drycker först
svalna innan du lägger in dem
i skåpet.
■ Lägg djupfrysta varor som ska tina
i kylutrymmet för att på så sätt få nytta
av kylan för kylning av matvaror.
■ Låt skåpdörren stå öppen så kort tid
som möjligt.
■ Se till att dörren till frysutrymmet alltid
är stängd.
■ Rengör ibland skåpets baksida för att
undvika förhöjd strömförbrukning.
■ Om det finns:
Montera väggavståndshållare för att
nå den för apparaten redovisade
energiupptagningen
(se monteringsanvisning). Ett
reducerat väggavstånd inskränker ej
apparatens funktion.
Energiupptagningen kan då höjas
något. Avståndet på 75 mm får inte
överskridas.
■ Hur inredningsdetaljerna anordnas
har inget inflytande på apparatens
energiupptagningen.
Page: 52
sv
53
Driftsljud
Helt normala ljud
Ett brummande ljud
Motorer går (t. ex. kylaggregat, fläkt).
Ett bubblande, surrande eller gurglande
ljud
Kylmedel strömmar genom rören.
Ett klickande ljud
Motor, omkopplare eller magnetventil
slår på/av.
Knäppande ljud
Automatisk avfrostning sker.
Undvika ljudstörningar
Frysboxen står ojämnt
Justera in skåpet med hjälp av ett
vattenpass. Använd skruvfötterna
eller lägg något under fötterna.
Frysboxen ”ligger an”
Rucka lite på boxen så att den inte ligger
an mot intilliggande möbler eller annan
utrustning.
Fack eller avställningsytor vickar eller
är fastklämda
Kontrollera att delar som kan tas ut sitter
stadigt och inte vickar. Ta eventuellt ut
och sätt tillbaka dem på nytt.
Flaskor eller kärl inuti skåpet står
för nära varandra
Flytta isär flaskorna och kärlen.
Enklare fel man själv kan åtgärda
Innan du kontaktar Service.
Det är inte alltid nödvändigt att ringa till en serviceverkstad.
Kanske är det bara en småsak som behöver åtgärdas. Prova därför först om felet kan
avhjälpas med hjälp av tabellen nedan. Besök av reparatör för icke garantirelaterade
åtgärder betalas av den som tillkallar service.
Fel Möjlig orsak Åtgärd
Temperaturen avviker
kraftigt från den inställda.
I några fall räcker det att stänga av skåpet i 5
minuter.
Om det är för varmt, prova efter några timmar
om en temparturanpassning skett.
Om det är för kallt, kontrollera temperaturen
igen nästa dag.
Ingen information
i teckenfönstret.
Strömavbrott; säkringen har
löst ut; stickproppen sitter
inte fast i vägguttaget.
Anslut nätkontakten. Kontrollera om det finns
ström; kontrollera säkringarna.
Page: 53
sv
54
Fel Möjlig orsak Åtgärd
Varningssignalen ljuder.
Temperaturindikatorn
blinkar. Bild "/2
Fel - i frysskåpet är det för
varmt!
De djupfrysta varorna är i
farozonen.
Tryck på temperaturinställningsknappen,
bild "/4, för att stänga av varningssignalen.
Skåpet är öppet. Stäng skåpet.
Ventilationsöppningarna är
övertäckta.
Se till att ventilationen kring kylskåpet
fungerar.
För mycket matvaror har
lagts in i frysen för infrysning.
Överskrid inte max. infrysningskapacitet.
När felet åtgärdats upphör
temperaturindikatorn att blinka.
Frysskåpsdörren har varit
öppen länge; temperaturen
uppnås inte längre.
Evaporatorn i
NoFrost-systemet är så
kraftigt nedisad att den inte
längre avfrostar
helautomatiskt.
För att avfrosta evaporatorn bör man ta ut fack
och djupfrysta varor och förvara dem väl
isolerade på en kall plats.
Stäng av frysskåpet och flytta ut det från
väggen. Låt skåpsdörren vara öppen.
Efter ca 20 minuter börjar smältvattnet rinna
ner i avdunstningsskålen på skåpets baksida.
Bild +
För att förhindra att skålen svämmar över bör
man torka upp smältvatten med en svamp.
När det inte längre rinner något smältvatten
i avdunstningsskålen, är förångaren avfrostad.
Rengör innerutrymmet. Ta åter frysskåpet
i bruk.
Skåpet kyler inte,
temperaturindikatorn,
bild "/2, lyser.
Utställningsmod är påslagen. Hålltemperaturinställningsknappen,bild"/4,
intryckt i 10 sekunder tills en bekräftelsesignal
ljuder.
Kontrollera efter någon tid om skåpet kyler.
Page: 54
sv
55
Skåpets självtest
Skåpet har ett automatiskt
självtestprogram som visar på felkällor
som endast kan åtgärdas av Service.
Starta skåpets
självtestprogram
1. Stäng av skåpet och vänta 5 minuter.
2. Slå på skåpet och håll inom de första
10 sekunderna
temperaturinställningsknappen,
bild "/4, intryckt i 3-5 sekunder tills
-26 °C lyser i temperaturindikatorn.
Självtestprogrammet startar när
temperaturindikatorerna tänds i tur
och ordning.
När skåpet efter en kort tid visar den
temperatur som var inställd före
självtestet, är allt i ordning.
Om indikatorn super blinkar under
10 sekunder handlar det om ett fel.
Underrätta Service.
Avsluta skåpets självtest
När programmet är slut övergår skåpet
till normaldrift.
Service
Närmaste serviceverkstad hittar du
i telefonkatalogen eller i förteckningen
över serviceställen. Vid kontakt
med serviceverkstad, uppge alltid
ypnummer (E-Nr.)
och tillverkningsnummer (FD).
Dessa uppgifter finner du på typskylten.
Bild ,
Hjälp oss genom att uppge dessa
nummer. På så sätt slipper vi göra
onödiga inställelser och du slipper
kostnaderna för dessa.
Reparationsuppdrag och råd
vid fel
Olika länders kontaktuppgifter hittar du
i bifogad förteckning över Serviceställen.
S 0771 11 22 77 local rate

Question & answers

There are no questions about the Bosch GSN36VW30 yet.

Ask a question about the Bosch GSN36VW30

Have a question about the Bosch GSN36VW30 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch GSN36VW30. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch GSN36VW30 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.