Bosch DLE 70 manual

View a manual of the Bosch DLE 70 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Avståndsmätare
  • Model/name: DLE 70
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Czech, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kinesisk, Kroatiska, Ukrainare,

Table of Contents

Page: 95
96 | Svenska
1 609 929 R53 | (23.7.08) Bosch Power Tools
sv
Säkerhetsanvisningar
Samtliga anvisningar bör läsas för
effektiv och säker användning av
mätverktyget. Håll varselskyltarna
på mätverktyget tydligt läsbara.
TA VÄL VARA PÅ SÄKERHETS-
ANVISNINGARNA.
f Se upp – om andra hanterings- eller juste-
ringsutrustningar än de som angivits här
eller andra metoder används finns risk för
farlig strålningsexposition.
f Mätverktyget levereras med en varnings-
skylt på tyska (visas på bilden av mätverk-
tyget på grafiksidan märkt med nummer 9).
f Klistra medföljande dekal i ditt eget språk
över tyska texten på varningsskylten innan
du använder mätverktyget.
f Rikta aldrig laserstrålen mot personer eller
djur och rikta inte heller själv blicken mot
laserstrålen. Detta mätverktyg alstrar laser-
strålning i laserklass 2 enligt IEC 60825-1.
Risk finns att strålen bländar personer.
f Lasersiktglasögonen får inte användas som
skyddsglasögon. Lasersiktglasögonen för-
bättrar laserstrålens siktbarhet men skyddar
inte mot laserstrålning.
f Lasersiktglasögonen får inte användas som
solglasögon eller i trafiken. Lasersiktglas-
ögonen skyddar inte fullständigt mot
UV-strålning och reducerar förmågan att
uppfatta färg.
f Låt endast kvalificerad fackpersonal repa-
rera mätverktyget med originalreservdelar.
Detta garanterar att mätverktygets säkerhet
upprätthålls.
f Låt inte barn utan uppsikt använda laser-
mätverktyget. Risk finns för att personer
oavsiktligt bländas.
f Håll anslagsstiftet 15 på betryggande av-
stånd från spänningsförande ledningar och
delar. Risk finns för elstöt.
Funktionsbeskrivning
Fäll upp sidan med illustration av mätverktyget
och håll sidan uppfälld när du läser bruksanvis-
ningen.
Ändamålsenlig användning
Mätverktyget är avsett för mätning av distans,
längd, höjd, avstånd och för beräkning av ytor
och volymer. Mätverktyget är avsett för mätning-
ar inom- och utomhus.
IEC 60825-1:07
<1 mW, 635 nm
OBJ_BUCH-703-002.book Page 96 Wednesday, July 23, 2008 3:15 PM
Page: 96
Svenska | 97
Bosch Power Tools 1 609 929 R53 | (23.7.08)
Tekniska data
Digital laseravståndsmätare DLE 70
Professional
Produktnummer 3 601 K16 60.
Mätområde 0,05–70 mA)
Mätnoggrannhet (typisk) ±1,5 mmB)
Minsta indikeringsenhet 1 mm
Driftstemperatur –10 °C...+50 °CC)
Lagringstemperatur –20 °C...+70 °C
Relativ luftfuktighet max. 90 %
Laserklass 2
Lasertyp 635 nm, <1 mW
Laserstrålens diameter (vid 25 °C) ca
– på 10 m avstånd
– på 70 m avstånd
6 mm
42 mm
Batterier
Batterimoduler
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V KR03 (AAA)
Batteriets brukstid ca
– punktmätningar
– kontinuerlig mätning
30000D)
5 hD)
Avkopplingsautomatik efter ca
– Laser
– mätverktyg (utan mätning)
20 s
5 min
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 0,18 kg
Mått 59 x 100 x 32 mm
Skyddsform (förutom batterifacket) IP 54 (damm- och spolsäker)
A) Räckvidden blir allt större ju bättre laserljuset reflekterar från målytan (spridande, inte speglande) och ju klarare
laserpunkten är i relation till omgivningsljuset (inomhus, skymning). Vid ogynnsamma villkor (t.ex. mätning utomhus
vid kraftigt solsken) kan det vara nödvändigt att använda en måltavla.
B) Vid ogynnsamma förhållanden som t.ex. kraftigt solsken eller dåligt reflekterande yta kan avvikelsen uppgå till
±10 mm på 70 m. Vid ogynnsamma förhållanden måste man räkna med en avvikelse på ±0,05 mm/m.
C) Vid kontinuerlig mätning är max. drifttemperatur +40 °C.
D) Med 1,2 V-battericeller kan ett mindre antal mätningar utföras än med 1,5 V-batterier.
Kontrollera mätverktygets produktnummer som finns på typskylten, handelsbeteckningarna för enskilda mätverktyg
kan variera.
Seriennumret 20 på typskylten identiferar mätverktyget entydigt.
OBJ_BUCH-703-002.book Page 97 Wednesday, July 23, 2008 3:15 PM
Page: 97
98 | Svenska
1 609 929 R53 | (23.7.08) Bosch Power Tools
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till
illustration av mätverktyget på grafiksidan.
1 Knapp referensplan
2 Minnesavfrågningsknapp ”M=”
3 Minnets additionsknapp ”M+”
4 Knapp för minimum- och maximummätning
5 Knapp för längd-, yt- och volymmätning
6 Vattenpasslibell
7 Display
8 Inriktningshjälp
9 Laservarningsskylt
10 Knapp för mätning och kontinuerlig mätning
11 Knapp för indirekt längd- och väggyts-
mätning
12 Minnets subtraktionsknapp ”M–”
13 Knapp permanent laserstråle
14 På-Av-knapp och minnets raderingsknapp
15 Anslagsstift
16 Låsning av anslagsstiftet
17 1/4"-gänga
18 Spärr på batterifackets lock
19 Batterifackets lock
20 Serienummer
21 Laserstrålens utgång
22 Mottagarlins
23 Stativ*
24 Lasersiktglasögon*
25 Lasermåltavla*
26 Handlovsrem
27 Skyddsfodral
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör
ingår inte i standardleveransen.
Indikeringselement
a Lagring av mätvärden
b Batteriindikering
c Temperaturvisning
d Mätvärde/resultat
e Måttenhet
f Mätningens referensplan
g Lasern påkopplad
h Punktmätning (vid längdmätning: resultat)
i Mätfunktioner
Längdmätning
Ytmätning
Volymmätning
Indirekt längdmätning
Väggytsmätning
Kontinuerlig mätning
MIN Minimummätning
MAX Maximummätning
Montage
Insättning/byte av batterier
Använd uteslutande alkali-mangan-batterier
eller laddningsbara batterier.
Med 1,2 V-battericeller kan ett mindre antal
mätningar utföras än med 1,5 V-batterier.
För att öppna batterfackets lock 19 tryck spär-
ren 18 i pilens riktning och ta bort batterifackets
lock. Sätt in medföljande batterier. Kontrollera
korrekt polning enligt figur i batterifacket.
När batterisymbolen dyker upp på displayen
kan ännu minst 100 mätningar utföras. När bat-
terisymbolen blinkar, måste batterierna bytas ut
och mätning kan inte längre utföras.
Alla batterier ska bytas samtidigt. Använd en-
dast batterier av samma fabrikat och med sam-
ma kapacitet.
f Ta bort batterierna om mätverktyget inte
används under en längre tid. Batterierna kan
korrodera eller självurladdas vid längre tids
lagring.
OBJ_BUCH-703-002.book Page 98 Wednesday, July 23, 2008 3:15 PM
Page: 98
Svenska | 99
Bosch Power Tools 1 609 929 R53 | (23.7.08)
Drift
Driftstart
f Skydda mätverktyget mot väta och direkt
solljus.
f Utsätt inte mätverktyget för extrema tem-
peraturer eller temperaturväxlingar.
In- och urkoppling
Tryck för Inkoppling av mätverktyget På-Av-
knappen 14 eller knappen Mätning 10. När mät-
verktyget slås på är laserstrålen inte ännu på-
kopplad.
För frånkoppling av mätverktyget tryck på
På-Av-knappen 14.
Om under ca. 5 minuter ingen knapp trycks på
mätverktyget frånkopplas det automatiskt för
att skona batterierna.
Ett lagrat mätvärde kvarstår i minnet när mät-
verktyget stängs av automatiskt. Vid återinkopp-
ling av mätverktyget visas ”M” på displayen.
Mätning
Efter inkoppling står mätverktyget i funktionen
längdmätning. Andra mätfunktioner ställs in
med respektive funktionsknapp (se ”Mätfunktio-
ner”, sidan 100).
Vid inkoppling är mätverktygets bakkant refe-
rensplanet för mätning. Med knappen referens-
plan 1 kan referensplanet ändras (se ”Val av re-
ferensplan”, sidan 99).
Efter val av mätfunktion och referensplan sker
alla andra steg automatiskt när knappen Mät-
ning 10 trycks.
Lägg upp mätverktyget med valt referensplan
mot önskad mätlinje (t.ex. vägg).
Tryck för inkoppling av laserstrålen knappen
Mätning 10.
f Rikta aldrig laserstrålen mot människor
eller djur och rikta inte heller blicken mot
laserstrålen även om du står på längre
avstånd.
Sikta laserstrålen mot målytan. Tryck för utlös-
ning av mätning på nytt helt kort knappen Mät-
ning 10.
Vid påkopplad kontinuerlig laserstråle samt i
funktionerna minimum- och maximummätning
startar mätningen redan när knappen Mätning
10 trycks ned första gången. I funktionen konti-
nuerlig mätning startar mätningen genast när
funktionen kopplas på.
Mätvärdet visas i typiska fall mellan 0,5 s och
högst 4 s. Mättiden är beroende av avstånd, ljus-
förhållanden och målytans reflexionsegenskaper.
Avslutad mätning signaleras med en signal. Efter
avslutad mätning kopplas laserstrålen automa-
tiskt från.
Om ca 20 s efter insiktning ingen mätning ut-
förs, slås laserstrålen automatiskt från för att
skona batterierna.
Val av referensplan (se bilder B–E)
För mätning kan fyra olika referensnivåer väljas:
– mätverktygets bakre kant (t.ex. vid anlägg-
ning mot vägg),
– bakre kanten på anslagstiftet 15 (t.ex. för
mätningar ur hörn),
– mätverktygets främre kant (t.ex. vid mätning
från bordskant),
– från gängan 17 (t.ex. för mätning med stativ).
Tryck för val av referensplan upprepade gånger
knappen 1 tills önskat referensplan visas på dis-
playen. Vid inkoppling är mätverktygets bakkant
förinställd som referensplan.
Kontinuerlig laserstråle
Mätverktyget kan vid behov ställas om för konti-
nuerlig laserstråle. Tryck knappen för kontinuer-
lig laserstråle 13. På displayen lyser ”LASER”
kontinuerligt.
f Rikta aldrig laserstrålen mot människor eller
djur och rikta inte heller blicken mot laser-
strålen även om du står på längre avstånd.
Laserstrålen kvarstår inkopplad i denna inställ-
ning även mellan mätningarna, för mätning be-
hövs knappen Mätning 10 endast tryckas ned en
gång.
För bortkoppling av kontinuerlig laserstråle
tryck på nytt ned knappen 13 eller stäng av mät-
verktyget. Vid återstart befinner sig mätverkty-
get i normaldrift, lasern tänds först när knappen
Mätning 10 trycks.
OBJ_BUCH-703-002.book Page 99 Wednesday, July 23, 2008 3:15 PM
Page: 99
100 | Svenska
1 609 929 R53 | (23.7.08) Bosch Power Tools
Mätfunktioner
Längdmätning
Tryck för längdmätning knappen 5 tills längd-
mätning visas på displayen.
Tryck för inriktning och för
mätning en gång kort ned
knappen Mätning 10.
Mätvärdet visas nedtill på
displayen.
Ytmätning
Tryck för ytmätning knappen 5 tills ytmätning
visas på displayen.
Mät sedan efter varandra längd och breddsom
vid mätning av längd. Mellan de båda mätningar
kvarstår lasern påkopplad.
Efter avslutad andra mät-
ning beräknas och visas
ytan automatiskt. Det sista
mätvärdet står nedtill på
displayen, slutresultatet
upptill.
Volymmätning
Tryck för volymmätning knappen 5 tills volym-
mätning visas på displayen.
Mät sedan efter varandra längd, bredd och höjd
som vid mätning av längd. Mellan de båda mät-
ningarna kvarstår lasern påkopplad.
Efter avslutad tredje mät-
ning beräknas och visas vo-
lymen automatiskt. Det sis-
ta mätvärdet står nedtill på
displayen, slutresultatet
upptill.
Värden överskridande 99999 m3
kan inte indike-
ras, på displayen visas ”Error” och ”––––”. De-
la upp volymen i mindre mängder för separat be-
räkning av värdena som sedan slås ihop.
Minimummätning (se bild F)
Minimummätningen används för framtagning av
det kortaste avståndet till en fast referenspunkt.
Mätningen hjälper till att t.ex. bestämma lodlin-
jen eller horisontallinjen.
Tryck för minimummätning knappen 4 tills
”MIN” visas på displayen.
Tryck för start av mätning på nytt helt kort knap-
pen Mätning 10.
Förflytta lasern fram och tillbaka över målet
(t.ex. innertaket vid bestämning av lodlinjen) så
att mätningens referenspunkt (t.ex. spetsen på
anslagsstiftet 15) alltid står på samma ställe.
Under mätning visas aktu-
ellt uppmätt längd nedtill
på displayen. Minimivärdet
visas uppe till höger på dis-
playen. Värdet ersätts när
aktuellt uppmätt längd är
mindre än tidigare minimi-
värde.
Tryck för avslutning av minimummätning kort ned
knappen Mätning 10. Vid upprepad tryckning på
knappen Mätning startar mätningen på nytt.
Maximummätning (se bild G)
Maximummätningen används för framtagning av
största avståndet till en fast referenspunkt. Mät-
ningen hjälper till att t.ex. bestämma diagonal-
linjen.
Tryck för maximummätning knappen 4 tills
”MAX” visas på displayen.
Tryck för start av mätning på nytt helt kort
knappen Mätning 10.
Förflytta lasern fram och tillbaka över målet
(t.ex. innertaket vid bestämning av diagonal-
linjen) så att mätningens referenspunkt (t.ex.
spetsen på anslagsstiftet 15) alltid står på
samma ställe.
Under mätning visas aktu-
ellt uppmätt längd nedtill
på displayen. Maximivär-
det visas uppe till höger på
displayen. Värdet ersätts
när aktuellt uppmätt längd
är större än tidigare maxi-
mivärde.
Tryck för avslutning av maximummätning kort
ned knappen Mätning 10. Vid upprepad tryck-
ning på knappen Mätning startar mätningen på
nytt.
OBJ_BUCH-703-002.book Page 100 Wednesday, July 23, 2008 3:15 PM
Page: 100
Svenska | 101
Bosch Power Tools 1 609 929 R53 | (23.7.08)
Indirekt längdmätning (se bild H)
Indirekt längdmätning används för att mäta av-
stånd som inte kan mätas direkt för att strålen
stöter mot hinder eller ingen målyta finns att till-
gå som reflektor. Korrekt resultat uppnås om la-
serstrålen och mätsträckan bildar en exakt rät
vinkel (Pythagoras sats).
Vid visat exempel ska längden B bestämmas.
Här måste A och C mätas. A och B måste bilda
en rät vinkel.
Tryck för indirekt längdmätning knappen 11 tills
indirekt längdmätning visas på displayen.
Mät avståndet A på samma sätt som mätning av
längd . Se till att sträckan A och sökt avstånd B
bildar en rät vinkel. Mät sedan avståndet C. Mel-
lan de båda mätningar kvarstår lasern påkopp-
lad.
Se till att mätningens referenspunkt (t.ex. mät-
verktygets bakkant) vid båda mätningarna är ex-
akt på samma ställe.
Efter avslutad andra mät-
ning beräknas avståndet B
automatiskt. Det sista mät-
värdet står nedtill på dis-
playen, slutresultatet B
upptill.
Mätning av väggyta (se bild I)
Mätning av väggytan används för att bestämma
summan av flera enskilda ytor med gemensam
längd.
I visat exempel bestäms den totala ytan av flera
väggar med samma rumshöjd A men med olika
längd B.
Tryck för mätning av väggyta knappen 11 tills
väggytsmätning visas på displayen.
Mät rumshöjden A på samma sätt som längden.
Mätvärdet visas både upptill och nedtill på dis-
playen. Lasern kvarstår inkopplad.
Mät nu första väggens
längd B1. Ytan beräknas
och visas automatiskt. Det
sista längdmätvärdet står
nedtill på displayen, ytan
upptill. Lasern kvarstår in-
kopplad.
Mät nu andra väggens
längd B2. Enkelmätvärdet
som visas nedtill på dis-
playen adderas till längden
B1 och summan av de båda
längderna multipliceras
med sparad längd A. Det
totala ytvärdet visas upptill
på displayen.
Ytterligare längder BX kan mätas, adderas och
multipliceras med längden A.
Förutsättningen för en korrekt ytberäkning är
att den först uppmätta längden (i exemplet
rumshöjden A) är lika för alla delytor.
För ny start av väggytsmätning tryck två gånger
på knappen 11.
Kontinuerlig mätning (se bild J)
Kontinuerlig mätning används för överföring av
mått, t.ex. ur byggritningar. Vid kontinuerlig
mätning kan mätverktyget förflyttas i förhållan-
de till målet varvid mätvärdet aktualiseras ca.
var 0,5 s. Mätverktyget kan t.ex. flyttas från en
vägg till ett önskat avstånd, aktuellt avstånd kan
hela tiden avläsas.
För kontinuerlig mätning välj först funktionen
längdmätning och tryck sedan på knappen 10
tills kontinuerlig mätning visas på displayen
Lasern kopplas på och mätningen startar ge-
nast.
Rör på mätverktyget tills
önskat avstånd visas ned-
till på displayen.
Genom att kort trycka på
knappen 10 avslutas den
kontinuerliga mätningen.
Sista mätvärdet visas nedtill på displayen. Vid
längre nedtryckning av knappen 10 startar kon-
tinuerlig mätning på nytt.
Den kontinuerliga mätningen slås automatiskt
från efter 5 min. Det sista mätvärdet står kvar på
displayen.
OBJ_BUCH-703-002.book Page 101 Wednesday, July 23, 2008 3:15 PM
Page: 101
102 | Svenska
1 609 929 R53 | (23.7.08) Bosch Power Tools
Radera mätvärden
Genom att kort trycka på knappen 14 kan det se-
nast framtagna mätvärdet raderas i alla mät-
funktioner. Vid upprepad tryckning på knappen
raderas de enskilda mätvärdena i omvänd ord-
ningsföljd.
I funktionen väggytsmätning raderas det sista
enskilda mätvärdet när knappen 14 kort trycks
ned första gången, vid upprepad tryckning rade-
ras alla längder BX.
Minnesfunktioner
Vid frånkoppling av mätverktyget kvarstår det i
minnet förekommande värdet.
I funktionen väggytsmätning kan det totala yt-
värdet sparas, vid minimum- och maximummät-
ning minimi- eller maximivärdet. I denna funk-
tion kan enskilda mätvärden inte sparas.
Lagra/addera mätvärden
Tryck på minnesadditions-
knappen 3 för lagring av ak-
tuellt mätvärde – alltefter
inställd mätfunktion ett
längd-, yta- eller volymvär-
de. Så fort ett värde har lag-
rats, visas på displayen ”M”
och ”+” blinkar helt kort.
Om ett värde redan finns i minnet adderas det
nya värdet till minnets innehåll, dock endast om
måttenheterna överensstämmer.
Har t.ex. ett ytvärde sparats i minnet och det ak-
tuella mätvärdet är ett volymvärde så kan de inte
adderas. På displayen blinkar helt kort texten
”Error”.
Subtrahera mätvärden
Tryck på minnessubtraktionsknappen 12 för att
subtrahera aktuellt mätvärde från minnesvärdet.
Så fort ett värde har subtraherats, visas på dis-
playen ”M” och ”–” blinkar helt kort.
Har redan ett värde lagrats, kan det nya mätvär-
det subtraheras endast om måttenheterna över-
ensstämmer (se ”Lagra/addera mätvärden”).
Visa minnesvärdet
Tryck på minnesavfråg-
ningsknappen 2 för att visa
det värde som finns i min-
net. På displayen visas
”M=”. När minnets innehåll
”M=” visas på displayen, så
kan värdet med minnesadditionsknappen 3 för-
dubblas resp. med minnessubtraktionsknappen
12 nollställas.
Radera minnet
För att radera minnets innehåll tryck först på
minnesavfrågningsknappen 2, så att ”M=” visas
på displayen. Tryck sedan kort på knappen 14;
på displayen visas inte längre ”M”.
Arbetsanvisningar
Allmänna anvisningar
Mottagarlinsen 22 och laserstrålens utgång 21
får under mätning inte vara övertäckta.
Mätverktyget får under mätning inte förflyttas
(med undantag av funktionerna kontinuerlig
mätning och minimum-/maximummätning).
Lägg därför upp mätverktyget mot eller på
mätpunkten.
Mätningen sker i laserstrålens centrum även om
målytan siktas in snett.
Inverkan på mätområdet
Mätområdets storlek är beroende av ljusförhål-
landena och målytans reflexionsegenskaper.
Använd för bättre siktbarhet av laserstrålen vid
arbeten utomhus och vid kraftigt solsken laser-
siktglasögonen 24 (tillbehör) och lasermåltavlan
25 (tillbehör) eller skugga målytan.
OBJ_BUCH-703-002.book Page 102 Wednesday, July 23, 2008 3:15 PM
Page: 102
Svenska | 103
Bosch Power Tools 1 609 929 R53 | (23.7.08)
Inverkan på mätresultatet
På grund av fysikaliska effekter kan man inte
utesluta en felmätning vid mätning av olika ytor.
Detta gäller bl.a. för:
– transparenta ytor (t.ex. glas, vatten),
– reflekterande ytor (t.ex. polerad metall,
glas),
– porösa ytor (t.ex. isoleringsmaterial),
– ytor med struktur (t.ex. grovputs, natursten).
Använd eventuellt för dessa ytor lasermåltavlan
25 (tillbehör).
Dessutom kan luftskikt med olika temperatur
eller indirekt reflexion påverka mätvärdet.
Mätning med anslagsstift
(se bilder C, F och G)
Anslagsstiftet 15 är lämpligt t.ex. för mätning
utgående från hörn (diagonalt i rummet) eller på
svårt åtkomliga ställen som jalusiskenor.
Skjut spärren 16 för anslagsstiftet åt sidan för
att fälla ut stiftet.
Ställ in referensplanet för mätning med anslags-
stift genom att trycka på knappen 1.
För infällning av anslagsstiftet 15 tryck in det
mot anslag i huset. Stiftet låses automatiskt.
Uppriktning av vattenpasslibellen
Med vattenpasset 6 kan mätverktyget enkelt rik-
tas upp vågrätt. Härvid kan mätverktyget även
på längre avstånd lättare riktas in mot målytor.
Vattenpasset 6 i kombination med laserstrålen
är inte lämplig för nivellering.
Insiktning med inriktningshjälp (se bild K)
Med inriktningshjälpen 8 kan insiktningen även
över längre avstånd underlättas. Rikta härvid
blicken längs inriktningshjälpen på mätverkty-
gets övre sida. Laserstrålen löper parallellt med
denna siktlinje.
Användning med stativ (tillbehör)
Ett stativ krävs framför allt för mätning på längre
avstånd. Lägg upp mätverktyget med 1/4"-gäng-
an 17 på stativets 23 snabbväxlingsplatta eller
på ett gängse kamerastativ. Skruva fast mätverk-
tyget med snabbväxlingsplattans låsskruv.
Ställ in referensplanet för mätning med stativ
genom att trycka på knappen 1 (referensplan
gänga).
Fel – Orsak och åtgärd
Orsak Åtgärd
Temperaturindikeringen (c) blinkar, mätning
är inte möjlig
Mätverktygets drifttempe-
ratur ligger utanför inter-
vallet – 10 °C till + 50 °C
(vid funktionen kontinuer-
lig mätning till + 40 °C).
Vänta tills mät-
verktyget uppnått
driftstemperatur
Batterisymbolen (b) tänds
Batterispänningen avtar
(mätning är ännu möjlig)
Byt batterierna
Batterisymbolen (b) blinkar, mätning är inte
längre möjlig
För låg batterispänning Byt batterierna
Indikering ”Error” och ”––––” på displayen
Vinkeln mellan laserstrå-
len och målet är spetsig.
Förstora vinkeln
mellan laserstrå-
len och målet
Målytan reflekterar för
kraftigt (t.ex. spegel)
resp. för svagt (t.ex. svart
tyg) eller omgivningens
ljus är för kraftigt.
Använd laser-
måltavla 25 (tillbe-
hör)
Utgången för laserstrålen
21 eller mottagarlinsen 22
är immig (t.ex. genom
snabb temperaturväx-
ling).
Torka med mjuk
trasa av laserstrå-
lens utgång 21 el-
ler mottagarlin-
sen 22
Beräknat värde överskri-
der 99999 m/m2
/m3
.
Dela upp beräk-
ningen i mellan-
steg
Indikering ”Error” blinkar upptill på
displayen
Addition/subtraktion
av mätvärden med olika
mätenheter
Addera/subtrahe-
ra endast mätvär-
den med samma
mätenhet
OBJ_BUCH-703-002.book Page 103 Wednesday, July 23, 2008 3:15 PM
Page: 103
104 | Svenska
1 609 929 R53 | (23.7.08) Bosch Power Tools
Mätverktyget övervakar korrekt
funktion vid varje mätning. Om ett
fel lokaliseras, blinkar på displayen
endast bredvid visad symbol.
I detta fall eller om ovan beskrivna
åtgärder inte kan avhjälpa felet ska mätverktyget
via återförsäljaren skickas till Bosch-service.
Kontroll av mätverktygets noggrannhet
Mätverktygets noggrannhet kan kontrolleras så
här:
– Välj en oföränderlig mätsträcka på ca 3 till
10 m vars exakta längd är känd (t.ex. rum-
mets bredd, dörröppning). Mätsträckan mås-
te ligga inomhus, målytan för mätning vara
plan och reflektera bra.
– Mät sträckan 10 gånger i följd.
Mätfelet får uppgå till högst ±2,0 mm. Protokol-
lera mätningarna för att vid senare tidpunkt
kunna jämföra noggrannheten.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
Lagra och transportera mätverktyget endast i
det skyddsfodral som medlevererats.
Se till att mätverktyget alltid hålls rent.
Mätverktyget får inte doppas i vatten eller andra
vätskor.
Torka av mätverktyget med en fuktig, mjuk trasa.
Använd inte rengörings- eller lösningsmedel.
Vårda speciellt mottagarlinsen 22 lika omsorgs-
fullt som glasögonen eller kameralinsen.
Om i mätverktyget trots exakt tillverkning och
sträng kontroll störning skulle uppstå, bör repa-
ration utföras av auktoriserad serviceverkstad
för Bosch elverktyg.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdels-
beställningar produktnummer som består av
10 siffror och som finns på mätverktygets typ-
skylt.
För reparation ska mätverktyget skickas in i
skyddsfodralet 27.
Tillbehör/reservdelar
Tillbehör
Byggstativ BS 150 23 . . . . . . . . . 0 601 096 974
Lasersiktglasögon 24 . . . . . . . . . 2 607 990 031
Lasermåltavla 25 . . . . . . . . . . . . 2 607 001 391
Reservdelar
Handlovsrem 26 . . . . . . . . . . . . . 1 609 203 R97
Skyddsfodral 27 . . . . . . . . . . . . . 1 609 203 X26
Batterifackets lock 19 . . . . . . . . 1 609 203 X36
Anslagsstift 15 . . . . . . . . . . . . . . 1 609 203 X48
Mätresultatet otillförlitligt
Målytan reflekterar inte en-
tydigt (t.ex. vatten, glas).
Täck över målytan
Utgången för laserstrål-
ning 21 resp. mottagarlin-
sen 22 är övertäckt.
Utgången för laser-
strålning 21 resp.
mottagarlinsen 22
ska avtäckas
Orimligt mätresultat
Fel referensplan inställt Väljreferensplanet
som matchar mät-
ningen
Hinder i laserstrålens
förlopp
Laserpunkten
måste ligga full-
ständigt på mål-
ytan.
Orsak Åtgärd
OBJ_BUCH-703-002.book Page 104 Wednesday, July 23, 2008 3:15 PM
Page: 104
Svenska | 105
Bosch Power Tools 1 609 929 R53 | (23.7.08)
Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande re-
paration och underhåll av produkter och reserv-
delar. Sprängskissar och informationer om re-
servdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-pt.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när
det gäller frågor beträffande köp, användning
och inställning av produkter och tillbehör.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
Avfallshantering
Mätverktyg, tillbehör och förpackning ska om-
händertas på miljövänligt sätt för återvinning.
Endast för EU-länder:
Släng inte mätverktyg i hushålls-
avfall!
Enligt europeiska direktivet
2002/96/EG för kasserade elek-
triska och elektroniska apparater
och dess modifiering till nationell
rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas se-
parat och på miljövänligt sätt lämnas in för åter-
vinning.
Sekundär-/primärbatterier:
Förbrukade batterier får inte slängas i hushålls-
avfall och inte heller i eld eller vatten. Batterier-
na ska samlas för återvinning eller omhändertas
på miljövänligt sätt.
Endast för EU-länder:
Defekta eller förbrukade batterier måste enligt
direktivet 91/157/EEG omhändertas för återvin-
ning.
Ändringar förbehålles.
OBJ_BUCH-703-002.book Page 105 Wednesday, July 23, 2008 3:15 PM

Question & answers

There are no questions about the Bosch DLE 70 yet.

Ask a question about the Bosch DLE 70

Have a question about the Bosch DLE 70 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch DLE 70. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch DLE 70 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.