Bosch GLL 2-50 Professional manual

View a manual of the Bosch GLL 2-50 Professional below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Avståndsmätare
  • Model/name: GLL 2-50 Professional
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Czech, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kinesisk, Kroatiska, Indonesisk, Ukrainare, , Svenska, Ryska

Table of Contents

Page: 84
Svenska | 85
Bosch Power Tools 1 609 929 S02 | (19.3.09)
sv
Säkerhetsanvisningar
Samtliga anvisningar bör läsas för
effektiv och säker användning av
mätverktyget. Håll varselskyltarna
på mätverktyget tydligt läsbara.
TA VÄL VARA PÅ SÄKERHETS-
ANVISNINGARNA.
f Se upp – om andra hanterings- eller juste-
ringsutrustningar än de som angivits här
eller andra metoder används finns risk för
farlig strålningsexposition.
f Mätverktyget levereras med en varnings-
skylt på engelska (visas på bilden av mät-
verktyget på grafiksidan märkt med num-
mer 10).
f Klistra medföljande dekal i ditt eget språk
över engelska texten på varningsskylten
innan du tar mätverktyget i bruk.
Rikta aldrig laserstrålen mot per-
soner eller djur och rikta inte hel-
ler själv blicken mot laserstrålen.
Detta mätverktyg alstrar laser-
strålning i laserklass 2 enligt
IEC 60825-1. Risk finns att strålen
bländar personer.
f Lasersiktglasögonen får inte användas som
skyddsglasögon. Lasersiktglasögonen för-
bättrar laserstrålens siktbarhet men skyddar
inte mot laserstrålning.
f Lasersiktglasögonen får inte användas som
solglasögon eller i trafiken. Lasersiktglas-
ögonen skyddar inte fullständigt mot
UV-strålning och reducerar förmågan att
uppfatta färg.
f Låt endast kvalificerad fackpersonal repa-
rera mätverktyget med originalreservdelar.
Detta garanterar att mätverktygets säkerhet
upprätthålls.
f Låt inte barn utan uppsikt använda laser-
mätverktyget. Risk finns för att personer
oavsiktligt bländas.
f Mätverktyget får inte användas i explosi-
onsfarlig miljö som innehåller brännbara
vätskor, gaser eller damm. Mätverktyg kan
ge upphov till gnistor som antänder dammet
eller ångorna.
Funktionsbeskrivning
Fäll upp sidan med illustration av mätverktyget
och håll sidan uppfälld när du läser bruksanvis-
ningen.
Ändamålsenlig användning
Mätverktyget är avsett för bestämning och kon-
troll av vågräta och lodräta linjer.
OBJ_BUCH-817-004.book Page 85 Thursday, March 19, 2009 12:32 PM
Page: 85
86 | Svenska
1 609 929 S02 | (19.3.09) Bosch Power Tools
Tekniska data
Korslinjelaser GLL 2-50
Professional
Produktnummer 3 601 K63 1..
Arbetsområde
– Standard
– med pulsfunktion
– med lasermottagare
20 m
15 m
50 m
Nivelleringsnoggrannhet ±0,3 mm/m
Självnivelleringsområde typiskt ±4°
Nivelleringstid typisk <4 s
Driftstemperatur –10 °C ... +50 °C
Lagringstemperatur –20 °C ... +70 °C
Relativ luftfuktighet max. 90 %
Laserklass 2
Lasertyp 635 nm, <1 mW
C6 1
kortaste impulstid 1/1600 s
Stativfäste 1/4"
Batterier 3 x 1,5 V LR6 (AA)
Batterikapacitet ca 12 h
Automatisk frånkoppling efter ca 30 min
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 0,45 kg
Mått 118 x 57 x 89 mm
Kapslingsklass IP 54 (damm- och spolsäker)
Kontrollera mätverktygets produktnummer som finns på typskylten, handelsbeteckningarna för enskilda mätverktyg
kan variera.
Seriennumret 9 på typskylten identiferar mätverktyget entydigt.
OBJ_BUCH-817-004.book Page 86 Thursday, March 19, 2009 12:32 PM
Page: 86
Svenska | 87
Bosch Power Tools 1 609 929 S02 | (19.3.09)
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till
illustration av mätverktyget på grafiksidan.
1 Utloppsöppning för laserstrålning
2 Indikering av pulsfunktion
3 Knapp för pulsfunktion
4 Funktionsknapp
5 Batteriindikering
6 Stativfäste 1/4"
7 Strömställare Till/Från
8 Batterifackets lock
9 Serienummer
10 Laservarningsskylt
11 Spärr på batterifackets lock
12 Riktskiva*
13 Inriktningshjälp 0° på riktskivan
14 Inriktningshjälp 90° på riktskivan
15 Inriktningshjälp 45° på riktskivan
16 Stift på riktskivan
17 Skyddsfodral*
18 Väska*
19 Lasersiktglasögon*
20 Mätplatta med fot*
21 Lasermottagare*
* I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör
ingår inte i standardleveransen.
Montage
Insättning/byte av batterier
Använd endast alkali-mangan-batterier.
För att öppna batterfackets lock 8 tryck spärren
11 i pilens riktning och ta bort batterifackets lock.
Sätt in medföljande batterier. Kontrollera korrekt
polning enligt markering på batterifackets insida.
När batteriindikatorn 5 blinkar med rött ljus,
måste batterierna bytas.
Alla batterier ska bytas samtidigt. Använd en-
dast batterier av samma fabrikat och med sam-
ma kapacitet.
f Ta bort batterierna om mätverktyget inte
används under en längre tid. Batterierna kan
korrodera eller självurladdas vid längre tids
lagring.
Drift
Driftstart
f Skydda mätverktyget mot väta och direkt
solljus.
f Utsätt inte mätverktyget för extrema tem-
peraturer eller temperaturväxlingar. Lämna
inte mätverktyget under en längre tid t.ex. i
bilen. Om mätverktyget varit utsatt för större
temperaturväxlingar låt det balanseras innan
du använder det. Vid extrem temperatur eller
temperaturväxlingar kan mätverktygets pre-
cision påverkas menligt.
f Undvik att utsätta mätverktyget för kraftiga
stötar. Efter kraftig yttre påverkan ska mät-
verktygets noggrannhet kontrolleras innan
arbetet fortsättes (se ”Nivelleringsnoggrann-
het”).
f Koppla från mätverktyget före transport.
Vid frånkoppling låses pendelenheten, efter-
som risk finns att den i annat fall skadas vid
kraftiga rörelser.
In- och urkoppling
För Inkoppling av mätverktyget skjut strömstäl-
laren 7 till läget ” on” (för arbeten utan nivel-
leringsautomatik) eller till läget ” on” (för ar-
beten med nivelleringsautomatik). Mätverktyget
sänder genast efter inkoppling laserlinjer ur
utloppsöppningarna 1.
f Rikta aldrig laserstrålen mot människor eller
djur och rikta inte heller blicken mot laser-
strålen även om du står på längre avstånd.
För urkoppling av mätverktyget skjut strömstäl-
laren 7 till läget ”off”. Vid frånkslag låses pende-
lenheten.
OBJ_BUCH-817-004.book Page 87 Thursday, March 19, 2009 12:32 PM
Page: 87
88 | Svenska
1 609 929 S02 | (19.3.09) Bosch Power Tools
Avaktivering av frånkopplingsautomatiken
Mätverktyget slås automatiskt från efter
30 minuters användning. För avaktivering av
frånkopplingsautomatiken håll funktionsknap-
pen 4 3 s nedtryckt vid inkoppling av mätverkty-
get. Vid avaktiverad frånslagsautomatik blinkar
laserlinjerna helt kort efter 3 s.
f Lämna inte påkopplat mätverktyg utan upp-
sikt, stäng alltid av mätverktyget efter av-
slutat arbete. Risk finns att andra personer
bländas av laserstrålen.
För återaktivering av den automatiska frånkopp-
lingen, stäng av mätverktyget och koppla åter på
(utan att trycka ned funktionsknappen 4).
Driftsätt (se bild A–D)
Mätverktyget har tre funktioner:
– Horisontalfunktion ”–”: alstrar en vågrät
laserlinje,
– Vertikalfunktion ”l”: alstrar en lodrät laserlinje,
– Korslinjefunktion ”+”: alstrar en vågrät och en
lodrät laserlinje.
Vid varje tillslag står mätverktyget i korslinje-
funktion. För omkoppling av funktion, tryck på
funktionsknappen 4.
Alla tre funktionerna kan väljas med eller utan
nivelleringsautomatik.
Pulsfunktion
För arbeten med lasermottagare 21 måste –
oberoende av vald funktion – pulsfunktionen
aktiveras.
Vid tillslagen pulsfunktion blinkar laserlinjerna
med mycket hög frekvens och därför kan laser-
mottagaren 21 lätt registrera dem.
För tillslag av pulsfunktionen tryck på knappen
3. Vid tillslagen pulsfunktion lyser indikeringen 2
med grönt ljus.
Vid tillslagen pulsfunktion är laserlinjernas sikt-
barhet för människans öga reducerad. För arbe-
ten utan lasermottagare slå därför från pulsfunk-
tionen genom att på nytt trycka ned knappen 3.
Vid frånslagen pulsfunktion slocknar indike-
ringen 2.
Nivelleringsautomatik
Användning med nivelleringsautomatik
(se bild C)
Ställ upp mätverktyget på en vågrät, stadig yta
eller spänn fast det på ett gängse kamerastativ.
Skjut för arbeten med nivelleringsautomatik
strömställaren Till/Från 7 till läget ” on”.
Nivelleringsautomatiken kompenserar automa-
tiskt ojämnheter inom självnivelleringsområdet
på ±4°. När laserlinjerna slutar blinka, är mät-
verktygets nivellering avslutad.
Om en automatisk nivellering inte är möjlig, t.ex.
i fall av att mätverktygets uppställningsyta avvi-
ker mer än 4° från horisontalplanet blinkar laser-
linjerna. Ställ i detta fall upp mätverktyget vågrätt
och avvakta självnivelleringen.
Vid vibrationer och lägesförändringar under
användning nivelleras mätverktyget åter auto-
matiskt. Kontrollera efter en ny nivellering laser-
strålens vågräta eller lodräta inriktning mot
referenspunkten för att undvika felmätning.
Användning utan nivelleringsautomatik
(se bild D)
Skjut för arbeten utan nivelleringsautomatik
strömställaren 7 till läget ” on”. Vid frånslagen
nivelleringsautomatik blinkar laserlinjerna per-
manent.
Vid frånkopplad nivelleringsautomatik kan mät-
verktyget hållas fritt i handen eller ställas upp på
en lutande yta. Vid korslinjefunktion är det inte
absolut nödvändigt att de båda laserlinjerna
förlöper i rät vinkel mot varandra.
Nivelleringsnoggrannhet
Noggrannhetsinverkan
Det största inflytandet utövar omgivningstempe-
raturen. Speciellt temperaturdifferenser från
marken uppåt kan avlänka laserstrålen.
Eftersom temperaturskiktningen nära marken är
störst, bör mätverktyget fr.o.m. en mätsträcka
på 20 m monteras på ett stativ. Ställ helst upp
mätverktyget i arbetsytans centrum.
OBJ_BUCH-817-004.book Page 88 Thursday, March 19, 2009 12:32 PM
Page: 88
Svenska | 89
Bosch Power Tools 1 609 929 S02 | (19.3.09)
Förutom yttre påverkan kan även verktygsspeci-
fika inflytanden (som t.ex. fall eller häftiga stö-
tar) leda till avvikelser. Kontrollera därför mät-
verktygets noggrannhet innan arbetet påbörjas.
Kontrollera först den vågräta laserlinjens nog-
grannhet beträffande höjd och nivellering och
sedan den lodräta laserlinjens nivelleringsnog-
grannhet.
Om mätverktyget vid en av dessa kontroller
överskrider maximal avvikelse bör det lämnas in
för reparation till en Bosch-service.
Kontroll av den vågräta linjens höjdnoggrannhet
För kontroll behövs en fri mätsträcka på 5 m på
stadigt underlag mellan två väggar A och B.
– Montera mätverktyget nära väggen A på ett
stativ eller ställ upp det på en stadig och plan
yta. Koppla på mätverktyget. Välj korslinje-
funktion med nivelleringsautomatik.
– Rikta lasern mot den närbelägna väggen A
och låt mätverktyget nivelleras. Sätt ett mär-
ke i mitten på den punkt där laserlinjerna
korsar varandra på väggen (punkt I).
– Vrid nu mätverktyget 180°, låt det nivelleras
och märk ut laserlinjernas korsningspunkt på
motsatta väggen B (punkt II).
– Placera mätverktyget – utan att vrida det –
nära väggen B, koppla på och låt verktyget
nivelleras.
– Rikta upp mätverktyget i höjdläge (med hjälp
av stativet eller eventuellt med underlägg) så
att laserlinjernas korsningspunkt står exakt
mot tidigare märkt punkt II på väggen B.
– Vrid nu mätverktyget 180°, utan att ändra
höjden. Rikta lasern mot väggen A så att
laserlinjen förlöper genom den märkta punk-
ten I. Låt mätverktyget nivelleras och märk ut
laserlinjernas korsningspunkt på väggen A
(punkt III).
– Differensen d mellan de båda punkterna I
och III på väggen A anger mätverktygets fak-
tiska höjdavvikelse.
Den högsta tillåtna avvikelsen dmax beräknas så
här:
dmax = dubbelt avstånd mellan väggarna gånger
0,3 mm/m
Exempel: Vid ett avstånd mellan väggarna på
5 m får maximal avvikelse
dmax uppgå till = 2 x 5 m x 0,3 mm/m = 3 mm.
Märkningarna får sålunda ligga högst 3 mm från
varandra.
A B
5 m
A B
180˚
A B
d
180˚
A B
OBJ_BUCH-817-004.book Page 89 Thursday, March 19, 2009 12:32 PM
Page: 89
90 | Svenska
1 609 929 S02 | (19.3.09) Bosch Power Tools
Kontroll av den vågräta linjens nivelleringsnog-
grannhet
För kontroll behövs en fri yta på ca 5 x 5 m.
– Ställ upp mätverktyget på en stadig, plan yta
i mitten mellan väggarna A och B. Låt mät-
verktyget nivelleras i horisontalfunktion.
– Sätt ett märke på ett avstånd om 2,5 m från
mätverktyget på båda väggarna i mitten på
laserlinjen (punkt I på vägg A och punkt II på
vägg B).
– Vrid nu mätverktyget 180° på ett avstånd om
5 m och låt det nivelleras.
– Rikta upp mätverktyget i höjdläge (med hjälp
av stativet eller eventuellt med underlägg) så
att laserlinjens centrum står exakt mot tidi-
gare märkt punkt II på väggen B.
– Märk på väggen A laserlinjens centrum med en
punkt III (lodrätt över eller under punkten I).
– Differensen d mellan de båda punkterna I
och III på väggen A anger mätverktygets
faktiska avvikelse från horisontalplanet.
Den högsta tillåtna avvikelsen dmax beräknas så
här:
dmax = dubbelt avstånd mellan väggarna gånger
0,3 mm/m
Exempel: Vid ett avstånd mellan väggarna på
5 m får maximal avvikelse
dmax uppgå till = 2 x 5 m x 0,3 mm/m = 3 mm.
Märkningarna får sålunda ligga högst 3 mm från
varandra.
Kontroll av den lodräta linjens nivelleringsnog-
grannhet
För kontroll behövs en dörröppning (på stadigt
underlag) som på båda sidorna har ett fritt ut-
rymme på minst 2,5 m.
– Ställ upp mätverktyget på ett avstånd om
2,5 m från dörröppningen på en stadig, plan
yta (inte på stativ). Låt mätverktyget nivelle-
ras i korslinjefunktion och rikta laserlinjerna
mot dörröppningen.
– Sätt ett märke i mitten på den lodräta laser-
linjen nertill i dörröppningen (punkt I), på ett
avstånd om 5 m på dörröppningens andra
sida (punkt II) samt på dörröppningens övre
kant (punkt III).
2
,
5
m
,0 m
5,
5
A
B
d
2
,
5
m
A
B
2
,
5
m
2
,
5
m
OBJ_BUCH-817-004.book Page 90 Thursday, March 19, 2009 12:32 PM
Page: 90
Svenska | 91
Bosch Power Tools 1 609 929 S02 | (19.3.09)
– Ställ upp mätverktyget på andra sidan om
dörröppningen direkt bakom punkten II. Låt
mätverktyget nivelleras och rikta in den lod-
räta laserlinjen så att dess centrum går exakt
genom punkterna I och II.
– Differensen d mellan punkten III och laserlin-
jens centrum vid dörröppningens övre kant
anger mätverktygets faktiska avvikelse från
lodlinjen.
– Mät dörröppningens höjd.
Den högsta tillåtna avvikelsen dmax beräknas så
här:
dmax = dörröppningens dubbla höjd gånger
0,3 mm/m
Exempel: Vid en dörröppningshöjd på 2 m får
maximal avvikelse
dmax uppgå till = 2 x 2 m x 0,3 mm/m = 1,2 mm.
Märkningarna får sålunda ligga högst 1,2 mm
från varandra.
Arbetsanvisningar
f Använd alltid laserlinjens centrum för märk-
ning. Laserpunktens bredd förändras i rela-
tion till avståndet.
Användning med riktskiva
Med hjälp av riktskivan 12 kan mätverktyget rik-
tas upp mot en referenslinje eller den lodräta
laserlinjen indikeras i en vinkel om 45° eller 90°
mot en referenslinje.
Sätt upp mätverktyget med stativfästet 6 på
riktskivans stift 16. Placera det på riktskivan så
att den lodräta laserlinjen (i önskad vinkel) går
genom centrum på inriktningshjälpen 13, 14
eller 15.
Rikta in riktskivan 12 med motsvarande inrikt-
ningshjälp 13, 14 eller 15 mot önskad riktlinje.
Användning med mätplatta (tillbehör)
(se bilder E–F)
Med hjälp av mätplattan 20 kan lasermarkering-
en projiceras mot golvet resp laserhöjden mot
väggen.
Med nollfältet och skalan kan avvikelsen mot
önskad höjd mätas och åter inmärkas på annat
ställe. Härvid utgår den exakta inställningen av
mätverktyget för den höjd som ska projiceras.
Mätplattan 20 har en reflexbeläggning för bättre
siktbarhet av laserstrålen på längre avstånd eller
vid kraftigt solsken. Denna ljusförstärkning kan
endast urskiljas när blicken riktas parallellt med
laserstrålen mot mätplattan.
Användning med stativ (tillbehör)
Stativet är ett stabilt och i höjdläge inställbart
mätunderlag. Sätt upp mätverktyget med stativ-
gängfästet 6 på stativets 1/4"-gänga och dra fast
stativets låsskruv.
Användning av lasermottagare (tillbehör)
(se bild G)
Vid ogynnsamma ljusförhållanden (ljus omgiv-
ning, klart solsken) och på längre avstånd ska
lasermottagare 21 för bättre registrering av
laserlinjerna användas. Slå vid arbeten med
lasermottagare på pulsfunktionen (se ”Pulsfunk-
tion”, sidan 88).
2
m d
OBJ_BUCH-817-004.book Page 91 Thursday, March 19, 2009 12:32 PM
Page: 91
92 | Svenska
1 609 929 S02 | (19.3.09) Bosch Power Tools
Lasersiktglasögon (tillbehör)
Lasersiktglasögonen filtrerar bort omgivnings-
ljuset. Härvid verkar laserns röda ljus klarare.
f Lasersiktglasögonen får inte användas som
skyddsglasögon. Lasersiktglasögonen för-
bättrar laserstrålens siktbarhet men skyddar
inte mot laserstrålning.
f Lasersiktglasögonen får inte användas som
solglasögon eller i trafiken. Lasersiktglas-
ögonen skyddar inte fullständigt mot
UV-strålning och reducerar förmågan att upp-
fatta färg.
Användningsexempel (se bilderna H–K)
Sätta golvplattor i 45°-vinkel (se bild J)
Sätt upp mätverktyget med stativfästet 6 på rikt-
skivans stift 16. Placera det på mellersta upp-
höjningen på riktskivan 12 så att den lodräta
laserlinjen går genom centrum på inriktnings-
hjälpen 15. Rikta sedan upp riktskivan med hjälp
av inriktningshjälp 13 eller 14 längs referens-
linjen.
Vid korslinje- eller vertikalfunktion visar den lod-
räta laserlinjen en 45°-vinkel mot referenslinjen.
Rikta upp golvplattorna längs denna linje.
Överföring av golvpunkt (lod) till taket
(se bild K)
Rita två i rät vinkel korsande linjer genom den
punkt som ska överföras till taket. Lägg rikt-
skivan 12 på linjekorset och rikta upp med inrikt-
ningshjälp 13 och 14 mot linjekorset.
Sätt upp mätverktyget med stativfästet 6 på rikt-
skivans stift 16. Placera det på en av de yttre
upphöjningarna på riktskivan så att den lodräta
laserlinjen går genom centrum på inriktnings-
hjälpen 13 eller 14. Välj vertikalfunktionen och
rita i innertaket in mitten på den linje som går
över mätverktyget.
Vrid mätverktyget på riktskivan 90°. Se till att
riktskivan inte förskjuts. Märk efter nivellering
upp den lodräta laserlinjens korsningspunkt på
redan inritad linje. De båda linjernas korsnings-
punkt motsvarar den överförda lodpunkten.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
Lagra och transportera mätverktyget endast i
skyddsfodralet 17 eller hantverkarväskan 18.
Se till att mätverktyget alltid hålls rent.
Mätverktyget får inte doppas i vatten eller andra
vätskor.
Torka av mätverktyget med en fuktig, mjuk trasa.
Använd inte rengörings- eller lösningsmedel.
Rengör regelbundet speciellt ytorna kring laserns
utloppsöppning och se till ludd avlägsnas.
Om störningar uppstår i mätverktyget trots
exakt tillverkning och sträng kontroll bör repara-
tionen utföras av en auktoriserad serviceverk-
stad för Bosch elverktyg. Ta inte isär mätverk-
tyget på egen hand.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdels-
beställningar produktnummer som består av
10 siffror och som finns på mätverktygets typ-
skylt.
För reparation ska mätverktyget skickas in i
skyddsfodralet 17 eller hantverkarväskan 18.
Tillbehör
Skyddsfodral 17 . . . . . . . . . . . . . 1 609 203 X77
Väska 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 605 438 682
Lasersiktglasögon 19 . . . . . . . . . 2 607 990 031
Mätplatta med fot 20 . . . . . . . . . 2 607 002 195
Lasermottagare 21. . . . . . . . . . . 0 601 069 100
Byggstativ BS 150 . . . . . . . . . . . 0 601 096 974
Universellt fäste BM 1 . . . . . . . . 0 601 015 A00
Teleskopstång BT 350 . . . . . . . . 0 601 015 B00
OBJ_BUCH-817-004.book Page 92 Thursday, March 19, 2009 12:32 PM
Page: 92
Svenska | 93
Bosch Power Tools 1 609 929 S02 | (19.3.09)
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande
reparation och underhåll av produkter och re-
servdelar. Sprängskissar och informationer om
reservdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-pt.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när
det gäller frågor beträffande köp, användning
och inställning av produkter och tillbehör.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Avfallshantering
Mätverktyg, tillbehör och förpackning ska om-
händertas på miljövänligt sätt för återvinning.
Endast för EU-länder:
Släng inte mätverktyg i hushålls-
avfall!
Enligt europeiska direktivet
2002/96/EG för kasserade elek-
triska och elektroniska apparater
och dess modifiering till nationell
rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas
separat och på miljövänligt sätt lämnas in för
återvinning.
Sekundär-/primärbatterier:
Förbrukade batterier får inte slängas i hushålls-
avfall och inte heller i eld eller vatten. Batterier-
na ska samlas för återvinning eller omhändertas
på miljövänligt sätt.
Endast för EU-länder:
Defekta eller förbrukade batterier måste enligt
direktivet 91/157/EEG omhändertas för åter-
vinning.
Ändringar förbehålles.
OBJ_BUCH-817-004.book Page 93 Thursday, March 19, 2009 12:32 PM

Question & answers

There are no questions about the Bosch GLL 2-50 Professional yet.

Ask a question about the Bosch GLL 2-50 Professional

Have a question about the Bosch GLL 2-50 Professional but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch GLL 2-50 Professional. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch GLL 2-50 Professional as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.