Bosch DKE605A manual

View a manual of the Bosch DKE605A below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Ventilationskåpa
  • Model/name: DKE605A
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Turkiska

Table of Contents

Page: 33
34
Monteringsanvisningar:
Viktiginformation
Gamlaapparaterskaintebetraktassom
avfall utan värde.
Råmaterialavintressefrångamlaapparater
kanåtervinnasochåteranvändas.
Innanapparatenkasserasskadengöras
obrukbar.
Dennaapparatärmärktenligt
Europaparlamentetsoch-rådetsdirektiv2002/
96/EGangåendeElektrisktochElektroniskt
Avfall(WEEE).
Enkorrektkasseringavdennaproduktbidrar
tillattförhindrapotentiella,negativa
konsekvenserförmiljönochmänniskan,somi
annatfallkanbliföljdenomprodukt
avfallshanteraspåolämpligtsätt.Symbolen
finnspåproduktenellerimedlevererade
dokumentochindikerarattdennaapparatinte
fårhanterassomnormalthushållsavfall.
Produktenskaiställetlämnasintilllämpliga
uppsamlingsstationerföråtervinningav
elektriskochelektroniskutrustning.
Skrotningavproduktenskaskeienlighetmed
lokalamiljöbestämmelserbeträffande
avfallshantering.
Förytterligaredetaljerbeträffande
avfallshantering,återanvändningoch
återvinningavdennaprodukt,vargodkontakta
lokalamyndigheter,ortensavfallshanteringför
normalthushållsavfallelleraffärendär
produkteninhandlats.
Den nya apparaten levereras i ett
skyddsemballage.
Allaemballagematerialärmiljövänligaochkan
återvinnas.
Varvänligattvärnaommiljöngenomatt
sorteraemballagematerialetpåettkorrektsätt.
Kontaktadinåterförsäljareellerlokala
myndigheterbeträffandegällande
avfallshanteringsmetoder.
Köksfläktenkananvändassåvälsom
utblåsversionsomåtercirkulationsversion.
Monteraalltidfläktenmittöverspishällen.
Minstatillåtnaavståndmellankokkärlens
stödytapåspishällenochköksfläktens
underkant är 60cm om det är frågan om en
elektrisk spis och 65cm om det är frågan om
gasspisellerkombineradgashäll.
Omspishällensinstruktionerangerett
störreavståndskalldettarespekteras.
Page: 34
35
120
Föreinstallationen
bullernivån ökar.
❑ Runda rör:
Rekommenderadinvändigdiameter:
120mm.
❑ Platta rör ska ha en tvärgående invändig
diametersommotsvarardiameternför
runda rör.
Undvik skarpa böjar.
Ø120mmcirka113cm2.
❑ Om rören har en annan diameter:
Användensjälvhäftandepackning.
❑ Kontrollera att tillförseln av frisk luft är
tillräckligomapparatenanvändssom
utblåsversion.
Anslutning av ett luftavledningsrör med
en diameter på Ø 120 mm:
❑ Monteraröretdirektpåfläktens
utloppsmynning.
Deninsugnaluftensläppsutgenomen
ventilationskanalellerdirektutomhusgenomen
yttervägg.
För funktionen som utblåsversion, ska ett
envägsspjällmonterasinnei
ventilationsskorstenenpåväggen.
Omfläktenlevereradesutanenvägsspjäll,
kontaktaenspecialiseradåterförsäljare.
Installation av envägsspjället:
❑ Tryck fast envägsspjället i
luftavledningsröret.
Debådafjädrandeluftavledarnaska
kunnarörasiguppåt.
Om luften evakueras utomhus, ska en
teleskopiskväggventilmonteraspåväggen.
❑ Föratterhållaköksfläktensoptimala
prestandaska:
❑ Avledningsröret vara kort och slätt.
❑ Antalet böjar på röret vara reducerat till ett
minimum.
❑ Rördiameternvarasåstorsommöjlig
samtidigtsomskarpaböjarundviks.
Om långa, ojämna rör med ett stort
antal böjar eller med en för liten
diameter används, försämras fläktens
utblåskapacitet samtidigt som
120
Utblåsversion
175
158
30
396
419
375
11
MAX. 1171
MIND. 887
598 - (898)
490
(522)
MIND. 95
MAX. 375
490
Page: 35
36
Filterversionen
❑ Aktivakolfilter
användsom
köksfläkteninte
kananvändassom
utblåsversion.
Elektriskanslutning
Nätspänningenskallmotsvaraspänningensom
angespåmärkplåtensomsitterinneifläkten.
Omfläktenärutrustadmedstickkontaktskall
dennaanslutastillettlättillgängligtuttagsom
uppfyller gällande föreskrifter. I det fall fläkten
saknar stickkontakt (direktanslutning till
nätet), eller om uttaget är placerat på en
svåråtkomligplatsskallengodkändtvåpolig
strömbrytareinstallerassomgaranteraren
fullkomligfrånkopplingfrånnätetisamband
medöverspänningsklassIII,ienlighetmed
installationsbestämmelserna.
Varning!Kontrollerainnanfläktenskrets
anslutsmednätspänningenattdenfungerar
korrektochärkorrektmonterad.
Varning! Byte av elektrisk kabel skall utföras
av auktoriserad servicetekniker i syftet att
undvika all typer av risker.
Anslut endast fläkten till ett uttag som
uppfyllergällandeföreskrifter.Uttagetskall
sittalättillgängligt.
❑ Uttagetskallvaraförsettmedenegen
skyddskrets.
❑ I det fall uttaget visar sig vara svåråtkomligt
efteravslutadinstallationskallen
strömbrytareinstalleraspå
anslutningsledningen.
Direktanslutning:
En direktanslutning får endast utföras av
erfarenochauktoriseradperson.Installeraen
flerpoligströmbrytaremedett
"överspänningsskydd" och vars
kontaktavståndiöppningslägetöverskrider3
mm.
Ett byte av kabeln får i syftet att undvika
eventuella faror endast utföras av tillverkaren,
serviceverkstaden eller erfaren och
auktoriseradperson.
Elektriska data:
Apparatenstekniskadatafinnspåmärkplåten
somsitterpåfläktensinsidabakomfettfiltren.
I samband med reparationer skall
fläkten kopplas ur från elnätet.
Matarkabelnslängd:1,30m.
FläktenuppfyllerkraveniEMC-direktivet.
30
396
419
375
MAX. 1171
MIND. 887
598 - (898)
490
(522)
MIND. 95
MAX. 375
490
Föreinstallationen
Enkomplettmonteringssatskanbeställas
från en specialiserad återförsäljare.
Tillbehörensrespektivekodnummerlistasi
slutetavdennainstruktionsbok.
Förberedelse av väggen
❑ Väggen ska vara slät och lodrät.
❑ Kontrolleraattväggmaterialetkanerbjuda
ett stabilt fäste för monteringsstag och
skruvar.
Vikt i kg:
Vi förbehåller oss rätten att utföra
konstruktionsändringarinomramarnafördet
tekniskautvecklingsprojektet.
60 cm
90 cm
Utblåsversion
10,3
13,2
Återcirkulations-
version
11,5
14,4
Page: 36
37
Installation
Denna köksfläkt har konstruerats för
monteringpåvägg.
Varning! Anslut inte apparaten till elnätet
förräninstallationenärheltslutförd.
OBS:Tahänsyntilleventuellatillbehörsomska
monteras.
1. Ta ur fettfiltret (se bruksanvisningen).
4. Borra 2 hål (diameter 8 mm) för
köksfläkten.
Borra 2 hål (diameter 8 mm) för
skorstenarnas fäststag - använd staget
som borrmall: staget ska fixeras vid
fläktensöverstapunktsåattmarkeringen
påstagetsammanfallermeddentidigare
markeradelinjen(sepunkt2).
Sätt i väggpluggarna så att de inte skjuter ut
från väggen.
5. Fäst staget för att fästa skorstenarna.
6. Förattunderlättafastsättningenavfläkten
på väggen ska 2 skruvar dras åt tills de
skjuterutcirka5mm.
2. Markeraenmittlinjepåväggensomtäcker
hela fläktens höjd på den plats där den ska
monteras.
3. Markerapåväggendepunkterdär
skruvarnaskasittamedhjälpavborrmallen.
min.
600 Elektro
650 Gas
7. Hänguppköksfläktenpåskruvarnapå
väggen, och justera fläkten i korrekt
position.
8. Markera de två fästpunkterna för den nedre
delen.
Ta ner fläkten och borra de 2 hålen (8 mm
diameter)viddemarkeradepunkterna.Sätt
i2väggpluggar,hängåterigenuppfläkten
och fäst den slutgiltigt med 2 skruvar.
Page: 37
38
9. Anslutavledningsröret.
10.Anslutfläktentillelnätet.
11. Modell av rostfritt stål:
❑ Ta bort skyddsfilmen från de båda
skorstenarna.
Undvik att skada den ömtåliga ytan.
12.Fäst den övre skorstenen på fäststagens
sidor med 2 korta skruvar.
13.Placeradennedreskorstenenpå
köksfläkten och justera skorstenens
position.
För att undvika eventuella repor på den
övreskorstenenisambandmed
manövrernameddennedreskorstenen,
ska den nedre skorstenens ände täckas
medborrmallenellerannatskyddsmaterial.
14.Sätt tillbaka fettfiltret (se
bruksanvisningen)
Installation

Question & answers

There are no questions about the Bosch DKE605A yet.

Ask a question about the Bosch DKE605A

Have a question about the Bosch DKE605A but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch DKE605A. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch DKE605A as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.