Bosch DID09T950 manual

View a manual of the Bosch DID09T950 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Ventilationskåpa
  • Model/name: DID09T950
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska

Table of Contents

Page: 0
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
de
en
fr
nl
it
es
pt
sv
DID09T950
Montageanleitung und Gebrauchsanleitung
Installation and use instructions
Notice de montage et mode d’emploi
Montagevoorschrift en het Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per il montaggio e l’uso
Instrucciones de montaje y de servicio
Instruções de Montagem e Serviçio
Instruktioner för installation och användning
no
fi
da
pl
Instruksjoner for installasjon og bruk
Asennus ja käyttö
Instruktioner til installation og brug
Instrukcja instalacji i u¿ytkowania
Page: 72
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
73
Öppna uppslaget med bilder innan du
läser texten
Viktigt att veta
Gamla uttjänta produkter är inte avfall
utan värde.
Om de får tas om hand på miljöriktigt sätt
kan värdefulla råmaterial återvinnas.
Förstör den gamla apparaten innan den
lämnas till skrotning.
Den nya apparaten har skyddats av
förpackningsmaterial på sin väg till dig.
Samtliga material som använts är
miljövänliga och kan återanvändas. Vi ber
dig att samarbeta för att materialet
avyttras på ett miljövänligt sätt.
Informera dig hos din återförsäljare eller
hos din kommun var du kan lämna
förpackningsmaterialet så att det tas om
hand på bästa miljöriktiga sätt.
Fläkten kan användas med frånlufts
funktion.
Spisfläkten ska alltid placeras mitt över
spishällen.
Minimumavstånd mellan elektriska
kokplattor och fläkten: 550 mm. (se
bilder).
Rekommenderat: 700mm.
Fläkten får monteras över eldstad för
fast bränsle, som kan ge upphov till
brandfara (t. ex.gnistor), endast om
eldstaden är försedd med slutet ej
avtagbart skyddshölje och i enlighet med
gällande bestämmelser i resp. land.
Denna inskränkning gäller ej för
gasspis/häll.
Ju mindre avståndet är mellan
spisfläkten och spishällen, desto större är
risken för att vattendroppar bildas på
fläktens undersida p.g a stigande
vattenånga.
Kompletterande anvisningar vid mon-
tering över gasspis/häll:
Vid montering av gasspis/häll måste
gällande nationella föreskrifter respekteras
(t.ex. i Tyskland Tekniska regler för
gasinstallation TRGI).
Det är obligatoriskt att observera
gällande föreskrifter och tillverkarens
instruktioner för installationen av
gasapparater.
Fläkten får monteras med endast en
sida mot högskåp eller hög vägg.
Minimumavstånd 50mm.
För gashällar gäller att minsta avstånd
mellan fläktens underkant till gallret som
tillagningskärlet står på, ska vara: 650mm.
(se bilder).
Rekommenderat: 700mm.
Denna apparat är
märkt i enlighet med det
europeiska direktivet
2002/96/CE för avfall som
utgörs av eller innehåller
elektroniska produkter
(waste electrical and
electronic equipment
(WEEE).
Direktivet anger ramarna för, inom EU
giltig uppsamling och återvinning av
uttjänta apparater .
Page: 73
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
74
Före monteringen
Sä här fungerar fläkten mest effektivt:
‰ Kort, slät imkanal.
‰ Så få rörkrökar som möjligt.
‰ Eventuellt rör och rörkrökar med stor
diameter.
Långa icke släta frånluftsrör,
många rörkrökar eller med liten
diameter, orsakar dåligt luftutbyte
och ökar samtidigt bullret.
‰ Runda rör, vi rekommenderar en
intern diameter på 150 mm.
‰ Kvadratiska kanaler måste ha ett
internt tvärsnitt som motsvarar de
runda rörens diameter.
Inga betydande avvikelser får
föreligga.
Ø 150 mm ca. 177 cm
2
‰ I händelse av olika rördiameter:
Sätt in tätningslister.
‰ Vid frånlufts funktion:
Sörj för tillräcklig lufttillförsel.
Anslutning frånluftsslang Ø 150 mm:
‰ Fäst röret direkt i kanalhylsan.
Rör med diameter under 150 mm, är
inte pålitliga.
Större avstånd till spishällen försämrar
uppsugningen. Vid förberedelsen för
monteringen, räkna även med den
stigande rökens trattform med lutning på
ungefär 10 – 15°.
Förberedelse i taket:
‰ Taket måste vara jämnt och vågrätt .
‰ Kontrollera att pluggarna sitter
ordentligt fast.
‰ De bifogade pluggarna är lämpliga för
betong och natursten.
‰ Vid tak i annat material, ska lämpliga
fästanordningar för typen av material
användas.
Varning: Fläkten är utrustad med
fästningsmaterial av standard typ. Den
som utför installationen måste försäkra sig
att fästningsanordningarna är lämpliga för
de existerande väggarna och/eller taket.
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för
skador som har sitt upphov ur felaktig
installation eller användning av ej lämpliga
fästanordningar.
För vikten hänvisas till bilder, serie M. Med
reservation för konstruktions modifieringar
beroende på teknisk utveckling.
Page: 74
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
75
Elektrisk anslutning
Spisfläkten får endast anslutas till ett
jordat vägguttag, som är installerat enligt
gällande bestämmelser.
Apparaten ska vara installerad på så sätt
att stickkontakten är tillgänglig.
Elektriska data:
Uppgifterna finns på typskylten.
Typskylten syns inuti fläkten om du tar ut
filterramen.
För reparationer Gör alltid spisfläkten
strömlös.
Anslutningskabelns längd: 1,30 m.
Om fast anslutning krävs:
Anslutningen av spisfläkten får
hursomhelst utföras endast av elektriker,
auktoriserad av det behöriga företaget för
eldistribution.
Anläggningen måste vara försedd med
frånskiljare. Som frånskiljare räknas
strömbrytare med en öppning på över 3
mm mellan kontakterna och med enpolig
brytning. Dit hör automatiska brytare och
relä.
Om anslutningskabeln till denna
apparat skadas måste den ersättas av
tillverkaren, hans kundtjänst eller annan
fackman för att undvika fara.
Denna spisfläkt överensstämmer med EG
bestämmelserna för avskärming mot
radiostörningar.
Montering
Den frihängande fläkten för köksö
förutser takmontering i ett kök eller vid ett
motståndskraftigt hängtak.
Observera ett minimumavstånd mellan
spishällen och fläkten på 550 mm, för
elektrisk spishäll, och på 650 mm för
gasspis/häll.
Varning: skada inte de ömtåliga ytorna
i rostfritt stål.
Montera produkten som anges på
bilderna, serie M.
Page: 75
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
76
Före första användningen
Första användning:
‰ Denna bruksanvisning gäller för flera
olika varianter av apparaten.
Det är därför möjligt att här finns
beskrivningar av enstaka detaljer av
utrustningen som inte avser just din
apparat.
‰ Denna köksfläkt överensstämmer
med gällande säkerhetsföreskrifter.
Reparationer får endast utföras av
fackman.
Reparationer som inte utförts på
ett sakkunnigt sätt kan innebära
stor fara för användaren.
Flambera inte under köksfläkten.
Fettfiltren kan ta eld om de nås av
flammorna.
Kokplattorna måste alltid vara täckta
av kokkärl.
Köksfläkten får bara under vissa
omständigheter installeras över eldstad
som drivs med fast bränsle ( kol, trä och
liknande) (se kapitlet “Instruktioner för
monteringen”).
Apparaten får inte användas om den
är skadad.
Anslutning och idrifttagning får utföras
endast av en tekniker.
Denna köksfläkt är avsedd endast för
normal hushållsanvändning.
Använd aldrig fläkten utan iskruvade
lampor.
Uttjänta lampor bör ersättas
omedelbart, för att undvika att överbelasta
de övriga lamporna.
Använd aldrig köksfläkten utan
fettfilter.
Överhettat fett och matolja kan lätt
självantändas.
Håll därför alltid arbetsplatsen under
uppsyn vid tillagning av maträtter med fett
eller olja, t.ex pommes frites .
Rengör fläkten noggrant före första
användningen.
Placera inte föremål på köksfläkten.
Om anslutningskabeln till denna
apparat skadas måste den ersättas av
tillverkaren , hans kundtjänst eller annan
fackman för att undvika fara.
Låt inte barn leka med apparaten.
Barn och vuxna får inte använda
apparaten utan uppsikt om:
- de inte klarar användningen fysiskt,
sensoriskt eller mentalt;
- de inte har kännedom eller erfarenhet av
korrekt och säker användning av
apparaten.
Gashällar/Gasspisar
Använd inte alla gasplattorna samtidigt
under en längre tid (max 15 minuter) i
högsta läge, eftersom detta medför risk för
brännskador om man råkar röra vid
fläktens hölje, eller risk för skador på
fläkten. Vid användning av fläkten över en
gashäll med tre eller flera gasplattor
påslagna samtidigt, ska fläkten ställas på
max. läge.
Observera att en stor brännare med en
effekt som överstiger 5 Kw (Wok)
motsvarar två gasbrännare.
Använd aldrig en gashäll utan at täcka
lågorna med kokkärl. Reglera lågan så
att den inte går utanför kokkärlets
botten.
‰ Läs noggrant bruksanvisningen innan
apparaten används för första gången.
Bruksanvisningen innehåller viktig
information angående din säkerhet,
Page: 76
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
77
och även för användning och skötsel
av apparaten.
‰ Ta vara på bruks-och
monteringsanvisningen åt den som
eventuellt tar över apparaten efter dig.
Funktionssätt
Frånlufts funktion bild serie M.
‰ Fläkten suger upp matoset som leds
ut i det fria via fettfiltret.
‰ Fettfiltret binder de beståndsdelar av
matoset som innehåller fett.
‰ Köket blir på så sätt helt fritt från fett
och os.
Frånluften leds uppåt, genom en
ventilationstrumma, eller direkt ut i den fria
luften genom ytterväggen.
) Det är förbjudet att leda frånluften till en
fungerande skorsten för rök eller en
skorsten för gasutsläpp eller till en
ventilationstrumma som nyttjas för
luftutsläpp från lokaler där eldstäder finns
installerade.
För frånluft, måste gällande
administrativa och lagenliga
föreskrifter (t. ex nationella
byggnadsföreskrifter) följas.
I händlese av frånluft via ej fungerande
skorstenar för rök eller skorstenar för
gasutsläpp, måste man begära tillstånd
från behöriga myndigheter
) Om fläkten används med
frånluftsfunktion, med samtidig
användning av förbränning som är
beroende av skorstenen (som t.ex gas-
olje-eller koluppvärmning,
varmvattenberedare), måste det finnas
tillräckligt med förbränningsluft, för
varje ugn.
En riskfri funktion är möjlig om i
eldstadens installationslokal undertrycket
inte överstiger 4 Pa (0,04 mbar).
Detta kan man uppnå om
förbränningsluften leds genom öppningar
som inte går att stänga t.ex. i dörrar och i
fönster och i kombination med väggbox för
tilluft/frånluft eller med andra tekniska
lösningar som ömsesidigt samverkande
etc.
Om inte tillräckligt med tilluft tillförs,
föreligger risk för förgiftning eftersom
rökgas kommer tillbaka in i rummet.
Enbart en väggbox för tilluft och frånluft är
inte tillräckligt för att garantera att värdena
hamnar inom tillåtna gränser.
Observera: Vid beräkningen måste man
alltid utgå ifrån hela bostadens ventilation.
Denna regel gäller inte för spisar, t.ex
gashällar och gasspisar.
Om frånluften leds via ytterväggen, bör
man använda en teleskopisk väggbox.
Page: 77
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
78
Så används köksfläkten
För att aktivera knapparnas
funktioner, är det nödvändigt att trycka lätt
på dessa (lite kraft bara för ett ögonblick).
Överdrivet hårda eller långdragna tryck
aktiverar inte de relativa funktionerna.
För att på mest effektift sätt avlägsna
matos.
‰ Sätt på köksfläkten
vid matlagningens början.
‰ Stäng av köksfläkten
Inte förrän några minuter efter
avslutad matlagning.
Ljudsignal
‰ Ett tryck på en tangent bekräftas med
en ljudsignal.
Start
‰ Tryck på tangenten +.
Ställ in önskad fläkthastighet
‰ Tryck på tangenten +.
Fläkthastigheten ökar med en grad.
‰ Tryck på tangenten -.
Fläkthastigheten minskar med en
grad.
Stopp
‰ Tryck på tangenten O.
Efter en kort stund slocknar i
teckenrutan.
Eller
‰ Tryck upprepade gånger på
tangenten – tills fläkten stängs av.
Efter en kort stund slocknar i
teckenrutan.
Intensivläge:
I intensivläget arbetar fläkten på högsta
effekt. Detta läge behövs endast under en
kort tid.
‰ Tryck upprepade gånger på
tangenten +, tills det står i
teckenrutan.
‰ Om du inte manuellt stänger av
intensivläget kommer fläkten
automatiskt efter 10 minuter att
koppla ned till hastighet .
Stopp med eftersläp
‰ Tryck på tangenten .
Under 10 minuter arbetar nu fläkten i
hastighet , I tecken rutan blinkar en
punkt. Därefter stängs fläkten
automatiskt av.
Belysning
‰ Belysningen kan användas även när
fläkten är avstängd.
Fjärrkontroll
Programmeringen av
fjärrkontrollen utförs av
tillverkaren. Om fjärrkontrollen
inte kontrollerar motor och
belysning i fläktens närhet, utför
följande procedur.
Programmering av
fjärrkontroll
Tryck och håll intryckt tangenten “+” på
fjärrkontrollen och sätt sedan på fläkten;
för att bekräfta utförd avkänning utlöses
en lång ljudsignal. Upprepa proceduren
om ingen ljudsignal hörs inom 30
sekunder.
ljus
Stänger av
fläkten
Fläktens
eftersläp
funktion
Sätter på/ökar fläktens
effekt. Intensivläge
Anger
fläktens
grader
Minska effekten
Page: 78
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
79
Fjärrkontrollens funktioner
Tangenterna +, -, och belysning har
samma funktioner som fläktens
kontrolltangenter.
Tangenten : har samma funktion som
tangenten för eftersläp.
Intervall funktion
En speciell egenskap för denna apparat,
är intervall funktionen som består i
automatisk aktivering av fläkten 10
minuter varje timme vid hastigheten som
visas blinkande på displayen.
Denna funktion kan aktiveras både direkt
på fläkten och med fjärrkontrollen.
Aktivering av intervallfunktion på
fläkten:
‰ Tryck samtidigt på tangenterna O och
+ och släpp sedan tangenterna:
displayen kommer att visa 1;
‰ Genom att trycka på tangenten +,
kommer displayen att visa följande
sekvens för fläktens hastigheter
2→3→1→2 …;
‰ Tryck samtidigt på tangenterna O och
+ för att bekräfta vid vilken hastighet
fläkten ska fungera vid
intervallfunktionen.
Aktivering av intervallfunktion med
fjärrkontroll:
‰ Tryck på tangenten :
indikatorlampan kommer att visa
hastighet 1;
‰ Genom att trycka på tangenten +,
kommer indikatorlampan att visa
följande sekvens för fläktens
hastigheter 2→3→1→2 …;
‰ Tryck på tangenten för att bekräfta
vid vilken hastighet fläkten ska
fungera vid intervallfunktionen.
Om den visade intervallfunktionen inte
bekräftas inom ett fåtal sekunder, vid
programmeringsfasen, kommer man att
lämna programmeringsläget för
intervallfunktionen.
Genom att trycka på vilken tangent som
helst, med undantag för
belysningstangenten, kommer
intervallfunktionen att avaktiveras.
Fjärrkontrollen är batteridriven. När
batteriet är uttjänt ska du:
1. Skruva av de två skruvarna på
baksidan och avlägsna locket.
2. Ta ut batteriet och ersätta det med ett
nytt, med samma egenskaper.
3. Stänga locket och skruva fast
skruvarna igen.
Följ nationella lagar för nedsmältning av
uttjänta batterier.
Page: 79
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
80
Filter och underhåll
Fettfilter:
Metallfettfiltret binder de beståndsdelar
i matoset som innehåller fett.
Filtermattorna består av obrännbart
material.
Varning:
Allt eftersom filtret fylls med fetthaltiga
ämnen, ökar risken för antändning.
Dessutom påverkas fläktens sugeffekt
negativt.
Viktigt:
Genom att omedelbart rengöra
metallfettfiltret förebyggs brandrisken som
kan orsakas av värmeansamlingen i
samband med fritering eller stekning.
Ljus-och ljudsignal när filtret behöver
rengöras:
När fettfiltrena är fulla, tänds ljussignalen
och en ljudsignal utlöses.
Genom att stänga av fläkten disaktiveras
ljudsignalen.
Rengör genast filtren.
Rengöring av metallfettfilter:
‰ Vid normal användning (1-2 timmar
om dagen ) ska metallfettfiltrena
rengöras en gång i månaden.
‰ Filtren kan rengöras i diskmaskin. Vid
tvätten kan metallen missfärgas
något.
Viktigt:
Diska inte kraftigt nedsmutsade
metallfettfilter tillsammans med
porslin.
‰ Vid handdisk: låt filtren ligga i blöt i
hett diskvatten i flera timmar.
Använd inte frätande, syrabaserade
eller alkalina rengöringsmedel. Borsta
sedan filtrena och skölj ordentligt med
rent vatten och låt dropptorka.
Ta ut/sätta tillbaka metallfettfiltren:
Varning: Lamporna måste vara släckta
och kalla.
1. Följ faserna som anges på bilderna
serie M.
2. Tryck fettfiltrenas låsbyglar nedåt, fäll
ned dem och avlägsna filtrena.
3. Rengör fettfiltrena.
4. Sätt tillbaka fettfiltrena.
5. Radera indikatorn .
‰ Tryck 2 gånger i följd på
tangenten O. En ljudsignal hörs
och indikatorn slocknar.
Page: 80
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
81
Rengöring och underhåll
Gör köksfläkten strömlös genom att
dra ut anslutningskabeln eller genom
att skruva ur säkringen.
Rengör inte fläkten med hårda
svampar eller rengöringsprodukter som
innehåller sand, soda, syra eller klorid!
‰ Använd varmt vatten med diskmedel
eller ett milt fönsterrengöringsmedel.
‰ Skrapa inte bort smuts som fastnat
utan blöt upp det med en fuktig trasa.
‰ Rengör även de delar av fläkten som
du kommer åt i samband med
rengöringen av fettfiltren.
Därigenom förebygger du risken för
bränder och garanterar fläktens
optimala funktion.
‰ Observera: använd inte alkohol
(sprit) på plastytor eftersom detta kan
ge upphov till matta fläckar.
Varning! Ventilera köket ordentligt.
Använd inte öppna lågor.
Rengör tangenterna endast med milt
diskmedel upplöst i vatten, med en mjuk
fuktig trasa.
Använd aldrig rengöringsmedel för rostfritt
stål, på tangenterna.
Ytor i rostfritt stål:
‰ Använd ett milt rengöringsmedel utan
repande effekt, avsett för rostfritt stål.
‰ Gnid endast i slipriktningen.
Ytor av aluminium och plast, lackerade
ytor:
ˆ Använd inte torr torkduk.
ˆ Använd ett milt
fönsterrengöringsmedel.
ˆ Använd inte frätande, syrabaserade
eller alkalina rengöringsmedel.
Läs garantibestämmelserna i det
bifogade skötselhäftet.
Page: 81
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
82
Byte av lampor
1. Stäng av fläkten och dra ut
anslutningskabeln eller skruva ur
säkringen.
Halogenlamporna blir mycket heta när
de lyser. Det finns risk för brännskador
även flera minuter efter att de släckts.
2. Följ faserna som anges i serie L för
utbyte av lamporna.
3. Byt ut den defekta lampan med en ny
lampa med samma egenskaper.
4. Återställ strömtillförseln genom att på
nytt ansluta kabeln eller skruva i
säkringen.
Obs.: om belysningen inte fungerar,
kontrollera att du satt fast lamporna på rätt
sätt.
Fel
Om displayen visar eller :
‰ Se kapitlet “Filter och underhåll”.
Om köksfläkten inte fungerar:
‰ Gör köksfläkten strömlös för ungefär
1 minut genom att dra ut
anslutningskabeln eller genom att
avaktivera säkerhetsbrytaren. Anslut
sedan på nytt.
Om lamporna förblir svagt tända när
fläkten är i stand-by, omvänd
anslutningskontakten (omvänd fas med
neutral).
Vid behov av förklaringar eller vid fel,
kontakta kundtjänst.
(se listan för serviceverkstäder).
Uppge följande uppgifter vid kontakt med
serviceverkstad:
E-Nr. FD
Fyll i dessa uppgifter i ovanstående ruta.
Uppgifterna finns på apparatens typskylt
som blir synlig efter att ha avlägsnat
filterramen inuti köksfläkten.
Tillverkaren av köksfläktarna åtar
sig inget ansvar för reklamationer som
kan hänföras till hur rördragningen har
planerats och utförts.

Question & answers

There are no questions about the Bosch DID09T950 yet.

Ask a question about the Bosch DID09T950

Have a question about the Bosch DID09T950 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch DID09T950. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch DID09T950 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.