Bosch GLL 2 Professional manual

View a manual of the Bosch GLL 2 Professional below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Avståndsmätare
  • Model/name: GLL 2 Professional
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Czech, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kinesisk, Kroatiska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 69
70 | Svenska
1 609 929 W91 | (20.5.10) Bosch Power Tools
sv
Säkerhetsanvisningar
Korslinjelaser
Samtliga anvisningar bör läsas för
effektiv och säker användning av
mätverktyget. Håll varselskyltarna
på mätverktyget tydligt läsbara. TA
VÄL VARA PÅ ANVISNINGARNA.
f Se upp – om andra hanterings- eller juste-
ringsutrustningar än de som angivits här el-
ler andra metoder används finns risk för far-
lig strålningsexposition.
f Mätverktyget levereras med en varnings-
skylt på engelska (visas på bilden av mät-
verktyget på grafiksidan märkt med num-
mer 4).
f Klistra medföljande dekal i ditt eget språk
över engelska texten på varningsskylten
innan du tar mätverktyget i bruk.
f Rikta aldrig laserstrålen mot personer eller
djur och rikta inte heller själv blicken mot
laserstrålen. Detta mätverktyg alstrar laser-
strålning i laserklass 2 enligt IEC 60825-1.
Risk finns att strålen bländar personer.
f Lasersiktglasögonen får inte användas som
skyddsglasögon. Lasersiktglasögonen för-
bättrar laserstrålens siktbarhet men skyddar
inte mot laserstrålning.
f Lasersiktglasögonen får inte användas som
solglasögon eller i trafiken. Lasersiktglas-
ögonen skyddar inte fullständigt mot
UV-strålning och reducerar förmågan att upp-
fatta färg.
f Låt endast kvalificerad fackpersonal repa-
rera mätverktyget med originalreservdelar.
Detta garanterar att mätverktygets säkerhet
upprätthålls.
f Låt inte barn utan uppsikt använda laser-
mätverktyget. Risk finns för att personer
oavsiktligt bländas.
f Mätverktyget får inte användas i explosi-
onsfarlig miljö som innehåller brännbara
vätskor, gaser eller damm. Mätverktyg kan
ge upphov till gnistor som antänder dammet
eller ångorna.
Hållare
För inte hållaren 8 mot en pace-
maker. Risk finns att magneten 12
alstrar ett fält som menligt påver-
kar pacemakerns funktion.
f Håll hållaren 8 på betryggande avstånd från
magnetiska datamedia och magnetiskt
känsliga apparater. Magneterna 12 kan leda
till irreversibla dataförluster.
Funktionsbeskrivning
Fäll upp sidan med illustration av mätverktyget
och håll sidan uppfälld när du läser bruksanvis-
ningen.
Ändamålsenlig användning
Mätverktyget är avsett för bestämning och kon-
troll av vågräta och lodräta linjer.
OBJ_BUCH-1236-001.book Page 70 Thursday, May 20, 2010 12:21 PM
Page: 70
Svenska | 71
Bosch Power Tools 1 609 929 W91 | (20.5.10)
Tekniska data
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till il-
lustration av mätverktyget på grafiksidan.
1 Utloppsöppning för laserstrålning
2 Stativfäste 1/4"
3 Strömställare Till/Från
4 Laservarningsskylt
5 Serienummer
6 Spärr på batterifackets lock
7 Batterifackets lock
8 Hållare
9 Låsskruv för hållaren
10 Hållarens skruvhål
11 Remgejd
12 Magneter
13 Stativgängfäste 1/4" på hållaren
14 Stativgängfäste 5/8" på hållaren
15 Skyddsfodral
16 Lasersiktglasögon*
17 Mätplatta med fot*
18 Stativ*
* I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör
ingår inte i standardleveransen.
Korslinjelaser GLL 2
Professional
Produktnummer 3 601 K63 700
Arbetsområde minst 1)
10 m
Nivelleringsnoggrannhet ±0,3 mm/m
Självnivelleringsområde typiskt ±4°
Nivelleringstid typisk <4 s
Driftstemperatur –10 °C ... +50 °C
Lagringstemperatur –20 °C ... +70 °C
Relativ luftfuktighet max. 90 %
Laserklass 2
Lasertyp 635 nm, <1 mW
C6 1
Stativfäste
– Korslinjelaser
– Hållare
1/4"
1/4"; 5/8"
Batterier 3 x 1,5 V LR06 (AA)
Batterikapacitet ca 15 h
Automatisk frånkoppling efter ca 30 min
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 0,25 kg
Mått 80 x 42 x 96 mm
Kapslingsklass IP 5X (dammskyddad)
1) Arbetsområdet kan minska till följd av ogynnsamma omgivningsvillkor (t.ex. direkt solbelysning).
Kontrollera mätverktygets produktnummer som finns på typskylten, handelsbeteckningarna för enskilda mätverktyg
kan variera.
Seriennumret 5 på typskylten identiferar mätverktyget entydigt.
OBJ_BUCH-1236-001.book Page 71 Thursday, May 20, 2010 12:21 PM
Page: 71
72 | Svenska
1 609 929 W91 | (20.5.10) Bosch Power Tools
Montage
Insättning/byte av batterier
För mätverktyget rekommenderar vi alkali-man-
gan-batterier.
För att öppna batterfackets lock 7 tryck spärren
6 i pilens riktning och ta bort batterifackets lock.
Sätt in medföljande batterier. Kontrollera kor-
rekt polning enligt markering på batterifackets
insida.
När batterierna blir svaga, blinkar laserlinjerna
vid påkopplat mätverktyg för ca 5 s i snabb takt.
Alla batterier ska bytas samtidigt. Använd en-
dast batterier av samma fabrikat och med sam-
ma kapacitet.
f Ta bort batterierna om mätverktyget inte
används under en längre tid. Batterierna kan
korrodera eller självurladdas vid längre tids
lagring.
Drift
Driftstart
f Skydda mätverktyget mot väta och direkt
solljus.
f Utsätt inte mätverktyget för extrema tem-
peraturer eller temperaturväxlingar. Lämna
inte mätverktyget under en längre tid t.ex. i
bilen. Om mätverktyget varit utsatt för större
temperaturväxlingar låt det balanseras innan
du använder det. Vid extrem temperatur eller
temperaturväxlingar kan mätverktygets pre-
cision påverkas menligt.
f Undvik att utsätta mätverktyget för kraftiga
stötar. Efter kraftig yttre påverkan ska
mätverktygets noggrannhet kontrolleras
innan arbetet fortsättes (se ”Nivelleringsnog-
grannhet”).
f Koppla från mätverktyget före transport.
Vid frånkoppling låses pendelenheten, efter-
som risk finns att den i annat fall skadas vid
kraftiga rörelser.
In- och urkoppling
För inkoppling av mätverktyget skjut strömstäl-
laren 3 till läget ”On”. Mätverktyget sänder ge-
nast efter inkoppling två laserstrålar ur utlopps-
öppningen 1.
f Rikta aldrig laserstrålen mot människor eller
djur och rikta inte heller blicken mot laser-
strålen även om du står på längre avstånd.
För urkoppling av mätverktyget skjut strömstäl-
laren Till/Från 3 till läget ”Off”. Vid frånkoppling
låses pendelenheten.
f Lämna inte påkopplat mätverktyg utan upp-
sikt, stäng alltid av mätverktyget efter av-
slutat arbete. Risk finns att andra personer
bländas av laserstrålen.
Mätverktyget kopplar automatiskt från efter
30 minuters användning.
Användning med nivelleringsautomatik
Ställ upp mätverktyget på en vågrät, stadig yta el-
ler spänn fast det på hållaren 8 eller stativet 18.
Efter inkoppling kompenserar nivelleringsauto-
matiken automatiskt ojämnheter inom självni-
velleringsområdet på ±4°. Nivelleringen är av-
slutad när laserlinjerna inte längre rör på sig.
Om en automatisk nivellering inte är möjlig, t.ex.
i fall av att mätverktygets uppställningsyta avvi-
ker mer än 4° från horisontalplanet blinkar
laserlinjerna i långsam takt. Ställ i detta fall
mätverktyget vågrätt och vänta medan självni-
velleringen utförs. Så fort mätverktyget ligger
inom självnivelleringsområdet på ±4° lyser
laserlinjerna åter kontinuerligt.
Vid vibrationer och lägesförändringar under an-
vändning nivelleras mätverktyget åter automa-
tiskt. Kontrollera efter en ny nivellering laser-
strålens vågräta eller lodräta inriktning mot
referenspunkten för att undvika felmätning.
Nivelleringsnoggrannhet
Noggrannhetsinverkan
Det största inflytandet utövar omgivningstempe-
raturen. Speciellt temperaturdifferenser från
marken uppåt kan avlänka laserstrålen.
Eftersom temperaturskiktningen är störst i närhe-
ten av golvet ska mätverktyget helst monteras på
ett stativ och ställas upp i centrum på arbetsytan.
OBJ_BUCH-1236-001.book Page 72 Thursday, May 20, 2010 12:21 PM
Page: 72
Svenska | 73
Bosch Power Tools 1 609 929 W91 | (20.5.10)
Förutom yttre påverkan kan även verktygsspeci-
fika inflytanden (som t.ex. fall eller häftiga stö-
tar) leda till avvikelser. Kontrollera därför mät-
verktygets noggrannhet innan arbetet påbörjas.
Kontrollera först den vågräta laserlinjens nog-
grannhet beträffande höjd och nivellering och
sedan den lodräta laserlinjens nivelleringsnog-
grannhet.
Om mätverktyget vid en av dessa kontroller
överskrider maximal avvikelse bör det lämnas in
för reparation till en Bosch-service.
Kontroll av den vågräta linjens höjdnoggrannhet
För kontroll behövs en fri mätsträcka på 5 m på
stadigt underlag mellan två väggar A och B.
– Montera mätverktyget nära väggen A på ett
fäste resp. stativ eller ställ upp det på en sta-
dig och plan yta. Koppla på mätverktyget.
– Rikta lasern mot den närbelägna väggen A
och låt mätverktyget nivelleras. Sätt ett mär-
ke i mitten på den punkt där laserlinjerna kor-
sar varandra på väggen (punkt I).
– Vrid nu mätverktyget 180°, låt det nivelleras
och märk ut laserlinjernas korsningspunkt på
motsatta väggen B (punkt II).
– Placera mätverktyget – utan att vrida det –
nära väggen B, koppla på och låt verktyget ni-
velleras.
– Rikta upp mätverktyget i höjdläge (med hjälp
av stativet eller eventuellt med underlägg) så
att laserlinjernas korsningspunkt står exakt
mot tidigare märkt punkt II på väggen B.
– Vrid nu mätverktyget 180°, utan att ändra höj-
den. Rikta lasern mot väggen A så att laserlin-
jen förlöper genom den märkta punkten I. Låt
mätverktyget nivelleras och märk ut laserlin-
jernas korsningspunkt på väggen A (punkt III).
– Differensen d mellan de båda punkterna I
och III på väggen A anger mätverktygets fak-
tiska höjdavvikelse.
Den högsta tillåtna avvikelsen dmax beräknas så
här:
dmax = dubbelt avstånd mellan väggarna gånger
0,3 mm/m
Exempel: Vid ett avstånd mellan väggarna på
5 m får maximal avvikelse
dmax uppgå till = 2 x 5 m x 0,3 mm/m = 3 mm.
Märkningarna får sålunda ligga högst 3 mm från
varandra.
A B
5 m
A B
180°
A B
d
180°
A B
OBJ_BUCH-1236-001.book Page 73 Thursday, May 20, 2010 12:21 PM
Page: 73
74 | Svenska
1 609 929 W91 | (20.5.10) Bosch Power Tools
Kontroll av den vågräta linjens nivelleringsnog-
grannhet
För kontroll behövs en fri yta på ca 5 x 5 m.
– Montera mätverktyget mitt emellan väggarna
A och B på ett fäste resp. stativ eller ställ upp
det på en stadig och plan yta. Låt mätverkty-
get nivelleras.
– Sätt ett märke på ett avstånd om 2,5 m från
mätverktyget på båda väggarna i mitten på la-
serlinjen (punkt I på vägg A och punkt II på
vägg B).
– Vrid nu mätverktyget 180° på ett avstånd om
5 m och låt det nivelleras.
– Rikta upp mätverktyget i höjdläge (med hjälp
av stativet eller eventuellt med underlägg) så
att laserlinjens centrum står exakt mot tidi-
gare märkt punkt II på väggen B.
– Märk på väggen A laserlinjens centrum med en
punkt III (lodrätt över eller under punkten I).
– Differensen d mellan de båda punkterna I
och III på väggen A anger mätverktygets fak-
tiska avvikelse från horisontalplanet.
Den högsta tillåtna avvikelsen dmax beräknas så
här:
dmax = dubbelt avstånd mellan väggarna gånger
0,3 mm/m
Exempel: Vid ett avstånd mellan väggarna på
5 m får maximal avvikelse
dmax uppgå till = 2 x 5 m x 0,3 mm/m = 3 mm.
Märkningarna får sålunda ligga högst 3 mm från
varandra.
Kontroll av den lodräta linjens nivelleringsnog-
grannhet
För kontroll behövs en dörröppning (på stadigt
underlag) som på båda sidorna har ett fritt ut-
rymme på minst 2,5 m.
– Ställ upp mätverktyget på 2,5 m avstånd från
dörröppningen på en plan, stabil yta (inte på
stativ). Rikta laserlinjerna mot dörröppning-
en och låt mätverktyget nivelleras.
– Sätt ett märke i mitten på den lodräta laser-
linjen nertill i dörröppningen (punkt I), på ett
avstånd om 5 m på dörröppningens andra si-
da (punkt II) samt på dörröppningens övre
kant (punkt III).
2,5 m
5,0 m
A
B
2,5 m
d
5,0 m 2,5 m
2,5 m
5,0 m
0 m
A
B
2
,
5
m
2
,
5
m
2
,
5
m
2
,
5
m
2
,
5
m
2
,
5
m
OBJ_BUCH-1236-001.book Page 74 Thursday, May 20, 2010 12:21 PM
Page: 74
Svenska | 75
Bosch Power Tools 1 609 929 W91 | (20.5.10)
– Ställ upp mätverktyget på andra sidan om
dörröppningen direkt bakom punkten II. Låt
mätverktyget nivelleras och rikta in den lod-
räta laserlinjen så att dess centrum går exakt
genom punkterna I och II.
– Differensen d mellan punkten III och laserlin-
jens centrum vid dörröppningens övre kant
anger mätverktygets faktiska avvikelse från
lodlinjen.
– Mät dörröppningens höjd.
Den högsta tillåtna avvikelsen dmax beräknas så
här:
dmax = dörröppningens dubbla höjd gånger
0,3 mm/m
Exempel: Vid en dörröppningshöjd på 2 m får
maximal avvikelse
dmax uppgå till = 2 x 2 m x 0,3 mm/m = 1,2 mm.
Märkningarna får sålunda ligga högst 1,2 mm
från varandra.
Arbetsanvisningar
f Använd alltid laserlinjens centrum för märk-
ning. Laserpunktens bredd förändras i rela-
tion till avståndet.
Infästning med hållare
För infästning av mätverktyget på hållaren 8 vrid
fast hållarens låsskruv 9 i 1/4"-stativgängfästet 2
på mätverktyget. För vridning av mätverktyget
på hållaren lossa lätt skruven 9.
Med hjälp av hållaren 8 kan mätverktyget fästas
på följande sätt:
– Montera hållaren 8 i 1/4"-stativgängfästet 13
på stativet 18 eller ett gängse kamerastativ.
För infästning på ett gängse byggstativ an-
vänd 5/8"-stativgängfästet 14.
– På stål kan hållaren 8 fästas med magneterna
12.
– På inrednings- och träväggar kan hållaren 8
fästas med skruvar. Stick in skruvar med en
längd om minst 50 mm genom hållarens
skruvhål 10.
– På rör eller liknande föremål kan hållaren 8
fästas med en gängse rem som dras genom
remgejden 11.
Användning med stativ (tillbehör)
Stativet är ett stabilt och i höjdläge inställbart
mätunderlag. Sätt upp mätverktyget med stativ-
gängfästet 2 på stativets 1/4"-gänga och dra fast
stativets låsskruv.
Användning med mätplatta (tillbehör)
(se bilder A–B)
Med hjälp av mätplattan 17 kan lasermarkering-
en projiceras mot golvet resp laserhöjden mot
väggen.
Med nollfältet och skalan kan avvikelsen mot
önskad höjd mätas och åter inmärkas på annat
ställe. Härvid utgår den exakta inställningen av
mätverktyget för den höjd som ska projiceras.
Mätplattan 17 har en reflexbeläggning för bättre
siktbarhet av laserstrålen på längre avstånd eller
vid kraftigt solsken. Denna ljusförstärkning kan
endast urskiljas när blicken riktas parallellt med
laserstrålen mot mätplattan.
Lasersiktglasögon (tillbehör)
Lasersiktglasögonen filtrerar bort omgivnings-
ljuset. Härvid verkar laserns röda ljus klarare.
f Lasersiktglasögonen får inte användas som
skyddsglasögon. Lasersiktglasögonen för-
bättrar laserstrålens siktbarhet men skyddar
inte mot laserstrålning.
f Lasersiktglasögonen får inte användas som
solglasögon eller i trafiken. Lasersiktglas-
ögonen skyddar inte fullständigt mot
UV-strålning och reducerar förmågan att upp-
fatta färg.
d
2
m
OBJ_BUCH-1236-001.book Page 75 Thursday, May 20, 2010 12:21 PM
Page: 75
76 | Svenska
1 609 929 W91 | (20.5.10) Bosch Power Tools
Användningsexempel (se bilder C–E)
Exempel på olika möjligheter att använda mät-
verktyget finns på bildsidorna.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
Lagra och transportera mätverktyget endast i
det skyddsfodral som medlevererats.
Se till att mätverktyget alltid hålls rent.
Mätverktyget får inte doppas i vatten eller andra
vätskor.
Torka av mätverktyget med en fuktig, mjuk trasa.
Använd inte rengörings- eller lösningsmedel.
Rengör regelbundet speciellt ytorna kring la-
serns utloppsöppning och se till ludd avlägsnas.
Om störningar uppstår i mätverktyget trots
exakt tillverkning och sträng kontroll bör repara-
tionen utföras av en auktoriserad serviceverk-
stad för Bosch elverktyg. Ta inte isär mätverkty-
get på egen hand.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdels-
beställningar produktnummer som består av
10 siffror och som finns på mätverktygets typ-
skylt.
För reparation ska mätverktyget skickas in i
skyddsfodralet 15.
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande re-
paration och underhåll av produkter och reserv-
delar. Sprängskissar och informationer om re-
servdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-pt.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när
det gäller frågor beträffande köp, användning
och inställning av produkter och tillbehör.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Avfallshantering
Mätverktyg, tillbehör och förpackning ska om-
händertas på miljövänligt sätt för återvinning.
Endast för EU-länder:
Släng inte mätverktyg i hushålls-
avfall!
Enligt europeiska direktivet
2002/96/EG för kasserade elek-
triska och elektroniska apparater
och dess modifiering till nationell rätt måste
obrukbara elverktyg omhändertas separat och
på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.
Sekundär-/primärbatterier:
Förbrukade batterier får inte slängas i hushållsav-
fall och inte heller i eld eller vatten. Batterierna
ska helst vara urladdade när de samlas för åter-
vinning eller omhändertas på miljövänligt sätt.
Endast för EU-länder:
Defekta eller förbrukade batterier måste enligt
direktivet 2006/66/EG omhändertas för återvin-
ning.
Ändringar förbehålles.
OBJ_BUCH-1236-001.book Page 76 Thursday, May 20, 2010 12:21 PM

Question & answers

There are no questions about the Bosch GLL 2 Professional yet.

Ask a question about the Bosch GLL 2 Professional

Have a question about the Bosch GLL 2 Professional but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch GLL 2 Professional. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch GLL 2 Professional as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.