Bosch GRA 53 manual

View a manual of the Bosch GRA 53 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Gräsklippare
  • Model/name: GRA 53
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk

Table of Contents

Page: 66
Svenska | 67
Bosch Power Tools F 016 L70 940 | (9.2.15)
Före underhåll och rengörings-
åtgärder koppla från trädgårds-
redskapet och ta bort ström-
kretsbrytaren även om
trädgårdsredskapet endast
under en kort tid lämnas utan
uppsikt.
Väntatillsträdgårdsredskapets
alla delar stannat fullständigt
innan du berör dem. Knivarna
roterar en stund efter det träd-
gårdsredskapet stängts av och
detta kan leda till kroppsskada.
Användning
Låt aldrig barn eller personer som
inte är förtrogna med bruksanvis-
ningen användaträdgårdsredskapet.
Nationella föreskrifter begränsar
eventuellt tillåten ålder för använd-
ning. När trädgårdsredskapet inte
används ska det förvaras oåtkomligt
för barn.
Trädgårdsredskapet får inte använ-
das av person (inklusive barn) med
begränsad fysisk, sensorisk eller psy-
kisk förmåga och/eller som saknar
den erfarenhet och kunskap som
krävs för hantering. Undantag görs
om personen övervakas av en ansva-
rig person som kan undervisa i träd-
gårdsredskapets användning.
Barnbörövervakasförattsäkerställa
att de inte leker med trädgårdsred-
skapet.
Klipp aldrig gräset när personer, spe-
ciellt då barn eller husdjur, uppehål-
ler sig i närheten.
Användaren eller ägaren ansvarar för
olyckor och skador som drabbar
andra människor eller deras egen-
dom.
Du får inte använda trädgårdsredska-
petbarfotaellermedöppnasandaler.
Använd alltid kraftiga skor och långa
byxor.
Granska noga gräsmattan innan du
startar och plocka bort stenar, kvis-
tar, ståltrådar, ben och andra främ-
mande föremål.
Arbeta inte på områden där det finns
kablar.
Kontrollera innan arbetet påbörjas
att kniven, knivskruvarna och skär-
gruppen inte är slitna eller skadade.
Byt alltid samtidigt ut slitna eller ska-
dade knivar och knivskruvar för att
undvika obalans.
Arbeta endast i dagsljus eller vid god
belysning.
Använd inte trädgårdsmaskiner i
dåligtväder,särskiltintenärdetfinns
risk för åska.
Kontrollera din säkerhet då du använ-
der maskinen i vått gräs.
Använd aldrig trädgårdsredskapet
med defekta skyddsanordningar,
kåpor eller säkerhetsutrustning som
t. ex. avledningsskydd och/eller upp-
samlingskorg.
Innan trädgårdsredskapet tas i bruk
och efter eventuella slag kontrollera
att det inte slitits eller skadats, låt vid
behov repareras.
Använd inte maskinen när du är trött
eller om du är påverkad av alkohol,
droger eller mediciner.
Arbete på sluttning kan innebära
fara.
OBJ_DOKU-42365-002.fm Page 67 Monday, February 9, 2015 9:42 AM
Page: 67
68 | Svenska
F 016 L70 940 | (9.2.15) Bosch Power Tools
– Klipp inte gräset på mycket brant
sluttning.
– Se till att du har bra fotfäste på
lutande mark och vått gräs.
– Klipp gräset på lutande mark alltid
tvärs över och aldrigupp- och nedför.
– Var ytterst försiktig när riktningen
växlas.
Var ytterst försiktig när du går bakåt
eller drar trädgårdsredskapet.
Skjut trädgårdsredskapet vid gräs-
klippning alltid framåt och dra det
inte mot kroppen.
Stanna kniven, om maskinen måste
tippas, utom vid start i högt gräs.
Tippa i inget fall mera än absolut nöd-
vändigt, och alltid i riktning bort från
dig själv. Kontrollera alltid att du hål-
ler i manöverhandtaget med båda
händernainnansänkernedmaskinen
mot marken.
Koppla på trädgårdsredskapet
enligt beskrivning i bruksanvis-
ningen och se till att du håller föt-
terna på betryggande avstånd från
roterande knivar.
Hålldigpåavståndtillutkastningszonen
närduanvänderträdgårdsredskapet.
Trädgårdsredskapet får aldrig lyftas
upp eller bäras med motorn igång.
Gör inga förändringar på träd-
gårdsredskapet. Otillåtna föränd-
ringar kan menligt påverka trädgårds-
redskapets säkerhet och leda till
kraftigare buller och vibrationer.
Använd endast av Bosch rekommen-
derade professionella trädgårdsred-
skap och deras tillbehör.
Ta bort strömkretsbrytaren och bat-
terierna:
– alltid när trädgårdsredskapet lämnas
utan uppsikt.
– innan blockeringar åtgärdas,
– när kontroll, rengöring eller arbeten
utförs på trädgårdsredskapet,
– efter kontakt med främmande före-
mål. Kontrollera genast trädgårds-
redskapetavseendeskadaochlåtdet
vid behov repareras,
– när trädgårdsredskapet lagras oan-
vänt en längre tid.
– närträdgårdsredskapetbörjarvibrerar
påovanligtsätt(kontrolleragenast).
– när du fäller ihop handtaget
– innan maskinen transporteras
Service
För din säkerhet
Varning! Före underhåll och rengö-
ringsåtgärder koppla från träd-
gårdsredskapet, ta loss ström-
kretsbrytaren och bort
batterierna.
Se upp – berör inte den roterande
kniven. Efter frånkoppling av träd-
gårdsredskapet rör sig knivarna
ännu några sekunder.
Använd alltid skyddshandskar när
åtgärder krävs i närheten av den
skarpa kniven.
Utför regelbundet följande under-
hållsåtgärder för att garantera en
lång och tillförlitlig brukstid:
Granska att alla muttrar, bultar och
skruvar sitter stadigt fast; detta
garanterar att trädgårdsredskapets
tillförlitlighet upprätthålls.
OBJ_DOKU-42365-002.fm Page 68 Monday, February 9, 2015 9:42 AM
Page: 68
Svenska | 69
Bosch Power Tools F 016 L70 940 | (9.2.15)
Kontrollera uppsamlingskorgens till-
stånd och förslitning efter varje
användning.
Kontrollera trädgårdsredskapet och
byt av säkerhetsskäl ut förslitna och
skadade delar.
Kontrollera att reservdelarna är av
Bosch-fabrikat.
Knivar
Knivarna kan efterskärpas.
Avlägsna klippresterna från gräsklip-
parens yta.
Avlägsnaalltidklippresternafrånskä-
rens båda ändor, så att kniven alltid
är i balans.
Kontrollera knivens balans genom att
sätta en skruvmejsel genom det cen-
trala hålet.
Rengöring
Kontrollera innan transport och lag-
ring, att trädgårdsredskapet är rent
ochfrittfrånrester.Rengörvidbehov
med en mjuk, torr borste.
Använd en vattenslang för rengöring
av uppsamlingskorgen. Använd inte
en kraftig vattenstråle.
Använd en kraftig vattenstråle för att
avlägsna rester från klipparens
underrede. Skrapa bort fast sittande
rester.
Ettrentunderredeförbättrareffekten.
Anvisningarföroptimalhanteringav
batteriet och laddaren
Varning! Försök aldrig ladda inte-
laddningsbara batterier med ladda-
ren.
För din egen säkerhet! Försäkra dig
om att strömkretsbrytaren och
manöverspaken är frånkopplade
eller befinner sig i parkeringsposi-
tion, innan du monterar ett batteri.
Det kan vara farligt att koppla in
batterierna i ett påslaget trädgårds-
redskap.
Skjut in batteriet, tills spärren snäp-
per fast. Tryck på
upplåsningsspaken för att avlägsna
batteriet.
Ta information om skötsel och ser-
vice av batteriet och laddaren i drift-
instruktionerna som följer med träd-
gårdsredskapen eller från adressen
www.bosch-garden.com.
Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå
bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras betydelse på
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna bidrar till bättre och
säkrare användning av trädgårdsredskapet.
Symbol Betydelse
Reaktionsriktning
Rörelseriktning
Bär skyddshandskar
Vikt
Inkoppling
Urkoppling
Tillåten hantering
Förbjuden handling
Tillbehör/reservdelar
Kniven roterar
Kniven roterar inte
Hjuldrift
OBJ_DOKU-42365-002.fm Page 69 Monday, February 9, 2015 9:42 AM
Page: 69
70 | Svenska
F 016 L70 940 | (9.2.15) Bosch Power Tools
Ändamålsenlig användning
Trädgårdsredskapet är avsett för professionell användning.
Tekniska data
För denna gräsklippare kan användas endast litiumjonbatterier (artikelnr2 607 336 065) och laddaren AL 36100 CV Professi-
onal (artikelnr 1 600 A00 1..).
Använd ej inte-uppladdningsbara batterier i detta trädgårdsredskap utan endast av tillverkaren tillåtna batterier.
Buller-/vibrationsdata
Försäkran om överensstämmelse
Transport
Lagring
snabbt
långsam
Symbol Betydelse
Sladdlös gräsklippare GRA 53
Professional
GRA 48
Professional
Produktnummer 3 600 J11 000 3 600 J11 001
Knivbredd cm 53 48
Snitthöjd mm 20 – 70 20 – 70
Uppsamlingsbehållare, volym l 75 69
Vikt (utan batterier) enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 48 47,5
Serienummer se dataskylten på träd-
gårdsredskapet
se dataskylten på träd-
gårdsredskapet
Beakta produktnumret på trädgårdsredskapets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda trädgårdsredskap kan variera.
Bullernivåvärde förmedlas enligt EN 60335-2-77. 3 600 J11 000 3 600 J11 001
Verktygets A-vägda ljudnivå är i typiska fall:
ljudtrycksnivå
ljudeffektnivå
onoggrannhet K
Använd hörselskydd!
dB(A)
dB(A)
dB
81
91
=1,5
80
90
=1
Totala vibrationsemissionsvärden ah (vektorsumma ur tre riktningar)
och osäkerhet K framtagna enligt EN 60335-2-77:
Vibrationsemissionsvärde ah
osäkerhet K
m/s2
m/s2
1,2
=1,5
0,6
=1,5
3 600 J11 000 3 600 J11 001
Vi intygar under ensamt ansvar att den produkt som beskrivs under
”Tekniska data” uppfyller alla gällande bestämmelser i direktiven
2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG inklusive
ändringar och stämmer överens med följande standarder:
EN 60335-1, EN 60335-2-77.
2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå:
Bedömningsmetod för överensståmmelse enligt bilaga VI.
dB(A) 92 91
OBJ_DOKU-42365-002.fm Page 70 Monday, February 9, 2015 9:42 AM
Page: 70
Svenska | 71
Bosch Power Tools F 016 L70 940 | (9.2.15)
Produktkategori: 32
Nämnd provningsanstalt:
DEKRA Certification B.V.
Meander 1051
6825 MJ Arnhem
Netherlands
Nr. 0344
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG,
2000/14/EG) fås från:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
09.02.2015
Montering och drift
Numreringen hänför sig till bilderna på bildsidorna.
Användning av batterierna
Trädgårdsredskapet kan användas med ett batteri i valfri
plug-in.
För maximal effekt lönar det sig att använda 2 batterier.
Det är en fördel, om båda batterierna är fulladdade.
Om batterierna har olika laddningstillstånd (t ex batteri I
= 50 %, batteri II = 70 %) urladdas båda batterierna lika.
Arbetsanvisningar
Hackelseskärning
Trädgårdsredskapet kan med tillbehöret ”mulching kit”
användas för hackelseskärning. (Bild 12 på bildsidorna visar
detaljerna.)
Snittkapacitet (batteriets livslängd)
Snittkapaciteten(batterietslivslängd)ärberoendeavgräsets
egenskaper, täthet, fuktighet, längd och snitthöjd.
Oftaupprepattill-ochfrånslagavträdgårdsredskapetunder
gräsklippningreducerarävensnitteffekten(batterietsbrukstid).
För optimering av snittkapaciteten (batteriets brukstid)
rekommenderar vi att ofta klippa gräset, öka snitthöjden och
att gå med måttlig hastighet.
Nedanangivetexempelvisarsammanhangetmellansnitthöjd
och snittkapacitet för en batteriladdning.
Trädgårdsredskapets transport
Försäkra dig om, att strömkretsbrytaren är frånskild eller
befinner sig i parkeringsposition, innan trädgårdsredskapet
transporteras eller bygelhandtaget fälls ihop. (Strömkrets-
brytaren frånkopplar såväl körmotorn som skärverksmo-
torn).
Använd de främre och bakre handtagen för att fästa träd-
gårdsredskapet under transporten.
Använd lämpliga lasthjälpmedel (lastningsramper eller lyft-
don), för att lassa trädgårdsredskapet på och ifrån transport-
fordonet. Gräsklipparen måste alltid bäras av två personer.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Handlingsmål Figur Sida
Leveransen omfattar 1 106
Montering av bygelhandtag 2 106–107
Montering av bygelhandtag
Montageklämmor för kabel 3 107
Montera grässäcken
Infoga grässäcken 4 108
Så här sätts batterierna in 5 109
Ta loss strömkretsbrytaren och ställ
den i parkeringsläge 6 109
Inställning av snitthöjd 7 110
Användning 8 110
Arbetsanvisningar 9 111
Så här tas batterierna bort 10 112
Underhåll av kniv 11 112
Välj tillbehör 12 113
Snittvillkor
Mycket glest, torrt gräs Glest, torrt gräs
GRA 53
Snittkapacitet
upp till 1500 m2
upp till 1050 m2
GRA 48
Snittkapacitet
upp till 1400 m2
upp till 1000 m2
6cm
4cm
8cm
4cm
OBJ_DOKU-42365-002.fm Page 71 Monday, February 9, 2015 9:42 AM
Page: 71
72 | Svenska
F 016 L70 940 | (9.2.15) Bosch Power Tools
Felsökning
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
Trädgårdsredskapet
fungerar inte
Batterimodulen är urladdad Batteriets laddning
Batterierna är för heta/för kalla Värm/kyl sekundärbatteriet
Trädgårdsredskapet
går med avbrott
Trädgårdsredskapets inre kablar defekta Uppsök kundservicen
Motorskyddet har löst ut Låt motorn avkylas 5 minuter och ställ in en större snitt-
höjd
Yttre kablaget defekt Uppsök kundservicen
Trädgårdsredskapet
klipper oregelbundet
och/eller
Motorn går tungt
Snitthöjden för liten Ställ in en större snitthöjd eller reducera avanceringshas-
tigheten
Kniven är trubbig Ersätt eller skärp kniven
Skärkniven är hindrad Kontrollera trädgårdsredskapets undersida och rengör
den vid behov (använd alltid trädgårdshandskar)
Kniven monterad i fel riktning Montera skärkniven korrekt (se bilden 11)
Motorn startar och
stannar igen
Batterierna är inte fulladdade Kontrollera batteriindikationen. Ladda batteriet vid
behov.
Strömkretsbrytaren är inte fullt vriden Kontrollera, att batteriets frånskiljare är vriden i ställ-
ningen ”Till”
Batterierna är inte fullständigt insatta Sätt in batteriet fullständigt
Batterierna är för heta/för kalla Låtbatterietblivarmt/svalna.Kontrollerabatteriindikatio-
nen.
Dålig skäreffekt/upp-
samling av gräs
Snitthöjden för liten Ställ in en större snitthöjd eller reducera avanceringshas-
tigheten
För högt gräs Ställ in en större snitthöjd eller reducera avanceringshas-
tigheten
Gräset är vått eller fuktigt Vänta tills gräset torkat eller gå långsammare
Gräset är för tätt Ställ in en högre snitthöjd, reducera avanceringshastighe-
ten och/eller klipp gräset oftare.
Batteriets laddningstillstånd lågt Se till att batteriet är fulladdat innan användning
Undre sidan belagd med smuts Rengör undre sidan
Knivar Ersätt eller skärp kniven
Uppsamlingskorgen belagd med smuts Rengör insidan av uppsamlingskorgen
Ingen gräsuppsamling Kontrollera att hackelsedelen är borttagen
Ingen gräsuppsamling Koppla från trädgårdsredskapet, ta loss strömkretsbryta-
ren och batteriet. Frigör trädgårdsredskapets undre sida
(använd därvid alltid trädgårdshandskar).
Dåligt resultat Kontrollera att rätt kniv monterats.
OBJ_DOKU-42365-002.fm Page 72 Monday, February 9, 2015 9:42 AM
Page: 72
Svenska | 73
Bosch Power Tools F 016 L70 940 | (9.2.15)
Om du inte kan lösa problemet med hjälp av felsökningstabellen, vänd dig först till din återförsäljare.
Efter användning/lagring
Den föreskrivna lagringen har betydelse för bibehållande av
produktens livslängd. Lagring i områden med hög fuktighet
bör undvikas om möjligt, eftersom fuktigheten understöder
uppståendet av rost och korrosion.
Lagring vid trädgårdssesongens slut: Avlägsna batterierna.
Uppbevara batterierna och maskinen på ett torrt och säkert
ställe och inte utsatta för direkt solljus.
Ställ inte upp andra föremål på trädgårdsredskapet.
Rengör trädgårdsredskapet grundligt innan en längre tids lag-
ring.
Kundtjänst och användarrådgivning
www.bosch-professional.com
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar
produktnumret som består av 10 siffror och som finns på
trädgårdsredskapets typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Transport
De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för
farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser
transportera batterierna på allmän väg.
Vid transport genom tredje person (t. ex. flygfrakt eller spedi-
tion) ska speciella villkor för förpackning och märkning beak-
tas. I detta fall bör vid förberedelse av transport en expert för
farligt gods konsulteras.
Batterier får försändas endast om höljet är oskadat. Tejpa
öppna kontakter och förpacka batteriet så att det inte kan
röras i förpackningen.
Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.
Kniven roterar inte Skärkniven är hindrad Koppla från trädgårdsredskapet, ta loss strömkretsbryta-
ren och batteriet. Frigör trädgårdsredskapets undre sida
(använd därvid alltid trädgårdshandskar).
Skärknivens bult är lös Spänn fast knivskruven
Lågt laddningstillstånd Ladda batteriet
Strömkretsbrytaren frånslagen Vrid strömkretsbrytaren till läge 1
Dålig batterikontakt Dra loss batteriet och montera det på nytt
För högt gräs Ställ in en större snitthöjd eller reducera avanceringshas-
tigheten. Luta trädgårdsredskapet bakåt, för att lätta star-
ten, det kan även hjälpa.
Var medveten om att det leder till smutsavlagring
Batterierna är för heta/för kalla Låtbatterietblivarmt/svalna.Kontrollerabatteriindikatio-
nen.
Motorskyddsbrytaren har löst ut Låt motorn avkylas 5 minuter och ställ in en större snitt-
höjd
Kraftiga vibratio-
ner/buller
Knivmuttern/-skruven lös Spännskärknivensbultmed30Nm.Beaktaattbrickanall-
tid måste användas (använd därvid alltid trädgårdshand-
skar).
Kniven skadad Byte av knivar
Hjuldriften fungerar
inte
För högt gräs Ställ in en större snitthöjd eller hjälp till genom att skuffa
Underlaget är för mjukt Hjälp till genom att skuffa
Låg batterikapacitet Kontrollera batteriets kapacitet på batteriindikationen
Strömkretsbrytaren frånslagen Kontrollera, att batteriets frånskiljare är vriden i ställ-
ningen ”Till”
Dålig batterikontakt Kontrollera att batterierna är helt inskjutna
Batterierna är för heta/för kalla Låtbatterietblivarmt/svalna.Kontrollerabatteriindikatio-
nen.
Motorskyddsbrytaren har löst ut Låt motorn avkylas 5 minuter och ställ in en större snitt-
höjd
Symptom Möjlig orsak Åtgärd
OBJ_DOKU-42365-002.fm Page 73 Monday, February 9, 2015 9:42 AM

Question & answers

There are no questions about the Bosch GRA 53 yet.

Ask a question about the Bosch GRA 53

Have a question about the Bosch GRA 53 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch GRA 53. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch GRA 53 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.